Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 26 Maart 1923. zierikzeesche courant. {kok?*5^ advertentlcn EERSTE BLAD. H.H. ADVERTEERDERS Bekendmaking. Openbare Verpachting van de gronden der gemeente, in den Dijkwaterpolder. buitenland. Prü« per B maanden f 1,50, franco per poat ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10, Afzonderlijke numaer» eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. No. 10907. cl N. j. KOSTEN van 1—8 regels «O ots. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. BU contract belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat nlt 2 bladen. Zli, die zich van af heden op ons blad abonneereu, ont vangen de tot t April a.s. ver schijnende nummers GBATIS. gelieven met het oog op het tijdig ter perse gaan van ons blad, er voor te zorgen, dat de advertentiön vroegtijdig in ons bezit zijn en met het inzenden hiervan niet tot 't laatste oogenbllk te waohten. Wij herinneren er nogmaals aan, dat advertentiSa, over meer dan één kolom, uiterlijk morgens 10. uur In ons bezit moeten zijn en óm 11 uur de inzending voor 11 e advertentiön ge sloten is. Bewerkelijke advertentiön kunnen alleen geplaatst worden, indien de oopie hiervan daags te voren wordt ingeleverd. Ter voorkoming van teleur stelling gelieve men hiervan goede not. to nemen. DE DIHKCTEDB BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zisrikzki maken bekend, dat op Woensdag 28 Maart 1923, des na middags 2 uur, ten Gemeentehuize zal plaats hebben: de De Engelsche luchtvloot Vanwaar die plotselinge ongerustheid óver en bezorgdheid voor de luchtvloot? Een paar jaar lang zagen wij de wan verhouding tussohen de Fransche en de Britsche getallen steeds grooter worden, en niemand scheen zich daarvan iets aan te trekken. Frankrijk heette het, had die groote luchtvloot noodig tegen een mogelijken aanval uit Duitscbland en Rusland en men legde zaoii bij die ver klaring neer. Nu is er eensklaps een kreet om uitbreiding van de luchtvloot in Engeland. In de „New Leader" wordt verband gelegd tusschen de Fransche mededee- ling, dat het alle pogingen tot inter ventie of bemiddeling a's een „vijandige daad" beschouwen zou en deze onge rustheid. Inderdaad kan het voor Engeland op het goede moment noodzakelijk worden tusschenbeide te "komen en de uitdruk king „vijandige daad" is stellig genoeg, om dan een gevaarlijke spanning tus schen Frankrijk en Engeland te kunnen verwachten. Vooral de „Daily Express" spant zich voor de zaak van de lucht vloot en heeft gemakkelijken arbeid, daar de cijfers, hoe ook gegroepeerd en met die van welke andere landen vergeleken zijn. Volgens den minister, zijn er slechts vijf eskaders voor „home defence" in Groot-Brittannië, maar Bagdad alleen moet er acht hebben. Het spreekt van zelf, dat men ook de kwestie van de luchtvloot tot een grond maakt waar op men terugtrekking uit het Naburige en Midden-Oosten vraagt. Door dien maatregel zou Engeland achttien eska ders tot zijn beschikking krijgen. De Daily Mail schrijft dat ook de organi satie van de luchtmacht onder de oogen gezien moet worden. Zij noemt haar een grondmacht, voor alles georganiseerd behalve voor het vliegen. De Mail be weert dat een groot deel van de 3000 officieren en 27,500 manschappen nog nooit hooger dan een voet in de lucht geweest is. Ondertusschen gaat men natuurlijk door met ijverig te verzekeren dat En geland zich in geen geval moet inlaten met een wedijver in den aanbouw van oorlogstoerustingen. Ruslnnds natuurlijke rijkdommen. Officieele vertegenwoordigers der sov jet-regeering beijveren zich herhaaldelijk, om te pas of te onpas in de sovjet-pers en elders te verziekeren, dat ,,de rijke hulpbronnen van Rusland nog altijd in handen der Sovjets zijn", maar de oor respondent van de „Chicago Tribune" te Riga doet daarbij opmerken, dat die hulpbronnen dan toch vrijwel in hun natuurlijken en ontgonnen toestand ver- keeren, omdat het Bolsjewistisch bewind niet bij machte is gebleken ze behoor lijk te exploiteeren. Een sovjet-blad te Moskou, getiteld het „Economisch Leven" komt dat zelf verzekeren. Het blad be spreekt den Russischen houthandel van het afgeloopen jaar en moet zelf er kennen, dat Rusland slechts zeven per cent uitvoerde van de hoeveelheid tim merhout die in 1913 werd uitgevoerd. Het grootste gedeelte ervan werd uit gevoerd. door firma's in de Skandina- vi9che landen, die concessies hebben, wel ke hun verplichten hun winsten te deelen met de Sovjet hout-ondernemingen. Het „Economisch Leven" bericht verder nog, dat Engeland de grootste kooper was, terwijl Frankrijk, Nederland en België, die vroeger ook groote importeurs wa ren, nu erg voorzichtig waren gewor den en niet langer vooruitbetalingen wil den doen aan de Sovjet-ondernemingen, die hout te koop aanbieden. De reden daarvan is, dat men in die landen de dure ervaring had opgedaan, dat het spreekwoord: „alle hout is geen timmer hout" nog altijd van pas is. Veel van het afgeleverde hout bleek verrot, of krom getrokken en ongeschikt voor het gebruik. Het blad moet toegeven, dat de Sovjet-deskundigen niet in staat zijn ge bleken het goede hout van het slechte te ondersoheiden en dat dit de recten is, waarom de buitenlandsche koopers de Russische houthandelaren niet langer ver trouwen. In het afgeloopen jaar, aldus wordt verder erkend, bestond slechts één derde gedeelte van den uitgevoerden houtvoorraad uit goed, deugdelijk tim merhout De rest was niet volgens de monsters en daarom is er maar weinig verkocht en zal men groote moeite heb ben om in het komende jaar iets te verkoopen. Een ander Sovjet-orgaan, de ,(Prawda* bericht, dat er een overeenkomst is ge sloten met de Duitsche regeering, waar bij aan Duitschers wordt toegestaan een groot gedeelte te koloniseeren van de uitgestrekte gebieden in het district, Ar changel en de Moerman-kust en de groote bosschen in die streken te exploiteeren. Een groot aantal Duitschers wordt in de eerstvolgende weken te Petrograd en in de noordelijke Russische districten ver wacht. Een ander bericht meldt, dat de over eenkomst, volgens welke de firma Krupp de concessie krijgt voor de exploitatie van een groot gebied in Rusland, te Ber lijn in het Russische gezantschap is on derteekend door de vertegenwoordigers van Krupp en de Russische gedelegeer den. Er is meer dan een jaar over deze concessie onderhandeld. Staatsgreep voorkomen. Indien niet alle voorteekenen bedrie gen, dan heeft het Duitsche rijk zeer dicht voor een herhaling van den on- zaligen Kapp-Putsch van Maart 1920 ge staan. Indien de Pruisische minister van binnenlandsche zaken, Severing, in de laatste dagen niet krachtig had inge grepen, dan zou DuitschJand op het "oogenblik, door een hoogverraads-actie van de met de nationaal-sociallsten ver bonden „Deutsch-Völkischen" in een em- stigen burgeroorlog gewikkeld zijn. De arrestaties van eenige Deutsch-Völ- kische leiders en onder-leiders, die in verband met de arrestatie van den veel- genoemden oud-luitenant Rossbach plaats hadden, en de huiszoekingen in de bu reaux van de Deutschvölkische partij te Berlijn, hebben het bewijs geleverd voor de juistheid van de reeds gekoesterde verdenking omtrent een Putsch-plan. Het doel was, binnenkort, op een nauwkeu rig bepaalden dag, de tegenwoordige rijksregeering ten val te brengen, waarbij de socialistische ministers van binnen landsche zaken, Severing, het slachtof fer van moordaanslagen zouden worden, verder den Rijksdag en den Pruisischen Landdag uiteen te jagen, de grondwet van Weimar op te heffen en daarvoor in de plaats de z.g. „nationale dictatuur", met Deutschvölkische en nationaal-socia- listische leiders aan het hoofd in te stel len. Da geheele Deutschvölkische en na- tionaat-soeialistische heerban in Pruisen en in Beieren zou in actie komen. Het opmarsehplan voor de verschillende „Hun- dertschaften" der Deutschvölkische garde was in alle bijzonderheden vastgesteld, de geconcentreerde aanval op Berlijn zoo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt. Van de 26 personen, die te Berlijn zijn gearresteerd, zijn de meeste in arrest gehouden. Zij zullen zich voor het staats- gerechtshof te verantwoorden hebben Uit 'de in beslag genomen brieven en documenten blijkt, dat de Putschisten over zeer rTjke geldmiddelen beschikken. De sociaal-democratische fractie uit den Pruisischen Landdag zal een inter pellatie indienen, waarin de staatsregee- ring wordt verzocht, mededeelingen te doen over de door haar getroffen af- weermaatregelen ter bescherming van de republiek tegen redhts-radica'.e zelfverde- digings-organisaties. Na de toelichting van de interpellatie door den sociaal-democratischen afge vaardigde Hausschild. zeide Severing, dat de Pruisische regeering alle onwettige organisaties ten scherpste zal bestrijden, zoowel die van rechts als die van links. Door de verklaringen van den gearres teerden von Rossbach is de regeering op de hoogte gekomen van de werkzaam heden der Deutschvölkische Freiheitspar- tei. Duidelijk is gebleken, dat de afge vaardigden von Graefe, Wulle, Henning, alsmede de heer von Rossbach zelf, in verbinding hebben gestaan met Luden- dorf. Uit brieven van Rossbach is mede gebleken, dat het plan bestond, de Prui sische sociaal-democratische ministers uit den weg te ruimen. Zulks zou geschieden bij gelegenheid van een staatsgreep, wel ke men had voorbereid tegen den 31 sten Maart of den lsten April, en waarvoor blijkbaar ruiihe geldmiddelen ter beschik king stonden. Verleden Zaterdag nog heeft Rossbach in een bijeenkomst met officieren van de rijksweer aangekon digd, dat de Pruisische minister van bin nenlandsche zaken van plan was, alle zoogenaamde organisaties van zelfverde diging vóór 31 Maart tc ontbinden. De Deutsch Völkische Freiheitspartei, zoo had Rossbach daaraan toegevoegd, kan zich dit niet laten welgevallen. Een staats greep is onvermijdelijk en de rijksweer baarheid zou bij deze beweging niet neu traal mogen blijven. Verschillende offi cieren van de rijksweerbaarheid hebben zich met hel door Rossbac,h ontwikkelde standpunt aecoord verklaard. Deze offi cieren zullen gestrenge!ijk. worden ge straft. Minister Severing deed de sensatio- neele mededeeling, dat de Pruisische re geering het besluit heeft genomen, de Deutschvölkische Freiheitspartij te verbie den. Deze partij is niets ajiders dan een andere naam voor de vroegere partij van natinnaal-gezinde soldatcnj' en deze par tij van nationaal-gezinóe soldaten was niets anders dan een finale van de even eens in Pruisen verboden nationaal-socia- listische partij, waarvan Hitier het fei telijke hoofd is. Severing deelde verder mede, dat dit Nationaal Verband Deut- scher Soldaten, zooeven bedoeld, verbo den zal blijven, hoewel de Duitsch-natio- nalen daartegen protesteeren. Evenwel staat bet den leden van het verhond vrij, zich bij andere organisaties van oud gedienden aan te sluiten, maar alle or ganisaties van oud-gedienden zullen door 'de autoriteiten scherp in het oog wor den gehouden. De minister doet ten slotte voorlezing van een verordening betref fende de bescherming van politieke ver gaderingen. BINNENLAND. Vederlaadeche Roode Krols. Het hoofdbestuur van de vereeniging „Het Nederlandsche Roode Kruis" heeft besloten tot de uitgave van een week blad, waarvan de inhoud zooveel moge lijk dienstbaar zal worden gemaakt aan de ethische opvoeding van de jeugd en de verbreiding van de vredesgedachte van het Roode Kruis. Het doel is, bij de Nederlandsche jeugd het sociale bewustzijn aan te kweeken, haar te leeren, zich reeds op jeugdi gen leeftijd verdienstelijk te maken voor anderen, te bevorderen de beginselen van gemeenschaps- en weldadigheidszin, het internationale besef te verkerken en te vens de beginselen van een goede volks- hygiëne tc verbreiden. De inhoud van het blad zal bestaan uit artikelen van uiteenloopenden aard, ook over onderwerpen van den dag, ver halen en schetsen, een sportrubriek, een hygiënische rubriek, illustraties, berich ten betreffende de jeugdbeweging in bin nen- en buitenland, enz. Het eerste num mer van dit weekblad, dat den naam draagt van Holland's Jeugd en op po litiek en godsdienstig gebied strikt neu traal zal zijn, verschijnt midden April. Loonsverlaging bij de spoorwegen. Volgens de Res.bode zou met ingang van 1 Januari 1924 een algemeene loons verlaging van 10 pCt bij de Neder landsche Spoorwegen worden ingevoerd. Alg. Schlppcr^bond failliet. De Algemeene Schippersbond, die inder tijd zoo veel van zich heeft doen spre ken, die een tijdlang de schrik was van den handel in heel hot land, wiens macht zelfs de regeering indertijd erkende, heeft langen tijd niets van zich doen hooren. Dat was te verklaren, meldt de „Prov. Crt." Men was bezig de zaken van den Bond te liquideeren. En nu opeens doet hij weer van zich spreken. In een zitting der Groningsche rechtbank is de Bond n.l. failliet verklaard, blijkbaar op ver zoek van een der oud-ambtenaren, die een salarisvordering heeft. De Zomertijd. Het ontwerp-Braat is, naar „De Tijd" verneemt, in de afdeeL'ngen der Eerste Kamer ongunstig ontvangen. Men rekent op verwerping. In parlementaire kringen wordt een compromis-voorstel van de Re geering verwacht, dat :n de richting van den middel-Europeeschen tijd zou gaan. •De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Zeeuwsche eilanden heeft zich met één stem meerderheid voor het behoud van den zomertijd uitgesproken Ontbinding rechtbanken. Tegen het wetsontwerp tot ontbind'ng der rechtbank te Zierkzee en die te Hee renveen bestond, volgens het voorloopig verslag der Tweede Kamer, bij vele leden ernstige bedenking. Bezuiniging op de uit gaven voor de justitie achtten zij met de regeering gevvenscht, doch zij waren van oordeel, dat de opheffing van de rechtbanken te Zierikzee en te Heeren veen niet, althans niet in eenigszins be- teekenende mate, tot die bezuiniging zal leiden, terwijl daardoor ongetwijfeld ge wichtige belangen van groote groepen in gezetenen zullen worden geschaad. Ten zeerste werd betwijfeld, of de schatkist door de opheffing! dezer rechtbanken wel zou gebaat zijn. Tegenover de besparing van de salarissen van rechtelijk personeel, wellicht ook eenigermate van onderhouds kosten voor gerechtsgebouwen omtrent welker omvang men gaarne nader zou worden ingelicht staat een te ver wachten aanzienlijke stijging van de ver goedingen aan getuigen in strafzaken, van kosten van vervoer van beklaagden e.d. Ook werd gevraagd of de belangen der rechtspleging niet zullen worden geschaad door een zoo sterke uitbreiding van het rechtsgebied van sommige rechtbanken, als volgens dit voorstel zal plaats vinden. Als een bezwaar tegen de opheffing van rechtbanken in kleinere gemeenten werd voorts aangevoerd dat daardoor kleine intellectueele centra komen te ver dwijnen, die van groote beteekenis voor ons land, tot doode stadjes zullen wor den, welke ook voor hun omgeving geen beteekenis meer hebben. In het midden latende, in hoeverre een betere rechterlijke indeeling dan de be staande inderdaad tot besparing van per soneel kan leiden, betoogden sommige leden, dat de regeering voorshands op meer doeltreffende wijze bezuiniging zou kunnen vinden door vermindering van overtollig personeel bij bestaande rechts colleges. Aan vele rechtbanken kunnen de substituut-officieren en de substituiut- grlffiers worden gemist. Andere leden verdedigen de voorgestel de regeling, welke zij beschouwden als een eersten stap naar een meer algemeene herziening van onze, naar algemeen ge voelen, geheel verouderde rechterlijke in deeling. Dat ook bezuiniging kan worden ge vonden door inkrimping van personeel van bestaande colleges, werd geenszins ont kend; de eene maatregel kan naast den anderen wenschelijk zijn. TWEEDE KAMER. Vervolg zitting van Vrijdag '23 Maart. (Zie Bijvoegsel). De heer van Ravesteyn ziet in 't ont werp een bedekte poging der protectio- nisten om hun doel te bereiken. De heer van Rijzewijk betoogt, dat de lederindustrie evenzeer steun behoeft als de schoenenindustrie en dus eveneens in de voorgestelde regeling dient te worden opgenomen. Voorts zegt spr., dat het in voerverbod tot 1 Juli 1924 moet gelden, in plaats van tot 1 Januari van dat jaar. De heer Rutgers verklaart voor het ont werp te zullen stemmen omdat de schoen industrie dringend om hulp vraagt. Minister Aalberse wijst erop, dat nie mand uit beginsel voor protectie is, zoo als de liberalen uit beginsel voor vrij handel moeten zijn. De kwestie moet voor ieder land afzonderlijk worden bekeken. En als regel kan wordep aangenomen, dat voor een klein land met een klein binnenlandsch afzetgebied vrijhandel beter is dan protectie. In abnormale tijden kun nen evenwel afwijkingen van den algemee- nen regel noodzakelijk zijn. En afwijking wordt thans gevorderd door de schoen- Industrie, die in een noodtoestand ver keert De heer van Rijzewijk licht het amen dement toe om ook de lederindustrie in de wet op te nemen. De Minister kan de aanneming van dat amendement niet aanbevelen. Het amendement wordt daarop terugge nomen. Het amendement om den duur der. wet te verlengen toft 1 Juli 1924 (in plaats van 1 Jan. 1923) wordt ingetrokken, na de verklaring van den minister, dat hij zoo noodig tijdig met een verlenginjpvoorstel zal komen. Het ontwerp wordt daarna aangenomen met 50 tegen 37 stemmen. Het ontwerp-JacJitiuet wordt aangeno men zonder hoofdelijke stemming. De Kamer ging daarna tot 17 April uit een. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. Door den minister van arbeid is ten behoeve van -woningbouw (premiebouw) f 1500 toegekend aan de gemeente Oud-Vossemeer, voor vijf wo ningen van A. Gunte" en M. van Driel. Met de St.ct. van 24 Maart j.l. zijn verzonden afdrukken van de statu ten betreffende de hier bestaande t.b.c.» vereeniging. Naar wij vernemen is het resul taat van den Zondag ten bate der t.b.c.- vereeniging alhier gehouden voetbalwed strijd tusschen D.V.O. I en G.V.V. I ge- 'weest, "tiat een bedrag van f 40,83% aan de kas dier vereeniging kan wor den afgedragen. Naar wij vernemen zal in de nieuwe dienstregeling der R. T. M., rekening wor den gehouden met het uur van vertrek der Provinciale boot. De tram uit Schou wen arriveert dan 5,50 uur te Zierikzee, terwijl de Prov. boot eerst uur zal vertrekken. Door deze wijziging in uren van aankomst en vertrek, resp. van tram en Prov. boot, wordt het binnenkort dus mogelijk, dat men in geheel Schouwen aanlsluiting krijgt op de hier om 6 uur vertrekkende Prov. boot, hetgeen we behoeven het nauwelijks te zeggen een belangrijke verbetering is. De post verbinding wordt daardoor ook vlugger. Reeds met ingang van 1 April e.k. zal deze vluggere postdienst in werking tre den door 't instellen van een rijwiel- dienst, station—aanlegplaats Prov. boot. Bovendien zullen reizigers of eventueel hier vertoevende vreemdelingen, des na middags in de gelegenheid worden ge steld, door een betere regeling van tram en boot, nog vóór den avond van hier le vertrekken. We verwijzen onze lezers naar de in dit nummer voorkomende adverten tie, betreffende de te houden seriewed- strijden uitgeloofd door Z.V.V. Zierik- zee- Be fraaie prijzen, voor deze wed strijden bestemd, zajn reeds geët&lleerd bij den heer Heimoach. (Door loting is vastgesteld, dat zal worden gespeeld a's volgt le wedstrijd: Z.V.V. (Zzee)-Stavast (Middelburg); 2e wedstrijd: G.V.V. id—Walcheren id.; 3e wedstrijd: D.V.O. id.winnaar 2e wedstrijd; 4e wedstrijd: verliezer le wedstrijd— verliezer 2e wedstrijd. 5e wedstrijd: Finale. Vrijdagavond werd, ten bate der Vereeniging tot bestrijding der tubercu lose, door het Zferikzeesch Dilettanten- Tooneel, met medewerking van het Zie- rikzeesoh Strijkorkest, Ln de Concertzaal opgevoerd het blijspel „Groote Stads lucht". Het Dilettanten-Tooneel, dat reeds meerdere malen keurig, beschaafd spel te zien gaf, was ook ditmaal uitstekend op dreef en wekte door vlot, geestdriftig spel aller bewondering op, terwijl ook de keuze van het stuk bij een ieder in den smaak viel. „Groote Stadslucht" is een van de blijspelen, waarbij men er ln geslaagd is de overdrijving te weren en frisschen gezonden humor te geven. De Inhoud van het stuk is in het kort als volgt: De bekoorlijke Sabine Schroder is met haar vader, den fabrikant Schroder, uit Ludwigswalde, bij den advocaat Lenz in Berlijn gelogeerd, en wordt daar door niet minder dan zes aanbidders lastig ge vallen, van wie nummer 5, de ingenieur Flemming, de uitverkorene is en het ja woord krijgt. De oude Schroder, die met Lenz een avond op stap is geweest, heeft, op grond van de ervaringen, welke hij met Lenz heeft opgedaan, niet veel ver trouwen in de soliditeit van een vroo- lijken Berlijner als Flemming, en wil daar om slechts dan zijn toestemming tot een huwelijk met Sabine geven als Flemming belooft na zijn trouwen te Ludwigswalde bij zijn schoonvader te komen inwonen en een betrekking in zijne fabriek te aanvaarden. Hoewel het den schoonzoon in spé zwaar valt dit offer te brengen, doet zijn liefde voor Sabine hem ten slotte besluiten aan de voorwaarde te voldoen cn afscheid te nemen van zijn geliefd Ber lijn, om in 't kleine, stille Ludwigswalde zijn levensdagen te slijten. Zooals te ver wachten was, voelt Flemming zich in het kleine nest als oen vogel in de enge ruimte van het kooitje en geen wonder dan ook dat hij met den dag vuriger naar Berlijn terug verlangt. Als hij echter, in sterke mate aan zijn geliefde geboortestad wordt herinnerd door de komst van Antonia, de vrouw van Lenz, die door een dwaze ver gissing* haar man van ontrouw verdenkt, hem is ontvlucht en een onderkomen zoekt in den huize Schroder, alwaar de verlaten echtgenoot haar opzoekt, partijen zich met elkaar verzoenen om nog denzelfden avond even gelukkig als een pas getrouwd echtpaar naar Berlijn terug te keeren, wordt het Flemming te machtig en besluit hij kort en goed eveneens te vertrekken. Hij huurt in Berlijn eene woning, meubi leert deze zooals hij denkt dat het in den smaak van Sabine zal vallen en- wacht vol ongeduld af naar welke kant de balans der liefde van Sabine zal over slaan, naar zijn kant of naar dien van den ouden heer Schroder. Zooals wij van een liefhebbend echtgenoot mogen ver wachten, komt ook Sabine naar Berlijn, gevolgd door haar vader, die teleurgesteld is, dat zijn dochter de zijde der tegen partij heeft gekozen. Als hij echter be merkt, dat voor zijn portret een eere plaats in de kamer is ingeruimd, moet hij bekennen, dat zijn kinderen het nog zoo kwaad niet met hem meenen en legt hij zich willig neer bij het vurig verlangen van zijn schoonzoon naar de „Groote Stadslucht". Na afloop van het blijspel betrad mr. Polvliet, voorzitter der Vereeniging tot bestrijding der tuberculose, het tooneel, om allen, die tot het welslagen van den avond hadden medegewerkt, te bedanken. Aan den voorzitter van de Düettantenclub, dhr. T. de Regt, werd een lauwerkrans aangeboden, evenals aan den heer A. van den Houten, directeur van het Strijk orkest, dat ook thans weer met zijn schoo- ne muziek de liefdadigheid heeft gediend. Aan de dames-leden van de Dilettanten club en aan de pianiste, mej. van de Ven, werden bouquetten geschonken. Ook werd een hartelijk woord van dank gesproken tot de padvinders, die zich zoo verdienste lijk hebben gemaakt ten opzichte van de in deze week te houden tombola. Als bewijs van erkentelijkheid hiervoor werd hun een vaandel aangeboden. De heer Heimbach, voorzitter van het bestuur der Padvindersvereeniglng, dankte voor het geschenk en wees er op, dat, waar voor goede werken krachten noodig zijn, de padvinders steeds bereid worden gevon den de behulpzame hand te bieden. Het zij ons vergund op deze plaats onze lezers op te wekken tot het koopen van een lot uit de tombola, opdat de vereeniging daardoor in staat worde ge steld het voor oogen gesteld doel te be~ reiken en hulp en steun te brengen in de gezinnen waar de zoo gevreesde ziekte hare slachtoffers eischt. Ten slotte ver melden wij nog, dat deze avond een bate van f 220 in de kas der meergenoemds vereeniging heeft gebracht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1