Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 2 Maart 1923. zierikzeesche courant. advertentiën: Heerste bladT B. H. IDELER, Frotié-Matting (Nisuw). Ter-inzaga-lagging lijsten van candidaten. Algemeen Overzicht. BUITEFNU-AMd" binnenland. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO Pt^b per 3 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. BeolameB 30 ctB. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10897. op den d.g v« *l«- D!r J. DE LOOZE Jf, UltE.-RWsct. H. J, HOSTE* «aTO v6w ure' Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Z1ERIKZEE. Bericht bjj deze de ontvangst van Zwarte en gekleurde JAPONSTOFFEN. Froité, Mousseline'*, VITRAGES (fijne patronen). Gekleurde Vitrage, 30 ct. p. el. Fantasle-Kloedjes. CORSETTEN. Schorten (extra w(Jd). FESTON-SOKKEN (extra aanbieding] 12,95. BEDSPREIEN. De VOORZITTER van het hoofdstembureau in den kieskring III Zierikzee maakt bekend, dat de by hem ingeleverde lijsten der candi daten, gesteld voor de op 11 April a.u. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zeeland, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Zierikzee, 27 Februari 1923. De Voorzitter van het hoofdstembureau voornoemd, A. J. i. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKBRKE. Het doet In den tegenwoordigen tijd aangenaam aan, eens een optimistisch Woord te hooren in het koor van het internationale pessimisme, dat na al de mislukte conferenties de bpenbare mee ning is gaan beheerschen. En wanneer men optimistische beschou wingen hoort verkonden door de groote politieke kopstukken in Europa, dan mag men gelooven, dat de donkere ho rizon aan 't opklaren gaat!, al is het nog geen heldere dag. De Engelsche minister van buitenland- ■sche zaken, Lord Curzon, heeft deze week een rede gehouden, waarin hij opkwam tegen de neiging om den algemeenen toestand als somber te beschouwen, al gaf hij o.a. toe, dat Engeland is betrok ken bij hachelijke en kostbare beloften, dat het in het Ruhrgebied een ingewik- kelden en zorgwekkenden toestand aan schouwt en dat de economische toestand der wereld bedroevend in de war is. In het buitenland, zoo vervolgde Cur zon, verkeert Polen in goeden toestand en heeft Tsjecho-Slowakije zijn munt ge stabiliseerd, zijn begrooting in evenwicht gebracht en is het een factor in den Europeeschen vrede geworden. Van Oos tenrijk werd nog kort geleden gedacht dat Tiet naar den afgrond wankelde- Thans is echter een leening van twee millioen pd. st. met succes in Londen uitgegeven, en in de andere groote hoofd steden van Europa is men tot gelijksoor tige uitgiften overgegaan. Italië, dat een paar jaar geleden werd afgeschilderd als aan wanorde ten prooi en met revolutie bedreigd, heefft tzijn prestige herkregen onder den sterken man Mussolini en de wolken trekken op. Het beeld der Cen traal Europeesche staten is er geen van wanhoop en moedeloosheid, maar van herstel en hoop. Er zijn natuurlijk eenige Zwarte plekjes in de internationale lap pendeken, zooals Rusland, het Naburige Oosten en de verhouding tusschen Frank rijk en Duitschland in het Ruhrgebied. Ten aanzien van het bezetten van 't Duitsche kolenbekken, meende deze staatsman te mogen constateeren, dat het binnendringen van dit gebied onverstan dig was en dat Engeland gelijk had er geen deel aan te nemen. 'De oplossing van het schadevergoe- dingsvraagstuk is een 'internationaal pro bleem, dat niet Italië, Frankrijk en Bel gië alleen betreft. Lord Curzon zag ten slotte met verlangen uit naar den dag, waarop door een internationale actie, het vraagstuk der schadevergoeding zal wor den opgelost. Dat verlangen koesteren velen met hem en waarop dat verlangen steunt, hadden (wij nu wel eens graag willen vernemen. Een geheimzinnig waas hangt over deze laatste uitlating, evenals over die ten opzichte der Centrale Rijken, waar niet veel van herstel kan worden geconsta teerd. Maar laten wij 't optimisme van den Engelschen staatsman overnemen en ver spreiden, opdat in de somberheid van den politieken toestand nog een flauwe lichtstraal valt. De begrafenis van Deicassé. Bjj de begrafenis van den Franachen oud-minister Deicassé heeft Poincaré her innerd aan de groote rol, v/eike de ge wezen minister van buitenlandsche zaken gespeeld heeft, hoe hij in 1902 de belofte van Italië's onzijdigheid bij een directen of indirecten aanval op Frankrijk ver kreeg, hoe hij de wenscheiijkheid inzag van het regelen van de misverstanden met Engeland, hoe hij de Engelsch-Russl- sche toenadering bewerkte. \Hij legde er den nadruk op, dat Deicassé tx. >mer de omsingeling van Duitschland we ihte, doch alleen Frankrijk tegen een Nvreesden inval wilde beschermen. Duitseu }nd verwijt Deicassé natuurlijk den oorlog voorbereid te hebben. In al zijn functies bereidde hij echter vooral de ver dediging van den vrede voor, doch 't hing niet van hem of van Frankrijk af, de rijken van den noodlottigen weg, die zij ingeslagen waren, af te houden. Vervolgens zette Poincaré Delcassé's rol als minister van buitenlandsche zaken bij het uitbreken van den oorlog uiteen, hoe hij het verdrag sloot om geen afzon derlijken vrede met Duitschland te slui ten en wees hij er op, hoe de Duitschers zijn zoon als krijgsgevangene gekweld hebben in de hoop zijn vader murw te maken. De droom, die Deicassé zich heeft ge dacht, was geen offensieve revanche, maar een nationale heropbeuring, ondersteund door een bond van vreedzame allianties. Voordat hij stierf kon hij de stijgende sympathie der bevriende kanselarijen zien en de vreesachtige bewondering, die bij de Duitschers afwisselde met hatende hef tigheid en geraffineerde gemeenheid. Het is een opperste vreugde te zien, dat, toen de katastrofe, die zoo dikwijls was ontweken en die Steeds dreigde, op Europa was neergekomen, het gebouw, voor het oprichten waarvan hij zich zoo veel moeite heeft gegeven, te midden van de stormen op sterke grondslagen gevest is gebleven. De Konüig van Zweden. Gustaaf V, koning van Zweden, brengt heden een kort bezoek aan ons land. Z.M. zal de gast zijn van koningin Wil- helmina en Amsterdam. Den Haag en Rotterdam bezoeken. Twwde Kamer. Zitting van Donderdag l Maart. De Kamer heeft de Bioscoopwet ver worpen ir.et 46 tegen 41 stemmen. Van links stemde tegen mej. Van Dorp en de heer Ter Hall. Rechts stemde voor met uitzondering van de christelijk-his- torischen en de heer Kersten. Alvorens tot de stemming werd over gegaan, legden de hceren Vliegen en Schokking korte verklaringen af. De heer Vliegen verklaarde, dat de S. D.A.P. tegen zou stemmen, omdat de Wet ook censuur voor volwassenen omvat, en de heer Schokking verklaarde, dat de Christ.-Historischen zouden tegenstemmen wegens de afwijzende houding van de regeering tegenover de amendementen van zijn fractie. 'De heer Rutgers deelt mee, dat hij een initiatief-voorstel tot wijziging van de Drankwet heeft ingediend. Aan de orde is het wetsontwerp-Braat- De Boer tot afschaffing van den zomer tijd. De heer Lovink is voor het ontwerp. De heer. Bakker is voor afschaffing van den zomertijd, om de bezwaren van de landbouwende bevolking tegen den zo mertijd, en om de verscherping van de verhouding tusschen stad en land. De heer Deckers is eveneens voor af schaffing, omdat z.i. de zomertijd na- deelig voor de landbouwers en voor den tuinbouw is. De heer Abr. Staalman verdedigt den zomertijd door bepleiting van de be langen van de stadsbevolking. De zomer tijd zou z.i. kunnen worden beperkt van Mei tot Augustus. De heer Bierema is tegen den zomer tijd. De belangen van het platteland moe ten z.i. gaan voor het kleine voordeel van de stad. De heer van Voorst tot Voorst oordeelt, dat de zomertijd een crisismaatregel is, die dient afgeschaft te worden. De heer v. d. Waerden verdedigt den zomertijd, die voor den consument een groote besparing beteekent en groote ide- eele voordeelen aan de arbeiders brengt. De zomertijd is een aanvulling van den 8-urendag. De spoorwegdirecties wen- schen afschaffing van den zomertijd indien de aangrenzende landen dat doen. Alleen Duitschland deed het. De heer v. d. Waerden uit den wensch. dat het voorstel-Braat verworpen zal wor den en dat er voor de regeering een be middelingspoging gedaan zal worden. Dhr. Gerretson verdedigt den zomer tijd, de heer Schaper het ontwerp. De heer Braat verdedigt het ontwerp op dezelfde gronden, als de andere voor standers en bestrijdt onder rumoer en gelach van de Kamer de tegenstanders. De heer Abr. Staalman dient een motie in, om den zomertijd te doen duren van 15 Mei tot 1 September en adviseert om het wetsvoorstel-Braat in te trekken. Deze motie wordt verworpen met 51 tegen 33 stemmen. Het wetsvoorstel-Braat wordt daarna aangenomen met 49 tegen 85 stemmen, zoodat de zomertijd wordt, afgeschaftJ Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De buitengewoon opzich ter bij 's Rijkswaterstaat, M. F. Muller te Dordrecht, geboren te St.-Maartens- dijk, is benoemd tot hoofdopzichter van de Zwijndrechtsihe waard'te Zwijndrecht. Wij verwijzen naar de in dit num mer voorkomende advertentie van de Vrijz. Dem. Bond, waarin wordt bekend gemaakt, dat de heeren P. J. Oud en Jac. Welleman, resp. te Zierikzee en te Brouwershaven zullen optreden. Van den vertegenwoordiger der E. N. R. Burgers Rijwielfabriek te Deventer, de Zierikz. Auto-Verhuurinrichting, ont vingen w^ij een prachtiger cata'.ogus voor het jaar 1923, benevens van iedere pro vincie een beknopte, maar duidelijke rïj- wielkaart, waarop tevens gegevens ver meld staan, die voor d wielrijders nut tig zijn. Maandag a.s. wordt door het be stuur van de afdeeling van den Vrij heidsbond alhier, in de Concertzaal een openbare vergadering belegd, waar mr. G. A. Boon, lid der Tweede Kamer, een rede zal houden over de komende Prov. Statenverkiezing en bovendien zal spreken over de opheffing der Z.zeesche recht bank. Opheffing: der Beehlbavk te Ziorlkzee Wij vernemen, dat er gelegenheid be staat om door zijn handtcekening te doen blijken, dat nien wenscht, dat de recht bank te Zierikzee behouden blijft. Duidelijk is, dat de kosten groot worden als men zelf of zijn getuigen naar Mid delburg of Breda moet reizen en daar moet overnachten teneinde ter zitting te kunnen verschijnen. Voor min gegoede lie den zal het zoeken van bun recht dus be zwaarlijk worden, daar zij dagreizen zul len moeten maken om de In verre plaatsen zitting houdende rechtbank tc bereiken. Bovendien zijn er steeds de slechte kansen van mist en laag water, die de dienst der spoorboot onzeker maken, zoodat men kans loopt toch nog te laat te komen, ook al gaat men 's nachts om half vijf reeds op reis. Vandaar dat wij alle, inwoners van Schouwen—Duiveland, Tholen en St.- Philipsland zoowel de mannen als de vrouwen opwekken om op de lijst, die hun zal worden aangeboden en die ook bij de boekhandelaars te Zierikzee ter tee- kening ligt, hun handteekening te plaat sen, teneinde aan de leden der Tweede en Eerste Kamer te toonen noe wij er over denken. HAAMSTEDE. Bij Kon. besl. van 20 Febr. is aan dhr. A. Th. de Vin en aan mej. J. de Vin—v. d. Maas. resp. bosch baas en huisbewaarster op het slo! „Witte van Haemstede" alhier, toegekend de aan de Oranje-A'assauorde verbondcn eere medaille in zilver. ST.-PHILIPSLAND. Dezer dagen werd uit de loods bij het tramstation alhier, een mand met cognac ontvreemd. Door inbraak hebben de daders zich een weg gebaand om het begeerde vocht te be reiken. De politie is het nog niet gelukt dé dieven op te sporen. STAVENISSE. De melkprijs alhier is gebracht van 14 cent op 12 ct. per liter. BRUINISSE. Door het bestuur van de af deeling van het Groene Kruis waren eenige heeren uitgenoodigd tot eene ver gadering om een commissie te vormen, ten einde den steun der ingezetenen te vragen voor de aanstelling van een ver pleegster. Doch van de genoodigden ver schenen slechts enkele en van deze ver klaarden zich maar een paar bereid een rondgang door de gemeente voor dit doel te doen. Waar uit de besprekingen tevens bleek, dat in de gemeente weinig prijs op een verpleegster werd gesteld en daaren boven de financiëelen toestand op dit oogenblik bij de ingezetenen niet roos kleurig is, werd besloten de pogingen tot gunstiger tijdstip uit te stellen. 7 RECHTZAKEN. Het dramt te Valkenswaurd. De openbare behandeling van de zaak Desmet—Kerssemakers zal tegen 't laatst van Maart voor de rechtbank te 's Bosfch plaats hebben. ONDERWIJS. ZIERIKZEE. Aan mej. A. J. van Damme is op haar verzoek tegen 1 Mei a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de M. U. L. O. School, alhier.' Examens-Onderwijzer. Naar de „R.-K. Kweekschool" met be slistheid kan mededeelen, zal het Onder wijzers-examen dit jaar op den gewonen tijd in April gehouden worden, terwijl dit jaar ook nog niet zal worden over gegaan tot de verschuiving van den aan vang van het schooljaar van 1 Mei tot 1 September. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Driesum, F. van Asch te Den Ham. Te Oösterwierum (toez.) D. Tromp, cand. te Utrecht. Aangenomen: Naar Staphorst, J. Kraaij te Gorinchem. Bedankt: Voor Waddinxveen, I. Kievit te Lunteren. SEROOSKERKE. Maandagavond 7 uur, zal in de kerk alhier, door dhr. J. Korten- hoeve, van Heemstede, verbonden aan de stichting voor lijders aan vallende ziek ten, een lezing met lichtbaelden worden gehouden. De eventueel te geven giften komen ten bate van genoemde stichting. Dr. L. J. Heldring;, f Te Oosterbeek is op huize Rijnheu- vel, de emeritus predikant, dr. L. J. Heldring in den ouderdom van 71 jaar overleden. Zeker zal dit bericht velen in den lande treffen. De overledene toch was een zeer bekende figuur in kerke lijke en phil an tropische kringen, om zijn eigenschappen van hart en hoofd zeer ge zien en bemind. In de kerkelijke en christelijk-philan- thropische kringen van ons land was dr. Heldring een man van beteekenis. Groote gemeenten a!s Rotterdam en Amsterdam heeft hij gediend. Daarvoor diende hij Bussum, Zandvoort en Middelburg. In de Inwendige Zending nam hij een cen trale plaats in. De Hoenderloo-gestich- ten heeft hij voor een groot deel ge maakt tot wat zij zijn en de arbeid van zijn vader vond in hem een onvermoei- den vriend en helper. fieraf. Kerkt*. Beroepen: Te Beetgum, S. van Dijken te Zweeloo. Te Vianen, C. van der Woude, cand. te Sneek. Aangenomen: Naar Sauwerd, D. van der Meulen te Reitsum. Chr. Gertf. Ktrk. Beroepen: Te Schiedam, A. M. Berk- hoff te Utrecht. Gtrtf. Gem. Beroepen: Te Meliskerke, B. van Neer bos te Terncuzen. TAN HEINDE EN VEIL Te Coulommiers is een oud onge trouwd heer overleden, die z'n geheele vermogen, ten bedrage van 2 millioen francs, aan Frankrijk heeft vermaakt. De; Valera heeft het voorstel tot het sluiten van een wapenstilstand afgewe zen. Tc Lissabon hebben verscheidene bomaanslagen plaats gehad. Vele perso nen zijn gearresteerd. De sovjet-vertegenwoordiger te An gora is te Smyrna plotseling overleden. President Hafding heeft zijn hand teekening geplaatst onder bet wetsont werp. waarbij de getroffen regeling ter consolideering van de Britsche schuld aan de Ver. Staten wordt goedgekeurd. Volgens een bericht uit Hamburg, bedraagt de toeneming van de land verhuizing over 1922 vergeleken bij het voorafgaande jaar ruim 50 pet., tamelijk gelijkmatig over de landen van Oost- Europa verdeeld. - In Amerika worden reeds toebereid selen getroffen voor de komende presi dentsverkiezing in 1924. Te Kaïro is een bom geworpen naar 5 Engelsche soldaten; 2 werden ernstig, 3 licht gewond. De politie zette 't district af waar de aanslag plaats had en deed huiszoekingen. Een verordening van de Rijnland commissie stelt de doodstraf op elke daad van sabotage of lijdelijk verzet, welke doodelijke ongevallen kan veroorzaken. Te Bilbao (Spanje) hebben sedert het begin van dit jaar niet minder dan 24 moorden plaats gehad, zonder dat het gelukte de daders hiervan op te sporen. De Weichsel is, naar men uit War schau meldt, in Polen geheel dichtgevro ren. VERSCHILLENDE BERICHTEN» Oude patronen. Een Amerikaansche zij defabrikant, de heer Mannilson, die zich op het oogenblik te Luxor bevindt, heeft een telegram naar Amerika gestuurd, waarin hij zegt, dat de ontdekkingen in het graf van Toetenchamon een geheele ommekeer in de patronen van stoffen, juweelen enz. zullen teweeg brengen, daar de in het graf gevonden voorwerpen van buitengewone schoonheid zijn. Ameri kaansche firma's hebben Lord Carnavon reeds 200.000 dollar geboden voor het uit sluitend recht op de teekeningen, doch hebben tot nu toe geen antwoord daarop ontvangen. V ergiftiglngsverschijnselen. Ten huize van T. van Klooster aan iden Ossandamweg te Soest hebben zich vergiftigingsver schijnselen voorgedaan. De vrouw is reeds overleden. Het vermoeden bestaat, dat levensmiddelen, welke gebruikt zijn, van ondeugdelijke samenstelling waren. Eet- en drinkwaren zijn door de justitie in be slag genomen voor scheikundig onderzoek. Communistische journalistiek. Het ge- meenteraadsverslag van Amsterdam in De Tribune ziet er als volgt uit: „Uit den gemeenteraad. Zitting van Woensdag 21 Februari, „Niks!" Korter kan het niet! De vrome stoelenmatfer. Te Hei- en Boeicop (Z.-H.) speelde zich een eigen aardig voorval af meldt de „Standaard". Een man met een bos biezen op den rug dweal de door de straten, trachtende zijn stoelenmattersvak tot uitoefening te bren gen. Hij) gaf voor Jan van Haringen uit Culemborg te zijn. Is V. ROSSEM's beste CURACAO Is lichte Pruim- en Rooktabak. Is ongesausd en geurig van nature. Is rerkrflgbaar A 12 et. per V, »"s. (Ingez. med.) Zijn vak! bracht hem blijkbaar niet veel winst, en daar hij nogal Bijbelkennis bte- zat, ïhaakte hij daarvan, en niet zonder succes, misbruik. Hij kon zóó redeneeren, dal hij al spoedig bij een der burgers werd uitgenoodigd te komen dineeren. Hij bleef in zijn rol en ging bij hetJ eten in gebed voor. zelfs bij bet gebruik van de koffie herhaalde hij dit. Weldra werd hij om zijn gaven en om zijn vrijmoedig heid overal bekend en hij kwam zelfs in een roep van bijzondere vroomheicL Zijn woord maakte allerwegen diepen indruk. Allen wilden de eer hebben hem als gast te begroeten en zoo trad hij van de een naar de andere en had dus een goed onderdak, want zelfs de élite noo- digde hem uit. 's Zondags zou hij mee naar de kerk gaan, doch daar hij er zeer sjofel uitzag, werd hem een mooi zwart pak geschonken. In de ouderlingen bank werd hem een plaats ingeruimd. Later bad hij aan de legerstede van een vrouw:, die door hevige kiespijn ge kweld werd. iMen stelde hem voor een bezoek bij den predikant te brengen, waaraan hij evenwel wijselijk door allerlei uitvueb- ten wist te ontkomen. Echter werd het vertrouwen hierdoor eenigszins geschokt en enkele dagen later liep het geheel en a! mjs, daar, toen naar hem gevraagd werd aan enkele menschen uit Culem borg, bleek, dat bij absoluut onbekend was. Dit bericht kwam ter elfder ure, want men was reeds bezig een kamer voor hem te huren. Men informeerde nu verder en thans kwam uit, dat de man een obscuur element was, die zelfs nog 3 maanden gevangenisstraf te goed heeft. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 2 Maart. Hoogste barometerst. 771.4 te Haparanda. Laagste 732,7 te Ma'.inh'ead. Verwacht tot den avond van 3 Maart: matige lot krachtige, zuidelijke tot zuid westelijke wind, zwaar bewolkt of be trokken, met opklaringen, regenbuien, zelfde temperatuur. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierlkiee. Velling van 1 Maart. GROOTE VEILING. KIPEIEBEN f 5,40. KLEINE VfflLINGL KIPEIEREN f 5 30 f 6,10. Dito Kleine 5 60 f 5,90. Dito Barnevelders f 5,60. EENDEIEREN f 7,20 h t 7,80. GANZENEIEREN f 17,50 f 17,75. alles per 100 stuks. Aanvoer 5000 stuks 0 Ier en. BOTER f 1,16 h f 1,30 ST.-MAARTENSDIJK. 1 Maart. Tarwe f 9,50 a f 10,50; rogge f 9 f 91,50 J haver f 8!,50! f 9,50; kroonerwten f 26 f 22; groene erwten f 18,50 a 19; schokkers f 25 a 1 28; bruine boonen f lö f «7,50; alles per 100 k.g.; aard appelen f 1 a f 1,75 per 70 k.g.; bo^ ter f 1(,10 a f 1,30 per 1/3! k.g.; eieren ,f 5 f 5^50 per 100 stuks. INGEZONDEN STUKKEN. (Bulten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Zierikzee, 2 Maart 1923. Geachte Redactie! Vergun mij nog een koit woord ter nadere toelichting van mijn standpunt. Ik reken mij tot de vooruitstrevende libe ralen, die, naar ik meen, in de Liberale Unie de leiding hadden. Vorming van eene groote liberale party trok my zeer aan. Toen de Vry-liberalen wel toetraden tot den Vrijheidsbond en de Vrijz.-democraten niet, werd natuurlyk het zwaartepunt ver legd. Nu is eene conservatieve minderheid voor eenjvooruitstrevende party geen onover komelijk bezwaar. Zjj zal wel langzaam aan meegaan en dat zy nu en dan eens remt, is niet erg. Wanneer evenwel de beide stroomingen elkatr neufraliseeren, is er voor geen van beide sprake van vruchtbaren arbeid en schynt injj dus uiteengaan aangewezen. Ik bljjf graag Vryheidsbonder, als my by de te houden besprekingen aannemelijk wordt gemaakt, dat van den Bond arbeid in voor uitstrevende richting is te verwachten. Ik verlaat den Bond, als ik den indruk behoud, dat hy vrywel op het doode punt staat. Een hinken op twee gedachten, bespeur ik hierin niet. Myn slotzin gaf eenvoudig myn kjjk op den algemeenen toestand. Aan incorrects L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1