Zierikzeesche Nieuwsbode RHEUMATIEK. abonnement: Maandag 26 Febr. 1923. zierikzeesche courant, jf?l1% advertentiën: EERSTE BLAD. Opzienbarende Genezing. Pryper 8 maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. por regel. Beolames 80 ets. p. regel. By oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van nit- ga/o vóór 11 nre. Dit nimimer bestaat uit 2 bladen. Gevonden voorwerpen Een mondharmonica; een band van ee mantel; een kinderhandschoen; een damestaschje met geld. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor- gena 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. Uit Stad an Provlnole ZIERIKZEE. De Belgische regeering heeft, naar aanleiding van het werk van Nederlanders ten behoeve, van Belgische vluchtelingen gedurende den oorlog een aantal onderscheidingen verleend. De medaille van koningin Elizabeth is o.a. verleend aan mej- Wilhelmina Lammeren, religieuse te Zierikaee en de ir.edaüle met lint, van koning Albert aan mr. A. J. F. Fokker van Craijesteijn van Rengerskerke, burgemeester onzer ge meente; den heer J. J. Cock, dir. der Insulaire Hypotheekbank; den heer P. v. d. Have, dir. der R. N. L.; den heer P. de Potter, hoofd der school en den heer Cent van Schelven te Brouwershaven. Wij vestigen de aandacht op de in dit nummer voorkomende adverten- tie, waarin wordt bekend gemaakt, dat Vrijdag 23 Maart in de Concertzaal, ten bate der t.b.c.-vereemging alhier, opge voerd zal worden het bekende blijspel Groote Stadslucht", door het „Zierik- zeesch dilettantentooneel". Deze laatste vereeniging heeft haar sporen reeds verdiend, al was het alleen maar door het indertijd opgevoerde stuk „De tante v.an Charley", ten bate der Wijkverpleging. Door in zoo groot mogelijken getale de aangekondigde opvoering bij te wo nen, helpt ge de kas der t.b.c.-vereeni- ging stijven. SEROOSKERKE. Door 't stembureau is in de vacature-M. C. H. v. d. Berg, die naar elders is vertrokken, tot lid van den, gemeenteraad gekozen verklaard, de heer L. Padmos. ZONNEMAIRE. Het muziekgezelschap „N. en Ijf." alhier, gaf Donderdag- en Vrijdagavond buitengewone uitvoeringen. Buitengewoon omdat diploma's niet gel dig waren. Toch was beide avonden de zaal stampvol. Men had goede verwach tingen en die zijn bij 't publiek niet te leur gesteld. Het programma beloofde veel en veel goeds vv'erd gegeven. Zoo wel de muzieknummers als de voor drachten en 't tooneelstuk werden keu rig ten uitvoer gebracht en de lachspieren in werking gebraent door de hoogst ko mische tooneelen. Soms leek het alstf beroepsvoordragers aan 't woord waren. De avonden werden besloten met een bal onder leiding van den pianist, den heer Schouten. Vrijdag hield het „Groene Kruis" alhier zijn algemeene jaarvergadering. De opkomst der leden was zeer goed te noemen. De voorzitter, ds. Hoek, opende de vergadering met een welsprekend, hartelijk welkomstwoord, waarin hij de meeste hulde bracht aan de wijkverpleeg ster. zuster Hoos, voor hare zegenrijke werkzaamheden, die op 't punt staan vermeerderd te worden met de bestrij ding var. den gemeenschappelijken vij and, de tuberculose, en de hoop uit sprak, dat zij nog lang in ons midden mag werkzaam zijn, wat de instemming der vergadering ontlokte- De notulen wer den na lezing onveranderd goedgekeurd, evenals de rekening over 1922, die te voren reeds nagezien was door de hee- ren van den Bout en Ganzaman. Het jaarverslag werd daarna voorgelezen waaruit bleek, dat er 254 leden zijn en dat zuster in Zonnemaire 1994 visites bij zieken had afgelegd. De aftredende secretaris, de heer W. K. Knuist, werd bij acclamatie als zoodanig herkozen. De begrooting over 1923 werd goedgekeurd en bij 2 punten werd even stil gehou den. Het eene betrof de verhooging der jaarwedde van de wijkverpleegster. Bij acclamatie werd aangenomen die te bren gen opt f 1800. Het andere punt was de aanschaffing van een ligtent, niet alleen voor tb.c.'lijders. maar ook voor dere patiënten, die rust behoeven- Wordt met alg. stemmen goedgekeurd. Aan de beurt van behandeling was nfu de vraag-.' moet art 4 van 't H.R. gehandhaafd' blijven. Dit schrijft voor, dat mannelijke personen die den leeftijd van 21 jaar hebben 'bereikt en inwonend zijn, lid moeten wezen van 't Groene Kruis. Een voorstel om dit artikel uit te breiden tot vrouwelijke personen werd aangenomen met 27 stemmen vóór en 22 tegen. Daar na ontspon zich een nog al verwarde discussie, vooral over de vraag, hoe te handelen met onwilligen. Na lang ge- delibereer werd besloten hen niet door de zuster te doen verplegen, dan nadat ze lid geworden zijn en een kleine boete hebben betaald. Bij de rondvraag deelde dr. Ittmann, de geneeskundige adviseur, mede, dat dr. Huese belangeloos een le zing met lichtbeelden hier wil houden over de resultaten van de werking der Röntgenstralen. Wel zal een klein entree geheven worden, maar de opbrengst daarvan zal ten bate komen aan de aan schaffing van een ziekenauto. Met ap plaus werd deze wededeeling ontvan gen. Nadat nog een paar vragen gedaan door een 'der aanwezigen, waren be antwoord, sloot de voorzitter met dank voor de goede opkomst, de vergadering. DREI8CHOR. Met een rol zorg en smaak gekozen programma, trad hier Vrijdag j.l., de laatste Nntsarond in dit seizoen, de heer Frans Hnlleman, letterkundige te Amsterdam,; als decla mator voor ons op. Zeker is 't niet te veel gezegd, wan neer we hier verklaren, dat 't een avond is geweest van werkeiyk kunst genot, een avond waarop als 't ware zonder ondersoheid, een ieder van de aanwezigen heeft genoten van de vaak met zooveel gloed en warmte, met fijn gevoel en talent voorgedragen nummers. Wy kunnen ook andere Nutsafdeelingen den heer Frans Hnlleman niet genoeg aanbevelen en kunnen geruit zeggen dat de nog vele afwezige leden dien avond iets hebben gemist, dat we voor afwisseling in ons buitenloven toch zoo moeilijk kunnen ontberen. Voor de hier onlangs opgeriohte afdeelJng der S.D.A P. trad Zaterdag avond j.l. In oen openbare vergadering van rnim 70 personen op, de heer Llndeyer Uit Vliasingen, Statenlid van Zeeland. Voor de pauze behandelde opr. de bezetting van het Roergebied, als het gevolg van het militairlstitohe en kapitalistische stelsel, waaronder wij leven. Hij stelde daarbij in het licht de kracht der arbeidende klasse, die door algemeen staken ln dat gebied de plannen der bezetters doet mislukken, de nadeelen voor geheel Buropa nit dit alles voortvloeiend en het groote streven van alle kamerleden der 8.D.A.P. van Dnitsehland, zoowel van Frankrijk en en België, by hunne regeer in gen aan te dringen op een overeenkomst. Na de pauze gaf spr. den toestand in ons eigen land weer. De teruggang in handel, industrie en landbouwde dalende loonen der arbeiders en volgens spr. de stijgende en hooge dividenden der groote maatschappijen en indistrieële ondernemingen. Met een opwekking de S.D.A.P. door aansluiting te steunen en bij de a.s. verkiezing van 8taten en Gemeenteraad rood te stemmen, eindigde spr. mot het strijdlied van Adema va» Scheltema zijn rede. ST.-MAARTENSDIJK. In de Vrijdagmid dag j.l. gehouden raadsvergadering waren, behalve de heer Gaakeer, alle leden aan wezig. Ingekomen zijn onderstaande stuk ken: Schrijven van Ged. Staten betreffende afschaffing der paardenmarkt te Tholen, afschaffing kermis te Axel en paarden- en veemarkt te Neuzen. Aanneming benoe ming lid controlecommissie arbeidsbemid deling door den heer J. C. van Haaften. Jaarverslag oud archief dezer Gemeente over 1922. Alles voor kennisgeving aange nomen. Op een verzoek van de kring „Tholen" der Zeeuwsche Landbouw-Mij. voor de dezen zomer te Tholen te houden landbouwtentoonstelling een subsidie toe te kennen, wordt afwijzend beschikt. Een voorstel betreffende aanschaffing van jubi leum-bekers, wordt aangehouden, eveneens het aankoopen van een geschilderd portret in verband met het 25-jarig regeerings- jubileum van H. M. de Koningin. Ingediend is een exploitatie-rekening van den heer J. C. Krijger te Goes, in zake de auto- dienst Stavenisse—Tholen. Omtrent enkele cijfers wenscht men nadere toelichting, zoodat besloten wordt deze zaak aan te houden tot een volgende vergadering. Een verzoek van N. de .Vlet, het zand noodig voor het ophoogen der Kleine Kaai, te mogen leveren op zijn bestemming voor den prijs van f 1,50 per M3. wordt aange nomen. Over de wijze van werkverschaf fing ontspint zich een langdurige discus sie, waarbij de heer Vroegop als zijn mee ning te kennen geeft, dat voor de mindere man weinig wordt gedaan. Te dezer zake wordt hij gewezen op het uitdiepen van de haven, het leggen van een oprit in het Boschje en de werkzaamheden aan de Kleine Kaai. In de vorige vergadering had de heer Vroepop als zijn meening te ken nen gegeven, dat er geen werk te vinden was, zoodat in plaats van verwijt het ge meentebestuur eerder hulde toekomt voor de wijze waarop het voor den minderen man optreedt. Ged. Staten zenden de be- grooting voor 1923 terug, met een besluit waaibij in uitgaaf een post op de begroo ting wordt gebracht: „Onderhoud der op het gemeentehuis aanwezige schilderijen f250", met verzoek middelen tot dekking van dit bedrag aan te wijzen. De Raac was evenwel van meening, waar hij ge dwongen werd aan dien dwang niet te moeten voldoen, aan zijn oorspronkelijke meening te moeten vasthouden en wei gerde alzoo een post tot dekking der uit gaven aan te wijzen. Hierop volgt de be noeming van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux voor de Staten- en gemeenteraadsverkiezing. Met alge meene stemmen wordt goedgekeurd een wijziging en een af- en overschrijving der begrooting 1922. Bij de rondvraag wordt mej. Sanderse gemachtigd speelgoederen voor de bewaarschool te koopen in ver band met de liquidatie der zaak van D. van Gorsei. In verband met een te houden vergadering te Zierikzee omtrent de recht bank aldaar, spreken alle leden zich uit voor het behoud der rechtbank. Gespro ken wordt over de kaaimuur en het afma ken der bestrating. Te dezer zake zal men met de aannemers van der Hulle en van der Klippe in nader overleg treden. Hierna volgt sluiting. OUD-VOSSEMEER. In de jaarvergade ring van de fokvereeniging „De Geit", herdacht de voorzitter, de heer Wis- kerke, het feit dat de vereeniging thans 10 jaren bestaat en wees er op, dat zij zeer in bloei sedert is toegenomen; de vereeniging tocb telt thans pl.m. 310 le den met 160 geiten. Bij de periodieke aftreding van de heeren Daane en Wis- kerke, wensebte de laatste, die als be langstellende, niet als belanghebbende de vereeniging had geleid, dat een ander zijn taak overnam, maar op aanhouden den aandrang zal bij zijn functie Mijven vervullen. Na afloop der huishoudelijke vergadering hield di*. heer Sietema van Middelburg een zeer aandachtig gevolg de lezing over de voeding der geit RECHTZAKEN. Bij de veroordeeling tol 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar van A. B. uit Dor drecht, die, zich als waarnemend ont vanger der belastingen aan verduiste ring van belastinggelden te "Kortgenc schuldig maakte, bepaalde de rechtbank te Middelburg, dat bckl. zich gedurende den proeftijd moet onthouden van ge bruik van sterken drank, dat hij zich moet stellen onder toezicht van een re- classeeringsambtenaar en dat hij per jaar f 750 aan het rijk moet terug be talen voor het gevai 'Jat hij in een rijks betrekking kan worden gehandhaafd en t 300 per jaar als dit niet het geval is. kreeg men mooie lichtbeelden, betrekking hebbende op het melken, de bacteriën er in voorkomende, de verzorging der geiten, het karnen en het kaasmaken enz. Een enkele gedane vraag werd afdoende be antwoord. Een woord van welverdienden dank werd den spreker door den voor zitter toegesproken. SPORT. ZIERIKZEE, 25 Febr. Uitslag voetbal wedstrijd G.V.V. 1 en II-EM.M I 3-1, zoodat de uitgeloofde medaille in hel be2it kwam van G.V.V. KERKNIEUWS. Ifed. ïlerr. lUrt Beroepen: Tc Eethen, D. ran Lntter- ▼elt te Blauwkapel. Te Staphorst J. Kraay te Gorlnohem. AangenomenNaar Hontemisse (toez.) J. W. Maas W.zn ta Gapinge. BedanktVoor Meppel, G. B. Westen burg te Beverwijk. Voor Zeist, W. J. van Lokhorst te Bennekom. Voor Koudekerke, G. J. Waardenburg te Hans- weert. •wei. Kerke». Beroepen te Nederhorst den Berg en te Gorredyk, C. vau der Woude, «and. te Snoek. Ovet. Om. BRU1NT86E. Donderdagavond half 7, ds. van Dyke van Oud-Beijerland. VERKOOPINtlN, ENZ. ZIERIKZEE, 26 Febr. Heden werd al hier, ten overstaan van notaris Bier- masz, publiek verkocht: Het schoolge bouw, ingericht geweest voor school, met bovenwoning en erf, aan het Havenplein, groot 4 Aren 10 c.A., voor eene som f 7401. Toebeding f25. OKDOWIJS. ZIERIKZEE. Bij hel Zaterdag te Am- hem door de Pitmanschool gehouden cxa- man voor diploma Machineschrijven, zijn o.a. geslaagd dbr. J. Wansink, werkzaam bij de Hanze-Bank Alhier, mej. Adr. Wansink. werkzaam bij de Insulaire Hy potheekbank, dc heeren J. Luijk alhier en M. Kloet te Kerkwerve, beide» werk zaam bij de administratie dezer Cou rant, en voor diploma stenografie, mej. Kotterink te Zierikzee en mej. Okkerse te Bruinisse. LANDBOUW EN VEETEELT. NIEUWERKERK. Vrijdagavond verga derde in „de Meebaal" de vereeniging van oud-Jcerüngen van den Landbouwcursus alhier. De voorzitter, de heer M. Krabbe Hz., opende de vergadering met een woord van welkom aan de leden, die in bevredigend aantal waren opgekomen; hij spoorde de leden aan om in dezen tijd van inzinking de vereeniging trouw te blijven en elke gelegenheid aan te grij pen, 'om zich te ontwikkelen eb zich zoo doende te wapenen voor den strijd om het bestaan. Daarna gaf hij den secretaris penningmeester gelegenheid tot het doen der rekening en den afgevaardigde naar de algem. vergadering te Goes, tot het doen van verslag. De heer L. W. Ganze- man deed verslag van de door hem ge nomen varieteitsproef met aardappelen, waaruit bleek, dat de var. Albion ver in de minderheid was gebleven. De heer van de." Sluys stelde zich bereid tot 't nemen van een selectieproef met aardappelen, terwijl de heer A. v. Oeveren zich bereid verklaarde om een proef te nemen iet aardappelen, zooals door den Rijks-land- bouwleeraar was aangegeven. Op voorstel van -Jen heer Waalc werd het bestuur ge machtigd tot het aanschaffen van ern instrumentarium ter bepaling van Jen zuurheidsgraad van den bodem. Nadat door den voorzitter nog gewezen was op de slechte opkomst bij den cursus in vee kennis, waardoor deze cursus zou moeten stop gezet worden, kreeg de heer Waale, eere-voorzitter der 'vereeniging, gelegen heid tot het houden eener voordracht over veeveredeling op grond der nieuwere in zichten in de erfelijkheidsleer. Na de voordracht liet de spreker goed geslaagde lichtbeelden zien van runderen en paar den. Een en ander werd met aandacht en belangstelling gevolgd. Met een woord van dank aan de leden voor de trouwe opkomst en aan den spreker voor de genomen moeite sloot de voorzitter deze vergadering. STAVENISSE. Vrijdagavond «trad alhier namens de „Provinciale vereeniging ter verbetering van het Geitenras" als spreker op de heer W. Sietema, om een lezing te houden over melk, melkbehandeling, de boter- en de kaasbereiding. Waar voor namelijk deze lezing bijzonder geschikt zou geweest zijn voor vrouwen van geiten houders, omdat deze meestal de verzorg sters der geiten zijn, is het jammer, dat er niet één vrouw aanwezig was. Spreker behandelde op duidelijke wijze de melk, de behandeling, de samenstelling er van, het boteren en het karnen enz. Daarna TAN HEINDE KN TBR. Binnenkort aal naar uit Rome wordt gemeld de verloving plaats vinden van de 2e dochter van den Itali- aanschen koning, Mafalda met den Bel gischen kroonprins. De vraag naar sigaren door vrou wen is in Engeland den laatsten tijd zeer toegenomen. Een wissel dio 9 Meter lang was, werd dezer dagen bij hel filiaal van de Duitsche Rijksbank te Wilhemshaven gepresenteerd. De wissel liep over meer dai 490 milliocn mark en om daar alle noodige zegels op te plakken had men er een meter lange band moeten aan hangen -- ln de buurt van het dorp Cervera in de Spastische provincie Murcia, is een leeuwin met haar welpen ontsnapt uit een menagerie en loopt het land af, vee roovend ea »elf» mensthen aanvalienJ en verwondend. De overheid heeft troep jes jagers uitgezonden om de wilde bees ten af te makben. Te Moulon (Fr.) heeft een knaap van 7 jaar een jongen van 3 jaar dood geschoten. De jeugdige moordenaar ver klaarde in het verhoor, bij ongel.uk Zijn speelkameraad te hebben gedood. Het onderzoek schijnt echter uit te wijzen, dat het veelbelovend kind, in toorn ont stoken, wijl de „speelkameraad" hfem knikkers geweigerd bad, dezen met een geweer gedood heeft Admiraal Roessine, vroeger chef van den Russischen marinestaf, hoofd der zee vaartschool en der zeevaartacademie te Petrograd, is thans te Parijs werkzaam als klerk op een notariskantoor. Volgens een bericht uit New-York heerscht daar weer een ernstige griep epidemie. Er zijn reeds ongeveer duizend scholieren door de ziekte aangetast, zoo dat de scholen gesloten moesten worden. Op 22 dezer scholen deden zich 27 sterf gevallen voor. De „Times" verneemt uit Rome, dat het huwelijk van prinses Yolanda, ]de doch ter van den koning van Italië, met graaf Caivi di Bergolo onmiddellijk na Pasehen zal worden voltrokken. De kosten der Amerlkaansehe bezet tingstroepen aan den Rijn hebben ruim 54.5 millioen dollar bedragen. De Duitsche Rijksdag heeft, in ver band met de Ruhrbezetting, een noodwet aangenomen, waarbij de rijksregeering een bizondere acte van vertrouwen en vrijheid van handelen wordt verleend. Een bericht uit Kansas City meldt, dat er, naar men meent, 16 personen zijn omgekomen bij een brand, die een pension in de asch heeft gelegd. Er zijn 13 lijken geborgen. Het huis stortte in, een kwartier nadat er alarm was gemaakt. De commissarissen te Angora zijn tot overeenstemming gekomen in zake het verdrag van Lausanne. Dit besluit zal in de Nat. Vergadering worden behandeld. Ieder oogenblik wordt de nota verwacht die tot de geallieerden zal gericht worden. De Belgische mijnwerkersstaking heeft zich uitgebreid. Een nlt Marokko met verlof terngkeerendo Spaan sche soldaat is, op weg naar hnis, dss nachts in do bergen van Asturié door wolven gedood en verslonden. Frankryk behoudt zijn zomertijd meldt de Echo de Paris. Het feit, dat Frankrijk daardoor jaarlijks 200 millioen francs aan kolen bespaart, gaf den doorslag. Het hooge kerkbestuur van Rus land heeft besloten met ingang van 12 Juni e.k. in de Russische kerken de Acht jaar aan bed of stoel geketend. Onmachtig te Uopen. Ken zoogenaamd hopeloos geval door mjj In vier weken genezen. Probeer mijn behandeling Gratis. Zou men zich een «rustiger geval kunnen voorstellen dan dat van den heer E. J. BRANDTS, Maarten van Rossumstraat 56, Arnhem Zestien jaar leed hy aan Ischias en Zeuuw-rheumatiek. De acht laatste jaren zoe ernstig, dat hjj noch bed, noch stoel kou verlaten, en alle hoop had opgegeven ooit weder te kunnen Ioopen. Acht maan den in een Ziekenhuis doorgebracht, alle mogeljjke behandelingen ondergaan, niets nsocht hem baten Alles vreeseltyk ptyaltyk en itekaam totaal verslapt. Eu nu? Is hjj het enderwerp van elk ge sprek in Arnhem. De geheels stad is ,ei' vol van. Hjj, die zich niet verroeren kon, dien de menschen reeds sedert acht jaar niet meer hadden gezien, loopt weder zoo goed door de stad aisof hjj nooit iets ge mankeerd had Lees hetgeen hij o. m. schrijft „Ba uw Behandeling gedurende een maand te hebben toegepast, ben ik vol kome». genezen. Ik kan weder goed Uopen, betgeen Ik in gee» acht jaar heb geknnd. Alle hoop bad Ik opge geven het scheen ongelooflijk ooit weder zoo ver te kannen komen. E» is het werkelijkheid. Van mijn groot kruis, na zoo lange jaren en zoo yreese- ïyke pijnen te hebben geleden, ben ik nu, dank zU „Duo Formula", verlost", MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder ljjder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merkwaardige behandeling schrjjven. Het geval van den heer Brandts bewjjst, dat er geen te ernstig is om door deze Behandeling genezen te worden. De heer Arthur Richards, in wiens privé-laboratorium zjj geronde» werd, zeïde: Ik sal niet rusten alvorens ik ieder ljjder aan Rheumatiek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eenige andere Urinezuurziekte de gele genheid gegeven heb mjjne Behandeling ge durende 10 dagen op mijn kosten te be proeven. HOK DIT AANBOD AAN TE NEMEN Zend noch geld, noch postzegels. Zend eeuvoudig uw naam en adres met de woor den «Gratis voorraad", per 12l/s ets. brief kaart, waarna de 10 dagen Gratis Behande ling te zamen met verklarende Brochure en de beschrjjving van meerdere wonderlijke genezingen, u per keerende post franco zal bereiken. Adresseer: Mr. Arthur Richards, Room 9S6 Cromwell House, High Holborn, Londen W. 0. I. Engeland Porte naar Engeland: Briefkaarten 12'/s cent. Brieven 20 «ent, (lugez. rued.) Jnliaansohe tijdrekening op te heffen en de Gregoriaansohe ln te voeren. In New York (city) worden de Katholieke kerken door politie bewaakt ale voorzorgemaatregel tegen brand stichting. Zaterdagochtend zün er aoht mijnwerkers gedood, doordat een lift kooi 300 voet naar beneden viel in een mijn In het graafschap Durham (Eng.). VERSCHILLENDE BERICHTEN. In een auto geboren. Woensdag werd een bewoonster* van de Van Ravesteyn- straat te den Haag verblijd met de ge boorte van twee dochtertjes. De omstan digheden, waaronder het tweetal ter we reld kwam, waren evenwel minder ver blijdend, vertelt het „Vad.". De vrouw zou, als het gewichtige moment naderde, den Geneeskundigen Dienst laten opbellen om per auto naar het ziekenhuis aan den Tapijtweg te worden gebracht. Kort nadat om de auto was gebeld, het zal zoowat middernacht zijn geweest, kwam de wagen voor en de tocht naar het ziekenhuis ving aan. Het bleef bij den aanvang, want op een gegeven oogenblik bleef de auto ste ken. Alle benzine was op. Onmiddellijk werd een andere auto opgecommandeerd, maar in den wedstrijd tusschen auto en ooievaar, behaalde de ooievaar de over winning. Daar het ernstig met de vrouw gesteld was, haalden eenige omstanders een verloskundige er bij, die de arme vrouw van twee dochtertjes verloste. Slachtoffer van den stemdwang. To Alphen, aldus meldt de „Banier" van de Staatk. Ger. Partij, werd vrouw Vermeer van Boskoop veroordeeld, omdat zij niet voldaan had aan den stemplicht, door de wet haar opgelegd. Zij kon dal niet, omdat zij geloofde, dat Gods Woord haar dit verbood. Ook de boete meende zij niet te moeten betalen. Toen is deze ruim 60-jarige vrouw naar Den Haag vervoerd om een dag gevangenisstraf te ondergaan. Blijkbaar was men met deze vrouw in den Haag bewogen, doch er was niets aan te doen. Zij heeft gezeten. Tot zoover de „Banier". i v Duizenden, die zich aan den stemplicht niet stoorden, gaan vrij uit en blijven ongestraft. Een pdTckei niet effecten vermist. De Rotterdamsche Bankvereeniging heeft ter kennis van de politie gebracht de vermis-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1