Zierikzeesche Nieuwsbode UB MN HUIDZIEKTEN SCHEPPEN WEEK MOED. Woensdag 28 Maart 1923 iiirikzmoche courant. 'K EERSTE BLAD. H.H. ADVERTEERDERS ABONNEMENT: PrJJ» per 8 maanden f 1,50, franco per poft f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Versohtynt Maandag, Woensdag en Vfljdag. ADVERTENTIÊN: van 18 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Z(j, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 April a.s. ver schijnende nummers GRATIS. gelieven met het oog op het tijdig ter perse gaan van ons blad, er voor te zorgen, dat de advertentiën vroegtijdig in ons bezit zijn en met het Inzenden hiervan niet tot 't laatste oogenbllk te wachten. Wij herinneren er nogmaals aan, dat advertentiën, over meer dan één kolom, uitorlljk 's morgens 10 uur in ons bezit moeWn zijn en om II uur de inzending voor alle advertentiën ge sloten ls. Bewerkelijks advertentiën kunnen alleen geplaatst worden, indien de oopie hiervan daags te voren wordt Ingeleverd. Ter voorkoming van teleur stelling gelieve men hiervan goede not» te nemen. DJ, DLKKCTÏDa BINNENLAND. Zllverbons. De minister van financiën brengt ter algemeene kennis, dat, ingevolge het Kon. besluit van 13 dezer de ingetrokken zil verbons van f 2,50 (model 1915), als mede de ingetrokken zilverbons van f 1 (model 1916), alsnoen tot en met 31 Dec. a.s. ter inwisseling kunoen worden aan geboden ten kantore van het agentschap van het ministerie van financiën te Am sterdam (Heerengracht 344/46). Uit het bovenstaande Kijkt, dat de gelegenheid tot inwisseling niet meer wordt opengesteld ten aanzien van de ingetrokken zilverbons van f 1, f 2,50 en f 5 van den ouden vorm (model 1914) en dat op het oogenblik nog al leen in omloop zijn de zilverbons van f 1 en f 2,50 van het nieuwste type. Van de laatstbedoelde zilverbons, welke dus niet behoeven te worden ingewis seld, dragen de bons van f 1 de dag- teekening van 1 Februari 1920, terwijl de bons van f 2,50 zijn gedagteekend 1 Juli 1918 of later. Belgische onderscheidingen. ■Zaterdagmiddag had, naar de Dor- drechtsche Courant meLdt, op het Con sulaat van België te Dordrecht, de uit reiking plaats van de onderscheidingen door dien Koning van België geschon ken aan hen die in de oorlogsjaren in het Consulair district Dordrecht zich aan het hoofd gesteld hadden der verschil lende eomité"s met het dioel de be langen der toen alhier verblijfhoudende Belgische bevolking te behartigen. De Consul bracht in herinnering hetgeen in de jaren 1914—1918 door de verschillen de comité's was verricht en met welk een zorg, liefde en toewijding de leden de vervulling van hun moeilijke taalk hadden opgevat. Hij betreurde het dat de vertegen woordigers van de comité's te Zierik- zee en te Brouwershaven niet aanwezig Waren teneinde ook aan hen persoon- lijlk ieen wioord van hartelijken dfank te kunnen brengen. De medaille van Konfng Albert werd o.a uitgereikt aan de heeren Cent van Schelven te Brouwershaven, mr. A. J. F, Fokker v. C. v. R. te Zierikzee, P. v. d. Have te Zierikzee en P. die Pot ter te Brouwershaven en de medfaille van Koningin Elisabeth o.a. aan mejuf. W. Lammeren te Zierikzee. Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. De Vrijzinnig-Democrati- Kiesvereeniging alhier, heeft als candida- ten gesteld voor de a.s. Gemeenteraads verkiezing, de heeren 1. G. J. Lunenberg (aftrj)2. R. Gerritsen en 3. M. A. van Pope ring. Door de afd'. der S. D. A. P. al hier, zijn de volgende candidaten gesteld voor de komende gemeenteraadsverkie zingen,: 1. J. Catshtoek (aftr.); 2. W. Versteeg (aftr.); 3. A. v. d. Doe en 4. T. C. Schipper. Door dhr. L. J. Leeuwe Jr., is voor de mondharmonica-vereeniging al hier, een Fraaie donateurslijst vervaar digd, welke lijst, geplaatst in een kast waarvoor glas, den maker alle eer aan doet. In Noord-Frankrijk is groote be hoefte aan werkkrachten, als: melk knechts, paardenknechts en menschen om bieten schoon te houden. Voorwaarden en inlichtingen worden verstrekt door den correspondent der Arbeidsbemiddeling al hier. Blij Kon. 'besluit van 26 dezer is herbenoemd tot kantonrechter-plaatsver- vanger in het kanton Zierikzee, de heer H. E. Beeiaerts van Emmichoven. i— Bij Kon. besluit van 24 dezer is benoemd tot notaris binnen het arron- 1 dissement Zierikzee, ter standplaats de j gemeente Renesse, de heer J. C. Dd- lebout, candidaat-notaris te Renesse. In de Dinsdag j.l. ten Stadhuize alhier gehouden vergadering der_ vereeni- ging van burgemeesters en secretarissen, werd op voorstel van 14 leden deze ver- eeniging ontbonden verklaard, terwijl on middellijk twee nieuwe vereenigingen zijn tot stand gekomen, nl. een vereeniging uitsluitend voor burgemeesters, secreta rissen en ontvangers en een andere alge meene vereeniging, die meer de gemeen schappelijke belangen van de geheele streek behartigt, waartoe alle leden der voormalige vereeniging van burgemeesters en secretarissen kunnen behooren. RENESSE. Naar aanleiding van de benoeming van den heer J. C. Dalebout tot notaris alhier, bracht het fanfare corps „Luctor et Emergo", Dinsdagavond den benoemde eene serenade. Gecom plimenteerd door den voorzitter van het 'orps, dankte de benoemde hartelijk voor de hulde hem gebr»cht. Laten' wij ho pen, dat de nieuw-benoemde notaris voor Westelijk Schouwen de rechte man op de rechte plaats zal blijken te zijn. SCHARENDIJKE. De rechtsche lijst van candidaten voor den gemeenteraad te Duivendijke, bestaat, naar wij vernemen, uit de heeren: I. A. Padlmos (aftr.); K. W. den Boer (aftr.); W. de Voogd (aftr.); K. van der Wekken; G. den Boer; A. van der Schelde; Joh. Viergever en O. B. Boot. ELKERZEE. Dezer dagen hield de Boe renleenbank hare gewone jaarlijksche ver gadering in café Hanse. Een 60-tal leden waren present. Uit de openingsrede van den voorzitter bleek, dat de Bank in bloeienden staat verkeert. Aan 't jaarver slag van den kassier ontleenen we het volgende: Ledental 115. Ontvangen spaar geld 62046,62, terugbetaald f 65409,49. Ge geven voorschotten f8150; terugbetaald f 65409,49; gegeven voorschotten f8150; terugbetaald f13525; in rekening-courant ontvangen f 148045,10; uitgegeven idem f 141412,93; netto winst f573,07, waardoor de reserve stijgt tot f 3688,91. De heer C. Hanson werd met groote meerderheid herkozen als bestuurslid en de heer T. J. v. d. Bout als lid van den Raad van Toezicht. STAVENISSE. Dinsdagavond werd alhier gehouden de openbare elndles van het le leerjaar van den landbouwwintercur- sus, gegeven door de heeren Oudesluys en Buijze van een 10-tal jongelieden. Aanwezig was de heer Mesu, als vervan gend Rijks-Landbouwconsulent, benevens het Dagel. Bestuur der gemeente, de leden der Commissie van Toezicht en eenige belangstellenden. Alle deelnemers toonden over het algemeen met vrucht den cursus gevolgd te hebben, zoodat zij, bij monde van den heer Mesu bevorderd werden tot het 2e leerjaar. POORTVLIET. Door den heer W. A. van de Velde, is eervol ontslag aange vraagd als Waterbouwkundig Ambtenaar en tevens al lichtw achter, tegen 1 Juli 1923. THOLEN. Vrijdagavond werd in „Non Semper" alhier, de jaarvergadering van de afd. van 't Groene Kruis gehoudjen. Van de 561 leden waren er 17 present. De voorzitter, dr. De Jong, opende de vergadering en deelde mede, dat na 1 April zai opgericht worden een consul tatie-bureau voor t.b.c., dat elke 14 da gen "Vtdag zal houden in deze zaal. De inspectie heeft inmiddels verzocht aan deze zaak ruchtbaarheid te geven. De notulen der laatste algemeene ver gadering werden daarop gelezen en goed gekeurd. De voorzitter deelt mede, dat de heer H. Cornelisse bedankt heeft als bestuurslid. Uit het daarop gelezen jaarverslag bleek o.a., dat er zijn 561 leden tetalen,dte f 1163,45 aan contributie; dat in 1922 de irikomsten waren f 3143,73, en de uit- ven f 3437,011/2 en het nadeelig slot f 293,28. Mededeeling geschiedt over den arbeid der 'wijkverpleegster. Er blijkt uit dat deze bfezocht heeft 101 gezinnen met 103 patiënten als verpleegster bij ziekte. Van de t.b.c. heeft zij bezocht 20 ge zinnen met 22 patiënten. Daar dit ver slag privé aan het bestuur is, wordt dit niet gelezen. Zuster Viergever ter ver gadering aanwezig, werd bij monde van den voorzitter dank gebracht voor haren arbeid. Voorgelezen wordt de lijst van het aanwezige verplegingsmateriaal, be nevens het aantal gebruikte materieel. Door den heer M. van Es, bestuurslid!, werd daarna een zeer duidelijk en goed gestileerd verslag gelezen betreffende een door hem bijgewoonde vergadering der Provinciale vereeniging te Vlissingen. De rekening over 1922 werd dloor de heeren J. Vriens en A'. Janssen Gz. na gezien en in orde bevonden. De voorzit ter zegt dat hem die ze week door een lid opmerkzaam is gemaakt op de vluch tige afwerking der rekening. Hij geeft in overweging, daartoe voortaan 2 of meer leden tijdig daarvoor te benoemen, die dan met het bestuur nog ondergeschikte dingen, die zij mochten aantreffen zou den kunnen bespreken. Ook kan dieze commissie een schriftelijk rapport indie nen. De heer A. Janssen vindt dit precies den weg die hij al lang heeft gewenscht. Meermalen is hij verrpcht tot nazien der rekening, doch flit geschiedt veel te vlug. En daar inkomsten en uitgaven stijgen, is het zeer toe te juichen, dat het be stuur op den gedanen wenk met dit voor stel komt. Hij geeft de vergadering in overweging deze zaak aan het bestuur verder over te laten. Er zijn 561 ledien. Er is dus voorshands geen gevaar dat het bestuur steeds dezelfde behoeft te ne men. 'De heer Diepenhorst acht het beter dat de leden over dtze commissie be slissen. Er konden eens 2aken zijn d<ie het Bestuur liever onder zich hield. Ze kunnen dan altijd1 hun vriendjes in de commissie kiezen. De voorzitter zegt dat het steeds -een bestuurstaak is 'n zoodanige oommissie te kiezen, doch protesteert tegen de woor den van burgemeester Diepenhorst, dat het er om te doen zou kunnen zijn, za ken door vriendjes te laten behande len. In stemming gebracht verklaren zich 7 voor het bestuursvoorstel en 4 er tegen, zoodat de commissie door het bestuur zal worden aangewezen. Het bestuur ver zoekt verder wijziging van het Regle ment door te bepalen dat iemand die geen 3 jaar hier woonachtig is, niet kan verkozen worden als bestuurslid. De heer A. Janssen vraagt omtrent dit punt het „waarom" te willen weten. De voorzitter zegt dat het hier in Tholen meermalen is voorgekomen dat iemand die hier pas komt, direct in allerlei functies wordt ge kozen. De heer A. Janssen zegt, dat (fit hier in Tholen heerschende is, en menigmaal tot verkeerde toestanden in verschillende colleges heeft aanleiding gegeven, doch wü toch de termijn van1 3 op 2 jaar stellen. Ze hebben dan ook hun kiesrecht en zijn dan geheel burger. Besloten wordt met 10—6 stemmen de termijn op 2 jaar te stellen. Bij de daarop gehouden bestuurs verkiezing werd gekozen in de vacature- H. Cornelisse, de heer A. Janssen Gz. Mede werden de aftredende bestuursle den de heeren dr. de Jong, L. G. van Zaltbommel en kf. V. Es herkozen. Den heer Cornelisse werd een woord van dank gebracht voor al wat hij sinds de oprichting der vereeniging had gedaan. De begrooting voor 1923*24 werd daar na goedgekeurd, waarna de vergadering door dien voorzitter werd gesloten. OUD-VOSSEMEER. Alhier is opgericht een Chr.-Hist. Kiesvereeniging, welke Vrij dagavond vergaderde, en waarin optrad de heer M. van Dusseldorp van Wcst- kapelle. Naar ons werd medegedeeld werd tot bestuur gekozen, nadat enkele andere beeren hadden oedankt voor 200'n functie, dc heer S. Polderman, J. v. Poortvliet, J. van Dienst, G. Minhecre Iz. en Math, den Engelsman. Er waren pl.m. 40 leden aanwezig, terwijl bij de lezing van den heer van Dusseldorp ook anderen waren opgekomen. Candidaten voor den Raad werden nog niet gesteld, daar men daarover afzonderlijk zal ver gaderen. In de alhier gehouden vergadering van het Leesgezelschap „Leeslust" werd tot bode en bibliothecaris van de Volks bibliotheek bfenoemd David Istha met 6 stemmen, terwijl P. Lindhout 5 stemmen had. De Benoeming geschiedde wJegens vertrek van den heer J. Deurloo, benoemd tot kantoorhouder te Dubbeldam. Zeenwsehe Kamer van Koophandel. In de vorige week gehouden vergade ring van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwsche eilanden te Middelburg, werd een ingekomen voorstel van de Ver. voor locaalspoorwegen en tramwegen tot reorganisatie van intercommunale tram wegen in handen gesteld van de commis sie voor 't verkeerswezen, nadat de heer Massee gewezen had op het belangrijke van dit voorstel, dat door het garandeeren van een minimumrente aan de maatschap pijen zal leiden tot weder hoogere belas tingen. Medegedeeld werd, dat het bureau zich tot de Tweede Kamer heeft gewend met verzoek de wet tot instellen van invoer verboden voor schoenen niet aan te nemen. Na ampele discussie, waarbij de heer Jeronimus reorganisatie der Kamer wildje bepleiten, werd de rekening 1922 goed gekeurd. Aangenomen werden de voorstellen tot niet toetreding als lid tot de Ver. voor economische geschriften, doch om aan te dringen op het aan de Kamers van Koop handel opdragen van het aanbevelen van personen als lid van de commissie van advies voor de spoorwegdienstregelingen. Nog werd behandeld een voorstel-Jero nimus om het bureau van de kamer uit te breiden en; de secretaris geen lid meer te doen zijn van het bureau. Van dit :'n de vorige vergadering ingediende voorstel trok de voorsteller het eerste deel terug, terwijl het tweede deel alleen zijn eigen stem kon verwerven. Vrij heftige discussie ontspon zich in verband met een opmerking van den heer Jeronimus in de vorige vergadering waarbij h:q zeide, dat de kamer eigenlijk niets presteerde en een brief van dit lid aan het bureau, waarin hij tal van grie ven tegen de kamer maar ook tegenover verschilUmde sociale '«netton liet hooren. O. a. wordt gezegd, dat men niet be grijpt, wiaarom de heer J. in een college zitting heeft genomen, waar hij zoo slecht over dien kt en waarom hij het vuur uit de sloffen heeft geloopen om stemmen te krijgen. Het bleek d/uldelijk, dat de heer J. geheel alleen stond in zijn afbre kend» erjtiek. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 27 Maart. Door de Arrond.- Rechtbank zijn heden veroordeeld: M. J. van den B., 45 j., van beroep veldarbelder, wonende te St.-Annaland, f 15 b., s. 15 d. h., wegens mishandeling. Eisch f20 b., s. 20 d. h.; G. M. van A., 45 j., van 'be roep arbeider, wonende te Poortvliet, tot 1 w. gevjstr. voorw., met een proeftijd van een jaar, wegens bedreiging met zware mishandeling. Eisch 1 w. gev.str., voorw., met een proeftijd van één jaar; J. H., 59 j., van beroep arbeider, wonende té Bruinisse, f10 b, s. 10 d. h., wegens eenvoudige beleediging, aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening zijner bediening. Eisch f 10 b., s. 10 d. h.; J. M. de W-, 27 j., van beroep jachtopziener, tevens onbez. rijks-veld wachter, wonende te St.-Annaland, 14 d. gev.str., wegens mishandeling. Eisch f30 b., s. 30 d. h. Voor beklaagde was als raadsman opgetreden mr. J. A. C. van Heusde. Vrijgesproken: A. de W., 55 j., van be roep jachtopziener, tevens onbez. rijks veldwachter, wonende te St.-Annaland, be klaagd geweest van mishandeling. Eisch f30 b., s. 30 d. h. Voor beklaagde was als raadsman opgetreden mr. J. A. C. van Heusde. M. P., 36 j., van beroep landbou wer, wonende te Bruinisse, bij verst., be klaagd geweest van eenvoudige beleedi ging. Officier van Justitie niet ontvankeiijK verkiaard. Eisch f20 b., s. 20 d. h. De vadermoord te Vliseingen. Voor de rechtbank te Middelburg is behandeld de zaak tegen den 29-jarigen werkman t£ Vlissingen, wjen ten laste Was gelegd, dat hij op 3 Februari zijn vader van het leven heeft beroofd door hem opzettelijk mei kracht een dolkmes, althans met een scherp voorwerp, eenige stootrin in. zijn borst te geven, waardoor zes wonden ontstonden, die kort daarna den dood van den vader tengevolge had den. Subsidiair wordt ten laste gelegd mishandeling met doodelijken afloop. Gehoord werden vier getuigen, name lijk de artsen De Koning uit Vlissingen en Hulst uit Leiden als deskundigen en de rechercheur van politie- Beklaagde bekende volledig. Alleen zeide hij niet te weten gestoken te hebben. Hij was geheel overstuur geweest. De officie van justitie achtte de fei ten vaststaand. Er was dikwijls ruzie in het gezin, ook dien 3 Februari. Bckl. is toen tot zijn daad gekomen. Het op- z:t staat 'vast, want al was hij in drift, er was geen sprake van waanzin. Bekl. 'wist dat de kans bestond op levensbe- rooving. De officier neemt de omstan digheden aan, dat er in het gezin van den vader oneenigheid was tussehen man en vrouw, en de oudere kinderen dan allicht partij kiezen en eischte 6 jaar gevangenisstraf. De verdediger ging diep in op de fa milie-twisten, waardoor men wederzlijds elkaar niet meer kon dulden. Bekl. wierd dien dag door een ongekend gevoel ge kweld, d*al hem bezwaarde. Hij ging wandelen om het van zich af te zetten Toen hij pas thuis kwam, werd hij ge roepen omdat er weer ruzie was. Hij nam het dolkmes mede om zijn moeder te beschermen en toen de vadler "hem de deur wees, ontstak hij in woede en kwam eerst tot rich zelf, toen de vad|er riep: „Je bent een moordenaar". Bekl. stond uitstekend bekend. Pleiter rekende op een clemente straf. De rechtbank veroordeelde bekl. tot 4 jaar gevangenisstraf, met aftrek van voor arrest, zulks wegens mishandeling dten dood tengevolge hebbende. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 28 Maart 1923. De notaris H. J. van Nouhuijs verkocht alhier op heden in het openbaar: Het huis met schuur en erf aan het Slabberswerf, in wloon en gebruik bij Joost Uil Az., voor f 3926,--. ONDERWIJS. Maandagavond werd in tegenwoor digheid voor den R. Landb.-consulent in deze provincie, den voorzitter der Com missie van Toezicht en enkele belang stellenden aan den Landbouwcursus te Nieuwerkerk een openb. les gegeven tot beëindiging van het eerste winterhalfjaar. Twaalf leerlingen, met name H. *C. 'den Boer, L. Dalebout, D. van Driel, Corn. Heijboer, J. v. Iwaarden, Jac. Kooijman, L. Lemson, AdT. v. d'. Linden, S. Over- beeke, P. Smaiheer, C. Struijk en A. Verstrate, werden bevorderd tot het 2e leerjaar. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk Beroepen: Te Nieuw-Beyerland J. I*. de Mol Moncourt te Hellouw. ELKERZEE. Kerkvoogden en nota belen hebben het totaal-bedrag van den hoofdeltyken omslag met ongeveer een vierde verminderd, evenals de huur van de zitplaatsen In de kork, en wel, naar wij vernemen, ten gevolge der voort durende malaise. Geref. Kerken. BeroepenTe Andel en Oosterend- H(jd*ard, J. A. Schep, cand te Utrecht. Te Dedemsvaart, J. H. Kuiper te Aan allen, die aan huidziekten Ijjden en die het geneesmiddel D.D.D. nog niet hebben beproefd, zjj aanbevolen dit onverwyld te doen. Een enkele flacon D.D D. zal hen bewezen, dat bet een werkelyk geneesmiddel ls. De eerste aanwending reeds maakt een einde aan de ontsteking in de weefsels en de algemeene toestand verbetert. Mej Chr. G. te Rotterdam schreef over dit mid del .Ik gevoel m(j verplicht mtfn op rechten dank te betuigen voor het uitstekende geneesmiddel D.D.D. Na het gebruik van een proeffleschje en nog een flacon ben ik volkomen van mijn uitslag genezen". Het middel is niet kostbaar en verkrijgbaar in alle apotheken en drogisterijen hier te lande. (Adv) een zakje A. J. P.'s Grena dinesan» in ieder pakje A.J.P.'s Amandeltje»}ad ding. Tijdelijke reclame. Winsum (Fr.). - Te Schildwolde, J. 8ybesma te Burum. Te Ten Boer, Joh. Kwak te Culemborg. Te Arum, J. Tonkens te Lntjegast. Te Uithui zen, N. Postema te Veend&m. Bedankt: Voor Nieuw-Vennep, J. Vis- soher te Hjjlaard. Voor Boornbergum, C. M Huizinga te Hoogersmilde. Voor Beetgum, Sezbiernm en Leimulden, S. van Dijken te Zweeloo. POST EN TELEGRAPHIE. Bij wijze van proef worden de dis tributeurs voor de telegrambladjen uil de wachtkamers der postkantoren ver wijdend. De verstrekking van bladen aan het publiek, dat ten kantore een tele gram wenscht te schrijven, zal uitslui tend geschieden aan de loketten. Aan den heer W. Kristaleijn, kantoor houder te Stavenisse, is op zijn verzoek met ingang vara 1 April a.s. eervol ontslag verleend. PREDIKBEURTEN. Qotdt Yrydaf. Zlerlkeee. Kleine Kerk. 's Voorin. 10 «re, ds. de Roede (Avondmaal) en 's avonds 7 ure, da. Steenbeek. Geref. Kerk. 'a Avond» 7 ore, da. Wïalenga. Chr. Geref, Kerk. 'm Avend» 6 ure, da. v. d. Molen. Kerkwerve. Geen dienat. Serooskerke. Geen dienat. Bargh. 7 ure, d«. Boogaard (Viering H. A.) Renesse. Geen dienat. Noordwelle. 7 «re, da. Leenderk (Avondm.) Blkertee. 7 ure, da. Poort (Avondmaal). Geref. Kerk. 7 ure, da. Laarman. Brouwershaven. 7 ure, dr. Proost (Bed. H. A.) Geref. Kerk. 6.S0 «re, Leeadienat. Zennemalre. 9.3# ure, da. de Leur (Bed. H. A.) Geref. Kerk. 6.30 are, da. Heek. Neerdgenwe. 7 ure, da. v. Griethugaea (H. Avondmaal). Dreleebnr. 7 are, da. v. d. Griend. Nieuwerkerk. 6.80 ure, da. v. d. Linden (Avondmasl). Geref. Kerk. 6.20 ure, Leesdienat- Ooeterlaad. 7 are, dr. Weeda. Geref. Kerk. 7 ure, Leeakerk. Brnlnlsse. 5.30 «re, da. Waardenburg (Bed. H. A.) Geref. Kerk. 5.30 are, Leeakerk. Geref. Gem. Geem dienst. Oad-Geref. Kerk. 6 are, Leeakerk. Tholen. 7 ure, dt. Datama. Garef. Kerk. 7 ure, da. Diemer van Zutphen. Geref. Gem. 7 ure, Leeakerk. St.-Maartensdijk. 5 ure, Leeakerk. Ond«Vosseneer. 6.30 are, ds. Van Griet- liujjien. Geref. Kerk. 6.80 «re, ds. Staal. Poortvliet. 6 ure. ds. Versekoer. Geref. Kerk. i me, Laasltaik. gcherpenlsse. 5 ure, ds. W. J. Keiler. Oad-Geref. Kerk. 5.30 are, Leeskerk. Stavenisse. 6.80 are, ds. Moerman. Oad- Geref. Kerk. 5.30 are, Leeskerk. St.-Annaland. 6.80 ure, Leeskerk. Geref. Kerk. 6 ure, Leeakerk. VAN HEINDE EN VER. Te Dublin schijnt men steeds meer hoop te koesteren, dat het verzet der opstandelingen in den Ierschen Vrijstaat langzamerhand ten einde loopt. Volgens een bericht uit Madrid heeft de Spaansche minister-president medege deeld, dat het Spaansche parlement den lOen April ontbonden zal worden. Den 29en van dezelfde maand zal de verkie zing voor de Kamer, den 13en Mei die voor den Senaat gehouden worden. Het nieuwe parlement zal dan op 21 Mei voor het eerst bijeenkomen. De bekende Duitsehe industrie-mag' naat, Hugo Stinnes, vertoeft thans te Rome, waar hij reeds een onderhoud had met verscheidene leden der Amerikaan- sche delegatie der Intern. Kamer van Koophandel en ook met dien Paus en kardinaal Gaspari. Clara Zetkin, de bekende commu niste, is in 't bezette gebied van Duitsch- land aangehouden, maar op bevel van generaal Degoutte weer vrijgelaten. Zij was op weg naar Essen om op een com-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1