Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 7 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiên DRANKWET. Ter-inzagB-lagging lijsten tan Candidates. HINDERWET. "weekmarkt. buitenland. binnenland. PrJJi per 8 maanden f 1,50, fraaoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 78ste JAARGANG. - No Dir. 1 J. DE LOOZE Jr. Ultf.-Rrfict. U van 1—8 regels 60 ota. van 4 regels en daarboven 20 ctB. por regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 10924. °P don dag van uit- J. KOSTEtf. *avo vóór 11 ure* BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zjerikzée brengen ter openbare kennii, dat op 3 Mei 1923, bjj hen ia ingekomen een verzoekschrift van JAN CORNEL1S VAN SPLUNTERvan beroep hotelhouder, wo nende te Zierikzee, om verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank in de navolgende locali- teitenin het beneden voorlokaal en de daaraan grenzende achterkamer van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zierik zee, sectie A no. 1726, plaatselijk gemerkt A no. 297, en gelegen aan de Schuithaven aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleen en van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zierikzee, den 3 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De VOORZITTER van het eentraal Stem bureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Zierikzee maakt bekend, dat de lijsten van candidaten voor een ieder op de secretarie der gemeente ter inzage zjjn nedergelegd, met vermelding van de nummers en letters der ljjsten. Zierikzee, 4 Mei 1923. De Voorzitter voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bat verzoek van G. D. KOSTERS, koopman te Zierikzee, om op het perceel, kadastraal bekend in sectie A, No. 1635, een benzinemotor van 1 P.K. voor het drjjven van een wasch- machine te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Zierikzee, 5 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bektnddat wegens het invallen van den Hemelvaartsdag in deze week, de gewone murktdag in deze ge meente zal gehouden worden op Woensdag 9 Mei a.s. Zierikzee, 7 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Geheimzinnige moord te Brussel. Woensdagavond heeft zich een vree- selijk drama afgespeeld in de huurwo ning van den majoor der artillerie, Scou- vemont, die daar woonde met zijn echt- genoote, en twee zoontjes van 10 en 13 jaar. Niemand is getuige geweest van dit drama, en de omstandigheden, waaron der het geschied is, zijn nog in een mys terieus waas gehuld. I 's Avonds was de majoor zijn vrouw gaan opzoeken in een kleine salon, waar zij haar particuliere aangelegenheden be redderde. Van te voren had hij zijn beide jongens verboden hem te storen. Gerui- men tijd, nadat hij het boudoir van zijn vrouw was binnengegaan, kwam de ma joor zijn kinderen weer opzoeken, en ge lastte een van de jongens hun buurman een dokter te gaan halen, terwijl hij den andere naar het politiebureau zond, om daar te zeggen, dat er bij hen thuis een moord was gepleegd. Het kind kwam na ©enigen tijd met den dienstdoenden inspecteur terug. Zeer kalm en volkomen onbewogen, zeide de majoor tot dezen: „Ik heb u laten roe pen, omdat ik zooeven mijn vrouw ge dood heb. Ja, ja, ik heb haar gedood". De inspecteur drong onmiddellijk tot het boudoir door; daar vond hij mevr. Scouvemont, levenloos en badende in haar bloed. De ongelukkige had drie wonden aan de rechterzijde van het hoofd. Het bleek, dat de majoor drie schoten bout portant met zijn. dienstrevolver op haar gelost had. De dood moet onmiddellijk zijn ingetreden. Voor den auditeur-militair heeft de ma joor zijn bekentenis herhaald. Ook toen was hij volkomen kalm. Hij weigerde be slist, de redenen mede te deelen, welke hem tot zijn vreeselijke daad gebracht hebben. Het Nieuws van d^n l>»g. Het „Nieuws van den Dag" is Zater dagavond voor 't laatst verschenen. Het blad wordt opgenomen in de „Telegraaf". Begeerhigsjubileum der Koningin Het is de wensch van de Koningin <fat degenen, die zich opmaken om plechtig te herdenken den dag, waarop H.M. 25 jaar geleden de regeering aanvaardde, den grootst mogelijken eenvoud betrachten en de kosten tot het strikt noodige beper ken. In Verband hiermede wenseht H.M. zich dan ook te bepalen tot een bezoek aan de hoofdstad en zal zij daar ter plaatse gaarne gelegenheid schenken, ook aan ingezetenen van andere gemeenten, om aan hun gevoelens uiting te geven. De Vrijheidsbond. Het algemeen gemeenteprogram van den Vrijheidsbond, ontworpen op grond van het verhandelde in de vergaderingen van de Vereeniging van Gemeenteraadsleden in den Vrijheidsbond, vermeldt, naar wij in Het Vad. lezen, de volgende punten: I. Erkenning van het vrijheidsbeginsel als grondslag van een zuiver liberaal ge meentebeleid ter bevordering van de zede lijke, jglpeestelijke en stoffelijke belangen van de ingezetenen. II. Ontwikkeling van het onderwijs in de richting van opleiding tot practische geschiktheid voor 't maatschappelijk leven en de gezinstaak voor alle groepen der bevolking. I Aanmoediging van wetenschap en kunst, ter vermeerdering van de volkskracht en ter verhooging van het algemeen bescha vingspeil door middel van ontwikkeling van het individu. III. Verzorging van de volksgezondheid in den meest uitgebreiden zin, in het bij zonder door een doelmatige bestrijding van tuberculose en geslachtsziekten. IV. Vooruitziende zorg voor een har monische ontwikkeling van de gemeente. Erkenning van een goede volkshuisves ting als een onmisbaren factor voor de verheffing van het zedelijk peil der be volking. Geldelijke steun aan den parti culieren woningbouw slechts daar waar zonder dien steun niet in de behoefte aan goedkoope woningen kan worden voorzien. Beperking van den bouw van gemeentewege tot goedkoope woningen en alleen voorzoover daaraan behoefte be staat en uitsluitend en zoolang daarin door de particuliere bouwnijverheid niet op behoorlijke wijze wordt voorzien. V. Zuinigheid in het gemeentelijk beheer met inachtneming zoowel van de draag kracht der ingezetenen als van de te ver wachten ontwikkeling der gemeente. Ver mijding van uitgaven, welke niet op de begrooting voorkomen, behoudens geval len van onvoorziene noodzakelijkheid. Weigering uitgaven te voteeren indien tegelijkertijd geen dekking wordt aange wezen. Met kracht streven naar vermin dering van de drukkende lasten der inge zetenen teneinde de mogelijkheid van ka pitaalvorming en herstel van den econo- mlschen toestand te bevorderen. VI. Erkenning van een belasting op het inkomen met een billijke progressie als voornaamste belastingbron, met aanvul lende belastingen ter voorkoming van overmatigen of eenzijdigen belastingdruk. VII. Onthouding van onnoodige over heidsinmenging; aanmoediging van een ge zond particulier initiatief als grondslag van maatschappelijke welvaart. Erkenning van een goed ingerichten handeldrijvenden industriëelen middenstand als een noodzakelijken schakel in onze samen leving; afwijzing waar mogelijk van de zakelijke bedrijfsbelasting. VIII. Een zooveel mogelijk beperkt, doch behoorlijk bezoldigd gemeenteper- soneel. Vereenvoudiging van de openbare diensten, ook bier waar mogelijk in over leg met de organisaties van gemeente- personeel zonder te leiden tot medezeg genschap. Gelijke bezoldiging van man en vrouw bij gelijke arbeidspraestatie in gemeentebedrijven. IX. Doelmatig beheer der gemeentebe drijven, in vorm en wezen naar regelen van goede koopmanschap, gericht op het maken van een matige winst, bij een zoo laag mogelijken leveringsprijs van het pro duct. X. Krachtig verzet tegen aantasting van de gemeentelijke autonomie. Afwijzing van financiëele lasten welke als gevolg van Rijksmaatregelen op de gemeente worden gelegd zonder behoorlijke vergoeding van Rijkswege. Holdert—Broek hu j]s. Het Haagsche Corresp.-Bureau bericht: De heer H. M. C. Holdert stelt er prijs op in tegenspraak met verspreide dag- bladberichten, mede te deelen, dat hij nooit en met niemand, direct noch in direct, onderhandelingen gevoerd heeft over verkoop van „De Telegraaf' en „De Courant''. De heeren Schroder en Broek- huijs hebben eenige maanden geleden den heer Holdert te Parijs bezocht en hem gevraagd om, indien hij over verkoop van „De Telegraaf" mocht denken, dit den heer Schröder te willen mededeelen, TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 4 Mei. De heer Duys vraagt een interpellatie aan over de invoering der ziekteverzeke ring en de plannen tot herziening der ge- heele sociale Verzekering. Bij het ontwerp dienstweigering zet de heer van Zadelhoff het standpunt der S, D.A.P. en der moderne vakbeweging uit een. Hij verwerpt de persoonlijke dienst weigering omdat de ontwapeningsactie or ganisatorisch dient te worden gevoerd, maar steunt haar nochtans, omdat het een gewetensconflict geldt. Hij begroet het ontwerp met blijdschap, omdat een milde geest eruit spreekt, maar betreurt de beperking tot gewetensbezwaar tegen het dooden van een evenmensch. Spreker vraagt verruiming van het ontwerp voor ernstige politieke gewetensbezwaren; en voor hen die buiten het ontwerp vallen, behandeling als politieke gevangenen. De heer Zijlstra oordeelt het ontwerp niet kwaad, maar heeft bezwaar tegen de formuleering van het gewetensbezwaar. Spr. wenseht alleen erkenning van gods dienstige bezwaren; alleen het „God® meer gehoorzamen dan de menschen" kan dienstweigering wettigen. De dienstweige ring is ook voor de overheid een gewe tensconflict daar deze haar van God op gelegde taak moet volvoeren. Spr. kan dit ontwerp steunen mits het niet ver der gaat. Mevr. Bakker—Nort spreekt voldoening uit over 't ontwerp en steunt het stand punt van den heer van Zadelhoff tot ver ruiming der vrijstellingsmogelijkheid. De heer Deckers steunt het ontwerp en bespreekt enkele moeilijkheden. De heer Wijnkoop bestrijdt de heeren Zijlstra en van Zadelhoff en verdedigt de persoonlijke dienstweigering. De heer Kleerekoper verdedigt de vrij stelling wegens ernstige politieke bezwa ren. De heer Schokking gaat geheel accoord met het standpunt der regeering tegen over godsdienstige en moreele bezwaren. De heer Troelstra bestrijdt het stand punt-Zijlstra. De overheid abdiceert niet, maar zat alleen den eenen last om in een anderen. Spr. vraagt, waar het rechtstreeksch goddelijk gebod tot landsverdediging is? Spr. verlangt eerbiediging van gewe tensvrijheid, niet alleen van christenen, maar ook van niet-chr is tenen; hij beveelt dus het amendement-Zadelhoff aan. De heer Dresselhuijs steunt het ont werp, waarin een practische keuze is ge daan. Het moest opportunistisch zijn. Algemeene Vergadering rail het Waterschapsbestuur ran Schouwen, gehouden in 'a Landekamor te Zierikzee, op Maandag 30 April j.lvoorm. 10 uur. (Slot). Bij hoofdst. II, art. la (verzwaring bin- nenberm Koudekerke) meent de commis sie, dat het voordeeliger is de benoodigde specie te nemen uit de achterliggende kade. Het Dag. Bestuur ontraadt zulks. Heem raad Boot geeft nadere toelichtingen over dezen binnenberm. Hij wijst er op, dat Ged. Staten hun toestemming misschien niet zullen verieenen, omdat grond ge haald zou worden uit een zwakken dijk. Hij adviseert het niet te doen. De heer Smallegange bespreekt de kwes tie uitvoerig. De ingenieur en de heeren Moermond en Boot nipmen aan de be sprekingen deel. Het voorstel der commissie wordt in stemming gebracht en aangenomen. Tegen stemde het Dag. Bestuur en de heeren Bolle en den Boer. Bij hoofdst II, art. 1 b (betonglooiing Sche'.phoek) meent de commissie, dat in plaats van 70 M. glooiing zuilenbasalt met 30 M. volstaan kan worden. Na technische verdediging van den inge nieur wordt ook dit voorstel der commis sie in stemming gebracht en aangenomen. Het Dag. Bestuur en de heer Padmos stemde tegen. Hel bedrag van f 1132,50 voor den bui tenberm aan den Plattendijk, komt de commissie a's een overbodige uitgave voor. Heemraad v. d. Weijde is van oordeel, dat het wèl wenschelijk is, de peilingen gaan achteruit. De preventieve oeverver dediging moet in orde zijn en daarom meent spr., dat de voorgestelde werken moeten worden gehandhaafd. De heer Gast denkt, dat wel f 1000 op dezen post geschrapt ksn worden. Met dit voorstel gaat ten slotte^ de Alg. Vergadering mede. Het D. B. en dhr. Hanse stemmen tegen. Van den post van f 1500 voor los- en vast personeel zal, zoo zegt het Dag. Bestuur toe, zooveel worden genomen als noodig is. Bij hoofdst. II, art. 2, bijlage B 2a is de commissie van oordeel, dat B.s No. 12 (Pikgatsheul) een onnoodige uitgave is en is dezelfde meening toegedaan om trent Bij. No. 11 (Verseputsche weg). Het Dag- Bestuur ontraadt met beslist heid het idee der commissie. Na verdediging door den Ingenieur, welke er op wijst, dat het in de bedoeling ligt om zooveel mogelijk de houten brug dekken door betonnen te vervangen, ten einde op den duur het onderhoud te ver minderen en na een opmerking van «heemraad Boot, dat er reeds een paard door het houten brugdek heeft getrapt, 'trekt de commissie haar voorstel in. Bh. ffo, 8 en Bs. No. 52 zullen zoo spaarzaam mogelijk worden gerepareerd. Aan de orde is het rapport over den Lockersnol; de kosten worden geraamd op f 51000. De heer v. d. Bout: Met het oog op de duurte der materialen zou spr. er niets aan willen doen; hij gelooft niet, dat we veel rislceeren als dit art. niet wordt uit gevoerd. „Dat heb ik ook in '1 Dag. Bestuur ge zegd", zegt de voorzitter. De meerderheid van 't Dag. Bestuur denkt er anders over. Heemraad Boot meent, dat het voorstel van den heer v. d. Bout, uitstel van excecu- tie is; hij stelt voor de werken wel uit te voeren. De Ingenieur geeft technische toelich- tiingen over den Lockersnol. De substan tie schijnt, zooals bij onderzoek is ge bleken, van buitengewoon vaste hoedanig heid te 2ijn. Als het bestuur machtiging krijgt tot uilvoering, dan geeft hij in overweging daarmede te wachten totdat de toestanden in de Ruhr beter zijn ge worden. De heer Gast is van de urgentie van de zaak niet overtuigd. De heer den Boer heeft wel eens vernomen, dat wanneer Lookersnol weg viel niet erg zou zijn. 't Zou niet goed 2'ijn zegt de voor. Hitter, 't Zit in verband met het West havenhoofd De heer u. d. Bout trekt een voorstel om de werken een jaar uit te stellen in, en doet 't voorstel de betrekkelijke post met f 10000 te verminderen en de werken aan Lockersnol niet uit te voe ren. Na re- en dupliek wordt 't voor stel -v. d. Bout in stemming gebracht en verworpen. De heeren v. d. Bout en Krepel stem den voor. Namens het D. B. doet de voorzitter de toezegging met de uitvoering te zui len wachten en niet 'dadelijk aan te be steden. De commissie stelt thans voor art. 4 van hoofdstuk 3 (verhooging zeedijken geraamd op f 31550) te schrappen. De voorzitter wijst er op, dat naar aanleiding van in een vorige vergadering genomen besluit, men verplicht is, wan neer verhoogingen noodig zijn, die te doen als 't geld ervoor ontvangen is. De heer Gust begrijpt niet wat er te gen is, dezen post te schrappen. Het D. B. ontraadt het voorstel der commissie. In stemming gebracht verkla ren zich 11 heeren tegen. Vóór stemden de heeren Gast, v. d. Bout, Steur, dien Boer, Blom, Klompe, v. Schelven, v. Gastel, Moermond en Krepel. In de Uitgaven Hoofdstuk III, art. 5, wordt een memoriepost uitgetrokken voor de voorziening van den vooroever van Koudekerke. Voordat een voorstel gedaan kon wor den oni te voorzien in den val op 24 Februari 1923 ontdekt in raai 31, moes ten eerste uitgebreide peilingen en dui kingen plaats hebben. Nu die hebben plaats gehad, is het voorstel van den Ingenieur ter plaatse eene voorziening aan te brengen, bestaan de in drie zinkstukken en eene bestor- ting, welke eene uitgaaf zullen vorderen van f 111,000. Het behoeft niet gezegd, dat eene dergelijke som uit de begrooting niet kan worden losgemaakt en dus zal moeten worden geleend, hoe ongaarne het D. B. ook weder eene leening voorstelt. De heer v. d. Bout heeft de peilingen medegemaakt. Ook hij is van oordeel dat de voorzieningen beslist noodig zijn, maar hij vraagt of 't niet mogelijk is 't voor de helft te doen? In 1919 zijn groote som men gevoteerd voor oeververdedigings werken, het stoomgemaal is m den duur- sten tijd verbeterd en nu dit weer, spr. meent dat wij op deze manier achteruit gaan. De Voorzitter: Datzelfde heb ik ook gezegd. Spr. stelt voor een crediet van f 500 te verieenen, om, als de omstan digheden in 't Ruhrgebied verbeterd zijn, in Duitschland eens een onderzoek in te stellen naar de duurte en den aard van 't te bezigen materiaal, zooals indertijd ook met het basalt is gedaan, den in genieur en desnoods de voorzitter te machtigen die commissie van onderzoek te vormen. Dit wordt goedgevonden. Bij hoofdstuk vijf, art. 6 (dijkbazan) merkt de commissie op, dat dit bedrag te hoog is voor 't toezicht. Hij geeft in overweging bij een eerstkomende vaca ture het getal dijkbazen met een te ver minderen. De voorzitter gelooft niet dat zulks mogelijk is. De heer Gast wenseht niet op de sa larissen te beknibbelen, maar -de men schen meer werk op te dragen voor het zelfde loon. De salarissen die gegeven zijn, moeten gehandhaafd blijven, zegt de voorzitter. In stemming gebracht verklaren zich 11 heeren voor het voorstel der commis sie. Vóór stemden de heeren v. d. Weijde, Gast, de Glopper, Steur, Mol, Hanse, Blom, Klompe, van Gastel, Moermond en Krepel. Bij hoofdstuk 7, art. 1, stelt de oom missie voor, de memoriepost voor 't bou wen van een nieuwe opzichterswoning in Flaauwers te schrappen. f De heer v. d. Bont memoreert, dat de woning van den dijkbaas Heijt heel slecht is. Kan de oude woning niet verkocht worden en dan een nieuwe gebouwdl Ds heer Gast herinnert aan zijn vroe ger reeds gedaan voorstel, n.l. om de woning van wijlen dijkbaas Boot te be stemmen voor dhr. Heijt. Na verdediging door den voorzitter blijft de memorie post gehandhaafd. De commissie is voor opheffing van 't Reservefonds, i.p.v. daarin, zooals voor gesteld wordt, een uitkeering te dloen van f 5000. i De heer Gast is van de noodz'akfelijk1- heid van 't Reservefonds niet overtuigd terwijl hij vindt dat de uitgave van f 5000 moeilijk te verdedigen is. De heer Krepel gaat met den heer Gast mede. De heer Steur is van oordeel, dat de uitkeering aan 't fonds 't zelfde is, als wanneer hij een hypotheek op zijn grond nam om tegen een slecht jaar te kunnen. De heer den Boer steunt het D. B- De voorzitter zegt dat het Reserve fonds is ingesteld krachtens een instruc tie van de Alg, Verg. Spr. herinnert aan den Val aan 't Havenhoofd te Zierikzee, toen direct uit het fonds kon worden geput voor de uit te voeren werken en wijst er op, dat in het Reglement staat Er is een reservefonds. De heeren Krepel en Gast voeren nog 't woord over dezie kwestie- In stemming gebracht verklaren zich 8 heeren voor 't voorstel der commissie en 13 tegen. Vóór stemden de heeren Gast, v. d. Bout, Steur, Hanse, Klompe, v. Gastel, Moer mond en Krepel. De commissie is voorts voor opheffing van de commissie voor de grindwegen, zooals ze bij hoofdstuk 14, art. 2 op merkt. Het komt haar wenschelijk voor grootere bijdragen van de gemeenten te krijgen, gezien de toelichting van den voorzitter. De discussies over dit probleem begin nen opnieuw. De heer Gast dringt op spoed aan, welke voorts informeert wat de bedoe ling is van 't Dag. Bestuur? Na eenstemmigheid een nieuw contract opstellen, zegt de voorzitter. De heer van den Bout staat sceptisch tegenover de zaak; hij gelooft niet, dat de gemeenten iets meer zullen geven. De heer Smallegange dringt op zoo spoedig mogelijke verandering aan, om dat de gemeenten de meerderheid vor men. Wanneer de gemeenten niet willen bij dragen, kunnen Ged. Staten tusschenbeide komen, zegt de voorzitter ten slotte. 't Dag. Bestuur antwoordt bevestigend op de vraag der commissie of met het bedrag van f 7737,50 de verzakking van het Stoomgemaal afdoende wordt tegen gegaan. Op de laatste opmerking der commis sie, dat de R. T. M. de wegen beter dient te onderhouden, antwoordt de voorzitter, dat dit verzoek aan de gemeentebesturen moet worden gericht. Schouwen heeft niet het toezicht op de wégen. De ge meenten moeten zich wenden tot de R. T. M. Aan hoofdstuk V wordt een nieuw arti kel toegevoegd, n.l. de opbrengst van de te sluiten leening, groot f 110.000, voor den vooroever te Koudekerke. Het per centage zal waarschijnlijk 6i/a bedragen, terwijl de leening in tweeën zal worden uitgegeven. Het Dag. Bestuur zegt voorts toe met de leening zoo lang mogelijk te zullen wachten. De heer J. v. d. Bout stelt thans voor een zekere som uit te trekken voor ver harding van wegen op conditie dat de gemeenten en belanghebbenden ieder 1/3 betalen, het mennen komt voor rekening van belanghebbenden en het onderhoud, benevens het onder profiel brengen voor het Waterschap. „Welk bedrag wenseht U uit te trekken", vraagt de voorzitter. f 6000, antwoordt de heer v. d. Bout. De heer Smallegange zou liever geen bedrag noemen; in ieder district is wel eens iets te doen. De heer Mol zou die f6000 over de 4 districten willen verdeelen. Na eenige discussie wordt het voorstel in stemming gebracht en aangenomen. Te gen stemden de heeren v. d. Weijde, de Glopper, Bolle en Smallegange. De begrooting wordt thans in zijn ge heel in stemming gebracht en aangeno men met algemeene stemmen. Tot lid der commissie tot het nazien der begrooting en rekening in de vaca ture, ontstaan door het overlijden van den heer D. Gr. de Kater, wordt de heer Klompe gekozen en als diens plaatsver vanger de heer Hoogenboom. Na de omvraag, die niets belangrijks opleverde, sloot de voorzitter deze lang durige zitting. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. De tweede uitvoering ten bate der commissie tot steunverleening aan werkloozen en hulpbehoevenden, wel ke Zondagavond in de Concertzaal werd gehouden, was wel iets drukker bezocht dan de kortgeleden voor 't zelfde doel gehouden uitvoering, maar toch was de opkomst niet heel groot. Toch hebben de thuisblijvers iets fijns gemist, want prachtig waren ontegenzeg gelijk de dansen der jeugdige debutan ten en schitterend hun keurige en kleu rige constuumpjes. Het „Zierikzeesch Strijkorchest", welk gezelschap met twee violoncels is ver sterkt, heeft het geheel opgeluisterd op de wijze, die wij van haar gewoon zijn. De pianiste, en door haar 't gezelschap, werd met een fraai bloemstuk gehul digd. Aan de aankleeding van 't tooneel was ditmaal biz'ondere zorg besteed, hetgeen de schitterende 'balletten, oii|di-Fransche en Sc'hotsche dansen nog fraaier deed uit komen. De electr. verlichting toekomst muziek voor onze stad en omgeving ■was zeer zeker mede oorzaak dat alles zoo „af" was. We zouden niet kunnen zeggen, welk nummer 't mooist was; de smaakvolle costuumpjes, zoo uitnemend passend in 't kader der uitgevoerde dan-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1