Zierikzeesche 4fe Nieuwsbode abonnement: Maandag 30 April 1923. zierikzeesche courant. advertentiën EERSTE BLAD. "buitenland. PrUi per 8 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Versohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag» 78ste JAARGANG. - No. Oir. A J. DE LOOZE Jr. Ultg.-fMict. M. 10921. J. KOSTE*. van 1—3 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Het huwelijk van den hertog van York. Da enorme menachonmenigte die Don derdagmorgen stond opgesteld in de Londen scha stratendie van Bucking- hampalace naar Weatminster Abbey lelden kan gerust geschat worden op honderd dnlzenden. Reeds heel in de vroegte hadden zich duizenden van een plaatsje verzekerd. De geweldige menschenmassa's kregen de eerste gelegenheid tot juichen, toen om tien minnten voor elf het eerste koninklijke rijtuig op weg ging naar de Westminster Abbey. Het eerste rijtuig bracht de Prinaea-Royal naar de Abbey. Daarna volgde de eene koninklijke pro cessie op do andere. Het eerst kwamen prinses Mary en haar eohtgenoot, wlen een buitengewoon hartelijke ontvangst ten deel viel. Koningin-moedor Alexandra werd door de menigte bijzonder toegejuicht. Dui zenden zakdoeken en vlaggen werden boven de menigte gezwaaid, toen zij in haar gesloten rijtuig voorbijreed. Toen kwamen de koning on de ko ningin en prins George. Kr ging znlk een geweldig gejuich op, dat byna nie mand het militaire commando hoorde voor het koninklijk saluut, hetwelk aan de eerewacht voor de Abbey3werd ge geven. Maar het grootste gejuich ging op, toon de brnidegom kwamenkele minnten later, in een rijtuig met zija oudsten broer, den prins van Wales en zijn jongeren broer, prins Henry. Even nadat zij in de Abbey waren aangeko men, kwam precies op tijd, de bruid. Z\j kwam ia een hofr\jtuigvergezeld door haar vader, graaf Strathmore. De rang van Koninklijke Hoogheid werd aan de nieuwe hertogin van York door den koning verleend tijdens de lunch, welke in Buckinghampalace on middellijk na de plechtigheid plaats had. Door de verleening van dezen rang wordt de hertogin van York de vierde „Lady of tho Land". Zij volgt thans onmiddellijk in rang op prinses Maiy. Evenals verloden jaar bij het huwelijk van prinses Mary, was in Westminster Abbey een schitterende verzameling bij een van leidende figuren der Engelsche aristocratie, de geestelijkheid, de parle mentaire kringen, het leger en de vloot, terwijl ook de diplomatie goed vertegen woordigd was. Vóór de ceremonie begon, legde do bruid, toe» zij, geleid door haar vader, naar het altaar ging, een bouquet op het graf van den onbekenden soldaat. Aan de rechterzijde van het altaar zaten de leden der koninklijke familie. De koning was in admiraalsnniform en, even als de koningin en de koninginmoeder, droeg hij het breede lint van de orde van den Kousoband. De brnidegom, die in de uniform van kapitein der Royal Air Force was, on naar het altaar werd geleld door zijn broeder, den prins van Wales, wachtte zijn bruid daar op. Toen de ceremonie begon, betraden de aartsbisschoppen van Canterbury, York en Londen en de primaat van Schotland het altaar. De geheele plech tigheid maakte den eigenaardlgen indruk va» vroeger eeuwen met de „gentlemen at arms", met hun banieren en hun helmen, die aan weerszijden van het altaar geschaard waren. Na het koorgezang overhandigde do prins vafi Wales aan den bruidegom den ring, welke deze volgens de voorschriften der Engelsche kerk gedurende de cere monie aan den vinger van zijn bruid doet. Do aartsbisschop van Canterbury ver- eenigde daarop het paar in den echt, nadat de wederzijdsche beloften waren algelegd. Daarna spTak de aartsbisschop van York het jonge paar toe. Alvorens 't bruidspaar en de konink lijke familie de Abbey verlieten, werd het register geteekend. Daarna verliet het jonge echtpaar de kerk onder de tonen van Mendelsohn's HochzoltBmarach. Bij den terugkeer van den konink lijken stoet werd deze met hetzelfde enthousiasme begroet als op den heenrit. Nog steeds stonden de geweldige men schenmassa's langs den weg geschaard. Bij de lunch in Buckingham Palace waren 123 aanzittenden. De koning bracht een hellwensch uit, beantwoord door don hertog van York. Volgens oud gebruik sneed de bruid de „wedding cake" voor. Later verschenen de konink lijke familie en het jonge paar op het balcon van het PaleiB. Zij werden door een talrijke menigte toegejuicht. Het vertrek van het bruidspaar naar het dorpje Bookham in Surrey, waarop het landgoed „Polcsden Ley" het eerste deel van de huwelijksreis zal worden doorgebracht, giog gepaard met nieuwe tooneelen van geestdrift. Een DuUsch voorstel. Nadat Zaterdag het Rjjkska'binet de Voorbereidende besprekingen over het Duitsche aan'bod aan de geallieerden be ëindigd heeft, werden Zondag de partij leiders en Maandag de presidenten der afzonderlijke staten gehoord. Nog steeds is er geen definitief Duitsch plan opge steld en daarom is het voorbarig, reeds een gedetailleerde opsomming van de nieuwe voorstellen te geven Wel is het reeds mogelijk den algemeenen gedachten- gang aan te geven, die bij de Berlijn- sche besprekingen tot dusverre is ge volgd. Op grond van inlichtingen uit be trouwbare bron kan het volgende worden vastgesteld De Duitsche regeering staat thans op het standpunt, dat zij zoowel op grond van bdnnenlandsche als buitenlandsche po litieke overwegingen een ernstige poging moet doen, om in het Fransch-Duitsche conflict een kentering te brengen. De rede van Lord Curzon in het Engelsche Hoogerhuis heeft in Duitschland de po sitie der oppositiepartijen, die sedert lang reeds op een nieuw' Duitsch aanbod aan dringen, ten zeerste versterkt, zoodat er voor het kabinet ten slotte niets anders overbiijft dan te kiezen tusschen zijn mi nisterieel bestaan en het doen van een ernstig gemeend voorstel. De kwestie, welk bepaald bedrag in to taal aan de geallieerden zal worden aan geboden, acht men te Berlijn van tweede Leteekenis. Volgens de hier heerschende opvatting komt alies aan op het bedrag, dat jaarlijks moet worden betaald en ook op de wijze, waarop dit bedrag zal wor den gegarandeerd. Het bedrag der jaarlijksche betalingen moet volgens de Duitsche opvatting wor den vastgesteld door een internationale commissie, waarin behalve Engeland en Italië ook Amerika vertegenwoordigd zou zijn. Dit onderdeel van het Duitsche aan bod heeft echter niets te maken met hel vroeger geopperde voorstel-Hughes. De commissie, welke de Duitsche regeering wenscht, is een orgaan, waarin uitslui tend leden zitting hebben die door de be trokken regeeringen benoemd worden. In de regeeringskringen te Berlijn is men overtuigd, dat zoowel Italië a!s En geland het Ruhrconflict moede zijn en dat deze landen daarom op een ernstige be spreking van een Duitsch voorstel z'ullen aandringen. Er zijn in de laatste dagen veel onderhandelingen met Rome en Lon den gevoerd. Men heeft zicb te Berlijn de uiterste moeite gegeven, de juiste be doeling, welke Curzon in zijn rede heeft neergelegd, te lecren kennen, om daar mede bij de opstelling van het Duitsche aanbod rekening te houden. Het Zuid-Bevelandsche h Capella- koor, directeur de heer G. Houtekamer te Kloetinge, van welk de leden in nationaal costunm ziju gekleed, zal Vrijdag 18 Mei naar Engeland over steken met een der booten der „Zee land" en gedurende de Pinksterdagen te Folkestone enkele concerten geven. Zeker een aohltterende propaganda voor Engelsch bezoek aan Zeeland. Dinsdag 22 Mei keert het koor te Vlissingen terug, waar het voor de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer een concert 1q het Grand Hötel zal geven. Het is het zelfde koor, dat onlangs met groot succes te Amsterdam zich liet hooren. ONDERWIJS. Uit Stad en Provincie. ZJERIKZEE. De telangstelling, welke Zaterdagavond bestond voor de uitvoe ring in de Concertzaal der afd. Zierikzee van den „J. G, O. B.", ten bate der t.b. c.- bestrijding, was meer dan treurig. Het doel, dat deze vereeniging nastreeft, ver diende zeker meer belangstelling, ook voor de activiteit die de leden aan den dag leggen. Het vergevorderd seizoen was mis schien mede oorzaak van deze slechte opkomst. De propagandarede bleef achterwege, in de plaats daarvan werd een tableau extra gegeven. De tableaux met propagan distische strekking, verlicht met Ben- gaalsch vuur, kwamen goed tot hun recht en oogstten den bijval dhr aanwezigen. No. 5 vah het programma „Vrede op Aarde'', met een pacifistische tendenz, werd in aanmerking genomen de jeug. dige krachten aardig gespeeld. Het orchestje (piano en viool) vraolijkte de trieste stemming wat op. „Men rekene d' uitslag niet, maar telle 't doel alleen!" Het doel dat deze vereeniging nastreeft is schoon. Als iets bijzonders kan worden ver meld, dat vader en Zoon tezamen 100 jaar, op een hofstede, bij de familie' van dier Slikke te Strienham, gemeente Poortvliet, hebben gewerkt. Wijlen Jan Koppenhol van 1828—1870 en W. Kop- penhol van 1865—1923, laatst bij den land bouwer C. P. van der Slikke, thans be woner. Door den min. van Arbeid is ten behoeve van woningbouw (premiebouw) f 300 toegekend aan de gemeente St.- Maartensdijk voor een woning van C. Geluk P.MZ. aldaar. De verkoop van de „Emmabloem", ten bate der t.b.c.-bestrijding alhier, heeft dit jaar pl.m» f 240 opgebracht. De verkoop van het Emmabloempje heelt te Oosterland en Sirjansland opge bracht f 26,30. - Gaarne verwijzen wij naar de in dit blad voorkomende advertentie van de stichting; .Tehuis voor alleenstaande Min dien te Wolfheze", dit monument van bermhartigheid en naastenliefde, ten bate waarvan gedurende de maand Mei in onze stad een collecte gehouden wordt. Reeds hoe velen werden er al niet, in dit liefde vol „Tehuis" opgenomen, maar hoe tal- loos velen van die ongelukkigen, „alleen staanden" in het duister, zijn er niet, die nog steeds aankloppen om binnen gelaten te worden en voor wie, door gebrek aan ruimte, het roepen te ver geefs was. Helaas, ja: het gebouw te klein, om aan de schreiende behoef ten te voldoen Het moet worden uit gebreid Maar om te kunnen uitbreiden is er geld noodig, veel geld Kom, helpt het Tehuis aan wat noodig is, om die zeer velen, die wachtenden, die hunke renden naar binnen te latenDut mogelijk, zoo ieder die helpen kan, het doet i In een der teekenzalen op de boven verdieping der Ambachtsschool te Zierik zee had Zaterdagnamiddag de plechtige overreiking der diploma's en de bevorde ring naar <?en hoogere klasse plaats. Mr. S. R. Bakker, de voorzitter, heette de talrijke aanwezigen welkom. Voor spr. tot de uitreiking der diploma's overging memoreerde hij in 't kort wat over het afgeloopen jaar was gebeurd. Was spr. 't vorig jaar somber gestemd, omdat de financiëele omstandigheden niet zoo rooskleurig waren, thans kon hij een vroolijker geluid laten hooren, omdat nu de lc-cning tot stand was gekomen. In het afgeloopen jaar kwamen nieuwe machines in de afd. bankwerken, waar voor nog gedeeltelijk bescherming moet •orden aangebracht met het oog op de Veiligheidswet. Het trappenhuis is geheel geschilderd; het geraamte van 't gebouw is verstevigd; een af voer rioleringsstelsel is ingevoerd en in verband daarmede moderne W. C.'s gemaakt; voor de leeraren is een kamer orde gebracht, terwijl de concierge een hem passend gebouwtje heeft gekre gen. Nog vele verbeteringen zullen moeten worden aangebracht. Door de vele wijzigingen is meer vacan- tie gegeven moeten worden dan nuttig en gewenscht was, terwijl de directeur bijna zijn geheele vacantie cr aan heeft ge geven om gedurig toezicht te kunnen hou den bij de plaats gehad hebbende verande ringen. In het bestuur kwam verandering door dat in de plaats van den heer Prakke, die periodiek aftrad, de heer Heken werd gekozen, terwijl de heer P. v. d. Have heen gaat. Zich xót* dezen richtend», zeïde de voor zitter o. a.: Mijnheer v. d. Have! Wee- moed behoorde ons eigenlijk te vervullen, maar dat valt ons uiterst moeilijk, omdat U nog zoo kwiek en vroolijk als van ouds zijt. Ge verlaat uw werk in 't bezit van al uw capaciteiten! Ieder weet wat U hier In Zierikzee gedaan heeft en wat U voor de Ambachtsschool hebt gedaan, behoef ik niet in den breede uit te meten. Gij gaat naar een nieuwe plaats, bouwt een nieuw huis en begint weer een nieuw leven. Voor dat huis geven we U een herinnering mede, n.l. een gevelsteen, waarvan spr. een schets voor zich heeft. Ook heeft spr. een portret weten machtig te worden, dat voortaan naast dat der heeren Couvée en de Bruyne een plaats zal krijgen in de bestuurskamer der Am bachtsschool. (Applaus). Hierna ging de voorzitter over tot de uitreiking der diploma's. Afdeeling Maihine-Bankuerhen, aan: A. Anker, W. Anker, M. A. Bakker, J. Biene- felt, J. L. Botvliet, Joh. Hack, J. F. Han son, Chr. Jasperse, A. Otte W.Jz., Zierik- J. van Donge, Brouwershaven, J. Ju- melet, Anna-Jacobapolder en P. Quaak, Bruinisse. Afdeeling Timmeren: M. P. J. van de Berge, J. Duson, W. van der Kreke en L. Mallander, Zierikzee; H. Heijt, Seroos- kerke. Afdeeling Schilderen: J. K. Deurloo, Oosterland, M. Deurloo, Oosterland, met verklaring vijf Jaar de school te hebben bezocht. De voorzitter gaf de leerlingen, die de school gaan verlaten nog eenige nuttige wenken en wijze lessen mede, o. a. deze: „dient!" Dient je patroon, je ouders en.... je taak! Wanneer je je beurs van deze munt voorziet, dan zal het goed gaan. De heer de Vries, de directeur deT school, verkreeg hierop het woord om de vertrekkenden een laatste levensles mede te geven. Met nadruk wees hij er op, ook van anderen te willen leeren, ook al heeft die andere geen theoretische op leiding gehad. De directeur deelde nog mede, dat de jongens, welke met goede diploma's de school verlaten, dezen win ter in de 5e klas der Avondschool voor Vakonderwijs kunnen geplaatst worden, terwijl de gediplomeerden rr.et iets min der goede cijfers in de 4e klasse kunnen worden opgenomen. Een der leerlingen dankte, namens zijn mede geslaagden, den directeur, leeraren en concierge. Daarna verkreeg de vertrekkende secre taris, de heer P. v. d. Have, het woord, die de clementie inriep van het bestuur, daar hij niet recht geschikt was om te spreken in deze oogenblikken, vooral niet, omdat hij zware dagen achter den rug heeft, waarin hij afscheid nam van zijn leeraren en leerlingen. Spr. is het oudste lid van het bestuur: 27 jaar geleden werd hem verzocht zitting te nemen in het bestuur. In een kort overzicht memoreer- j de spr. enkele bizonderheden uit de ge schiedenis der Ambachtsschool, o. a. hoe de eerste begrooting f1200 bedroeg en thans f 43000, een bewijs hoe de belang stelling in 't ambachtsonderwijs is ge groeid. Spr. heeft de ambachtsschool zien groeien en 't heeft hem verheugd, dat in 1904 dit gebouw verrees. Toen bedroeg het aantal leerlingen 48, straks zal het 100 zijn Hij hoopte dat de leerlingen het op prijs zullen stellen wat voorheen voo- de school is gedaan. Nu spr. heen gaat, wil hij wel verklaren, dat al wat hij voor de Ambachtsschool deed, hij dat uit Zui vere belangstelling heeft gedaan. Hij dankte den voorzitter voor de vrien delijke woorden tot hem gesproken en het bestuur voor den geschonken gevel steen, die zijn huis in Heemstede zal ver sieren, terwijl hij mede zeer dankbaar was voor het feit, dat zijn beeltenis op de bestuurskamer der Ambachtsschool een plaats krijgt. Ontroerd eindigde spreker. Nadat de voorzitter alle aanwezigen dank had gebracht voor hunne aanwezig heid, sloot hij deze bijeenkomst, waarop enkele ouders en belangstellenden eens een kijkje gingen nemen in 't ruime hel dere gebouw, dat, zooals door den voor zitter was gememoreerd, in 't afgeloopen jaar veel noodzakelijks had ondergaan. Bevorderd van de le naar de 2e klas: afd. Smeden- en Mat hi nebank aerk enP. J. van de Berge, J. Berrevoets, I. den Boer, P. J. Boogerd, A. in den Bosch (voorw.), A. van den Bout, J. F. Fondse, A. W. Luyk, M. L. Padmos (voorw.), A. W. Ringelberg, C. W. Verton, L. J. Wil- lemse, M. P. Neerhout en A. C. van Mal- land, Zierikzee; M. L. Bal, Oosterland, W. L. Oosthoek, Duivendijke, D. Visser (voorw1.), Renesse, J. W. de Leur, Zon- nemaire. Afdeeling Timmeren: C. A. Bastiaanse, I. Douw, H. van der Vate en P. J. de Vlie ger, Zierikzee, D. Hanse, Oosterland, L. J. Kappers, Renesse, M. de Rijke, Haam stede, Chr. Bossaert, Kerkwerve. Afdeeling Meubel/naken: J. L. Lindhout, Zierikzee. Afdeeling Schilderen: P. M. van Dijke, J. van den Houten, Zierikzee. Bevorderd van de 2e naar de 3e klas: Afdeeling Smeden: L. Berrevoets, H. R. Feijen, Th. W. Pennigs, A. J. Stoutjesdijk, L. van Wijk, D. de Zwarte en G. J. Honig, Zierikzee, C. van Beveren, J. W. van Bra- band, B. J. C. Malepaard, M. A. Padmos en Chr. Slager, Brouwershaven, G. Geluk, Capelle bij Zierikzee en H. L. Hollestelle, Noord well e. Aftleeling Timmeren: Alb. Beije, J. D. van Biemen, C. J. van Dalen, Ph. Klink en M. Ribbens, Zierikzee; P. D. Bos, Brou wershaven, M. L. Dalebout, Serooskerke, J. de Roo, Zonnemaire, L. J. Spits, Eiker zee. Afdeeling Meubelmaken: F. J. Schooneo, Zierikzee. Afdeeling Schilderen: P. Schults, Zierik zee, A. M. Schipper, Bruinisse. Bevorderd van de 3e naar de 4e klas: Afdeeling Schilderen: J. Beuzenberg, Zie rikzee, J. J. van der Sande, Oosterland. 18 mannelijke en 19 vrouwelijke of to taal 38 'werden afgewezen. YERKO 0 PIN G EN^ENZ ZIERIKZEE, 27 April. Ten verzoeke van de erfgenamen van den beer A. Buijzfè Az., werden heden alhier door den notaris J. S. L. Kor te weg publiek ver kocht: gemeente Ou'werkerk: Aan den Stel weg: 29.30 Aren 'bouwland, voor f 600; 39.32 Aren bouwland, voor f 775; 34.35 Aren bouwland, voor f 750; 1.34.83 H.A. bouwland en watergang, voor f 560; ge meente Duivendijke: Aan Florisweg: 3.31.60 H.A. Weiland, voor f 808, alles per gemet. RECHTZAKEN. Voor de Dordtsche rechtbank heeft terecht gestaan M. I. H., 33 jaar, land bouwer te Oud-Beijerland, gedetineerd te Dordrecht, ter zake dat hij op 9 December opzettelijk brand heeft gesticht in een schuur, die dienst deed als paardenstal, door vuur in aanraking te brengen met een in die paardenstal aanwezige hoop stroo, waardoor de schuur met alle zich daarin bevindende landbouwproducten een prooi der vlammen is geworden, tenge volge van welke brandstichting gevaar voor goederen te duchten is geweest; althans, dat hij op 9 December te Oud- Beijerland met het oogmerk, zich ten na- deele van eenige brandassurantiemaat schappijen wederrechtelijk te bevoordee- len, brand heeft gesticht in een hem toe- behoorende schuur, welke schuur, als boven vermeld, een prooi der vlammen is geworden. Bekl. was bij de assurantie maatschappijen respectievelijk verzekerd voor f 25.000 en f 24.500. Eisch: 5 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voor- loopige hechtenis. LANDBOUW EN VEETEELT. - Vrijdagavond leidde de heer P. v. d. Have als Directeur der Rijksnormaal lessen te Zierikzee voor de laatste maal de vergadering met de leeraren aan deZe inrichting. Nadat de agenda was afge handeld gaf de scheidende Directeur een kort overzicht van de geschiedenis der school, waarvan bij vanaf de oprichting (1 Mei 1894) tot heden aan het hoofd had gestaan. Daar hij deze plaats voor eerst nog niet gaat verlaten, hoopte hij later gelegenheid te hebben persoonlijk afscheid te nemen van het personeel, dat hij, voor zoover zij tegenwoordig waren, bedankte voor hun vriendschap en mede werking. Toen nam dhr. Bongaards het woord; hij stelde de groote verdiensten van den aftredenden Direct, in het licht en achtte hem gelukkig, op zulk een eervolle loop baan te kunnen terugzien. Hij wenschte hem een welverdiende rust toe. Diep ont roerd dankte de heer v. d. Have voor deze woorden. Ook aan den heer Bon gaards, die 1 Mei zijn betrekking neer legt, werd, zoowel bij monde van den voorzitter, als van den heer Vijverberg, hulde gebracht voor het vele, dat hij van af de oprichting der school af tot nu toe voor den bloei en het welslagen van het onderwijs heeft gepresteerd. De heer Vijverberg gaf den scheidenden leeraar de verzekering, dat zijn naam bij de leerlingen en oud-leerlingen in gezegend aandenken zal 'blijven. Bij de Rijksnormaallessen te Zie rikzee zijn bevorderd van de le naar de 2e klasse: J- Remeeus, N. van As, J. A. Vink, A. E. Stols, D. J. vt d. Velde. M. C. Boogerd en C. Waarden-burg; van de 2e naar de 3e klasse: G. K. P. de Bruine, M. C. de Vlieger en I. de Potter van, de 3e naar de 4e klasse: A. M. Kloet J. A. Boogerd, W, v. d. Bos, P. J. Wage maker, C. L. de Wilde, J. v. d. Valk, J. D. Brandenburg, M. J. Vink, J. v. d. Velde en T. de Regt. Tot de le klasse (met na-examen) St.a de Korte. De heer J. J. de Kramer, hoofd der openbare school te Zonnemaire, is be noemd tot hoofd der openbare school no. 1 te Alblasserdam. De acte-examens te Middelburg Zijn geëindigd. Geëxamineerd werden 54 man nelijke en 44 vrouwelijke candidaten, te zamen 98. Geslaagd zijn 35 mannelijke en 25 vrouwelijke of totaal 60, zooTiat De Juni-premiekeuringen der Provinci ale regelingscommissie voor de paarden fokkerij zullen plaats hebben op Maandag 11 Juni te St.-Maartensdijk en te te St.- Philipsland en Dinsdag 12 Juni te Zierik zee. De stierenvereemging te Burgh en de Prov. Commissie voor de rundveefokkerij in Zeeland, zullen op Woensdag 9 Mei om 121/2 uur eene demonstratie keuring van rundvee houden te Burgh. Vrij toe gankelijk voor alle soorten rundvee voor de fokkerij en voor belangstellenden, zon der voorafgaande aangifte. ZIERIKZEE. Vrijdag hield de heer Sie- tema voor de goed bezochte vergadering van geitenhouders een lezing in café „de Landbouw", over „Geitenmelk en uiers". In zijn aangename causerie besprak hij- de goede manier van melken, waardoor niet alleen meer, maar ook betere melk wordt verkregen, terwijl de kans op uier ontsteking vermindert. Herhaaldelijk werd de nadruk gelegd op zindelijkheid, als voornaamste factor voor duurzaamheid van de melk en gezondheid der geit. Vele melkgebreken zouden voorkomen zijn, wanneer men meer lette op: schoone han den, licht en lucht hok, het bewaren der melk op een koele plaats. Ten slotte gaf de spreker nog een kort overzicht van de boter- en kaasbereiding. Na de pauze werden een aantal mooie lantaarnplaatjes vertoond, waardoor de lezing beter tot zijn recht kwam. Jammer, dat nog niet meerdere geitenhouder(s)essen waren op gekomen, daar zij zeker met het gehoorde hun voordeel hadden kunnen doen. Eeni ge nieuwe leden traden tot de vereeniging toe. NIEUWERKERK. Woensdag 25 April j.l. hield de Vereeniging tot geldelijke uitkeeringen bij het verliezen van var kens, haar 10e Algemeene jaarlijksche vergadering, onder voorzitterschap van den burgemeester. Nadat de notulen der vorige vergadering 'w'aren gelezen en goedgekeurd, bleek uit de rekening, 'dat de ontvangsten bedroegen over 1922 f 1026,73s, de uitgaven f 427,20, saldo f 599,53s. Het aantal gestorven varkens bedroeg in dit afgeloopen jaar 9, tot een geza- melijke waarde van f 218,60. De aftredende bestuursleden, de heeren P. N. van Nieuwenhuijze en A. de Rijke, werden bij acclamatie herkozen. In dit tijdvak van 10 jaar is er aan verliezen uitgekeerd de som van. f 1949,88. De voorzitter sluit met een opwekkend woord tot werving van nieuwe leden deze 10de vergadering. De keuring van stieren en koeien wordt dit jaar op Schouwen-Duiveland gehouden te Nieuwerkerk en Noordwelle respect, op 8 Mei en 9 Mei a.s. Op deZe keuringen, welke uitgaan van de Prov1. Commissie voor de Rundveefokkerij in Zeeland en het Nederlandsche Rundvee- Stamboek kan ieder veehouder dekstie ren 'boven de 9 maanden en koeien, die minstens éénmaal gekalfd hebben, ter keu ring en mededinging naar de prijzen inzenden. Het Nederl. Rundvee-Stamboek keurt al leen dieren van leden, waarvoor tijdig in spectie is aangevraagd aan het secre tariaat van dit stamboek, Surinamestraat 24, 's Gravenhage. Op de keuring wordt door de keur meesters verslag gedaan, hetwelk zeer leerzaam is voor de veefokkers. Daarom I is het van groot belang dat deze keu-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1