m rr zsxjr&ZF"K aSMssw'» gS*§Si£3~ SF. jÖJlSSSSS sepsis ABONNEMENT: Prjjs p«r 8 maanden f 1,30, franco per post f 1,80. Voor het bollenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 3 eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vr(Jdag. Hmmn, Dit nummer bestaat alt 8 bladen. "EERSfEBLAPT Halfvastenmarkt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zmiuii maken bekend, dat de J"rlö^8ch® HALFVASTENMARKT op Donderdag 8 Maart a alhier zal gehouden worden. ïiaaixzix, 5 Maart 192S. Burgemeester en Wethouders van A J FOKKER VAN CRAYIS1KYN 'VAN RENGERSKIRKI, Burgem. P. F. WlTTERMANS, Secretaris. Opheffing Rechtbank. Aon al onze lezers en lezeressen is •t natuurlijn bekend, dat er van regee- rlngswege ernstige plannen bestaan, met het oog op bezuiniging der uitgaven op de Justitiebegrooting. de rechtbank te Zierikzee op te hellen. Onnoodig haast te zeggen, dat zulks door al onze Iele", zeer zou worden tetreurd. Is opheffing, bezuiniging Zeer zeker niet Het is duidelijk, dat de Middelburg- sche rechtbank, «aarheen de zaken van onze op te heffen rechtbank zeer waar schijnlijk zouden gaan, eien uitbreiding van personeel zou beboeven. Maar vooral mag niet vergeten worden, dat er zeer booge kosten zouden komen voor rel» en verblijfgelden van getuigen, partijen en beklaagden. Wanneer we de weeg schaal der gerechtigheid, passend in 1 kader van dit betoog, eens ter hand namen, en daarin leggen het hier bo venbeschrevene, dan zou 't zeer de vraag zijn of inderdaad wel een bezuiniging van voldoende belang zou worden ver- kregen. En hoe staat het met onze verkeers- wegen Het is voor de meesten onzer onmo gelijk 's morgens tijdig op de zitting der Middelburgscbe rechtbank aanwezig te zijn; den vorigen dag reed» zal de reis moeten aanvaard. Vangt de zaak, waarvoor men ia op geroepen. eerst laat aan, dan kan men dien dag niet meer naar zijn woonplaats terugkeeren, zoodat drie dagen nood.g zullen zijn, ioplaats van één dag, zooals thans het geval is. Behoud der Zierikzeesche rechtbank is een belang, niet alleen voor Zierikzee, maar vooral ook voor Scbouwen-Duive- land, Thoien en St.-Philipsland. Nu zal - wellicht reeds morgen (Dins dag) in elke gemeente van de drie hler- voren genoemde eilanden, een adres ter teekening worden neergelegd, hetwelk is gericht aan de Tweede Kamer der da ten-Generaal, verzoekende, de in dat ndres aangevoerde motieven ernstig in overw-eging te willen nemen, opdat wan neer het ontwerp in de Kamer komt, de afgevaardigden op de hoogte zullen zijn, welk groot belang voor onze zoo stief moederlijk bedeelde provincie op t spe S'Met den meesten aandrang raden wij, mannen zoowel als vrouwen, aan hun handteekening op dit adres te Pla»^a' opdat door het groot aantal namen I(aUe kiezers en kiezeressen moeten teekenen de aanhangige kwestie meerdere kracht wordt bijgezet. De tijd dringt! Reeds is - naar wij vernemen - het ontwerp in de afdeeiingen tot onderzoek Dralen om uwe handteekening op het adres te plaatsen, kan noodlottig worden voor het behoud der Rechtbank. Te laat zult ge U beklagen, indien U het adres schouderophalend negeert en ge later voor minstens 3 dagen uit uwe zaken, uw werkkring of anderszins geroe pen wordt, voor een zaak, d,e dan wel licht te Middelburg zal worden berecht. Inwoners van Schouwen-Duiveland Thoien en St.-Philipsland, teekentjillen. buitenland. gen bang oogenhllk. Men kent de anecdote van Napoleon's barbter Deze schoor den kleinen Corsl- caan en steeds naar genoegen van den keizer-veldbeer. Op een goeden dag zeide de barbier, toen hij NaPola°a _tond aeent en met het mes gereed stond. Het zou toch voor mjj als barbier de gemakkelijkste zaak ter wereM zijn om U ter vermoorden". Deze als grap be doelde opmerking werd door Napoleon niet op prijs gesteld; hij liet zicb voortaan door een ander scheren. i Nu nas celeden is in Atlantic City lm den staat New Jersey, 'ets^8* voorgevallen maj>r de .anecdote was let Maandag 5 Maart 1923. zierikzeeschi; courant. wamam. 5o. ld898< i L Hr.iJ.lf LKZE Ofc-IWiel I. 1. I0STE» AD VERTENTIÊN v*n 1—8 regels 80 ets., van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van Aft- gave vóör II ure. tvat dreigender van opzet dan die waar van Napoleon het lijdend voorwerp was. 'Een rechter, Sickle, had kort tevoren een neger ter dood Veroordeeld en de man wa9 terechtgesteld. Maar Amerikaan- sche rechters, die veelal gaarne clean shaven zijn, moeten soms onder het meJ. En zoo zien wij den rechter Sickle bin nengaan bij een neger-barbier. Deze zeept hem in, heft het mes op en zegt: ,,U hebt mijn broer, BUI Battle, tot den electrischen stoel veroordeeld*. De rechter, die natuurlijk vree9elijk schrikte, had de zelfbeheersching doodstü te blijven zitten. De neger brengt het scheermes op de huid en vervolgt, ter wijl hij begint te scheren, „Nou, hij deugde ook voor geen cenp'. Ke» nieuw drama te Los Aogeles. Los Angeles, dat het tooneel Is ge weest van zoovele onopgehelderde mis daden, waaronder de moord op den En- geischen cinema-directeur Taylor, ver keert thans weer in opwinding, veroor zaakt door een ander sensationeel mys terie, schrijft de, Daily Chronicle". Men vermoedt dat een mooie vrouw de oor zaak hiervan is. Het slachtoffer is Earl Remington, een welgesteld electro-tecbnisch ingenieur, die goed bekend is in de club-kringen en in de filmkolonie te Holywood den naam heeft een Don Juan te zijn. Zijn vrouw en dienstboden werden in de vroege morgenuren gewekt door schoten. Enkele uren later vond een kamermeisje Remington dooa op den rijweg naar zijn huis. Zijn lichaam was doorzeefd met hagelkorrels. Bij de lijkschouwing bleek p/chter, dat de dood veroorzaakt was door een steek met een dolk in het hart. De steek moet met kracht zijn toe gebracht, toen hij op den grond lag, na te zijn getroffen door het schot. Zijn lijk lag bij zijn auto, waaruit hij blijk baar juist gestapt was. Bij het politieonderzoek bleek, dat men een vrouw alleen in een gesloten auto den heelen avond in de nabijheid van het huis had gezien en dat kort voor middernacht twee mannen en twee vrou wen waren gezien die in de duister nis op den loer lagen bij een leegc auto. Mrs. Remington vertelde aan de po litie, dat haar man sedert twee drie weken zeer vreemd had gedaan en zeer zenuwachtig was. 's Nachts sprong hij op bij het geringste geluid, dat van bui ten af kwam. Hij wilde echter nimmer de reden van zijn ongerustheid mededee- len en zeide sreeds, dat het niets was en dat zijn toestand alleen het gevolg was van zenuwoverspanning. OLloyd George ever de Fransche actie. Lloyd George, die in zijn artikelen tot nu toe zijn meening over de Fransche politiek niet onder stoelen of banken heeft gestoken, komt thans met een opstel over de Fransche doeleinden in het Ruhrgebied, waarin hij zich openlijk stelt, aan de zijde van hen, die meenen, dat het bij de Ruhr-aetie niet gaat om de schadevergoe ding, maar om de vestiging van de eco nomische hegemonie van Frankrijk in Europa. Lloyd George haalt de meeniog van den gewezen Italiaanschen premier Nitti aan, die alle documenten over de Fransche plannen ten opzichte van Duitschiand grondig bestudeerd heeft en tot de conclusie gekomen is, dat de Ruhr- actie met het verkrijgen van schadever goedingen niets te maken heeft, maar dat zij dient tot uitvoering van een veel omvattend plan, dat Frankrijk de con- tröie over alle kolen- en ertsvoorraden van het Euro pee sche vasteland moet ver zekeren. Uit de redevoeringen der leiden de Fransche staatslieden heeft Lloyd Geor ge in elk geval den indruk gekregen, dat Frankrijk voornemens is het Ruhrgebied te behouden. Wel spreekt men van Fran sche zijde tegen, annexatieplannen te heb ben, en spreekt men daar slechts van vasthouden der panden tot de vergoeding betaald is, wat op zichzelf reeds de con- tröle der Ruhrmijnen en daarmede een zeer groote versterking der economische machtspositie van Frankrijk zou beteeke- nen. Maar er zijn aanwijzingen, dat de controle over het Ruhrgebied een veel vérstrekkender karakter zal dragen. Frankrijk bezit het ijzer van Elzas-Lotha- ringen en de kolen van het Saargebied, zijne financiers hebben kolenmijnen in Si- lezië gekocht. Wanneer Frankrijk zich de contröle over de Ruhrmijnen kan verze keren en België en Polen kan overhalen hieraan deel te nemen, dan zal het vaste land van Europa van deze reusachtige ijzer- en kolencombinatie afhankelijk zijn. Een van de panden zal verder bestaan in de contröle van de Duitsche douane inkomsten. Maar zonder Inkomsten kan Duitschiand zijn begrooting niet In even wicht brengen, zonder douanetarief kan het geen staatsinkomsten krijgen. Indien dit cynische plan van Frankrijk succes heeft, zegt Lloyd George woordelijk, zal het ongetwijfeld met de schadevergoedin gen uit zijn, want dan is de zelfstandigheid van de Duitsche Industrie teniet gedaan en deze zal spoedig verdwijnen. Dn mndnrna Turksche vronw. De „Daily MaU"-correspondent te An gora, geeft in zijn blad een aardige be schrijving van Moestafa Kemal's jonge vrouw, van het particuliere leven van den „eersten man yan Turkije", en van hun beider opvattingen, die treffend over eenkomen. i uSr HaT4 r,rrd^ jUs gevolg van haar pvoeling' "n Wes- schhe Ha?den' ?°°W' Fr' En- jET ~°h d" eebrach, Di, „ndeli dVai""', ciea herfst ven 1921 was i „t.-fJk stad"wasS7'r «"^gekeerd. De »oor"derdTn' k°"d" ZcbuwZ/da°? re veroord«ldU^V1iitmi0erde' ïÖSSSriws arViSXstvsS door het kloOSlericVeD rt.r T lfStLC' vrouwen af te sehntfè! j LTurk*che '1 den ban lt Hr.l i de" 5luier moedigen aan polllick'tè "dócnl "rnoT van hot Turksche vïk'ftgefTtó ".Oen Sf. 'W* ,0„ --""ken beeld van het leven J.-r denk' 5P5. U fCILkt dat <He afzondering ÓZr "dé £rotT •■Tncbtl« en daar werken i ln dorpen mo,rmTn«nn Ï.JS" *2 «Jf Se" tegen Jn» «onder uiuondering JJKNENLAND. Nnar preteetle. een om^a"'eidtog d0 '""lening van bche,s'. hoeft de Fe- industrie n de schoenen- iuuustne wordt voorgesteld. Belgtsehe onderaehaldlngen. uitgesloten, da"™6 Blig?sethehe|legecr'ing uT^i" Th"6 "J51' alh0"»d' "iet Z SSTSf de ccrs,c' zal opmaken voor ^nrvrri.s°he °nder^1- D© koning rnn Zw©dea. HssS°nin^JGustaaf van Zw.den Is Don- .rrjs P5?ns Hendrik, benevens vele hootr- waardigheidsbekleeders. Duizenden bewogen zich op den Dam zich na V°rSLeli'ke Pn^onon te zien, die h«!L eankomst op het palels op hel te wonen. °nden °m vaande|defüé bij do^Sd»nam'd.da? had "'f0" Pleats Ta versi"de stralen en werd o.a. een bezoek gebracht aan n*ScbfeP»Mrtmuseiim. Vandaar reed men aar het Stedelijk Museum, wear Amster dam's burgervader den Zweedfchen s Ma, red,e' ln Etensch, begroette hfet een kort hartelijk speechie beant woordde koning Guslaaf deze rede. s Avonds 8 uur had in 't Kon Paleis aanzaï„maalt'id Waar 116 W" ta.'l" l?de' ovoueens in de Fransche W |JZfe"n ricp M' de Konfn^n Ülr gSSt he' Koning Gustaaf dankte voor de harte lijke ontvangst hem ten deel ge val le J bi i eiin kortstondig verblijf i„ 0S ,Z Zaterdagmorgen bracht H. M. de Ko- bi™"v mel haar Zweedschen Gast een k aan Rotterdam, waar zij door mr. Zimmerman aan 't Maasstation werden ontvangen. Met het s.s. „De Stad Rotter dam" werd een tocht door de vele havens gemaakt Zaterdagmiddag heeft koning Gustaaf de Residentie bezocht en ook daar een rijtoer met de koninklijke familie gemaakt. Des avonds werd in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een concert gegeven. (Zie verder telegrammen). Nt mr Uir SSIIlDlim prijsopgaaf by G»br. GUDDE, hrrini»istnit Ul« Stad en Provlnni, dTtek^r w M °pm- a" komende Prov. SwtenverWeSigTvnm «WÏÏSSS &dhltdhi.t» staat uit ruim 100 leden en Ho r. d Joh dc nT J e p""lt, va" den hee. I» »unme8rk|„g Vïnmen meer de beer CS. J. hlZrikiT", v/n d« kom"; rJeM„,tdPer^'hTrnve^o.^t'?aS vaandels) ""„Ir",dC/,inge" ZieriknzeTMMd"biu?JllJ|° sen. mits zij persoonlijk aen de Hulde ao^r^irhe^s"^ «eggin'g?0 d t "{«"dering onder dan" «liter |e.™otea Pk°mSt' d°°r dca '00r' terREdeïSSt Ingclaid d°or den voorzit den dezen nutsavond mnken, wat 2]:j Se"„„"' HHe' ïeM,SChaP -rstoS Kunst ons door zijn opgewekt «snol k ankschnonen z„ngJ he^nuoig" a?n he" tot het f!06» tC Paren> Hoe gevoelvol en bij bet^aandachtig luiste^^ubCk"'^ nummers voor viool en piano die Sis hf tertin,CÜmaX vormden en die mees- «Cdlenï l5S* ssa 3Jrs? r-A diieUani'V^^^r/uiv^^r Het'iffectïblDre8rdrage" Cn g0<!d verf°lkt. kwamen In he Dlel Ui" de lachspieren klucht t„ T!f g' eve"a)s door de Klucht. „Een bedrogen driétal", welks rmle «r'00»1"» den lachlust in Met gel Tr nl"na«ev0iPWCklC' We.,k<? lacMuat g^d- nnrfe ger en uitbundiger werd de komische voordracht Teruv naar Carnaval", door 4 dames' en 6 v«Ue kTre doem wanneer wijf^een en fU, <^e"tenafhouwensche legendel) lenalw - da' 'n Zuid Beve- Wd e„ M„Ctk TCt )eagdige °PS<4kt- neta en klankschoone. krachtisre stem meesterlijk door een dame werten S ffehoore gebracht. Belde nummers ver ïén Dat „bk1i;Tvren dcr tamvezi. gf"; Dat.°°k het „Kanarielied", zang me"t piano (duo) indruk maakte, bleek wel uit de groeieode belangstelling waar mede het werd aangehoord e^'ui? hei wrd til 8 ia apP'aus' waarmede het ward beloond. Het geheel loste zich op recht mocht deDd 'ableau vivapt' Mal reent mocht dc voorzitter in ziin «int. slaagd°nop aV°"d 8'S uitslekend ge- slaagd noemen en zijn „Tot w'eerzi„ns" aan het gezelschap was zeker a])e aan wezlgen uit het hart gegrepen nL 1 ruimen tijd bleef menYezeUlg' Mje'en ELLEMEET. Hat jaarljjkiche stra-fe^t werd hier Zaterdag weder gevierd. Een 25-tal paarden met de noodige fietsen, namen er aan deel. Van 't geheel werd een film-opname gemaakt DREISCHOR. Voor haar donateurs an kunstminnende leden gaf ons Harmonie gezelschap „Crescendo" Vrijdagavond jJ. weer haar gewone jaarlijksche uitvoering. Zij, die gewoon zijn deze avonden bij te wonen, zal 't ongetwijfeld wel opgevallen zijn, hoe deze keer de verschillende mu zieknummers een meer voorname plaats op 't programma innamen. Wij juichen deze richting toe. De tegenwoordige flinke bezetting toch van dit corps, de onmis- kenbare ijver en ambitie der werkende leden onder de zoo voortreffelijke leiding van den heer Theewis, dit alles heeftt dan ook zeker in hooge mate bijgedra gen tot het succes van dezen avond. De iocaliteit in aanmerking genomen, kunnen wij over 't muzikale gedeelte van 't pro gramma meer dan tevreden zijn. Wij wenschen niets liever dan onze Harmonie „Crescendo" in staat te zien haar devies getrouw te blijven, opdat ook deze onmis bare factor in ons dorpsleven op de zoo noodige waardeering, steun en medewer king der ingezetenen mag blijven rekenen. ST.-ANNALAND. In de Donderdag jJ. gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeering van den calamiteuzen „Suzannapoider" werd het dijkgesehot voor dezen polder op te brengen, vast gesteld op f 2447,24 (vorig jaar f 2226,125). De bijdragen der aangrenzende polders werden bepaald op f1309,165, t.w. voor den polder Annavosdijk f 45,295, Bree- denvliet f 269,87, Oude"and met Ravensoord f994. De begrooting voor den dienst 1923- '24 werd vastgesteld in ontv. op f4061,705 en in uitgaaf op f8445,875. Met algemeene stemmen werd verder besloten op de in dienst zijnde ambtenaren niets te verhalen wegens verschuldigden inkoop van dienst tijd en slechts 5 pCt. te eischen als bij drage voor het weduwen en weezenpen- sioen. De her-elaasiflcAtie der gemeenten. In de jongste vergadering van de ge westelijke Federatie Zeeland van den Ne- derlandschen Bond van Leeraren en Leero- ressen bij het Nijverheidsonderwijs werd onder meer besloten de actie tegen de herclassificatie krachtdadig te steunen. Als gevolg hiervan zal men zich in verbinding stelten met het Landelijk Comité, alsmede met het Plaatselijk Comité te Zierikzee. Om deze actie tot een goed einde te bren gen, meende men, dat het gewenscht is, dat meerdere vereenigingen, welke sym- pathiseeren met dit streven, samen wer ken. Daarom zou het bestuur der Federa tie gaarne bij haar secretaresse, mej. W. Tiemeijer, Rouaansche kade G 132 te Mid delburg, de adressen van die vereeni gingen vernemen, om later een gezamen lijk werkprogramma samen te stellen. RECHTZ1KEN. De vadernoord tc Tlisslngen. De zaak tegen KI. M., den 27-jarlgen werkman te Vlissingen, die zijn vader met zes messteken van het leven beroofde, is naar de openbare terechtzitting van de rechtbank te Middelburg verwezen met last tot gevangenhouding van den bekl. OKPERWUS. Aan de Universiteit te Groningen slaagde voor het doctoraal-examen Ro- maansche taal en letterkunde (Fransch) o.a. de heer M. C. v. d. Panne, geb. te Scharendijke. Bij het gehouden examen voor nutti ge Handwerken op 27 Febr. to Zwolle^ slaagde o.m. mej. J. M. M. Spek, geboor tig van EUemeetv I Bij de te Rotterdam gehouden exa mens nuttige handwerken, slaagde o.e. de dames P. J. Jansen en J. v. d. Zande te Thoien. KERKNIEUWS. Ned. Harv. KerM. Aangenomen Naar Hauierwyic, GL C. H. Boa, eand. te Amsterdam. BedanktVoor Nykerkerveen, M. J. C. J. van de Poll te Bannik. DREISCHOR. Op Woensdag 7 Maart a.t. hoopt de heer Kortenhoeven, een lichtbeelden avond te geven in de kerk en daarby te spreken over den arbeid onder leiders aan vallende ziekte ln de inrichtingen te.Heemstede; aanvang 6lJt uur. Alsdan zal voor dien arbeid eene «olleote worden gehouden. BT.-MAARTEN8DIJK. Woensdag 7 Maart (biddag), 's voormiddags 8,80 an nam. 2 ure, ds. Keiler. Osrif. Kerken. 1 1 1 BeroepenTe Sexbierum, S. van D\jken te Zweeloo. Te Schipluiden, J. J. Het- tinga, oand. te Apeldoorn. Te Moer dijk, W. Faber te Serooskerke (W.) Te Büssen, W. Doorenboa, oand. te Groningen. Bedankt: Voor Stad a/h. 't Haringvliet J. P. Vlssoher te Nieuw-Lekkerland. Chr. Qaref. Kerk. BeroepenTe Amersfoort, G. Salamons te Bussum. Oen* Beroepen: Te Paterson (New-Jersey, Noord-Amerlka), M, Hoftnan te Rassen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1