Ziekzeesche 0 Nieuwsbode GRATIS E- abonnement: Woens>28 febr-1983 zierikzeesche courant. advertentiën: W Firma U DE MOOfJ. hinderwet. Kennisgeving. binnenland. GEMARTELD DOOR JEUK. ftl'i per 8 maanden f 1,50 franco- - I»r poet f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nmnmera B eent.' Veraohjjnt Maandag Woenadag «n Vrijdag. van 1—8 regelB 60 ets., van i regels en daarboven 20 ctB. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bü oontraot belangrijke korting. 78ste JAABGAISG. - ïfo. 10896. ï"»"410» °p 4«n Nr, k J, DE LOME Jr. lUfe-Mut H. J, KOSTEN *,v« VÖOr en- houder voor drie-kwart j ran den pr#s, b(J Kraanplein, met inlevering van oude pen, gebruikt of gebroken, elk willekeurig fabrikaat ruit. vooralen ran gouden pen. Ter-inzage-leggm lijsten van candidajlen. i„DJ!.T(i°B?I?TE,R 5an h" lóofdstemluieau dat 8. 111 oiaakt lekend, dat de bö hem utgeleverd/lüeten dtrcandi- daten, ge.teld rooi de /p 11 Aprl a.e. te houden stemming ter rerkie.ing van do leden ran d. Provincial. Staten van Zeeland, ter gemeentesecretarie/vonr een ieder ter inzage zyn nedergelegd Siikiuii, 18 Febrnari 1928. Dg Voorzitter van het hoofdstembnreau Toornosmd, A. J. 1 rOKSIB VAN CBATIST8T, VAN RKNQER3K8flKK. BURGEMEESTER en WETHOPflkRF »an ^Iïrikzee maken bekend, dat het *srioek van de Firma TIMMERMAN VittBEEK alhier, om haar Laodbouwweriluig/nfsibrieli:, kadastraal^ bekend in sectie H, No. S 1744, 1544 en 1741 te mogen oitbjriden, door hen i» ingewilligd. ZuttixzM, 26 Februari 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. W1TTERMANS. Secretaris. De BURGEMEESTER van Zikmkzee brengt ter kennis van de Ingezetenen,dat er op Vrijdag den 2 Maèrt a.s., 'a namiddags te 2Va ujr, op het R adhuis, eene openbare ï?„'Wy«iWuWete.da" ten zullen worden behandeiu^cnda 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Vaststelling pensioensgrondslagen. 4. Voorstel betreffende verzoek R.-K. Kerk bestuur om gemeenteiyke bjjdrage voor Vervolgonderwijs 1921. 5. Adres W. ten Haaf Jzn. over voetballon op door hem van de gemeente gepacht terrein. 6. Adres betreffende wijziging Politie verordening. 7. Schrijven Commissie Toezicht Lager Onderwijs over toestand privaten school voor L. en M.UA/.O. 8. Circulaire Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden te Middelburg, inzake invoering 48-urige werkweek. 9. Credieten voor ondersteuning van werk- loozen en werkverschaffing. 10. Ingekomen stukken inzake Goffin-systeem Gasfabriek. 11. Benoeming leden stembureaux verkiezing leden Provinciale Staten. 12. Benoeming Hoofdstembureau verkiezing leden Gemeenteraad. 13. Comptabiliteitsbesluit. Zierikzee, den 27 Februari 1923. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. i BESLISSING OYor Ingeleverde CandidatenHJaten Voor do stemming ter verkiezing Tan de Leden Tan de Provinciale Staten Tan Zeeland. De VOORZITTER van het Hoofdstembureau in del kieskring III Zierikzee maakt bekend, dat let Hoofdstembureau ten Raadhuize dier Vemeente op Dinsdag 6 Maart 1923, des nJtoiddags 2 uur, in een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op«7 Februari 1923 voor bovengenoemde verkiezW ingeleverde lijsten en over de handhaing van de daarop voorkomende candidate. Zisrik\e, 27 Februari 1923. De Voorzitter voornoemd, A. J.V. FOKKER VAN CRAYESTEYN \VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. Do kon^g vsn Detsjoeanaland overleden. Na een lkg leven van 95 jaar en 50 jaar konW te zijn geiwieest, Weeft het opperhooj Khama van Betsjoeana- land z-ijn» zwa,^i voor goed m de scheede gestoken, aldl verhaalt de „Manches ter Guardian".yan de dagen, heel lang geleden, dat DHd Livingstone zijn hand op het hoofd \n den knaap legde, tot Woensdag j.l., W zijn lange leven ein digde, was Khda een strijder geweest Met 'welwillend Wspotisme regeerde hij over het uitgeste gebied van Bet- sjoeanaland, datuch uitstrekte van de Victoria-vallen tdMafeking. De eenige hartstocht van zj leven was het wel- zijn volk en zoo 'kwam hij1 in j Wegen toovenarij, drank en gewe- blank imperialisme. 'Ie plaats waar het vuur der toove- werd ontstoken, werd een chris- t, kerk gebouwd. Zijn drankbestrij- r bracht hem m conflict met han- ■elangen der blanken, maar Khama 'geen kamp. „Ik vrees den drank 'der tken meer dan al de assegaaien van Metafrelen. Vraag mij nooit ook maar h klein deurtje voor den drank te .enen", zoo verklaarde hij eens aaiv n sch'ijver van het artikel in de M. G. Welfcht zijn grootslen strijd voerde f aij melde Chartered Company. De toen- i'malige Britsche politiek was een deel van Rtsjoeanaland bij de Kaapkolonie te vo^en ei de rest over te dragen aan de Ccnpaiy. Maar Khama wilde daar- v van ijets weten en won het. Hij wist van Jst/h Chamberlam de verzekering u vekdgen, dat de landen van zijn volk lof1 zouded worden gegeven aan de Ch?ered Company, dat zijn volk zijneitf1 vorm van inlandsche regeering zou en dat de drank zoowel voor faken als zwarten in Betsjoeana- lanci/ou verboden zijn. Het droge Amerika, 'et Amerikaansche huis van afgevaar- fden heeft eenige oogenblikken in een 'aat van oproer verkeerd, toen een der /eden, een afgevaardigde uit Massachu setts 2eide dat een van de „droogfste" leden van den Senaat onlangs zoo dron ken was, dat hij bij het aflezen van de presentielijst niet eens in staat was te antwoorden en dat een paar van Zijn medeleden de grootste moeite haddén om hem te ondersteunen en te Voor komen dat hij languit op den grond viel. (Maar de geachte afgevaardigde uit Massachusetts was daarmede nog niet aan het eind van zijn beschuldigingen en hij bereikte zijn climax toen hij vertelde, dat het Kapitool te Washington, terwijl de volksvertegenwoordigers zich daar af beulen met het maken van drankbestrij- dingswetten en met de maatregelen om die toe te passen, een van de „natste" plekken in bet droge Amerika is. Een lid van de wetgevende vertegen woordiging, die zelf nooit spirutualiën drinkt, beeft dezer dagen meegedeld, dat in de koffiehuizen van het Kapitool een bediende een flesch sterken drank had laten vallen, die hij in zijn zak verhnr- gen had »2 n in datzelfde fcöpjjjj - 0~ met uruiiRymaKKeiaaro slaogo goroaUt, omdat do c«n den ander verweet dat hij hetn onder zijn duiven kwam schieten en ongeoorloofde con currentie pleegde, door zijn pogingen om de dorstige leden der volksvertegen woordiging ook tot klant te krijgen. De smokkelhandel van drank tiert we lig te Washington en omstreken en in het huis van afgevaardigden zijn in den laatsten tijd hartstochtelijke redevoerin gen gehoüden om een einde te maken aan het smokkelschandaal. of zich al thans in het huis waar de wetten ge maakt worden te gedragen overeenkom stig die wetten, of anders eerlijk „te stemmen zooals men drinkt." elkaar ïn strijd. Door de methode van den minister zal de woningbouw niet wor den bevorderd. Spr. zegt voorts, dat de huurcommissies het algemeen belang die nen; deze wetswijziging is in het belang van de huiseigenaars, die reeds voldoende verdienen. De heer Smeenk meent, dat de mate van huurverhooging afhankelijk moet zijn van het onderhoud. De heer van Ravesteijn fulmineert tegen de „dolle economie" en de „domme dog ma's" van den heer Van Gijn, die door den Minister zijn overgenomen. De heer Zijlstra laat de bepaling Tan het percentage aan de regeering over. Mej. Katz acht het vrije percentage te hoog en behoud van dt huurcommissies noodzakelijk, vooral ter oontröle van het onderhoud der woningen. De heer Krijger bepleit vrijstelling van woningen boven zekere huurwaarde. De Minister dupliceert, waarna de al- gemeene beschouwingen;worden gesloten. Bij art. 1 licht de heer Oud het amen dement toe, om het vrij percentage te be palen op 35 en 25. De héeren Van Gijn en Hermans bestrijden het amendement; de heeren van Ravesteijn en Smeenk komen op tegen het aangevoerde door den heer van Gijn en verdedigen het amendement. Minister Heemskerk bepleit de voor- deelen van het amendement-Hermans bo ven die van het amendement-Oud, dat on aanvaardbaar is. Het amendement-Oud wordt verworpen met 41 tegen 26 stemmen. De heer van Gijn licht het amendement j toe om den huurprijs voor onbewoonbaar verklaarde woningen niet hooger toe te laten dan deze was op 1 Januari 1923. Dit amendement worot na een kleine wij ziging te hebben ondergaan door de regee ring overgenomen. De heer Oud licht het amendement' toe, om verhuurders van verwaarloosde wo ningen van de vrije vèrhooging uit te slui ten, tot verbeteringen zijn aangebracht. De heeren van Gijn en van Buuren be strijden het amendement om uitbreiding te geven aan de taak der huurcommissies. De heer Ter Laan verdedigt het. Minister Heemskerk zou het amende ment juister achten, als het op de Huur- opzeggingswet was ingediend. De heer Oud zal de zaak overdenken. Da burgemeester vnn Rotterdam. Mr. A. R. Zimmerman, burgemeester der gemeente Rotterdam, heeft met het oog op zP functie te Weenen, eervol ontslag uit zijn burgemeestersambt ver zocht. Gedeeltelijke maansverduistering. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag (2 op 3 Maart) vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats. Om halftwee treedt de maan, die dan al door 't Zuiden heen is, in de bijschaduw der aérde, iets na kwart vóór drie komt zij in de slag schaduw, de grootste phase der ver duistering vindt plaats te tien minuten vóór. vier; even vóór vijf uur verdwijnt de maan uit de slagschaduw; even na zes uur ook uit de bijschaduw. De maan is dan bijna onder. De verduistering be gint aan den Oostkant der maan en ein digt aan de Westzijde. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 27 Febr. Regeling van werkzaamheden. De wij ziging van de Veewet wordt aan de agen da toegevoegd. Aan de orde is de wijziging van de Huurcommissiewet en de Huurogseggings- wet. Minister Aalberse verdedigt het ont- \verp en komt op tegen het betoog van den heer J. ter Laan, die den minister van lafheid in sociale zaken en de Eerste 'Kamer van overhaasting en doordrijverij' beschuldigde. Geen land ter wereld heeft zooveel voor den woningbouw gedaan als Nederland. Woningdistributie, door den heer v. Ravesteijn aanbevolen, zal spr. niet toepassen. Hij acht het standpunt van de heeren van Vuuren en Zijlstra juist, dat de huurwetten als crisis wet ten geleidelijk moeten verdwijnen. De huiseigenaren heb ben evenveel recht op verhooging als de bouwvakarbeiders. De heer J. ter Laan bestrijdt de tegen standers onder de andere sprekers, wier betoog niet op cijfers en feiten was ge grond. De invoerbeperking van schoen werk wordt gegrond op crisisomstandig heden, maar deze crisiswetten moeten worden ingetrokken. Dit is lijnrecht met Uit Stad en i*rovlnoie Dum-I, In tie Dijkraadsvergarirrtng van den calamiteu- zen polder Burgh en Westland is tot wa terbouwkundig ambtenaar benoemd dhr. H. van Rooijen te Rotterdam (No. 1 der voordracht). ST.-ANNALAND. De heer A. J. van der Weel, te voren tijdelijk onderwijzer te Tholen, is deze week als zoodanig in dienst getreden aan de openbare school D te Tie 1. Verbetering. In 't bericht over de stich ting eener Neutrale ktesvereenigmg te St.- Annaland staat, dat ze bijna 400 leden telt, wat natuurlijk 40 moet zfjn. POORTVLIET. Naar de „Thoolsche Courant" verneemt, bad de 22-jar. land bouwerszoon H. B-, alhier, het ongeluk bij het vervoer van steenkolen, door het breken van een zitbank van den wagen te schuiven op den met keien bestraten weg. Hij kreeg den wagen over het lijf en overleed aan de gevolgen. Provinciale Staten-varkfesing. Bij de Dinsdag gehouden verkiezing van leden V on de provinciale Staten van Zeeland zijn de volgende lijsten van candidaten ingeleverd. In alle 7 kieskrin gen: Door de Chr. Hist. Partij: mr. H. F. Lantsheer, F. L. Hensel, beide aftx., mr. R. M. van Dussfildovp, A. D. F. van der Wert, M. W. Koster, J. J. Wallien, G. Bolier Gz., C. J. Boogerd, C. de Jonge Cz., W. d.e Ridder, W. L. Huson, P. de Koeijer, W. P. Calliber, W. J. Talsma, I*. Cappon, A. de Fe ij- ter, mr. H. van der Beke Callenfals, II. A. Enkelaar, C. H. Koolhaas en I. Wessel. Door de GereiStaatspartij: D. Joziasse, D. Kodde, C. Hartoog, aftr., F. Dekker, aftr., J. de Kok, P. J. Lamré, A. Mackenzie, P. van Cadzand, A. Dek ker, J. de Visser. J. de Feijter en J. J. v. Klinken. Door de Comm. Partij: A. H. de Witte en mevr. M. de Nooijer— Moerland. Verder in den kieskring Middelburg Door de S. D. A. P.: L. Onderdijk; G. F. Linker,iA~..M. Overboff, allen aftr. A. C. de Pauw, W. P. Cornelisse en J. P. van Riel; Door de Vrijz: Dom.: Jac. Welleman, J. G. van Niftrik, nrr. J, Adriaanse, .allen aftr., mevr. E. Bergs- ma—Bergsma, D. E. van Gelderen, J. de Groote, P. <le Bree, mevr. van den Hamme, J. C. Peemati en dr. A. Staver man. Door den Vrijheidsbond: mr. F. J. Sprenger, aftr., K. van Schouwen, A, Kloeke; J. N. Pattist; mr. J. J. Heijsc, J. H. Deibei, M. Q. 'Buijs Ballot, A, D. Kaan, L. A. Stofkoper en mevr. C. D. van der Kamp—Buteux. Door den Nat. Bond voor Bezuiniging: A. Jeroni- mus en J. L>. van der Harst. Door de J. L. Buising, J. H. Ideler en L. J. Mes. Door de Anti-Rev.: mr. A A. de Veer, aftr., S. Brandsma, J. H. Geschiere, aftr,, L. J. van Voort huijzen, W. A. den Hollander, J. A, Vertregt, R. ,van der >Welle, A. D: Lit- tooij, J. W. van 't Hoff en P. Melis Wz. Door een groep Conserv. kiezers: Jhr. W. Z. v. Teijlingen. In den kieskring Vlissingen: Door de Soc. Partij: L. P. van Oorschot en J. Post Door de S. D. A. P. G. F. Lin de ijer, L. Onderdijk, A. M. Overhoff, A. C. de Pauw, A. C. de Baare, H. Duijm, A. König, P. A. Plompen, L. E. San ders, J. Sinke. Door de Vrijz.-Dem.\ Jac. Welleman, J. G. van Niftrik, mr. J. Adriaanse, mevr. Bergsma—Bergsma, D. N. v. Gelderen, J. de Groote, F. L. P. Tismeer, A. P. Smit, W. H. Appel, dr. A. Staverman. Door den Vrijheidsbond: M. Laeraoes, mevr. J. C. van Maanen- Götte, mevr. Holthuijzen—de Wolff, T. H. Slemelink, W. B. K. Boom. J. C. Paap, S. J. Hillings, mevr. J. J. Wagenaar— Loos, H. J. L. Muskeijn. J. F. op den Zieke. Door de R.-K. J. L. Buijsing, J. H. Ideler, L. J. Mes. Door de Anti-Reu.: G. v. d. Putte, aftr., P. Merckens, P. G. Laemoes, C. Boone, L. Simonse, D. du Buck, J. Marijs en C. Polderman. Door den Nat. Bond voor Bezuiniging: A. Je- ronimus en J. L. v. d. Harst. In den kieskring GoesDoor de -S. D. A, P.: A. M. Overhoff, G. F. Lin- deijer, L. Onderdijk, A. C. de Pauw, J. Catshoek en J. A. Hubregtse. Door de Vrijz.-DemJac. Welleman, J. G. van Niftrik, mr. J. Adriaanse, mevr. Bergs ma—Bergsma, D. N. van Gelderen, J. dc Grrooie, M. Kole J2., J. J. Lunenberg, W. Karelse en dr. A. Staverman. Door den Vrijheidsbond: W. Kakebeeke, aftr., J. G. van Nieuwenhuijzen, aftr., D. D. van den Bout. A. van der Have, D. W. Lindenbergh Pz., mevr. A. C. van der Have—Lucieer, J. L. Richel, P. Brugge- man, M. P. de Looff, J. Lindenbergh, P. A. Lindenbergh Ez., M. Kloosterman, W. Dekker Fa., C. J. Snouck. Door de R.-K.. P. Boonman, J. W. Vienings, aftr., M. P. Ooms, mr. J. H. M. Steiger, aftr., J. B. Timmerman. Door de Anti-Rev.: C. P. Vogelaar, aftr., J. A. Dominicus, P. Oos- terbaan, J. J. dc Jager, L. W. B. B. Mulder, P. A. Schwartz; C. Hazenbroex. B. C- Sliggers en P. de Putter. In den kieskring Tholen: Door de S. D. A. P.: G. F. Lindeijer, L. Onderdijk, A. M. Overhof, A. C. de Pauw', A. C. de Baarc. H. Duijm, A. Kbnig; P. A. Plempen, L. E. Sanders en J. Sinke. Door de Vrijz.-Dem.Jac. Welleman, J. G. van Niftrik, mr. J. Adriaanse, mevr. Bergsma—Bergsma, N. van Gelderen, J. de Groote, G. Heijboer P. J. Blaas, n A H«wk pn dr. A. Stayprman. Dooi den Vrijheidsbond: VV. Moeiker, attr.. C. G. Hage, C. N. van der Heijde, W. L. Klos, C. Dleleman C. W. Snijder. J. W. F. H. Buijze. Door de R.-K.: P. Boon man, J. W. Vienings, M. P. Ooms, mr. J. H. M. Stieger en B. Timmerman. Door de Anti-Rev.: C. J. Sonke, J. v. Dis, J. Stelwagen, C. A. Gunst, aftr., Th. A. Boudeling, P. Vogelaar. W. v. d- Berg, M. K. Krijger en W. F. Coumou. In den kieskring ZierikzeeDoor de S. D. A. P.: A. M. Overhoff, G. F. Lin deijer, L. Onderdijk, A. C. de Pauw, J. Catshoek, J. A. Hubregtse. Door de Vrijz.- Dem.: Jac. Welleman, J. G. van Niftrik, mr. J. Adriaanse, mevr. Bergsma—Bergs ma, D. N. Gelderen. J. de Groote, G. J. Lunenberg, C. Hoogerland, J. Bon- ge rtman en dr. A. Staverman. Door den Vrijhdidsifond: A. v. d. Weijde, aftr., J. W. van Oeveren, aftr., V. M. Krepel, L. -Doeleman, J. M. v. d. Bout, meyr. M. J. Kooijman—Tissing, C. Blom, N. W. van Putte, J. Enzlin, A. C. van der Have. Door de R.-K.: J. L. Buijzing, J. H. Ideler en L. J. Mes. Door de Anti- Rev.: A. Timmerman, W. den Boer, W. v. d. Berg Dz., D. A. de Bruin, J. C. Vis, A. Flikweert, J. A. de Bruijn, H. S. van Waveren en J. A. v. d. Bijl Jaea. Door den Nat. Bond voor Bezuiniging A. Jeronimus en J. L. v. d. Harst. Kieskring Hulst: Door de S. D. A. P. A. C. de Pauw, G. F. Lindeijer, L. On derdijk, A. M. Overhoff, N. A. Hame link, B. 't Gilde. Door de Vrijz.-Dem Jac. Welleman, J. G. va|n Niftrik, mr. J. Adriaanse, mevr. Bergsma—Bergsma, D. N. v. Gelderen, J. de Groote, A. G. M. Poppe, P. Kaan, M. Kole Jz., dr. A. Staverman. Voor den Vrijheidsbond: R. G. E. Nolson, Ph. J. van Dixhoorn, be?- derr aftr., L. Stolk, L. J. Geelhoedt, J. van der Peijl, A. Meertens, A. Mar- quinie. Door de R.-K.: P. F. Fruytier, E. E. Dumoleljn, F. M. L. van Waes berghe, J. A. van Rompu, allen aftr., B. C. Puijlaert, J. W. Vienings, B. Th. Lockefeer en L. van Waesbergbe. Door de Anti-Rev.mr. P. Dieleman, aftr., D. Scheele Az., J. J. de Jager, S. van Hoeve, J. M. Oggel. 'In den kieskring Sluis: Door de S. D. A. P.: G. F. Lindeijer, A. M. Over hoff, L. Onderdijk, A. C. de Pauw', J Catshoek. Door de Vrijz.-DemJac. Wel leman, J. G. van Niftrik, mr. J. Adri aanse, mevr. Bergsma—Bergsma, D. N. van Gel de ren, J. de Groote, F. H. Odink, L. J. de Huliu, P. Kaan en dr. A. Sta verman. Door den VrijheidsbondP. Eras mus, D. K. van Zuijen, beide aftr., M. A. Bleiker, P. M. Dikkenberg, A. I. Leen houts, J. B. Becu, W. P. Verplanke, C. van Dixhoorn, J. de Hullu en M. E. Pruissen. Door de R.-K.: A. Hendrikse, aftr., A. H. de Milliano, E. Meertens, A. Aarnoudts, B. Thomas en A. van Waes. Door de Anti-Re v.: "H. Mazijk, A. I. Catsman, J. II. v. Cruyningen en J. Scheele. een zakje A. J. P.'s GreHft- dinesaus in ieder pakje P.'s Amandeltjespud- diag. Tijdelijke reclame. Qlj kunt niet ophouden met KHihhcn en wrijven gij wordt door itaii roo ecpl.nned, dal gij li/sl x»utlJ pevorlrn dt bran dende huid van vieesch te •elieuren. Tenslotte kimt ge hel olet inter volhouden: het gaat Doven Uw kmc hl nogmaals die ontietter.de uren vol kwelling, die verschrikkelijke nachten tonde' slaap door re makeq. Maar luistert-, uitkomst is daar I Enkele droppels s'.echtr van het nieuwe vloeibare middel teren huidziekte genaamd D.D-D. hebben een verrassende uilwe--i.tg. Van geluk, weet ge niet la welke wereld rij eijl, leuk en prikkeling tijn als door loovc-i'-aa verdwenen, cn ein delijk krijgt gij weer tens rust. Een i.sccn ritfis Is voldoende oir. di: a.ro te Wonen. Het D.D D.-raiddel brenRtge- oeiing doordat het in dc poritn derhuiddoordrinj^.cn dc ziekte veroorzakende kiemen vernie tigt. Uïj.cirm. schuilt, zweren, etterbuilen, ker'.en, en alle andere ziekten dcr.liuid moeten bet spoedig te-en dit kalmce- rende, zuiverende middel af leggen. Koopt nog heden een tlcscl» t i 2.90 (proelllcsch 10.7S) ver- InijpbaRr bij alle apolhekersen droeisier.. Vrsact ook de .ge neeskrachtige D.D D.-zeep 6 I I.—. voorNuidasitdoenlngen. rechtzaken. De moord te Eouidorp. De beide beklaagden in de moordzaak Houtdorp A. D. en J. de G., hebben cassatie aangeteekend tegen het arrest van het gerechtshof te Arnhem, waarbij zij ieder tot 15 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. De Premleleenlng-oMigftties. De zaak tegen J. S., houder van een hoofdagentuuur van de N.V. Hollandsche Credietbank te Rotterdam, door den kan tonrechter vrijgesprroken van een hem ten laste gelegde overtreding van de loterij wet 1905, zal voor de Rotterdam- sche rechtbank in hooger beroep behan deld worden op 13 Maart, des middags 2 uur. Er zijn twee getuigen gedagvaard. Donker Rotterdam. De Rottcrdamac-he rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak van de be- rooving van 6000 dollar ten nadeele van een Poolsch fotograaf, op zijn door reis naar Amerika. De man, die het roofhol exploiteerde in de Oostpotten- bakkerssteeg alhier, J. H. T., w'erd ver oordeeld tot drie jaren gevangenisstraf, de vrouw, mei wie de Pool zich had afgezonderd, N. R., tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf; de echtgenoot van deze publtéke vrouw-, die het leeu wenaandeel uit de buit had bemachtigd, F. C. R., tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf, en de caféhoudster, die haar bemiddeling had verleend bij het wisselen van het geld in Den Haag, bij een bank aan het Spui, tot zes maan den gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. VERKOOPINHEN, ENZ. BROUWERSHAVEN. 23 Febr. Ten overstaan van den pl.v. notaris J. C. Dalebout te Renesse, werd heden pu bliek verkocht: het café „Bellevue" aan de Markt, bestaande uit woonhuis met café, stal en erf voor 3171,—. KERKNIEUWS. Ned. ïforv. Kerk. Bedankt: Voor Hoek van Holland en Zwammerdam, Th. J. H. Steenbeek te Leidsohendam. €«ref. Kerken. Beroepen: Te Hazerswoude en Wons, C. van der Woude, cand. te Sneek. Aangenomen: Naar Heerde, A. Doorn te Apeldoorn. Naar Smilde (2de be roep), F. H. van Loon te Bergum.; Bedankt: Voor Heerenveen, D. van Dijk te Groningen. Voor Twijzel, J. A. Ver hoog te Willemstad. Chr. Q»r#f. Kerk. Bedankt: Voor Den Helder, H. Biesma te Groningen. ZIERIKZEE. Vrijdagavond half zeven ure hoopt voor het Doofstommeninstituut „Effatha" alhier op te treden ds. van der Meiden van Dordrecht. Geref. G«n. Beroepen: Te Sliedreoht, B. van Neer bos te Ter neuzen. Bedankt: Voor Lisse, H. A. Minderman te Dirksland. VAN HEÈNDE^i VÏSl Uit Winnipeg (Canada) worden 150 gevallen van slaapziekte gemeld. Mary Macswiney heeft aan den Paus geseind, om zijn tusschenkomst te vragen ten behoeve van haar zuster An nie, die onlangs te Cork in hechtenis is genomen en nu al 11 dagen vast Mary, keert zich tegen de politieke actie der Iersche geestelijkheid en beschuldigt de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1