M. J. CONSTANDSE C. MEUWESE, MELKMARKT. Herberg-lnventarls, Costuums Costuums Costuums Costuums Costuums Costuums Costuums Costuums f 15,50. Costuums -16,50. Costuums -18. Costuums - 20. Costuums - 23. Costuums 26. Gr°0!®.UJ!V.?®rin9 1 H.H. LANDBOUWERS. Publieke Verkooping. best Scheepshout, M. I. CONSTANDSE, Melkmarkt. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Het verval van Europa. Wij vernemen dat ter perse is en binnen eenige dagen bij A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden zal verschijnen de Nederland- tche vertaling van het nieuwe opzien barende boek van den gewezen Italiaan- schen premier Francesco Nittï: Het ver val van Europa, de wegen na ar het her stel. Dit boek heeft reeds in Italië, En geland, Amerika en Dultschland groote belangstelling gewekt vooral met het oog op den haehelijken toestand, waarin Euro pa zich thans bevindt. De beroemde Staatsman geeft in dit sterk overtuigende POST EN TELEGRAPHIC Tot kantoorhouder (post en telefoon) te Stavenisse, is benoemd de heer P. Bastlaanse aldaar. BOEKENNIEUWS. Bij den uitgever J. v. d. Wal te Brui- nisse is ter perse: „Luther, onze huis- Vriend", door Paul Scheurlen. Dit werk dat wordt uitgegeven in 7 afleveringen van 48 biadz. druks, welke afleveringen om de 3 weken zullen ver schijnen, bevat tal van illustraties op kunstdrukpapier, terwijl de voorplaat (in vierkleurendruk naar de olieverfschilderij van Lucas Cranach) het portret van Ds. Maarten Luther bevat. Waar het werk in afleveringen ver schijnt is voor zeer velen de geschiede nis te bekomen van dezen grooten Re formator, welke zoo'n grooten Invloed heeft gehad ook op ons volk door zijn godsdienstige overtuiging, welke oorzaak was dat een geloofsstrijd volgde tegen het ons overheerschende Spanje. De geschiedenis van den worstelstrijd van ons voorgeslacht mag worden ver ondersteld bekend te zijn, maar wij ge- iooven, dat het leven van den grooten hervormer nog te weinig bekend is. Thans bestaat gelegenheid met het meer intieme leven van ds. Maarten Lu ther bekend te raken door het bij den heer v. d. Wal uit te geven werk. In de Inleiding wordt o.m. behandeld een zeer belangrijke kwestie n.l. „Luthers' hu- wdijksbesluit", een zaak die niet alleen van grooten invloed is geweest op zijn verder leven, maar ook veel stof deedi opwaaien omtrent zijn nieuw aangeno men geloof. Ds, Knap folGeït in „Oude Paden" o.a. geschreven over dit werk: Uit deze hoofd stukken komt Luther in toenemende klaar heid te voorschijn i Wat Luther zegl over de Bijbel is interessant; hieruit spreekt een groot ver trouwen en een sterk geloof; het geloof van den man, die op den Rijksdag te Worms de beroemd geworden woorden ■prak: Hier sta ik, ik kan niet anders t Bij den boekhandel kan op dit werk ingeteekend worden en wij hopen voor den uitgever, dat velen inteekenaars zul len worden om dit werk van Paul Scheur len In haaden te krijgen, om kennis te nemen van het ieven van Luther, deu grooten hervormer. - VAX HEINDE EN m Acht passagiers, de maoblnist en de stoker z(jn gedood en 25 passagiers gewond, waarvan sommige doodelijk, bfj een spoorwegongeluk in de buurt van Woodslde (Utah V.8.) dat, naar men me$Dt, veroorzaakt is door een grond verschuiving in een verraderlijke berg achtig e streek. Volgens een telegram uit Moskou, zjn ongeveer 100 personen gedood bjj een ontploffing in de voormalige keizer lijke kanonnenfabriek en munitiedepót te Toela. De strijd in Ierland schijnt thans geëindigd te zjjn. Te New-York is groote sensatie verwekt door het bericht, dat een aan slag was gepleegd op John D. Rocke feller Jr. Een overspannen Syriër, ge wapend met een lang mes, trachtte den heer Rockefeller aan te vallen, toen hj in 2ja huis de trap afkwam. De aanvaller werd evenwel, voor hj den heer R. kon bereiken, gegrepen. De Spaansche koning en koningin brengen een bezoek aan Brussel. De Iersche opstandelingen hebben ■edert Maandag de vijandelijkheden ge- ataakt. De Fransche autoriteiten hebben be sluiten uitgevaardigd, waarbij in de Fran sche koloniën in Afrika en In Kameroen de doodstraf wordt gesteld op kanniba lisme. Slavenhandelaars in Kameroen stel len zich voorts bloot aan gevangenisstraf tot een maximum van tien jaar. Frankrijk dreigt de conferentie van Lausanne te verlaten als de concentratie van Turksche troepen aan de grens van Syrië niet wordt opgeheven. Te New-York is een internationale politieconferentie bijeen. De hoofdcommis saris van politie aldaar, heeft op die con ferentie voorgesteld, dat een internatio nale inlichtingendienst zou worden inge steld, waarbij de politie in de verschillen de landen zich onderling op de hoogte aou houden van het doen en laten van internationale misdadigers en bandieten benden. De viering van den 1 Mei-dag schijnt te Parijs toch niet zóó kalm verloopen te zijn als het Lakonieke Fransche draad- looae bericht zou doen vermoeden. In de" loop van den dag zijn er één-en-zestig agenten gekwetst, van wie er één ernstig i« gewond door een messteek. Er zijn tal van aanhoudingen gedaan, waarvan er echter slechts vijftien zijn gehandhaafd. boek den „Weg tot Herstel" voor het Zwaar geteisterde Europa. De vertaling is bewerkt door den heer Jan J. Bruna. Voor deze Hollandsche uitgave schreef de auteur, Francesco Nitti een speciale voor rede, waarin o.a. de Ruhr-kwestie dloor hem behandeld wordt en gewezen wordt op de rol, die ons land bij den weder opbouw kan spelen. INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verauttcoordelffkheid der redactie Copy vordt niet teruggezonden. GeaChte Redactie l Van verschillende zijden vraagt men mij, wat er nu weer met het gas is, want de lucht in huis wordt ondraag lijk wanneer het gas eenigen tijd brandt. In denk dat het aan die zuivering of beter de niet-zuivering ligt. Het is wel te hopen, dat deze periode van gasaf- levering, welke iets heeft van een gas aanval, niet al te lang moge duren. Hoogachtend. Uw dw., I PIETERS. Manheer de Redacteur! Met instemming las ik in Uw vorig nummer het ingezonden met den raad om voor den gemeenteraad een midden stander te kiezen, niet omdat h\j speciaal de middenstandszaken zon moeten be hartigen, maar omdat een doorsnee middenstander nnohter, ijverig en znlnlg is, iets wat in deze moeilijke tijden moet gaan boven politieke en gezochte tegen stellingen. Volkomen jnlst! Ik ga met U mee, middenstander, maar nn hadt ge nog een verder stapje moeten doen en als moraal van de zaak moeten zeggen: Stemt dus niemand als raadslid die vijftig duizend gulden wil besteden voor gas dat misschien een heele cent goed- kooper is, maar meer dan een heeie cent aan hitte en lichtgevend vermogen mist en zeer vergiftig is. 8temt dus als g\j katholiek zijt, niet den Boerz\jt g\j vrijzinnig-democraat, niet Lunenberg zijc gij vrijheidabonder, geen der 4 af tredenden, want die zes hoeren zullen wel nuchter wezen en misschien ijverig, maar zuinig 1'. Voor meer proeven van dergelijke zuinigheid, beware do hemel Zierikzee. Snijdt die heeren niet door, maar snijdt ze af. Ook een middenstander. TELEGRAMMEN, LONDEN (V.D.) De correspondent van de Daily Mail meldt, dat ernstige peBt- gevallen zijn uitgebroken in boven- Egypte. In de laatste woek van April zijn honderd, gevallen gemold. UTRECHT (V.D.) Door onbekende oorzaak is brand uitgebroken in de expedltleafdeellng van de vuurwerk fabriek van Ruijs te Blauwkapel. Een kwartier na 't uitbreken van den brand was de UtrechtBche brandweer ter plaatse. Het 5-tal gebouwtjes is geheel nitgebrand, er hadden versohillendo kleine ontplofflogen plaats. Twee leden van 't personeel werden licht gewond. MARKTBERICHTEN, ZIERIKZEE, 3 Mei. Tarwe, weinig aan voer, geen noteering; Haver f 10,50; br. Boonen fll per 100 K.G. Aardappelen, enz., geen handel. 8T-MAARTENSDIJK, 3 Mei. Tarwe f 12 k f 13 Rogge 110,50 k f 11 Haver t 10,50 it f 11Erwten kleine groene f 20 h f21; Schokkers f 23 k f 24 Kroonerwten f 21 h f 22 Bruine Boonen f 11 h i 12,50. Alles per 100 k.g. Aardappelen f 0,40 h f 1,50 per 70 k g. Ajuin f 0,50 k f 0,75 per 60 k.g.Boter f 0,90 k f 1,10 per 1/J k.g.Eieren t 4,50 h f 5 p. 100 stuks. ZEETIJDINGEN. ZIERIKZEE. Uitgeklaard: 2 Mol .Barge Aubrey", kapt. H. Sellc, met schelpen van Ierseke naar Grimsby. 3 Mel Zeilschip .Tromp", kapt, O. Schnitema, met ijzeren pijpen van Hen drik Ido Ambacht naar Londen. 432e Staatsloterij 4e klaaee. Trekkingen van 30 April, 1, 2 en 3 Mei 1923. Prge van f 400 no. 7575. Prjjs van f 100 no. 7623. Pr jj 7. en van f 651 7572 7667 21006 21010 21022 21046 Burgerlijke Stand Tan Zierikzee. öeborenf 28 April. Anna, dochter van Wgoandus Jo hannes Wijsman en Elizabeth Maria Verkaatt. 29 Adrianu8 Marinus, zoon van Cornelis Ringelberg en Hendrika Jaooba van Dienst. O verleden! 8 Mei. Cornelis Johannis Peute, Hm. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Btldt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 4 Mei: Hoogste barometerst. 767,7 te Karlarühe. Laagste 741,6 te Vestmanoer Verwaeht tot den avond van 5 Mei zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind, meest gedeeltelijk bewolkt, mogelijk eenige regen of on weer, zelfde temperatuur. MEN TIJDIG AAN ONS BUREAU TE DOEN TOEKOMEN; ADVERTENTIES VAN EENIGEN OMVANG LIEFST REEDS DONDERDAGS. WEGEN8 HET VROEG TER PERSE GAAN OP VRIJ DAG KUNNEN WIJ ER ANDERS NIET VOOR INSTAAN, DAT ZE NOG OPGENOMEN KUNNEN WORDEN. H H. Correspondenten die ons opgaaf verstrekken der Predik beurten, gelieven er voor te zorgen die voor Hemelvaartsdag u If ft r I IJ k Maandagmorgen in ons bezit zijn. DB Rbdactie? ADVERTENTIËN. GEBOREN; WOUTER, Zoon van A. VA8TENOU en M. VASTENOU—Bibbens. Das Haag, 28 April 1923. Arohimedesstraat 66. VERLOOFD; JAN KLOET Cz. Rotterdam, CLAZIEN WALDA. Ruilstraat 64, Ackerdijkstraat 122, 3 Mei 1923. In plaata van kaarten- ONDERTROUWD L. VAN DER BIJL as D. P. DE VOS. Zonbbmairb, .Bohraphage". ZibriKzn, Oude Haven 414. In plaata van kaarten. ONDERTROUWD: MARINUS SAMAN Rz. en PIETERNELLA H. MAA8 Jd. Zibrikzbb, 2 Met 1923. Huweltfkevoltrekking ld Mei as. In plaata van kaarten. ONDERTROUWD; M. J. STEKETEE en J. J. OP DEN BROUW. St.-Maartkmsduk, 3 Mei 1923. GETROUWD: ANTHONIE LIEVEN8E en GRIETJE VAN DBN BOUT, die tevens dank zeggen voor de vele hartelijke bewijzen van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. Niküwbrkbrk, 2 Mei 1923. «MUtlllUtlttMIMMUtlH Zoo de Heer wil hopen onze geaohte Oom en Tante, MARKUS HIKKB JOHANNA DUIJZER, te Stavenisae, op Zondag 6 Mei a shunne 25-jarige Eohtver* eenfglng te herdenken. St.-Ajwalahd, Mei 1923. ABRAHAM BIDDERHOF Jz. CORNELIS RIDDERHOF. JACOBUS RIDDERHOF. LEENDERT RIDDERHOF. ëeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders: MAARTEN VAN STRIEN en HELENA DE VALK, op Maandag 7 Mei hunne 25 jarige Eehtvereenifiing te herdenken, te- Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van te- hunne dankbare Kinderen: B. M. VAN STRIEN en Verloofde. M. B. VAN 8TRIEN. Zibrikzbb, Zuidhoek. ■TTf ADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET VRIJDAGNUMMER, GELIEVE Zoo de Heere wil en zij leven, hopen mijn geliefde Pleegouders, SIMON BERREVOETS en PIETBRNELLA .1. BEIJJB, J e op Woensdag 9 Mei a.s. hun e 40-lerlge Eehtvereenlglng te e herdenken. Dat zi) nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van hunne dankbare Pleegdochter JANNETJE J. BERREVOETS. Zibrikzbb, Karnemelksvaart. ♦♦♦♦♦♦eteeeeeeoeeeseseeee»»» eeeeeeeeeeeeeeeeeee Op den lOden Mel as. hopen 9 mijn geliefde Ouders: PIETER PANNKKOEK Rz. ADBIANA°v. d. BRUG, hunne 25-jarlge Eehtvereenlglng te herdenken. Noobdhodwr. REINIER PANNEKOEK Pz. Zoo de Heere wil en zij ieven 9 hopen onze geliefde Ouders, Be ft hnwd- en Grootouders: 5 ABRAHAM CORNELIS DE HOND en (JUKKTttCrilA KOSTEN, op Donderdag 10 Mei, hunne 45-jarige Echtrereeniging te her- J denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wen6ch van S Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. J OüD-VOK8BMKBR, 5 Mei 1923. »«»e 1883 1823 Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders A. H. SÜUBLAND J en J M. KWAKKELAAR, op Vrijdag 11 Mei a.s., hunne ft 40-jarlge Eehtvereenlglng te e herdenken. e Nibuwb Tosgb, Mei 1928. Hunne dankbare Kinderen, e Behuwd- en Kleinkinderen, e Zaterdag 12 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, JAN TANIS en hunne 25-Jarlge Eohtvereenl- ging te herdenken, ft Zibrikzbb (Kapelle) Hun dankbare Kinderen en Verloofden. Ontvangdag 14 Mei a.e. Verkooping bij Executie te St.-l'hlHp«land. De Deurwaarder M. C. VAN BL8- ACKER te Tholen zalop Maandag 7 Mei 1923, des voonniddags elf uur, vóór de herberg van Ventraate te 8int- Philjpsland, om contant geld, zonder rantBoenpenn ingen PUBLIEK VERKOOPEN: alsBiljart met toebehooren Tafels Banken, Stoelen, Glaswerk enz. en Meubelen en Huisraad, alsKabinet, Kastje, Tafels, Stoelen, Spiegels, Bedden met toebehooren, Glas- en Aardewerk en hetgeen meer zal worden geveild. In executoriaal beslag genomen ten verzoeke van de firma M. P. Pollen Zoongevestigd te Rotterdam. Heden overleed ons geliefd Dochtertje en Zusje, LENA JANNA, in den aanvalligen leeftijd van 17 maanden. Sbrooskerks, 3 Mei 1928. D. VERBOOM Jz. G. VERBOOM—Gblük en Kinderen. Bü deze betalgen w(j enzen hartefijken dank voor do vele blijken j van belangstelling, bij ons huwelijk ontvangen. Zibrikzbb, 4 Mei 1923. A. DE KEIJZER. J. C. DE KEIJZER—Le®bmaat. Voor de vele blijkan van be langstelling, op 1 Mei ontvangen, betuigt ondergeteekende haar wrelgemeenden denk. Oowbrkbrk, 4 Mei 1928. JOH.a J. VAN DE SANDE. ZIERIKZEE. Voor Hooren f 18. -19. -20. -22. -25. -28. -30. en hooger. Voor Jongohoeron, mot kort# of lango brook. en hooger. Nieuws STR00H0EDEN. 's-GRAVENHAGE, is WOENSDAG 9 MEI, van 'smorg. 8*/, tot 's nam. 8 uur, te eonsulteeren bij den heer WANSINK, Pontstraat. De Jong's Chocolade Oranje Appels, 75 oent per stuk. Oranje Bonbons, 30 cent per ons. Chocolade Hagelslag, 20 cent per ons. Witte Hagelslag, 15 oent per ons. op ZONDAG 6 MEI a.s., - 'a avonda 8 uur, IN OE CONCERTZAAL, met medewerking van Mevrouw FOKKER, Mejuffrouw KOflPMW, dm Hier I. VAN BED HOUTEN m hul ZIERIXZEESCH STRIJKQ8CHEST. Zangnationale - en oude danaen an ballet. Kaarten en plaatsbespreking by de firma 8. OCHTMAN V. ZOON en Zondag plaats bespreking in de Koffiekamer van de Concertzaal tusrehen 1 en 2 uur, zondsr loting. HET COMITÉ. „HET CENTRUM". DROGISTERIJ - FlITOllANlUtL. Alleenverkoop van „NYS" Fotoplaten, prima merk. Per doz. 9 X 12 f 1,50, Kleurgevoelig-antihalo f 1,65. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Zaterdag 12 Mei 1923, des voormid dags ten 10 nre te Kerkwerve, op het erf van den heer P Graveltfn, voor den heer E. LEEUW, PUBLIEK VERKOOPEN: Eene groote partjj o. m. bestaande nit eiken en grenen Planken (zeer geschikt voor bruggen), Dam-, HeiDing- en Draadpalen, Battings, Liggers en DenreD, benevens 900 Dak pannen- Betaaldag November 1928. Indien U Suikerbieten over moet zaaien kunt U bij onzen Agent den Heer M. C. DE VLIEGER, Breestraat, Zierikzee, Tel. 126, uit voorraad prima Zaad „Klein Wanzleben" bekomen. X.ï. BoDiniwteliiij in Zudhindii „DE NIEUWE WAIGHEREM". Middilbirg. KAST PAP 1ER aan vellen en rollen. Het echte FiirtherLakbrons in goud, zilver en koperkleur. loptrtn en wit celluloid Peniisin, Maubelpolltoer. Vloeibare Mtnbelwis „SANDRIfiHAM". Zilverpoets „SILVO". Bij Firma PIET OCHTMAN. tdns nor Winkeliers en Wedenrnrkoopers. Gewon# Zalm, 37V, ot. per blik. 65 ot. per heel blik. Hoie Zalm, 60 ot. per 7i bltk. Roods Zalm, 90 ot. per heel blik. Paling In gelei. Garnalen ln blik. Kreeft, Lnnohtong. Anejorta, Cornedbeaf. Sardines, van af 15 ot. por blikje.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 2