Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement i Woensdag 11 April 1923 zierikzeesche courant. 7ëerstë1slad7 Bekendmaking. Tir-inzags-ligging lijsten im Csndidatin. PrJJ® por 3 maanden f 1,60, franco por port ƒ1,60. Voor bot buitenland par Jaar f 10,—. Afzonderlek® nummors 6 «out. VaraohUnt Maandag". Waaasdag on Vrijdag» 7Sit« JAAROAHe. Ko. 10913. Hr l J. K LUIE Jr. Wt.-MN(. U J. (OSTE* ADVERTENTIÊNi Tan 16 regelt 80 ets. van 4 regels en daar boren 30 oti. per regel. Reclames 80 «ts. p. regel. By oontraot belangryka korting. Inzending op den dag ran ai» gare vóór II ore. Vil aomaaer bestaat «it 3 blad®*. D# VOORZITTER y*n het Hoofditem- kuraau in dso kieskring III Zisrikzoe msskt bsksnd, dit het Hoofdstembureau ten Jtnad- huise dier Gemeente, op Vrijdag 13 April 1923, des roormiddags 10 ure. eene op-n bare sitting sal houden, ter uitroeiing ran de werkzaamheden, bedoeld in artikel 91 der Kieswet. Ziuixxii, den lOden April 1918. De Voorzitter Toornoentê, A. J. F. FOKKER YAIf CRATESTIYN TAN RKNGIftSKIKKF. Beslissing oyer ingeleverde candi datenlijsten voor de «temming ter verkiezing van de leden vaa den Gemeenteraad. D. TOOBZ1TT2R r»n h.t Hoofd.Um- bureau in de gemeente ZiBRixzxa maakt bekend, dat het Hoofdstembureau ten raad- huize dier gemeente op Maandag 16 April 1923, des namiddags 2 uur, ia een openbare sitting zal beslissen orer de geldigheid der op 10 April 19*28 roor bo*en genoemde Ter- kiezing ingelererde ljjsten en orer de hand haring ran de daarop voorkomende candi dates ZuxixtM, 11 April 1928. De Voorzitter roornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRAYISTITN TAN RINGERSKERKI. De VOORZITTER ran het Hoofdstem- bnreau in de gemeente Zisaixzza maakt bekend, dat de bij hem ingelererde l\j*ten der caudidaten, gesteld roor de op 23 Mei a». te houden stemming ter reiki'aing ran de leden van den Gemeenteraad, ter gemeente secretarie toor een ieder ter image agn aedergelegd. Znaixzxi, 10 April 1925. De Yoorzitter Tan het hoofdstemburea* roornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. Wijziging In *t Sosjitbeataur. Aan een betrouwbare bron ontleent de correspondent van de „Times'" te Riga bijzonderheden omtrent do agenda van het 'aanstaande congres der Communisti sche Partij, waaraan voorstellen zullen worden voorgelegd tot aanzien ijke wijzi ging van de samenstelling der sovjetre- geering. Totnogtoe bestond het meerendeel der z.g. wetten uit decreten, door de Volks commissarissen uitgevaardigd. Het ligt in de bedoeling dit privilegie af te schaffan en een soort kabinït in het leven te roe pen, verantwoordelijk aan het al-Russisch centraal uitvoerend comité, dat zal wor den gereorganiseerd en een soort commu nistisch parlement iwordt, gekozen vo gens een stelsel, dat de groote meerderheid aan de communisten laat. Dit communistisch parlement zal uitsluitend legislatieve be voegdheid hebben, behalve ii\ buitenge wone omstandigheden, waarin het gere organiseerde sovjetkabinet het privilegie van de uitvaardiging van decreten zal be houden. De wetgevende periode moet minstens zes maanden van elk jaar be dragen. De voorstellers van dit reor ganisatieplan wijzen erop dat zij niet de bedoeling hebben, de met-communistische partijen in staat te steifen, een groot aandeel in de regeering te nemen. De voorstellers hebben slechts ten doel, om de regeering der communisten verder te bevestigen en doeltreffender te maken. Verder ligt het in hun bedoeling om de bestaande 93 gouvernementen te verdee- len en 21 distrieten, elk met een pro vinciale sovjet, die bestuursgezag heeft, met uitzondering voor de belastingen en algemeene landszaken. $BS»n 1* roew. Essen stond Dinsdag in het teeken van diepen rouw. Alle werk in de stad stond volkomen stil; alle winkels in de binnen stad waren gesloten; ook in de fabrieken werd niet gewerkt, meldt het Hbl. Uit de stad stroomden den geheelen morgen duizenden en nog eens duizenden naar het Westen, om het voorbij trekken van den rouwstoet te zien. Reeds om 7 uur hadden de kameraden van de dooden zich verzameld en werd de rouwstoet onder leiding van den bedrijfsraad opge steld. Onder het spelen der kapel zette het hoofd van den stoet zich tegen negen uur in beweging. Van alle zijden van het industriegebied waren deputaties aan gekomen. Het aantal der deputaties, die met kransen en vaandels waren versche nen, liep in de duizenden, De stoet alleen was vele kilometers lang, niettegenstaande bij elke krans slechts vijf man waren toe gelaten. Het grootste deel der deputaties bestond uit afgevaardigden van de mijnen uit het geheeie Ruhrgebied, die in mijn- werkerskleeding verschenen waren. De communisten hadden een bijzonder groot aantal afgevaardigden gezonden, met zeer vele vaandels. Een reusachtige sovjetster werd voor hun afdeeiing uitgedragen- Voor de eerste maal verschenen zij met hun nieuwgevormde „Hundertschaften" in het openbaar, dl® op aanwijzing van hun leiders hun plaats in den rouwstoet In namen. Terwijl de rouwstoet in de straten van Essen nog steeds grooter werd, kwa men in het bestuursgebouw van de „Frie- drich Krupp A. G." de belangstellenden bijeen. De groote „Lichthof" was in een woud van laurierboomen veranderd. Uit de vensters en van de balcons hingen lange zwarte vlaggen. In twee rijen waren de 11 doodkisten, die de slachtoffers van de catastrofe bevatten, neergezet. Om de kist van een mijnwerker, die pp Weg naar de mijn den dood h£d gevonden, stonden acht mijnwerkers in hun mijn- werkerskleedlj en hielden de dooden- wacht bij hun doodgeschoten kameraad. Alle kisten waren rijk met bloemen ver sierd. In het midden lag een reusachtige lauwerkrans van de Rijksregeering, die deze „den slachtoffers voor recht en vrij heid" vereerde. Daarnaast de kransen van dr. Krupp von Bohlen und Halbach en van de directeuren van alle filialen der firma Krupp. De rouwplechtigheid zelf werd ingeleid met een muziekstuk. Toen 'trad dr. Krupp von Bohlen und Halbach naar voren en hield een korte toespraak, •waarin hij afscheid nam van de gevallenen en de aanwezigen aanspoorde eensgezind te zijn om de moeilijke tijden te dragen en te overwinnen. Na deze rede werden onder de tonen van een treurmarsch de kisten uitgedragen. Uit Stad «n Provlnol». ZIERIKZEE. Op Dinsdag, de dag der inlevering van de candidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, is hier nog ingeleverd, behalve de reeds in ons blad opgenomen lijsten, een neu trale lijst, bevattende drie namen, nJ. E. J. Gelderrman, A. J. Ilcken en J. v. d. Kwast. De stemming voor den gemeente raad alhier heeft 23 Mei plaats. KERKWERVE. Voor de op 16 Mei te houden verkiezing voor leden van den gemeenteraad zijn Dinsdag de navolgende candidatenlijsten ingeleverd: le lijst: Vrij zinnigen: de heeren M. J. der Weduwen, G. J. van der Cingel. aftr., H. Beije, aftr., M. M. Hanse Sa,; M. CJ. d.» Linde, aftr., M. L. Hendrikse; P. J. v. d. Bos; 2e lijst: A.-R.: de heeren A. Vier gever, aftr., C. Boot Jz., aftr-, G. V. d. Sluis, aftr., S. bij de Vaate Bz., C. v. d. Wekken Az., L. v. d. Wekken Ma., M. L. den Boer; 3e lijst: C.-H.: de hee ren J. van Damme, aftr., Anth. Landman. P. de «Vlieger, A. B- Jonker; 4e lijsti. de heeren J. F. Fondae en J. J- de Vlie ger Hz- RENESSE. Candidaatstelling voor leden van den gemeenteraad. Ingeleverd 4 lijs ten met de namen en gerangschikt als volgt: le lijst door een groep Yiezers: M. Steur, A. J. Padmos, Joh. Hoogcn- boom, M. de Roo, C. J. Kooman, J. W. Goemans en Joh. Padmos; 2e en 3e lijst verbonden door de vereeniging „Ons Dorpsbelang1'; 2e lijst. W. v. Klooster en H. Weertman; 3e lijst, J. K. Dam bruin en A. J. Verboom; 4e lijst, door een groep rethtsche kiezers, N. Fasol, J&c. Verton en H. Bevelander. NOORDWELLE. Candidaatstelling voor leden van den gemeenteraad. Ingeleverd één lijst met de namen en gerankschikf als volgt: L. Blom,* .C A. Boogerd. K. Viergever, C. Elenbaas, W. Boot, D. Hart en Kl. van der Maas Hz. ELLEMEET. Candidaatstelling voor le den van den gemeenteraad. Ingeleverd 2 lijsten, le lijst. M. de Glopper, J. Steur, P. Gast, J. van, der Stolpe, A. Geleijnse, A. P. van der Wejjde, M. den Boer, N. de Kater, J. Hanse Az., A. Geelhoed en C. M. Kristaleijn, 2e lijst, M. Capelle. BROUWERSHAVEN. De volgende can didatenlijsten voor verkiezing van leden van den gemeenteraad zijn ingediend,: Vrijheidsbond: 1. N. van Sluis (aftr.); 2. C.s Gast (aftr.); 3. K. J. van Schel ven; 4, M. Pannekoek; 5. Joh.a Huisman; 6. J.s J.s Vink; 7. Ph. v. d. Velde; 8. W. van Bsveren Cz. S. D. A. P.: 1. A. Plattesc-horre, geb. van Donge; 2. P. Rin- gelberg; 3. J. P. Priem; 4. C. Freeke; 5. J. Fase; 6. Mar. de Moor Mz.; 7. Job van Donge Lz., (aftr.) Het aftredende lid C. den Boer Kz. is niet opnieuw candidaat gesteld. A.-R.: 1. C. W. den Boer Jz., (aftr.); 2. H. Verhoef! (aftr.); 3. C. van Wou we; 4. J. Slager; 6. B. van der Wal; 6. B. van Beveren. NOORDGOUWE. Candidaatstelling voor leden van den gemeenteraad: A.-R. lijst: 1. A. v. d. Wekken; 2. J. den Engels man; 3. M. Jonker, S. D. A. P. lijst: 1. G. Dalebout. Vrijzinnige lijst: 1. J. Schjk- ker; 2. J. J. Geluk; 3. H. van Gorsel; 4. P. F. V. d. Bijl; 5. G. Romeijn; 6. L. de Vlieger; 7. L. J. van Gastel. C.-H. lijst: i. M. Ganzeman; 2. Jac. van Leeu wen; S. P. C. de Keijzar. DRE1SCHOR. Voor lid van den gemeen teraad zijn Dinsdag door de 5. D. A, P. gesteld de volgende candidaten: 1. P. de Waal, aftr., 2. P. v. d. Linde Wz„ aftr., (ex-neutraal), 3. Mej. N. v. d. Doe— Hoogerhuis; 4. P. v. Kooten; 5. J. V. d. Doe Hz. Mede is nog een lijst ingeko men met 1 candidaat: de heer A. P. der Weduwen (partij eu richting onbe kend). OUWERKERK. Op 10 dezer werden voor den gemeenteraad de volgende candidatenlijsten Ingeleverd: Vrijheids- bond: A. C, V. d. Have; K. van d/Stolpe; M. Vijverberg, M. Goudzwaard, J. L. Kuij- per, G. van der Helde, C. O. Romeijn en M. Willemse. Democratische partij: W. Bolijn Nz., C. Hendrikse Pz., J. J. Giljnm- se, G. Goudzwaard, W. A. v. d. Bos Jr., C. J. Smits, C. B. Boogerd en C. Heule; Plattelander stond: A. N. v. Lan- geraad en A. Bolijn. Deze lijst is met die van den Vrijheidsbond vereenjgd. S, D. A. P.: Chr. Boogerd en Chr. de Later. Particuliere lijst: P. Hoogerhuis Pa. N1EUWERKERK. Voor de verkiezing van den gemeenteraad alhier, zijn de vol gende candidaten.ijsTcn ingeleverd: 1. J. Boumnn; M. v. d. Have; M. J. W. Boo gerd; D. M. Boot; Joh. Lievense; G. J. v. Bendegom. 2. J. v. d. Zande; J. N. Bouman; W. Wandel; J. den Boer; M. van 't Hoff. 3. N. J. Geleijnse; M. J. Stoutjesdijk; D. J. Fllkweert; L. Braam; M. Krabbe. 4. J. J. v. Klinken; M. Flik- weert; J. Flikweer Gz.; P. Flikweert J.Pz.; W. Flikweert 'Az. BRUINISSE. De Maandagavond gehou den vergadering van den gemeenteraad werd door alle leden bijgewoond. Na goedkeuring der notulen werd proces verbaal voorgelezen van de gehouden kasopname, waaruit bleek, dat alles in orde was en er in kas was f31102,27. In gekomen was een brief van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het besluit tot sluiting van de openb. school tijdens het heerschen der mazelen; een brief van Ge- dep. St., waarbij werd toegezonden de koninklijke goedgekeurde verordening op de keurloonen; een goedgekeurd raadsbe sluit, houdende wijziging der begrooting ,1922; een brief van Ged. St., waarbij terug gezonden wordt een besluit van den Raad tot wijziging der begrooting over 1923, met verzoek een post uitdieping van de haven en welke was gebracht onder hoofd stuk 5, afd. 3, te- brengen naar hoofdstuk 5, afd. 3, te brenget naar hoofdst. 12 (geldbelegging en andere buitengewone uitgaven; een brief van B. en W., houden de toezending van het verslag der volks huisvesting; een verzoek van C. Bal om ontheffing van schoolgeld voor den Fran- sehen cursus; besloten wordt voor 7 mnd. afschrijving te verleenen; een verzoek van J. de Waal om afschrijving van havengeld voor 7 mnd., waarop gunstig wordt be schikt; een verzoek van Christlaan van den Berge en W. Knop om ontheffing van schoolgeld; daarop wordt afwijzend be schikt; een brief van W. N. Elenbaas, me de dcc lende, dat hij zijn benoeming tot plaatsvervangend lid van het stembureau aanneemt; een brief van den Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, mededeelen- de, dat in de kosten van werkverschaffing 15 pCt. van regeerlngswege wordt ge- subsidiëerd; dit betreft alleen de uitge keerde loonen en dan over een tijdvak van 19 Maart tot 28 April; een briefje van mej. P. C. Vink, houdende verzoek om eervol ontslag als vroedvrouw met 1 Juli a-s. B. en W. stellen voor dit eer vol te verleenen met ingang van genoem den datum onder dankbetuiging voor de vele diensten aan de gemeente bewezen, wat aangenomen wordt Na gehouden stemming worden tot leden van 't hoofd stembureau benoemd de heeren Hooger heide, Jumelet, Bolier en v. d. Berg; de ove rige leden worden aangewezen als plaats vervangers. Vervolgens worden met bijna algemeene stemmen herbenoemd tot leden van de schattingscommissie der Rijks- Inkoms eibe astlng de aftr. heeren S. Hage, L. v. Meurs, Iz. Jumelet en W. van den Berg. De voorz. deelt mede, dat dezer dagen de schatting heeft plaats gehad van de door St. Capelle met rijkspremie gebouwde woningen; in verband daarmede is een missive ingekomen van den Min. van Fin., mededee.ende, dat het hypothe cair voorschot ten behoeve van dien wo ningbouw f18180 bedraagt en waar het vorig jaar door den Raad in beginsel Is besloten een hypotheek op die woningen te vestigen van ten hoogste f 18000, stellen B. en W. voor om genoemde hypotheek tot dat bedrag te verhoogen en dat onder de van re gee rings we ge gestelde bepalin gen. Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. Ingekomen was nog een in schrijvingsbiljet van J. I. van den Bout voor het grasgewas aan den Dorpsweg ten bedrage van f 5. B. en W. stellen voor het voor die som te gunnen, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. Vervolgens wordt aan Joh. van der Bijl ontheffing verleend van de helft der hon denbelasting over 1922. Alsnu worden de pensioensgrondslagen van eenige ambtena ren vastgesteld. De voorz. deelt nog mede, dat de kosten van de werkverschaffing tot nu toe hebben bedragen f2000. Ook deelt hij mede, dat B. en W. op zich heb ben genomen om enkele werkloozen te werk te stellen aan de wegenverbetering op den Boomdijk en het Doorndreefje, omdat er toch te veel werkloozen zijn aan de haven. De voorzitter vraagt daarop de goedkeuring van den Raad. De heer Hoogerheide vraagt daaromtrent inlichtin gen. De voorz. geeft die, doch de heer Hoogerheide kan zich daarmede niet ver eenigen om verschillende redenen. Ook de andere leden bespreken de zaak en keuren ze goed. Ten slotte doet Hoogerheide het voorstel die gelden terug te vorderen van den Polder. Dat wordt echter met 6 tegen 1 stem verworpen. De heer Wemmers zegt, dat er zoovele vaten met benzine aan den dam liggen en vraagt of dit geen gevaar kan opleveren voor de omgeving. De voor zitter zegt, dat hij dit reeds met de wet houders heeft besproken en dat er binnen kort maatregelen zullen genomen worden om aan die zaak een eind te maken, hoe wel dit niet gemakkelijk zal zijn. Voor de stemming op 18 Mei as. alhier voor leden van den gemeenteraad, te houden, zijn candidaat gesteld door de Vrijs. Kiesv-srecniglng „Burgerplicht", de heeren: 1. J. C. Bolier, (aftr.); 2. L. van Meurs (aftr.); 3. M. Vijverberg; 4. F. van Vessem; 5. Mar. de Koning; 6. Mej. A. C. dc Koning; 7. de heeren W. Jumelet Stz8. Joh. Padmos Fa. en 9. L. W. M. Elenbaas. Door de A.-R. KtesvTeenicjtng: de heeren: 1. Joh. J. Wemmers. aftr., 2. W. van den Berg Dz., aftr., 3. J. A. Hanse; 4. L. Zoeter; 5. J. van der Sluis; 6. C. van den Barge; 7. J. G. de Waal Gz.; 8. J. Hoogerheide Jz. Door de C.-H. partij: de heeren: 1. J. M. Krijger; 2. J. P. Bossers; 3. Joh. M. Otte; ,4. J. van As. Door de Zeelledenbond: 1. Bast. Okkerse, aftr.; 2. St. W. Jumelet; 3. Jan Bal Sa. Door de Geref. Staatspartij: de heeren: 1. Joh. de Waal Cz.; 2. K. Ge luk; 3. J. Helmus; 4. Lamb, van de Velde. STAVENISSE. Dinsdag zijn alhier als candidaat voor lid van den gemeenteraad gesteld: a. Door een groep kiezers de aftredende leden: C. Broodman, A. H. v. d. Slikke, Jac. Gaakeer en P. van Iwaar den Cz., benev ns M. P. Tazelaar; b. Door de A.-R. kirsuerecniging: de aftredende leden: L. C. Potappel, Anth. Stoutjev dijk, en Jac. Hage, benevens A. G. vaa IJseldaJk, W. M. Smits, Adr. de Wit, Jan Hage, Ia. Hage La. en Joh. Mar. Heijboer. SCHERPENISSE. Voor de te hou den stemming op 14 Mei a.s., dus volgens de oude kiezerslijst, voor de verkiezing van gemeenteraadsleden zijn de volgende lijsten ingeleverd: I. W. L. Klos, J. M. van der Graaff, Jac. Bolier Az., D. A. Hartog en C. van Dalen; II. Joh. Keijzer (aftr.), A. A. Rijstenbil (aftr.); J. van Houdt en M. P. Vroegop; III. A. Oude- sluijs Mz. (aftr.), D. Duijnhouwer en G. J. Quaak Hz.; IV. Jan Keur en D. K. Rijstenbil (aftr.); V. J. Oudesluijs J.Nz.; VI. W. Bijl (aftr.) Print* ■endrlfc: aanr YiU»faf*a. De Prins zal Woensdag 18 dezer te Vllssingen de opening bijwonen van een nieuw aangebouwd gedeelte van de De Ruyterschool aldaar. i KsömJ ns. !IW. H«r». IWrk. Beroepen: Te Zeist, B. N. B. Bouthoorn te Wapenveld. Te Llnschoten, S. C. van Wijngaarden te Mastenbroek. Te Besoijen, J. H. van Paddenburgh te Elspeet (bij Nunspeet). Bedankt'. Voor Goudrlaan, Ottoland en Nederblokland, W. Wesseldijk te Schoon hoven. Voor Nieuw-Beijerland, 3. L. de Mol Moncourt te Heilouw. Voor Raamsdonk, J. Bus te Ouddorp. Oervf. KtrbML Beroepen: Te Maassluis (B.) Dr. J.Thijs te Meppel. Te Ten Post, W. Doorenbos, cand. te Groningen. Te Molenaars- graaf-Brandiwijk en te Wons, A. Wijn gaarden, caj?d. te Dokkum. Te Katen- drecht, Dr. J. W. van den Bosch te Har- deihvijk. Bedankt: Voor Anjum, M. Elzinga te Grootegast. Voor Bergum, S. W. Bo» te Dokkura. Chr. Qmrmt. Kartt. Bedankt: Voor Rotterdam (2de pred.- pl.) en voor Maarssen, A. H. HUbera te Enschedé. LENTE! Nadruk otrboden). De boomen totten overal, De vogel» tierelieren., En motorfietsen zonder ta], Gaan knallend uit plezieren Da musschen tjilpen wijd en zijd Een feest'iijk wiedewietje, Wij lachen onzen lentalacb En neuriën een liedje. De liefde houdt haar zegetocht; Die weet haa- tijd te kiezen, Ze deelt naar links en rechts om otet Haar klinkende adviezen I Ze fluistert onder 't groene dak Van allerhande zaken, En smeedt weer ziel bij «iel aaneen, Als verre kikkers kwaken l Of wel te noodt ten duo-iit, En laat de motor ronken, Het gladde monster racst en stampt, Verdwaasd, benzine-dronken 1 f En suizend door de lentelucht, Van blauwen damp omgeven. Ruischt boom na boom een liefdelied, Door 't jachtig liefdeleven J De kleuters buitien weer in 't rond, In lichte zomerkleertje», Of dansen in een blijden kring Met gele Teddy-beerljes. Ze bouwen kamertjes van groen, En droomen in hun bedjes Van poffertje» en suikerzand, Of uitgelaten pretje». Zoo strooit de lente ieder Jaar Een schat van heerlijkheden, Gelijk met 't gouden zonnelicht, Al weldoend naar beneden. Alleen de huisvrouw, dol van vlijt, Voelt niet wat 't lentelied is, Die lijdt, net in den mooisten tijd, Aan zware „»choonmaakitis" Lente 1923. KROES. INGEZONDEN STUKKEN, (Buiten vtranttcoordelfkhttid der redactie Copy wordt niet teruggevonden. Paaehen 10*3. En het geschiedde in de dagen tegen de gemeenteraadsverkiezingen, dat een Gel- derschman in een Zeeuwsch dorpje te zijnen huize verrzocht eenige uitverkore nen om te bespreken de a.s. Gemeente raadsverkiezingen. 't Ge'.dersehe mannetje is reeds tot dat hooge ambt gekozen door een minder faire handeling. Dat doet er evenwel niet toe; als men zoo iets worden wil, dan maar: het doel heiligt de middelen. De uitverkorenen van ge noemd mannetje zijn dan bijeen en als voorzitter treedt deze nu op en zegt: Mannen, Broeders! Hartelijk welkom zeg ik U allen. Ge weet het gewichtige tijd stip zal weldra aanbreken, dat ook bier, evenals op elke plaats in ons dieibaar Vaderland, mannen of vrouwen zullen ge kozen moeten worden om lid van den Raad te worden. Het oogenblik is ernstig; ik, Raadslid, zou natuurlijk gaarne No. 1 op de lijst staan. Ge weet allen ik vroeger reeds door stem op me zeiven uit te brengen om wethouder te wor den me dit niet gelukte. De betrekking; van burgemeester ontglipte me helaas en zeker allen zullen de overtuiging hebben, die betrekkingen mij eigenlijk toekwamen, en allen beamen dit, en nu, Mijne Hee ren, stel ik voor om eenige notabelen te vragen om op de lijst, onze lijst, de „Dorpsbelanglijst" te slaan. Een daverend applaus volgde. Het plan van het Gelder- scche mannetje, hoe mooi ook in elkaar gezet, ging evenwel niet op en niemand wilde op de lijst staan. Geen Amerikaansch, maar een Hollandsch systeem willen we, zeiden die Zeeuwen en ze begrepen die true's. Het Geldersche mannetje zit nu met zijn handen in het haar en zal nu probeeren het anders te doen. De oogen zijn intusschen opengegaan van Kiezers en Kiezeressen en ik hoop, dat er geko zen zullen worden mannen op een edele manier en die niet loopen aan de leiband van dat Ge'dersche mannetje. Hartelijk zeg ik U dank, Mijnheer de Redacteur en vraag bij voorbaat nog eens eenige ruimte In uw blad, als dit noodig mocht blijken. Hoogachtsnch Uw Dw., EEN KIEZER. Haamstede, 3 April- Geac'hte Redacteur t Beleefd vraag ik u een kleine plaats ruimte voor het onderstaande, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Adn de geachte Inzender van het in gezonden stuk van V/ijdag 30 Maart onderteekend „Een kie zer, die de vergadering heeft blj- geuond Het komt mij voor dat u, hoewel u de Vergadering van de kiesvereenlging e.a. voor de candidaatstelling voor led n van den gemeenteraad te Haamstede bijwoon de, niet geheel op de hoogte zijt, On getwijfeld zou u dan juister en volledi ger beschrijving hebben opgesteld. In dien u zoo goed wilt zijn, uw naam aan mij bekend te maken, zal ik u vol ledig in ichten, ook met datgene wat vóór de vergadering gebeurd is. Tevens ben ik dan bereid mijn houding in deze te verdedigen. Een der door u genoemde Wethouder» te Haamstede. Hoogachtend, A. GILïJAMSB. Geachte Redactie, U zult mij genoegen doen met plaatsing van het onderstaande: Vorige week had te Haamstede een aan besteding plaats voor het bouwen van een woonhuis aan den Hoogezoom, voor den heer N. Blom. Genoemde heer was zoo bereidwillig slechts voor iedere bran che twee ambachtslieden uit te noodigen, allen woonachtig te Haamstede en Burgh. Voor het timmeren moesten inschrij ven ondergeteekende en W. GUijamse» zoon van onzan wethouder. Ofschoon de zaak wel wordt gedreven door eerstge noemde, geeft laatstgenoemde mijn inziens toch de leiding nog aan de zaak. De be steding zou plaats hebben Woensdag 28 Maart v.m. en er was voldoende tijd gegeven aan iederen ambachtsman de be grooting in gereedheid te brengen. Allen waren gereed en present, behalvo dhr. Gilljamse; hij toch kwam een paar dagen te laat en derhalve ging de beste ding niet door. Uitstel werd gegeven tot uiterlijk Donderdagavond. Collega Giiijam- se was toen echter nog niet gereed en toen ik ten huize was gekomen van dhr. Blom, kwam even daarna Gilijamse een niet vast cijfer noemen, mijn inziens trach tende te weten te komen mijne inschrij ving. Die poging, die ik niet anders kan betitelen den een unfaire manier van in-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1