Zierikzeesche Nieuwsbode TWEEDE BLAD behoorende by de ▼au Vrijdag 4 Mei 1923, no. 10923. BIN N EN LAN P. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 2 Mei. De heer Braat vraagt een interpellatie aan over den duur van den zomertij|d. Hierover zal morgen worden beslist. Bij het ontwerp tot wijziging van de wet op de personeele belasting wordt het amendement-Michielsen betreffende verhooging van den kinderaftrek ingetrok ken, na verklaring van minister De Geer, dat het amendement valt buiten het ka der van het ontwerp, n.l. voorziening in enkele leemten. De heer J. ter Laan handhaaft zijn amendement tot belastingverlaging voor de perceelen met lage huurwaarden. De heer Oud steunt dit amendement. De minister acht het onaannemelijk, als vallende buiten het kader van het wets ontwerp. Na re- en dupliek wordt het amen dement-Ter Laan verworpen met 57 te gen 14 steramen. De heer Ter Laan licht een amende ment toe om caféhouders en restaura teurs voor 2/s van de personeele belas ting vrij te stellen. De heer Staalman steunt dit amende ment. Da heer Schokking vraagt hernieuwde taxatie der café-gebouwen. De Minister acht thans niet het juiste moment om die oude kwestie op te los sen; hij zal een hernieuwde taxatie over wegen; het amendement is onaannemelijk. Na re- en dupliek wordt amendement- Ter 'Laan verworpen met 54 tegen 19 stemmen. Het wetsontwerp werd zh.s. aange nomen. Het wetsontwerp tot uitbreiding van h»t getuigenbeiVip werd na waardeeren- de opmerkingen van den heer Sasse van IJsselt en beantwoording door Minister Heemskerk z.h.s. aangenomen. Bij het wetsontwerp betreffende open- bare verhoopingen n ver/xichtingen ver dedigt de heer Bakker het amendement om het strijkgeld alleen voor openbare verkoopingen te handhaven. De heeren Deckers, van Rappard, cn Duys bestrijden het amendement, dat, na de réde van den Minister (die de ba- strijding overdreven acht) wordt inge trokken. Het wetsontwerp wordt daarna zh.s. aangenomen. Zitting van Donderdag 3 Mei. De heer Braat trekt zijn interpellatie over den duw van den zomertijd in. Een aantal kleine wetsontwerpen wordt zonder beraadslaging aangenomen. Bij de behandeling van het Zuiderzee- fonds bestrijdt de heer Albarda het ver zet van den heer van Gijn tegen de drooglegging van de Zuiderzee. Het plan van den heer van Gijn inzake droogleg- ling van het Wieringermeer beteekent 10 jaar vertraging en toeneming van de kosten. Spreker bepleit, ter bestrijding van de kosten, een algemeene belasting op de waardevermeerdering na de indijking, en eventueele combinatie van het regeerings- plan met het plan-Van Gijn. "De heer Bongaerts verdedigt het re- geeringsplan. Eerste Kamer. Zitting van Woensdag 2 Mei. Voortgegaan wordt met de behandeling van de begrooting van arbeid. De heer Slingenberg spreekt over de woningpolitiek. Hij hoopt, dat de minis ter niet zal ophouden met het geven van voorschotten voor den bouw van arbei derswoningen. Met de arbeiderswoningen, die met een bijdrage in het exploitatie tekort in den duursten tijd gebouwd zijn, dreigt het spaak te loopen, nu de loonen daleh. Van regeerimgswege is het bou wen van dure woningen in de hand ge werkt; daarom mocht nu wel een flinke afschrijving op het crisiskapitaal worden gedaan. De heer Haazavoet klaagt over den tragen gang inzake de sociale wetge ving; intusschen hoopt hij, dat hier ver eenvoudigingen Zullen worden ingevoerd. Hij aflit het noodig, nu reeds een ont werp voor te bereiden tot instelling van een rijksltinderfonds. De woningbouw moet gesteund blijven door de overheid, daar de woningnood nog zeer groot is. De heer Douwes dringt aan op uni forme steunverleening aan werkloozen. Minister Aalberse zegt, een groot voor stander te zijn van een rijkskinderfonds. Het ontwerp daarvoor is reeds gereed en Zal worden ingediend, zoodra aanne ming daarvan door de Staten-Generaal verzekerd is. Over dé langzame werk wijze van den Hoogen Raad van Arbeid is spreker het niet eens met den heer Haazavoet. In dezen Raad heb'ben ver scheidene vertegenwoordigers van de groot-industrie zitting. Binnenkort zal daarin worden benoemd de heer Simon A. Maas, voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabrikantenvereenigingen. De Minister heeft alleen aangedrongen op den bouw van duurdere woningen, waar dit, Imet het oog op de samenstelling der gezinnen noodzakelijk was. Controle op woningbouwvereenigingen is zeer noo dig; meer hmbtenaren zijn echter niet beschikbaar. Dat de minister geen 17 procent bezuinigde, heeft zijn oorzaak hierin, dat twee derden der begrootmg in beslag genomen zijn door wettelijk vastgelegde uitgaven voor crisjs-werkloos- heid. Er zal een crisisfonds moeten wor den geschapen. Met een ziekteverzekering kan de Mi nister nu niet komen; deze zou weder een last van 30 millioen op de industrie leggen. Tegenover de heeren Diepenhorst en Wittert van Hoogland betoogt de Mi nister dat van uitholling van het ver zekeringswezen en benadering van het staatspensioen geen sprake is. De begrooting werd daarna Zhs. aan genomen. Aan de orde is de Arbeidsgeschillen, wet. De heer Schönfeld juicht het instituut der>rijksbemiddeling toe en deelt de be zwaren tegen de enquête niet. De heer Amtz is tegen het ontwerp, daar het socialistisch is en den haat aanwakkert. De heer Dobbelman is van oordeel, dat door dit wetsvoorstel het algemeen be lang allerminst wordt gediend en djat het Zijn doel niet zal bereiken. De taak van de Rijksbemiddelaar is zoodanig in gericht, dat mannen, die over de daar voor vereischte eigenschappen beschik ken, met een lantaarntje te zoeken zullen zijn. Spr. vreest dat de Minister zijn prijzenswaardig doel niet met dit wets ontwerp zal bereiken. Nog ernstiger zijn echter zijn bedenkingen tegen de enquête met boekenonderzoek, welke tot allerlei moeilijkheden aanleiding zal geven. Brj een staking waarbij 20 ondernemingen zijn betrokken, zullen de boeken van alle 20 ondernemingen moeten worden onder zocht. Maar zelfs dan krijgt men geen zuiver beeld van den toestand. De boe ken van iedere onderneming zijn nu een maal niet altijd jour bijgewerkt. Het onderzoek der boeken zal de Vreedzame bijlegging van arbeidsgeschillen vertragen en belemmeren. De bevoegdheid tot boe kenonderzoek zal de stakingen bevorde ren en doen toenemen. De werknemers zijn nieuwsgierig naar die geheimzinnige dikke folianten vol cijfers. Zij zullen het lichter wagen te gaan staken, aangezien het boekenonderzoek hen nimmer zal schaden en wellicht eenig voordeel zal opleveren. Spr. wijst op de vele adres sen, die tegen dit wetsontwerp Zijn in gediend. Van werkgeverszijde is een sterk verzet tegen dit wetsontwerp gerezen en spr. meent, dat het niet behoort te wor den aangenomen. Zitting van Donderdag 3 McL Voortgegaan wordt met de behande ling van de Arbeidsgesthlllcnu/et. De heer Blomjous heeft overwegend bezwaar tegen paragraaf 4, welks inhoud zijns inziens de eerste stap is tot mede- zeggingschap van arbeiders in het be drijf en zoowel aan den minister als aan de leden van de enquêtecommissie onbeperkte bevoegdheid geeft. I De heer van der Hoeven heeft over wegend bezwaar tegen het ontwerp, dat hij overbodig acht en dus ook te veel geld kost. Minister Aalberse wijst erop, dat het ontwerp gemaJkt is in 1917. De voor naamste artikelen hadden in den Hoogen Raad van Arbeid bij de werkgevers vol ledig instemmen. Nederland is het eeni- ge beschaafde land, dat een dusdanige wet nog niet heeft. Da enquêtecommissie handelt uitsluitend onder instructie van den minister. Spr. wil toezeggen, dat hij in die instructie steeds zal opnemen dfe voorwaarde, dat de commissie eerst mag overgaan tot boekenonderzoek na toe stemming van den minister. i Het ontwerp wordt hierna aangeno men met 22 tegen 11 stemmen. Aan de orde is dan de begrooting van Suriname. j Da heer Amtz dringt aan op verkoop Van Suriname, daar Nederland zijns in ziens'niet in staat is, deze kolonie vol doende op te richten. De heer Idenburg vindt dit verwerpe lijk. Immigratie moet in Suriname wor den bevorderd; dan kan deze kolonie een goede toekomst tegemoet gaan. Spr. CTitiseert den weg, dien de gou verneur betreedt om zijn grieven ken baar te maken, namelijk in een publiek stuk aan de Koloniale Staten, i Minister de Graoff verwerpt het idéé van verkoop van Suriname. Nederland heeft reeds veel gedaan voor de kolonie en draagt jaarlijks ruimi f 150 per gezin bij. Immigratie van werkkrachten, vooral op landbouwgebied, moet worden in de hand gewerkt. dat dit systeem van algemeene aansluiting als iets heel natuurlijks wordt opgevat. De groote massa der burgerij begrijpt, dat als ooit een werk voor de minst ge goeden is gemaakt het wel een derge lijke waterleiding is; dit maakt in veler oogen het werk sympathiek; langzaam zijn op Tholen de voordeelen van de moderne techniek en vooruitgang ook doorgedron gen. Het systeem van direct ingaande alge meene aansluiting is trouwens het eenige waarbij het mogelijk is, dat dergelijke werken van groot hygiënisch belang uit voerbaar zijn en zich kunnen bedruipen onder toepassing van dragelijke tarieven. Als ooit een spreekwoord toepasselijk is, dan is dat hier, „Eendracht maakt macht". Als men hier van ongeoorloofde dwang zou willen spreken, er zijn nog enkelen die dit zoodanig opvatten, dan zou men evengoed de bouwverordening, waarbij het bouwen van huizen aan voorschriften is onderworpen ongeoorloofde dwang kun nen noemen, zou men ook ongeoorloofde dwang kunnen noemén het verplicht rechts houden op onze wegen en straten. Ook dit wordt in ruimen kring ingezien. De tast bare voordeelen zijn dan ook werkelijk niet gering. Als voorbeeld kan genoemd worden, dat bij de kleinste woningen bij direct ingaande aansluiting een verminde ring van tarief, een besparing dus, van f 5 per jaar of ft.10 in de week, kan worden toegepast. In de ontworpen tarie ven zijn inbegrepen het gratis aanleggen van de dienstleidingen (huisaansluitingen.) en kleine binnenleiding. Als men nagaat, dat de aanleg voor deze waterleiding het dubbele heeft gekost van het bedrag, dat vóór den oorlog noodig zou zijn geweest, dan zal men de spoedig te publiceeren tarieven billijk vinden. Bij het kort geleden te Roosendaal gehouden examen voor Rekening-Courant- Boekhouder, uitgeschreven door instituut Mercurius te Amsterdam, slaagde o.a. dhr. S. A. van Gastel, geboren te Zierikzee. SEROOSKERKE. Met ingang van 1 Mei jj. is benoemd a'.s b.g. opzichter bij den Rijkswaterstaat te Texei, standplaats Den Helder, de heer W. D. Barentsen te Leiden, geb. alhier. Op de lijst, aan de ingezetenen ter teekening aangeboden, voor het Nationaal en Provinciaal huldeblijk aan H.M. de Koningin, is tot een bedrag van f 24,45 ingeschreven. ELKERZEE. De collecte voor het Na tionaal huldeblijk heeft in deze gemeente f 91 opgebracht. DU1VENDIJKE. Aan den heer J. de Keijzer, is op zijn verzoek door den gemeenteraad tegen 1 September ea.vol ontslag verleend als hoofd der school, hoofd en onderwijzer bij het vervolg onderwijs, ambtenaar van den Burgerlij ken Stand en beambte voor de bevolking. OUD-VOSSEMEEBfc Tot de geslaagden voor leerling-verpleegster A, slaagde o.m. mej. A. Dorst, verbonden aan de stich ting „Vrederust" te Bergen-op-Zoom. PREDIKBEURTEN. RECHTZAKEN. De moordaanslag t© Yalkenswanrd. Naar de Tel. verneemt, zal de straf zaak in hooger beroep tegen J. Kersse- makers uit Eindhoven, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf inzake het opzien barend drama te Woensel, op Maandag 28 Mei as. voor het Gerechtshof in Den Bosch worden behandeld. VERKOOPINGEN, ENZ. Uit Stad Provincie ZIERIKZEE. Men schrijft ons over de waterleiding voor het eiland Tholen: Een zeer gewichtig werk, n.l. het nemen der ontijzeringsproeven heeft op het ter rein der Prise d'eau te Halsteren zijn be slag gekregen. Zorgvuldige onderzoekin gen hebben aangewezen dat Tholen be trekkelijk zacht water zal krijgen, waar uit het ijzer volkomen op gemakkelijke wijze is verwijderd. Door een en ander zal de opening van de waterleiding wat later vallen dan men gehoopt had en kan deze in de maand Augustus tegemoet worden gezien. De Raad van Beheer en de vergadering van aandeelhouders hebben onder goed keuring van den Minister de tarieven vast gesteld en binnenkort zullen de zes ge meenteraden dienen te besluiten of zij al of niet direct ingaande algemeene aanslui ting met de daaraan verbonden zeer verminderde tarieven zullen aanvaarden (Poortvliet besloot reeds in dezen zin). Een feit is het, dat velen uit de burgerij en vooral zij, wier huizen en regenbakken klein zijn, na het eerste oogenblik van vreemd staan tegenover directe algemeene aansluiting, thans de groote voordeelen daarvan beginnen te begrijpen. Trouwens in N.-Holland zijn voorbeelden te over, HAAMSTEDE Ten overstaan van no taris J. C. Dalebout te Renesse werden op het terrein van het „Tentebosch" al hier publiek verkocht: kalf vaarzen voor f 236, f 217 en f 253; een jonge koe f 286; li/g-jarige vaars f 132; jaarling vaarzen voor f 86, f 83, f 69; vaars kalvers f 55, f 57, f 51. BROUWERSHAVEN, 2 Mei. Ten over staan van notaris Korteweg werd heden alhier publiek verkocht voor mejuff. de wed. M. Storm—Padmos, een woonhuis en erf in de Molenstraat, voor f 1376. ONDERWIJS. WESTELIJK-SCHOUWEN. Naar wij vernemen hebben Gedeputeerd Staten het oordeel van de Raden der gemeenten Burgh, Haamstede, Renesse, Noordwelle, Ellemeet en Serooskërke gevraagd over eene aanvraag van den heer G. Bonder j te Renesse om te bevelen de oprichting i eener gemeenschappelijke U.L.O.-school. I Wat beteekent die school voor deze streek? Dat elk kind van eenigen aanleg de voor verdere studie, ambacht, handel en bedrijf boven het gewone lagere on- derwijs gevorderde kennis zich eigen kan maken. i Bij onze geïsoleerde ligging mogen wij toch waarlijk wel de hand in eigen boe zem steken, willen we niet méér in 't achterschip komen bij 't overig deel des lands. Dus vrouwen en mannen, aange pakt, laat dte school verrijzen KERKNIEUWS. Ned. Kerr. Kerk. Beroepen: Te Polsbroek, F. van Asch te Den Ham. Te Oude-Tonge, J. H. van Paddenburgh te Elspeet. Aangenomen: Naar Linschoten, S. C. van Wijngaarden te Mastenbroek. Geref. Kerk. Beroepen: Te Jutrijp-Hommerts, A. Wijngaarden, cand. te Dokkum. Te Wanswerd, J. H. Kuiper te Winsum (Fr.) Aangenomen: Naar Ter Aar, G. van Heiningen, cand. te Gouda. Bedankt: Voor Axel, W. Veder te Gouda. Voor Scharnegoutum, C. M. Huizenga te Hoogersmilde. Zondag 6 Mti. Zlerlkxee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. Voorn. 10 ure, ds. Helder (Bevest. van kerkeraadsleden). Kleine Kerk. 's Voorm. 10 ure, ds. Steenbeek, 's avonds 6 30 ure, ds. de Leur. Hemelvaartsdag. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Steenbeek. Luth. Kerk. Geen dienst. Ds. Hélder hoopt Zondag 13 Mei gelegenheid te geven tot Doopsbediening. Aangifte uiterlijk tot Vrfjdag 11 Mei vóór 12 uur bi/ Mej. Coeterus, Meelstraat B 58. Geref. Kerk. 10, ds. Wielenga (Avondmaal) en 6 nre, idem. Hemelvaartsdag. 10 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Hemelvaartsdag. 9 30 ure, idem. Evange lisatie Jeruël II. 10 en 7 ure, Gewone dienst. Kerlrwerve. 9.80 ure, ds. Mortier. Serooakerke. 2 ure, ds. Mortier. Bnrf h. 9.30 en 2 ure, ds. Boogaard (Doops bediening). In beide diensten collecte voor de Marthastichting. Renesae. Geen dienst. Noordwelle. 9 30 ure, ds. Leendertx. Haamstede. 2 ure, ds. Leendertz (Bed. H. Doop en Collecte voor het orgel). Geref. Kerk. 9.30 en 2 are, Preeklezen. Oad-Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Eikerzee. 9.30 ure, ds. Poort. Geref. Kerk. 80 en 2 nre, ds. Laarman. Brouwerahaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 9.80 en 2 nre, Leesdienst. Zonnemalre. 9.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Hoek. Noordgoawe. 9.30 ure, ds. v. Griethujjsen. Drelschor. 2 ure, ds. v. d. Griend (Doops bediening). Ouwerkerk. 9.30 ure, ds. de Roode. Nlcawerkerk. 9.30, ds. v. d. Linden en 2 nre, g*en dienst. Geref. Kerk. 9.30, ds. Goed huis (Openb. belijdenis), 2 idem (H. Avondm.) en 6 ure, idem (Danksegging). Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 nre, Leesdienst. Oostorlaad. 9-30, geen dienst en 2 are, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, ds. Sieders van Vlaardingen. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 nre, Leeskerk. Slrjanaland. 9.30 nre, ds. v. d. Griend (Doopsbediening). Brainiest. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Steenbeek. Geref. Kerk. 9.30 en 5 nre, Lees kerk. Geref. Gem. 9.20, 2 en 5 ure, Leeskerk. Oad-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, de. Veldkamp. St.-FlllpBtand. 9.30 en 2 ure, ds. Los. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5.30 are, Leeskerk. Tfaolen. 9.30, ds. Datema en 2 ure, ds. Verschoor. Gerof. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Peter. Geref. Gem. 9.80, ds. Kereten (Bev. nieawe leden), 2 en 6 ure, idem. St.-MaartenadIJk. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Meerman (Doop). Oud-Gertf. Gem. 9.80, 2 en 6 ure, Leeskerk. Oad-Voaeemeer. 9.30 ea 2 ure, ds. Van Griethuizen. Geref. Kerk. 9.1Oen 2, ds. Staal; 5.30 nre, Leesdienst. Poortvliet. 9.30, ds. Verschoor en 2 ure, Leeskerk. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, ds. Baajj van Veeio. Scherpenlcse. 9.30, Leeekerk en 2 ure, de heer Kortenhoevo van Heemstede. Oud- Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. StavenIsse. 9.30, ds. Moerman en 6.30 ure, de heer Kortenhoeve van Heemstede. Oud- Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 nre, Leeskerk. St.-Aaoataod. 9.80, de heer Kortenhoeve van Heemstede en 2 ure, Leeskerk. Geref. Kerk. 9.30, ds. Neerbos van Terneuien (Bev. lidm.), 2 idem (Doopsbed.) en 5.30 ure, idem. VAN HEINDE EN VER. Maarschalk Foch is te Warschau aange komen. Sedert Januari hebben 15000 Schot- sche emigranten Glasgow verlaten op weg naar Amerika en Canada. Voor de rechtbank te Brighton staat een 32-jarige vrouw terecht wegens biga mie, tweemaal gepleegd. Ze heeft zes kin deren. De eerste verkiezingen in Egypte onder de nieuwe grondwet zullen in Juli worden gehouden. Bij het station Wabern (Zwitserland kanton Bern) is een lokaaltrein ont spoord. Drie personen werden gedood en verscheidene gewond. Frankrijk heeft tot de regeering te Angora een vertoog gericht betreffende de concentratie van Turksche troepen aan de grens van Syrië. De boycotbeWeging tegen suikerge- bruik in het huisgezin, door invloedrijke Amerikaansche vrouwen op touw gezet wegens 'de hoogo suikerprijzen in den detailhandel wordt gesteund door offi- eieele personen. Niemand minder dan de burgemeester van Grooter New-York steunt met zijn gezag de beweging, en ook uit andere steden komen berichten, dat de plaatselijke autoriteiten idë boy cotbeweging beoordeelen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. ll-jarige V. W. te Leidschendam met een 9-jarig vriendje soldaatje, waarvoor hij van den zolder een geweer haalde, dat geladen was. Ongelukkigerwijze ging het schot af, dat den 9-jarigen V. doo- delijk trof. De ex-keizer als belastingbetaler. De keizer is nu toch in de rijks- en ge meentebelasting aangeslagen met terug werkende kracht tot zijn komst hier, naar een inkomen van f 125.000 schrijft ,JDe Tel." Omdat hij met prinses Hermine on- der huwelijksvoorwaarden getrouwd is, is deze afzonderlijk aangeslagen en wel naar een inkomen van f 100,000. Niet der dagen zat. Te Bussum is een ruim 79-jarige heer den 26sten April j.l. in ondertrouw opgenomen met een 60- jarige weduwe, die vele jaren als „moe der" haar voortreffelijke zorgen wijdde aan de jonge verpleegden in het Kinder huis, voorheen Doorgangshuis, te Bussum. Een kwade concurrentie. In Noord-Oost- Friesland blijkt de autobus meer en meer een kwade concurrentie te worden van de spoorwegen, dank zij mede de slechte dienstregeling, waardoor Schiermonnikoog en Ameland moeilijk bereikt kunnen wor den. Zelfs goedkoopere spoorwegbiljetten kunnen de concurrentie der autobussen niet nekken. De trein rijdt slechts met per soneel en eenige abonnementsreizigers, terwijl de autobussen meer dan bezet zijn. Er is sprake van, dat de Ned. Tramweg- Mij. thans met het wapen der concurrente zal strijden en zelf autobussen in het verkeer brengen. (Ook op ons eiland bestaan, naar wij vernemen, plannen tot exploitatie van een autobusdienst. Red.) Inbraak te Steenicijk. Van de in het postkantoor te Steenwijk gestolen f 40000 is thans een bedrag, van' f 28 a f 29,000 gevonden. Op een veenplaats te Valter- veen was f 10,000 begraven. (Men her innert zich dat er reeds een bedrag van f 19.000 te Barger-oosterveld gevonden is). De opperman B-, de arbeider G., de schoenmaker Z. en diens vrouw Zijn ge vankelijk naar Winschoten gebracht. De Vrouw zegt dat zij 10,000 verbrand heeft. Het is gebleken, dat de aangehouden B. de inbraak in het postkantoor te Steen- wijk gepleegd heeft. De sleutel, waarmee hij de kluisdeur geopend heeft, heeft hij later in het water geworpen. De verdachte Z. heeft op den uitkijk gestaan. De derde gearresteerde, die van de inbraak afwist, heeft van het gestolen geld een paar duizend gulden ten geschenke aangeno men. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy urordt niet teruggenonden. Geachte Redactie I Op ingezonden stukken van onbekende herkomst zal door mij niet geantwoord worden. Het woord „onveiligmakend", dat ik in mijn vorig stuk, ten aanzien van de auteurs van dergelijke artikelen ge bruikte, is blijkens de wijze waarop een „Middenstander" in Uw bladj van gis teren te keer gaat, een euphemisme ge weest. 1 Te poiemiseeren met een anonymus, die niet kan lezen en die met een grenze- looze brutaliteit insinueert, dat het gros der ambtenaren niet hard wil werken en niet zuinig wil zijn, acht ik beneden me, ook al is hij Middenstander en nog wel Belastingbetalend. Hoogachtend, E. HAMBURGER. Zzee, 3-5-'23. FlaanclSel Jfleuws. Bears T«* Amsterdam. 8 Mei. STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Reden N.W. 8. obl. 1922 f 100 6 104'/, 104'/, N W. 8. obl. 1922 - 600 6 102»/, 102»/. N.W. 8. obl. 1922 - 1000 6 101V, 102'/,, N.W. 8. obl. 1922 - 2500 6 101101 N.W. 8. obl.b 1922- 500 6 101»/, 102'/, N.W. 8. obl.i> 1922-1000 8 101»/, 101"/,, N.W. 8. obl.61922- 2500 6 101"/,,101'/, N.W. 8. obl.ol923- 500 6 101'/,, 101»/,, N.W. 8. obl.nl923-1000 6 101»/, 101'*/,, N.W. 8. obl. 1918 - 100 5 96»/, 96»/,, N.W. 8. obl. 1919 - 5O0 6 95'/,, 95»/,, N.W. 8. obl. 1918 - 1000 5 93»/,, 93'/, N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 96'/, 96»'/,, NW. 8. obl. 1919 - 500 6 96'/, 96»/, N.W. 8. obl. 1919 - 10O0 6 96'/, 96»/, N.W. 8. obl. 1916 - 100 4'/, 91»/, 91»/,, N.W. S. obl. 1916 - 500 4»/, 91'/, 92 N.W. 8. obl. 1916 -1000 4»/, 91»/, 92 N.W. 8. obl. 1917 - 100 4»/, 87 87»/, N.W. 8. obl. 1917 - 500 4»/, 86'/, 87'/, N.W. S. obl. 1917 - 1090 4»/, 86'/,, 87'/, N.W. 8. obl. 1916 - 100 4 85»/,, 85'/,, N.W. 8. obl. 1918 - 600 4 85»/,, 85'/,, N.W. 8. obl. 1916 -1000 4 84»/,, 84»/, N.W. 8. obl. 1911 - 1000 8»/, 74»/, N.W. 8. obl. - 1000 8 65'/, 66»/, N.W. B. oort.vjna- 1000 8 65"/,, 66 N.W. 8. eert. - 1000 2»/, 64'/, 55»/, BDLGABIJE. Hypoth, Leen 1892 6 Tabaksleenlng 1902 5 21'/, 22 ZogoUooninfC 1904 6 21»/, 21»/, Bel. rr. good obl. 1907 4»/, 16»/, 14 PBTB.-ONDBRNEMINGEN. Kon. Nod. Potr. f 1000 A. 880 379 Kon. Potr. f 100 O. A. 381 384»/, Kon. Nod. Potr. O. v. A. 385 Dollori (buk) 12,55 -12,56; Morton (gr.) (10.000) 11,40-11,60; ld. (r.) f 1,40-11,50; Kronen (10.000) 10,35-10,46; Eng. bank- popler 1 11,84—1 11,86; Pronoohbonk- poplor 1 16 75—116 95; Belg. bnnkptpler 1 14,55-1 14 75 MAEKTBERICHTEN. Geen speelgoed. Woensdag spoelde de CoBporatloTO Telling Zlerltrce. Veiling van 3 Mei. GROOTE VEILING. KIPEIEBEN 1 5,30. Dito Barnevelders 1 5,30. KLEINE VEILING. KIPEIEBEN f 5,20 k f 5,40. Dito Kloino 1 4,70 EBNDB1ERBN 1 5,— k 1 5,50. GANZENEIEREN 1 10,25 k f 12,75. KALKOENEIEREN 1 8,— k f 9,26. MEEU WEIEBEN 1 5,60. alles por 100 stnk». Aanvoer 12200 stnk» eieren. BOTBB I 0,81 k 1 0,96.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 5