Zierikzeesche dl Nieuwsbode Dukaat Melange JURGENS' O L D O B. H. IDELER HUISMOEDERS abonnement: Vrijdag 16 Maart 1923. zierikzeesche courant. aovertentiCn i EERSTE BLAD. Vitrage's Fantasie-Kleedjes. Geen nieuws. Algemeen Overzicht. NEEMT PROEF. binnenland. TABAK 25 Pr^s per 3 maanden f 1,60, franco per poet ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nmnmera 5 cent. Verach^jnt Maandag Woensdag .en Vrfjdag. 78ste JAARGANG. - No. 10903. Dk y J. DE LOOZE Jr. Ultj.-IWlH H. J. KOSTE* van 1—8 regels 60 ota. van 4 regels en daarboven 20 ota. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van alt- gave vöór 1! ore. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Z i e r I k z e e. Steeds nieuwe zendingen in Sloffan - Frotté's - gsbloemd Moussilina's - linnen. PBACHT COLLECTIE: (tot 140 o. M. brood). Kapok- en Vieren-Bsdden. Tafelkleeden. CorsBttenvanaffl,40. Z|J, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l April a.s. ver schijnende nummers GBATI8. Hoe zijn de tijden veranderd sinds de dagen van Jonathan! Wij bedoelen niet den Israëlietisehen koningszoon, wiens naam onder ons voortleeft, geenszins we gens zijn schitterende wapenfeiten als wel tengevolge van het trouwe vriendschaps verbond met David, niettegenstaande diens eenvoudige afkomst en niettegenstaande het wantrouwen en verzet van den koning, Jonathan's vader. Wij hebben het oog op den man, die van dc ouderen onzer een tijdgenoot is geweest; den man die zijn reëel en zijn Ütterarisch leven heeft geleid en daarvan getuigt, waar hij ons den spie gel der Waarheid voorhoudt en binnen leidt in liet rijk der Droomen; we bedoelen wijlen den predikant J. P. HasebToek. Driemalen 's weeks trad hij met een andere gewaarwording dan op de overige dagen zijn slaapvertrek uit en de ontbijt kamer binnen. Met ongeduld vroeg hij of de brievenpost reeds was gehoord, en dat ongeduldig verlangen gold de courant. Ja, wel zijn de tijden veranderd, sinds Jonathan, als zijn verlangen was be vredigd, met hooge ingenomenheid, ja, met iets, dat naar eerbied zweemde, hare bla den openvouwde en rustig haar zijne.aan dacht wijdde. Een zwerm van couranten strijkt thans dagelijks neer, en een grooter of kleiner gedeelte nestelt zich een wijle binnen de wanden van onze woning. De verzuchting van den ouden Prediker, dat aan toet vele boeken maken geen einde komt, bevat nog altijd waarheid, en is van nog grcoter uitbreiding geworden cloor het heir van bladen, die zich een plaats hebben veroverd. Wat echter veranderd zij, niet de begee- righeid, niet het ongeduldig verlangen naar onze courant, onverschillig welke naam zij drage, welke kleur zij vertoonen moge. Met een genoegelijk gezicht zetten wij ons neder, wanneer ons blad aan de theetafel niet ontbreekt. Laat het niet te lang over den tijd worden! Dan klinkt herhaaldelijk onze vraag, of men den courantenombren- ger nog niet heeft gehoord. Of wij gaan gedurig zien of er nog niets in de bus is. De komst van de courant is voor ieder mensch een belangrijk deel van zijn dag. Nu wordt het papier opengevouwen, doorgebladerd, hier en daar met eenige aandacht gelezen, soms om daarna met een halven geeuw aan vrouw of zuster of dochter te worden toegereikt met het vonnis: „Vandaag geen nieuws". Ondankbare! Geen nieuws? Bevat uw courant alleen nieuws wanneer een hoofd van staat is vermoord, wanneer een vree- selijke spoorwegbotsing heeft plaats ge had; wanneer een goede kennis eindelijk zijn benoeming heeft gekregen? Iets nieuws hebt ge er toch wel in gevonden. En uwe algemeene kennis is in ieder geval vermeerderd. Als ge maar geregeld leest. Daarover eerst een woordje, over dat geregeld lezen van de courant. Zeer velen hebben de gewoonté eens te bladeren in de courant, hier en daar te neuzen, wanneer de telegrammen zijn doorgezien, de familieberichten doorloo- pen, en niet te vergeten de beurs- noteeringen zijn ad notum genomen; zoo zij niet tot deze laatste rubrieken zich bepalen. Als dan niet iets heel bijzonders hun aandacht heeft getroffen, luidt 't korte antwoord op de belangstellende vraag van een der huisgenooten„Geen nieuws in de courant!" Wie haar geregeld leest, zal zulk oor deel niet vellen. Natuurlijk zijn er enkele gedeeltendie alleen voor vaklieden be langrijk 2ijn. Geregeld" lezen is niet alles lezen. Maar lezen, dus niet slechts door bladeren en doorsnuffelen; maar lezen dat wat voor ieder beschaafd mensch van be lang en daarnevens wat voor U in het bijzonder niet zonder beteekenls is. Wat er eens over het lezen van boeken door een letterkundige is gezegd, is ook in dit opzicht van kracht. „Er is in lezen „zekere kunst gelegen. Passief lezen is „van zeer weinig nut. Wij moeten trachten „te verstaan wat wij lezen. Het is niet „genoeg alleen de woorden op 't papier „te zien, gedachteloos of werktuigelijk; „wy moeten trachten de tooneelen die „beschreven, de personen die genoemd „worden, te begrijpen, hun beeld op te „hangen in de galerij der verbeelding". Noodzakelijk daartoe is, dat wij er den noodigen tijd voor nemen. Wij we ten wel, dat reeds de dagelijksche arbeid op de meeste uren beslag legt, en me nige noodige en onnoodige vergadering, bijeenkomst, uitgang het overige deel van den kostelijken tijd ons rooft. Maar zonder dringende noodzakelijkheid moe ten wij ons het couranten-uurtje niet laten ontstelen, noch hel laten bederven door allerhande ander gedoe. Wij moe ten onze courant lezen. Mij dunkt, dat is al bet minste wat wij doen kunnen als bewijs onzer er kenning van den ingespannen en inspan nende n arbeid der journalisten. Als bij tijden ons een blik gegund wordt in hun werkvertrek, dan krijgen wij eerbied voor de zorg, welke zij dragen om ons op tijd, zooveel mogelijk en zoo nauwkeu rig mogelijk nieuws te doen toekomen. Nieuws, ja! De nieuwtjes, waarvoor ijve rige correspondenten gewoonlijk zorg dragen, laten wij rusten. A!s wij nu op de goede, straks aan geduide manier het buitenlandsch over zicht lezen, dan mogen wij niet iets heel bijzonders daarbij aantreffen, althans ze ker niet eiken dag. maar wij kunnen den loop der gebeurtenissen volgen, wij be grijpen de verwikkelingen op het diplo matieke schaakbord, wij staan achter de schermen van het groote wereldtooneel. Wanneer wij, wederom op de juiste wijze, de staatkunde binnen de eigen grenzen, de politiek van den dag, dc maatschappelijke vraagstukken nagaan, dan houden wij de draden in handen, zoodat uit het nu kan worden besloten tot hetgeen worden zal. Dat is ons een groote voldoening, niet om als politieke tinnegieters mee te kunnen beslissen over de gewichtige gebeurtenissen en ons woord mee te spreken a's ware dat van eenig belang; of aan allerlei voorspel lingen ons te wagen. Maar om op die hoogte te zijn op welke elk beschaafd mensch, elk weldenkend staatsburger zich behoort te bevinden; om met het daar geziene licht anderen van dienst te kun nen zijn, o.n a's tijd en gelegenheid ons roepen tot het uitoefenen van eenigen invloed ten goede, niet verlegen te slaan; om steeds achter alle schaduwen het licht te vermoeden. Door te lezen worden wij ingeleid in een wereld van wetenschap en kunst, die ons anders geheel vreemd zou blij ven, en nu haar schatkameren ook ont sluit voor hen, aan wie tijd en geld ontbreken om v3u alles zich door on middellijke aanschouwing en persoonlijke medewerking op de hoogte te houden. Natuurlijk zullen wij met deze tamelijk oppervlakkige kennis niet pronken, maar wij dienen hoogst dankbaar te zijn voor al dit .„nieuws" dat ons een nieuwe we reld ontsluit. De smaken verschillen. Nie mand mag ons veroordeelen als wij ver zekeren, dat wij van courantenlectuur houden. Maar niemand ook op haar sma len, die niet op de rechte wijze gebruikt wat ons dagelijks wordt geboden. Op de vraag: Wat nieuws in de cou rant? geven wij den goeden raad: lees zelf, leer haar lezen, dat is lees haar goed en lees haar geregeld. Het blijft „roerig" in het veelbesproken Ruhrgebled, vooral toen deze week slacht offers vielen in het stadje Buer, naar aan leiding van den moord op twee Fransche officieren. De bezetters hebben onmiddel lijk strenge maatregelen genomen tegen herhalingen en deze daad omgezet in een reclame voor de Franschen. Woensdagmorgen is voor deze twee slachtoffers van volkenhaat, dan wel van individuen van Franschen oorsprong, die door dezen af te keuren moord olie op het vuur goten van de toch al „brandende" kwestie, een groote militaire rouwplechtig- heid gehouden, waarbij o. a. ook tegen woordig waren de Fransche minister van oorlog en de bevelhebber der Fransche bezettingstroepen, welke toespraken hiel den, die een sterk gekleurd politiek karak ter droegen. De bevolking, wie feitelijk dit machtsvertoon gold, hield zich op een afstand, terwijl alle winkels, in de straten waar de stoet doortrok, de rolluiken had den neergelaten. Wanneer men zoo nu en dan berichten leest, als: „de verhouding tusschen de bevolking en de bezetters wordt beter", dan denke men gerust, „dat wil men graag, maar een kind begrijpt, dat 't niet zoo is". I Een mijnwerkersorgaan wees dezer dagen nog op 't nuttelooze van de door Frankrijk toegepaste dwangmethode, waar door de ellende en de nood van honder den hongerlijdende menschen wordt v#f- groot. Wij weten niet, zoo schreef het blad, tot welke proefnemingen de Franschen zullen komen maar dit eene weten we wenicht U een verTanglngsmlddel voor prima Natuurboter, gebruikt dan Hiermede kau men alles bakken, stoven, koken en braden, ternjjl ze heerlijk smaakt op de boterham. Verkrijgbaar bij Uwen Winkelier. NiEUWSTlAlï D_233_ ZIERIKZEE. 4 MAAKT 1919—1933. ELKEN AVOND GEOPEND VAN 7—9 UUR. LEEST HET JAARVERSLAG IN DIT NUMMER. wel: „vrijwillig buigen wij voor geen ge weld; de arbeiders willen een schikking, maar geen slavernij 1" In het Britsche Lagerhuis heeft men ook over het bovenbedoelde gebied ge sproken. Een indirecte motie van afkeu ring van de houding der regeering, die zich welwillend neutraal houdt en inmid dels werkeloos toeziet, werd wel verwor pen, maar uit de stemmenverhouding valt op te maken, dat men meer en meer aan dringt op tusschenkomst in 't geschapen conflict. Met anderen drong Asquitb, de vroegere ministerpresident er op aan, de quaestie voor den Raad van den Volkenbond te brengen, maar een beroep op dat Instituut, zou thans, gezien de stemming in Frank rijk, nutteloos zijn, hetgeen moet worden betreurd. Do Zomertijd Het aantal door het comité van actie voor behoud van den zomertijd ontvan gen adhaesiebetuigingen is gestegen tot meer dan 370.000. Ook vele landbouwers en tuinlieden hebben zich voor het be houd van den zomertijd uitgesproken. Velen zijn er ook, die op hun visitekaartje schreven: plattelander. Een aantal onder teekenaars van een lijst uit een Zuid-Hol- landsch dorp schreven: „Hoewel bewoners van het platteland, juichen wij uw poging van harte toe". Een inzender uit een dorp bij Maastricht schreef, dat hij verscheidene landbouwers in zijn omgeving had ge vraagd, of zij voor of tegen den zomertijd waren. En zonder uitzondering had hij steeds ten antwoord gekregen: „Wij heb ben er niet den minsten last van". Een groote bloembollenfirma, die met om streeks 100 man werkt, schreef o. a. „De argumenten tegen de invoering van den zomertijd zijn verregaand gezocht en schromelijk overdreven en houden geen steek. Ook de landarbeider geniet van den langeren avond. Er zou alleen iets tegen invoering van den zomertijd vóór 29 April zijn, omdat tot ongeveer dien tijd de och tenden dikwijls te koud zijn". De burgemeester van Locsduinen schreef aan het comité o. m., dat, wanneer de re geering er toe komen kon, den zomertijd midden April te laten ingaan, ongeveer alle klachten zullen verstommen. Het Koninklijke Nederl. LandbouW- Comité heeft aan de Eerste Kamer ver zocht, 't wetsontwerp-Braat aan te nemen. Nederland en België. Volgens een bericht in Belgische tCa- den hebben „gedelegeerden van Maas tricht en andere steden van „Limbourg cédé" zich te Brussel naar het graf van den Onbekenden Soldaat begeven en daar een krans neergelegd met het Opschrift: „Au so'.dat inconnu, les patriotes du Lim bourg cédé qui n'oublient pas." De „Limb. K." waaraan wij dit'bericht ontleenen, teekent erbij aan „Het is misschien overbodig aan te teekenen, c'at no:h Maastricht noch eenige andere stad van Nederlandsth Limburg, noch van gemeentewege noch uit den boezem der bevolking, eenige(n) persoon hebben gedelegeerd, om te Brussel of elders iets van dien aard t e doen, zoo dat degenen, die zich ter zake voor ge delegeerden uitgaven, opsnijders moeten 2ijn geweest, zonder eenige opdracht of bevoegdheid." Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. De heer Maloïtz, de tele- paath, welke Woensdagmiddag de inge wikkelde opdracht per auto zoo schitte rend uitvoerde, heeft Donderdagavond in de Concertzaal wederom groot succes ge had. Nog zelden zagen wij zulke experimen ten, zóó vlug en tactvol afgewerkt. De spanning was bij 't aandacht'g pu bliek dan ook geen enkel oogenblik weg. Een zeer bizondere attractie vormde hot opsporen van den diefstal langs telq- CENT. pathischen weg, terwijl de massa-suggestie uitstekend slaagde. Daar de heer Maloïtz zich met den beer Jacq Dutreau, de bekende piano-humorist heeft geassociëerd, werd voor vroolijke afwisseling gezorgd. De heer Dutreau weet de stemming er in te houden, waardoor de avond animeerend en gezellig verliep. Het succes voor den heer Maloïtz was groot. Heden Vrijdag avond, geeft hij hier zijn laatste voorstelling om hen, welke nog geen kennis maakten met de telepathie en wat daarmede samenhangt, daartoe in de gelegenheid te stellen. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden, dat de reeds vroeger toege kende bijdrage van f 600, a's voorschot voor woningbouw, kan worden uitbetaald aan de gemeente Haamstede, ten be hoeve van A. Leeuwe aldaar. „Waarheen,', luidt het opschrift van een ons toegezonden brochure van het Vreemdelingen-Verkeer te Oosterbeek. De lezer behoeft niet lang te raden. Naar den Veluwzoom, aoo rijk aan na tuurschoon, wil het den vacantieganger lokken, om daar aan rivier en in bosch de bekoring te ondergaan van de „Va'.e- aue". Blijkens een in dit nummer voor komende advertentie zal Dinsdagavond de ieugdige vereeniging „Eerste Zierikzee sche Mondharmonica-Gezelschap „Door Oefening Kunst", in de Concertzaal haar eerste uitvoering geven. Waar dit gezelschap getuige de 't vorig jaar gehouden feesten zich in de sympathie der bevolking mag ver heugen, verwachten wij Dinsdagavond een volle zaal. POORTVLIET. De gemeenteraad heeft besloten tot verplichte aansluiting bij de N. V. Waterleiding-Mij. Tholen. De heer van Zorge zeide, in hoofdzaak tegen de waterleiding te zijn uit geestelijk oogpunt, tevens wegens den uit te oefenen dwang. De voorzitter zeide o. m.: Nu is naar voren gebracht 't geestelijk bezwaar tegen de waterleiding, onder het motief, dat God het water uit den hemel geeft; de mensch moet dat water gebruiken en niet 't water, dat door buizen kunstmatig wordt aange voerd. Voor een zuiver principieel stand punt moet men eerbied hebben, maar men mag zoo'n standpunt niet naar voren bren gen om de financiëele zijde van zijn be zwaren te bedekken. Élke belasting is ten slotte dwang. Spr. gevoelt echter voor de motieven van hen, die oprechte ge moedsbezwaren hebben, en hij wil hun belangen bij den minister-president be pleiten. De heer Van Zorge verklaarde zijn stem niet te kunnen geven aan het ontwerp- bouwverordening, in verband met de ver plichte aansluiting bij de waterleiding. Met 5 tegen 2 stemmen werd het ont- werp-bouwverordening, inhoudende de ver plichte aansluiting bij de waterleiding, aan genomen. Provinciaal Huldeblijk. Gelijk bekend heeft zich des'.ijds in ons land gevormd een Nationaal Comité voor het inzamelen) van gelden voor een hulde blijk, aan te bieden aan Hare Majes teit de Koningin, bij gelegenheid van Haar 25-jarig regeeringsjubileum; dft huldeblijk zou dan bestaan in de restau ratie van het Koor der Nieuwe Kerk te Delft, alsmede in een klein particulier geschenk. Intusschen zou de Zeeuwsche bevolking het wellicht op prijs stellen, daarnaast (doch niet in wedijver daar mede) van hare bijzondere genegenheid jegens het Vorstenhuis te doen blijken. Dat Hare Majesteit blijken van genegen heid ook uit onze streken zal waar- deeren, va'.t stellig te verwachten, mits het geschenk niet van kostbaren aard zij, doch zijne waarde ontleend aan de omstandigheid, dat arm en rijk, groot en klMii in dit gewest voor een gering bedrajf zal hebben bijgedragen. De bur gemeesters der verschillende gemeenten betuigden in beginsel hun sympathie met dit plan. Een algemeen Comité vormde zich, waarvan deel uitmaakten de heeren P. Dumon Tak, C. A. van Woelderen, jhr. W. Z. van Teijlingen, G. A. Hajenius, P. S. Buteux, J. N. Elenbaas, J. W. A. Stiite, P. W. Maarleveld, E. Buteyn, K. J. A. G. baron Collot d'Escury, F. J. L. M. van Waesberghe, C. IJsetaert, (als plaatsvervangers der drie laatstge noemden waren aangewezen de heeren A. Wo'.fert. P. L. de Wael ei\ J. Truij- man, resp. burgemeester van Hoek, Stop peldijk en Boschkapelle). C. J. Boogerd, J. C. van der Have en A. F. Hanssens, burgemeesters van Middelburg, Vlissin- gen, Oostkapelle en Serooskerke (W.), Goes, Oost en West-Souburg, Kruinin gen, Colijnsplaat en Kats, Biervliet, Ede, Hontenisse, Hulst St.-Janssteen, Kerkwer- ve, Oosteriand en Stavenisse. Onder lei ding van den Commissaris der Koningin had in den loop der vorige week met leden van dit Comité eene conferentie plaats iin hel gebouw der Provinciale Griffie. Verschillende denkbeelden, welke aan dei hand waren gedaan, werden daar bij besproken, en ten slotte werd men het er over eens, dat het huldeblijk zou bestaan uit een album, bevattende de namen der deelnemers, voorzien van een opdracht, verlucht en versierd met ka rakteristieke photo's uit zoo mogelijk alle gemeenten. Om de deelname zoo algemeen mogelijk te maken, zal ze worden opengesteld voor alle personen, die den leeftijd van 10 jaren hebben bereikt; teneinde de kos ten van een en ande*- te bestrijden, zal elk, die wenscht mede te werken, 10 cent storten, welk bedrag, naar wel mag worden aangenomen, voor niemand een bezwaar zal zijn. Het eigenaardige is, dat op deze wijze waarschijnlijk het overgroote deel der bevolking in het album eene plaats zal vinden. De bur gemeesters zijn uitgenoodigd, zich te be lasten met de inzameling der lijsten. Op de zooeven genoemde conferentie werd de Commissaris der Koningin be reid gevonden het eere-voorzitterschap van het Uitvoerend Comité te aanvaar den; dit Comité is samengesteld uit ver tegenwoordigers van de verschillende on- derdeelen van de provincie en bestaat uit de heeren P. Dumon Tak, voorzitter, (voor Walcheren), J. N. Elenbaas, (voor Noord- en Zuid-Baveland), J. C. van der Have, (voor Schouwen en Duiveland), K. J. A. G. baron Collot d'Escury, (voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen), E. Bu teyn, (voor Westelijk Zeeuwsch-Vla3n deren) en A. F. Hanssens (voor Tholen en St.-Philipsland). terwijl als secretaris- penningmeester zal fungeeren mr. L. J. A. van der Harst, hoofdcommies ter Pro vinciale Griffie van Zeeland. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Koolmonoxy<Werglftlging. De geneeskundige adviseur van de Ar beidsinspectie dr. K:anenburg, vraagt in het Nederlandsth Tijdschrift voor Genees kunde weer eens de aandacht voor het vraagstuk der kqolmonoxyde-vergiftigmg. Gezien de ernst en de actualiteit van het onderhavige vraagstuk, meenen wij goed te doen het volgende uit het opstel van dezen deskundige over te nemen. Een van de mogelijkheden van de kooloxyde- vergiftiging in de industrie berust op het gebruik van het goedkoope generatorgas, bereid in de fabriek zelve door lucht te leiden door gloeiende kolen. Een derge lijk gas bevat van het kleurlooze, reuke- looze en smakelooze gifgas koolmonoxyde tot 25 30 pet. Een tweede mogelijk heid is, in het dagelijksch leven, de ver grooting van het gevaar door bijmenging van watergas bij het lichtgas. Ondichte leiding, onvoldoende gasregulatie bij de verbranding met lucht, geeft aanleiding tot het ontsnappen (vrijkomen) van kool monoxyde, terwijl bij het gebruikelijke lichtgas de oorzaak is, dat de mensch de aanwezigheid niet eerder bemerkt, dan wanneer min of meer klachten het vermoeden wekken op koolmonoxyde-ver giftiging. Volgens Lewin is na de alcohol-ver giftiging de koolmonoxyde-vergiftiging de meest voorkomende. In den tegenwoor- digen tijd is de mensch in zijn woning blootgesteld aan twee gevaren die van buiten af worden toegevoerd in bepaal den vorm:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1