Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 30 Maart 1923. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLADr B. H. IDELER, Bebioemda SATiNET-OEKENS, DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO Pri}» por 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 eent. Versohljiit Maandag;, Woensdag' en Vrijdag;. 78ste JAARGANG. - Dit. L J. DE LOOZE Jr. Ult{.-rMi No. 10909. it. H. J. KOSTEN vaa 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regeL By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ZI E R I K Z E E. Stoffen. Vitrage's. Mousseline's. Frotté's. Matting (gekleurd) Corsetten. Rokken. EXTRA AANBIEDING: groote maat f 14,60. I wegens te late levering. Wegens het Paasch- feest zal de Nieuwsbode a.s. Maandag niet worden uit gegeven. De Directeur van het post en telegraafkantoor te Zierfk- zee brengt ter kennis van belanghebben den, dat met ingang van 1 -April a.s. het hulpposikantoor te Haamstede wordt opgeheven en, in afwachting van de vestiging van één hulppost-, telegraaf - en telefoonkantoor voor de gemeenten Haamstede en Burgh in eerstgenoemde gemeente, door het hulpkantoor Burgh tijdelijk mede in de uitvoering van den postdienst te Haamstede zal worden voor zien het hulpkantoor te Burgh op werk dagen zal zijn opengesteld voor den post dienst 8—11, 2—4, 5i/2—7 de gelegenheid tot afha'.ing des Zon dags zal worden gegeven van 8,30 tot 9 's morgens; een tijdelijk Rijksdepöt voor den ver koop van postzegels enz1., zal zijn ge vestigd t|e Haamstede bij den heer S. Geleijnse; aan de muziektent te Haamstede tij delijk een brievenbus is bevestigd, die gelicht zal worden 25 minuten vóór het vertrek van elke posttram in de richting Zierikzee; de brievenbus aan het station te Haam stede gelicht zal worden door eiken voorbijrijdenden conducteur der brieven malen. De Directeur voornoemd. S. BEUMÈE. Algemeen Overzicht. Nog steeds de Ruhr? Ja, lezer, 't is nu eenmaal niet anders, al kunnen wij leven dig begrijpen, dat uwe belangstelling in dit vraagstuk, dat evenwel dringend op lossing eischt, wil daaruit niet een nieuwe Europeesche oorlóg geboren worden, tot het absolute nulpunt is gedaald. In het Engelsche Lagerhuis heeft men deze week herhaaldelijk over deze bran dende kwestie gesproken, 'maar veel be langrijks valt ten aanzien hiervan niet te vermelden, daar het debat geen nieu we gezichtspunten opende. Men had gehoopt, dat de ex-premier, Lloyd George, over deze netelige kwestie eens z'n licht zou hebben laten schijnen, maar deze slimme staatsman achtte blijk baar zijn tijd nog niet gekomen om te spreken en in te grijpen; deze liet z'n particuliere secretaris het opknappen. Deze schoof vooral de belangrijkheid van de commerciëele zijde van 't vraag stuk naar voren. De Engelsche handel op 't Europeesche vasteland kon, volgens deze afgevaardigde, niet worden hersteld alvo rens er een eind komt aan de bezetting van 't Ruhrgebied, maar de schadevergoe ding was niet langer het zwaartepunt van de Fransche politiek, die streeft naar po litieke verbrokkeling der Duitsche eenheid en daaraan mag Engeland niet meedoen. Asquith, de vroegere minister-president, verklaarde, dat Frankrijk voldóende ma- teriëele waarborgen tegen een aanvallend Duitschland heeft in het verdrag van Ver sailles, zulks als antwoord op een door een ander Lagerhuislid gevoerd betoog ten aanzien van de rechtmatige eischen van Fransche zijde betrèffende de schade loosstellingen. De regeeringsvertegenwoordiger lichtte het Fransche standpunt nader toe; hij verwees naar de bedreiging van Lloyd George twee jaar geleden tot het volvoe ren van de plannen, die Frankrijk thans in de praetijk brengt. Afwachten en toezien wat in Rijnland plaats grijpt, is 't standpunt, dat de hui dige Engelsche regeering op dit oogenblik inneemt. BINNENLAND. ging van den werktijd op de departe menten van algemeen bestuur. Echter zijn scherpe maatregelen getroffen, dat de gestelde uren, waarop de werkzaam heden moeten aanvangen, niet overschre den worden. Werktijd op de departementen. Het „Huisgezin" meldt, dat de minis terraad afgezien heeft van een verlen Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. Donderdag 29 Maart werd alhier de vergadering gehouden van de afdeeling Schouwen—Duiveland van de vereeniging „Schuttevaer". De voorzitter, de heer J. van den Berg- Jumelet, Opent de vergadering en her innert er aan, dat we thans het 25-jang bestaan der aid. mogen gedenken, welkt den 5en Jan. 1893 te Brouwershaven werd opgericht. Hij herdenkt het afster ven van de heeren H. de Rijke en W. vtn der Kiippe. Op uitnoodiging van den voorzitter verhieven de aanwezigen ge durende die herdenking als b.ijk van stille hulde zich van hunne zetels Hij ver klaart daarna de vergadering voor ge opend en geeft het woord aan den eere voorzitter. den heer W. Ribbens. Deze zegt, dat het £éed tn passend is de doo- den te herdenken, doch dat men daar na de toekomst onder de oogen moet zien, want in 't heden ligt 't verleden. Onze afd. heeft steeds haar best gedaan om voor de belangen der vereeniging op te komen, heeft verschillende ver zoeken ingediend om verbetering aan ha vens, betonning en verlichting, wel niet altijd met succes maar toch ook ver schillende malen met goad resultaat. Daarna komt de rekening en verant woording van den penningmeester aan de orde, welke wordt goedgekeurd met een nadeelig saldo van f 11,66Va- De voorzitter leest het antwoord voor op een telegram, het vorig jaar verzonden be- treLende de vluchthaven te Zijpe, ver volgens leest hij een gedeelte uit de han delingen der Tweede Kamer, waaruit blijkt dat op voorstel van den heer Krij ger de post op de Waterstaatsbegroo- tlng 1923 is geschrapt. De voorz. deelt nog mede de verbetering van het licht ,,Stavenisse", terwijl de heer Ribbens eene mededeeling doet over hei licht op 't Hoofd te Zierikzee. Ook komen de lich ten Zijpe en 't havenlicht tc Bruinisse ter sprake, waarin sectoren ter verbe- terifg zijn aangebracht. De voorzitter doet als afgevaardigde der Alge,neem Vergadering te 's Graven deel verslag, waaruit blijkt, dat de voor stellen der afdeeling zullen worden uit gevoerd. Op voorstel van den heer Joh. van den Berge zal verbetering in de haven tt Sirjansland door steenbestorting voor de Spuikom worden verzocht. De aftredende bestuursleden, de hee ren Van den Berge en de Rijke worden herkozen en nemen hunne benoeming aan. De heer H. Barendregt zag gaarne een verzoek gericht tot de eigenaren van het Nieuwe Veer om de tonnen maat van de schepen aldaar te beperken. Do heer W. van Beveren heeft een verzoek om verandering in de bébakening van de haven Brouwershaven, wat zal worden onderzocht. Verder waren inge komen eenige voorstellen van den heer W. van den Berg, welke voorstellen zul len worden ingediend op de Algemeens Vëfgadering en wel: het aanbrengen van een trap te Lobith, betere bebakening op de rivieren Waal, Rijn en Lek, ver lichting spoorbrug over de Arne en het plaatsen vffc een brievenbus aan het Goasche Sas. Dt sécfetëris zou Het hoofdbestuur nog Willen verzoeken om de voornaamste ton nen in cfe vaarwaters, welke daarvoor in aanmerking komen, te vervangen door tonnen van de 3e grootte. Als afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering te" Enkhuizen worden geko zen de heéren Landegenf en Da Rijke. Daar verder niemand meer het woord verlangt, sluit dé voorzitter de Vergade ring met een woord van dank aan de aanwezigen voor hunna opkomst. 8 In de koffiekamer van de Concert zaal hield gisterenavond mej. Tusnelda Stein uit den Haag een interessante lezing voor de leden van „Algem. Ontwikkeling" over de Wichelroede. In haar geschiedkundig overzicht wees zij er op hoe de Wfdhelroede door alle .eeuwen heen een rol heeft gespeeld in de wereld; hoe b.v. reeds het bijbelsch ver haal van Mozes, „die water uit de rots sloeg", aan de werking dér Wichelroede deed denken, hoe in de middeneeuwen de „roedeloopers" werden verbrand, omdat zij werden geacht zich met tooverij op te houden. Gelukkig wordt tegenwoordig de strooming steeds sterker om aan de Wichelroede de plaats in te ruimen, die haar ontegenzeggelijk toekomt. Eén mis verstand moet hier echter allereerst uit den weg geruimd worden, dat de ge heimzinnige kracht niet zit in de roede zelf, doch in het individu dat gevoelig is voor de z.g. uitstraling die van wa ter, metalen en andere delfstoffen uit gaat'. Een bewijs hiervan is, dat de daar voor vatbare personen ook soms zonder de roede de aanwezigheid van metalen, ertsen, water enz. kunnen opsporen. De gevoeligheid voor bovengenoemde uitstra ling, die zich in de Wichelroede tot uiting brengt, is een eigenschap, die aldus de spreekster zich meestal door een toeval openbaart. Zoo was hel ook haèr gegaan, toen een jong meisje, tij dens een verblijf ergens buiten, spelender wijs de gasten een twijgje in handen had gegeven en zij bemerkte dat dit twijgje, toen zij op eene bepaalde plaats was ge komen, in hare handen begon te bewegen. Later bleek, dat op deze plaats onder den grond strpomend water aanwezig was. Na een dergelijk toevallig experiment bemerkt de roedelooper, dat de roede telkens andere bewegingen maakt al naar mate hij zich boven andere metalen enz. bevindt en zoo kan hij ten slotte een steeds weerkeerende vaststaande (constant blijvende) reactie van de roede vastleg gen voor elk metaal enz., waardoor het hem mogelijk wordt allerlei opsporingen te doen. Practisch toegepast kan de Wichelroede onschatbare diensten bewij zen en éénmaal moet het zoover komen, dat roedelooper en geoloog elkaar de hand reiken. Want in de praktijk heeft de Wichelroede hare onmisbaarheid bewezen, hoe men ook over,-jit geheimzinnig ver schijnsel denken moge. Tijdens den oorlog heeft men door haar mijnen onder water opgespoord en ver borgen munitiedepóts. Verder zijn er tal van handelsondernemingen, die op hare terreinen wateraders laten opsporen door de Wichelroede. Spreekster zelve heeft in de Harz in Duitschland, welke een stalen kaart is van allerlei mineralen zeer nauwkeurig de aanwezigheid van allerlei ertsen kunnen aantoonen, ook daar waar men de aanwezigheid niet kende. Na afloop van de lezing heeft spreekster eenige zeer interessante proeven vertoond, op aandringen van eenige aanwezigen. Boven metaal staande draaide de roede (een buigzaam stuk Ijzerdraad) met een kronkélende bocht om. Niemand anders der aanwezigen gelukte dit; alléén toen een der aanwezigen met de eene hand de roede vasthield en de spreekster met de andere hand en zij bovendien elkaar een hand gaven, gelukte het. Genoemde aanwezige verklaarde daarbij een prik keling in de hand te voelen. Zeer interes sant. Onder applaus werd de spreekster bedankt. In de Woensdagavond alhier ge houden vergadering van de afd. van den Vrijheidsbond is de volgende candidaten- lijst opgemaakt voor de as. gemeente raadsverkiezingen: 1. L. Doeleman; 2. L. Koopman Cz3. P. M. Panny; 4. mr. H, PcjvJiet; 5. mevr. Kooijman; 6. mr. A. N. L. Otten; 7 J. A. v. d. VaUt; 8. D. Meijer; 9. A. W. de Vrieze en 10. G. A. Gasille. 1 De Stads-Evangelisatie, welke se dert 't laatst van 't vorige jaar geen eigen lokaal had voor haar samenkom sten, heeft thans de beschikking over een gedeelte van haar vorig lokaal, met ingang in de Krepejstraat. Inwendig ziet het lokaal er keurig uit en geeft plaats aan pi.m. 120 personen. ELKERZEE. Dc linksche lijst van can didaten voor den gemeenteraad alhier, bestaat uit de heeren 1. T. J. van den Bout; 2. C. Hanson (aftr.); 3. J. J. de Vrieze (aftr.); 4. J. Verjaal (aftr.); 5. L. R. B!om; 6. J. L. Kloet; 7. C. Deïst; 8. P. Evei^wijn; 9. J. op den Brouw; 10. A. de Glopper. De heer M. T. van den Bout, thans wethouder, verzocht niet meer in aan merking te komen. BROUWERSHAVEN. Met ingang van 1 Mei e.k. is de tijdelijke havenmees ter J. van Sluis Lz., als zoodanig defi nitief aangesteld. ZONNEMAIRE. Alhier zijn voor den gemeenteraad candidaat gesteld door den Vrijheidsbond, de heeren: 1. N. w. v. Putte, (aftr.); 2, F. van een Bout, (aftr.); 3. C. J. Beije, (aftr.); 4. J. J. de Klerk, (aftr.); 5. M. Berman; 6. J. van Nieu- Wenhuijze JaL; 7. M. Akkerdaas; 8. I. Zandijk. Door de linksche arbeiderspartij, de heeren: 1. A. Hooze; 2. L. K. van Almekerk; 3. Anth. van Ast; 4. L. Nuijens Adrz. Door de A.-R. kiesvereeniging, de heeren: 1. J. A. van der Bijl Jacz., (aftr.); 2. Jac. van Splundc, (aftr.); 3. J. J. van de Panne; 4. Adr. Ganzeman; 5. J. J. van der Bijl; 6. Adr. Evertse. Alhier is op 27 Maart 1.1. een link sche arbeiderSkiesvereeniging opgericht. De heeren A. Hooze, L. K. van Alme kerk en I. Voshol, werden respectieve lijk als voorzitter, secretaris en penning meester gekozen. BRUINISSE. Mej. M. Elenbaas, geb. alhier, thans werkzaam te Rotterdam aan het Ziekenhuis Coolsingel, is bevorderd tot le verpleegster en wordt dan ge plaatst aan hel ziekenhuis aan de Raam poort. POORTVLIET, in de op Dinsdag ge houden buitengewone vergadering van Ingelanden van het Waterschap Poort vliet, werd na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige Vergadering aan den heer W. A., van de Velde pp diens verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als waterbouwkundig ambtenaar van het waterschap Poort vliet, zulks met ingang van 1 Juli 1923. Besloten werd sollicitanten voor die be trekking op te roepen, tegen eeh aan- vangsjaarwedde van f 1300,— met vier éénjaarlijksche verhoogingen van f 50,— benevens vrije woning en tuin. Een voor stel van den heer Keur, ondersteund door dien heer D. van de Velde, om het sa laris van dien ambtenaar te bepalen op f 1500,— met vrije woning en tuin, werd met groote meerderheid van stemmen verworpen.. 'Tevens werd vastgesteld een instructie voor den te benoemen ambte naar. Vervolgens werd met alg. stemmen besloten geen pensioenbijdragen te ver halen op den ambtenaar in dienst van het Waterschap. Naar aanleiding van een édres van eenige ingelanden werd op voorstel van het bestuur besloten de clas sificatie voor de bijdragen voor het stoomgemaal te herzien in dien zin, dat de le klasse gevoegd zal worden bij de 2e klasse en de 10e en 9e klasse bij de 8e klasse. Door deze wijziging is vrij wel aan het vermeld verzoek tegemoet gekomen. Nadat nog eenige onbelang rijke 2aken waren afgedaan werd de ver gadering gesloten. De Statenverkiezing;. De Nat. Bond voor Bezuiniging, afd. Zeeland, heeft bes'oten indien de beide door haar gestélde candidaten, voor wie lijsten zijn ingeleverd in 4 van de 7 kieskringen, gekozen mochten worden en er in de statenvergadering voorstellen aan de orde komen, waarbij het gaat zui ver rechts tegen links, een hunner rechts en de andere links zal stemmen. Men schijnt te meenen, dat op deze wijze zoowel-personen van rechts a's van links op de candidaten van den bond zullen stemmen, maar men zegt er niet bij, wat er zal gebeuren, als slechts een der heeren, wat nog zelfs lang niet zeker is, zal worden gekozen. RECHTZAKEN. Zuld-llollandsche Credietvereenlging. Zooals bekend zou Donderdag voor de Haagsche Rechtbank behandeld worder. de bekende zaak tegen den vioegeren di recteur van de Zuid-Hollandsohe Crediet- vereeniging te 's Gravenhage, thans gede tineerd. De behandeling heeft echter geen voortgang gevonden, omdat de tegen den beklaagde uitgebrachte dagvaarding voor- loopig is ingetrokken, zulks in verband met een ongesteldheid van den voorzit ter der strafkamer van de rechtbank. Belladonnti-Tcrgiftiglug. Voor het gerechtshof te Amsterdam is in hooger fierocp behandeld de zaak tegen A. D., 33 jaar, bootwerker, en de vrouwen N. D. en J. S., onderscheidenlijk 22 en 28 jaar oud, die de zesde kamer der recht bank veroordeeld had wegens diefstal met geweldpleging in vereeniging: A. D. tot 7 jaar gevangenisstraf en N. D. tot 1 jaar voorwaardelijk en J. S. tot 7 maanden voorwaardelijk. Het betreft hier de beroo- vingen na van vergiftiging met belladonna (atropinesulfaat). Beklaagde A. D. was in appel gekomen. Het O. M. had in de zaken van alle drie beklaagden hooger beroep aangeteekend. Het hof behandelde de zaak met open deuren. Vier getuigen a décharge verklaarden, dat beklaagde A. D. goed was voor zijn werk en goed bekend stond. Voor zijn huwelijk dronk hij nog al. Na zijn huwe lijk niet meer. De advocaat-generaal, mr. van Geuns, wees er in zijn requisitoir op, dat de ge pleegde feiten van zulk een ernstig karak ter zijn, dat zij zelfs in een zteer verdor ven maatschappij de aandacht zullen trek ken. Hij nam niet aan dat A. D. het slacht offer is van P. B., den man met 't booze oog, maar dat nam hij wel aan van de beide vrouwen, die de zesde kamer met zeldzame durf voorwaardelijk heeft ver oordeeld. Toch vindt spreker termen een geringere straf te eischen tegen A. D. Hij vorderde tegen A. D. 5 jaar gevange nisstraf en voor de beide vrouwen de voorw. straf, haar door de rechtbank op gelegd, op grond dat zij als gereclasseerd zijn te beschouwen. Smaadschrift. Donderdag heeft voor het gerechtshof te"s-Gravenhage terecht gestaan de 32- jarige advertentie-verzorger K. R. v. S., redacteur van het Goudsche Weekblad, weekblad voor de arbeiderspartij, door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens smaadschrift tegen den inspecteur van po litie van Hoorn tè Gouda. In het vonnis, waarbij de Rotterdam- sche rechtbank beklaagde wegens smaad schrift jegens een ambtenaar tot 4 maan den gevangenisstraf veroordeelde, over woog dit college o. m., dat het beklaagde niet gelukt is, met de getuigen a défcharge het bewijs van zijn beschuldiging aan te voeren, en dat beklaagde, als man van ontwikkeling, had behooren te weten, hoe ernstig dit misdrijf was. Voor de behandeling van deze zaak be stond veel belangstelling, zoowel van de zijde van het publiek als van de pers. Als verdediger trad op mr. M. Mendels uit Amsterdam. Na verhoor van diverse getuigen eischte het O. M. bevestiging van het vonnis der rechtbank te Rotterdam. Rotterdam. Uitspraak 11 April. LANDBOUW EN VEETEELT. Tentoonstelling Ved. Ranrtveeatfimhoob. Aan de tentoonstelling door het Ned. Rundveestamboek in Sept. te Den Haag te houden hebben alle provincies, uitge zonderd vooralsnog Zeeland, deelneming toegezegd. Zuid-Holland zal een paar voorloopige collecties in twee of drie oentra der veefokkerij doen samenstel- I» v. ROSSEM's beste CUKACAO Is lichte Pruim- en Rooktabak. Is ongesan6d en geurig van nature. Is verkrijgbaar k 12 ct. per «a»* (Ingez. med.) 1 J len, waaruit dan de commissie uit het N. R. S. haar keuze voor de inzending zal doen. Vele vreemde landen hebben reeds aangekondigd deskundigen naar deze tentoonstelling te zullen zenden. POST EN TELEGRAPHER. Aan mej. L. E. G. Clarisse, kantoor bediende te Zierikzee, is op haar ver zoek met ingang van 1 April a.s. als zoodanig eervol ontslag verleend. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerb. Beroepen: Te Ouderkerk a/d. IJssel, G. Lans, pred.-dir. van den Geref. Zèndings? bond te Zeist. Te Everdingen, H. F. A. Schlemper, cand. te Utrecht. Aangenomen: Naar Ede, H. Japchen te Den Bommel. Bedankt: Voor Polsbroek, J. H. Gun ning E.Bz. te Lage Vuursche. Voor Birdaard (toez.), H. W. M. Hupkes Jr. te Zandeweer. Voor Nijega en Elahuizen, J. F. Th. van der Linde te Wissekerke. Voor Montfoort, W. Deur te Zegveld (bij Woerden). G«r«f. Kerken. Beroepen: Te Baarland: C. v. d. Woude, cand. te Sneek. Te Wanswerd, J. D. Boerkoel te Velzen. Te Boef-akker, J. J. Hettinga, cahd. te Apeldoörn. Chr. Garef. Kerk. Beroepen: Te Alphen a/d. Rijn (2de maal), J. D. Barth te Werkendam. Geref. Gem. Bedankt: Voor Kalamazoo (Michigan, Noord-Amerika), A. Verhagen te Middel burg. Voor Rilland-Bath, H. Kieviet te Veenendaal. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten veranttcoordclffkkeid der redactie). Copy tcordt niet teruggezonden. Geachte Redactlel De Gascommissie heeft blijkbaar mijn bedoeling niet begrepen toen ik de zeer kleine winstsaldi stelde naast de uitgaven voor kolen. Ik bedoelde daarmede het volgende: Wanneer in achtereenvolgende jaren, bij zeer groote verschillen in den grootsten uitgavenpost, de gasfabriek tel kens met ongeveer 't zelfde luttele winstje sluit, dan is dat het bewijs, dat die winsti cijfers slechts verkregen werden na aller lei geschipper in de boeken, bijvoor beeld door van Onderhoud over te bren gen op Uitbreiding. Dit komt neer op wat ik beweerde: Het betalen van verlies uit nieuwe schuld (de methode van de Russische Staatsschuld). De Gascommissie loochent dat de verliezen onzichtbaar gehouden zijn, maar erkent immers zelf die verliezen doordat zij zegt, dat de gasprijs te laag is geweest en dat zij dien zal moeten verhoogen, tenzij het Go ff in- systeem wordt ingevoerd. Denkt er om, dat goedkoop gas duur gas kan blijken te zijn! De Gascommissie verklaart niet, waarom het goedkoope Goffin-systeem daartoe ongeschikt zou zijn. De Gas commissie zegt, dat het alternatief is de bouw van twee gewone ovens, het aantal aanwezige ovens is echter groot gsftoëg, zij erkent dus daarmede dat de bedoelde ovens in slechten toestand vêrkeeren. De schuldenlast der gasfabriek zal in 1934 afgelost zijn, zegt de Gascommissie. Ik zie echter, dat die last van jaar tot jaar toenam, haar bewering kan mij dus niet geruststellen. De Gascommissie weerlegt mijn argu menten niet, maar iracht mij te vangen op een paar ondergeschikte punten, zooals het gasverlies bij de herstelling van het buizennet. Ik weet heel goed hoe aan een buizennet gewerkt wordt en hoe dat met blazen wordt afgesloten en de gasver- bruikers van het afgesloten gedeelte gas kunnen krijgen door een bijpas-leiding. Het gasverlies bedroeg 9 pCt., neem aan, als verklaring van dit hooge verlies, dat 2 pCt. verloren ging bij de werkzaam heden. Twee percent is zestienduizend meter en deze groote hoeveelheid zou verloren zijn gegaan bij hèt aanbrengen van die bijpasleidingen? Maak Het de kat wijs, de geheele bewering was een uitvlucht. En wat de „schitterende verlichting" aangaat, dié men met hèt slechtere gés verkreeg, wijs ik er op, dat dat rèsilitaót bereikt werd dbör een belangrijke veVhoo- ging van den gasdruk. Niet ik légde een blaam op de Gascom missie en stelde het béheer der gasfabriek in een kwaad daglicht, neen, dat deed de Gascommissie zelf, door haar stelsel van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1