Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiên Woensdag 25 April 1923. zierikzeesche courant. gfiffïuft s. EERSTE BLAD. buitenland. De ophaffing der Bechthank. binnenland. Pr(J» per B maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ▼an 13 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ToelaliDg van leerlingen tot de Openb. Lagere School A, met Ingang van 1 Mei 1923. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Zibrixzeke maken, in afwjjking van hunne publicatie van 4 April 1923, bekend, dat de aangifte voor toelating van leerlingen tot de Openbare Lagere School A, kan plaats hebben op Zaterdag 28 April a.s., aan het Schoolgebouw aan de Zuidzijde van het Kerkhof', des avonds van 7 tot 8 uur. De leerlingen moeten op 1 Mei aeen leeftjjd bereikt hebben van ten minste 5 jaar en 6 maanden en moeten du» geboren zjjn vóór of op 1 November 1917. Ziebikzes, den 23 April 1928. Bargemetfiter en Wethouder» van Zierikaae, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSRERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretari». Met 47 tegen 36 stemmen heeft Dins dagmiddag de Tweede Kamer het wets ontwerp tot ontbinding der rechtbanken te Zierikzee en Heerenveen aangenomen, zoodat de rechtbank te Zierikzee staat te verdwijnen, indien de Eerste Kamer van eenzelfde opvatting der bezuinigings motieven zou blijk geven. Op ons Hoogerhuis is 't laatste sprankje hoop gevestigd. Zij alleen kan Zierikzee er voor be hoeden, dat het niet onder de rubriek „doode steden" wordt gerangschikt. Wij hopen vurig, dat thans de Eerste Kamer de uit den treure aangevoerde motieven over de verslechtering der toe standen die hier toch al verre van rooskleurig zijn door opheffing der rechtbank, onder de oogen zal krijgen en, evenals zij met het wetsontwerp tot afschaffing van den zooveel besproken en verwenschten Zomertijd deed, het door onze Volksvertegenwoordiging aangeno men voorstel zal verwerpen. Gebeurt dit niet, dan is Zierikzee onge veer alles ontnomen wat haar tot een plaats van eenige beteekenis maakte. De scheepvaart en handel, die Zierik zee in de middeleeuwen bezat en die haar tot de tweede stad van ons gewest verhief, verdwenen door de ontwikkeling der techniek en de verlegging der handels wegen, zoodat deze rijke bronnen van welvaart en voorspoed opdroogden en ons alleen de herinnering liet aan een grootsch en roemvol verleden. Als een stomme getuige van al die vergane grootheid en roem staat nog de massieve kolossus, de St.-Lievensmonster- toren, van wiens grijze kruin het gepre dikt wordt, dat alle aardsche roem en glans vergaat. Wanneer de late avondzon haar stralen giet over en door dit granieten monument van den Mechelschen bouwkunstenaar, dan is 't of men aan den voet van den grijzen gemoedelijken reus de stemmen hoort fluisteren van ons voorgegane geslachten, die de vergankelijkheid prediken van al wat eens onze stad stempelde tot hoofd stad van Zeeland be-Ooster-Scheldt! De latere tijden brachten niet den zoo zeer gewenschten opbloei, hoewel de scheepvaart nog lang van beteekenis was en de visscherij een tak van bedrijf was dat medetelde. Maar de 18e eeuw, het tijdperk van verval, en den daarop gevolgden z.g.n. „Franschen tijd", in het begin der 19e eeuw, verwoestte alle bronnen van han del en bedrijf, zoodat opheffing uit die al te zware rampen onmogelijk werd. Zierikzee werd nu alleen nog markt plaats van de producten, geteeld op ons vruchtbaar eiland, met zijn nijvere bevol king en centrum van Schouwen en Duive- land. Nog was 't niet genoeg! Het kantoor van den Rijksbetaalmeester werd overgebracht naar Middelburg, het bureau van den Rijkswaterstaat verdween en thans gaat wellicht ook de rechtbank heen, nadat op 't laatst der vorige eeuw reeds een poging tot opheffing was daan, die toen evenwel mislukte. We brengen van deze plaats hulde in de eerste plaats aan onzen burgemeester, die geen poging onaangewend heeft ge laten de rechtbank voor Zierikzee te be houden en daartoe al zijn invloed zeker heeft aangewend en aan al de gemeen ten, burgemeesters, corporaties etc. etc., die getracht hebben, tot 't laatste oogen blik toe, het dreigend gevaar af te wen den. Hulde ook aan de leden der Tweede Kamer, die tegen het wetsontwerp hun stem verhieven en trachten den Minister te overtuigen, dat onze rechtbank zeker moest blijven, al was men overtuigd, dat met 's lands financiën zuinig dient te wor den omgegaan. 't Heeft niet mogen baten! Minister Heemskerk achtte de ophef ling in verband met den toestand der Rijksschatkist gerechtvaardigd en de meer. derheid der Tweede Kamer steunde dezen bewindsman. „Wat zal de Eerste Kamer doen, is de vraag, die allen bezig houdt, welke het belang van stad en eiland op het oog hebben Een communistische proefneming. De communistische agitatie in Bulgarije, welke hoofdzakelijk uit Moskou wordt aangemoedigd, neemt, naar Reuter meldt, op het platteland toe. De aanhangers, die de beweging in de dorpen heeft ge wonnen „onze broeders met nieuwe ideeën", zooals de Bulgaarsche minister president hen dezer dagen noemde zullen weldra gelegenheid hebben om zich persoonlijk een oordeel te vormen over het communistische stelsel. De premie verklaarde, dat het program der Bul gaarsche communisten hetzelfde was als dat van de sovjets en voegde er aan toe: „Wij staan op het punt, een proef neming te doen met de denkbeelden en de principes der communisten, maar te hunnen koste^en niet ten koste van ons- zelven." Wanneer de Sobranje bijeenkomt, zal, zooals gemeld, een wetsontwerp worden ingediend, waarbij in alle dorpen, waar meer dan tien communistische kiezers zijn, gemeenschappen zullen worden inge steld. Het ontwerp bevat o.m. de vol gende bepalingen: „Al de eigendommen der aanhangers van het communisme zullen ten bate der gemeenschap worden onteigend. De confiscatie van landerijen, vee ,enz., toebehocrende aan communisten, zal wor den opgedragen aan de landelijke com missies, welke toezicht uitoefenen op de verplichte landverdeeling. De gemeen schappen zullen worden beheerd door een plaatselijken sovjet, waarin zitting hebben een vertegenwoordiger van den gemeenteraad en van de regecring en 3 vertegenwoordigers der gemeenschap. De communistsche leden van een gezin zullen hun erfrecht verliezen. Hun aan deel zal aan de gemeenschap worden op gedragen. Alle leden van de gemeenschappen zul len leven volgens de beginselen van het communisme. Zij zullen gedurende een vastgestelden tijd onder toezicht werken en zullen voedsel cn andere fcenoodigd- heden door middel van bons krijgen*. De premier zeldc, dat bij de uitwer king der details van het wetsontwerp re kening zal worden gehouden met de wet ten en beginselen in Rusland. Er zullen onverwijld lijsten worden opgemaakt van de communisten in de dorpen. Er zal een tweede wetsontwerp wor den uitgewerkt voor de communisten in de steden. Leden van een gemeenschap, die han delen in strijd met de orders van den plaatselijken sovjet zullen ter dood ver oordeeld kunnen worden. Het Huis viin Dnvid. De wettelijke vervolging, door den staat ingesteld tegen het Israëlietische Huis van David heeft in Michigan diepen indruk gemaakt. Het Huis van David is vele jaren lang autocratisch geregeerd door een lang harig en gebaard man, Benjamin Purneli, die zich noemde ,.de zevende engel-bood schapper van het Koninkrijk Gods". Twin tig jaar geleden stichtte hij een gemeen schap die alleen communistisch was voor zoover het de discipelen betrof. Alle le den die zich bij de kolonie aansloten, teekenden contracten, we ar bij ze al hun persoonlijk eigendom overdroegen aan het Huis van David, waarvoor zij ook zonder betaling werkten. „Koning" Pur neli en vijf directeuren verschaften hun daarvoor voedsel, onderdak en kleeren en beloofden hun bovendien „onsterfelijk heid van het lichaam in deze wereld", wanneer zij rein leefden en geen vleesch aten. Nu de staat eenmaal het goede voor beeld heeft gegeven, hebben ook (vele leden der kolonie een aanklacht inge diend tegen hun „koning". Een dier aan klachten ging uit van het echtpaar Han- sell, dat zich jaren geleden bij het Huis van David aansloot, na het heele familie vermogen, ongeveer 180,000 gulden, aan den „koning" te hebben vermaakt. Mrs. Hansell verklaarde, dat zij 15 uur per dag en langer werkte, kookte en borden waschte. De kinderen werden van hun ouders gescheiden. De jongens leefden in een gebouw, dat de Ark genoemd werd en de meisjes in Shilok, waar de koning en zijn vrouw1 hun hoofdkwartier hadden. Een andere getuige, de 22-jarige Helen Margaret Coock, deelde mee, dat zij bij het Huis van David was gekomen, toen ze twee jaar was. Toen zij en een paar andere meisjes 18 jaar waren, werden ze gedwongen een echtgenoot te kiezien uit een lijst der mannelijke kolonisten. Groepsgewijze werden ze getrouwd. Een derde getuige verhaalde hoe zij „koning" JPurnell eens geholpen had om zijn geld te tellen. Het was 240,000 gul den in goud. Verder verklaarde Zij, dat de „koning" in zijn kelder groote hoe veelheden diamanten en juweelen be waarde. De weggelokte echtgenoot*. Te Londen diende een merkwaardig proces. Een zekere mevrouw Gray eischte van een zekere mejuffrouw Gee een scha deloosstelling van 4000 pond, omdat laatst genoemde den echtgenoot van eerstge noemde heeft weggelokt. Dit is het eer ste proces van dien aard, dat in Engeland aanhangig is gemaakt. Mevrouw Gray was In December 1890 met haar man getrouwd en had tot 1917 een zeer gelukkig huwe- lijk gehad waarin zij vijf kinderen had gekregen. De verkoeling in de verhouding dateerde van het oogenblik af dat de thans 58-jarige heer Gray, veearts, mej. Gee had leeren kennen. De verhouding tusschen Gray en juffrouw Gee werd van dien aard, dat mevr. Gray echtscheiding aanvroeg, welke in October 1921 werd uitgesproken onder toekenning van een alimentatie van 200 pond- sterling per jaar. Mevrouw Gray nu stelt zich op het standpunt, dat juffrouw Gee haar man heeft weggelokt en haar daardoor beroofd van haar echtgenoot en van de voordee- len van haar echtgenoot, die haar een „home" en een gezellig familieleven had verschaft, en dat zij derhalve tot scha deloosstelling verplicht Is. Mevr. Gray's rechtsgeleerde raadsman voerde aan, dat het gemeene Engelsche recht al sedert hunderd jaren een reden voor het instel len van een actie aanwezig' hcht, wanneer een man de vrouw van een ander weg neemt, en meende dat hier alle reden aan wezig was voor het eischen van schade loosstelling, nu het betreft het weglokken door een vrouw van den man van een andere vrouw. Der rechtsgeleerde raadsman van mej. Gee betwistte de wettigheid van het in stellen van een actie door een vrouw in de onderhavige kwestie. Hij betoogde, dat volgens een oude wet de vrouw het eigendom was van den man, en dat de man zelfs nog het recht had zijn vrouw te kastijden, althans te vermanen, doch dat er geen wet is, die bepaalt dat de man het eigendom is van de vrouw. Mr. Darling, de rechter, bleek het met de opvatting van Miss Göe's raadsman niet eens en geloofde, dat, ofschoon er geen bepaalde jurisprudentie terzake be stond, de vrouw op grond van een wet van 1882 evenzeer het recht had een actie in te stellen als de man, dat de rechten te dezer zake voor beiden dezelfde waren. Zoowel de heer Gray als juffrouw Gee ontkenden, dat de man was weggelokt. Gray had aan de juffrouw gevraagd er met hem vandoor te gaan. Eerst had ze geweigerd, zoo vertelde ze onder tranen, maar toen de heer Gray over zelfmoord begon te praten, gaf zij toe. Volgens den heer Gray was de reden van zijn ontrouw, dat zijn vrouw humeu rig was; als hij „zwart" zeide, dan placht zijn vrouw „wit" te zeggen; het paar leefde als kat cn hond. In zijn samenvatting der ^aak voor de jury zeide rechter Darling er niet aan te twijfelen, dat een vrouw een man kon weglokken. Tal van dichters hadden dit thema bezongen en in den ouden tijd maakte men gebruik van liefdesdranken, tot staving waarvan de rechter uit „Tris tan en Isolde" citeerde. De jury stelde mevrouw Gray in het ongelijk. Ercnredire vertegenwoordiging Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft aangenomen met 67 tegen 4 stemmen (die van de heeren Van Ravesteyn, De Monte Ver loren, Kersten en mej. Van Dorp) het wetsontwerp tot wijziging der Kieswet, de Provinciale wet en de Gemeentewet, waarin onder meer is vastgelegd de rege ling van de evenredige vertegenwoordi ging der Eerste Kamer. De R. T. M. Op 30 April a.s. is het 25 jaar ge leden, dat de eerste stoomtramlijn der Rotterdamsehe Tramweg-Maatschappij op de Zuid-Hollandsche eilanden in gebruik werd genomen. Op dien datum in 1893 werd de dienst op de lijn van Rotterdam naar Zuid- Beijerland en Oud-Beijerland feestelijk ge opend in tegenwoordigheid van ZEx. d.n Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid, den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Ho]land en tal van andere autoriteiten. De opening voor het publiek vond plaats op 2 Mei d.a.v. In verband met de ongunstige tijds omstandigheden zal een eigenlijke feest viering niet plaats hebben; toch zal 't feit in meer jntiemen kring door direc tie en personeel worden herdacht. Tweed» Kamer. Zitting van Dinsdag 24 April. Wetsontwerp opheffing rechtbanken Zierikzee en Heerenveen. Aan de orde is het wetsontwerp tot opheffing van de rechtbanken Zierikzee en Heerenveen. De heer Krijger (c.-h.) heeft ernstige bezwaren tegen deze opheffing, omdat het finantieelc voordeel niet opweegt te gen de voor de bevolking daaraan ver tonden lasten. Spr. bepaalt zich tot de opheffing van de rechtbank te Zierikzee en betoogt dan, dat men voor deze men sehen de moeilijkheden grooter maakt eerst door opheffing van het kantoor van den betaalmeester en dat van den Rijks waterstaat en thans die van de recht bank. iSj het geen wonder dat de woners van het laatste voorstel zijn ge schrokken, omdat deze maatregel de laat ste slag is om Zierikzee te maken tot een doode stad Deze maatregel toch te teekqnt alléén Voordeel voor 's Rijks schatkist, maar die baten worden ver haald op de eilandbewoners, die moeten lijden onder zeer slechte reisverblndin- gen. Het is waar dat de meeste be woners Breda kunnen bereiken en den zelfden dag weer thuis kunnen komen, maar dan blijft er zoo weinig tijd over, dat de rechtbank te Breda onmogelijk de zaken behoorlijk kan afdoen. Mede door de vertraging bij de tramwegen hebben de bewoners van Tholen en St.- Philips'.and twee dagen noodig voor de reis. Spr. zal zijn stem niet aan het wets- Wterp kunnen geven. De heer Boon (vb.) sluit zich aan bij den vorigen spreker. Hij wil bezuinigen, maar niet op zulk een incidentieele wijze. Men moet het platteland, dat in zoovele opzichten reeds is. achter gesteld, ook niet de rechtbank ontnemen. Spr. met zijn politieke vrienden zullen tegen stem men. De heer de Boer (p.b. zal het ont werp eveneens niet steunen. Het ontwerp is een groote schade voor de platte landsbevolking en de rechtspleging wordt er niet door bevorderd. Hij hoopt dat de minister het ontwerp zal kunnen in trekken en zoo dit niet gebeurt, zal hi} tegen stemmen. Mevrouw Bakker—Nort (v.'d.) onder schrijft de groote bezwaren, die de hee ren K.ijger en Boon hebben ui teen g: zet. De heer de Wilde (a.-r.) verdedigt het ontwerp gedeeltelijk. De protesten tegen de opheffing van de rechtbanken te Zie rikzee kan hij zich wel begrijpen, omdat heel dikwijls door slechte bootverbindin gen een zaak niet kan doorgaan. Indien de Minister ernstige overweging van het denkbeeld der reizende rechtbanken kan toezeggen, zal hij zijn stem voor kunnen uitbrengen. In het andere geval zal het hem moeilijk zijn. Dhr. Kleerekoper overweegt indiening eener motie, vragende om een algemeen plan voor reorganisatie der rechter.ïjke macht. Dhr. Sasse vin IJsselt is voorstander van het ontwerp, dat nader wordt be streden door dhr. Dresselhuijs. Dhr. Rutgers van Rozenburg wil de behandeling vsn het ontwerp* geschorst zien, tot na 't verschijnen van hat rap port der commissie voor reorganisatie der rechterlijke macht. Minster Heemskerk betoogt, dat de noodzakelijkheid van de fcezu:niging de opheffing der rechtbanken te Zierikzee en Heerenvecn rechtvaardigt. Na verwer ping met 52—32 stemmen van de mctic- Kleerekoper, bedoelende geen incidenti- eele wijziging, maar een overzichtelijke regeling, geldende voor 't heele land, te treffen, kwam het wetsontwerp in stem ming. Het werd aangenomen met 47—36 stemmen. Drie c.-h. stemden tegen, benevens de voorzitter der Kamer; Prof. van Gijn stemde vóór. Aan de orde is de voortzetting van de Interpellatie van den Tempel. De heer Kuiper acht de loon-normen te laag. De heer Dresselhuys vraagt inlichtingen over emigratie naar Canada. De heer Marchant vraagt verlof tot het houden van een interpellatie over de ver houding tusschen de Regeering en het Gouvernement van Suriname. Op dit ver zoek zal heden worden beslist. De Wijziging van de Kieswet wordt aan genomen. Het Wetsontwerp tot Vereeniging Van de gemeenten Stad-Ommen en Ambt-Om men wordt aangenomen. Eveneens wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen de vereeniging van Den Haag en Loos duinen. De heer Schokking meent, dat de Re geering voorzichtigheid móet betrachten bij subsidies. Zierikzee, f10 b., s. 10 d. h., wegens het voortgezet misdrijf van diefstal. Eisch l 20 b., s. 20 d. h.; L. B. de V., 29 j„ winkel bediende, wonende te Zierikzee, 2 w. ge- v.str., voorw., met een proeftijd van 3 j„ wegens het misdrijf bedoeld bij art. 239 van het-W. v. Str. Eisch 2 w. gevstr. voorw. proeftijd 3 j. en onder bizondere voorwaarden. Vrijgesproken: I. C. P., 38 j., landbou wer en hengsthouder, wonende te Eiker zee, en II. J. J. van der B., 48 j., landbou wer, wonende te Zonnemaire, beklaagd geweest van het vervalschen van een dek bewijs, met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door an deren te doen gebruiken. Eisch voor I: 2 w. gevstr. voorw., met een proeft, van 1 j.; voor II: vrijspraak. ONDERWIJS. Nu te Bergen-op-Zoom en Tholen met 1 Mei de Rijksnormaalschool wordt op geheven, bestaan er in eerstgenoemde plaats plannen om in combinatie met Tho len aldaar een neutrale Normaalschool op te richten. Van andere zijde verneemt men, dat men daar een R. K. Normaal school openen wil, waar ook andersden kenden zullen worden toegelaten. Bij de op Zaterdag j.l. te Middelburg gehouden onderwijzer-examens slaagde o. a. de heer P. J. Zonruiter van Noord- wel le. AANBESTEDINGEN. Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. Naar wij vernemen, hoopt de heer W. Geluk, op 4 Mei as. den dag te herdenken, waarop hij voor 55 jaren in dienst trad bij de firma J. La Brand Zoon. alhier. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 24 April. Bij bevelschrift van de Arr.-Rechtbank is de zaak tegen J. B., oud 45 j., van beroep slager, laatst wonende te Rotterdam, thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring, beklaagd van landlooperij, verwezen naar de openbare terechtzitting, met bevel tot gevangenhouding van den beklaagde. Door de Arrond.-Rechtbank zijn heden veroordeeld: M. A. K., 21 j., arbei der, wonende te Scherpenisse, f 10 b. 10 d. h., wegens eenvoudige beleediging aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening zijner bedie ning. Eisch f 10 b., s. 10 d. h.; P. J. S., 58 j., mosselhandelaar, wonende te Tholen, f 30 b., s. 30 d. h., wegens eenvoudige be. leediging aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening zij ner bediening. Eisch f 30, s. 30 d. h.; W.a van der H., 51 j., werkvrouw, wonende te Zierikzee, f8U, s. 8 d. h., wegens dief stal. Eisch f20 b., s. 20 d. h.J. C. van S., 61 j., landbouwer, wonende te Brou wershaven, f20 b., s. 20 d. h., wegens diefstal. Eisch f40 b., s. 40 d. h,; C.a van 't K., 33 j., zonder beroep, wonende te BROUWERSHAVEN. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse werd neden alhier publiek verkocht ten ver zoeke van de onherroepelijk gemachtig den van J. M. van de Velde te Duivcn- dijke: Eens hofstede met landerijen al daar als volgt: Aan den Striepweg: Schuur met "waterbak enz. voor f 1200; Wagenhuis f 600; Meslputheining en Koe straat f 100; steenen varkenshok en kip penhok f 125; woonhuis, waschhok, pri vaat, erf en tuin f 2501; 1 H.A. 16 A. 61 C.A. (2 G. 2391/2 R- bouwland f 1250; 2 H.A. 20 A. 59 c.A. (5 G. 87l/g R> bouwland f 1229; 2 H.A. 23 A. 40 c.A. (5 Gem. 1071/2 R.) bouwland f 1197,70; 2 H.A. 30 c.A. (4 G. 212 R.) touwLajid, weiland, arbeiderswoning, schuurtje, erf en tuin voor f 6000; in Jobtshoeken: 2 H.A. 73 A. 30 c.A. (6 G. 167 R.) bouw land! f 1301; aan den Jaar- en Zuidweg: 27 A. 20 c.A. (196 R.) bouwland f 710; 57 A. 85 c.A. (1 G. 13 R.) bouwland f 610; 43'A. 48 c.A. (1 G. 200 R.) bouw land f865; aan den weg van Brijdorpe naar Serooskerke: 25 A. 60 c.A. (184 R.) Bouwland f 1250; De prijzen onder no. 6 tot en met 8 en no. 10 tot en met 15 zijn per gemet of 41 A. 63 c.A. SCHERPENISSE. Dinsdag had alhier de aanbesteding plaats van het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1924 van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Steenglooiïngswerken aan de water- keering van het Calamiteuze Waterschap „Scherpenisse". Inschrijvers 'waren: P. Baggerman, Hooge Zwaluwe, f 26000,93; B. Oosters, Willemstad, f 23534; M. J. Scheffeiaar, Tholen, f 23314; J. J. Jan- ssns, Middelburg, f 23230; A. Westdorp, Stavenisse, i 22.90; M. Andnesse, Scher penisse, f 22740; L. van de Velde, Brui- nisse, f 22500; J. Eien'baas, St.-Annaland, f 22214; W. v. Kooten, Bruinisse), f 22135; W. L. Klos, Scherpenisse, f 21945. Be houdens nadere goedkeuring van Ged. Staten is het gegund aan den laagsten inschrijver. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk Beroepen: Te Waddinxveen, H. A. Leenmans te Bodegraven. Te Nijkerker- veen, W. H. van Heuven te Hemelum. Te Eethen en Drongelen (N.-B.), J. J. van den Berg, tand. te Appingedam. Te Nieuw-Vosmeer, J. F. Verhoeff, O.-I. pred. met verlof te Renkum. Bedankt: Voor Ooster-Nijkerk, G. En kelaar te Wierden. Voor Nieuw-Weer- dinge, G. Grootjans Thz. te De Meern (Utr.) Tot gewestelijk chef van de G. G. C. voor Schouwen, Duiveland en St.-Filips- land is aangesteld Ds. van Griethuijsen te Noordgouwe. Voor Walcheren Ds. Sundermeier te Ritthem. Voor Z.-Vlaan- dieren Ds. Beukenhorst te Sluis. Voor Noord- e'n Zuid-Beveland, de heer W. 't Hoott te Goes. Gezocht wordt nog naar een geschikte kracht voor 't eiland Tholen. Geref. Kerk. Beroepen: Te Westkapelle en Domburg, G. van Heiningen, cand. te Gouda. Te Alb asserdam, J. A. Verhoog te Willem stad. Te Nieuwj-Vennep, S. W. Bos te Dokkum. Te Brouwershaven, O. Boersma te Koudum. Te Kommerzijl, E. C. van der Laan te Kollum. Aangenomen Naar Dromijp, J. A. Schep cand. te Utrecht. Bedankt: Voor Emmereompascuum, J. H. Binnema te K.elwindeweer. Chr. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Gouda, K. Groen te Zwljndrecht K«rknnto. De Doopsgezinde Kerk te Barsmger- horn c.a. (Noord-Holland) telt de meeste harer leden op vrij grooten afstand van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1