Zierikzeesche ieuwsbode DUKAAT MELANGE JURGENS' abonnement: advertentiën: Vrijdag 9 Maart 1923. zierikzeesche courant, «ft Sm eerstTbladT b. h. ideler, stoffen, FrottÉs, Mousseies. Corseiien Schorten. Satinets en Crétonnes. Algemeen Overzicht. B U I T E N L A N D.^ HUISMOEDERS jurgens' DUKAAT MELANGE. B I N W E N L A N Q.*~ Ult Stad en Provinoie. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO Prijs por 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. BU contract belangrijke korting Dit nummer bestaat nlt 3 bladen. ManufacturenZleribzee. Zwarte en gekleurde VITBAGES. Witte Ondergoederen. Mooie sorteering gebloemde De spanning, die overal in Duitschland heerschte, toen werd aangekondigd, dat de rijkskanselier Dinsdag een groote rede zou houden met betrekking tot de verdere, onaangekondigde, bezetting van een deel van het Ruhrgebied, is reeds weer gewe ken. Het was geen verklaring, welke duide lijke perspectieven opende ten aanzien van het geschapen conflict en evenmin de door Duitschland aan te nemen houding nopens de schadeloosstelling. Wat duidelijk In Cuno's rede naar voren kwam, was, dat Duitschland bereid is tot onderhandelen, Indien het als gelijkgerech tigde tot deze onderhandelingen wordt toegelaten. De kern der rede, waarin het conflict met Frankrijk werd besproken, luidt „in de nutshell" als volgt: „Wij willen da regeling der herste' kwes tie in ons be'ang evenzeer als in het belang der gansche wereld. Frankrijk wil het dictaat van het geweld. Niet hierom gaat de strijd, of Duitschland tot een vergelijk wil komen, maar om de vraag, of Frank rijk den eerlijken wil van Duitschland als gelijkgerechtigd tegenstander en op economischen grondslag erkent en of het verder bij zijn politiek van dictaten, ulti mata, sancties en capitulaties blijft. Daar om weg met het gepraat over onderhande lingen, met aansporingen tot een vergelijk, die niet aan Duitschlands, maar aan Frank- rijks adres moeten worden gericht. Het is niet aan ons om aanbiedingen te doen en het is technisch ook onmogelijk, zoolang wij dagelijks met vernietiging van waarden in het Ruhrgebied rekening moe ten houden. Wij zijn genoeg teleurgesteld. Indien ons een weg wordt gewezen, die ons vrij van druk van buiten en als gelijk gerechtigde naar recht en rede terug voert, zal de regeering heengaan. Daarbij za! zij geen onderteekening plaatsen, als zij het onderteekende niet kan verwezen lijken en in geen regeling toestemmen, waarbij het Rijnland het Ruhrgebied e. a. wederrechtelijk bezet gebied wordt ver snipperd. Wil Frankrijk de capitulatie, dan stelt Duitschland daar zijn onwankelbaren wil tegenover". De kanselier herinnerde er ten slotte aan, dat Duitschland in zijn strijd, zijn strijd om het bestaan, alleen staat, doch overwinnen moet. De pessimistische stemming is door de rede van dr. Cuno niet veranderdeen nog dieper in 't hart van 't zwaar beproefde volk grijpende maatregel dreigt, 'n.l. de blokkade der Duitsche Noord- en Oostzee havens. Of, indien dit werkelijk zou ge beuren, Engeland dan nog lijdelijk zou blijven toezien, is nauwelijks te gelooven. De autotoeht door de 8-hara De „auto-karavaan'', welke naar men weet een tocht dwars door de Sahara heeft gemaakt, is op haar terugtocht te Wargha aangekomen en kapitein Haardt, een der leiders, heeft aan een mede werker van de „Figaro" zijn indrukken medegedeeld. Hij legde er nadruk op, dat de missie met geen enkele weten schappelijke opdracht was vertrokken en ook geen onderzoekingen van dien aard heeft gedaan. De missie heeft de meest mogelijke moeilijkheden te trolseeren ge had en alles meegemaakt wat er in de woestijn zoo al te beleven valt! Zand verstuivingen, kwade stormen, stepbran- den. Na In-Salah moesten de „rups-auto's door een steengebied rijden, waarin met een bijl een weg moest worden gebaand. In Tomboectoe was de expeditie feitelijk geëindigd, maar teneinde den autoritei ten te toonen hoe safe de weg was ge worden, keerde de missie 1 angs dezelfde route terug. Bij een dergelijken tocht is de voorbereiding alles. Telken jare komen er tal van inboor lingen van dorst in de woesfyn om, daar zij hun tocht niet genoegzaam voorbe reid hebben. De veiligheid liets niets te wenschen over. Nimmer is de expeditie van haar route afgeweken, en 2ij is nim WKNSCHT V EEN VERVANGINGSMIDDEL VOOB PRIMA NATUURBOTER, GEBRUIKT DAN Hiermede kan men alles bakken, stoven, koken en braden, terwijl te heerlijk smaakt op de boterham. Vraagt uwen winkelier een gratis proefpakje ter keantsname en w{J twijfelen niet, of U gebruikt voortaan steeds mer op eenigerlei wijze lastig gevallen. Zij was de e erste „karavaan" die zonder escorte de Sahara doorgetrokken is. Wat 'de praktische resultaten betreft, zoo acht kapitein Haardt de organisatie van een levensmiddelendienst van post tot post thans mogelijk. De wetenschap pelijke onderzoekingen zuilen vergemak kelijkt kunnen worden. De grootste trotsch der expeditie is echter dat zij met eigen middelen haar voedselvoorziening heeft geregeld. De kapitein was overtuigd, dat een reiziger, bij een ernstige organisatie, het wel vijftien of twintig dagen in de woestijn kan uithouden, zetfs verre van de waterputten, want voor de kleine Cl- troëns, die de 6000 KM. van dezen his- torischen tocht hebben afgelegd, bestaan er geen afstanden meer. Ben dood-n-sehlp. Een bericht uit Konstantinopel aan de Engelsche bladen meldt, dit generaal Sir Charles Harington, de Britsche op perbevelhebber, dezer dagen in de haven te Konstantinopel afscheid nam van het Essex-regiment, dat naar Indië vertrok. Op nog geen honderd meter daar van daan lag een groot open visschersvaar- tuig vol "met aan hun lot overgelaten vluchtelingen, die door pokken waren aangetast. Generaal Harington verklaarde dat dit het droevigste en vreeselijkste schouwspel was, dat hij ooit in zijn le ven had gezien. Er waren méér dan zeventig vluchte lingen aan boord en vijftien lijken, maar de ongelukkige opvarenden waren zoo krachteloos, dat ze deze niet over boord hadden kunnen zetten. Op een afstand kon men het kepmen en kreunen van de ongelukkigen ai hooren. Niemand had sinds den dag tevoren naar deze stakkers omgekeken, maar de Britsche autoriteiten zijn er nu toe over gegaan hulp te bieden en hebben een dokter en verplegers aan boord van het dooden-schip gezonden. Er is nu een zeildoek over het open scheepsruim ge spannen en er zijn dekens uitgedeeld. Het moeilijke vraagstuk van de hulp aan de vluchtelingen houdt de geallieerde regeeringscommissarissen bezig, want het is .te veelomvattend om door één enkel land te worden ter hand genomen. Er zijn ntu al 25000 V3n die vluchtelingen te Konstantinopel, terwijl er nog 16000 on derweg zijn en er nog 20000 zullen vol gen. De toestand te Konstantinopel Is m verband met dezen vluchtelingenstroom hoogst ernstig, want in den naderenden zomer wordt de stad bedreigd met aller lei epidemieën van typhus, pokken enz., die nu reeds gemiddeld honderd slacht offers per week onder de vluchtelingen maken. Bezuiniging by de po*t. Naar aanleiding van de tot bet per soneel gerichte uilnoodiging om mede'te werken aan mogelijk geachte bezuini ging op de exploitatie der posterijen, telegrafie en telefonie, zijn 2873 voor stellen, betrekking hebbend op ruim 700 onderwerpen, ontvangen. De directeur-ge neraal heeft een commissie ingesteld om deze voorstellen aan een nauwkeurig on derzoek te onderwerpen. Er zijn reeds circa 80 meer of minder belangrijke wij zigingen ingevoerd. Voorschotten woningbouw. Blijkens de algemeene beschouwingen in de Mem. van Antwoord op de Staats- begrooting is beperking van de voor schotten voor woningbouw noodzakelijk. Het streven der regeering, om den wo ningbouw aan het particulier initiatief over te laten, is dan ook volkomen in overeenstemming met de bedoeling van den wetgever. De regeering houdt slechts in zoover vast aan hst stelsel van pre- miën, dat zij dit jaar nog premiën toe kent voor hst bouwen van eenvoudige arbeiderswoningen. Zoodra het daarvoor uitgetrokken bedrag vanj f 9 millioen zal zijn uitgeput, en in ieder geval met het einde van het loopende jaar, zal het verleenen van premies gestaakt worden. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 8 Maart. Bij de voortzetting van de behandeling van de Jachtwet begroet de heer Weit- kamp het ontwerp met volkomen instem ming. De tegenwoordige toestand is mate rieel en moreel nadeelig voor den land bouwersstand. De jacht is slechts een ver maak voor enkelen en een geraffineerde barbaarschheid. Het ontwerp bedoelt op voering van de bodemproductie en be scherming van menschen. De heer Bierema gaat in het algemeen met het ontwerp accoord. Mevrouw Bakker—Nort ordeelt, dat het ontwerp eindelijk eenig recht voor de boeren brengt. Het zal een betere verhou ding tusschen pachter en eigenaar in het leven roepen. De heer van Voorst tot Voorst betoogt, dat het jachtnecht aan de boeren zelve een wassen neus zal blijken, voorkoming van schade is de beste zijde van 't ontwerp. Spr. heeft geen bezwaar tegen de beharti ging van de landbouwbelangsn, maar zijn groote bezwaar bestaat tegen het losma ken van het eigendomsrecht van het jacht- recht. Ds grondeigenaar is vrij zijn eigen dom al dan niet te verpachten. Het is niet in overeenstemming met het recht, dat de grondgebruiker bij pachting van den grond geen recht zou hebben om het wild te dooden. In de practijk komt het toch daarop neer, althans wanneer de verhouding tusschen grondeiganaar en pachter goed is, zooals dat in vele provin ciën het geval is. ZIERIKZEE. Aan de algemeene vergaie- ring van aandeelhouders der Scheldebank zal worden voorgesteld een dividend van 7 pCt. (als vorig jaar) uit te keeren, terwijl na afschrijving op het kantoorgebouw een bedrag van f 8000 bij de reserve zal wor den gevoegd. De minister van financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks» schatkist is ontvangen, bij den inspecteur der directe belastingen enz. te Zierikzee f 242,97, wegens te weinig betaalde In komstenbelasting over 1921-'22, Wij verwijzen nogmaals naar de ad vertentie in dit nummer voorkomende, waarin medegedee'd wordt dat Pisuisse en zijn „vroolijke kameraden" Zondag avond in de Concertzaal zullen optreden. Op 't gebied van „vroolijke kunst" heeft 't gezelschap zijn sporen reeds ver diend en de leider verstaat uitnemend de kunst zijn toehoorders te vermaken. SCHERPENISSE. Woensdagavond gaf de muziekvereeniging „Eendracht", on der leiding van haren vice-directeur, de heer Mar. Hage Johz., in de zaal „De Gouden Leeuw", "enkel voor donateurs en geïntroduceetden, hare jaarlijksche uitvoering. Op verdienstelijke wijze wer den een 7-tal muzieknummers ten beste gegeven, afgewisseld door 3 tooneelstuk- jes. Vooral het stuk: .,In politiek", blij spel in een bedrijf, trok de aandacht Door de .goede kra.hten waarover het ge zelschap beschikt, konden zij dezen avond maken tot wat zij geworden is. Het corps verstaat de kunst om door zijn opgewekte muziek en zijn kluchtige too- neelstukken, het publiek een aangenamen avond te verschaffen. POST EN TELBGRAPHIE. STAVENISSE. De heer W. Kristelijn, kantoorhouder der posterijen en der te- tefonie alhier, heeft tegen 1 April a.s. als zoodanig eervol ontslag aangevraagd, om alsdan den dienst met pensioen te verlaten. super, 7 X 9, H. Kooman, Dirksland, f 9,20; super, 14 o/of, C. v. d. Berge, Sirjansland, f 3; Mais, C. v. d. Berge, Sirjansland, f 9,87; per 100 k.g,; rood klaverzaad, J. v. d. Have, Oosterland, f 1,47, per k.g. Alles franco op den tyagen. KERKNIEUWS. Ned. Harr. Kerk. Beroepen: Te Nijega en Elahuizen, J. F. Th. van der Linde te Wissenkerke. Te Hagestein en te Montfoort, W. Deur te Zegveld. Te St.-Annaland, J. Bus te Ouddorp. Te Polsbroek, J. H, Gunning E.Bz. te Lage Vuursche. Te Ede, H. Japchen te Den Bommel. Geref. Kerken. Beroepen: Te Katendrecht, H. Ph. Ing- wersen te Nijkerk. Te Balk-Wijckel, J. J. Hettinga, cand. te Apeldoorn. Bedankt: Voor Anjum, Wanswerd en Spijk, W. van Gelder te Langeslag. Qtr. Gmrêt. Kart Beroepen: Te Passaic (New-Jersey, N. Amerika), P. de Groot te Rotterdam. Bedankt: Voor Sliedrecht, K. Groen te Zwijndrecht. Geref. Gem. Bedankt: Voor Benthuizen, A. de Blois, cand. te Vlaardingen. VAN HEINDE EN VER. AANBESTEDINGEN. OOSTERLAND, 6 Maart. Bij de heden gehouden aanbesteding der Landb.-Ver. D. E. S. is de leverantie gegund, als volgt: chili-salpeter, P. J. Timmers, Poortugaal, grijs geheim; zwavelzure ammoniak, H. ooman, Dirksland, f 20,05; ammoniak Volgens het laatst verschenen rapport van de politie te Brandon in Suffolk, heeft aldaar de laatste zes jaar geen enkele ver oordeeling wegens dronkenschap plaats gevonden- In een kolenmijn te Courcelles (Bel gië) heeft een doorbraak plaats gehad, waardoor 3 mijngangen onder water zijn gezet. Reeds zijn 10 dooden en 10 zwaar gekwetsten naar boven gebracht. Tengevolge van den hoogen stand van de Fransche rivier de Loire, staan er te Nantes 73 straten onder water. De regeering van president Harding, die sinds vier jaar aan het bewind is, heeft in die periode de administratie ver soberd, door ongeveer 100.000 ambtenaren en beambten te ontslaan. Na een uiterst rumoerige zitting Is door het parlement van Tsjecho-Slowakije de wet tot bescherming van de repu bliek in eerste lezing aangenomen. De onveiligheid te Berlijn neemt hand over hand toe: moord, doodslag en inbraak zijn aan de orde van den nacht niet alleen, maar ook van den dag. In verband met de staking In de Borinage, heeft de Belgische regeering een 40-tal communisten gearresteerd. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Goedkoope eieren. Hebben de huismoe ders jaren lang tevergeefs gehoopt weer eens Paascheieren tegen vijf cent per stuk te kunnen koopen, dit jaar zal 't onge twijfeld lukken, ja, de kans is zelfs groot, dat ze nog goedkooper uit zullen zijn. Op het platteland in Groningen worden op het oogenblik de eieren tenminste al ver handeld tegen f 4 f 5 per 100 stuks en volgens een bericht uit Westerwolde liep daar bij grooten aanvoer de prijs zelfs al terug tot f3,50 de honderd. Het gunstige weer werkt groctfe productie In de hand en de vraag voor export Is minder groot dan in voorafgegane jaren om dezen tijd, vandaar deze lage prijzen. Werkcloozen. Bij de gemeentelijke ar beidsbeurs te Delft zijn thans ook drie ingenieurs als" werkloozen ingeschreven: 2 civiel-ingenieurs en een electrotechnisch ingenieur. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggevonden. Geachte Redactiet Bierbij veisoeken wy u beleefd onderstaand afschrift te publiceeren ran een tweede request, gezonden aan Gedep. Staten ran Zetland, hetgeen nog in eenige artikelen nader «al worden toegelicht. Wjj verwachten, dat velen nogmaals de moeite zullen willen nemen, ons verzoekschrift te eteunen. Hut ligt ter teekening by de heeren Och tea an, Krom en De Mooy. Ook kaartjes eyn geldig. ZiEBtKZEE, 7 Maart 1928. Jan Gedeputeerde Staten der Provincie Zeeland. Wy hebben de eer uw geacht college te berichten, dat de gemeenteraad van Zierikxee opnieuw tot den aankoop van een gasoven «iet toebehooren van het z.g. „Goffin-systeem" heeft besloten (het schjjnt nu eenmaal voor gemeenteraadsleden moeilijk te zyn op een eent genomen besluit terug te komen), die geleverd zal worden doer den heer Carl. Haasters te Utrecht. Volgens ons eigen onderzoek is door Haasters niets aangeboden wat hg alleen kan leveren of door octrooi beschermd is. Er had dus een inschrijving ook door andere firma's behooren te zyn. Het belang der belastingbetalers wordt geschaad door deze onderhandsche over haaste en kostbare opdracht, zónder advies van bevoegde onpartydige deskundigen, zónder eenige gezonde mededinging en inschrijving Wjj verzoeken daarom met vele ingezete nen op dezen laatsten grond het raadsbesluit, waarbü een crediet van f 50.000,— wordt beschikbaar gesteld voor aankoop eenwr nieuwe gasoven volgens het z.g. „Goffin- systeem", niet goed te keuren, doch integen deel de raad te gelasten om door een neutraal deskundige een nader onderzoek ter zake te doen instellen. Is V. ROSSEM's boste CURACAO Is lichte Prnlm- en Rooktabak. Is ongesausd en geurig Tan nature. Is verkrijgbaar h 12 ct. per Vi (Ingez. med.) In de laatst gehouden raadsvergadering namelijk werd een desbetreffend voorstel verworpen, terwyl er bovendien op gewezen dient te worden, dat een dergelyke uitbrei ding van dit gasbedrjjf natuurlijk niet be vorderlijk kan wezen voor een eventueel® electrificeering van het eiland Schouwen— Duiveland. Ten overvloede merken wjj nog op, dat te Lisse de invoering van het „Goffin- systeem", tonder automatische laad- en losinrichting, slechts een uitgave van f4000 (vier duizend gulden) vorderde. Hetwelk doende, enz. (w g.) A. J. ILCKEN, Civiel-Ingenieur. H. A. J. PIETERS. Scheikundig-Ingenieur. TELEGRAMMEN. DEN HAAG. H. M. „Tromp", welke on« j der commando van den kapitein ter zee jhr. Rendorp, te Smyrna vertoefde, zal naar Nederland terugkeeren en wordt einde dezer maand te Willemsoord ver wacht. Onder zeer talrijke blijken van sym pathie en waardeering uit politieke en andere kringen, vierde vandaag de oud minister van financiën, mr. Kolkman, lid van de Tweede Kamer en van Ged. Staten van Zuid-Holland, zijn 70ste verjaardag. Onder meer zonden de Kamervoorzitter, het college van Gedep. en het personeel der Prov, Griffie een bloemstuk. Er was een druk bezoek ter receptie. Na Paschen biedt de R.-K. Kamerclub den jarige een diner aan. MiiNCHEN (V.-D.) In verband met Öe samenzwering in Beieren, zijn wapen transporten aangehouden. Het doel der staatsgreep was, Beieren te laten gren zen aan den Rjjn en een Donauconfede- zen aan den Rijn en een Donaufederatie onder Fransch protectoraat te vormen. SANTIAGO (V.-D.) Het Chileensche Ka binet is afgetreden. BERLIJN (V.-D.) De teruggave der in- bes'.aggenomen Duitsche goederen ui Amerika begint volgende' maand. MAB KTBERICHTKN. ZIERIKZEE, 8 Maart. Tartvfa f 10,35— f 10,50; chevaliergerst f 9,50f 9,65; rogge f 9,50; bruine boenen f 10—f 15. Alles per 100 kilo. Aardappelen (blauwe) f 1,20—f 1,25; (bonte) f 1,60; per "70 kilo; uien (groote) f 0,30 per 50 kilo. Weinig aanvoer en handel. (ST.-(MAARTENSDIJK. Tarwe f 10 d f 10,50; rogga» f 9 t 9,50; haver f 9 óf 10; schokkers! f 26 f 27; krooa- erw'tën f 21 f 22; kleine groene erw ten f 19 a i 20; bruine boonen f 14 a f 15; per 100 k.g.; aardappelen f 1 f 1,75 per 70 k.g.; ajuin f q,30 f 01,40 - per 60 k.g.; boter f 1,25 f 1,35 per Vï k.gj.; eierert f 5 f Bi.50 per 100 st. Coöperatieve Yelling ZIerlkiee. Veiling! van Zaterdag 3 Maart. Aardappelen 2—2l/2 ct. per kilo; prei f 4,50—f 5 per 100 bos; witlof 20—25 ct.; id. 2e soort 15 ct.; id. 3e soort 4 ct.; peren: kleipeer 19 ct.; pondspeer, 3e soort, 13 ct.; appelen: goudreinet 10— 20 ct.; id. 2e soort 9 ct.; Brabantsche bellefleur, extra 18 ct.; id. Ie soort 9—12 ct.; id. 2e soort 6—7 ct.; cox pomona 9 ct.; bruinzoet 15 ct.; huismanszoet 12 —16 ct.; ermgaard 14—18 ct.; id. 3e soort 12 ct; alles per kilo. Velling van 8 Maart. GROOTE VEILING. KIPEIEREN 5.50. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 5,30 k f 6,—. Dito Kleine f 4.10 k f 4,10. Dito Barnevelders f 6,—. EENDEIEREN f 6,— h f 6,90. GANZENEIEREN f 13,— h f 16,50. alles per 100 stuks. Aanvoer 6000 stuks eieren. BOTER f 1,1» k f 1,19 Dito afwekende f 0,70 k f 0,81. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 9 Maart. Hoogste barometerst. 773.3 te Haparanda. Laagste 755.9 te Vestmanoer. Verwacht tot den avond van 10 Maart: matige tot zwakke, noordoostelijke tot oostelijke wind, betrokken tot zwaar be wolkt, weinig of geen neerslag, 's nachts om het vriespunt, overdag zelfde tem peratuur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1