Zierikzeesche Nieuwsbode V00RTZETIIN6 VERKOOP EMMIBLOEM abonnement t advertentiën i binnenland. PrQi per 8 maanden f 1,60, franoo per poet ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. A&onderljjke nummers 6 cent. VeraohUnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Maandag 23 April 1923. zierikzeesche courant. van 1—8 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 30 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10918. dea da« Dir. 1 J. DE LOOZE Jr. Ulti.-Mict. M. J. IOSIE». T"r wir TUIEKIlBtllSTlllllllt, DONDERDAG 26 APRIL Het Bestuur der Ver. tot Bestrijding der Tubercu lose te Zierikzee. Postchèque- en Girodienst. Door deze dealen vrij mede, dat wjj van af baden zijn aangesloten bü den Postchèque- en Girodienst onder No. 9 9 3 9 3. DE DIRECTEUR. Toelating Tan leerlingen tot de Openb. Lagere School A, met Ingang van 1 Hei 1923. BDK0IUII9TIR m WÏTHOÜDÏRS Ziaxzxzaa maken, ia afwjjking ran hnnne publiaatie ran 4 April 1923, bekand, dat da aangifte voor toelating raa Uerliagea tot de Openbare Lagere School A, kan plaats hebben op Zaterdag 23 April a.s aan het Schoolgebonv aan de Zuidzijde raa het Kerkhof, des avonds van 7 tot 8 uur. De leerlingen moeten op 1 Mei a.a. aan leeft\jd bereikt hebben van ten minste a jaar en 6 maanden en moeten du* gebeiea zjja róór of op 1 November 1917. ZiBKiKZEE, den 23 April 192S. Bargemaaster en Wethoudera van Ziarikaee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN YAN RENGERSKERKE, Burgem. f. T. W1TTERMANS, Sacretaria. JACHTAKTEN. De BURGEMEEST ER der gemeente Zibrixxk maakt bekend, dat ter gemeente-ieeretarie koateloos verkrflgbaar ajjn blanco aanvragen ter bekoming van Jachtakten voor het nieuwe seizoen, aanvangende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni van bet volgende jaar, en noodigt belanghebbenden uit bunae aas- vragen tsr bekoming dier akten ceoveel mogelijk vóór den eersten Juni s.k. ter secretarie in te dienen. ZlssiXzia, den 23 April 1931. De Burgemeeuter voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTITN VAN RENGERSKERKE. VISCHAKTEN. (BIN N VIS S CHER IJ). De BURGEMEESTER van Zibkixzbb maakt bekend, dat ter gemeente-secretarie koetelooe verkrijgbaar zijn. formulieren voor de aan vragen tot het bekomen van een Viach- of Hengelakte, voor het jaar, aanrangeade 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni daarop volgende, en noodigt bolanghebbenden uit hun aanvragen aooveel mogelgk vóór den eersten Juni ek. aan hem in te dienen. De navolgende akten worden uitgereikt: GROOTE VISCHAKTEN, tot het visschen «et allo geoorloofde vischtuigen, tegen be taling van twee gulden vjjftig cents (f 2,50). KLEINE VISCHAKTEN, tothetvuachen met een daarin genoemd vischtuig, tegen betaling van een gulden (f 1, c. HENGELAKTEN, tot het visschen met meer dan één bengel, tegen betaling van vjjftig cents (f 0,50). Voor hst vissehen met een hengel, geen loop- of slttphengel en geen peur tfjnde, behoeft geen aanvraag te geschieden. Kostelooee vergunningen om te visschen worden niet meer verleend. Geen akte wordt uitgereikt: le. aan hem, wien ingevolge artikel 84, eerste lid der Visscherjjwet, de bevoegdheid om krachtens een consent of akte te visschen is ontsegd, voor den duur der ontzegging; 2s. aan veld- sn boschwachters, beambten der marechaussee, niet zjjnde halp-officieren van justitie, ambtenaren van rijks- en ge- meente-politie, beneden den rang van inspec teur der rjjksveldwacht en van inspecteur van politis, beambten van den rjjka- en provincialen waterstaat en beambten van de domeinen, beneden den rang van hoofd opziener. Ziaaixzia, den 23 April 1991. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATJETBTN YAN RENGERSKERKE, Bargem. ITu i t e ril a n 57 Handel in blanke slatinnen. Te Berlijn is tegenwoordig een proces aan den gang tegen een Hollander, wien handel in blanke slavinnen ten laste wordt gelegd. Dr. Kopp, gehoord als deskundige, heeft daarbij een interessante verklaring afge legd. Dr. Kopp staat reeds 10 jaar aan het hoofd van de poütieafdeeling tot be strijding van den handel in blanke slavin nen. Hij heeft duizenden gevallen behan deld en is tot de conclusie gekomen, dat de zoogenaamde handel in blanke slavinnen, in dien zin dat men fatsoenlijke meisjes met list of geweld in bordeelen brengt, heelemaal niet bestaat. Geen enkel geval heeft men kunnen bewijzen. Het publiek is te dien opzichte gedurende tientallen van jaren door allerlei particu liere vereenigingen beguicheld geworden. Deze vereenigingen beschikken over veel geld en staan meermalen onder hooge protectie en streven er dientengevolge naar hun recht van bestaan te bewijzen. Zij houden congressen en zwetsen daar over geredde meisjes. Op zijn hoogst kun nen zij met veel kunst en vliegwerk een publieke vrouw, die op weg was van het eene bordeel naar het andere, tegen haar eigen wil hebben opgepikt, maar het pu bliek heeft deze dingen altijd geloofd. Op 8000 gevallen, die door de politie zijn onderzocht, is geen enkele maal een ge val voorgekomen van gewelddadige on derbrenging in een publiek huis. Er is niets ongelooflijker dan de ongeloofwaar digheid van publieke vrouwen. Niets kan haar bewegen iets tegen een souteneur te getuigen. Zoodra de liefde echter voorbij is, is het net omgekeerd. Op grond van een jarenlange practijk zijn de deskund* gen bij de Eerlijnsche politie tot de slot som moeten komen, dat dwang tot on tucht niet denkbaar is. Nederland is het eenige land buiten Duitschland, waar men de bestrijding van den handel in blanke slavinnen serieus opvat. Als het ergens ter wereld voor een meisje gemakkelijk is zich uit de klauwen van een souteneur los te maken, dan is dat in Nederland. Zij hoeft zich slechts tot den eersten den besten politie-agent te wenden, die haar dan aan een dame van een of andere mis sie verwijst, welke haar opneemt. Curzon orer het Ruhreonfilct. In het Engelsche Hoogerhuis heeft Lord Curzon een overzicht gegeven van den toestand, met betrekking tot de bezetting door Frankrijk van het Ruhrgebied en de politiek der Britsche regeering uiteen gezet. Curzon herinnerde nog aan de verkla ring, welke Bonar Law had afgelegd, toen hij meedeelde, dat hij niet in staat was de Fransche voorstellen te aanvaar den. Zij gaf getrouw de algemeene gevoe lens van het Britsche volk weer en is sindsdien de grondslag gebleven van onze politiek. Wij zijn begonnen met onze ver tegenwoordigers in het Rijnland en de gedelegeerden in de Commissie van Her stel op te dragen om geen deel te nemen aan eenige beslissing, die rechtstreeks voortvloeide uit de Fransche en Belgische actie. Wij hebben ons onthouden om ons partij tc steller, in de geschillen tuss:h n de Franschen en de Duitschers en wij heb ben onzen invloed gebruikt in elk stadi um om tot vredelievende regelingen te komen in het gebied, waar ons leger is. Wij zijn bij vele gelegenheden tusschen- beiden gekomen, soms om botsingen tus- schen Franschen en Duitschers te voorko men en soms ten gunste van de Britsche belangen. Waren wij met Frankrijk samengegaan, dan zouden we deelgenooten zijn in een onderneming, die volgens onze meening niet verstandig was en waar wij van den beginne af tegen gekant waren. Hadden wij de partij van Duitschland gekozen, dan waren wij in een onvriendschappelijke en déloyale positie tegenover onzen groo- ten bondgenoot gekomen. Onze groote sterkte is steeds geweest, het doel om de entente tusschen Frankrijk en Groot- Brittannië en hun bondgenooten niet te verbreken. Wij zijn diep overtuigd, dat deze entente de basis is van het herstel van Europa en van den Europeeschen vrede. Wij hebben voorspeld, dat de resultaten der Fransche politiek niet in verhouding zouden zijn met de pogingen, die gedaan worden, de uitgaven en de opofferingen. Tot nog toe is deze voorspelling vervuld. Wij voorzagen, dat er een toestand zou ontstaan, welke niet alleen het economisch herstel van Europa zou vertragen, maar leiden zou tot een toestand van opwinding en prikkeling tusschen Duitschers en Fran schen. Honderd dagen zijn er verloopen sedert de bezetting en wij schijnen nog niet dicht bij het einde te zijn. Uit de verklaringen der Fransche ministers sedert het begin van de bezetting is op te ma ken, dat de houding van Frankrijk vast besloten, onbuigzaam is. Wat Duitschland betreft, heeft het zeker een zekere be kwaamheid getoond om tegenstand te bie den, welke zoowel haar tegenstanders als haar Vrienden heeft verrast. De resultaten der bezetting, ofschoon ernstig, zijn tot op heden minder onmiddellijk rampzalig geweest, dan in vele kringen werd ver wacht. Duitschland heeft groote onverzettelijk heid getoond om verliezen en ontberingen te verdragen. Zijn positie is ongetwijfeld zeer moeilijk. Curzon verwees verder naar de debatten in den Rijksdag, waaruit bleek, dat de politiek der Duitsche regeering, betref fende de bezetting van het Ruhrgebied volkomen wordt goedgekeurd en dat er ook volstrekte overeenstemming is, dat hett lijdelijk verzet moet voortduren. De Vlootwet. Verschenen is het rapport der Vloot- commissie, waarvan mr. R. J. H. Patljn voorzitter is. 'Het rapport is verdeeld in de navol gende paragrafen: 1. Noodzakelijkheid van het bezit van een vloot; 2. Toe stand (waarin de vloot verkeert; 3. Toestand waarin de financiën van Neder land en Ned.-Indië verkeeren; 4. Fi- nancieele gevolgen van het Vlootplan en 5. Conclusies. De Commissie deelt in haar uitvoerig rapport o.a. mede, dat de oommissie er van overtuigd is, dat voorshands niet tot ontwapening mag worden overgegaan; dat de commissie van oordeel is, dat aan de verdere tenuitvoerlegging van de vlootplannen niet valt te ontkomen en dat de regeering niet mag aarzelen te doen wat in haar vermogen is om de aanneming en de dadelijke uitvoering van de vlootwet te verzekeren. Tweede Kemor. Zitting van Vrijdag 20 April. Aan de orde is het wetsontwerp inzake vereeniging van de gemeenten Venhuizen en Wij denes. De heer Zijlstra verzet zich tegen het ontwerp. In beidé gemeenten is kaach- tig verzet tegen het verlies van de on afhankelijkheid en zelfstandigheid aan den dag gekomen. De heer van de Bilt is er eveneens tegen. Minister Ruys betoogt, dat de aaneen gesloten bebouwing v..n de beide ge meenten vereeniging vordert. Het ont werp wordt aangenomen met 41 tegen 20 stemmen. Voortgegaan wordt dan met de te- handeling van de interpellatie-Van den Tempel over de werkloosheid. De heer van den Tempel repliceert. Hij is niet bevredigd door het antwoord van de regeering en dient een motie in, waarin de Kamer zou uitspreken, van oordeel te zijn, dat het niet wenschelijk is, dat bij het verleenen van een rijks bijdrage in de kosten van steunverle ning of werkverschaffing, voorwaarden worden gesteld, die geen verband houden met de werkloozenzorg, en den minister zou worden uitger.oodigd, zijn houding in deze nader te bepalen. De heer Smeenk acht de loongrens van 20 tot 24 cent cent bedenkelijk laag. Te gen controle op gemeentelijke belasting heffing bij subsidieverlening voor werk verschaffing heeft spr. geen bezwaar. De heer Engels vraagt maatregelen te gen het binnenstroomen van Duitsche ar beiders en voorschotten voor het aan schaffen van weefgetouwen. De heer Bakker acht eveneens de loo- nen te laag en wil meer gedaan zien voor ongehuwde werkloozen. Spr. dringt aan op bevordering van de industrie op het platteland. De heer Ketelaar sluit zich aan bij de meeste der door den interpellant ont wikkelde grieven. De werkloosheid is geen voorwerp van aanhoudende zorg voor de regeering. Hij zal voor de motie van den Tempel stetnnièn. De heer Hiemstra betoogt, dat de loo- nen ook voor de landarbeiders te laag zijn. De heer Weitkamp meent, dat ten plat- telande geen hooger loonen kunnen wor den betaald. De heer van Ravcsteijn meent, dat een kapitalistische staat verplicht is te voor zien in het onderhoud van werkloozen Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag 20 April. Voortgegaan wordt met de behandeling van de begrooting van justitie. De heer Westerdijk bepleit bespoedi ging van de totstandkoming, van een nieu we wet op de coöperatieve vereenigingen. De heer Verkouteren verklaart zich voorstander van politierechters en pleit voor het herstel van het gewoonterecht en afschaffnig van de bepaling, dat de verliezende partij veroordeeld wordt in de kosten van het proces. De heer Haffmans verklaart, dat de katholieke partij in geen verband staat met den heer Verviers en diens geschrijf voor zijn rekening laat. Minister Heemskerk zegt, dat het ge woonterecht niet altijd beschreven kan worden. Herziening van het wisselrecht is in voorbereiding, eveneens een wijzi ging van de burgerlijke rechtsvordering. Ingrijpende wijziging van de huwelijks wetgeving zijn van spreker niet te ver wachten. De begrooting wordt aangenomen z.h.f. Aan de orde is de Waterstaatsbegroo- ting. De heeren Arntz en Mendeis critisee- ren de onderhandsche aanbesteding van het baanvak Nieuwe Meer—Amsterdam, die veel te duur is uitgekomen. De heer Arntz dringt verder aan op vervanging van de schipbrug te Arnhem door een vaste brug en op het leggen van een Drug over de Waal bij "Nijmegen. De heer de Veer dringt aan op ver laging van spoorwegtarieven, op invoe ring van kilometerboekjes en op betere spoorwegverbinding met Vlissingen, met het oog op de nieuwe haven aldaar. De heer L. de Vries bepleit bet«r* spoorwegverbinding met Friesland. De heer de Gijselaar bepleit een spoe dige vervanging van de KoningSbrug te Rotterdam door een hefbrug, in verband met de belemmering voor de scheep vaart. De heer Westerdijk bepleit verbetering van de havenwerken te Delfzijl. De hout handel aldaar dreigt zic-h te Verplaatsen naar Embden. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Naar wij vernemen heb ben Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland de desbetreffende besluiten van den gemeenteraad inzake het Goffin-sys- teem goedgekeurd. Tevens verzoekt men ons te melden dat de heer Van Oostrum Meyes, Doctor in de scheikunde en particulier gasfabrikant te Hengelo aan den heer Haasters twee complete Goffinovens met electrische laad- en stootmachine heeft besteld. Voor de vacante betrekking van Waterbouwkundig ambtenaar voor het waterschap „Poortvliet" te Poortvliet, hebben zich 21 sollicitanten aangemeld. De Concertzaal was Zondagavond heel slecht bezet, toen de tooneelver- eeniging „Semper Crescendo" alhier een uitvoering gaf en met een Duitsch blij spel „Het Huis van den Majoor" voor 't voetlicht verscheen. Deze vereeniging, welke dezen winter, naar wij meenen, reeds haar 3e uitvoering gaf, had gisteren avond grooter opkomst verdiend. Het spel der leden is vooruit gegaan en sommigen hunner speelden zelfs niet onverdienste lijk. De heer van Doorn had de regie en het kapwerk. Een strijkje, bestaande uit een jeugdige pianist en twee dito violisten, vroolijkten den avond op. Den heer J. A. Legemaat alhier, is door Ged. Staten van Zeeland eervol ontslag verleend als lid der commissie van aanslag voor de Inkomstenbelasting ter standplaats Zierikzee. •s- In tegenstelling met wat door de N. R. C., de Zeeuw en de Middelb. Crt. is gemeld, zij hier medegedeeld, dat de koopman de G., uit Eikerzee, welke vo rige week te Zijpe ernstig werd ver- Wond, doordat hij onder de tram ge raakte, nog in leven is. Hij is wel naar het Ziekenhuis te Noordgouwe overge bracht, waar een zijner beenen ïs af gezet, maar overleden is de man niet Zaterdagavond is tusschen Vlissingen en Souburg de electrische tram zonder schuld van den wagenbestuurder over een op de rails liggenden man gereden, die ont zettend verminkt was en dood werd opge nomen. Bij den man, die bleek G. W. te heeten en te Souburg te wonen, lag een rijwiel, waarmede hij vermoedelijk vlak te voren gevallen moet zijn. Een onder zoek zal wellicht nadere bijzonderheden aan het liebt kunnen brengen. Men schrijft ons uit Middelburg: Nu de openingsdatum van de hier van 7 tot 12 Mei te houden tentoonstelling van handel en Nijverheid met rasse schre den nadeit, hebben wij weer eens een kijkje genomen in deh tuin van het Schut tershof waar evenals in de zalen de stands worden gepleatst. Gereed is thans de voornaamste attractie van de tentoon stelling, nl. Öud-Middelb'urg, een met leuke geveltjes, waaronder 't Stadhuis van Mid delburg, omgeven Marktplein, dat vooral door de werkelijke oude boomen een bij zonder fraai aanzien heeft. Het aantal aanvragen om stands is zoo groot, dat nog meer is bijgebouwd moeten worden. Genoemde week, waarin ook de Hemel vaartsdag valt, zal zich voor een bezoek aan Middelburg en omgeving bij uitstek leenen, nu de tentoonstelling met genoem- noemde attractie een bizondere aanlei ding daartoe is. Zaterdagnamiddag had de 80-jarige fietsrijder V. uit St.-Maartensdijk, aan het Oudkerkhof te Poortvliet, het on geluk, dat eèn zijner voeten van oen trapper gleed, met het gevolg, dat hij terecht kwam in een pas uitgedolven sloot. Door dr. Tazelaar, die inmiddels ontboden was, is hij per auto vervoerd Vermoedelijk is een zijner beenen ge broken. WESTENSCHOUWEN. Zaterdagmiddag 3.30 daalde op het strand, 1 mijl ten noor den van den lichttoren alhier, het post vliegtuig, gemerkt G. E. B. B. Q van den luchtvaartdienst Londen—R'dam— Amsterdam. Het vliegtuig was gedwongen te landen wegens plotseling ontstaan mo tordefect De landing gelukte zeer goed De bemanning bestond uit vier per sonen, tw,: bestuurder, waarnemer en twee passagiers. Het vliegtuig is onder bewaking gesteld en de luchtreizigers ver trokken te halfzes reeds per auto naar Zijpe. Geen der vliegers bekwam eenig letsel. HAAMSTEDE. Onder contröle eener commissie van 5 heeren uit de gemeenten Haamstede en Burgh, gaf Zaterdag j.L de bekende telepaat dhr. Maloïtz, verschei dene staaltjes van zijn bekwaamheid als zoodanig. In den namiddag werd per 8Uto een rit gedaan door de beide gemeenten, waar dhr. Maloïtz de door de commissie samengestelde en dikwijls zeer ingewik kelde geheime opdrachten tot verbazing van iedereen ten uitvoer bracht (het vin den en aan het adres bezorgen van een verborgen brief, bezorgen van bouquetten enz.) 's Avonds werd bovendien in Hótel Bom een demonstratie gegeven. Een vrij talrijk publick was opgekomen om de prestatie's van dhr. Maloïtz te bewonde ren. Nu, hel moet gezegd worden, dhr. M. is op 't gebied der telepatie een kun stenaar; zijn opsporingsvermogen grenst aan 't ongelooflijke. Een daverend applaus klonk dan ook telkens bij de correcte uitvoering der geheime opdrachten, de massa-suggestie, de hypnose en het mag- netiseeren. Ter afwisseling gaf de piano humorist, dhr. Jacq Dutreau, eenige vroo- lijke cabaretliedjes ten beste. Het was voor het publiek een aangename en ge zellige avond. DREISCHOR. De collecte voor het hul deblijk van H.M. de Koningin, heeft in deze gemeente opgebracht de «om van f 48,75. THOLEN. De heer C. Wagtho is, volgens de „I. en Th. Crt.", in de vergadering van den Raad van Aandeelhouders tot direc teur der N.V. Waterleiding-Mij. Tholen benoemd. SchouwenWester en-Ban. In J914 heeft het bestuur van den polder „Westeren Ban" verschillende werken doen uitvoeren, in hoofdzaak het plaatsen van een watermolen op - en het ver diepen van de bestaande waterleiding, langs welke Westeren-Ban sinds jaren water loost op het waterschap Schouwen en het vervangen van bestaande duikers door cementkokers van ruimer afmeting, door welke werken, ook in verband met de aanwezigheid van 3 stuwers, het water van Westeren Ban in grooter hoeveelheid en met grooter kracht werd afgevoerd op Schouwen. Tengevolge daarvan hadden de peilslooten van het waterschap Schou wen niet meer de noodige capaciteit, zoo- dat het waterschap een nieuwe waterlei ding met bijbehoorende werken heeft moe ten aanleggen en ook het bemalingswerk is verzwaard. Op grond hiervan had Schouwen, aangezien Westeren Ban tot de uitvoering van die werken niet be voegd was, gevorderd veroordeeling van Westeren Ban om den molen en de cementkokers op te ruimen en om de daardoor geleden schade te vergoeden. De rechtbank te Zierikzee had zich ech ter uit hoofde van het onderwerp des geschils onbevoegd verklaard van deze vordering kennis te nemen, welk vonnis door het Gerechtshof te 's-Gravenhage werd bekrachtigd. De Hooge raad heeft thans beslist, dat het hier betreft een geding over een verbintenis, die naar het burgerlijk recht zoude rusten op den Ban- polder, tengevolge van een door dezen ten nadeeie van Schouwen begane on rechtmatige daad en dat dit geschil be hoort tot die waarvan art. 2 van de wet op de rechterlijke organisatie bij uit sluiting de kennisneming opdraagt aan de rechterlijke macht, zoodat de recht bank te Zierikzee bevoegd was van de ingestelde vordering kennis te nemen. Daarom heeft de Hooge Raad het arrest van het Haagsche Hof vernietigd en mede het vonnis van de rechtbank, terwijl de zaak ter behandeling teruggewezen is naar de rechtbank te Zierikzee. Veraenfglng Klndcrzorv. Vorige week vergaderde te Middelburg de Ver. „Kinderzorg". Aan. het jaarverslag ontleenen we, dat de schuldenlast der vereeniging met f9200 is gedaald. Dit is grootendeels te danken aan het prachtig resultaat van den gehouden bazaar, mevr. Quarles van Ufford kon toch f8391,695 aan den penningmeester afdragen. De directie wisselde, de heer en mevr. v. d. Sluys gingen, eervol ontslagen, heen en de heer en mevr. Middelkoop kwamen van de Weesinrichting Neerbosch hier heen. Medegedeeld wordt dat 88 Zeeuw- sche gemeenten lid der vereeniging zijn en dat ieder kind dit jaar gekost heeft f 424 tegen f 451 in het vorig jaar. In November zullen door de dames, die den bazaar organiseerden, nog een vijftal voorwer pen, waaronder twee fraaie poppen in Z.-Bevelandsch costuum en een schilderij worden verloot. De directeur deelde mede dat op 1 Jan. j.l. in de inrichting 60 jongens en 69 meisjes waren. Uitbesteed waren 22 jongens en 16 meisjes. Aan de orde was nu de rekening van den penningmeester, ds. J. de Vries, aan wijzend een goed slot van f 3836,09®. Op 31 Dec. j.l. stond bij de Nat. Bank in deposito f 2882,14. Op advies der com missie van onderzoek werd de rekening goedgekeurd. De penningmeester zegt nog dat boven deze rekening wel moest staan „God zorgt". De regeering dekte f15600, tekorten over de oorlogsjaren 1915/1921, f 10.000 over 1920 en f7500 over 1921. De busjes brachten meer op dan ooit te voren, namelijk f7205,68, en dan ten slotte de bazaar. Over de contributies is spreker echter minder tevreden, die kunnen ver hoogd worden. De bankschuid is nu weg en men heeft een deposito, maar deze is reeds opgegeten, tengevolge mede van 20 pCt. minder subsidie van het rijk, wat f7000 minder inkomsten beteekent. Als allen medewerken, dan kan de schuld weer verminderen; nu is f9200 afgelost en bedraagt ze nog f 55900. De voorzitter wijst er nog op, dat ook f500 is afgelost, die na uitloting van een aandeel door de eigenares daarvan aan de vereeniging werd geschonken. Ook de begrooting 1923, met een eindcijfer van f64500, werd goed gekeurd. De penningmeester wees er nog op, dat het rijk gezegd heeft geen tekor ten meer te zullen bijpassen. Het verslag uitbrengende over de Kin- derzorg centen en de courant, zeide ds. de Vries, dat het eerste groot succes had, er zijn 300 collectanten, de courant heeft een oplage van 11.000. In de ochtendvergadering werd o. a. tot bestuurslid gekozen de heer A. J. van Schelven, ouderling te Zierikzee. RECHTZAKEN. De rechtbank te Middelburg heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen de 36- jarige gehuwde vrouw P. de B. uit Westdorpe, die bekend1 heelt, het kind, Waarvan zij op 7 Februari moeder was geworden, in een sohort te hebben ge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1