Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Maandag 19 Maart 1923 zierikzeesche courant. J"* J***®**®- advertentiên jERSTE BLAD. waarschuwing. Opsnbare Verpachting. 31 perceelen BOUWLAND, HINDERWET. HINDERWET. Verkiezing voor den gemeenteraad. buitenland. bInnenland. Pr^i por 8 maanden f 1,50, franco per po«t 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Versohjjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. No. 10004. IMt-Mlct. M. J. KOSTE* van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. BI) oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóör 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BelangrQk voor den handel. De Commissaris van Politie te Velssn waarschuwt dringend in het algemeen belang geen handelsrelaties aan te knoopen met C. GLASS, wonende in de afdeellng Santpoort-Rozensteen, gemeente Velsen; N. ZOONTJES, bakker en winkelier, wonende in de afdeellng Velseroord Kalverstraat, gemeente Velsen, alvorens inlichtingen te hebben ingewonnen bi) den Commissaris van Politie voornoemd, Bnreau van Politie te IJmuiden, ge meente Velsen. Vklbk5, den 2 Maart 1928. De Commiasarla van Politie voornoemd, D. DE RIDDER. BURGEMEESTER en W1THOUDIR8 van Zisriezii zijn voornemens, op Wo»n«dag 28 M*art1923, des namid dags 2 uur, ten Kaadhulze, op de door hen vastgestelde algemeene en bijzon dere voorwaarden, voor den tijd van seven jaren, in het Openbaar te Verpachten: der gemeente, in den Dijkwaterpolder. De pacht gaat in met het rooven van den oogst 1923, of zooveel vroeger als de perceelen beschikbaar zijn en eindigt met het rooven vvn den oogst 1930. De voorwaarden dezer verpachting liggen van Vrijdag a.i. af ter lezing op do Secretarie dezer gemeente en zijn aldaar In afdruk tegen betaling van f 0.50 per exemplaar verkrijgbaar, ter wijl de Gemeente-Bouwmeester, des ver langd, inlichtingen verstrekt, dagelijks van 9V» tot 11 uur vm., en bij dezen ter image ligt eene teekenlng van de te verpachten perceelen. Inaiuii, den 14 Vaart 1983. Bergemeester an Wethouder* van Zieriksee, A.. J. I. FOKKER TAN CRAYUTITN VAN RENGKRSKIRII, Barfen. P. F. WITTERMANS, Seeretaria. N.B. Zooals uit bovenstaande bekend making blijkt is de verpachting nader bepaald op Woensdag 28 Maart a.a., n.m. 2 uur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibbikzee maken bekend, dat het verzoek ran JOH. VAN SCHAIK, broodbakker te Zierikiae, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie A, No. 2170, een beneine- motor van 3 P.K. voor hat dryven ran een draaihevel-kneedmacbine te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Zizrikzbi, 16 Maart 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ZiiHiuii maken bekend, dat het verioek ran C. VERSTEEG, «choenmaker te Zierikaee, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie B, No. 2008, een benzinemotor ran 2'/* P-K. roor het drjjren ran een echrooi- en uitpoetsmachine te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Ziiriizis, 16 Maart 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTITN TAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. T. WITTERMANS, Secretarie. De BURGEMEESTER van Zlinixzis brengt het volgende ter openbare bennis. Op Diasdag 10 April aanstaande, zal plaats hebben de candidaatstelling voor den Ge meenteraad. Op dien dag kunnen, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur, by den Burgemeester ter secretarie der gemeente worden ingeleverd LIJSTEN VAN CANDlDATEN, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde lyst mogen ten hoogste 18 candidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden onderteekend door ten minste 25 personen, die volgens de kijgerslyat, gel dende op het oogenblik der inlevering, kiezers zjjn voor den Gemeenteraad in de gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lyst onderteebenen. De candidaten moeten, met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lysten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zy op de lyst vermeld met den naam van haar echtgenoot of over leden echtgenoot onder toevoeging van haren eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of een afkorting van dit woord. Bjj de vermelding van een candidaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan één lyst. Bjj de lyst moet worden overgelegd de in art. 4 van het Koninklyk besluit van 12 December 1917 (Staatsblad no. 692) bedoelde schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomenden candidaat, dat bjj bewilligt in de plaats, hem op de lyst aangewezen. Indien de candidaat zich buiten het Rjjk in Europa bevindt, ban de hier bedoelde ver klaring telegraphisch worden gedaan en is zy niet aan het officieele formulier, hierboven bedoeld, gebonden. De inlevering der lijst moet geschieden persoonlyk door één der onderteekenaars. De candidaten kunnen daarbjj tegenwoordig zjjn. Tan de inlevering wordt een bewjjs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor de ljjsten en voor de schriftelijke verklaring, hierboven vermeld, zjjn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met aen dag der candi daatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der Kieswet, luidende als volgt: Hff die eene ijst, als bedeeld in artikel 35 inlevert, wetende dat zfj voorzien it van handteekeninytn van perionen, die niet be voegd sffn tot deelneming aan le verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwjfl zonder die handteskenlngen geen voldoend aantal voor eene geldige lijst zou overbleven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste X)RIÈ MAANDEN of eene geldboete van ten hoogste HONDE11D TWINTIG GULDEN. Met gelijke straf wordt gestraft hg, die wetende dat hfj niet bevoegd is tot deel neming aan de verkiezing, eens voor die in levering bestemde lijst, als bedoeld bff artikel 35, heeft onderteekend. ZuaiKZB*, 17 Maart 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CBAYESTETN VAN RENGERSKERKE. Kinder toestanden ln Rusland. Op de dezer dagen gehouden zitting van het St.-Petersburgsche gouvernemen teel uitvoerend comité heeft Lilin een rapport uitgebracht betreffende kinder toestanden in Rusland. De mededeelfngen, die Lrlin deed betreffende de kindertehui zen en toevluchtsoorden waren alles be halve opwekkend. De kinderen lijden hon ger, verklaarde Lilin. Er is een rantsoen levensmiddelen vastgesteld, dat de kin deren moeten ontvangen, maar dat bestaat alles alleen op papier. In de praktijk is de toestand zoo, dat, om eens een voor beeld te noemen, de rantsoenen voor Oc tober 1922 eerst 31 Januari j.l. werden uitgereikt. Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke achterstand in de levens middelenvoorziening de kinderen op an dere wijze in het leven moeten worden gehouden en dat gebeurt dan meestal door bemiddeling der gouvernementeele levens- middelencomité's, die aan de kindertehui zen „voorschotten" op de te ontvangen levensmiddelen verstrekken. Als die comi- té's er dan ook niet waren, zeide Lilin, zou ik niet weten wat er van de kinderen terecht moest komen. Een heel leelijk ding is ook het groote gebrek aan zeep. Ten gevolge daarvan heerscht in de meeste kin dertehuizen groote onzindelijkheid, waar door allerlei ziekten in de hand worden gewerkt. In het algemeen trouwens mag gezegd worden, dat de kinderen zoo goed als alle tuberculeus zijn. Intusschen hebben *toch, gezien de groote werkloosheid en armoede, die in vele streken heerschen, de meeste kinde ren in de gestichten het nog beter dan zij het daarbuiten zouden hebben. Een geheel verkeerde methode achtte de rap porteur dan ook, de beperkte toelating tot de kindertehuizen, die den laatsten tijd wordt toegepast. Het arbeidsveld dezer inrichtingen moet eerder worden uitge breid dsn ingekrompen. Op de een of an dere manier moet de mogelijkheid daar toe geschapen worden. Lilin roerde ook de ideëele zijde der kwestie aan en wees o. a. op het groote gebrek aan paedagogisch onderlegd perso neel. De oorzaak hiervan is te zoeken in de meer dan slechte bezoldiging. Een por tier verdient op het oogenblik veel meer dan een onderwijzer of een opvoedend ambtenaar. Daarin zal beslist verandering moeten komen, wanneer men voor de op voeding der kinderen over voldoende voor die taak berekend personeel zal willen be schikken. De Rijksmiddelen. De Opbrengst der Rijksmiddelen over de maand Februari is heel gunstig ge weest; de op de maandstaat verantwoor de heffingen hebben f 35,92 millioen in 's Rijks schatkist gebracht, d.i. f 5,79 millioen meer dan verleden jaar. De in komstenbelasting heeft met leeningsop- centen f 13,75 millioen opgebracht, ter- Wijl de dividend-- en tantièmebelasting 2,66 millioen meer opbracht (vorige jaar over dezelfde maand '6.5 ton). (Er zaïl wel niemand zijn die meent dat de dividenden en tantièmes over het afgeloopen jaar van zulk een aard zijn geweest, dat de schatkist hieruit op een dergelijke groote bate kon rekenen. Eén twaalfde der raming heeft dan ook slechts f 1 millioen bedragen, of min der dan een derde van wat in Februari inderdaad is binnengekomen. De verkla ring van dezen belangrijken meevaller ligt nochtans voor die hand. Hij is zoo goed als zeker te danken aan het arrest van den Hoogen Raad, waarbij de Ko ninklijke veroordeeld werd tot betaling van de dividendbelasting over vorige ja ren, over een bedrag, waarvoor zij door een statutenwijziging gemeend had, vrij gesteld te kunnen worden van deze hef fing. Het verdient opmerking, dat sinds 1 Januari op rekening van het loopende dienstjaar f 13,68 millioen inkomstenbe lasting is ontvangen, terwijl het over eenkomstige cijfer in 1922 f 14,16 mil lioen bedroeg. Ten aanzien van dit nor male deel der belastingbaten is dus op het oogenblik geen vooruitgang, maar een achterstand tegenover 1922 te con- stateeren De successie-rechten brachten bijna 6 ton meer op dan in Febr. 1922; de ver mogensbelasting gaf slechts de helft van 't vorig jaar; de suikeraccijns leverde 3 ton meer op; de accijns op 't gedistil leerd f 1.1 millioen minder. De invoer rechten vertoonen een langzame stijging; registratierechten llepei. nog iets terug; de zegelrechten brachial iets meer op. De reeds doodgewaande O.W.-belasting leverde nog f 13 millioen op. In de eerste twee maanden is uit de gewone middelen f 73,57 millioen inge komen (v. j. f 63,53 millioen), uit de O.W.-belasting f 13,97 (v. j. f 17,71) millioen en uit de leeningsopcenten 1 18,37 (v. j. f 16) millioen. Alles te zamen ontving de schatkist derhalve f 105.91 tegen f 97,24 millioen, zoodat de totale middelen in #de eerste twee maan den de3 jaars f *8,67 millioen hooger zijn geweest dan in 1922. De ZomertQd. Op de vraag van het lid van de Twee de Kamer, den heer van der Waerden: Ia de minister bereid een rapport te doen samenstellen van de gegevens, verzameld Inzake den zomertijd, en dit rapport publiek te maken? heeft de minister van biunenlandsche zaken en landbouw ge antwoord Ondergeteekende beantwoordt de vraag bevestigend en heeft bereids voor de sa menstelling van het rapport de vereisch- te maatregelen genomen. De heer De Veer. lid van de Eerste Kamer, heeft aan den minister van btn- nenlandsche zaken en landbouw ge vraagd Is de minister bereid in verband met de tegen den zomertijd in *t bij zonder bij den land- en tuinbouw1 be staande bezwaren, bij de vaststelling van de dagen, waarop tusschen 18 Maart en 9 October de in art 1 der wet van 23 Juli 1903 (St.bl. na 236) bedoelde wettelijke tijd met een uur wordt ver vroegd, te bevorderen, dat de termijn gedurende welken de zomertijd dit jaar zal duren, in vergelijking met dien van vorige jaren worde verkort? De Zeeuwscbe Landbouwmaatschappij heeft adhaesie betuigd aan het verzoek van het Koninklijke Nederlandsc-he Land- ■bouwcomité aan de Eerste Kamer tot aanneming van het wetsvoorstel-Braat. Uit Stad en Provinol*. Z1ERIKZEE. De Stoomvaart-mpij. „Zee land" te Vlissïngen zendt ons prospecti voor „week-end" reizen naar de beken de Engelsche badplaats Folkestone. Tegen billijk tarief stelt bovengenoem de Maatschappij vacantiegangers e.a. in de gelegenheid, faen reis, met een der fraaie booten van de „Zeeland"-lijn na ar Engelands' Zuidkust te maken. Deze „wend-end"-biljetten geven behalve over tocht, recht op 3, 4 of 5 dagen volledig pension in daar ter plaatse bestaande hotels. De Britsche autoriteiten vragen voor deze korte reizen geen paspoort; een be wijs van Nederlandersschap met portret is voldoende voor een verblijf van hoog stens 5 (dagen. Daar Vlissingen van ons eiland per Prov. Boot-via Goes, betrek kelijk gemakkelijk is te bereiken, kan men dezen zomer bovengenoemde gele genheid benutten eens een uitstapje te maken naar het Engelsche graafsthap Kent. Met medewerking van eenige jonge violisten gaf Zondagavond de Mannen- zangvereenfging „Luctor et Emergo", dir. de heer Joh. F. A. TheevAs, op de groote bovenzaal van het „Huis van Nassau" een goed geslaagde uitvoering, die door een vrij talrijk publiek werd bijgewoond. Als eerste nummer werd gezongen: „Een man een woord" van Marschner, dat als inlei dend lied voor een vereeniging als deze goed gekozen was. „De Nacht" van Schu bert, hetgeen we van deze zangvereeni- ging, naar we meenen, al reeds vroeger mochten hooren, werd goed gezongen, wat ook van de overige op 't programma prij kende liederen kan gezegd worden. Een aangename afwisseling werd 't publiek bereid door 't optreden van eenige jeug dige violisten, die eveneens onder leiding van den heer Theewis, enkele muzieknum mers ten beste gaven. Zij werden warm toegejuicht. Na de pauze ging een blij spel „Het Huis mijner Moeder", terwijl o.a. nog wedden gezongen het „Avond lied" van Abt en, heel toepasselijk als laatste lied „Goeden Nacht". Het gezelschap mag op een goed ge slaagden avond terugzien, welke vooral te danken in aan de bekwame leiding van den directeur. Bij de plechtige uitreiking der Bel gische onderscheidingen op Vrijdagmid dag in het Vondelparkpaviljoen te Am sterdam door den Belg. gezant, was o.a. ook a'.s genoodigde tegenwoordig de heer J. J. Cock, alhier. HAAMSTEDE. Naar wij vernemen, is de oeverafschuiving in 't laatst der vorige maand ontdekt aan Koudekerke, voorge komen tusschen de peilraaien 30 en 32, ongeveer bij Steursdijkje. Daarbij moet weder een groot deel der betonzinkwerken in de diepte zijn verdwenen. Naar men zegt, zullen de kosten van herstel onge veer f 120000 bedragen. In de Vrijdagavond j.l. ge houden vergadering der groep Haam stede van de afdeeiing „Haamstede en Burgh" van den Vrijheidsbond, die ook toegankelijk was voor niet-leden, werden na gehouden stemming op de candidaten- lijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing in volgorde geplaatst de heeren C. Blom L. L. Bolle, J. M. Dalebout, mevr. Voor- beijtel-Bolle en de heeren W. de Vrieze, L. J. B om, T. L. Jonker, M. W. Lande- gent, A. Prinse en M. Vlaander. 'BURGH. In de Donderdagavond j.l. gehouden vergadering der groep Burgh van de afdeeling „Haamstede en Burgh" van den Vrijheidsbond, welke vergade ring ook toegankelijk was voor niet-leden, werd de candidatenlijst voor de a.s. ge meenteraadsverkiezing vastgesteld. Na gehouden stemming werden in volgorde op deze lijst geplaatst de heeren J. Fok ker, C. W. Boot, A. v. Zuijen, W. Heule, J. Capelle, M. A. Beije, R. Steur, L. O. Jonker, mej. M. Boot—v. Zuijen en dhr. K Lemsom. THOLEN. Voor de vacante betrekking van Directeur der Waterleiding alhier hebten zich, naar de „I. en Th. Crt." verneemt, 86 sollicitanten aangemeld, on der wie 36 ingenieurs. SCHERPENISSE. De Chr. Gem. Zang- vereeniging „Oefening baart Kunst", gaf onder leiding van haren directeur, M. Hage Johz., en met medewerking van den organist, den heer C. v. d. Graaff en da. W. J. Keiler, Donderdagavond in de Ned. Herv. Kerk een goed geslaagde uitvoering. Het talrijk opgekomen publiek, ook velen uit de omliggende gemeenten, luisterden met zeer veel aandacht naar hetgeen ten gehoore werd gebracht. Het programma bestond uit een 18-tal zang nummers. In 't bijzonder muntte uit no. 6, Jubelzang en no. 12, Psalm 136. Voor de derde maal liet het gezelschap sedert haar bestaan, zich hooren en 't mag ge zegd worden, dat deze avond uitmuntte, en zij, die gewoon zijn deze avonden bij te wonen, hebben ongetwijfeld veel genoten. De flinke krachten, waarover het gezelschap thans beschikt en de goede keuze van de muzieknummers, konden dezen avond maken tot wat zij gewor den ia Deze zangavond is in alle op zichten uitstekend geslaagd en heeren Kerkvoogden komf een woord van dank toe voor het afstaan van het kerkgebouw. YERKOOPINGEN, ENZ. ZIER1KZEE, 16 Maart Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden al hier voor den heer C. van der Wekken Dz., publiek verkocht: koeien voor f 380, f 395 en f 416. ONDERWIJS. Voor het toelatingsexamen tot de Ie klasse der Rijksnormaallessen te Zierik aee hebben zich 18 candidaten aange meld, terwijl voor 't toelatingsexamen der voorbereidende klasse zich 8 candi daten hebben aangemeld. Het schriftelijk examen heeft plaats op 22 Maart a.s,, het mondeling op 28 Maart d.a.v. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk BeroepenTe Ameide, W. Deur te Zeg veld (bij Woerden). Te 's-Graveland, G. van Wolfswinkel te Welsrijp. Te Oosterwolde (Fr.), K. de Groot te Olde- hove (Gr.) Te Delfshaven, A. K. Straats- ma te Meppel. Te Raamsdonk, J. Bus te Ouddorp. Bedankt: Voor Bredevoort, F. H. Plooij te Halle (bij Zelhem). SEROOSKERKE. In een Donderdag j.l. gehouden gecombineerde vergadering van Kerkeraad' en Kerkvoogdij en Notabelen is besloten te trachten een orgel in het kerkgebouw geplaatst zien te krijgen. Een commissie om gelden hiervoor te verza melen is gevormd, bestaande uit de hee ren J. C. Hanse, M. den Boer, J. C. Goe- mans, D. Verboom en L. Padmos, die, met een inteekenlijst te presenteeren, zullen trachten het doel te bereiken. Daar alle andere gemeenten op ons eiland een orgel reeds lang bezitten, is het te hopen, dat •de commissie de gelden hiervoor bijeen krijgt. Het interieur der kerk wordt er mede verhoogd, en ook aan de wijding der Godsdienstoefeningen komt het zeer ten goede. Beroepen: Te Rotterdam (2de pred.pl.), A, H. Hilbers te Enschedé. Te Hooge- veen, M. Koomans te Kornhorn. Te Lutten-De Krim, W. Vos te Drachten. Aangenomen: Naar Amersfoort, G. Salo mons te Bussum. strijd E.M.M. I-D.V.V. I, Dirksland 0—0; E.M.M. II—D.V.V. II, Dirksland, 2—1. Uitslag Voetbalwedstrijd D.O.S.KO. I, Noordwelle—G.V.V. II, Zierikzee: 0—7. VAN HEINDE EN VER. SPORT. 'ZIERIKZEE, 18 Muart. VoetbalWed In de door het Roode leger over weldigde Georgië heerscht een waar schrikbewind. Meer dan 200 menschen zijn gefusilleerd. Verschillende dorpen zijn platgebrand. De bevolking vlucht in de wouden. In Bosnië en Dalmatië heeft een vrij sterke aardbeving groote schade ver oorzaakt. Te Monastir en te Serajewo zijn zeer vele huizen verwoest, terwijl bijna alle gebouwen werden beschadigd. Engeland roept een flottielje tor pedojagers uit de Turksche wateren te rug. De vooruitzichten in de Turksche kwestie zouden gunstiger zijn. In het Engelsche Lagerhuis is een wetsontwerp aangenomen, waarbij be paald wordt, dat ingevoerd vleesch en landbouwvoortbrengselen voorzien moeten zijn van duidelijke merkteekenen. Het ont werp werd krachtig besteden om zijn protectionistische strekking. In de buurt van Duisburg te Fie- mersheim, beeft Vrijdag een ernstige treinbotsing plaats gehad. Naar verluidt zouden 40 Fransche militairen zijn ge dood en verscheidene ernstig gewond. Tegen 1 April a.s. dreigt in En geland een staking van een half millioen houw vak arbetaeVs, doordat bii referen dum de werkgeversvoorstellen tot loons verlaging zijn verworpen. De algemeene gezondheidstoestand van Lenin is verbeterd. Vrijdag is te Berlijn uitspraak ge daan in het proces tegen de beide gift- mengsters Klein en Nebbe. Beklaagde Klein, die haar man door middel van arsenicum heeft vergiftigd, werd wegens doodslag veroordeeld tot 4 jaar gevan genisstraf, terwijl beklaagde Nebbe we gens medeplichtigheid tot anderhalf jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld. Prins Napoleon Bonaparte heeft het geboortehuis van Napoleon te Ajaccio aan den Franschen Staat geschonken. In het departement van de Cóte- d'or is door het departementale bestuur een premie-stelsel ter bevordering der nataliteit ingesteld. Elk Franscb ge zin, dat sedert een jaar in het depar tement woont en reeds drie kinderen heeft, ontvangt 400 frank voor het vierde, 500 frank voor het vijfde kind, enz. Draadloos wordt uit Stockholm ge meld, dat de geneesheeren van Lenin den Zweedschen specialist, prof. Henschen, hebben verzocht een consult te houden. Prof. Henschen, die 76 jaar oud is, is reeds naar Moskou vertrokken. In het armenhuis te Hornelisville in den staat New-York, is Donderdag brand uitgebroken, als gevolg van een gasont ploffing. Een staljongen heeft het leven gelaten bij het redden der bedlegerige oudjes. Drie heeft hij gered. Toen ging hij het brandende gebouw weer binnen en keerde niet weer terug. Vijf vrouwen en twee mannen uit het gesticht zijn eveneens in de vlammen omgekomen. De bekende Duitsche separist Smeets, is door een aanslag levensgevaarlijk ge kwetst; zijn secretaris werd gedood. TER8CHILLENDE BERICHTEN. Inbraak in het postkantoor te Steen- urijk. Te Heerenveen zijn twee personen gevankelijk uit Rozendaal binnengebracht, verdacht van de inbraak en diefstal van circa f 47.000 in het postkantoor te (Steen- wijk. Ze zijn handelaren van beroep. Een arrestatie. Te Winschoten is, na verhoor door den rechtercommissaris over gebracht naar het Huis van Bewaring H. B. M. S., controleur van den buitendienst van den Raad van Arbeid en raadslid van Winschoten, verdacht van poging tot knevelarij bij een bakker te Hoogezand, van wien hij tevergeefs veertig gulden boete vroeg wegens te weinig geplakt^ zegels. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten vsrantwoordslffkheid der redactie). Copy wordt niet teruggevonden. Gsmchtt Redactie! Is de finaneieele toestand der Gasfabriek zoo, dat het raadzaam is haar schuldenlast met f 50.000 (later wordt dit nog meer) te verhoogen? Ik heb de jaarrekening van de laatste jaren met elkaar vergeleken en kom tot de volgende conclusie: de gasfabriek werkt met belangrijke ver liezen. deze worden onzichtbaar gehouden en door de gemeente zelf uit nieuwe schuld betaald. Dat bjj deze methode het einde den last moet dragen behoeft geen betoog. Ik zal nu aan geven op welke gronden mjjn conclusie berust. Terwijl Zieriksee in de laatste jaren tame lijk wel is gebleven wat het was en de gas fabriek nog altijd deselfde gasfabriek is, neemt het onder het hoofd „Gemeente Zle- rlkzee Kapitaalrekening" op de belansen voorkomende bedrag van jaar tot jaar toe. Er is in de jaarverslagen sprake van een Uitbreidingsfonds, dat echter in de balans niet afzonderlijk vermeld wordt en dus in de kapitaalrekening opgenomen moet zyn. Voor dit uitbreidingsfonds werd van de gemeente galeend in 1917 f 10.000; in 1918 f 27 500 (een oversehryving van f 6000 is hierin niet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1