Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 16 April 1923. zierikzeesche courant. EERSTE BLADT H H. Correspondenten BRANDSCHOUWING. ALGEMENE BRANDSCHOUWING PrQs per maanden f 1,00, franoo per post f 1,30. Voor het buitenland per Jeer f 10,-—. Afeonderiyke DomiL«ri 6 cent. Vereehynt Maandag, Woensdag en Vrjjdag. ADVERTENTlCNt ▼an 1—A regels 60 ets. Tan 4 regels en daarboven 10 ets. per regel. Reclnmos 80 ets. p. regel. By oontraot belangrijke korting. 78st# JiARÖlIfG. - IT». 10915. »p d°* Dir. J. DE LDOZE Jf. Ultt-Met. H. J. KOSTEN ro0r Dit nnmmor bestaat uit 3 bladen. die hunne nota over het le kwartaal nog niet hebben geionden, gelieven dit omgaand te doen. DE DIRECTS UB Da BURGEMEESTER an WETHOUDERS ran Zliaixxis brengen ter kennia ren de Ingezetenen, dat de Directie der Brandweer op Diaedag, den 17 April eerstkomende en volgende dagen eene im de woningen der Ingezetenen zal houden, orereenkomstig de bepalingen der Verer- dening tot voorkoming en bluasching ran brand in deze gemeente. Zurikzbi, den 12 April 1922. Burgemeester en Wethoudere voornoemd, A. J. I. FOKKER TAN CRATIITITN VAN RENGKRSKERKE, Bargem. F. T. W1TTERMAN3, Secretaris. BUIT E N LA N D. Generaal Smuts over Kuropa. Generaal Smuts, die voor een propvolle vergadering te Kaapstad het woord voer de aeide dat het onmogeLijk was, dat „ons gemeenebest" (het Engelsche) nog langer onverschillig zou staan tegenover de zich snel ontwikkelende crisis in Euro pa, waar krachten aan het werk waren, die zeer wei de beschaving van Europa zouden kunnen verwoesten. Het tijdstip naderde snel voor het gemeenebest om zijn houding bij bepaalde gebeurlijk heden vast te stellen. Het Britsche ge meenebest was nog steeds in de positie en had nog steeds de macht, om zich op te werpen a!s het grootste Europee- sche bolwerk voor den wereldvrede. De Volkenbond was op zichzelf verstoken van macht en kon zich aiieen verlaten op den belangeloozen steun van degenen, die de macht hebben en geen zelfzuch tige doeleinden nastreven. Het Britsche rijk in de eerste plaats had den Vol kenbond zijn steun te verleenen; zijn grootste belang was zonder twijfel de wereldvrede. Smuts vertrouwde er op dat -het rijk de, g.-ootschheid en glorie van zijn vredelievende zending zou be seffen en het grootste woord zou spre ken, dat het, Amerika niet medegèrekend, nog altijd alleen onder de ninles der wereld kon spreken. Het einde vai Belkewttsj. Het Berlijnsche blad „Dni" heeft de vol gende deta'ls vernomen omtrent de execu tie van mgr. Budkewitsj. Na de uitspraak van het gerechtshof, waarbij zij ter dood waren veroordeeld, werden Budkewitsj en Cieplak elk cellulair opgesloten in de ge vangenis der Tsjeka. Beide prelaten vroe gen verlof, om de andere veroordeelde priesters vóór hun terechtstelling nog te mogen bezoeken. De militaire commandant verklaarde, dat, daar het vonnis nog niet was bevestigd door het praesidium tan het Al-Russische Executief Comité en het waarschijnlijk was, dat het doodvonnis zou gewijzigd worden in een zachtere straf, er geen contact tusschen de gevan genen geoorloofd was. Omstreeks 5 uur in den namiddag van den 31sten Maart werd aartsbisschop Cieplak er van in ken nis gesteld, dat zijn doodvonnis was ver anderd in een gevangenisstraf voor den tijd van 10 jaar. De aartsbisschop vernam dit nieuws met kalme waardigheid en vroeg dadelijk naar het lot van mgr. Budkewitsj. De agent van de Tsjeka ant woordde ruwweg, dat dit niet op Budke witsj van toepassing was. Deze geestelijke kreeg van den commandant bericht, dat het Al-Russische Comité zijn doodvonnis bevestigd had en dat hij zich ten doode moest voorbereiden. Hij ontving deze me- dedeeling met gelatenheid en vroeg nog eens verlof, den aartsbischop te zien en de mis te hooren. De directeur der gevan genis gaf zijn toestemming, en beloofde dat die ontmoeting zou plaats hebben in den morgen van 1 April in de cel van den aartsbisschop. Nog geen 2 uur later echter, om 8 uur 's avonds, kwam de commandant met twee mannen der Tsjeka Budkewitsj' cel binnen enzei hem, dat er orders waren ontvangen van hooger- hand, die het noodig maakten, dat de executie dadelijk plaats vond. Het eenige antwoord van mgr. Budke witsj was een verzoek, om tien minuten alleen gelaten te worden om te bidden. Toen die tijd om was, werd hij van zijn cel naar de plaats der terechtstelling ge bracht. Aldaar aangekomen, maakte mgr. Budkewitsj het teeken des kruises, zegende den beól en zijn beide helpers en keerde het gelaat naar den muur, terwijl zijn lip pen een gebed prevelden. Door drie revol verschoten werd toen deze gerechtelijke moord volbracht. Gestrande Potvlsaehe». Een eigenaardige gebeurtenis bracht in het begin van dit jaar de kustbevolking van Mlaendingan (Besoeki) aan straat Madoera, in rep en roer. De zee was over een kleine oppervlakte heftig bewogen, talrijke waterstralen echoten er omhoog, doordat een groots «obool van ongeveer 60 potvisschen zich daar in de onmid dellijke nabijheid van het strand aan het Vermeien was. Bij het afloopen van den vloed liepen de ongelukkige dieren in den va!; zij konden het diepe water niet meer bereiken en bleven zoodoende alle hulpeloos, brullend en blazend, op het strand liggen, waar ze na een paar dagen omkwamen. Een der dieren vond nog gelegenheid om in die dagen een levend jong te werpen van ongeveer li/j M., dat door een employé van een Her nabijzijnde suikerfabrieken werd medege nomen, doch evenmin ln leven kon wor den gehouden. Het is begrijpelijk, dat deze eigen aardige drenkelingen, waarvan de groot ste de respectabele lengte had van 51/2 M. van heinde en ver toeschouwers trok ken. Lang duurde dat vermaak niet, daar de ontbindinz der reusachtige lijken reeds na een drietal dagen zóó'n stank ver wekte, dat men tot een sne'le begrafe nis moest overgaan. Er lag daar een heel kapitaaltje door Moeder Natuur op het strand geworpen, waarvan men echter niet geprofiteerd heeft. Slechts enkele exemplaren zijn door de Inlanders gebruikt om er traan van te koken; het allergrootste deel der waar devolle traan, spermaceti een vloei baar vet, dat deze beesten in den mas sieven kop dragen en van de z.g. ambergris, de welreikende stof, welke men in hunne darmen vindt, zijn onbenut gebleven. In den Oostelijken archipel weet men daar beter raad mede; wanneer men daar zulk een waterreus heeft buit gemaakt, wordt het beest tot het laat ste restje verwerkt, terwijl ook zijn ivo ren, stompe tanden uit de onderkaak met zorg worden verzameld en gebruikt. De eenigen. die van deze enorme ver ongelukte school nut getrokken hebben, zijn de krokodillen geweest, die in groote getate van alle kanten zijn aangekomen, om zidh aan de lijken te goed te doen, zoodat men zelfs eenige nachten lang een sterke wacht aan het strand moest plaatsen, teneinde te vookomen, dat de brengen der dieren steed9 weer werden opgegraven. BINNENLAND.^ Da Ceesm. der Konlagla te Gaat Een telegram uit Gent van 14 April bericht: Koning Albert der Belgen heeft in de woning van den gouverneur der provincie in gehoor ontvangen Jhr. Qua-- les van Ufford, Corrfmfssarts der Konin gin van Zeeland, die gekomen was om uit naam der Koningin den Koning der Belgen te begroeten. De •peorwegra ep Za!d-Bere1an4. De minister van waterstaat heeft op een adres van P. C. Labrijn en 38 an deren geantwoord dat hij, in overeen stemming met het advies van de meer derheid der gemeenten en polder, Ged. Staten van Zeeland en den Raad van Toezicht op de spoorwegen, besloten heeft, de spoorwegen op Zuid-Bevel«nd onverwijld te laten aenleggen. De altais* Ier Terklulsfia. Nu in alle prov. van ons land de Staten verkiezingen achter den rug zijn, kan een overzicht gegeven worden van het totaal aantal, uitgebrachte stemmen, de partijver houding in de verschillende Prov. Staten en de vermoedelijke partijgroepeering van ons Hoogerhuis. Over het geheel* land zijn uitgebracht: •lataarark. Kanerreik. 1918. 1922. R. K. Staatspartij 781910 874745 Anti Rev. Party 847787 402177 Christ. Hist. Unia 385814 Si8668 Staatk. Garef. Party .11070 26744 Herv. Geref. Staats?17718 20431 Chr. Boa. PartfJ 43830 f6480 R. K. Volksparty 48734 Dissident Kat. 4846 Chr. Dom. Party 6870 20760 Plattelander «bond X. 8457 8148 Plattelandnrsbond L. 26119 36681 Plattelandsparty 49858 40628 Vrijheidsbond 855240 171388 Vryi. Daa. Bond 489918 134595 Liberale Party 8888 46184 0. D. A. P. 803864 867760 Comm. Partf 48168 11664 8oe. Party 8400 42411 Demoor. Party 16267 6200 Vry denkers 8754 1481 Rapaille Party 2101 44458 Mtddenstcndeuni* 8074 Nat Bond Bezuiniging 710 8108 Chr. Volksparty 448 1556 De verhouding der partijen In de nieuw gekozen Prov. Staten ia als volgt: Nüuw Vrotyert atand. Noord-Holland 40 L.-57 R. 44 L.-3S R. Zuid-Holland 8» -47 40 -42 t Zeeland 15 -87 18 -24 Friesland 38 27 26 -24 Utrecht 15 -26 16 -25 Groningen 27 -18 30 -16 Drente 22 -48 23 -12 Overysel 20 -27 20 -21 Gelderland 82 -40 22 -40 Noord-Brabatit I -58 8 -56 Limburg 8 -38 7 -38 De zeer waarschijnlijke samenstelling der Eerste Kamer zal op den grondslag van het aanhangige regeeringsontwerp zijn als volgt: 16 R.-K., 8 A.-R., 7 Chr.-H., 9 S. D. A. P., 7 V,-Bfc 2 V.-D. en 1 linksche Plattelander. De verhouding wordt due Tennoadaljjk 81 rachta tegen 19 Unks. Van de 590 zetels in elle 11 Staten zullen volgens de officieuze uitslagen worden toegewezen aan: R.-K. Staatsparty 184 (182) A.-R. Party86 88) Christel-Bistor. Unie 75 54) Staatknnd. Geref. Party Herv. Geref. Staatsparty Chrlstel.-Soo. Party. R.-K. Volkspur.y. Christ.-Dem Party Plattelandersbcod (R Plattelandersbond (L Plattelandsparty VrUheidsboDd62 85) Vryz.-Dem. Bond89 44) Liberale Party0(1) 8. D. A. P107 (117) Comm. Party7(8) Soo. Party0(2) Middenstands-Unie 1(0) Groep Westerhof 1(0) (De tusschen haakjes geplaatste cijfer* beteekenen het aantal zetels, die de par tijen thans bezetten,. Uit het bovenstaande blijkt, dat de vol gende partijen zetels verliezen: Vrijheids bond 23; S. D. A. P. 10; Vrijz.-Dem.Bond 6; Soc. Partij 2; Comm. Partij 1; Lib. Partij 1; A.-R. Partij 2; Chr. Soc. Partij 1; Chr. Dem. Partij 1. De volgende partijen winnen zetels en wel: Christ.-Hist. Unie 21; Plattel. Bond (L.) 10; PlatteL Bond (R.) 1; Plattelands- partij 2; Staatk. Geref. Partij 5; R.-K. Staatspartij 2; Herv. Geref. Staatspartij 1; R.-K. Volkspartij 2; Middenstanda-Unie 1; Groep Westerhof 1. De verblcaUirspaiale. De volmaaktheid schijnt fen opzichte van het kiesstelsel volgens de evenredige vertegenwoordiging moeilijk te bereiken te zijn. Na de invoering in 1919 hebben we tal van wijzigingen gehad in dit stel sel en thans is weer een wijziging aan hangig, welke regelen geeft voor de ver- decling van nog overb.ijvende zetels, na dat de eerste toewijzing heeft plaats ge had aan lijsten (met meer stemmen dan 76 o/0 van den kiesdeeler) met de groot ste overschotten. Het wijziglngsontwerp stelt voor,, nadat aan die grootste over schotten één zetel is toegewezen, deze methode niet verder voort te zetten tot zoodanige tweede of verdere toewij zing, ten einde alle overgebleven zetels onder te brengen, maar ne die eerste nabedeeling te gaan werken met gemid delden, d wr. na eerste nabedee ling wordt het eerst weder een zetel toegekend aan die lijst, welke na toe kenning van dien eenen zetel het groot ste gemiddelde aantal stemmen per toe gekende plaats aanwijst. Hier hebben dus de lijsten met het grootste overschot den voorrang, maar bij deze toewijzing mag aan dezelfde lijst niet meer dan één zetel toegekend worden. Zijn er daarna nog zetels te verdeelen, dan worden die eindelijk toegewezen aan lijsten met min der stemmen dan 75 o/0 van den kies deeler. Wanneer straks deze nieuwe bepalin gen fn de practijk werken, zoo schrijft men van ambte.ijke zijde aan de ,,Tel", zullen vermoedelijk weer wel gebreken aan den dag komen. Krijgen we dan weer een aanvullende verbetering en la ter nog eens tot eindelijk de volmaakt heid is bereikt? We v^teD het biet. Wel weten wc, dat wanneer men tegenwoor dig de verantwoordelijkheid heeft voor den goeden gang van zaken bij een ver kiezing, men weken van tevoren moet gaan studeeren óm eenigszins thuis, te raken in de voorschriften, waarvan de redactie bijna niet te genieten is. We zijn geneigd te meenen, dat een verder voortschrijden op dezen weg gevoegelijk achterwege kan blijven. Temeer waar de belangstelling van den kiezer onder het evenredig kiesstelsel niet evenredig is aan de ingewikkeldheid der voorschriften. Naar we vernemen zit men op dit mo ment met de handen in het haar om een behoorlijk stelsel voor de evenredige verkiezing van de Eerste Kamer op pa pier te zetten. Toen ten vorigen jare de Kamers van Koophandel voor de eerste maal volgens bet evenredig kiesstelsel gekozen moes ten worden, was het schier een onmo- lijkheid om den uitslag aan de hand der voorschriften behoorlijk vast te stellen. Het stelsel, dat men hiervoor had vast gesteld, was N.B. een stelsel, dat men in een der Zuld-Amerikaansche Staten had ontdekt B.-oakhuya en da Btaatslotery. De heer Broekhuijs heeft onderstaand telegram aan den Minister van Financiën gezonden: „Met leedwezen heeft onder- geteekende uit uw mededeelingen aan de Eerste Kamer vernomen, dat staatsloten minder goed worden verkocht en dien tengevolge wordt overwogen het aantal collecteurs te beperken. Met gepaste vrij moedigheid wijst ondergeteekende echter op het feit. dat hij uw ambtgenoot van Justitie reeds maanden geleden een voor stel heeft gedaan tot reorganisatie der staatsloterij, waarbij het aantal collec teurs zou moeten worden uitgebreid en de schatkist millioenen zou ontvangen, een en ander onder aanbieding van een ze kerheidsstelling van zijn zijde van twee millioen gulden, welk bedrag zou ver vallen ten bate van den staat, indien, zijn reorganisatieplannen niet het beloof de financieels re*ult*at zou hebben- Onder belofte de onder zijn commissa riaat werkende vennootschappen onmid dellijk stop te zetten, indien ziijn reor ganisatieplannen worden uitgevoerd en onder aanbieding van een verhoogde ze kerheidsstelling van vijf millioen, deelt hij uwer Excellentie mee, dat hij ln het belang van den staat zijn absoluut be langeloos plan, dat alle particuliere tegen het Rijk concurreerende Vennootschappen vernietigt, handhaaft. W. Broekhuijs. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 12 April. Stsatsbrgreotlag. De beer Idenburg acht deze motie prin cipieel en practisch verkeerd. De heer van de Lande betreurt zeer de houding door de regeering aangenomen ten aanzien van beschermende maatre gelen. De beer Blomjous verdedigt het gezarft- achap bij den Heiligen Stoel en biijft beschermende maatregelen gewenscht achten. De heer Smeenge dringt opnieuw aan op uitbreiding van de Staatsloterij. Minister Ruys de Beerenbrouck betoogt, dat de leden der rechterzijde, die tegen stander zijn van beschermende maatre gelen, daarom nog geen aanhangers zijn van de liberale beginselen. Zij toch gron den zich op practische overwegingen; voor de liberalen echter vloeit de vrij handel. voort uit hun individualistidthe staatsopvatting. I Minister De Geer betoogt, dat er onder de crisis-uitgaven typische verteringsuit gaven waren zoodet een korte looptijd der leeningen gewettigd was. De heer Wittert van Hoogland, hoewel voor beperking van de militaire uitgaven, zou 't onverantwoord achten met het oog op de tijdsomstandigheden, een bepaald bedrag voor die uitgaven te fixeeren, zooa'.s de motie-Van Embden wil. Spr. vertrouwd echter, dat de regeering zoo spoedig mogelijk met verminderjngsvoor- stellen zal komen. De motie-van Embden (beperking van de defensie-uitgaven tot 30 millioen) wordt daarna verworpen met 24 tegen 6 stemmen. Zitting van Vrijdag 13 April. De heer Brlet, het nieuwe lid voor Z.- Holland, wordt geïnstalleerd. Na kleine opmerkingen van de heeren Heerkens Thijssen, de Gijselaar, de Vries, Slingenberg en Franssen wordt de fcv?- grooting van binnen! andsche zaken »hs. aangenomen, evenals de begrooting voor het Staateboschbedrljf 1923 en een aan tal kleine wetsontwerpen. Aan de orde is daarna de begrooting van financiön. De heer Haazevoet maakt enkele opmerkingen over de uitvoering van de Tabakswet. Herziening van dit stelsel van deze wet acht hij noodig; het banderollensysteem is z.i. onhoudbaar. ■Z.h.s. wordt hierna ook deze begrooting aangenomen. Aan de orde i* daarna de begrooting van Marine. Mevr. Pothuis—Smit verklaart zich te gen uitgaven voor dc vloot, die nutte loos worden uitgegeven. De heer Verkouteren betreurt dat de departementen van Marine en Oorlog steeds worden toevertrouwd aan militai ren. Z.i. zijn civiele defensieministers te Verkiezen boven militaire ministers Minister Westerveld merkt op dat de heer Verkouterea zijn betoog had moeten houdeo bij de algemeene beschouwingen. De stemming wordt bepaald op Dins dag 2 uur. Zomeriyd. Voorstel-Braat. Verschenen is de Memorie van Antwoord :nzake het voorstel van wet van den heer Braat tot intrekking van de wet van 23 Maart 1918 tot tijdelijke afwijking van de wet van 23 Juli 1908 tot invoering van een wettel ijken tijd. Het verbaasde den voorsteller in hooge mate, dat zoo'n onnoozel wetsvoorstel als het onderhavige tot in de fijnste finesses uitgeplozen wordt, temeer daar destijds bij de invoering dezer wet niet naar de meening van den land- en tuinbouw is gevraagd. Dit wetsvoorstel nu beoogt niets dan den land- en tuinbouw niet langer onnoodig te hinderen in de rustige uit oefening hunner bedrijven. Het komt den heer Braat verder voor, dat de in de door de regeering ingewon nen en kenbaar gemaakte adviezen opge nomen lichtbesparing overdreven en on juist is. Facultatiefstelling is aldus vervolgt de heer Braat m. i. juist gezien en toege licht, zijnde practisch onuitvoerbaar door de groote verwarring, die dit zou stich ten. Wat andere landen doen ten opzichte van den zomertijd kan ons betrekkelijk niet interesseeren. Dat de zomertijd voordeelen voor de stadsbewoners zou medebrengen is den voorsteller niet bekend, we., dat hij schade en ongerief voor het overgroote meerendeel der plattelandsbevolking mee brengt en dat ook vele stadsbewoners niet van den zomertijd gediend zijn, blijkt wel uit het feit, dat door het comité van actie voor het behoud van den zomertijd volgens de laatste berichten der bladen nog geen 400.000 handteekenlngen verzameld is kun nen worden. Wanneer nu wordt aangeno men, dat alle handteekenlngen echt zijn en de optelling juist Is, dan ris het ver- houdingscijfer op ©en bevolking van ruim 3.000.000 aialen nog slecht* van 8 tot 86r wat te weinig geacht moet worden om voor hen alleen den zomertijd te behou den en er op wijst, dat de bevolking in de breede lagen den zomertijd niet wenscht. De heer Braat treedt vervolgens in eenige beschouwingen over het standpunt der spoorwegdirecties ten opzichte van den zomertijd. De opmerking, dat de zomertijd koste loos langer licht zou geven, kan moeilijk serieus genomen worden, omdat m%t het oog op den rustigen gang der zion van langer licht geen sprake kan zijn, en met het oog op de schade ln den land- en tuinbouw, van kosteloos zeer zeker niet, gesproken behoort te worden. Wel is het juist, dat de zomertijd het geheele dorps bedrijfsleven in verwarring brengt". Dat de tuinders en melkboeren om' d» groote steden hun bezwaren naar voren gebracht hebben, wordt door den heer Braat bestreden. De slotsom, dat het op den Weg der Regeering zou liggen om met een modus vlvendi te komen door den termijn te bekorten of door invoering van den Mid- den-Europeeschen tijd, kan door onderge teekende slechts als contrabande worden beschouwd. Het voor en tegen naast elkaar zettend, ziet men bij de voorstanders van den zomertijd slechts genot en plezier, bij de tegenstanders schade en hinder, zoodat de uitspraak .van de onzijdige balans, on geacht zelfs nog den luttelen steun, dien het Comité van Actie heeft opgedaan, zeer Zv.cer ten gunste ven de tegenstanders overslaat". De ZnmertQd. De waarnemend voorzitter van da Eer ste Kamer heeft medegedeeld, dat 't wets- ontwerp-Braat, tot afschaffing van den Zomertijd, Woensdagmorgen a.s. om 11 uur in de openbare zitting dier Kamer zal worden behandeld. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. De heer Rem^n, een der eigenaars van de ZterUzeescbe Auto-VerhuurinrichtiDg, heeft thans ook aan de Mol, in 't hui» vroeger bewoond door den heer Klooto, een Rywielzaak geopend, waarin behalve Rywielen, eok onderdooien van Automobielen en Motoren, benevens hat gloednieuwe artikel .Radiotoestellen" zyo ge«taleerd. Door een wyzlging ln het interieur van den winkel heeft het geheel reel gewonnen cd Is voor expositie van de diverse Bywielmerk*n een grootere rnlmt* geschapen. De plaats van deze nieuwe saak in 't centrum der stad is o.i. een heel goede, terwyi daardoor ook de ttalage beter tot haar recht komt. Wy werschen den ondernemer snece» met xljn nlenwe onderneming. Wy vestigen er de aandacht van belanghebbenden op. dat op het secre tariaat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ts Middelburg ter visie liggen, alle openbaarmakingen betref-, fen de fabriekt- en handelsmerken inge volge de bepalingen der merkenwet. In de op Vrydag 1.1. gehouden ver gadering van stembevoegde Ingelanden van den polder ,De Vier Bannen van Duiveland" werd de begrootirg van het dienstjaar 1928 24 ln ontvang en uitgaaf vvstgesteld op f 121387,76, met een on voorzien van f 4433 82*. Het dykgesohot werd met f 6,per H.A. verlaagd. Aan den heer J. A. van D(jk werd op zyn gedaan versoek met ingang van 1 Juli ae eervol ontslag verleend ale maobinlvt vau het Stoomgemaal, onder dankbetuiging voor de vele diensten aan den polder bewezen. In zyn plaats werd met 50 van de 59 uitgebrachte stemmen benoemd de heer J. J. van Djjk, machinist aan het stoom gemaal #De Voogt" te Waverveen. Door den Commissaris der Koningin ts benoemd tot setter voor 'i Rijks Directe Belastingen ln de gemeente Brouwershaven de heer J. J. Vink, ter vervanging van den heer L. A. Vink, die ovsrleden is. De winteravondoefeningen der Vereen. „Zierikteesohe Burgerwacht" syu thans geëindigd. Blijkens een in dit nummer voor komende annonce, wordt van af heden in de tuinsaal van de Sociëteit .Ons Genoegen", een schllderytentoonstelling gehoudenwelke voor iedereen gratis toegankelijk is. De heer Ploot, welke deze sohilderyenversamellng exposeert, zal ieder, welke dit wensobt, gaarne rondleiden en inlichtingen verstrekken. Onder zyoe deskundige leiding hebben wy de expositie vanmorgen bezichtigd; het was voor ons een artistiek genot de schilderijen in oogenschouw te mogen nemen. Talryk is de collectie niet, doch wat de expositie wellioht aan kwantiteit mist, wordt ruimschoots door de kwaliteit der stukken vergoed. Daaronder komen er voor van seer bekende Hollandsohe en Fransshe meesters. Wy troffen er van de beste van hunne werkon aan. We noemen o. a. Martin van Waning van de Hasgsehe school, wiens stukken hier geixponeeïd een sterk impresufonii- tlsoh karakter dragen. Van Jan van 8teenwyk noemen we speciaal een twee-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1