Zierikzeesche Sb Nieuwsbode abonnement: Maandag 12 Maart 1923. zierikzeesche courant. jj* advertentiên binnenland. Prü» per 8 maanden f 1,50, franoo per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 eent. Veraohjjnt Maandag, Woensdag en Vrydag. S«. 10901. UI*,Mul 1 J. KOSTEN van 18 regels 60 et», van regel» en daarboven 30 et», per regel. Reclame» 80 et», p. regel. By oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van lit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE SLAPT De COMMISSARIS van PO- LITIE te Zierikzee. waarschuwt tegen een persoon, zich noemende uit gever. die er zijn werk van maakt, van fabrikanten advertenties tot plaatsing te vragen in een nog op te richten adres boek en deze advertenties te voren laat betalen. Verjaring van Vorderingen. BURGEMEESTER en WETHOUDER8 van Zibkikzek brengen belanghebben den in herinnering, dat alle vorderingen ten laste van het R\jk, da Provincie en de Gemeente, over het dienstjaar 1922, vóór of op den laatsten Juni a s by de besturen en de ambtenaren, die het aangaat, moeten zijn ingediend. Alle op dien termijn niet ingediende vorderin gen worden voor verjaard en vernietigd gehouden. JVoorts worden belanghebbenden ver zocht, niet den uitersten termijn af te wachten, maar de indiening der bewijs stukken zooveel mogelijk te bespoedigen. ZnaiKzn, den S Vaart 1223. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. 1. FOKKER YIN CRAT1STITN VAN RGNGER3KKRKK, Bargem. P. F. WlTTfiRMANS, SeereUria. Intrekking van een wetsontwerp. De Ministers van Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Financiën hebben in getrokken het ontwerp tot heffing van bijdragen in de kosten van bestrijding van het mond- en klauwzeer. De Zomertijd. In een Zaterdagavond te Amsterdam gehouden vergadering van "t comité van actie tot behoud van den zomertijd, werd medegedeeld, dat 280.000 handteekeningen op het adres aan de Eerste Kamer waren geplaatst. Beëindiging actie Ned. Nansen-Comité. jMet het s.s. „Euterpe" is de laatste scheepslading levensmiddelen door het comité naar Rusland gezonden. Van de gelden, waarover het comité thans nog beschikt en van de gaven welke het nog mag ontvangen, zullen t z. t. nog le vensmiddelen verzonden worden en aan- koopen worden gedaan om het privitieve weeshuis te Samarofka een weinig doel treffender in te richten. De plaatselijke overheid heefteen groot-stuk land af gestaan, waarvan de opbrengst geduren de vele generaties voor de instand houding van dit Weeshuis zal zorg dra gen. Daar thans vrijwel voldoende géi den Zijn teruggebracht voor het in leven houden der bewoners van de Hollandsch- Russische dorpen tot den volgenden oogst, heeft het comité besloten zijne pro- paganda-actie te staken. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Men deelt ons mede, dat binnenkort, dank zij de bemoeiingen der t.b.c.-vereeniging alhier, hier ter stede een consultatie-bureau zal worden gevestigd, alwaar dr. Hoorweg, specialist voor t.b.c. zitting zal houden. Benoemd tot opzichter bij de dijk verzwaring aan den polder Biezelinge, dhr. L. J.- Elenbaas te Poortvliet, thans als zoodanig werkzaam te Rilland. In de Vrijdagavond 1.1. gehouden vergadering van de A.-R. Kiesvereeniging alhier werd de hieronder volgende can didatenlijst voor de komende gemeente raadsverkiezingen vastgesteld: 1. A. Tim merman Cz. (aftr.); 2. W. den Boer (aftr.); 3. L. Quant; 4. J. M. Uijl; B. J. V. Keulen; 6. M. Storm; 7. G. M. bij de Vaate en 8. J. Davidse. In het slot van het raadsverslag, waar de gasdirecteur het „Goffin"-stelsel verdedigde, staat „Dordrecht probeert het systeem na te maken". De opmerkzame lezer zal wel begrepen hebben, dat hier het „Goffln"-systeem werd bedoeld. De directeur verzoekt ons te willen ree- tificeeren hetgeen hij mededeelde nopens de installatie te Middelburg, „en wanneer de retorten niet van silamit worden ge maakt, dan zullen deze zeker binnen 1 3 jaar naar de maan zijn". In de Zaterdag gehouden jaarver gadering der Insulaire Hypotheekbank, is het dividend over 1922 bepaald op 17 °/o. Tot commissaris is benoemd, de heer D. A. van Heemskerk Veeckens, bankier, lid der firma Jolles Co., te Amsterdam. Onder verwijzing naar achterstaande annonce, vestigen wij de aandacht op de tournée, die a.s. Woensdag de bekende telepaath Maloïtz per auto door onze ;tad zal maken. Wij kennen den heer Üaloïtz uit de vele ons toegezonden re- Onsies en uit de berichten die reeds fct ons kwamen uit Goes, Vlissingen ei Terneuzen, waar hem de meest inge- wi.kelde opdrachten voorgelegd werden. Al deze opdrachten werden zonder aar- zelti, tot in de puntjes nauwkeurig ten uitier gebracht. Deze opdrachten wer den in die gemeenten onder stipte ge heimhouding, samengesteld door eene commissie van notabelen en glMurende het verloop door die commissie gecontro leerd. Ook in onze gemeente heeft zich eene dergelijke commissie gevormd, on der de roos kunnen wij mededeelen, dat deze bestaat uit de heeren mr. A. J. F. Fokker, burgemeester, R. P. Brons, com missaris van politie, R. Gerretsen, mr. J. A. C. van Heusde en M. J. Kosten, welke laatste in. het Woensdagavondblad zijn verslag van dezen tocht hoopt uit te brengen. Dat de heer Maloïtz zeker van zijn zaak is, blijkt wel uit een schrijven dat wij van hem ontvingen, hij schrijft daar in o.a.: ,„ik hoop nu maar dat de com missie eene opdracht zal samen stellen, 'die mijnentwege door geheel Zierikzee mag loopen en aan het ongeloofelijke zal grenzen". Tot ons leedwezen moeten wij mel ding maken van het overlijden van een zeer bekend stadgenoot. Hedenmorgen n.l. is de heer J. VAN DER KREKE op bijna 73-jarigen leeftijd aan zijn gezin ontvallen. Sedert enkele jaren van zijn bedrijvig leven rustende, had de overledene een zeer drukkeri werkkring achter zich, waar aan hij al zijn kracht heeft gegeven en al zijn liefde verpand. Eerst klerk ter griffie van de Arrondissements-rechtbank en later tevens concierge van dat gebouw, is de heer van der Kreke daar werkzaam ge weest zoolang zijne krachten dat toelie ten. Gedurende zijn langen diensttijd heeft hij tientallen rechterlijke functionarissen zien komen en gaan en is hij voor iederen nieuw aangenomene, zoowel door zijne routine als zijn werklust, een hooggeschat ambtenaar geweest. Zijne week telde dik wijls zeven werkdagen, want, rusteloos bedrijvig als hij was, gunde hij zich vaak ook des Zondags geen rust. De overledene, die ook gedurende tal van jaren gemeente-secretaris van Zon- nemaire is geweest, ontving twee jaar geleden de benoeming tot Broeder in de Orde van den Neder!Leeuw, bij welke gelegenheid bleek, hoevele zijner vroegere superieuren, nu in verschillende deelen van ons land gevestigd, hem met geluk- wenschen, getuigende van waardeering en achting, die onderscheiding tot een onver getelijk feest maakten. Wij twijfelen niet, of idie velen zullen met weemoed de tijding van zijn heengaan ontvangen, want de rusttijd, die den heer van der Kreke is gegund geweest, was na den langen druk ken arbeidsdag van zijn leven wel kort Op zijn rondreis bezocht Jean Louis Pisuisse, met zijn gezelschap vroolijke ka meraden, ook onze stad en traden zij Zon dagavond in de Concertzaal voor helaas geen groot aantal toehoorders op. Dit laatste was te bejammeren, want laten we het hier kort neerschrijven, „Pisuisse was ditmaal bizonder goed op dreef". Als gemoedelijk en aangenaam causeur heeft hij onmiddellijk na zijn optreden contact met het publiek, dat behagen schept in z'n luimige invallen en rake gezegden. We juichen het ten zeerste toe, dat hij het Hollandsche element in zijn lie deren naar voren bracht en slechts een enkele maal een chanson in het Fransch en ter wille der neutraliteit ook een Duitsch liedje liet hooren. Als begeleider, zanger aan 't klavier en componist trad hier voor 't eerst Henk- Stuurop naar voren. In dezen persoon heeft 't gezelschap een uitnemende kracht gevonden, vooral wat begeleiding op het klavier betreft. Stuurop zong wel, dat nie mand 't pianospelen moest leeren, maar hij schijnt het heel goed geleerd te hebben. Pisuisse zong met opgewektheid en frischheid zijn levenliedjes, waarin ernst en luim afwisselden. Met volle, krachtige stem zong hij zijn „Triomph van den arbeid" en in „Der Clown" vertolktehij meesterlijk het in dat lied gelegen drama tische element. Heel lief droeg Jenny Giiliams 't bekende „Waaiertje" van Man na de Wijs—Mouton voor en door haar frische voordracht gaf zij 't nieuwe be koring. 't Ensemble-gezongen „Kwezelken" ont lokte een langdurig applaus. Paul Qollin zong een paar Fransche lied jes. Een daarvan werd gedeeltelijk op het tooneel en in de zaal voorgedragen, hetgeen niet weinig tót 't amusement bij droeg. Ook deze zanger beschikt over een goed stemgeluid. Een ernstig, pakkend, lied was „Ontmoeting"; 't werd hartelijk toegejuicht, evenals de meeste voorgedra gen chansons e. d. 't Glanspunt werd bereikt toen Pisuisse en Jenny Giiliams in „Nieuwlandsch cos- tuum" optraden en zongen van „De Hen gel" en „De Souburgsche kerremisse". Geen samenzang, welke zoo insloeg als deze en geen voordracht, die zóó werd toegejuicht. In „Het stukje in het Ochtendblad", een een-acter, toonde Pisuisse z'n voormalig vak, de journalistiek, nog niet te zijn vergeten. Met Jenny Giiliams en Paul Col lin maakte hij er een uitnemend stukje van, dat door de geheele zaal met klim mende aandacht werd gevolgd en luide werd toegejuicht. Het was een allergezel ligste avond en we roepen den heer Pi suisse met zijn gezelschap een hartelijk tot weerziens toe! De fohüderljen te Bt.-VairtansdUk. In een onzer nummers is het besluit van Ged. Staten van Zeeland vermeld, betreffende het brengen van een post op de begrooting 1922 tot gedeeltelijke res tauratie der schilderijen, zulks mét toe- H., 40 jaar, III, A. S. Jz., 27 j., IV, passing van artikel 211 eerste lid der A. H. Wz„ 50 V, C. S., 50 jaar, gemeentewet. Den raad werd verzocht VI. F. C., 34 j., VII. M. W. de K., 33 een middel tot dekking aan te geven wat j., VIII. J. de B-, 40 j., allen werkman, evenwel werd geweigerd. Ged. Staten behalve no. VI, Jandbouuwer en allen hebben thans met toepassing van artikel wonende te Nieuwerkerk, s. I, II, III, VII, 212 tweede lid der gemeentewet zelf een ieder f 2 b. 5. 2 d. h., s. V f l b. post op de begrooting gebracht. a 1 d. h., s. VI f 10 biy s. 10 <1 h., Het besluit van Gedeputeerde Staten s. VIII: vrijspraak. Overtreding van dc luidt nader: Warenwet: J. L., buisvrouw van J. van „Nader overwegende dat blijkens me- der M., 55 j., te Oosterland, f 200 b, dedeeling van B. en W. van Sint-Maar- s. 2 m. h. Overtreding der Jachtwet: J. tensdijk, d.d. 24 Februari 1923 B. 94— van der H., 30 j., arbeider te Haam- 5/113. de raad geweigerd heeft de mid- stede, f 10 b. s. 10 d. h., met verbeurd- delen tot dekking van den uitgaafpost verklaring der klemmen. Dezelfde, f 5 „onderhoud der. op het gemeentehuis aan- b., s. 3 dL h-, met verbeurdverklaring wezige scchilderijen" aan te wijzen der strikken; B. van der W., 19 j., land- Besluiten bouwersknecht te Duivendijke, bij verst., 1. den post hoofdstuk XV artikel 1 f 5 b. s. 5 '<L h.; A. M. v. D., 26 j., ar- op de begrooting voor 1923 van de ge- beider te Zonnemaire, bij verst., f 10 b., meente St.-Maartensdijk met f 250 te s. 10 d. h., met verbeurdverklaring klem verminderen, waardoor het ramingscij- en strik. Overtreding Zeeuwscjie stroo- fer van dien post wordt teruggebracht men-visscherijreglement: A. P. v. d. S., iop f 2962,661/0 47 j., klein-landbouwer te Ouwerkerk, 2. aan de begrooting, zooals die bij bij verst, f 1 b>. ,s. l d. h.; M. B., dit besluit en dat van.2-Februari no. 207, 62 j., zonder beroep, te Ouwerkerk, bij 1, 1 e. Af deeling A, is gewijzigd, goed- verst, f 1 b. s. 1 d. h.; W. H„ 55 j., keuring te verfeenen arbeider te igiiwerkerk, bij verst, f 1 jb1., 3. dit besluit op te nemen in Provin- s. 1 d. h.fUh- G., 25 j., werkman te ciaal blad. Ouwerkerk, bij verst., f 1 b., s. 1 d. Jhr. R. R L de Muralt. h G* G;» 31 J-» landbouwer te Ouwer- Bij Kon. besluit van 7 Maart j.l. is jhr. ^rk'r blJ,.v!rst' J 1 d: R. R. L. de Muralt benoemd tit burge- G. 18 j arte.der te Oosterland. meester der gemeente Borculo (Geld.) ttóche; (e óuddirp, bij NIEUWERKERK. Voor eenige weken Verst., f 1 bi-, s. 1 d. b. Overtreding van heeft mr. Dusseldorp, burgemeester van jjet reglement van Politie voor de Rijks* West-Kapelle een redevoering gehouden havens enz.: P. V., 50 j., schipper te over de Chr. Historische beginselen. Als Hoofdplaat, bij verst-, f 20 b., s. 10 gevolg daarvan is hier opgericht een Chr.- I d. h d D., 32 j„ schipper te Stavenisse, Hist. Kiesvereeniging met aanvankelijk 14 I tyj Verst., f 20 b., s. 10 d. h. Strooperij: i""1"- vD -1 1 C. de J. Kz„ 63 j„ werkman te B'haven, Geref. Gem. Beroepen: Te Ridderkerk A. de Bloi» eand. te Vla&rdingen. I leden. Voorzitter is ds. P. v. d. Linden, secr. dhr. J. Boogerd en penningmeester de heer J. den Boer. BRUINISSE. Als steeds slaagden de beide uitvoeringen Donderdag en Vrijdag avond door het muziekgezelschap „Nu met Hope", dir. dhr. A. van den Berge van Oosterland, op uitstekende wijze. Gaf de uitvoering der muziekstukken het duide lijk bewijs van de groote bekwaamheid, waarmede de directeur de oefeningen weet te leiden, evenzeer getuigde zij van den ijver en lust der leden om de muziek te beoefenen. De muziekstukken werden dan ook met genoegen aangehoord, 't Doch tertje van den directeur vergastte de tal rijke aanwezigen op fraai pianospel, ter wijl ook 't nummer voor strijkmuziek, be geleid door fluit en piano veel succes had. Ter afwisseling werden door eenige heeren een paar blijspelletjes opgevoerd. Velen van de medewerkenden daarin toon den, dat zij een goede opvatting van hunne rol hadden, zoodat de opvoering er van te prijzen viel. De twee voordrachten vie len, blijkens het applaus, evenzeer in den smaak. De beer Boot van Oosterland, die voor de grimeering gezorgd had, komt daarvoor ook zeker een woord van lof toe. Door een en ander zijn de uilvoeringen voor de vereeniging wederom een sucoes geweest. OUD-VOSSEMEER. Ten huize van den heer Ampt traden Vrijdagavond voor een niet groot, maar zeer aandachtig gehoor op pl. m. 45 personen waren aanwezig de heeren C. Hage van St.-Maartensdijk en Siemelink van Vlissingen, om de belan gen van den Vrijheidsbond in zake de komende verkiezingen te bepleiten en dit geschiedde op uitstekende wijze door beide heeren. De voorzitter van de kiesvereeni ging „Eendracht en Vrijheid" riep van harte een tot weerziens toe. Naar wordt medegedeeld zal binnen kort de telefoondienst en de posterijen tot één kantoor worden vereenigd, met het oog op bezuiniging. (f 3 b. s. 3 d. h. Zonder daartoe gerech tigd te zijn vee laten loopen in eenig weiland: W. R., 23 j., schaapherder te Zierikzee. f 10 b. i. 10 d. h.; W. R., 23 j., schaapherder te Zierikzee, 3 X gepleegd, 3 X f 3 b., s. 3 X 1 d. h. Overtreding Algemeene Politieverorde ning van de gemeente Zierikzee: C. J. V., 21 j., stoker Rott. Tramweg-Maatsch.ij te Duivendijke, bij verst.,- f 3 b., s. 3 h.; J. P. U., 46 j., landbouwer te Zie rikzee, f 1 b., s. 1 d. h.; D. B-, 26 pakhuisknecht te Zierikzee, bij verst, f 1 b.t s. 1 d. h.; W.'ai V., 21 j., dienst bode te Zierikzee bij 'vterst., f 2 U, 2 d. b J. J. Ri., 30 j., reiniger te Zierikzee, bij verst-, f 2 b., s. 2 d. h Overtreding Verordening der gemeente Zierikzee op het in- en uitjagen van schepen in de Nieuwe Haven: A. den B., 31 j., landbouwer te Zierikzee, bij verst., f 0,50 b. s. 1 d. h. Overtreding van de Motor- en Rijwielwet: A. J. F., 37 j., los werkman te Zierikzee, bij verst., f 3 b. s. 3 d. h.; W. B-, 18 j., veldarbeider te Zierikzee, bij verst., f 2 b. s. 2 d h.; C. H., 61 j., visscher te Zierikzee, bij verst., f 3 b. s. 3 d. h.; N. K.,' 44 j., los werkman te Zierikzee, bij verSt., f 3 b. s. 3 tl. h J. H., 22 j., land arbeider te Zierikzee, bij verst., f 2 f.. 2 d. h. Vrijgesproken: I. G. J. de B., 20 j„ kleermaker, en II. P. B, 24 j., si garenmaker, beiden wonende te Zierik zee, beklaagd geweest van overtreding Alg. Politieverordening der gemeente Zie rikzee. RBC1TZ1XU. Afschaffing van rechtbanken. De minister van justitie wil de recht banken te Heerenveen en te Zierikzee op heffen. Wij maken, schrijft het Weekblad v/h. Recht, naar aanleiding van dat voor stel twee algemeene opmerkingen, eene in verband met het burgerlijk proces, eene in verband met het strafproces. In het burgerl. geding wil men 't rechtstreeksch contact tusschen rechter en rechtzoeken- den bevorderen. Is het nu gewenscht, dat contact moeilijker en kostbaarder te ma ken, wat geschiedt door opheffing van rechtbanken en vergrooting van arrondis sementen? Bij het nieuwe strafproces was het de bedoeling het opsporingsonderzoek meer te brengen onder de onmiddellijke leiding van den officier van justitie. Dit wordt veel bezwaarlijker, als de officier zijne werkzaamheid moet uitstrekken over een grooter ressort, over moeilijker te bereiken plaatsen. In het belang der rechtspraak is de opheffing van enkele colleges niet. Mis schien, heel misschien, kunnen er enkele duizende guldens mee bezuinigd worden. Dit bezuinigingsargument wijzen wij nog eenmaal met den meesten nadruk af. Wie rechtbanken wil opheffen, moet aantoonen, dat dit is in het belang der rechtspleging, in elk geval, dat de maatregel aan de rechtspleging geen enkel nadeel mee brengt. Anders sture men hem met zijn voorstel onverbiddelijk naar hOis. ZIERIKZEE, 7 Maart. Door den Kan tonrechter zijn heden veroordeeld gens: Overtreding Verordening op het Brandwezen in de gemeente Nieuwer kerk: I. C. S. Ma., 44 j., II, J. ,M. LANDBOUW EN VEETEELT. Bij de Donderdag te Goes gehouden centrale hengstenkeuring was de uitslag: driejarige dekhengsten: 13, Louis Suze, van J. Wisse van A. J.-Polder; vierjarige dekhengsten; 11, Coureur d'Ahea van A. P. v. d. Weijde te Ellemeet; 18, Joris de Moustic van P. Vogelaar te Anna-J.-Pol- der; vijf- tot zesjarige dekhengsten; 7, Moustic de Vilt van F. C. v. d. Bout te Nieuwerkerk; 16, Bon Vivant van J. Wisse te A. J.-Polder; zeven 'tot der tienjarige dekhengsten; 11, Dumas, van W. ten Haaf Hz., te Zierikzee. VAN HEINDE EN VEE. In Eng.-Indië bij Rangoon heeft een spoorwegongeluk plaats gehad, waar bij 5 reizigers werden gedood en 7 ern stig gewond. De bekende voorzitter van de fede ratie van den arbeid in Amerika, Samuel Gompers, is ernstig ziek. William Vanderbilt, die in Juli 1920 te Parijs overleed, heeft eigendommen na gelaten ter waarde van f 14 millioen. De, Duitsche rijksregeering zou bezig zijn de laatste hand te leggen aan een nieuw1 schadevergoedingsplan. De oud-kanselier van het Duitsche Rijk, Philip Scheidemann, doet een be roep op de eensgezindheid der republi keinen tegen het dreigende reactionnaire gevaar. Litwinof heeft aan Poincaré een protestnota gezonden tegen het bij de Fransche Kamer ingediende wetsontwerp betreffende den verkoop van de door Wrangel weggevoerde Russische schepen, waardoor de uitgaven zouden worden be streden welke de Fransche regeering heeft gedaan om het leger van Wrangel te onderhouden. Op 22 April a.s. zal te Zeebrugge de eerste steen 'worden gelegd van het gedenkteeken aan den Engelschen aanval Op de haven tijdens den wereldoorlog (28 April 1018). Het monument wordt 78 voet hoog. Uit Tiflis wordt gemeld, dat de hon gersnood in Armenië meer en meer ver scherpt. In een sociëteit te Pittsburg heeft door een geheimzinnige ontploffing tijdens een spiritistische seance, een hevige brand gewoed, waarbij 7 menschen omkwamen. Op het Verdrag van Lausanne heb ben de Turken tegenvoorstellen inge-" diend. Zij geven een hervatting der con ferentie in overweging, liefst in Konstan- tinopel. Het Engelsche Lagerhuis heeft in tweede lezing een voorstel van lady Astor tot uitbreiding van het sterkendrankver- bod aan personen beneden de 18 jaar aan genomen. Admiraal Mofett, chef der Ameri- kaansche Luchtvaart, heeft draadloos me degedeeld, dat de Z R I, het nieuwe luchtschip van de Vereenigde Staten, dezen zomer een reis om de wereld over de Noord- en de Zuidpool zal ondernemen. KERKNIEUW». N»d. Hstt. Har* BeroepenTo Zevenbergen H. W. J. C. Hanselanr te Heerjansdam. Te Tien hoven (Utrecht) A. J Bosman te 's-Gra- vendeel. Te Sprang (2e maal), J. C. Wolthers te Kamperveen. Aangenomen: Naar Drogeham (toez.) Ph. Kramor te Drie! (btf Arnhem), Bedankt: Voor Linschoten N Warmolts Nz. te Wezep. Voor Ooster-Nykerk (Fr.) en Eethen (N.-B.) D. van Lnttervelt te Blauwkapel. NIEUWERKERK. Woeosdag 14 Maart biddag voor 't gewas, 's Voorm 9,30 ure ds. P. v. d. Linden, nam. 2 ure d». v. Grlethuyzen (gordyncolleote). Geref. Kerken. Beroepen: Te Alblasserdam J. Oslo ga te Fennekotn. Te Klnndert J. Voer man te Warns. To Hoek (Z.) J. J. Hettlnga oand. te Apeldoorn. ZIERIKZEE. Naar vry vernemen hoopt D.V. Vrijdag 16 Maart, 'e avonds 7,80 u. voor de Geref Jongelingsver. alhier op te treden de Weleerw. heer ds. P. C. van Vliet te Vlissingen, Chr. Geref. Kerft. Beroepen: Te Zutphen H. Biesma te Groningen. Te Ulrum H. Velema te Kampen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een raadslid geslagen. Te Ilpendam heb ben vorige week een aantal werkloozen uit het dorp Den Lip eenige malen een demon stratie gehouden voor het raadhuis. Op hun verzoek heeft de burgemeester met den gemeenteraad een bespreking gehou den over het vraagstuk van de werkloos heid in de gemeente en daarbij ook enke len van de werkloozen gehoord. Deze conferentie heeft echter geen resultaat op geleverd. Toen na afloop van de conferen tie de raadsleden het raadhuis verlieten, werden zij uitgescholden. En het soc.-dem. raadslid C. Wals werd door één der werk loozen in zijn gezicht geslagen. Het raads lid is daarop onder geleide van de politie naar zijn woning te Den lip gebracht. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De Zomertijd. Op 30 April 1916 had Anonymus in het „Geïll. Volksblad" het volgende leekedichtje: De mensch is, welbeschouwd, toch een onnooz'le guit; Als hij meer daglicht wil, moet éérst de klok vooruit 1 Thans dicht hij: De zomertijd-spaarzaamheid ruimt men [dus op. Dat is voor den kunstlichtonduiker [een strop, Die wél van het daglicht méér wil i [profiteeren, Maar zónder de kunst van vroeg- [opstaan te leeren. Goed afgeloopen. Vrijdagmiddag is door den sterken stroom de pont over de IJsel bij het Katerveer te Zwolle overzij ge gaan, waardoor een vrachtwagen met het paard van den voerman Ten Kate uit Oldenbroek over den rand van de pont sloeg. Paard en wagen verdwenen in de diepte. Er is niets meer van gemerkt. De pont bleef door de persing van 't water midden in de rivier stil liggen. Een andere vrachtwagen schoof naar beneden, waar door het paard van voerman Westerik uit Elburg doodgeknepen werd. Toen de pont aan de eene zijde nog een voet boven water was, sleurde zij de palen op den Overijselschen oever uit den grond en daardoor dreef de pont naar de Gelder- schen oever. Op de pont waren 11 men schen. Twee hingen tot aan de borst in het water aan de binnenzijde, de anderen waren op de buitenzijde van de pont gekropen. Alles is zonder persoonlijke on gelukken afgeloopen. ZEETIJDINGEN. ZIERIKZEE, 10 Maart. Ingeklaard: Zeil schip „Maggie", kapt. A. Coker, met ledi ge flesschen, van Londen naar Remagen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1