Zierikzeesche Nieuwsbode GRATIS?; Huis- en Kerkbijbels abonnement: Woensdag 7 Maart 1923. zierikzeeeche courant. j** jS Vooralle gezindten OUDE KERKBOEKEN F a A. C. OE MOOIJ, binnenland. Ptf» per 8 maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTlEN: van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 «tv per regel. Beolames 80 ets. p. regel. B(j contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. mime keuze in: van de EENVOUDIGSTE tot I de meest LUXE soorten. worden als nieuw ingebonden. Aanbevelend, RRAANPLEIN - ZIERIKZEE, I BUITENLAND, Het procee-Stelnman*. Onder enorme belangstelling ving Maandagochtend te Antwerpen de procu reur des konings, zijn requisitoir aan; zijn betoog was overweldigend. Herhaal de malen richtte hij rechtstreeks het woord tot de beklaagden, die zichtbaar onder den indruk waren. Alle gunstige ge tuigenissen voor Van den Wouweren me vrouw1 Steinmann werden met een hand gebaar weggevaagd. Het is mogelijk, zei- de hij, dat in den oorlog Van den Wou- w'er een moedig soldaat was, doch na den oorlog is hij afgedaald tot de laag ste trap der maatschappelijke ladder. Hij is een Don Juan zonder een grein van ridderlijkheid tegenover de vrouwen die hij verleidde. Mevrouw Steinmann heeft zich aan gesteld als een vulgaire slet. Beiden heb ben zij een hinderlaag gelegd voor den echtgenoot, die haar nochtans Was blijven liefhebben en ze hebben hem uit den weg geruimd om de 300,000 frank van zijn levensverzekering in handen te krij gen. Om de medeplichtigheid van me vrouw Steinmann aan te toonen, stelde de procureur de moeite in het licht, die zij deed om haar echtgenoot te be wegen, zelf de auto te besturen die hen naar huis moest brengen en in het bijzonder legde hij nadruk op het feit, dat de revolver, die Steinmann toen hij gewond het huis binnenvluchtte, tever geefs in het nachtkastje van zijn vrouw zocht, daarna het wapen bleek te zijn, dat de moordenaar gebruikt moet hebben. De zomertijd in frankrijk. Terwijl in ons land de Tweede Kamer den Zomertijd heeft afgeschaft, wordt in Frankrijk een beweging op touw gezet, om daar den zomertijd in te voeren. De Vereeniging van Fransche badplaatsen heeft aan de ministers van openbare wer ken en van de volksgezondheid en aan de presidenten van de Kamers van Koop handel een adres gezonden om er op te wijzen, van welk groot belang voor de Fransche badplaatsen en toeristen-centra de aanneming van den zomertijd zou zijn, waarover het parlement binnenkort zal beraadslagen. De hooge hótelprijzen, waarover niet ten onrechte wordt geklaagd, zijn, naar in het adres uiteengezet wordt, vooral een gevolg van den grooten invloed op eens van badgasten en toeristen tijdens de vacanties. Dan komen er zooveel gas ten ineens, dat ze niet geborgen kunnen worden en het gevolg daarvan is, dat er geen concurrentie van lagere prijzen komt. Door het invoeren van den zomer tijd kan in het eind van den zomer het officiëele seizoen nog wat worden ver lengd en kan worden voorkomen, dat in de tweede helft van September, wanneer de avond omt 6 uur in plaats van, zooals bij den zomertijd het geval zou zijn om 7 uur invalt, een groot aantal zomer gasten maar liever naar huis terugkee- ren, omdat die, vroeg invallende avonden hun onaangenaam zijn en te veel aan den naderenden herfst doen denken. Ook het toerisme zou van den zomer tijd profiteeren en wie weet welk een omvang het automobielverkeer gekregen heeft en welk een rol dat speelt bij het bezoek aan de badplaatsen, zal begrijpen dat ook voor de toeristenbonden in Frank rijk het vraagstuk van den zomertijd' van groot belang is. De Zomertijd. iDe heer Van der Waerden, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den minister van binnenlandsche zaken en landbouw gevraagd; Is 'de minister bereid een rapport te doen samenstellen van de gegevens, ver zameld inzake den zomertijd, en dit rap port publiek te maken Eenige belanghebbenden hebben beslo ten, een voorloopig comité te vormen, met het doel, een nationale beweging )n het leven te roepen om alsnog te trach ten de aanneming van "het voorstel-Braat in de Eerste Kamer te voorkomen. In| de Zaterdag te Utrecht gehouden vergadering van het bureau voor sociale actie ten dienste van handelsreizigers en handelsagenten in Nederland is met alg. stemmen besloten een adres te zenden aan de Eerste Kamer, om aan te drin gen op verwerping van het initjatief- voorstel-Braat c.s., terzake de afschaffing zomertijd. in beginsel werd besloten, steun te verleenen aan een eventueel te vormen agitatie-comité voor het behoud van den zomertijd. 3 Buurtverkeer Spoorwegen. Naar de „Msb." mededeelt, zal, ingaan de 1 April as., op verscheidene baan vakken der Nederlandsche Spoorwegen *het buurtverkeer worden ingevoerd, waarbij de prijs van de reis heen en terug evenveel zal bedragen als U/2 maal den prijs van een enkele reis. EERSTE KAMER. pe leden vaci de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn ter vergadering bij eengeroepen tegen Dinsdag 13 dezer, des avonds te halfnegen uur. De afschaffing ran dea ZamrrlQë. Ingevolge art. 110 van het Reglement van Orde is de schriftelijke en monde linge verdediging van het voorstel van wet van de heeren Braat en De Boer tot afschaffing van den Zomertijd opgedra gen aan den heer Braat. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 0 Maart. Bij de voortzetting van de behandeling van de Huur com missie wet wordt het amendement-Oud, om voor verwaarloos de woningen^ de vrije huurverhooging niet toe te staan, aangenomen met 44 tegen 16 stemmen. Pe beer van Rappard licht 2ijn amen dement toe om de wet toe te passen op fabrieks woningen. De heer J. ter Laan bestrijdt dit amen dement, dat een der smerigste is, die hij is tegengekomen. Bij een conflict tus- schen den patroon en de arbeiders, kun nen de Jaatsten zonder vorm van pro ces uit hun woning worden gezet De heer Smeenk bestrijdt het amen dement op principieele gronden. Minister Heemskerk acht het amende ment in dezen vorm onaanvaardbaar. Be ter is z.i. de volgende redactie: De fa- briekswoningen aan de huuropzcggings- wetten te onttrekken, indien de bewoner (de arbeider) niet meer bij de onderne ming in dienst is», en indien de wo ningen voor andere arbeiders noodig zijn. Pe heer van Rappard wijzigt zijn amendement aldus. De heer Ter Laan handhaaft zijn be zwaren. Da heer Boon betoogt, dat de nieuwe arbeiders thans moeten lijden onder de voordeelen van de oude, die niet be hoeven te verhuizen. Het amendement wordt verworpen met 52 tegen 21 stemmen. De artikelen 2—6 worden vastgesteld. De heer van Gijn licht zijn amende ment toe, om het vrije percentage op 1 Januari 1924 op 60 en 45 en 1 Juli 1924 op 70 en 521/o te bepalen. De heer Smeenk bestrijdt het amen dement. Bij de aanneming daarvan kan de Huurcommissiewet wel vervallen. De heer J. ter Laan bestrijdt het amen dement eveneens. Minister Aalberse ontraadt het, omdat de kosten van het bouwmateriaal aan merkelijk zijn gedaald, en meer huur verhooging niet noodig is. De heer van Gijn trekt zijn amende ment in. De heer Hermans licht zijn amende ment toe, om voor bepaalde gemeenten met grooten woningnood het vrije per centage op 35 en 25 te bepalen. De heer van Vuuren bestrijdt dit amen dement. De heeren Ter Laan en Smeenk ver dedigen het amendement, omdat het een gele'delijke huurverhooging bevordert. Minister Aalberse beveelt het amende ment aan, mits die percentages worden 40 en 30 pet. De heer Hermans handhaaft het amen dement ongewijzigd, omdat zooveel Ka merleden op aanneming ervan prijs stel len, dat zij bij verwerping tegen de wet zouden stemmen. bestrijding van het ongewijzigde amendement door min, Aalberse, brengt de heer Hermans de gewenschte wijzi gingen aan. Het amendement wordt aan genomen met 43 tegen 27 stemmen; het wetsontwerp wordt daarop aangenomen met 51 tegen 19 stemmen. Aan de ordie is de wijziging der Ra- denWet, die, na goedkeuring van 't amen dement van de Comm. v. Rapporteurs, 2. h. s. wordt aangenomen. Aan de orde is daarna het wetsont werp tot toekenning van een toelage door de gemeenten aan onderwijzers voor Werkzaamheden huiten schooltijd. De heer Wintermans oefent critiek uit Betaald moet worden wat volgens over eenkomst met de gemeente is gedaan. Er moet zekerheid zijn dat de gemeenten uitkeeren zooveel als dit ontwerp toe staat. De Kamer iwordt verdaagd. Wfel-lUU Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. In de Concertzaal sprak Maandagavond, uitgenoodigd door de afd. Zierikzee van den Vrijheidsbond, mr. G. Boon, lid der Tweede Kamer. Mevr. Kooijman- opende, ais wnd. voor zitster, deze bijeenkomst, waarna zij spr. en publiek het welkom toeriep. Nadat mr. Boon het spreekgestoelte had ingenomen, deelde hij mede, dat 't eerste deel zijner rede gewijd zou zijn aan de opheffing der rechtbank te Zierikzee, ter wijl hij na de pauze de politiek van den Vrijheidsbond zou uiteenzetten. Den 19 Februari ontvingen de leden der Tweede Kamer een wetsontwerp, be staande uit 14 artikelen, waarvan 't eerste luidde; De rechtbanken te Zierikzee en Heerenveen worden ontbonden. De Kamerleden waren niet bizonder ver rast, want uit de Mem. van Antwoord: op de Staatsbegrooting van Justitie was 't reeds gebleken, dat er iets zou gebeu ren. Ben Staatscommissie werd ingesteld om te onderzoeken, weike rechtbanken het eerst in aanmerking zouden komen. Twee kwamen al dadelijk in aanmerking, n.l. Zierikzee en Heerenveen. Spr. noemt zulks kleine politiek. Hij beschouwt dit wetsontwerp als een proefballonnetje en hij zegt tot de andere gemeenten, welke een rechtbank bezitten: wordt ook over uw zaak beslist. Vast staat, dat bezuinigd moet worden. Vele pogingen zijn daartoe reeds gedaan, welke nader werden onder het oog ge zien. Opheffing der Zierikzeesche recht bank zal echter geen bezuiniging zijn, want, en hier verwijzen wij naar het adres dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, de kosten zullen zeker niet minder worden. Er is beweerd, dat hier te weinig zaken worden behandeld, waarvoor men 1921 als maatstaf koos. In 1922 zijn echter veel meer zaken behandeld, zoowel civiele als strafzaken. Ter illustratie van de denkbeelden, die in zekere kringen heerschcn, deelde mr. Boon mede, dat een hooge magistraat dezer dagen bet volgende verhaaltje ver telde ten aanzien der rechtbank alhier. De president opent de zitting! „Deurwaarder, lees de rol!" „„Er staat niets op, mijnheer!"" De president staat op en zegt: „Mijne heeren, ik sluit de zitting!" Dit „waandenkbeeld" heerscht ook, he laas, bij de leden der Staatscommissie, welke is samengesteld uit Hagenaars. Slechts één uit de provincie heeft daarin zitting. Spr. gaat dan na hoe het voor de rechtzoekenden zal worden wanneer de rechtbank onverhoopt naar Middelburg zal worden verplaatst. Het nadeel dat wij hier dan zullen heb ben is een gevolg van de achteruitzetting van het platteland tegenover dc groote steden, waar men er een zeer zonderlinge voorstelling van 't platteland op na houdt. De uitgestrektheid van 't arrondissement mag niet worden verwaarloosd bij de be oordeeling tot al dan niet opheffing, heeft minister Heemskerk gezegd. Spr. zou er aan toe willen voegen; ligging en bereik baarheid zijn nog van veel meer belang. De buitengemeenten van ons land heb ben 't grootste belang bij het behoud der rechtbanken, omdat het cultuurcentra zijn. Het ontwerp tot opheffing zal spoedig in behandeling komen; het is slechts een kwestie van weken. Het is geen partijzaak en daarom heeft het hem verwonderd en bedroefd, dat men in ingezonden stukken den Vrijheids bond beschuldigde er politieke munt uit te slaan. Laat men hier niet komen met kleine politieke dingen; laat men slechts volgen en medewerken voor de cultureele belangen van 't platteland. Spr. herinnert aan een artikel in „de Nederlander", waar men niet vijandig stond tegen het komende wetsontwerp, doch spr. geloofde zeker, dat het Chr. Hist. Kamerlid, dhr. Krijger, een Brui- nisser, evenals hij, zijn best zal doen om de rechtbank voor Zierikzee te be houden. Spr. hoopt, dat mr. Oud, die Dinsdag avond komt, met hera mede zal werken. Op reis naar hier kwam spr. langs Veere, een doode stad met grootsch ver leden. Hij hoopte dat Zierikzee, dat geen „ville lumière" is, nooit zou worden als Veere en, zoo eindigde spr. zijn betoog over de rechtbank, wij, vrijzinnigen, zullen niet medehelpen om Zierikzee zonder noodzaak terug te brengen tot een stad als Veere! (Applaus). Na de pauze behandelde spreker de politieke vraagstukken in den loop der laatste jaren aan de ofde gekomen, o. a.: Eerste Kamerverkiezing in 1922, en de daarbij door den V.-B. aangenomen hou ding; het ingenomen standpunt ten aanzien van het militaire vraagstuk; de L.O.-wet, de Zomertijd, die ondanks Braat afge stemd is. Spr. vestigde de aandacht op de vrij heid van geest, arbeid en hanclelf welke bij de huidige regeering in geva.ai> zijn en in dit verband werden beschouwd: de bioscoopwet, de arbeidswet, de landbouw- arbeiderswet en last not least de vrijheid van handel. f Tot slot wees spr. op het be.lang der Prov. Statenverkiezing voor de samenstel ling van onze Eerste Kamer. Als debaters traden op ds. de Roode en de heeren Geluk, Hamburger en van Oeve- ren. De heeren Geluk en Hamburger bleken niet overtuigd, dat de bespreking over de opheffing der rechtbamk vrij van poli tieke smetten was, terwijl zij voorts spra ken over dc herziening der L. O.-wet en de herclassificatie. Ds. de Roode zette zijn politiek stand punt uiteen, terwijl de heer v. Oeveren mededeelingen deed over de stemverhou dingen in de Prov. St aten van Zeeland, waaruit duidelijk foleeik, dat pver vel® zaken, zoowel van V.-D. zijde als van V. B. zijde, de stemmen meermalen ver deeld waren, Mr. Boon moest zijn repliek wegens het vergevorderde uur beperken. Slag vaardig diende hij de debaters van ant woord. 1 't Was reeds middernacht, dat deze ver gadering uiteen ging, nadat de presidente mr. Boon dank had gebracht voor zijn keurige rede. Blijkens mededeeling in onze adver tentiekolommen zullen op Zondag 11 Maart a.s. Pisuisse en „Zijn vroolijke Kamera den" ons in de N.V. „De Concertzaal" weder komen vergasten op een program ma van hun steeds zoo in den smaak val lende amusementskunst. Naast de Nederl. Volksliedjes aan het Klavier, met nieuwe zangwijze en nieuwe solo-voordrachten, zijn, naar men ons mededeelt, als bijzon dere attracties aan het programma toe gevoegd twee nieuwe duetten van Jenny Gilliams en Pisuisse, namelijk .Liedjes uit den Tijd der Poederpruiken" en „Liedjes uit het Zeeuwscbe Land", de2e Jaatsten speciaal door Pisuisse vervaardigd om de nationale kleederdracht en de oude boe- rengebruiken uit zijn geboorteland, Wal cheren, te verheerlijken. Deze frissche, levenslustige samenzangen hebben overal, waar zij tot nu toe ten gehoore werden gebracht, geestdriftige toejuichingen ver wekt. In het voor de voorstelling vastgestelde programma is ook opgenomen een in het kader der „Vroolijke Kunst" geheel pas send een-actertje „het Stukje in 't Och tendblad", met Pisuisse in de hbofdrol. ELKERZEE. In de voor 120 bezoekers veel te bekrompen zaal bij Hanse, werd Vrijdag onder een geweldig hooge tem peratuur de algemeene vergadering van het „Groene Kruis" gehouden. Toen de voorzitter, ds. Poort, bij de opening zijne groote voldoening had geuit wegens de overtalrijke opkomst der leden, en te genwoordigheid van tenminste eenige da mes, rioodigde hij de rookers, die reeds dikke dampwolken hadden doen opstij gen, uit, de vuren te dooven, niet slechts uit deferentie jegens de dames, maar ook wijl de „dampstralen" zich niet ver dragen met de Röntgenstralen, waarover dr. "Huese straks zal spreken, werd die uitnoodlging in 't algemeen met instem ming begroet, sommigen voldeden er met weerzin aan, een enkele sprak zelfs van „een ramp". De secretaris, de heer C. Padmos, las de zaakrijke en correcte no tulen en, het omstandig jaarverslag, waar voor de voorzitter hem ondqr instem ming der vergaderden, welverdienden dank bracht. Het verplegingsmateriaal was door de heeren Leendertse en De Voogd nauwkeurig in orde bevonden. In afwijking van 't reglement werden voor ditmaal dc aftredende bestuursle den, ds. Poort, ds. Laarman en de Voogd bij acclamatie herkozen. Het verslag van de verpleegster, mej. de Jong, stond vrij wel in mineur. Klachten werden verno men over onaangename ervaringen, over totale afwezigheid van belangstelling voor een door haar belangeloos te geven cur sus over de vele on gewenschte ziekenbe zoeken van belangstellenden, waardoor de zieken worden gekweld en in hun broodnoodfge rust gestoord. Zij vraagt met nadruk zulke bezoeken te staken en vooral ook om in de ziekenkamer niet te rooken. Bij allerlei weersgesteldheid buitengewone afstanden af Je leggen, ver oorzaakt. oververmoeidheid. Gelukkig bleef de modulatie tot een anderen toon aard niet uit: wij mochten klanken be luisteren, die getuigden van betoonde dankbaarheid door verpleegden, van liefde, toewijding en roeping voor haar taak. In totaal werden 2246 ziekenbe zoeken afgelegd. De voorzitter bracht op welsprekende wijze, onderstreept door algemeen applaus, hulde en dank aan de zuster voor de Wijze, waarop zfij haar werk had verricht. 'Ondanks subsidies der 3 gemeenten, haar armbesturen, en de diakonieën tot een gezamenlijk bedrag van f 525 en den verkoop der Emmabloem, ook dit jaar te houden, van pl.m'. f 60, zullen de financiën in de toekomst veel zorg eischen. Niet alleen de penningmeester, dfc heer Spek, maar ook de Commissie tot nazien der rekening, de heeren Ame- lunxen, Hubregtse en J. Padmos, spra ken dit! bij monde van den eerstgenoemde uit. De voorzitter drong aan op ver grooting van het ledental, thans 350 en verhooging der contributie. Ten laatste sprak dr. Huese over de werking der Röntgenstralen (met licht beelden). Met onverdeeld gespannen aan dacht Werd deze hoogst interessante, met geestigheden gekruide „les" gevold. (Een. open collecte voor een zieken auto voor ons eiland bracht f 21 op. zakje A. J. P.'§ Orena- dinesaus in ieder pakje .P.'s Amandeltjespud ding. Tijdelijke reclame. geen cassatiemiddelen waren aangev.oerd, werd door het D.M. geconcludeerd tot verwerping van het ingestelde beroep. De uitspraak werd bepaald op, 12 Maart a,». De Zuid-Holi. CredietTereesigiBg. Pe instructie in de zaak tegen den heer T., directeur van de Zuid-Holland- sche Credietvereeniging te 's Gravenhage, thans gedetineerd, is beëindigd en de zaak verwezen naar de openbare terecht zitting van de Haagsehe rechtbank. Ver moedelijk wordt de zaak einde dezer maand en anders begin April behandeld. KERKMEÜ1T8, N«d. Harr. Kerk. Bedankt: Voor Baambrugge, P. C. do Groot te Jutphaas. Oeral. Kerken. Beroepen: Te Axel, G. Laarman te Scharendijke. Te Heinkenszand en te Oosterend op Texel, C. van der Woude, candidaat te Sneek. Te Boornbergum, C. M. Huizinga te H00- gersmilde. Te Midwolda, W. Dooren- bos, cand. te Groningen. Te Maas sluis (B,), W. Veder te Gouda. Te Nieuw-Vennep, J. Visscher te Hijlaard. (Bedankt: Voor Middelburg, L. J. C. Kreijt te Dieren. Voor Nijemirdum, J Visscher te Hijlaard. Gerat. Gam. Beroepen: Te Rilland ZH. Kievit Jz., te Veenendaal. BRUINISSE. Vrijdagavond 6,30 ure, ds. Neerbos, voorber. H. A. MCHTZAKB5. Prof. Otto Otto. Maandag heeft voor den Hoogen Raad gediend de bekende strafzaak tegen Otto Schlesinger, zich noemende prof. Otto- Otto, die door de rechtbank *te Rotter dam Was veroordeeld tot f 100 boete, subs. 1 maand hechtenis, wegens het onbevoegd en zonder noodzaak uitoefe nen van de geneeskunde, nadat de kan tonrechter te Rotterdam den beklaagde te dier zake had ontslagen v,an alle rechtsvervolging. In deze zaak, waarin Gemeenter*ii<l8v:>rgaderlng van Zierikzee, gahouden op Vrtfdag 2 Maart 1923, des 'anam. 2V« uur. (Vervolg.) Thans komt aan de orde punt 10 der agenda, „de clou" dezer vergadering, zooals de voorzitter zeer terecht opmerkt. Betreffende het in de vorige vergade ring genomen besluit ten aanzien van het invoeren van een z.g. „Goffin"-systeem aan de gasfabriek alhier, is o.a. bij B. en W een senrijven ingekomen van de M.A.BE.G., waarbij deze firma verklaart, dat zij in deze kwestie er met de ha ren is bijgesleept. In die vergadering is o.m. beweerd, dat die firma min of meer misbruik maakte van het vertrouwen van de gemeentebesturen in die firma 'ge steld, en dat zij daartoe gebruik maakte van de diensten van den heer Adriaanse, directeur van de gasfabriek te Harder wijk. Vorengenoemde firma verklaart in haar schrijven uitdrukkelijk, dat tussohen haar en den heer Adriaanse, nimmer eenige zakelijke relatie heeft bestaan. Zij be- schouwdeden heer Adriaanse als een ba rer grootste tegenstanders. In een ding stemde de mpij. met den heer A. overeen, n.l. dat de goede naam van het gasvak beiden zeer ter harte gaat. Deze goede naam is echter in den laatsten tijd leelijk in opspraak ge komen. I. p. v. de concurrentie met de electriciteit het hoofd te bieden, door een gas te vervaardigen van deugdelijke samenstelling, laat dit op heel wat fa brieken te wenschen over. Dit is ten deele een overblijfsel uit de oorlogs jaren, toen men niet over voldoende hoe veelheden kolen kon beschikken. Thans bestaat er evenwel geen enkele gegron de reden om voor een hoogen gasprijs slecht gas te leveren, hetgeen o.m. het geval is bij het toepassen van het z.g. „Goffin"-systeem. De naam „Goffin"-werkwijze is een eti ket voor een werkmethode, die in den oorlog in tal van fabrieken werd toege past, bij gebrek aan kolen. Zij werd dan ook hier te lande noodgedwongen toe gepast. De M.A.B.E.G. schrijft voorts, dat het haar voor de inwoners van onze gemeente ten zeerste zou spijten, indien deze i. p van een behoorlijk licht en warmte-ge- vend gas, sléchts een mengsel van gas met slechte samenstelling zouden krijgen. Ten aanzien derzelfde kwestie is van Ged. Staten van Zeeland bericht inge komen, waarbij zij B. en W. verzoeken, nogmaals bet gevoelen van den Raad in te winnen. Zij voegen daarbij de ad- haesie-betuigingen aan het adres van de heeren A. J. Heken en H, A. J. Pieter9, hetwelk 81 Jan. j.l. aan genoemd col lege werd opgezonden. B en W. doen ;n deze geen voorstel. iWeth. Koopman vraagt, namens 8 raadsleden, toelating van den directeur der gasfabriek ter verdediging van het veelbesproken „Goffin"-systeem. Het Ver dedigen van een technische kwestie, door personen buiten den Raad staande, wordt in tal van gemeenten toegestaan, verze kert weth. Koopman. De voorzitter verklaart, dat sedert zijn komst in deze vergadering het nog nooit is voorgekomen, dat iemand bui ten den Raad geroepen werd een voor stel te komen verdedigen. Nu mag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1