Zierikzeesche Nieuwsbode RHEUMATIEK. Vrijdag 27 April 1923. zierikzeesche courant. J** deYwzeTmi5* EERSTE BLADr Algemeen Overzicht. Slacbtoffars van Huidziekte. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO ABONNEMENT t PrJJ» por S maanden f 1,60, franco per poet f 1,80. Voor hot buitenland per Jaar f 10,- Afzonderlijke nummers 6 eent. Versohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. AOVERTENTIENs van 16 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 et*. p. regel. By contract belangrijke korting. 10920 Inzondiil8 °P doD dag van uit- i. ÏOSTEE *aV0 V<JÓr 11 ar*' Dit nummer bestaat uit S bladen. Gevonden voorwerpen Een bontkraag; een ceintuur; een gou den armband; een Duitsche herdershond. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Ziarikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. Ingeleverde geldige lijsten van candldaten. D« Voorritter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de Leden vao den Raad der gemeente Ziarikzee maakt bekend, dat van het Hoofditembureau de modedeekng i* ontvangen, welke geldige ljjeten van eandi- daten voor 4i© verkiezing ingeleverd. ZiiniKZii, 20 April 1928. De Voorzitter veornoomd, A. J. F. FOKKER TAN CRA.YE8TITM VAN RENGERSKBRKI. De conferentie te Lausanne is dan deae week weer aangevangen om den vrede te stichten tn het Nabije Oosten, waar, Engeland vooral, zulke groote belangen heeft. Het behoeft daarom geen verwon dering te wekken, dat de Britten iedere ernstige poging om 'tot vrede te gera ken, zoo die van Turksche zijde komt, niet onbeantwoord zullen laten en de zer dagen schreef een bekend Engelsch staatsman reeds tot voorbereiding van een en ander: „Maak vrede met den Turk" Zoover is men echte»- nog niet gekomen, want de kwesties der bezatte ged.e'.ten door Britsche troepen, die van Mosoel en Irak, zullen niet in een oogwenk worden opgelost. Een gelukkig verschijnsel in deaen tijd van „Macht boven recht" is wel, dat èn Engeland èn Turkije het eens schijnen te zijn over een verwijz;ng van de kwes tie naar den Volkenbond, Indien onver hoopt de beide landen onderling niet tot oplossing kunnen komen. Deze laatste Veronderstelling wordt ge wettigd door 't feit, dat de Turken niet veel handelbaarder blijken dan op de eerste conferentie, 't geen niet te ver- Wonderen is, daar door vasthoudendheid en behaalde voordeelen in den Levant zij meenen zwaarder eischen te kunnen stel len. Merkwaardig is hoe feitelijk de zaak, waarom het in den beginne ging, op den achtergrond is geraakt, nl. de kwestie der vredesonderhandelingen tus- schen Turkije en Griekenland. Over dit laatste land, dat door de verschillende oorlogen de laatste jaren gevoerd, feite lijk geruïneerd is, wordt niet eens meer gesproken, maar de groote mogendheden als Engeland, Frankrijk en Amerika on derhandelen met Ismed Pasja alsof er geen Griekenland meer bestaat, terwijl Zeer zeker ook bij deze conferentie de kwestie der concessies aan den Amerikaan Chestey ter sprake zullen komen, welke vergunning naar de Franschen bewe ren een schending is van de diverse faciliteiten vroeger aan Frankrijk ver leend'. De Turken, welke te Angora zetelen, 'beweren dat zij met de vroeger .aange gane verplichtingen of verleende conces sies niets te maken hebben. Een en ander zal wel oorzaak wor den, dat de Fransche afvaardiging te dien aanzien, wel moeilijkheden op zal wierpen, hetgeen voor een vlugge of doe ning van zaken niet bevorderlijk zal zijn. In het Engelsche Lagerhuis is de kwes tie der geallieerde schulden weer ter sprake gekomen en in antwoord op .een tot de regeering gerichte vraag, ver klaarde deze, dat Engeland de geallieer de schulden slechts dan zou schrappen, als Duitsehlancf Zijn schuld aan Briltan- nië voldoet. Deze regeringsverklaring zal voor Frankrijk aanleiding zijn te volhar den bij zijn eisch aan Duitschland tot volledige betaling der schadevergoeding bij 't tractaat van Versailles bepaald. Intusschen zetten de Franschen hun actie in 'I Ruhrgebied voort en zijn de torn- Wie kent ze niet in zyn omgeving, de lyders aan huidziekte Geen oogen- blik zitten ze stil, dan jeuken ze zich kier, dan daar. Eeu kalm gesprek kunt ge niet met hen voeren, ze zijn onge durig en prikkelbaar. Geen wonder. Stelt gy u zelf maar eene voor, dat gy geen enkelen nacht geregeld doorslaapt, en dat de Jeuk u uren wakker houdt, alvorene een korte slaap zich over u ontfermt. 2o«dt gü dan altüd welga- Moed zya en goad te spreken Welnu, wyst dezen zieken (want ziek zyn ze) erop, dat er een middel is, dat hen kan helpen. Het ia het vloeibare D. D. D. geneesmiddel, dat duizenden reeds ver- liehting van hun kwaal heeft gebracht. Bust niet, alvorens zy er een proef mee hebben genomen. Weent er zeker van, zy lullea u dankbaar zya voor uwen raad. Wat den pry» betreft, doze le matig en D. D. D. Is la elke apotheek of drogistery te verkrygen. (Adv.) munisten aldaar bezig lustigjes in al 't troebele „Ruhr"-water te visschen, door den werkloozen arbeider op te hitsen tot verzet, mede in verband met 't door generaal Degoutte uitgevaardigde verbod van vervoer van steenkolen zonder toe- stemming der b Zittingsautoriteiten Kort geleden hebben de bewoners van Miihlheim reeds een voorproefje gehad I van communistische inmenging. Doch men heeft de raddraaiers wurm ontvangen, zoo warm dat hun de lust tot herha ling, daar zeker is vergaan. Maar 200- lang zooveel duizenden mijnwerkers en zij, die bij de industrie en betrokken zijn, door 't ingrijpen der Franschen, werk loos zijn geworden, zoolang blijft het g-vaar bestaan, dat een groote commu nistische „putsch" "wordt op touw ge zet, die zeer waarschijnlijk Duitschland voor een nog grooter deel zal brengen onder de macht van de Frans.hen, die bij dergelijke proefnemingen niet werke loos zouden blijven kunnen toezien. BUITENLAND. He Vrr. Stalen en Volkenbond. De rede, die president Harding heeft ge- houden te New-York op een journalisten- bijeenkomst, heeft inderdaad de verdien, ste gehad van de positie van Harding ten opzichte van de toetreding tot den Vol kenbond door de Ver. Staten volkomen duidelijk te maken. De President zeide over die kwestie het volgende: „Ter nakoming van haar beloften heeft de regeering definitief en beslist alle plan nen tot toetreding van de Ver. St. tot den Volkenbond op zij gezet. De regee ring is.niet van zins voor te stellen om toe te treden door de zijdeur, door de achterdeur, of door den kelderingang. Ik heb niets ongunstigs te zeggen over den Volkenbond. Indien hij goeden dienst be wijst in de Oude Wereld, wensch ik hem meer macht toe, maar voor ons (Ameri kanen) is de Volkenbond niet. Dat is ver klaard door den Senaat, dat is verklaard door de regeering, dat is verklaard door het volk. Het zou niet mogelijk zijn iets uit te maken op een nog definitiever ma nier". Wat echter betrof de toetreding van de Unie tot het Hof van Internatio: nale Justitie, ontkende Harding, dat dit indien het er toe kwam zou mogen worden beschouwd als een eerste stap op den weg, die naar den Volkenbond leidt. De Ver. Staten moesten in het Hof ver tegenwoordigd zijn meende de Pre sident al was het alleen maar, opdat men niet van de Amerikaansche regee ring #)u kunnen zeggen, dat zij wel an deren willen bevelen, doch zelf zich niet willen schikken. Ook vreesde de President in het geheel niet voor onbillijke rech- tersbenoemingen, als een gevolg van het feit, dat in de Volkenbondsvergadering het Britsche Rijk over een onevenredig groot aantal stemmen beschikt, bij de an dere regeeringen vergeleken. Want zeide de President „indien de andere groote mogendheden, buiten het Amerikaansche ras, zich daarmee zon. der vrees hebben vereenigd, behooren de Ver. Staten, met het oog op hun verwant schap als Engelsch-sprekenden, te gevoe len, dat zij vrij zijn van alle gevaar". President Harding besloot zijn rede met de volgende peroratie. „Ik waag het te droomen, of liever: ik heb het recht om te hopen, dat uit de aanmoediging en het op de been hou den van het Hof de vervulling zal voort spruiten van wijdere aspiraties. Indien zijn nut blijkt en indien de geest van eensge zindheid tusschen de naties zich open baart, zou daaruit de vrijwillige confe rentie der naties geboren kunnen worden, van welke men een verbeterd en gecodi ficeerd internationaal recht zou mogen verwachten ter bevordering van vrede door recht, en waardoor de naties er toe zullen worden gebracht, elkander te be grijpen, hetwelk altijd de eerste en da beste waarborg voor den vrede is". Italie's overbevolking. Tot de vele kwesties waarmee Musso lini zich het hoofd heeft te breken, be hoort ook het onrustbarend geboortecijfer van de Italiaansche bevolking. Terwijl men in het naburige Frankrijk met bezorgd heid de voortdurend dalende lijn van de bevolkingsstatistiek constateert, gebeurt in Italië precies het tegenovergestelde.. Daar begint men zich ongerust te maken over den gestadigen aanwas der bevolking, die te groot wordt voor het land, zoodat de leiders van het Italiaansche volk zich af vragen hoe in de toekomst die naar ver houding te talrijke bevolking aan den kost zal moeten komen en hoe de land verhuizing geregeld zal moeten worden om al die Italianen in staat te stellen buitenlands in hun levensonderhoud te voorzien. In 1920, toen het geboortecijfer in Italië lager was dan thans, emigreer den er 169.000 Italianen naar de Vereenig- de Staten, 120.000 naar Frankrijk en Mo naco, 40.000 naar Zuld-Amerika en 20.000 naar Zwitserland. In 1922 werd de emi gratie naar Amerika beperkt door de nieu we wet op de landverhuizing tot nog geen 25.000 en naar andere landen was die ook belangrijk geringer dan vroeger, ten gevolge van de minder gunstige econo mische voorwaarden. .Het gevolg was, dat de werkloosheid in Italië toenam, dat circa 300.000 menschen zonder werk waren en dat de regeering bijna anderhalf milli ard lire moet uitgeven aan allerlei open bare werken, om de werkloozen tijdelijk arbeid te kunnen verschaffen. De landver huizing op groote schaal ontlastte Italië niet alleen van het surplus der bevolking, maar bovendien hielp deze „onzichtbare uitvoer" ook de%financiëele balans in even wicht brengen, daar deze emigranten jaar lijks groote bedragen zonden aan hun ver wanten in het moederland. Men begrijpt dus hoe Mussolini met zijn handen in t haar zit, nu de land verhuizing beperkt wordt en dat de Ita liaansche regeering waarlijk niet weet hoe de industrie en de landbouw des lands nog meer moeten worden uitgebreid om het overschot van een half millioen men schen werk te verschaffen. De meest practische oplossing zou zijn om het surplus der bevolking, even over de grens te zenden naar Frankrijk, waar men klaagt over een tekort en naar men zegt is Mussolini al bezig om daarover met de Quai d'Orsay te onderhandelen, maar 't schijnt, dat Frankrijk ongaarne zou zien, dat een groot aantal Italianen in enkele departementen werden gecon centreerd, met name in de Rivièra, die zestig jaar geleden nog Italiaansch gebied was en waar de Fascisten al meer dan eens een begeerig oog op hebben gesla gen. BINNENLAND. l)e zomertijd. In een vergadering van het comité oan actie tot tehoud van den zomertijd is Dinsdagmiddag in beginsel besloten, het initiatief te nemen tot de oprichting van een permanente vcreenigmg tot behoud v«n acn zomertijd. De bedoeling 1», de contributie zeer laag te stellen. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 20 April. Aan de orde is de begrooting van bui- tenlandsche zaken. De heer Anema becritiseert de houding van den minister in de kwestle-Tack. Hij vraagt toezegging, dat zoo iets niet weer zal plaats hebben. Aan het departement moet voorts de zuinigheid niet aan de deftigheid worden opgeofferd. Bezuiniging op het gezant schapswezen is ongewenscht. Wat de ontwapening betreft, spreker staat pessimistisch en gereserveerd tegen over Cecil's garantieverdrag. Hij bepleit het volgen van een gematigde Volken bondrichting (lord Balfour) tegenover de buigen- of barstenpolitiek van Cecil, en acht de gedragslijn van de delegatie juist. Hij gaat accoord met van Knrnebeck's zelfstandige politiek door geen vrees voor isoleering aan den dag te leggen. De ge regelde samenwerking met gclijkgez nde kleine staten is een plicht; eveneens de strijd voor de rechtsidee. Hij belooft al len steun van de anti-revolutionaire frac tie. De heer van der Lande oordeelt, dat de Nederlandsche belangen in de Rijnvaart commissie slecht 'behartigd zijn door dc gunstige positie van de overwinnaars. De heer Wittert van Hoogland vraagt financieelen regeeringssteun voor den Ne- derlandschen leerstoel aan de Sorbonne. Hij becritiseert scherp de vertrapping van de nationale minderheidsrechten, o.m. in het vroegere Hongarije. De heer Wittert bepleit instelling tfan een permanente Volkenbondsoommissie die de klachten der minderheden ont vangt en onderzoekt. De heer van Emtden betoogt dat de overeenkomsten met Oostenrijk (toelating van Oostenrijksche ambtenaren in de ko loniën) en de telefoonovereenkomst met Engeland door het pariement hadden moe ten worden goedgekeurd. Hij sluit z'ich aan bij de rede van den heer Anema over den Volkenbond en bepleit steun aan het garantieverdrag. De heer Ver"kouteren onderstreept het betoog van den heer Wittert, betreffende bescherming der minderheden. De heer De Vos van Steenwijk vraagt spoedige beantwoording van het rapport der Bezuinigingscommissie van 31 Maart 1922. Minister van Kanibeek antwoordt, dat bezuiniging op den huishoudelijken dienst plaats heeft; de betrekkingen met het buitenland zijn nog steeds vriendschappe lijk; geld voor een leerstoel aan de Sor- la V. ROSSEM's beste CURA6A0 Is lichte Pruim- on Rooktabak. Is ongesausd en geurig tan nature. Is verkrijgbaar h 12 ct. per Vs (Ingez. med.) bonne is thans niet beschikbaar; de vi seering van passen moet voorloopig t3ij- ven gehandhaafd; het antwoord op het rapport der tezuinigingscommissie zal vol gen; de diplomatieke en consulaire uit rusting mag niet worden verwaarloosd; de bezwaren van den heer v. d. Lande betreffende de Rijnvaart zijn reeds eer der door de regeering onder de oogen gezien; het nieuwe protocol betreffende de Rijnvaart zal spoedig door de Staten- Generaal kunnen worden goedgekeurd. In het geval-Tatk treft spr. geen enkelen blaam. Spr. antwoordt den heer Van Emb den dat niet alleen de overeenkomsten in verdragsvorm, maar ook andere over eenkomsten aan de goedkeuring van het Parlement zullen worden onderworpen. Spr. is voorstander van de Balfour- richting in den Volkenbond. De minister bepleit de krachtige mede werking met den Volkenbond; hij oppert bezwaren tegen 'n permanente commissie voor de minderheidsrechten (idéé van den heer Wittert), en dringt aan op de groot ste voorzichtigheid ten aanzien van de garantie-voorstellen-Ceul. De regeering zal voor 1 Juni daarover haar opinie aan den Volkenbond mededeelen; met den heer Anema bepleit de Minister het op werpen van een tolwerk tegen machts politiek, al zal een onmiddellijk succa» wel uitblijven. Na repliek van den heer Wittert en van Minister van Karnebeek, wordt de vergadering geschorst. Opzienbarende genezing van een politie-agent. Bedlegerig, kon zioh niet vsrrosren, zichzelf roeden, of in bed omkeeren. Als hopeloos door dokters opgegeten. IK QENAS HEM IN VIER WEKEN. PROBEER MIJN BEHANDELING GRATIS. Weinig lyders aan Rheumatiek kunnen erger zijn dan de agent ran politie D. JO HANNES, Corverelaan 66, Wykeroog bij Uit Stad en Provinoie ZIERIKZEE. De 6e uitvoering, welke de gymnastiekvereeniging „Rust Roeit" Donderdagavond in de Concertzaal gaf, was heel druk bezocht. De voorzitter de heer W. ten Haaf riep de talrijke aanwezigen het welkom toe, in 't bizonder de autoriteiten en ge- noodigden en voorts allen die gedurende het afgeloopen jaar hun steun verleenden. Deze welkomstwoorden werden uitge sproken voor het front der vereeniging, welke met haar prachtig vaandel op het tooneel stond opgesteld. Na deze plechtigheid werden tot aan de pauze verschillende oefeningen, als paard en ringenturnen etc. door adspiranten en werkende leden met vaardigheid en ijver uitgevoerd. In hun keurig gymnastenkleed maken de jongelui een heel goeden in druk en zij toonden met lust en ijver te hebben geoefend. No. 8 van het programma was een extra'tje. Door twee personen werden Ro- meinsche gladiatoren uitgebeeld. De zaal werd telkens geheel in het duister gehuld om de „levende beelden", geposteerd tegen een donkeren achtergrond des te beter te laten uitkomen. Het was een heel mooi nummer. Te voren had dhr. Breet- velt een korte explicatie gegeven over de Romeinsche zwaardvechters. Daarna kregen we nog o.a. bTugtumen voor werkende leden, die staaltjes afleg den van hunne geoefendheid, vaardigheid en spierkracht. „De Artisten-revue" bracht voor een oogenblik een heel vroolijke stemming te weeg. Aan 't slot van deze welgeslaagde uit voering, die alleen te lang duurde, sprak de burgemeester namens het publiek de vereeniging toe. Hij meende een plicht te vervullen door een woord van hulde en dank te brengen aan „Rust Roest", voor hetgeen zij dezen avond had laten zien. Hij constateerde tot zijn genoegen, dat de club zeer is vooruit gegaan en meende dat deze uitvoering uitstekend is ge slaagd. Hij wenschte de vereeniging ge luk met het behaalde succes en hoopte, dat zij haar schoon doel tot in lengte van dagen ten nutte der inwoners zal mogen nastreven. De heer ten Haaf dankte als voorzitter in de eerste plaats den heer Visser, den directeur, die het leeuwenaandeel voor deze uitvoering heeft gehad; den heer Breetvelt voor zijn aandeel tot het doen slagen der marmergroepen, den heer v. Doorn voor zijn kapwerk in de revue, het strijkje, dat de uitvoering had opgeluis terd en voorts allen die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt. De club telt thans 95 leden, de dames- afdeeling inbegrepen. Deze laatste afdee- ling kon door omstandigheden niet voor 't voetlicht verschijnen, maar de voor zitter hoopte, wanneer dit najaar de ver eeniging haar 5-jarig bestaan herdenkt, allen hun sportiviteit aan den dag zouden kunnen leggen. Wanneer dan 't programma zóó zal worden ingericht, dat da uitvoering hoog- Velzen, was. Zyn geval was na een vierjarig lyden (waarvan 4 maanden in een zieken- huii) soo ernstig geworden, dat zyn dokter alle hoop had opgegeven hem in het leven te houden. Rheumatiek in armen en beenen en heeft het hart aangetast; ALLES OPGEZET EN TOTAAL VERSTIJFD. In nu Zie wat hg echrgft .Ik kan u gelukkig melden, dat van het oogenblik dat ik uwe middelen gebruikte, ik g->en pyn ef iete meer voel. Ik ben de ziekte totaal kwyt, waaraan ik vier jaar had gelegen en ongeveer vjjf maanden totaal styf had gelegen, en wel in dier mate, dat ik gevoed moest worden en myn huisdokter geen hoop meer had dat ik in het leren sou blyvea". MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder ljjder, die dit leest, om een gratie 10 dagen voorraad dezer merkwaardige behandeling echryren. Het geval van den beer Johannes bewjjst, dat er geen te ernstig is em door deze behandeling genezen te worden. De heer Arthur Richards, in wiene privé laboratorium zjj gevonden werd, aegt .Ik zal niet rusten alvorens ik ieder lijder aan Rheumatiek, Jicht, Knobbeljicht, Ischiaz of eenige andere urinezuurziekte de gelegen heid gegeven heb tuyne behandeling ge durende 10 dagen op myn kosten te be proeven". HOE DIT AANBOD AAN TE NEMEN. Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig Uw naam en adres met de woor den: .Gratis voorraad" por l!l/s ets. brief kaart, waarna de 10 dagen Gratis behandeling, te lamen met verklarende Brochure en de beschrijving van meerdere wonderlijke ge nezingen, u per keerende post franco zal bereiken. Adreezeer: Mr. Arthur Richards, Kamer 129, Cromwell House, High Holborn, London, W. C. 1, Ingeland. Porto naar Engeland: Briefkaarten 121/» et. Brieven 20 ct. (Ingee med stens 3 uur duurt, zal de vereeniging velen gerieven. Zaterdagavond a.s. sal de afd. Zie rikaee van den J.G.O.B. tCijkens een in dit nummer voorkomende annonce in de Concertzaal een uitvoering geven, waarvan de netto-opbrengst zal strek ken voor d© kas der t.D.c.-vereeniging alhier. Naar men ons mededeelt, werd in de Donderdag gehouden vergadering van aandeelhouders van de Bank voor Schou wen en Duiveland alhier, de Balans en Winst- en Verliesrekening over 1922 goed gekeurd en het dividend bepaald op 12Va' 0/0. De aftredende commissarissen, de heeren J. J. Romeijn en P. W. C. Stola, werden herbenoemd. Naar wij vernemen, heeft zich onder het beschermheerschap van den heer Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, Commis saris der Koningin in Zeeland, een Pro vinciaal Zeeuwsch Comité tot leniging van den nood in Duitschland gevormd; voorzatter van dit Comité is Mr. G. J. Sprenger te Goes; secretaris-penningmees ter Henri Dronkers te Middelburg. Op uitnoodiging van dit Provinciaal Co mité is voor Schouwen en Duiveland een Comité gevormd onder Eere-Voorzitter schap van den heer Mr. A. J. F. Fokker- van Craijestexjn van Rengerskerke, bur gemeester van Zierikzee. Het Comité voor Schouwen en Duive land 'bestaat uit: P. F. Witterraans, voor zitter; Ir. D. J. Kruijtfcosch, secretaris; Hi E. Beelaerts van Emmichoven, pen ningmeester; Mevrouw' M. M. van der Vliet—Mulock Houwer; Mevrouw J. H. Otten—Knipscheer; Mevrouw' T. M. de Oude—Gast. Medio Mei zal een beroep op de offervaardigheid der ingezetenen van Schouwen en Duiveland worden ge daan, teneinde de nood, welke in alle deeien van het Duitsche Rijk zijn hoogte punt meer en meet nadert, te kunnen helpen lenigen; aan de Burgemeesters van alle gemeenten op Schouwien en'Dui veland is een uitnoodiging verzonden, om voor meergenoemd doel een commissie te vormen. Nader hopen wij op deze aangelegen heid terug te komen. De twee Vliegtuigen, neergedaald op het strand nabij den vuurtoren van Westelijk Schouwen, worden gedemon teerd en tot herstel van de bekomen averij opgezonden. Door den Commissaris der Koningin zijn benoemd tot leden in de commissie van aanslag voor de inkomstenbelasting in de nagenoemde standplaatsen de daarop volgende heeren: standplaats Zierikzee, A. Ribbens en J. Unger aldaar; J. Padmos te Duivendijke en C. L. Klompe te Ouwer- kerk; standplaats St.-Maartensdijk, Wc Moelker te Tholen, A. J. Bierens te St.- Annaland; L. G. Tuijnman te Stavenisse en Th. Boudeling te St.-Philipsland. - Gedep. Staten van Zeeland hebben een nieuwe regeling ontworpen voor de jaarwedden der wethouders, welke 1 Sept. a.s. ingaat. Volgen* daze regeling zullen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1