Zierikzeesche Nieuwsbode Vrijdag 6 April 1923. zierikzeesche courant, EERSTE BLAD. B. H. IDELER, Zzee 2-psrs. Satinet Dekens a 114,50. Kadaster en Brondhelasting. H.H. CORRESPONDENTEN Algemeen Overzicht. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO 0 ABONNEMENT: Pr^i per 8 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitonland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN: van 1—8 regelo 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bi) contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór II ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Manufacturen. Stoffen, Vitrages, Frotté's, Mousseline. Nachthemden, Hemden, Pantalons, Combinations, Rokken, Corsetten. De BURGEMEESTER van Zibbiizbe Gelet op aitikel 15 der Wet van 26 Mei 1870 (Staatablad no. 82) betrekkelijk de Grondbelasting maakt bekead: dat de staten no. 75, houdende opgaven der uitkomsten van de kadastrale meting en ■chattiag dezer gemeente over het dienstjnar 1924 van heden af, op de uren dat de Secre tarie geopend is, gedurende dertig dagen voor belanghebbenden ter Secretarie dezer gemeente ter inzage zjjn nedergelegd en dat ingevolge artikel 16 der boven aangehaalde wet, binnen dertig dagen na den dag deaer afkondiging, door belanghebbendenten koste van ongeljjk, in een aan de Gedepu teerde Staten gericht verzoekschrift (op oa- gexegeld papier) hermeting of horschatting kan worden gevorderd Zihikzii, den 4den April 1923. De Burgemeester voornoemd A. J. T. FOKKER VAN CRATI8TETN VAN RENGIRShERKÏ. gelieven^oss onmiddellijk na 't bekend worden van den uital*» dag 11 April a.s. te houden Prov. Staten verkiezing In hunne gemeenten, telelo* nlsch dien uitslag mede te deelen aau ons bureau (Telefoon 82). DE REDACTIE. Men herinnert zich de ten vorigen jare in Athene gevelde doodvonnissen over enkele Grieksche ministers, die verant woordelijk werden gesteld voor het de bacle in Klein-Azië, dat Griekenland zijn iitvloed aldaar geheel deed verliezen. De onmenscheiijke wreedheid van die terechtstelling is ook in ons blad in bij zonderheden vermeld. Zij gaf b.ijk, dat, hoewel Griekenland staatkundig tot Euro pa behoort, daar nog half-Aziatische in vloeden heerschen. Minder bloedig, maar dan toch zeer gestreng heeft thans het Bulgaarsche Staatsgerechtshof vonnis gewez3n tegen het vorige ministerie Radoslavof en den voormaligen opperbevelhebber van het Bulgaarsche leger, waarbij allen tot lang durige gevangenisstraffen, sommigen zelfs levenslang, en betaling der oorlogsscha den zijn veroordeeld, wegens hoogver raad. Zij worden ten laste gelegd, dat zij, in strijd met de grondwet, Bulgarije in den oorlog hebben betiokken, met be schikbaarstelling van alle hulpbronnen, des lands. De „vos van den Balkan", de slimme Coburger Ferdinand en diens vroegere premier Radoslavof, vertoeven reeds lang buitenslands en hun treft dit vonnis niet, hoewel misschien zij meer dan een der veroordeelden medeplichtig waren aan de ramp, die het Bulgaarsche volk door den grooten oorlog heeft getroffen. Nog een ander staatsvonnis trok deze week de aandacht van heel de wereld. Het Sovjetgemchtshof te Moskou heeft dezer dagen den aartsbisschop Tsjieplak en diens vicaris Boedkivitsj ter dood ver oordeeld, wegens pogingen tot contra-re- volutionnaire actie. Het vonnis werd even wel, door van alle zijden komende pro testen, gewijzigd, en genoemde aartsbis schop tot 10 jaar opsluiting veroordeeld, doch voor zijn secretaris bleef het von nis gehandhaafd, dat inmiddels is vol trokken. In het besluit van het Uitvoerend Al- russische comité 'w'ordt overwogen, dat <ie handelingen van den aartsbisschop be wust gericht waren tegen de belangen der arbeidersklasse en dat zij plaats vonden, door misbruik te maken van de wettelijk gewaarborgde geloofsvrijheid In aanmerking werd-evenwel genomen, dat de aartsbisschop de vertegenwoordi ger is van een godsdienst, die onder 't tsarenregime werd vervolgd. Voltrekking van het doodvonnis 20U daarom door de katholieke burgers van Rusland kun nen worden opgevat als in het bijzonder gericht tegen den prediker van hun ge- loof. De vicaris-generaal, Boedkivitsj, daar entegen werd schuldig bevonden aan ton- tra-revolutionnaire actie op godsdienstige gronden en aan het onderhouden van be trekkingen met een vreemde burgerlijke regeering, welke de .sovjetrepubliek vij andig gezind is. Welke regeering daarmede wordt be doeld, is niet bekend, maar door dit feit als het bestond werd de secretaris van den aartsbisschop een landverrader en had a's zoodanig zijn leven verbeurd. Een groot aantal protesten zijn tegen dez? vonnissen bij de sovjet-regeerders inge komen, maar deze heeft 2e scherp af gewezen en zelfs Engeland van onvrien delijkheid beschuldigd, door zich met het blnnenlandseh bestuur van Rusland in te laten. In hoeverre deze daad van het Al- russische comité gerechtvaardigd is,4 zal de toekomst moeten leeren. BUITENLAND. Hongeread Rusland. In de maanden April, Mei en Juni stijgt, naar de „Izwestia" van 27 Maart uiteen zet, de nood het hoogst voor de bevolking in de streken, waar de oogst mislukt is. De voedingsmiddelen der boeren zijn groo- tendeels opgebruikt en een nieuw tijdvak van honger vangt aan. Volgens berichten uit de geteisterde streken zijn er ongeveer 5 miliioen menschen in het Wolgagebied en de Krim, zonder nog de Oekraine mede te rekenen, die zeer weinig of In het ge heel geen voedingsmiddelen meer hebben. Er wordt weer veel van surrogaten ge bruik gemaakt en gevallen van honger dood zijn reeds weer voorgekomen. Bui tengewoon slecht is de toestand in Kir gizië, Basjkirië, Tatarië, het gouvernement Samara, de Krim en het Tsjoewasjenge- bied. De verleende hulp is onvoldoende. Het Centrale Comité voor Voortgezette Hulp heeft li/o miliioen poed koren tot April naax de noodlijdende streken gezon den en zal het volgende kwartaal nog W/2 miliioen poed zenden. Deze hulp strekt zich uit tot ongeveer 1 miliioen menschen. De buitenlandsche hulporganisaties deelen in het Wolgagebied en de Krim ongeveer 2 miliioen rantsoenen levensmiddelen uit en zij zullen deze hoeveelheid met onge veer 500.000 verhoogen. Intusschen blijven nog 21/2 miliioen menschen zonder hulp en het staat te vreezen, dat deze nood de oorzaak zal zjm van ya" F «jAS-gïatmvuorraden, een verhoogd sterf tecijfer en vermindering in omvang van den landbouw. De verschillende streken worden niet alle in gelijke mate geholpen; liet ergste zijn de Kirgiezen, Tataren, Basjkieren en Tsoewasjen er aan toe, daar slechts 30— 50 pCt. van de hongerlijdenden onder hen geholpen wordt. (Volgens bovenstaande cijfers krijgt nog geen 50 pCt. van alle hongerlijdenden ondersteuning), 't Blad meldt, dat 't Centrale Comité voor Voort gezette Hulp krachtige maatregelen neemt en o.a. hiervoor 2 miliioen roebel 1923 uitgetrokken heeft, terwijl de Amerikaan- sche hulp tot de voeding van volwassenen uitgebreid zal worden. Het blad richt een oproep tot de talrijke kringen in Rusland, die zich onverschillig betoonen en spoort Ze aan toch eindelijk aan de hulpactie deel te nemen. BINNENLAND. ïavalidlteltswet en Ouderdomswet Op 1 Maart 1923 werden 1940 wedu- wenrenten en 3886 weezenrenten krach tens de Invaliditeitswet genoten, terwijl op genoemden datum 25.927 .personen in het genot verkeerden van een a's vrucht hunner verzekering verkregen ouderdoms rente van 3 gulden per week. Voorts ge noten 1324 personen een invaliditeitsrente. Krachtens de vrijwillige verzekering wa ren op vorengenoemden datum 59.525 personen in het genot van een als vrucht hunner vezekering verkregen ouder domsrente van 3 gulden per week. De Komerdienat. De zomerdienst op de Nederiandsche Spoorwegen zal 1 Juni in werking treden. De orfslewetten. Het voornemen bestaat weldra een wets ontwerp tot intrekking van verschillende crisiswetten aanhangig te maken. Salaris Waterbouw Ir. Ambleiiare* Onder dagteekening van 4 April is aan Ged. Staten van Zeeland door het bestuur van den Bond van Technici een adres gericht, waarin adressanten eraan her inneren, dat zij dd. 21 October een 'adres zonden naar aanleiding van de oproeping van sollicitanten naar de vacante betrek' king van 'waterbouwkundig ambtenaar bij het Waterschap de 'Vrije Polders onder Tholen. waarvoor een salaris van f 1500 per jaar was vastgesteld, en waarin zij Wijzen op den oproep van het water schap Poortvliet, waar een waterbouw kundig ambtenaar wordt gevraagd op een aanvangssalaris van f 1300 plus eenige emolumenten. Adressant meent, ongeacht het belee- digende van een verkeerde beoordeeling, Ged. Staten te moeten wijzen op de ge volgen die een te lage salarieering kan hebben, -te meer, daar bedoelde ambte naren een zeer zelfstandige en verant woordelijke betrekking bekleeden. Adressant vraagt aan Ged. Staten haar invloed aan te wenden, dat bedoelde sa larissen gewijzigd worden en er voor te waken dat door besturen van andere pol ders en waterschappen een betere sala rieering wordt vastgesteld. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Woensdag had het examen plaats der cursisten van de praktische fruitteelt, welk examen werd afgenomen door dhr. R. Lijsten, dir. der Ned. Porno- logische Vereeniging, dhr. C. Vis, vak onderwijzer der Ned. Pom. Ver., dhr. H. Balk, ass. tuinbouwconsulent voor Zee land, en dr. C. Koopman, landb.-ingenieur. Deze heeren werden door den heer M. K. Krepel, welke zich tot dit doel gaarne met auto ter beschikking stelde, vervoerd naar de plantage van dhr. H. van Toledo te Haamstede. Ondór het praktisch werk werd den cursisten -doel en strekking van hun werk afgevraagd. Het overgroote deel der candidaien mocht slagen en wel de heeren: J. P. v. Beveren en P. van Beveren te Zierikzee; J. K. Dambruine, K. J. Dam- bruine, G. Horst en J. Houtman, Renesse; P. Huson, Joh. Muste, C. Vermunt en C. J. Romijn, Zierikzee; J. Romijn, Elle- meet, H. Berrevoets, Zierikzee en H. van Toledo, Haamstede. Van deze personen krijgen 13 een diploma, waaronder 1 voor waardelijk, terwijl 5 personen niet in aan merking kwamen. Van een groepje uit Veere overgekomen om hier examen te doen, kwamen 4 personen in aanmerking voor een diploma, terwijl 1 werd afge wezen. Onder leiding van den heer H. M. van Praag, zai in de Concertzaal, op Vrijdag 13 April as., door de „vereeni ging van Kamermuziek" alhier, met me dewerking van mejuffr. G. de Leeuw, (sopraan) en dhr. Jef Watelet (piano), beiden van het Kon. V.aanmh Conser vatorium te Antwerpen, een concctt ge geven worden, t?n bate van de 1.1>. c.- vcreeniging a'.hier en het Nansen comité. Dit concert belooft veel voor muziek kenners en muzieklielhebbsrs, die er naar wij hopen - in grooten getale bij tegenwoordig zullen willen zijn. Daardoor geven ze niet alleen blijk van waardeering voor 't schoons, maar steunen ze tevens een goede zaak. Dat het eerste optreden van de „Ver eeniging voor Kamermuziek" ten bate is der lijdende menschheid, strekt haar tot ftfën zi'd-voofts-ae 'in Jit"num^^onen. komende advertentie. Wij vernemen dat Zondag 15 dezer een groote uitvoering zal worden gegeven door het comité van steun van werkloos heid, met medewerking van het Zierik zeesche Strijkorkest, opvoering zangspel en één-acter (met de dames Coba de Rijke, B. Hendrikse, mevrouw Korteweg, mevrouw Otten, mejuf. v. Damme, mej. Bcumée, de heeren Cock, Otten, Ilcken e.a.) nationale en oude dansen, onder ieiding van mevr. Fokker v. C. v. R., zang van mevr. Fokker en den heer A. v. d. Houten. - Het gebruik van natuurboter is voor velen te duur. Door zeer veel fabrieken wordt a:s „ersatz" de melange, wat slecht geen melange is, in verschillende verpak kingen en soorten in den handel gebracht. De firma Beers' Zuivelproducten, exploi tanten van de Electrische Zuivelinrichting „Het West-Friesche Rund", fabriek te Enkhuizen, heeft in dit product een speci ale nieuwe vinding gedaan. De hygiën-sche electrische bewerking met de fijnste na- tuurbotersoorten doet dit melange-product voor tafel- en keukengebruik van natuur boter niet onderscheiden. Een steeds groei end afzetgebied is het grootste bewijs, dat dit artikel zeer gewild is. Wij verwij zen hieromtrent naar de in dit No. voor komende advertentie. Donderdagavond bracht „Kunst en Eer" voor de tweede maai de opera „Het Gouden Kruis" voor 't voetlicht Ook dezen keer was de Concertzaal goed bezet. Twee leden van het orchest, dat onder leiding stond van den heer KJtn* merboom, ontbraken thans, n.l. de heeren van Praag (viool) en Olivier (contrabas), maar de overblijvenden (mej. K.immer- boom en de heeren Klimmerboom en de Vrieze) hebban door hun beschaafd en uitstekend spel de toehoorders menig oogenbilk geboeid en veel bijgedragen tot 't slagen dezer opera, die van den beginne af aan met pech had te kam pen, maar trots alle tegenspoeden, .toch tot een goed einde is gebracht. We zuilen ons, in afwijking van de vroeger gevolgde gedragslijn, be palen tot een korte bespreking en geen „korte inhoud" geven van de geheele opera. De concertbezoeker, die een opera gaat zien, is naar wij veronderstel len voorzien van een tekstboekje om de geheele handeling te kunnen volgen. Bij het opgaan van 't scherm, na een prachtig voorspel van 't orchest, moch ten we met genoegen constateeren, dat de regie goed verzorgd was en de heer Buijze o.i. daarover een woord van hulde toekomt. De costuumpjes waren fleurig en frisch De heer Slinkcrt uit Nijmegen, welke de rol vervulde van „sergeant Bombar don'', oogstte dezen avond nieuwe triomfen, zoowel door zijn tot achter in de zaai klinkende sonore stem, als door zijn uistekend vlot spel. Door deze waarlijk eerste kracht kwa men de hoofdroten vervullende dilettan ten in zijn schaduw, wat hun gaarne door ieder zij vergeven, want men mag hunne krachten niet met die van- dhr. Siinkert vergelijken. De dames v. d. Valk-Willemsen en de Rijke, en cie fteeren v. d. Houten en Ochtman Tieb'ten ons echter, elk met hun beschikbare gaven en talenten, een aangenamen avond verschaft. Meermalen werd bij open doek geapplaudiseerd, wan neer de samen- en tegenzangen, ondanks moeilijke passages, goed tot hun recht kwamen. Als een der treffendste gedeelten van de eerste acte noemen wij de scène van den eed en het schenken van 't gouden kruis aan den rempla?ant voor Co'as. Pakkend was 't slot van deze acte, waar in Gontran (de rempia?ant) in een af scheidslied zijn laatste groeten brengt aan zijn dierbaar Frankrijk. In de tweede acte komt de ontknoo ping van de geschiedenis met het gouden kruis, dat op Rus'.ands' sneeuwvelden door Gontran werd achtergelaten, toen deze gewond nederjag. Bombardon, de oude ijzervreter, die als prototype van het overschot dér Grand Armée uit Rusland terugkeert, brengt het gouden kruis mede en is oorzaak, dat alles terecht komt. Het duet tusschen Colas en Therèse in 't begin van de tweede acte was heel lief, goed gezongen en gespeeld, evenals de scène tusschen Christin? en Gontran. De opera eindigde met „een slot dat pakte". 1 Bombardon's goed humeur werkte aan stekelijk en 't scherm zakte onder da verend applaus der talrijke aanwezigen, die deze opvoering blijkbaar zeer waar- I •deerden. 1 KERKWERVE. De vrijzinnig^" kiesver- j eeniging stelde in een dezer dagen ge- houden vergadering tot eandidaat voor I lid van den gemeenteraad, de volgende heeren: 1. M. J. der Weduwen; 2. G. J. v. d. Cingel (aftr.); 3. H. Beije (aftr.); 4. M. M. Hanse; 5. M. C. v. d. Linde (aftr.); 6. M. L. Hendrikse; 7. P. J. v d. Bos. NOORDGOUWE. In een bijeenkomst van vrijzinnige kiezers, zijn Woensdag eandidaat gesteld voor den gemeenteraad, de heeren 1. J. Schikker; 2. J. J. Ge luk; 3. H. van Gorsel; 4. P. F. van der Bijl; 5. G. Romeijn; 6. L. de Vlieger; 7. L. J. van Gastel. ...NIEIJWERK^RK. \\Jpensdaeavond wer- bond tot candidaten voor den gemeente raad gesteld de heeren: 1. Jac.s Bouman (aftr.), 2. M. v. d. Have (aftr.), 3. M. J. W. Boogerd, 4. D. M. Boot, 5. Joh. Lie- vense, 6. G. J. van Bendegom- De Chr. Hist. Kiesvereeniging stelde de heeren: J. v. d. Zande (aftr.), 2. J. N. Bouman, 3. J. den Boer, 4. W- Wandel en 5. M. v. 't Hof. ST.-ANNALAND. Zaterdagvoormiddag te 10.30 ure kwam de gemeenteraad in open'o. vergadering bijeen. Voorzitter de burge meester. Van de 6 raadsleden waren er 5 aanwezig- Weth. Quakkelaar was door drukke bezigheden verhinderd. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige voorgelezen en onveranderd goed gekeurd. Tot de ingekomen stukken be- hooren: a. de goedgekeurde raadsbesluiten i tot wijziging van de begrootingen'over 1922 en '23; b. een schrijven van Ged. St., j meldende dat tot de stichtingskosten van de bizondere school niet geacht kunnen worden te behooren de kosten van de advertenties en dus niet uit de gemeente kas moeten betaald worden; c. het proces verbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger, waaruit bleek, dat er aanwezig was en moest zijn de som van f 13251,955 cl. een dankbetuiging van den beer C. Moerland voor de in de vorige vergadering te zijnen aanzien genomen gunstige beslui ten; e. een verzoek van den Bond tot het tegengaan van het vloeken om in de poli- tie-verordening een bepaling op te nemen, waarbij het misbruik van Gods naam ver boden wordt. Bij een wijziging van ge noemde verordening zal er aan voldaan worden; het verslag van de commissie van toezicht op het lager onderwijs over 1922. Daarin wordt als verblijdend teeken van de gunstige werking der Leerplichtwet gewezen op het goed bezet zijn der klas sen gedurende 't landbouwverlof. Van het vervolgonderwijs wordt gezegd, dat het begon met 7 leerlingen, waarvan er in October 2 weg bleven; door tilsschentijd- sche toetreding van nieuwe leerlingen steeg het aantal weer tot 8, tengevolge waarvan de cursus bleef bestaan. De hoop wordt verder uitgesproken, dat dit onder wijs den volgenden winter weer zal wor den gegeven. Veertien leerlingen uit an dere gemeenten bezochten de school al hier: 8 uit Poortvliet eft 6 uit St.-Maar tensdijk. Van de extra-veegbeurt, die de lokalen 4 ien| 8 zouden krijgen, was, naar gemeld werd, niet veel gekomen. De voor zitter merkt dienaangaande op, dat die zaak zijn aandacht heeft gehad en door hem wel met den schoonhouder der school besproken is, zoodat hij niet anders dacht of alles was in orde. In 't vervolg zou hij gaarne zien, dat klachten over een of ander spoediger te zijner kennis j werden gebTacht en niet b.v. pas na 12 maanden. Voor het bezwaar dat de gang des Zaterdags in den namiddag wordt vuil gemaakt" door de vele lezers van de Volksbibliotheek, na pas In den voormid- i Ia v. ROSSEM's beste CCBiCAO Is lichte Pruim- en Rooktabak. I9 ongesausd en geurig Tan nature. Is rerkrygbaar it 12 «t. per V» ons. (Tngez. med.) dag gereinigd te zijn, waarover in het vorige verslag geklaagd was, zegt de voor zitter nu een oplossing te hebben gevon den. Als er, wat met weinig kosten kan gebeuren, een deur wordt gemaakt in de houten heining ten westen der school, die toch moet worden nagezien, dan is men daar dichtbij de deuren aan het einde der gang, waar de kasten zich bevinden. Nog bevat het verslag de mede- deeling, dat het ongeoorloofd verzuim 2Va cn het geoorloofde slechts l/o pCt. bedraagt, zoodat St.-Annaland in dit op zicht een go£d figuur meakt. De heer Goedegebuure, het jammer vindende, dat er van het vervolgonderwijs zoo weinig gebruik is gemaakt en dat de kosten er van groot zijn, zal zijn stem niet kunnen geven aan het voortzetten daarvan, wat den heer Elenbaas doet zeggen, dat hij het ophouden ervan jammer zou vinden voor hen, die 't wel wenschen. Goedgevon den wordt te wachten tot Aug. of Sept. alvorens in die zaak een besluit te nemen, zooals de voorzitter voorstelt. Vervolgens komt aan de beurt het verslag van dei commissie tot wering van schoolverzuim1 over 1922. Er zijn in 't geheel 23 vergade ringen gehouden, waarop 89 gevallen van schoolverzuim zijn behandeld. De kinderen kwamen uit 84 gezinnen, uit 53 ervan kwam óf de vader of de moeder voor (in haast alle gevallen waren ze beiden opgeroepen), maar in 23 gevallen kwam niemand, dan moest er een briefje geschre ven worden, waarop dikwijls ten antwoord kwam, dat het kind de een of andere pijn had gehad. Alsnu komt ter tafel een verzoek van een 25-tal werkloozen (eerste onderteekenaar A. van Oost Az.), om steun uit de gemeentekas. Met algemeene stem man wnrrit besloten er niet en in te paan. aan hen die daarvoor in de termen vielen, enkele kleine bijdragen gegeven. Niet aan allen, want er waren er bij van wie een der raadsleden zei, niet te begrijpen hoe ze bun naam er onder hadden durven zet ten. Het verzoek van het weezen-armbe- sluur om wijzigingen aan te brengen in de begrooting over 1922 wordt toegestaan. Een ander verzoek van het bestuur der afd. Tholen van de Z. L. M. om subsidie voor de tentoonstelling wordt echter van de hand gewezen. De rekening van de Gezondheidscommissie te Tholen, sluitende met een batig saldo van f 372,51s (ink- f 2327,01, uitg. f 1954,49s) wordt goedge keurd. 't Volgend verzoek wordt noch toe gestaan noch afgewezen: 't was dat van dc vereeniging „Landbouwbelang" tot het verlagen van de kaaigelden. Op voorstel van B. en W. wordt het aangehouden tot het volgend voorjaar, met de kans dat er een voorstel tot een belangrijke verlaging zal gedaan worden. Nu de schoonhouder van de school gestorven is, vraagt zijn zoon, Leendert Kaashoek, het werk van zijn vader te mogen voortzetten. Hij krijgt de stemmen van alie 5 leden. Het kohier van de Hondenbelasting wordt nu vastgesteld op een bedrag van f287,50 (51 honden van f 5 en 13 van f2,50). Het vermenigvuldigingscijter van de plaatsel. inkomstenbelasting wordt vastgesteld op 1,3 (vorig jaar 1). Een verzoek van het bestuur der bewaarschool is te laat inge komen om nu behandeld te worden, 't is een aanvraag om een subsidie van f200. Nu de commissie van toezicht op het lager onderwijs tengevolge van de stich- Ing der bizondere school gereorganiseerd moet worden, krijgen de leden eervol ont slag. Na eenige stemmingen worden ach tereenvolgens benoemd de heeren: A. Paa- pe, C. Hage, A. Goedegebuure Az. Jr., Com. Moerland en Jan van Luijk. Met 1 Mei a.s. treden af als leden van de schat tingscommissie de heeren L. Polderman, M. J. Heijboer, J. Boogaard en J. Polder man. Ze worden alle 4 herkozen. In plaats van den heer J. Polderman, die bedankte voor zijn verkiezing tot plaatsvervangend lid van 'I le stembureau, wordt gekozen de heer I. Overbeke. De stemming voor leden van den raad is bepaald op 23 Mei. Bij de rondvraag informeert de heer Elen- j baas naar 't geen er met de hoopen grond in den Achterweg zal gebeuren en vraagt hij wat er zal gedaan worden ter verbete- i ring van den oprit naar den Molendijk. I Wat het eerste betreft, zegt de voorzitter, j dat er zich een kooper voor dien grond heeft opgedaan en wat het laatste betreft, j raadt hij aan nog wat te wachten tot de grond daar meer vastheid zal gekre- gen hebben. Alvorens de vergadering te sluiten deelt de voorzitter nog mede, dat op de vergadering te St.-Maartensdijk van burgemeesters en wethouders der betrok ken gemeenten de inspecteur van den vleeschkeuringsdienst er genoegen mee ge nomen heeft, dat elke gemeente haar eigen 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1