Zierikzeesche A Nieuwsbode GRATISS abonnement: Woensdag 21 Maart 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD? HINDERWET. ZEEMILITIE. HERHALINSSOEFENIIiSEN IN 1923. binnenland. PrJJ» per 6 maanden f 1,50, franoo per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,-—. Afzonderlijke nummert 6 eent. Veraohijtit Maandag, Woensdag en Vrijdag. 78ate JAAKGASG. ■r A Of LOOZE Jr. Iflt-IMl No. 10805. I M. J. (OsrEI ADVERTENTIÊN: van 13 regelB 00 cie. van regels en daarboven 30 ets. por regel. Reclames 30 ets. p. regel. By oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van alt gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOÜDEB8 van Zikbikzse maken bekend, dat bet veraoek ran L. OTTE, Koopman te Zierikzee, om in bet perceel, kadastraal bekend in sectie B. No. 1267, een petroleumbergpiaats te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. ZiiRizzss, 20 Maart 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERSE, Burgem. P. F. W1TTERMANS. Secretaris. De BURGEMEESTER van ZtiRXKzu roept de in het verlofgangersregister dezer ge meente ingeschreven zeemilicien-verlofgan gers, hieronder vermeld, op om zich, ieder op den achter zgn naam aangegeven dag, aan boord te begeven tot het volbrengen van den in art. 33 der Dienstplichtwet be doelden w eikel ij ken dienst voor herhalings oefeningen. BLEIJENRERG, PETRUS LUDOVICUS. lichting 1919, Zierikzee, opkomst 6 April 1923, aan boord van Hr. Ms. van Meerlant te Vlissingen. "Wijze en uur van opkomst. De opgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zij- zicb, iedei op den voor hem aangegeven dag, gekleed in hun bjj vertrek met groot verlof medegenomen militair* kleedingstukken en voorzien van hunne kooi- goederenzoomede van hun zakboekjeaan melden op hst schip, waarop zjj zullen wor den geoefenv, en wel a. zjj, die verbljjf houden in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 our voormiddags; b. zij. die verblijf houden binnen 20 kilo meter van de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 uur voormiddags; c. de overige verlofgangers voor zooveel zjj binnen het rjjk verblijf houden, zoodra mogeljjk na aankomst in de plaats van opkomst, waarheen zij zich met het eerstvertrekkend openbaar middel van versneld vervoer langs de op de vervoerbe- wijzen aangegeven route en met de op die bewijzsn vermelde vervoermiddelen moeten begeven; voor zooveel zjj buiten het rjjk verbljjf houden, vóór 4 uur namiddags. Ziekte enz. Ingeval ziekto of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de verlofganger hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklnring ter gemeentesecretarie te doen blijken. Na zjjn herstel vervoegt hij zich onverwijld aan boord van het Wachtschip te WiUtmsoard. Indien hjj om een andere reden in de vol strekte onmogelijkheid mocht vorkeeren om op tjjd op te komen, moet hjj zich eveneens naar dat Wachtschip begeven, zoodra hg daartoe in staat is. Verroer. De verlofgangers, die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen of op de reis een of meer veren moeten passeeren en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewjjzen en passagebiljetten, behoe ven zich vóór hun vertrek naar boord niet ter gemeentesecretarie aan te melden, doch kunnen zich rechtstreek» begeven naar het station of de aanlegplaats van vertrek zjj stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbe wijzen belast, of aan den vserman. De ver lofgangers behooren er aan te denken, dat hun het zakboekje wordt teruggegeven, als mede de strook van het vsrvoerbewgs, aan gezien deze strook hun gewoonljjk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zjjn van een vetvoexbewijs of pasaagsbiljet, inge richt om daarop de reis te kunnen volbrengsn dan wel van het veer of van de veren ge bruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag vóór hun vertrek naar boord, des voormiddags tusschsn 10 en 12 uur, ter ge meentesecretarie aanmelden, ten einde aldaar in bet bezit te worden gesteld van de ver eischte bescheiden. Het is noodig, zich ten minste een half uur vóór het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het station of de aan legplaats te bevinden. De verlofgangers, die zich vier of meer uren vóór het tjjdstip van aanmelding op reis moeten begeven, gemeten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van f 0,25, ongeacht den rang dien zjj bekleeden. Zjj, die aanspraak hebben op daggeld en dit wenscben te ontvangen, moeten bet in ont vangst nemen ter gemeentesecretarie, den laatsten werkdag vóór het vertrek naar boord. Bijzondere bepalingen. H\j, die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping, kan o.a. door een ambte naar van de rijks- of gemeentepolitie, door de marechaussee of de militaire politie aangehouden en naar boord gebracht worden; ook kan hij als deserteur worden, behandeld. Rijdie zonder geldige redenen zich te laat aan boord aanmeldt, maar zich Straf schuldig. Vrjj^telllng. Geheele of gedeeltelgke vrijstelling van herhalingsoefeningen kan worden verleend aau hem: 1. die gedurende zoodanigen tijd vrjjwillig in werbeljjken dienst is geweest, dat op grond vau de door hem in dien tijd ver kregen geoefendheid de herhalingsoefeningen voor hem niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht-, 2. die tjjdenB den duur der herhalings oefeningen onmisbaar is voor zjjn ambt, betrekking of bedrjjf 3. die kostwinner is voor personen als hierna onder „Vergoeding" bedoeld, tenzjj er meer reden is voor het toekennen van vergoeding aan deze persouen 4. die onmisbaar is voor de instandhouding der middelen van bestaan van die personen; «en en Ander ter beoordeeling rnn den Minister tan Marine. Wie op een ven deze gronden voor vrij stelling in aanmerking wen-cht te komen, behoort spoedig daartoe aanvraag te doen. De aanvraag moet worden gericht aau den Minister van Marine, doch kan worden inge diend bjj den burgemeester, die dan zorgt voor de opzending aan den Minister. Het verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven. Verg sedlag. Indien ten gevolge van het verbljjf in wer- keljjken dienst van den opgeroepen verlof ganger voldoende middelen tot levensonder houd ontbreken of zouden komen te ontbreken aan sommige personen, dan kunnen deze personen in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding, zoo den verlofganger wegens dienstbelang geen vrijstelling van herhalingsoefeningen wordt verleend. Deze personen zjjn a de echtgenoote van den dienstplichtige b. diens bloed- of aanverwanten in de rechte linie; c. diens andere bloed- of aanverwanten in den tweeden graad d. diens pleegouders e. degenen, in wier onderhoud de dienst plichtige krachtens rocbtorlgk vonnis moet voorzien. Verdere inlichtingen hieromtrent kunnen ter gemeentesecretarie worden gevraagd. Zia&ixzai, 20 MaaTt 1923. De Burgemeester voorneemd, A. J. f. FOKKER VAN CRATIST1TN VAN RENGERSKKRKK. BUITENLAND. Echtscheiding In de Ver. Staten. Van iedere acht huwelijken, die in de Vereenigde Staten worden gesloten, wordt er één door echtscheiding ontbonden voor een der rechtbanken in diezelfde Ver- eenigde Staten. Volgens deze statistiek is van alle beschaafde landen het getal echt scheidingen dèèr het grootst. Verleden jaar werden er van de een millioen ge sloten huwelijken, alweer 125-000 door echtscheiding ontbonden. IJveraars voor een wetswijziging op de echtscheidingen wijzen er op, dat er in de Vereenigde Sta ten jaarlijks 80.000 „echtscheidings-wee- zen" bij komen en dat er circa 60 mil lioen dollar per jaar moet worden uitge geven voor kinderen, die geboren zijn uit ouders, die nimmer met elkaar had den moeten trouwen. De onrustbarende toestand wordt toegeschreven aan de overijlde en slecht overwogen huwelijken en sommigen hopen op een verbetering van den toestand door een wet, die ten doel heeft, de huwelijks- en echtschei- dingswetten voor het geheele land, dus voor alle Noord-Amerikaansche staten, ge lijkluidend te maken. Het tot stand komen van deze wet wordt gesteund door den algemeenen bond van vrouwen-vereenigin- gen en de beoogde wetswijzigingen zijn zeer ingrijpend. De Wet zou o.a. bepa len, dat partijen twee weken te voren moeten kennis geveen van hun huwelijk en dat beëedigde verklaringen omtrent hun normale geestesgesteldheid zullen worden afgelegd, evenals een verklaring, dat zij niet lijdende zijn aan besmettelijke ziekten. Volgens de nieuwe wet waarvan het ontwerp al 'bij den Senaat is ingediend, zal echtscheiding mogelijk zijn op grond van overspel, lichamelijke en geestelijke mishandeling, kwaadwillige verlating, het langer dan een jaar in gebreke blijven, bij het verstrekken van het noodige levens onderhoud, en ten slotte ongeneeslijke krankzinnigheid, of het plegen van een ernstig misdrijf. Sneeuwstormen in Amerika. Een hevige sneeuwstorm, erger dan se dert het jaar 1888 is voorgekomen, teis terde Maandag het Westen van Amerika. In Milwaukee ligt de sneeuw bijna drie meter hoog Alle wegen naar Chicago zijn onbegaanbaar en deze stad wordt met melknood bedreigd. De staten Wyo ming, Colorado, Nebraska, Winconsin en lowa hebben alle ernstig te lijden van de strenge vorst en de hevige winden. Terwijl de sneeuwstorm zjjn hoogtepunt had bereikt, brak brand uft te Chicago en Omaha. In de eerstgenoemde stad •werden huurkazernes in de asch gelegd en 40 gezinnen werden in den sneeuw storm de straat opgedreven. Te Ohama werd in het centrum der stad een blok zakengebouwen in puin gelegd. Het telegraaf- en spoorwegverkeer wordt ernstig belemmerd. De spoorweg dienst te Chicago is tot de helft inge krompen. Treinen kunnen de stad enkel verlaten met twee locomotieven en vele treinen komen uren te laat aan. Ten Westen van Chicago worden zij door de opgewaaide sneeuw tegengehouden. Volgens het meteorologisch instituut trekt de storm snel OosCwaars. Te New York aangekomen oceaanschepen melden, dat de vaart op den Atlantischen Oceaan ernstiger door ijsbergen en ijsschotsen w'ordt 'belemmerd dan sedert het Ver gaan van de „Titanic''. De Nederl. mailboot „Nieuw Amster dam" kwam met 36 uur vertraging te New' York aan. Het schip had een ijs- De reis tan Ö«b ©a-kelzers vrouw. De gemalin van den gewezen Duitschen keizer zal in het laatst van deze week! met haar drie kinderen van Doorn naar haar bezitting Slot „Sabor", in Siiezië, vertrekken, om bij haar beide oudste zoons het Paasch- en Pinksterfeest door te brengen. Spoedig na Pinksteren komt zij terug op den huize Doorn. Van een reis naar Korfoe is geen sprake. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 20 Maart. Bij de regeling van werkzaamheden wordt besloten het wetsontwerp tot be perking van den invoer van schoenwerk na de registratiewet te behandelen en de interpellatie-Brautingam Donderdag na kleinere wetsontwerpen. De heer Van den Tempel verzoekt, tot den minister van bin ienlandsche zaken en landbouw vragen te mogen richten over de rijksbijdrage aan gemeenten voor werkverschaffing en werkloosheidssteun. Morgen zal daarover worden beslist. Bij de voortgezette behandeling van de ie gr opting van de posterijen en tele grafie bespreekt minister van Swaay de tarieven, die, zoo zegt hij, in verhouding tot andere kosten van een brief niet overmatig gestegen zijn. Een bescheiden tariefverlaging wordt onderworpen aan het oordeel van den minister van finan ciën. Opheffing van de kleinste kantoren geschiedt met overleg; de lokale om standigheden spreken daarbij mee. De Minister behandelt verder de geheime circulaire betreffende personeel-afvloei- ing, die zonder medeweten van den Min. en den directeur-generaal door een in specteur verzonden is. Spreker heeft dit scherp afgekeurd. Over het geval-Stürkop kan, hangende het onderzoek, geen oor deel worden geveld. De opdracht aan de commissie van onderzoek wordt ver ruimd. Er is een voorstel op komst tot verlaging van de giro-rente. De minister wijst een onderzoek over het geheele postbedrijf af. Tegen de motie- v. Braam beek is geen bezwaar. De heeren Bulten, van Gijn en Smeenk repliceeren. EERSTE KAMER. Zitting van Dinsdag 20 Maart. Het ontwerp tot wijziging van de wet tot instelling van de jrde van Oranje- Nassau is ?angenomen met 36 tegen 4 stemmen. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. In de benedenzaal der So ciëteit „Concordia*' vergaderde Maandag avond de uit de Oranjevereeniging en Vreemdelingenverkeer gevormde commis sie voor de dit jaar ook hier te houden huldigingsfeesten ter herdenking van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Na opening door den voorzitter, den heer E. J. Gelderman, las de secretaris, de heer J. H. Heimbach, de notulen, welke onder dankzegging werden goedgekeurd. Mededeeling werd gedaan, dat de heer A. Timmerman als lid en penningmeester had bedankt. Men zal trachten hem te bewegen op dit besluit terug te komen. De voorzitter stelde hierop voor, het eenigszins grootsche plan van „Oud-Zie- rikzee" te laten varen en een meer po pulair „plan de campagne" vast te stel len voor den te houden feestdag. Na eenige discussie werd hiertoe besloten en de dag voo- de feestviering vastge steld op 31 Augustus e.k. Uit den boezem der vergadering kwam een voorstel naar voren, dat onmiddellijk werd aanvaard, ni. om binnen afzienbare» tijd alle vereenigingen op ons eiland op te roepen tot een groote bijeenkomst in de Concertzaal en daar de plannen te vernemen, die op 31 Augustus zouden kunnen worden verwezenlijkt. Schrifte lijke plannen kunnen inmiddels ingedieno worden bij den secretaris, den heer J. H. Heimbach. Verschillende onderdeelen van een eventueel op te stellen feestprogramma werden ter sprake gebracht. De c'.ou van dezen feestdag zou moeten zijn een ge- costumeerde fantasie optocht c.a,; voorts een bloemencorso, waterfeest, gondel vaart, stadsversiering, enz. enz. enz. Voor men over zal gaan tot het vor men van z.g, buurtcommissies, zal eerst ,een verzoek gerient worden om bijdragen aan die categorieën der bevolking, welke zeer zeker groote belangen hebben bij een drukken feestdag, n.l. caféhouders, bakkers en sigarenwinkeliers. Van hun aan te nemen houding zal afhangen, welke plannen het hoofdcomité verder nog zal beramen. Na nog eenige minder belangrijke dis cussies werd deze bijeenkomst door den voorzitter 'gesloten. Op de veetentoonstelling te Rot terdam zijn door den slager C. J. Simmers alhier, 2 zware ossen aange kocht, welke één er van bekroond is met den 2en prijs, en het kolossale ge wicht heeft van 1000 kilo levend. Deze dieren worden de volgende week geslacht. Vrijdagavond hield de vereeniging tot veredeling van Zangvogels en Pluim- veld gepasseerd, dat volgens den gezag- vee jn Schouwen-Duiveland „Excelsior" voerder een oppervlakte had van 250 a'.hier een algemeene ledenvergadering, vierkante mijl. I ^ie ^oor go leden was bezocht. Na opening der vergadering door den voorzitter, las de secretaris de notulen, welke ongewijzigd werden vastgesteld. Een door 't bestuur gedaan voorstel om dit jaar weer een tentoonstelling te houden, werd met a'.gemeene stemmen aangenomen. De tentoonstelling werd be paald op den dag der Zierikzeesche Paardenmarkt. In verband hiermede werd nog besloten tot den aanmaak van ten- toonstellingskooien. hetgeen, naar men meende, voordeeliger uit zal komen dan het huren, waarbij dan nog de dure trans portkosten komen. Men raamt de kosten voor de uitvoering van dit plan op f 275, terwijl het bestuur zich voorstelde dit bedrag door het uitgeven van rente- looze aandeelen van f 2,50 bij elkaar te krijgen. Dit werd goedgekeurd. Staande de vergadering werden reeds 80 rente- looze aandeelen geplaatst- Hierna had de gratis verloting plaats, waarin 18 prijzen waren. Wij herinneren onze stadgenooten nogmaals aan de opvoering van „Groote Stadslucht", een blijspel in 4 bedrijven van Blumenthal en Kadelburg, welke Vrijdagavond door de „Zierikzeesche Di- lettantendub" zal gegeven worden ten bate der hier ter plaatse bestaande t.b'.c.- vereeniging Waar de leden van boven genoemde club reeds meermalen door hun beschaafd spel de aandacht trok ken, zal 't zeker aan belangstelling dien avond niet ontbreken betgeen tot ver sterking der kas van deze zoo heel nut tige vereeniging ten goede zal komen. In de Concertzaal, die geheel gevuld was, gaf Dinsdagavond het Eerste Zierik zeesche Mondharmonica-Gezelschap ,„Door Oefening Kunst1' haar eerste uitvoering. De voorzitter, de heer W. J. Weltevre den, riep het groot aantal aanwezigen het welkom toe en wees er in z'n Inleidend woord op, hoe deze vereeniging feitelijk haar ontstaan heeft te danken aan de ten vorigen jare hier gehouden Bevrijdings feesten, toen de club jongens met hun mondorgels de aandacht trokken en de sympathie van velen wekten. De jeugdige vereeniging telt thans 62 leden en adspi- rant-leden, benevens 180 donateurs. Spr. riep de clementie in van deskundigen ten aanzien dezer speciale muziek, omdat alles op het gehoor gespeeld wordt en voor mondorgels nog geen muziek geschre ven is. Onder 't opgaan van 't scherm begon nen de jeugdige debutanten, de jongste telt misschien nauwelijks 7 jaa«\ bun eer ste marsch „Alte Kameraden". Met een enthousiasme, ijver en lust, die vaak bewondering wekte, lieten zij hun lippen glijden over de kleine, blin kende instrumentjes, waaraan ze hun, op Tziganengeluid gelijkende, muziek wisten te ontlokken, die ensemble gespeeld, zoo'n eigenaardige bekoring gaf. De moeite en toewijding van den jeug digen dirigent, die zijn mannetjes gogd onder de stok heeft, hebben groot succes gehad. Alle ten gehoore gebrachte stukken ver wierven een hartelijk, welgemeend ap plaus; enkele speciale nummers als 4, 6 en 15, door de besten uit het gezelschap gespeeld, werden levendig toegejuicht. Tot het allerlaatste nummer bliezen de jongens onvermoeid hun wijsjes en mar- schen, die op 't goed samengestelde pro gramma waren vermeld. Wanneer bij een volgende uitvoering één of twee tooneelstukjes minder ge geven worden, zal dit ten goede komen aan 't geheel. De uitvoering duurde te lang. De tooneelstukjes, vooral 't laatste, „Het levend standbeeld", verwierven niet temin grooten bijval bij 't zich kostelijk amuseerend publiek. Voor de pauze betrad een commissie het tooneel, bestaande uit de heeren v. d. Ven, Doeleman en Heimbach, welke bij monde van den heer v. d. Ven, namens de kegelclub „Sans-souci" alhier de vereeni ging en den directeur geluk wenschte met het groote succes dezen avond behaald. Hij bevestigde als bewijs van waardeering den voorzitter der club een fraaie medaille op de borst, terwijl hij dè hoop uitsprak dat dit eereteeken eenmaal een plaats zal mogen vinden aan een vaandel der vereeniging waardig. Als 'bijdrage voor een te vormen vaandelfonds overhandigde de heer v. d. Ven, namens een onbekenden milden gever, daarvoor reeds een bank biljet van f40. Onnoodig te vermelden, dat dit stof tot dank en bijval gaf. De heer Doeleman verzocht een extra nummer voor den heer Biermasz, de gees telijke vader van dit veel belovend koor. Aan 't slot dezer uitmuntend geslaagde uitvoering werd door den heer W. ten Haaf, voorzitter der Gymnastiekvereni ging „Rust Roest", namens deze vereeni ging den directeur van „D. O. K." een fraaie herinneringsmedaille overhandigd na een sympathieke toespraak. in zijn s'.otwoord dankte de voorzitter, de heer W. J. Weltevreden, allen, die hun sympathie hadden doen blijken voor de jeugdige vereeniging, alsook zij, die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt. Een bal onder deskundige leiding van den heer Theewis, besloot deze eerste uitvoering van „D. O. K." Het zal den Concertzaalbezoeker, in 't bizonder den bezoeker der koffiekamer, opgevallen, zijn, dat hier een metamor phose heeft plaats gegrepen, die aange naam aandoet. Het dringen voor de tap- zakje A. J. P.'s Grena- dinesaus in ieder pakje .J.P.'fl Amandeltjnipud- ding. Tijdelijke reclame. kast heeft een einde genomen, ieder kan op de zaal zelf, gezeten aan een der veie geplaatste tafeltjes, iets bestellen aan een der aanwezige bedienden. Op die tafeltjes prijken door de Stoom drukkerij v/h. Lakenman Ochtman fraai gedrukte tarieven voor de consumptie. De tegenwoordige gérant der Sociëteit „De Vereeniging", de heer de Way, heeft gezorgd, dat in de foyer ook z.g. „avond- schoteltjes" kunnen worden besteld, 't geen den Concertzaalbezoeker niet onaan genaam zal zijn, wanneer de tijd soms wat ver gevorderd raakt bij uitvoeringen of anderszins. Tegen billijke prijzen is iets extra's te genieten, zooals uit het menu Wijkt. We hebben persoonlijk een en ander eens aan een grondig onderzoek onder worpen en 't resultaat van dat onderzoek is geweest, dat de heer de Way de kunst verstaat het verhemelte te streelen. Het was: delii Wij raden den Concertzaa'.be zoekers aan eens een proef te nemen met bovengenoemde avondschoteltjes. Wij twijfelen er niet aan, dat een kennismaking zeer zal voldoen. De heer F. Dooge rijksklerk der di recte belastingen ter inspectie Zierikzee, wordt gedetacheerd aan de inspectie te *s Hertogenbosch. ZONNEMAIRE. De c-andidaatstelling voor leden van den gemeenteraad, zat a'.hier plaats hebben op 10 April a. s. terwijl de stemming xs bepaald op 23 Mei d. a. v. BRUINISSE. Wanneer vernomen wordt, dat de Chr. Zangvereeniging „Soli deo Gloria" eene uitvoering zal geven, dan nemen velen zich voor deze te bezoe ken,, omdat zij overtuigd zijn dan iets goeds, iets verheffends te zuilen hooren. Zoo waren dan ook weer Vrijdagavond toen de vereeniging eene uitvoering gat in het vergaderlokaal der opent» school, vele belangstellenden opgekomen om deze bij te wonen. Nadat op uitnoodigmg van den directeur, dhr. H. G, v. d. Doel, ps!m. 68 10 was gezongen, ging deze voor in gebed en sprak daarna een woord van welkom. Hij wees er o.a. op dat de aanwezigen eenige toegevendheid zouden moeten hebben, daar de vereeni ging voor de 2e maal in dit seuzoen eene uitvoering gevende, een enigszins korten tijd tot voorbereiding had gehad, zoodat dit van invloed zou kunnen zijn op de uitvoering der te zingen Stukken. De uitslag,bewees echter, dat er wezen lijk geen reden was om toegeeflijkheid te vragen. Reeds het eerste nummer werd op zeer verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht en zoo boeiden bijna alle stuk ken door de schoone wijze, waarop ze werden uitgevoerd. Inzonderheid de solo's en duetten werden zeer verdienstelijk gezongen. Vooral mogen genoemd wor den de no. 3, 8, 10, 12, 14, evenals no. 19, waarvan niet alleen de schoone zang doch ook de uitstekende voordracht zeer te roemen viel. Doch naar alle nummers werd met genoegen geluisterd, en dat dit zoo was, bleek ook wel uit de groote stilte die onde* het zingen heerschte. Alvorens het laatste nummer werd ge zongen, dankte de directeur de aanwezi gen voor de talrijke opkomst en de or delijke manier waarojp alles was aange hoord. Hij dankte den heer F. D. van Vessem voor het gebruik van diens or gel 'e|n den heer burgemeester voor de eer der vereeniging aangedaan, door bij de uitvoering tegenwoordig te zijn. Deze laatste dankte in eenige welgekozen woorden den directeur en de leden voor het genot, dat dezen avond gesmaakt was. Hij sprak daarbij' de beste wenschen uit voor den bloei der vereeniging. Met het gezamenlijk zingen van den Avond zang en gebed van den directeur werd de zoo goed geslaagde avond besloten. RECHTZAKEN. In de zaak-Kersemakers-De Smet, wel ke Donderdag 22 Maart as. voor de rechtbank te 's Hertogenbosch zal wor den behandeld, zijn 13 getuigen gedag vaard. Men zal zich deze geruchtmaken de zaak, die 4 Januari j.l. plaats greep onder de gemeente Leende bij Eindhoven, nog wel herinneren. In hooger beroep. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bevestigd het vonnis van de Vierde Ka mer der Amsterdamsche Rechtbank, waar bij de 42-jarige rijwielhersteller Gerrit Nat schuldig verklaard werd aan de mis drijven van art. 251bis en 297 Wetboek van Strafrecht. De door de Rechtbank! opgelegde gevangenisstraf voor den tijd van vijf jaar en vier maanden werd even wel door het Hof teruggebracht tot vier jaar gevangenisstraf. ONDERWIJS. Aan de Rijksnormaallessen te Zierik zee is benoemd als leerares in de nuttige handwerken, mej. J. J. Geluk te Tholen. VERKOOPINGEN, ENZ. DRE1SCHOR, 20 Maart. Heden werd alhier ten overstaan van notaris Bier-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1