Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 9 April 1923. zierikzemche courant. EERSTE ÉLAP. H.H. CORRESPONDENTEN. stavenisse. HINDERWET. buitenland. binnenland. ABONNEMENT Prijs per 8 maanden f 1,50, flranoo per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afkonderiyke nummer» 5 eeat. Verschijnt Maandag. Weeaidaf en Vrijdag. riiU J1AKG15Ö. - Ho. 109IS. «t l J. IE LNZE Jr. Wt-MNf. I. J. KOSTEN ADVERTENTlfiNi van 1—8 regel» 80 et»., van 4 regels en daarboven 20 oto. per regel. Reclame» 80 et», p. regel. By contract belangryke korting. Intending op den dag van aü gave vóör 11 ure. >11 nummer bestaat *lt 2 bladen. Door een andere lndeellog van onze yerkteztugswerk- zaamheden, verwachten ran U geen enkel berloht oyer den uitslag der Stated- Terklezlngen op Woensdag a.s. DB REDACT IB. In bovengenoemde gemeente L» van af heden al» Agent voor ons blad aan gesteld, de Heer M. P. TAZELAAR, die ziob belast met het aannemen van Abonnementen. BURGIMEEITIR en WITHOUDER1 van ZiiaiKtie maken bekend, dat het verzoek ▼an H. P. MAIJS, Slager alhier, ea» in het perceel, kadastraal bekend inaectieB,No.2068, een benaineaotor van 5 P K. «n een ammoniak compreaaor met eondenaater voor afkoeling ▼an een ijskast te megen plaatsen, door hen is ingewilligd. 2ubikzm, 4 April 1923. Burgemeester en Wethouders ▼oemosmd, A. J. fFOKKER YIN CRAYKSTIYN TAN RENGERSKERKE, Bnrgsm. P. f. WITTERMANS. leeretaris. Gevonden voorwerpen: Een sjaal; een handdoek; een portemon- naie; een linnen zakje met geld; een hon denketting; een manchetknoop; een bont kraag; een vulpotlood; een vulpenhouder; een moer van een rijtuig; sleutels; motor handschoenen; een bal van een hoorn. Inlichtingen to bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. en door moord moet ze 2ich handhaven. De Sovjets blijven aan bet bewind, omdat zij stelselmatig alles hebben opgeruimd, wat zich tegen hen verzette. Alles wat een sociale macht vormde, hetzij geestelijk of materieel, is onverbiddelijk verdelgd. Geen mensch is in staat te zeggen tot welk een ontzettend cijfer het aantal moorden in Sovjet-Rusland thans gestegen is en het ter dood brengen van Mgr. Boedkiwitsj toont, dat er sinds het begin van het Bolsjewisme niets Is veranderd in hetgeen de Sovjets willen en in de manier waarop zij hun gezag handhaven. Er is de laatste paar jaren herhaaldelijk sprake geweest van een evolutie der Sov jets. Men heeft gezegd, dat onder den druk van de noodzakelijkheid, of tenge volge van de opgedane ondervindingen, de leiders van het Bolsjewisme tot andere opvattingen waren gekomen en dat de tegenwoordige machthebbers in Rusland waren teruggekeerd tot de denkbeelden zonder welke geen enkele gemeenschap kon blijven bestaan, 't Is mogelijk, dat de Sovjets, om de verkeersmiddelen en de fabrieken aan den gang te houden, hun toevlucht moeten nemen tot de organisa ties der burger-maatschappij en dat zij om practische overwegingen wat water in hun wijn hebben moeten doen bij de toepassing van hun theorieën, maar in zijn eigenlijk wezen is het Bolsjewisme niets veranderd, en bij hun streven naar een algemeene wereldrevolutie zijn de Sovjets bereid, ten einde hun doel te be reiken, samen te werken met diezelfde I wereld, die ze willen vernietigen. lea droaken gemeente. In het station van het dorpje Quirévre- chain, in het Fransthe departement du Nord, stond dezer dagen een wagon-re servoir met kinawijn. Eenige spoorweg arbeiders temerkten dat de wagon lekte en dat het versterkende vocht er uitliep. Verlokt door den geur van den alooho- lischen drank haastten zij zich met fles- schen en kruiken naar den wagen en be gonnen te tappen. Flescb na flesch werd gevuld en.... leeggedronken. Het buitenkansje was weldra in het ge- heeie dorp bekend en van alle zijden stroomden dranklustige burgers naar het stationsemplacement toe. Uren lang werd getapt totdat de 16.000 liter kina ver dwenen waren. Het resultaat was dat een groot gedeel te zich bedronk en er in alle hoeken der straten dronken lieden werden aangetrof- Ten. De politie stelde een onderzoek in en arresteerde acht personen. Landarbeider» 1b iBgeluad. Een medewerker van de .Manchester Guardian" geeft op grond van een onder zoek ter plaatse een beeld van den toe stand, geschapen door de staking der landarbeiders in Norfolk. Van geweld daden zag de medewerker der „M. G." niets, maar wel werd hij getroffen door den ernst van de staking. Heele stukken land lagen omgeploegd, maar onbezaaid- Meer dan tien dagen lang dagen van schitterende zonneschijn, uitstekend voor het boerenwerk hebben ze al zoo ge legen. Men kan zich er niet mee afmaken met te zeggen, dat de staking partieel of doelloos is. Zij heft een vernietigenden cijns van de boeren. Nooit is in de ge schiedenis van het platteland van Enge land zulk weer zoo verspild. Er wordt nog wel eenig werk op den akker veT- richt en de dieren hebben niet onder de staking te lijden. Maar als men rekening houdt met de boeren die aan het werk zijn en de werkwilligen, alsmede met de landarbeiders, die 't door den vakbond gestelde minimum van 30 shilling ontvan gen, de ongeorganiseerde landarbeiders en de arbeiders die ontrouw zijn gewor den aan hun vakbond, blijft toch het vitale feit over, dat op een zeer kritiek punt in het landbouwjaar het werk op het platteland is verlamd. Waarvoor? Om het bedrijf te redden voor een nabijen ondergang zeggen de boeren. Om een verderen stap op "het hellend vlak der loonsverlagingen te be letten, zeggen de arbeiders. Er is weinig bitterheid aan weerszijden, maar de ar beiders schijnen vastbesloten vol te hou den. De aard van het Bolsjewisme. Naar aanleiding van het terdood brengen gen van Mgr. Boedkiwitsj, dat in de heelc beschaafde wereld afschuw heeft, zegt het „Journal des Débats", dat de Sovjets deze misdaad hebben gewild en vooraf hebben beraamd. Zij wisten zeer goed, welke gevoelens de ter dood veroordeeling reeds allerwege had gewekt; ze waren daaromtrent ingelicht van zeer verschillen de zijden, zelfs door personen die hun welgezind zijn en ze hebben dus allen tijd gehad om over de gevolgen van hun daad na te denken. Toch hebben zij den veroordeelde ter dood gebracht. De ,,Hu- manité" zelfs had enkele dagen tevoren nog niet aan de mogelijkheid van deze misdaad gedacht en had de tegenstanders van het bolsjewisme met zijn sarcasme bestookt, omdat zij de Sovjets tot zoo iets in staat achtten. De latere feiten hebben een gruwelijk antwoord gegeven. Het „Journal des Débats" trekt uit deze ge beurtenissen de conclusie, dat de Sovjets zich zelf gelijk zijn gebleven. Zij vertegen woordigen een terroristische en revolution naire macht en ze blijven wat ze zijn. Door moord heeft de Bolsjewistische re geering zfch van de piacht meester gemaak ■et Nleiw» den Dag. Het recht van uitgave van het „Nieuws va.» den Dag' is overgegaan aan een com binatie waarin, met de vennootschap Ver- eenigde Drukkerijen, ook deel heeft de heer Holdert van „De Telegraaf". Dat wil blijkbaar zeggen, schrijft het „HdbL", dat het blad van De Vee', Ritter en Easton overgegaan is san „De Telegraaf". Of deze na 30 Juni het blad aal blijven uit geven, kon men ons niet jeggen. Workveriehaffiag en rentezegel». Naar aanleiding van een uitspraak van den Centralen Raad van Beroep Invalidi teitswet 1922 van den 2en November 1922, waarbij werd beslist, dat bij werkver schaffing geen premie ingevolge de In validiteitswet behoeft te worden betaald, heeft de raad van Arbeid te Rotterdam, naar de „N. R. Cu" bericht, bbsloten, tot den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid het verzoek te richten, te be vorderen, dat bij werkverschaffing met steun van het rijk een bepaling wordt opgenomen, dat onder de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor rijks subsidie ook behoort het zorgdragen voor het plakken van rentezegels. De Zomertyd. Vrijdag is ter griffie van de Eerste Kamer ingekomen het adres van het co mité van actie voor het behoud van den zomertijd, dat zijn zetel gevestigd had in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Blij kens een bijlage ging het adres verge zeld van 392236 handteekeningen. die met alle middelen den opgang van den Vrijheidsbond belemmeren. Uitvoerig stond spreker, stil bij de landsverdediging en toonde aan, dat zij juist deze willen bepalen naar 's lands draagkracht. Na het eindigen van zijn gloedvolle rede, welke met onverdeelde aandacht door de aanwezigen werd gevolgd, dankte den voorzitter dhr. Groenewout voor zijne zeer interessante, leerrijke en gedocu menteerde rede. Voor het debat gaf zich niemand op; ook werden met het oog op het late uur„ geen vragen meer gesteld. BRUINISSE- Vrijdagavond trad in het kerkgebouw der C-er. Gera. alhier voor de Ger. Staatspartij op ds. Kersten, lid der Tweede Kamer. Near aanleiding van Jesaja 21, vers 11 en 12^ileld hij een poli tieke rede, die met aandacht werd aan gehoord. Hij wees er op, dat ook nu het „Wachter wat is er van den nacht" kon geroepen worden, als men na gaat in welken treurigen toe*.' >nd Europa ver keert. De beginselen Cods zijn meer en meer zoek geraakt, men wil niet meer naar den eiscb van Gods Woord leven. De Zondag is geworden een Zondendag, gebruikt voor bezoek a~n bioscoop, voet bal, enz. Hij bespreekt de bezwaren ge opperd tegen het feit, dat predikanten, ouderlingen, diakenen zitting nemen in besturende colleges van staat, gewest of gemeente; hij weerlegt die en wekt op de stem uit te brengen op den ouderling, die op de lijst der Ger. partij voorkomt voor de verkiezing der Staten. Voor het bestuur van land en gewest moet geregeerd wor den naar Christelijke beginselen. Die moet men niet om zijn doel te bereiken ver doezelen, zooals een deel der christelijke partijen doet, dat met Rome en bond wil regeeren en dus Rome naar de oogen moet zien. Rome, zegt spr., is de vijand die in de hervorming de revolutie z:et. Krachtig keurde hij af het Gezantschap bij den Paus, dat men vergoelijkend een luisterpost noemt. Maar bij de Sovjet- regeering zendt men ook geen gezant, daar men die regeering niet erkent. Door dus een gezant te zenden bij hem, die zich den Stedehouder van Christus noemt, er kent men diens macht. Verder wees hij op het gewicht der Statenverkiezing en legde uit, waarom die zoo gewichtig is. Met kracht keurde hij de gedwongen vac cinatie af en trachtte met voorbeelden aan te toonen, dat oezc zoo vaak de oorzaak van den dood der kinderen is. Hij drong bij besmettelijke ziekten aan op afzondering, zoooi: bij de Israëlieten geschiedde. De verschillende sociale wet ten, verzekeringswet, ouderdomswet, de achturige werkdag, wetten, die schatten verslonden en de vrijheid belemmeren, die tal van ambtenaren noodlg maakten, keurde hij af. Hij sprak zich uit voor invoering van de doodstraf, afschaffing der loterij enz. Het vrouwenkiesrecht ge geven In ruil voor de onderwijswet was tegen de Schrift. De vrouw moest de hulp des mans zijn en buiten de verkie zing blijven. Ook de onderwijswet was veel te kostbaar opgezet; zij moest nu reeds gewijzigd worden, waar door de bouw van Christelijke scholen bemoeilijkt wordt. Spr. eindigde zijn vaak met gloed uitgesproken rede met den wensch, dat 't volk zich steeds onder Oranje zou scha ren en met deze om den Potentaat der Potentaten, dan zou het 't land welgaan. Op initiatief van den burgemeester, dhr. Hage, heeft zich bier een comité ge vormd voor de algemeene huldiging vaö H.M. de Koningin, bij gelegenheid van haar zilveren regeerings-jubileum. Waar in 1911, toen onze gemeente de bekende ramp trof, de Koningin zich terstond haastte om door Hear bezoek een blijk te geven van Hare deelneming in het lot van Bruinisse, en waar zij bovendien door een belangrijke gave loonde het Hare te willen doen om den nood te lenigen, zal zeker menigeen door eene kleine bijdrage een plicht der dankbaar heid willen vervullen, 't Is daarom te verwachten, dat zeer velen nullen teebe- nen otp de lijsten, die namens het comité zullen worden aangi Uit Stad an Provlnola. ZIERIKZEE. De tentoonstelling van Han del en Nijverheid, welke te Middelburg gehouden wordt van 7 tot 12 Mei, belooft een succes te worden. Alle standen in de ruime zalen en tuin van 't Schuttershof zijn thans verhuurd en dit is ook 't geval met de huisjes op 't Marktplein, dat een groot deel van den tuin zal beslaan, en waar de geveltjes zullen imiteeren 't be roemde stadhuis van Middelburg en andere daar en in de omgeving nog bestaande of uit vroegere tijden in herinnering ge bleven panden. RENESSE. Ingeleid door den voorzitter van de alhier bestaande afdeeling van den Vrijheidsbond, hield de heer Groene wout van Velzen, Zondagavond voor een vrij1 talrijk opgekomen publiek eene voor dracht over: „De Vrijheidsbond in het licht van dezen tijd". Spreker ontvouwde in zeer welgekozen woorden de beginse len van den Vrijheidsbond. De bestrijding die hij van alle kanten ondervindt, toonde spreker duidelijk aan, en bewees de on gegrondheid daarvan. Het treurigste is, dat het juist de SJJ.AP. en V.-D. zyn, aanwezigen sloot de voorzitter de verga dering. POORTVLIET. Door de kiesvereenigng „Gemeentebelang" zijn als candidaten ge steld voor den raad de heeren E. van der Slikke, Chr. P. van der Slikke, J. Elenbaas (aftr.), H. van Westen, G. Mos selman, Anth. Elenbaas, Nath. Luijk, E. C. W. A. Geuze, W. van Burgh, M. Bijl Cen E. Noom. Door de Anti-Rev. zijn candidaten gesteld de heeren M. K- Krijger, E. C. Uijl (aftr.), P. van Rees, H. Uijl Hz., C. K. van der Slikke Az., A. de Groen, W. Krij ger en C. D. Uijl. SCHERPENISSE. In de Vergadering van den dijkraad, gehouden op Vrijdag j.l., werd het dijkgeschot voor 1923—1924 vastgesteld op f 23792.28. De begrooting voor 1923—1924 op een uitgaaf van f 33.493.66 en in ontvangst op f 32.357.59. Alzoo een tekort van f 1136.07, waarin zal worden voorzien door verkoop van inschrijving op het „Grootboek". De begrooting 1922—1923 werd gewij zigd tot een bedrag in ontvang en uit gaaf van f 29.917.16. De pensioengrondslagen der ambtenaren werden vastgesteld: voor den secretaris ontvanger op f 650, voor den waterb. ambtenaar op f 2590, en voor den sluis wachter op t 615. ONDERWIJS. De raad van St.-Maartensdijk heeft be sloten met algemeene stemmen, adhaesie te betuigen aan het verzoek van het ge meentebestuur van Bergen op Zoom tot den minister van onderwijs de rijksnor maallessen aldaar te behouden nu de nor maalschool te Tholen is opgeheven. Voor het diploma suikertechniek slaagde te Soerabaja o.a. de heer C. Q. v, Nieuwenhuijzen, geb. te Wolfertsdijk. Tot de Rijkskweekschool te Middel burg zijn o.a. toegelaten J. Deurloo te Tholen en J. W. Klippel te- Dreischor. DRE1SCHOR. De uitvoerige publicatie ten spijt, wa-en slechts ruim 20 je den ter Vergadering verschenen van onze „Groene Kruisvereeniging" op Zaterdag avond j.l. Onbeprijpelijk is het dat de goede werking der vereeniging en de vele onmisbaar geworden hultp van zus ter Kuiper zoo weinig door de Ingezete nen schijnt te worden gewaardeerd. Uit het jaarverslag bleek, dat door 42 ge zinnen in 52 gevallen van de verplegings- artikelen werd gebTuik gemaakt, terwijl door de zuster bij 67 gezinnen m 346 verpleegdagen 2124 bezoeken werden af gelegd. Deze cijfers geven toch wel het bewijs welk een voorname plaats deze Vereeniging in ons dorpsleven heeft in genomen. Ondanks 317 contributie beta lende leden is de stand der kas echter steeds achteruit gegaan en zal de kleine reserve eerlang uitgeput raken. Daar men ook van de gemeente geen hooger sub sidie durft verwachten, werd op voor stel van den heer K. bijke, gesteund door alle aanwezigen, z.h.s. besioten, de laagste contrubutie te stellen opl f 1 en afvallige leden bij weder-toetreding en entrée te laten betalen van f 2.50. Noodzakelijk is o.m. in dit jaar de uitbreiding van het verplegingsmateriaal, zoomede vernieu wing en herstelling daarvan. Met een woord van dank en opwekking tot de LANDBOUW EN VEETEELT. Volgens mededeeling van den Rijksland- bouwconsulent A. Sevenster te Brussel, zijn, in verband met het plotseling uit breken vnn mond- en klauwzeer in West- Vlaanderen en besmetting van de markt to Brugge, in het arrondissement Brugge de veemarkten gesloten voor runderen, schapen, geiten en varkens, die niet be stemd zijn voor onmiddellijke slachting. AANBBSTIDINIHM. ST.-ANNALAND. Bij de op 6 dezer ge houden aanbesteding van 54400 k.g. chili- saipeter door de vereeniging „Landbouw belang" alhier, was de laagste inschrij ver de heer C. Tbeunisse alhier, f 15,38 per 100 k.g. in afgepaste balen van 100 k.g. vrij op den wagen. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN De raad der gemeente St.-Maartena- óijk heeft besloten, t(ij de Kroon in be roep te gaan tegen de beslissing van Ged. Staten van Zeeland, die een post op de begrooting 1923 hebben gebracht tol dekking der kosten van restauratie der bekende schil deryen. Koning Gustaaf van Zw»dan, dl» zich te Nizz» bevindt, wordt ln verband met de minioterieele «risis Donderdag te Stockholm terugverwacht. De Matin deelt mede, dat teem Poinearó to Pary» een bezoek braeht aan het panorama van Douamont, dat op de Plaae de la Bépublique ingericht 1», een jonge vrouw op hem toe kwam en hem tot driemaal toe voor .moerde- naar" uitmaakte. Het bleek een meisje van 21 jaar te zyn, die op een naai atelier werkt en communiste 1». Naar uit Wladiwo»tok wordt ga- meld, 1» uit de haven aldaar het laatete Japansohe oorlogeeehlp vertrokken. Aan boord bevond sieh o. a. de Japaniehe consul te Wladiwostok. Op de Azoren («en ellandeigroep ln den Atl. Oceaan) zijn vorige week 22 aardschokken waargenomen. De „Ku Klnx Klan", de geheim zinnige party met haar 2 mlllloen leden, gaat, aldus de ÏYmce-eorrespondent te New-Tork, snel haar ondergang tegemoet. Prinses Jolende van Italië treedt heden (Maandag) in 't huwelijk. Het ker kelijk huwelijk zal met groote praal plaats hebben. In de Engelsebe bouwvakken dreigt een conflict over de loonovereenkomat. De Fransche bezetting heeft van da stad Essen 105 millioen mark boet# ge- eischt, te betalen binnen 10 dagen, we gens de vermoording op 18 Maart van den Franschen soldaat Schmidt in den kelder van het centraal station. Voor het binnenkomen van het .geld worden drie met nam® genoemde raadsleden borg ge steld. Bij de antisemitische relletjes te War schau tengevolge van het protest tegen het Moskousche doodvonnis, zijn 44 Joden ernstig gewond. Eenige winkels zijn ver woest. In alle provincies van Engelsch-Indië woedt een pest-epidemie. In de week, die 24 Maart eindigde, werden 9000 ge vallen geconstateerd, waarvan 8000 met doodelijken. afloop. - De Belgische koning, die Zaterdag zijn 48sten verjaardag vierde, is bij de deze gelegenheid gehouden parade, van zijn paard gevallen, zonder evenwel letsel te hebben bekomen. Het Noorsche dorpje Hemnesberger in het graafschap Nordland is vrijwel geheel afgebrand; er is geen enkel slacht - offer. h fe! Den 22en April zal in Zeebrugge des eersten steen worden gelegd van het mo nument, dat daar ter herinnering aan de oorlogsdaad der „Vindictive", het Brit- sche schip, dat in den oorlog een raid op Zeebrugge ondernam, zal worden op gericht. Tal van Engelsche en Belgische persoonlijkheden zullen aanwezig zijn. Mary MiUerick, 32 jaar oud, stond Vrijdag j.l. te Brighton (Eng.) terecht wegens bigamie. In de dagvaarding was vermeld, dat zij achtereenvolgens met drie mannen een echtverbintenis had aange gaan, welke wetsontduiking in Engeland niet zoo erg moeilijk is. Met baar eersten man trad zij reeds op 14-jarigen leeftijd ln het huwelijk. KERKNIEUWS. Ne A Herr. HtrlL Beroepen: Te Wijk bij Duurstede, J. M. Lnmmers, te Nunspeet. Te Bleis- ■wijk, G. Enkelaar te Wierden. Te Driessum, J. H. Koster te Wouterswoude. Te Rouveen, J. C. van Apeldoorn te Voorthuizen. Te Loon op Zand, J. H. Gunning E.Bz. te Lage Vuursche. Aangenomen: Naar Dussen, D. van Lut- tervelt te Blauwkapel. Te Feerwerd (Gron.) is, 59 jaar oud, overleden ds. H. G. Rozeboom, vroeger o.a. ook predikant te Eikerzee. Oeref. Kerbs*. Beroepen: Te Dordrecht, M. Gravendijk te Hoogeveen. Te Scharnegontum, C. M. Huizinga te Hoogersmilde. Te Oost- wolde (Oldambt), W. Doorenbos, cand. te Groningen. Te Boerakker, J. J. Het- tinga, cand. te Apeldoorn. Aangenomen: Nacr Sliedreeht, P. A :Zeilstra te Nieuwveen. Chr. Oeref. Kar*. Aangenomen: Naar Hoogeveen, M. Koo- mans te Kornhorn. SPORT. ZIERIKZEE, 8 April. Uitslag voetbal- Wedstrijd: D.V.O. II—D.O.S. I 0—2; (me daille voor D.O.S.)D.V.O. III-D.O.S. II 3—0; (medaille voor D.V.O.) VAN HEINDE EN VER. De Ieraohe minister van Binnen]. Zaken verklaardedat wekeiyks 200 rebellen gevangen worden gemaakt en dat er niet meer dan 2500 rebellen over zyn. De r»goer!ng te Angora geeft in haar antwoord den geallieerden ln over weging, den datnm van 20-April vast te stellen voor de hervatting vau de conferentie te Lausanne. VKESCHILLENDH BERICHTEN. Tragisch. Vrijdagochtend is de 10-jarige L. R., uit Rotterdam, die de vacantie doorbracht bij een sluiswachter te Andel (N.-Br.), een kennis zijner ouders, bij het helpen dichtduwen van de brug voorover- geschoten en tusschen den staart der brug en de brugleuning gevallen, waardoor zyn hoofd werd verpletterd en de dood on middellijk intrad. De knaap zou denzelf den dag met de boot huiswaarts zijn gegaan. TELEGRAMMEN. AMSTERDAM. (V.D.) Wy vernemen, dat Dinsdagmiddag in den Haag een oonferentie tussshen vertegenwoordigers en werkgevers ln de meubelindustrie zal worden gehouden. KMMEN. (V.D.) Zondagmorgen woedde een veenbrand tusschen Emmenerf- soheiderveen en Klazlnaveen. Een hoe veelheid turf ging verloren; de veen brand bleef beperkt. WOENSEL (V. D.) Zondagavond brak brand uit in oen woning in de Lym- beekstraat en nam spoedig zoo in hevig heid toe, dat een drietal woningen geheel afbrandde. De brandspuit, die spoedig kwam, voorkwam verdere uit breiding. De oorzaak Is onbekend verzekering dekt de sohade. De inboedels werden grootendeels gered. DEN HAAG. Naar wy vernemen zal do voorzitter van do Eerste Kamer, baron van Voorst tot Voorst, de a.s. vergadering van de Eerste Kamer niet lelden, daar hij to Arnhem, waar hij woont, ongesteld is geworden. Do hoer van Voorst tot Voorst Is ïydende aan een zware bronchitis, welke mot het oog op z(jn leeftyd niet zender gevaar wordt gea»ht. Hier te land» 1» bericht ontvangen, dat prof. Treub, voorzitter van den Ondernemingsraad in Ned.-IndiÖ, den 12 Mei per s.s. „Jan Pieterszoon Coen'j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1