Zierikzeesche Nieuwsbode I Vrijdag 13 April 1923. zierikzeesche courant. «UA'S: Uitslag verkiezing Leden Provinciale Staten S S fc fl ABONNEMENT i Pr(jt por 8 maanden f 1,50, franco per poat 1,80. Yoor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Versohljnt Maandag. Woensdag «n Vrijdag. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EERSTE BLAD. B. H. IDELER, Zi E R I KZEE. Hot sdrss voor Manufacturen. Stoffen. Vitrage's. Gemaakte Goederen. Karpetten. Corsetten. Kapok. Festonnen. Mousseline's, Frotté's Gebloemd Linnen. ADVERTENTIÊNi van 1—8 regels 60 ets. van t regels en daarboven 20 ets. "per regel. Reclames 30 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van alt- gare vóór f| ure. Kostelooze Koepokinënting en herinënting, op Zaterdag 14 April a.s., des na middags te 2 uur, In oen benoden- lokaal van hot Stadhu s. De geneeskundige, met de vacci natie belastverzoekt met aandrang zorg te dragendat de beide boven armen van de in te enten kinderen en volwastenen goed getwasachen zijn. Beslissing over ingeleverde candi- datenljjsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. De VOORZITTER van hetHoofdsUmbureau in de gemeen tZizaixzzz maakt bekend, dat het Hoofdstembureau niet op Maandag 18 April 192:1, maar op MA AND AO 23 APRIL 1923, des namiddag 2 uur, in een openbare zitting ten Raadkuize *»1 beslissen over de geldigheid der op 10 April 1923 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lgsten en over de handhaving van de daarep voorkomende candidaten. Zierikzee, 13 April 1923. De Voorzitter voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. BUITEN LAN P. Keu egrarlsche beweging. Een indrukwekkende stoet van vier honderd landbouwvereenigingen met haar banieren en vergezeld van de delegaties van een groote nationale bedevaart naar het graf van den heiligen Isidorus, den schutspatroon der landarbeiders, is, naar de Temps" meldt, Zondag door de stra ten van Madrid getrokken. De betooging was georganiseerd door de nationale fede ratie der katholieke vakvereenigingen; zij vertegenwoordigde 500.000 landarbeiders en verkreeg een bijzondere beteekenis aan den vooravondder verkiezingen, gezien de beweging ten plattelande die een oogenblik een bolsjewieksch -karakter heeft aangenomen —ten gunste der verdeeling van het grootgrondbezit. De „latifundia" bestaan in Spanje nog en tweederde van den grond blijft braak liggen, terwijl de landbouwbevolking een moeizaam leven leidt en grond opeischt. Deze betooging is te beschouwen als een ondersteuning) van het program der liberale regeering, strekkende tot wijziging van het grond bezit. De geestelijkheid heeft zich de laatste jaren op behendige wijze van de agrari sche beweging meester gemaakt door coöperatieve vereenigingen te stichten ter verbetering van het lot der boeren, hen van den woeker te bevrijden, hun credlet te verschaffen voor het koopen van mo derne werktuigen en de vorming van klein- grondbezit te bevorderen. De gröote eige naars en ook de koning zelf hebben de noodzakelijkheid gevoeld zich bij deze coöperatieve beweging aan te sluiten, welke geschikt is om agrarische onlusten, die in het verschiet zijn, te voorkomen. biTnewlanp. Ontbinding ven «I* rechtbanken te Zlerlksep vu te Heorenvern. Aan de memorie van antwoord op het voorloopig verslag betreffende het wets ontwerp tot ontbinding van de recht bank te Zierikzee en die te Heerenveen is het volgende ontleend: De minister ontkent niet, dat aan de opheffing van de twee rechtbanken ook bezwaren zijn verbonden, doeh hij meent dat, waar 's lands schatkist versobering van den Staatsdienst vordert, bezuini gingsoverwegingen te dezen den door slag moeten geven. Het ontwerp houdt bovendien met de belangen der justitia belen zooveel mogelijk rekening. De opheffing van de rechtbank te Zie rikzee is- voor de bevolking iets meer bezwaarlijk, doch daar staat tegenover, dat deae rechtbank nog minder te doea haaft dam dia te Heerenveea. Da rechl- banken te Breda en te Middelburg kun nen bij de behandeling van zeken reke ning houden met do omstandigheid, dat bij een bepaalde zaak bewoners van het eiland Tholen of van het kanton Zierik zee betrokken zijn. Naar matige schatting kan de ophef fing van de rechtbanken (en huizen van bewaring) op den duur leiden tot een bezuiniging van f 90,000; zeer matig ge schat f 85,000 's jaars. Er behoeft geen vrees te bestaan, dat door de voorge stelde regeling de rechtspleging zal wor den geschaad. Bij de beoordeeling van de plaatselijke belangen van Zierikzee en Heerc-nveen worde niet uil het oog ver loren, dat daar een kantongerecht ge vestigd blijft. Het ligt niet in de be doeling van den minister, opheffing ook daa.van voor te stellen. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Door den heer J. H. Ideler alhier is aangekocht de sigarenfabriek van den heer Honig, waarin een lingeriefabriek zal worden gevestigd. De heer D. van der Maas, rijksveearts te Oud-Vossemeer, is benoemd tot lid van de Gezondheidscommissie, zetel Tho- 'len. ST.-ANNALAND. Op de Dinsdag inge leverde 4 candidatenlijsten komen voor: 1. (linkschc lijst) D. Quakkelaar en L. Polderman (beiden aft.), A. C. Geluk, C. M. Elenbaas en C. Slager Jatfc.; 2. (rechtsche lijst) M. J. Heijboer, J. van Houdt en G. Goedegebuure (alle 3 afr.), Anth. van Luijk Az., W. Bruijnzeel en Mar. Heijboer; 3. (neutr. partij) M. van den Boogaart Mthz.; M, P. Groenewege en Joz. Ridderhof; 4. (groep van kiezels) J. W. Elenbaas (aftr.) Woensdagavond bracht ..Acceleran do" een serenade aan het gouden bruids paar J. de Jonge en J. van der Kloos ter. Als merkwaardigheid zij hierbij ver meld, dat het gezelschap voor dezelfde woning, 32 jaar geleden, een serenade bracht aan de ouders van den bruide gom bij gelegenheid van hun gouden brui loft. RECHTZAKEN. l'u Relladonnayergiftiglng te Amiterdtm. Abraham Doorgeest en de beide vrou wen Neeltje Dorreboom en Johanna Schildmeijer, die terecht stonden wegen» beroovlngen door middel van telladonna- i vergif in de Luitmastraat te Amsterdam, werden door het gerechtshof te Amster dam resp. veroordeeld tot 4 jaar gevan genisstraf en 0 maanden voorwaardelijk. ONDERYFÏÜ Donderdag slaagden te Middelburg voor het acte-examen L. O. de dames P. M. Aleman van Zierikzee en A. J. A. Hartog van Burgh. riNBBSTËDlToEN. Voor 't uitvoeren van verf- en behang- werken aan de opzichterswoning, 5 licht- wachterswonlngen en den daarbij staande kustlichttoren c.a. te W.-Schouwen, waren inschrijvers,: A. C. Sterk te Den Haag, f 8000; A. J. van Miert te Middelburg f 7941; C. v. Splunder Ca. te Scharen- idijke f 5018; gebr. Verjaal te Dreischor, f 4975; A. M. Coomans te Haamstede, f 4824; Th. v. d. Stelt te Sliedrelcht, f 3450; H. Deurloo te Oosterland f 3249,50, aan wien het werk is gegund. VERKOOPIXGEN, KNZ. ZIERIKZEE, 13 April. Heden werd al hier ten overstaan van notaris Biermasz publiek verkocht: een woonhuis c-n erf, aan het Roode Dorp, wijk B no. 141, groot 1 Are 5 c.A., voor f 1725,—. in het district SCHOUWEN—DUIVELAND. NAMEN DIK CANDIDATEN. .d Z a B) (LIJST 8 C -H H. F. Lantsheer 120 8 91 36 7* 6 F. L. Hensel 2 3 R. M. r. Dueseldorp 1 1 A. D. F. v d. Wart 1 l M. W. Koster J. J. Willien G. Boller Gz 3 1 36 C. J. Boogerd 217 5 14 1 7 C. de Joi ge C*. 2 W. de Bidder 1 W. L. Huson 1 1 P. de Korter W. P. Calliber. W. J. Talsma Iz. Cappon 1 A. de Ffijter 1 H. v. d. Beke Callenfels. H. A. Enkelaar 1 C. B. Koolhaas I. Wesaal 2 (LIJST 4 V. B.) A. r. d. We(Jde 798 188 361 91 267 71 J. W. r. Oeveren 54 5 1 16 4 V. M. Krepel 12 3 36 12 1 L. Doelcman 73 2 4 3 2 J. M. v. d. Bout 36 2 3 J. Kooiman—Tisslng 31 4 3 C. Blom 24 17 1 4 N. W. v. Putte 6 8 2 3 A. C. v. d. Hare. 8 1 2 1 (LIJST S A R.) A. Timmerman Ca. 346 132 18.1 20 11 118 W. den Boer 69 2 4 1 3 3 W. r. d. Berg Dz. C 1 49 1 D. A. de Bruiju 3 1 2 2 J. C. Vis 4 1 1 A. Flikweert 11 1 3 6 J. de Bruljne 7 1 3 H. 8. t. Waveren 5 3 1 1 L. Quant 47 2 2 (LIJST90CRKP. ST.) D. Joziaiie 34 2 102 5 3 8 D. Kodde 3 C. Hartoog 2 Fr. Dekker Az. 1 2 J. de Kok 1 J. P. Lamorë 3 1 C. Makkenze 2 P. v. Cadzand. 3 i 1 A. Dekker i 1 1 J. de Visser 1 1 I. de Feyter 1 J. J. v. Klinken 9 1 44 1 2 2 (LIJST 10 R.-K J. L. Bulsslng 113 2 J. H. Ideler 36 L. J. Mrs 4 (LIJST 11 V.-D.) Jae. Welleman 121 26 17 10 9 6 J. G. v. Niftrik 2 1 1 J. Adriaanse 1 1 E. Bergsma—Bergima 2 1 1 0 D. N. v. Gelderen 1 2 1 J. do Groote 2 G. J. Luncnberg 75 6 1 1 C. Hoögerland 6 3 2 J. Bon gortman 7 A Btaverman 1 1 1 (LIJST 14 S D A P.) A. M. Overhoflf 214 169 10 48 207 14 G. F. Lindeijer 12 1 1 2 18 L. Onderdak 1 1 A. C. de Pauw 1 1 33 1 J. A. Hubregtse 3 S Waarom zalven g8en huidziekten genezen. De wetenschap li het er thans over eers, dat de bacteriën, die huidziekten veroorzaken, niet In het bloed, maar in de huid zelve zetelen. Daarom helpen zalven, die de poriën der huid ver stoppen, dan ook niets. Het werkzame geneesmiddel der zalf bereikt de bae- teriën doodeenvoudig niet. Een vloeibaar geneesmiddel, dat doordringt in de huid, brengt daarom alleen uitkomst. Een dergelyk middel hebben wjj leeren kennen in het D D D.-recept, dat reeds gedurende jaren met het meeste succes in alle landen der wereld wordt aan gewend. D.D.D. neemt de onzuiverheden der huid weg, en ernstiger ziekten zooals eczeem en psoriasis waren reeds ma het gebruik van twee fleesóhen ge nezen. Het middel is ln het bereik van Iedere beurs en in alle apotheken en drogisterijen te verkregen. (Adv.) -o 5 °3 u k 5 h 44 u O k O Jj> V k l T3 O 25 Noordwelle. T3 a ~u V O O 44 b O 44 V k 0 5 A V a c 03 44 b 44 O O b c2 1 e a tS - i O 125 11 26 18 7 122 3 4 3 13 645 1 6 1 4 1 4 1 1 3 3 3 47 I 71 26 8 4 7 1 2 1 I 441 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 8 118» 174 77 159 137 101 165 69 186 75 112 3814 3 3 35 4 20 23 3 3 7 196 1 2 63 12 24 2 1 5 174 1 1 1 1 1 1 1 98 1 4 2 4 2 9 5 71 1 1 3 1 2 46 19 1 4 2 1 14 3 1 104 2 1 5 1 52 80 1 3 15 13 45 4128 100 70 220 56 9 115 23 27 13 90 1624 3 12 8 2 4 4 1 2 4 5 129 3 2 2 9 3 68 3 7 18 S 1 3 15 1 16 7 45 1 1 1 14 r 1 3 2 22 7 1 2 62 1997 10 12 76 1 51 7 6 3 1 824 1 1 9 2 4 1 3 2 1 5 1 16 7 1 14 4 2 1 1 6 2 5 1 1 4 1 1 5 2 1 23 5 1 36 1 1 132 526 2 2 294 se OD 4 334 1 i I 3 19 9 •3 13 9 6 339 i 2 7 2 1 5 1 5 2 4 3 1 2 4 2 99 4 32 2 3 51 7 1 1 1 6 523 47 14 58 19 116 12 9 7 107 1142 t 1 1 6 4 4 1 1 1 61 3 1 6 2 7 2 S 69 5 1 1 1 15 129» MEUBELFABRIEK 5T0FFEERDERU BEHAN6ERIJ BEDDENHAKERU verhuizingen De uitslag der stemming in den kieskring Zierikzee, op 9 April 1919, was als volgt: Lijst 1 (V.-'D.): J. G. van Niftrik Jr. 72; J. Welleman 14; J. Adriaanse 6; E. Bergs- ma 3; A. M. C. Poppe 3; M. Kole 2; P. J. Poleij 3; A. Verhage 51; J. J. van Beveren 2P. de Bree 1H. van Gelderen 1A. Sta- verman 6; totaal 164 stemmen. Lijst 2 (A.-R.): A. Timmerman 1039; J. Padmos 65; W. <len Boer 83; D. A. de Bruyn 10; W. van den Berg Dz. 70; J. C. Vis 29; A. Flikweert 73; totaal 1369 st. Lijst 3 (C.-H.): W. van Oeveren 132; H. J. den Ouden 6; H. F. Lantsheer 7; C. J. Boogerd 134; H. F. Hensel 2; A. M. Ge-, luk 30; J. Schippers 2; D. J. Dees 2; C. B. Koolhaas 2; A. G. van der Hooft 2; L. Duvekot Cz. 4; W. L. Huson 5; C. de Jonge Cz. 1; A. E. van Stijkel 5; totaal 306 stemmen. Lijst 4 (GrP.): F. Dekker Az. 128; C. Hartoog 4; J. de Visser 6; L. O. Verbeek* 2; H. Dekker Jz. 3; M. de Jager 1; C Janse 4; Chr. Verhage 1; A. Buteyn 10, totaal 159 stemmen. Lijst 3 (V. L.): Jhr. mr. E. A. O. de Casembroot 46; J. D. Viruly 4; jhr. W. Z. van Teijlingen 1; W. J. Kapteijn 25; M. O. Buijs Ballot 2; J. G. van Nieuwen- huijzen 4; totaal 82 stemmen. Lijst 0 (S.D.A.P.): G. F. Lindeijer 701; L. Ónderdijk 2; G. B. Duiker Blekkink 6; P. A. Perrels 73; A. M. M. Overhoff 1; J. de Mey S; C. L. Verbeke 18; totaal 804 stemmen. Lijst 7 (L.V.)< A. van der Weijde 1124; J. W. van Oeveren 338; B. Giljam 168; mr. H. Polvliet 107; J. M. van den Bout 85; C. Blom 94; H. E. Beelaerts van Em- michoven 38; V. M. Krepel 100; L. Doele- man 118; totaal 2172 stemmen. Lijst 8 (R.-K.): R. G. van Nieuwkuijk 165; M.P. Ooms 4; totaal 169 stemmen. Lijst 9 (S.P.): L. P. van Oorschot 39; J. J. Joosse 2; totaal 41 stemmen. tn de tegenwoordige Prov. Staten heb ben sitting: 3 Vrijz.-Dem, 11 Vrijheidsbon- ders, 4 C.-H., 2 Geref. Staatspartij, 10 Anti-Reu., 8 R.-K. en 4 S.D.A.P. De namen der leden zijn: J. Adriaanse, F. Dekker, mr. P. Diele- man, P. J. Dlxhoorn, E. B. Dumoleijn, P. Erasmus, P. F. Fruytier, H. E. J. Ger- lach v. St.-Joosland, J. H. Geschiere, C. A. Gunst, C. Hartog, A. A. E. Hendrikse, F. L. Hense], W. Kakebeeke, H. F. Lants heer, G. F. Lindeijer, J. de Meij, W. Moelker, D. Mulder, J, G. v. Nieuwen- huijzen, J. G. v. Niftrik, R. E. G. Nolson, J. W. v. Oeveren, W. v. Oeveren, L. On- dijk, M. P. Ooms, H. J. v. d. Ouden, A. M. Overhoff, G. v. d. Putte, J. A. v. Rompu, mr. F. J. Sprenger, mr. J. H. M. Stieger, H. R. Struve, jhr. W. Z. v. Teij lingen, A. Timmerman, M. J. Verhorst, J. W. Vienings, C. P. Vogelaar, F. J. L. M. v. Waesberghe, J. Welleman, A. v. d. Weijde en D. H. v. Zuijen. (Totaal 42). In den geheelen kieskring Zeeland wer den bij de nu Woensdag gehouden stem ming uitgebracht op de A.-Rev. lijst totaal 18476, Plattëlandersbond totaal 1162, Chr,-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1