WRIGLEYS iS2ft§ Een Hofstede, *,PVEf*Tr»>Ti£*. Wesaï HAARLEM Ssmsinte Serinble (S.) 19 imN CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSE. Zitting WOENSDAG 2 MEI een Motorbeurtdienst AANBESTEDING. Aanbesteding. 3*v <£bh)o6kiuJ. Uur KAUWGOM Neem zelf ook eens een stukje na het eten. De heerlijke pepermuntsmaak van Wrigley's Kauwgom heeft een weldadig kalmeerende werking. Aanbastiding Straatwerk. r.. ii.i.i i Een aftandsch Werkpaard, Een biste melbgevenili tee, Erd jongt op kalven staande Koe, Brik, Tilbiry tn flBiontiirds Tui|io, te Oosterbeek, zullen dezen zomer in verschillende gewesten filmopnamen wor den gemaakt voor het nationale filmwerk: „Neerlands Volksleven in den Zomer". Hierin zal, schrijft de „N. R. Ct." een vervolg gegeven worden op de bekende ..Lentefilm'' waarin genoemde heer begon nen is de vaderl. folklore documentair vast te leggen in het Levende beeld van de rolprent. De artistieke en Juiste wijze zal fn dit nieuwe folkloristische filmwerk al dat gene worden vastgelegd met betrekking tot de zeden en gewoonten, de volksver maken en dorpsfeesten, die zich tot op beden nog in Nederl. heeft weten te hand haven en dat voor de studie van de cul tuurgeschiedenis van het Nederl. volk Van groot belang geacht mag wordea Tevens zal door het in beeld brengen der thans nog gedragen kleederdrachten en van het milieu waarin bepaalde han delingen plaats vinden, alsmede van de landelijke bebouwing en de in gebruik neming van den grond, naast de folklo ristische ook de geografische beteekenls van dit vaderiandsche filmwerk tot zijn recht komen. PEEDIKBEUKTEN. Zondag 29 April. Zierikzee. Ned. Herr. Kerk. Nieuwe Kerk. Voorin. 10 «re, d». Steenbeek. Kleine Kerk. Voorm. 10 are, da. de Roode, 'a avond» 8.30 ure, Luth. Kerk. 'a Voorm. kwart voor tien ure, da. Makkink van Leiden. Geref. Kerk. 10 en 8 ure. da. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeakerk Erangeliaatie Jeruöl 11. 10 en 7 ure, Gewone dieoat. Kerkwerve. 9.80 ore, Bevest. van cand. Mortier door da. J. G. Harthoorn te Scher- penzeal (G.) Serooekerke. 2 «re, «and- Mortier (Intrede). Burgh. 9.80 «re, da. Boogaard. Renees*. 2 «re, da. Leenderk. Noordwelle, Geen dienat. naamstede. 9.30 ure, da. Leendertt. Gen.1 Kerk. 9.30 en 2 ure, da Goedhujja. Oud-Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeakerk. Blkcrxea. 7 «ra, da. Poort. Geref. Kerk. 9.80 en 2 ure, Leeadienat. Brouwershaven. 10 ure, 4r. Preost. Geref. Kerk. 9.30 en f are, cand. Keur van Drie wegen. Zonnemaire. 9.39 ure, de. de Leur. Geref. Kerk. 9.30 en 3 ore, da. Hoek. Noordfoowa, 9.30 ure, da. r. Griethugaea. Drelschor. 9.80 are, da. r. d. Griend. Ouwerkerk. 2 ure, ds. Steenbeek. Nleuwerkerk. 9.30 en 2 ure, da. v. d. Linden. Geref. Kerk. 9 30, 2 en 5.30 are, Leeadi-nat. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeakerk. Ooetarland. 9-30 en 2 ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 3.30 ure, Leeakerk. Geref. Gem. 9.80, 2 en 5.80 ure, de heer Remgn. Slr|ansland. 2 are, da. v. d. Griend. Brulnieee. 9.30, da. Waardenburg en 2 are, idem (Doopabed.) Geref. Kerk. 9.30 en 5 ure, Leeakerk. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5 ure, Leeakerk. Oud-Geref. Kerk. 9, 3 en 5 ure, Leeakerk. A-J.-Polder. Geref. Kerk. 9.80 ea t ace, da. Veldkamp. St.-Plllpstand. 9.30 en 2 ure, da. Lo». Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5.30 ure, ds. Boone. Tholen. 9.30, da. Datema en 2 ure, da Van Griethuizen. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, da. de Jonge van Krabbendijke. Geref. Gem. 9.80, 2 ea 6 ure, Leeakerk. St.-Maarteasdijk. 9.30, da. W. J. Keiler ▼an Scherpesiase ea 2 are, Leeakerk. Oud- Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeakerk. Oud-Voaseneer. 9.80, da. Van Griethugzen ea 2 ure, Leesdienat. Geref. Kerk. 9.30 en 2, da. Staal; 5.30 ure, Leeadienat. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, de heer Beekman van Neeriangbroek. Poortvliet. 9.30 en 2 ure, da. Verachoor. Geref. Kerk. 9.30, 2 ea 0 are, Leeakerk. geherpenUse. 9.30, Leeakerk en 2 ure, de. W. J. Keiler. Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 •n 5.30 ure, Leeakerk. Staven!»*#. 9.30 en 0.80 nre, da. Moerman. Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeakerk. St.-Annaland. 9.20, Leeakerk en 2 ure, da. Moerman (Bev. lidm. en eoll. ziekenf.) Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5 ure, Leeakerk. VAN HEINDE EN VER. Donderdag j.l. is het huweiyk van den tweeden zoon van den koning van Engeland met Lady Bowes Lyon vol trokken in de Westminster Abdy. De prachtige Russische kathedraal te Warschau wordt afgebroken. Volgens een te Beriyn ontvangen bericht nit Moskou wordt gemeld, dat een nieuw anti-religieus proces op touw is gezet en wel t« gen dertien katholieke kloosterzusters, die beschuldigd worden deel te hebben genomen aan een samen zwering die in hun klooster tegen de revolutie zou zijn georganiseerd. In de kolensobaobt Apedale in Chesterston (Staffordshire) zijn acht houwers van den terugweg afgesneden, doordat plotseling water de mijn binnen stroomde. Men vond later een van hen verdronken, de andere zeven zitten nog opgesloten. Ruim honderd van hua kameraden konden zich bijtijda bergen. Aan de kust van Z.-W. Afrika is het Portugeesche stoomschip „Moasame- des" vermoedelijk met alle 327 opvaren den vergaan. Te Baden-Baden la dezer dagen op 84-jarigan leeftijd overleden groot hertogin Louise van Baden, dochter van Wilhelm I en moeder der tegenwoordige Zweedsohe koningin. Te Manbenge (N.-Fr.) Is het arsenaal door brand vernield; de schade wordt op vele milUoenen francs geschat. Prins Frederlk Wilhelm van Llppe, die te Essen was gearresteerd wegens )*et dragen van varboden wapens en bet reizen zonder de voorgeschreven papie- ren, die in beroep was gekomen tegea zijn veroordeeling tot acht maanden ge vangenisstraf, is thans door den krijgs raad tc Dusseldorf veroordeeld tot 2t/i maand gevangenisstraf en 800.000 mark boete. De bolsjewiki bereiden een nieuw groot procee voor, thans tegen de geeste lijke leiders der Georgische kerken. De Sovjetregeering heeft 100 vlieg machines besteld bij een firma te Koning»- j bergen. Koning Alfonso van Spanje Is door een ernztigen aanval van griep aangetast, i Begin dezer week heeft te Napels een hevige storm gewoed. Verscheidene j schepen in de haven zijn losgeslagen. Vijf er van hebben ernstige averij beko men, terwijl een viertal kleinere vaartui- j gen is gezonken. VmaCHILLEXPE BEKICHTKN. Een eigenaardige gerneenttraadsverkic- i ging. In de gemeente Horn by Roer- S mond, waar de R. K. Kiesverceniging zioh hield buiten de raadsverkiezing, is thans de gemeenteraad samengesteld volgens een nieuw kiesstelsel, schrijft de Msb. Toen men voorzag dat er een aantal lijsten zon worden ingediend, kwam men tot het origineele idee een niet-offic'eele roorstemming te houden om ééa offioieele candid stenlusc te kry gen. Men kwam tot het volgende stelsel: A He candidaten, die gesteld werden, werden op één iy«t gezet. Msn prak- kizeerde een cirkelvormig stembiljet, zoodat niemand bovenaan kwam, terwyl ook geen opvolgende nummers gegeven werden. De oandidaten verbonden zteh geen proganda te maken en zloh te onderwerpen aan den uitslag der vóór- stemming. Elk kiezer moest voor de T zetels 7 candidaten met een kruisje aan- wyzen in het vakje van diens naam. Nagenoeg alle stemgerechtigde kiezers hebben aan deze stemming deelgenomen en de proef is goed geslaagd. Volgens den uitslag werd de officieele eandi- datenlyst opgemaakt en als eenige op het stadhuis gedeponeerd. Voor een tweede LJjst zonden geen handteeke- nlDgen te krijgen zijn geweest. Zoodoende werd een officieel# stem ming uitgespaard! Een gevangenis te koop. De cellulaire gevangenis te Sneek wordt eerstdaags publiek verkocht. De» kooper mag in zes jaarlyksche termijnen betalen. V* Zoo Heer wil ec hy leeft, hoopt orze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de beer W. T. G J VAN ZALM, Zaterdag 18 April, «(ju 75sten geboortedag te herdenken. Dat hy nog lang voor ons gespaard moge blüven ls do wensch van zyne liefhebbende Kinderen, Behnwd- en Kleinkinderen. HaAMSTinn, 28 April 1928. *0* Maand &g S0 April hoopt JAN KIK zyn 80aten geboortedag te herdenken. Haamstede. c KIK. Financieel Nieuws. Be ara van Amsterdam. 26 April. BTAAT8LEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Heden N.W. 8. obl. 1922 f 100 6 104»/4 10»T/, N.W. 8. obl. 192? - 500 6 101'/, 101?/, N.W. 8. obl. 1922 - 1000 6 101»/, 101V, N.W. 8. obl. 1922 - 2500 6 100«/4 101 N.W. 8. obl.b 1922- 500 6 101 101»/, N.W. 8. obl.b 1922-1000 6 100*/, 101»/B N.W. 8. obl.b 1922- 2500 6 l00s/4 101 N.W. 8. obl.al923- 500 6 10074 100"/is N.W. 8. obI.al923- 1000 6 100*/, 101»/, N.W. 8. obl. 1918 - 100 5 941/,, 93'/1( N.W. 8. obl. 1918 - 500 5 93»/,93 N.W. 8. obl. 1818 -1000 5 91»/4 92 N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 96 »/M 9«»/n N.W. 8. obl. 1919 - 500 5 94»/, »5»»/w N.W. 8. obl. 1919 -1000 5 95»/, 95»/, N.W. 8. obl. 1916 - 100 4»/f 91»/,« N.W. 8. obl. 1916 - 500 4»/, 91«/4 91»/,, N.W. 8. obl. 1916 -1000 4»/, 91»/,9 91»/, N.W. B. obl. 1917 - 100 41/, 86>«/„ 86»/,, N.W. 8. obl. 1917 - 500 4»/, 86»/, 86»/,, N.W. 8. obl. 1917 -1000 4»/, 86 86»/,, N.W. 8. obl. 1916 - 100 4 85T/„ 85'/,, N.W. 8, obl. 1916 - 500 4 85'/u 85'/,, N.W. 8. obl. 1916 -1000 4 84 83»/. N.W. 8. obl. 1911 - 1000 8»/, N.W. 6. obl. -1000 8 657, 65'/, N.W. 8. eert.v.Ins- 1000 6 65»/,, 65«/„ N.W. B. eert. -1000 1»/, 64'/, 64'/, BULGARIJB. Hypoth. Leen 1892 6 19?/, 197, Tabaksleening 1902 5 ZegeUeenlng 1904 5 19'/, 197, Bel. VT. goud-obl. 1907 4»/, 17'/, 17 PBTB.-ONDERNRMIN GEN Ken. Ned. Petr. f 1000 A. 891»/, 685 Kon. Potr. f 100 O. A. 892»/, 688 Con. Ned. Pet?. 0. v. A. 895 987 Dollars (bank) f 2,56-f 2,67Marken (gr (10.000) i 1.50-11,60: id. (r.) f 1,5041,60; Kronen (10.000) f 0,85-f 0,46; Bng. bank papier 11,86—t 11,89; Fransoh bank nr.p'er f 17.J5—f 17,35; Belg. bankpapier f 14.86—115.10. MARKTBERICHTEN» Coöperatieve velling Zlerlkaee. Veiling van 26 April. QROOTC VEILINQ. KIPEIEREN f 5,—. Dito Barnevelders f 5,60. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 4,90 h f 5,20. Dito Kleine f 3,90 h f 4,20. EENDEIEREN f 5,50 k f 5,90. Dito Kleine f 4,40. GANZENEIEREN f 11,— h i 11,76. Dito Kleine f 8,75 k f 9,75. KALKOENEIEREN f 8,75 k 9,—. PARELHOENDEREIEREN t 4,90. KIEVITSEIEREN f 8,90 h t 9,60. MEEÜWEIEBEN t 5,80. alles per 100 stuks. Aanvoer 10200 stuks eleven. BOTER f 0,89 k f 1,09. Deor deze betuigen wy onzen wetgemeenden dank voor de zeer j vele bewyzen van deelneming, ont- I vangen by het overiyden van onzen I geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, i den Heer G. GAKEER. De Familie GAKEEB. Voor de zeer vele blyken van belangstelling, onderbonden by het over lijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behnwd-, Groot- en Overgroot vader, IMAN BAKKER, betuigen wjj onzen hartelljken d"nk, in het byzonder aan den Heer en Mevrouw FOKKER en den Heer ea Mevrouw BOOT, Bur gemeester van Bnrgh. Bükgh, 26 April 1922. Uit aller a aam, Wed I. BAKKER en Familie. OPNEMING ran de Wegen en de Voetpaden met de Krnstwer ken te beginnen op Maandag 7 Mei 1923. SPECIAA 3 VOOR: ZIE ETALAGE. van lO tot 12 uur, In da MANHUISSTRAAT. Het Bestuur der Vereeniging tot beitrjjding der Tuberculo« te ZitRiiiii. Ondergeteekende b e r 1 e h't hiermede aan H.H. Winkeliers en verdere Ingezetenen van St.-Philips- land, dat hy begin Mei opent van 8t.-PhilIpsland op Bergen op Zoom en Zierikzee en tussohenliggende plaatsen. Mlnsaam aanbevelend, C. L. FAASSE, Hbtel ,De-Druiventros", Telefoon no. 8. Bt.-PhiUpsland. De Vereeniging O. B. L. tc Drkisohoe zal, Zaterdag B Mei 1923, in de her berg van Slager, onder A. H. V., trachten aan te besteden, de levering van: 1680 K.G. of inner Mixed Mals 610 w La Plata 195 Gerst; 3B80 Gerstemeel. Levering vóór óf op 12 Mei 1928. Inlichtingen eu voorwaarden by den Secretaris H. DE VRIEZE Lz. De Landbouw-Vereeniglng ,Drei*sh®r" te Dreisohor, zal trachten »an te be steden, den 5 Mei 1928. des voormid- dags 11 nnr, by Slager aldaar De levering van 17000 K.S. CHILI-SALPETEK, in goede dichte aakken, afgepaet h 100 K.fl. Inlicht In gen en voorwaarden verstrekt de Seoretaria VAN DONGE. Als 't jonge volk is aan de zwier, Fïccfl 't mij liefst als cavalier U behoeft zijn blij gezicht maar te zien om te weten hoe heerlijk hij het vindt. Niet alleen dat men door hét gebruik van Wrigley's van minder aangename uitademing geen last meer heeft en zijn mond heerlijk frisch houdt, men vergeet er ook spoedig alle vermoeid heid door, zoodat het geen wonder la dat oud en jong, groot en klein er allen even tuk op zijn. JPSARMINT AnitMubMaUlStl» •ar raki» van 8 blaadje* r.K 'ranuikarda papermuat kaai «a *ar pakje ran 4 bonbon*. OVERAL VERKRIJGBAAR. TE PACHTEN Het POLD1RBE8TUUR ven den 008TEREN BAN ven Sohouwen, wenaeht nan te besteden Het leveren en leggen vanplm. 2000M*. KLINKERBESTRATING. Inlichtingen zyn te bekomen by den Dijkgraafden heer M. 8TEUB te Ben esse. met 45 H.A. heat Bouw en Wetland en soltede Gebomron, met overnam* van Inspan en Vruchten. Om dadelyk te aanvaarden. AdresHótel VAN OÜD8, het V. W. Recht en Raadhnts van 'e-Gravend##! en Leorambacht te 's-Gravendeel. Tal. No. 80. TK KOOP? by J. A. SPEELMAN, Burgh. TB KOOPt TE KOOP by Gebr.s MATTHIJSdK, Renesse. by J. L. SCHOOF, Oostarland, TB KOOP: by L. BLOM, Noordwelle.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 6