Zierikzeesche fpNieuwsbode abonnement: Vrijdag 23 Febr. 1923. zierikzeesche courant. advertentièn: EERSTE BLAD. VLOEDPLANKEN. Algemeen Overzicht. F a Belderok Van Roo B. H.IDELER, Zierikzee Pry» por b maanden f 1,60, franco por post f 1,80. Voor hot bnltonland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke numaeri 6 «ent. VersohJUnt Maandag. Woensdag on Vrijdag. van 1—3 regels 60 ots., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangryke korting. 78ste JAABGASG. - No. 10894. °r den d»« Dir. I 1 CE LÜ3ZE Jr, lllfe-Mlt. M. I. 10STE» Tó6r nre Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbb ranken bekend: dat zjj. die voor eene aanstelling tot helper bij de bediening der gemeente-vloedplanken in aanmerking wenachen te komen, zich daartoe dagelijks ten kantore van den Gemeente-Bouw meester ten Stadhuize kunnen aanmelden. Aan genoemde betrekking zijn de navolgende belooningen verbonden: bij hooge vloeden f 0,75 per uur, en bij schouwing f 0,50 per uur. Zii&ikzsk, 22 Februari 1923. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS. Secretaris. In het Engelsche Lagerhuis zijn deze week besprekingen gevoerd over Meso- potamië, het land tusschen Euphraat en Tigris, dat voornamelijk bevolkt wordt door Nomadenstammen en ter conferen tie van Lausanne herhaaldelijk in de be sprekingen is betrokken ten aanzien van Mosoel, waar zich rijke petroleumbronnen zouden bevinden. De heer Asquith, do leider der onafhankelijke liberalen, heeft in het Lagerhuis gezegd, dat eigenlijk niemand weet of in 't veel besproken ge bied zich petroleum bevindt, al had de vorige premier over de petroleumbronnen gesproken. De taak van Engeland in 't Tweestroomenland was, volgens Asquith, afgeloopen, nu men de bevolking van 't Turksche juk had bevrijd en een auto nomen Arabischen staat, met koning Fei- soel aan 't hoofd, had ingesteld. De premier, die het blijkbaar met As quith eens was, is evenwel niet verder op de zaak ingegaan, wat met het oog op het nog niet onderteekende verdrag van Lausanne ook niet wenschelijk was. maar heeft toegezegd, dat de regeering de zaak ernstig zou overwegen. Engeland is dus blijkbaar van plan de nog niet aangeboorde, mogelijk wel niet eens aanwezige, petroleumbronnen prijs te geven en zich uit het land tusschen Ti- gris en Euphraat terug te trekken tot verheldering van den Oostelijken politie- ken hemel. Midden dezer week hebben tusschen de Fransche en Belgische staatslieden te Pa rijs besprekingen plaats gehad nopens de verdere te nemen maatregelen, welke moe ten dienen om het taaie Duitsche verzet te breken. De heeren waren het natuur lijk roerend eens, maar met dat al wer ken zij zich hoe langer hoe dieper in het Ruhrmoeras, want het gaat om 't presti ge der beide betrokken partijen, waar door de oplossing steeds ingewikkelder wordt; Na zes weken Ruhrbezetting is Frank- rijk's positie ten opzichte van Duitschland er geenszins op verbeterd en Poincarés eisch wordt beantwoord door een krach tige opleving van de nationale geest en een vast aaneengesloten front der arbei ders. In Zuid-Frankrijk is op 71-jarigen leef tijd overleden Theophile Delcassé, een der invloedrijkste staatslieden, welke Frank rijk sinds 1900 heeft bezeten en wiens grootste werk is geweest de versterking van het bondgenootschap met Rusland. Delcassé is een der verwoedste politieke vijanden van Duitschland geweest en alleen het aftreden van Delcassé In 1905 verhinderde een oorlog, die toen al tus schen Duitschland en Frankrijk op uit barsten stond. Zijn politiek échec heeft hij echter in 1906, tijdens de conferentie te Algiras, weten te herstellen, toen de politieke horizon langzamerhand donker der werd. Sprekende over de positie, die Frank rijk innam na den oorlog van 1870, heeft Delcassé eens gezegd: „Een natie is niet onteerd, wanneer zij verslagen is, of wan neer zij met het mes op de keel een nood- lottig verdrag onderteekent. Doch zij is onteerd, wanneer zij ophoudt met protes tearen en haar goedkeuring hecht aan ma ruina. Hat verval eener natie is nog geen nederlaag; wel echter de verloo chening/' Duitschland, dat thans een zelfde posi tie inneemt als Frankrijk in 1870, kan den raad van wijlen dezen bewindsman ter harte nemen. BUITENLAND. De maidenspeech van een biinde. Van een tragische maidenspeech, ge houden door een welbekenden Schotschen journalist, Fred Martin, die aan de „Mor ning Post" verbonden was, aan den oor log deelnam en tijdens zijn verblijf te velde blind werd, maken de Londen- sche bladen melding. Martin hielc! namelijk zijn eerste rede in het Lagerhuis, waar hij als liberaal afgevaardigde voor het district East Aberdeenshire zitting heeft genomen. Aller sympathie ging uit naar dit slachtoffer van den oorlog toen hij zijn verklaringen aflegde betreffende de kwes tie der ooriogspensioenen, die hem als oorlogsinvalide natuurlijk veel belang in boezemt. De rede, met heldere stem uitgespro ken, maakte een sympathieken indruk. Hij tóorj^e zulk een gemak van spreken en zulk een vrijheid en losheid van ges ticulatie, dat iemand, die hem niet ken de, nauwelijks zou vermoeden te doen te hebben met een man, die door zulk een noodlottig ongeluk getroffen werd. Hij verzocht zijn medeleden, hem niet sentimenteel te behandelen, en hem, zoo noodig niet tc ontzien bij hun critiek. Luide toejuichingen begroetten zijn 20 minuten lange rede. Zes weken Ruhrbezetting. In een artikel, getiteld „Zes weken Ruhrbezetting" constateert de Vorwërts, dat cfe 'Fransche politiek in het Ruhr- gebied tot nu toe alleen Duitschland voordeel heeft gebracht. Het af weer front is thans meer aaneengesloten dan in de voorgaande weken. Sprekend over de kans op succes van de Duitsche afweeractia wijst de „Vor- warts" er op, dat de arbeidsmogelijk heden door de geweldmaatregelen der Franschen in het Ruhrgebied zijn afge nomen; in het algemeen echter kan de economische toestand niet kritiek worden genoemd. De levensmiadelenvoorziening is. hetzij langs directen. hetzij langs in- directen weg, voor het grootste deel ver zekerd. Voor een voldoende ondersteu ning 'der werk'.oozen is gezorgd, evenals van anderen, die door de bezetting be nadeeld worden Grondstoffen zijn nog voor verscheidene weken aanwezig. Voor zoover de ertsen ontbreken, worden ze ingevoerd. De voorraad Zwabische ertsen is zeer groot. Door het algemeen uitvoer verbod bestaat natuurlijk kans op werk loosheid; hiertegen zulle», op groote schaal maatregelen worden genomen. De gemeenten hebben omvangrijke maat regelen voorbereid. Binnenkort zal een groot deel der werkloozen, evenals ver leden jaar, zich voor landarbeid aanmel den en bij het spoedig intredende zach tere jaargetijde zal de aanleg van kolo nies op het platte land kunnen worden voortgezet, zoodat ook hier een deel der werkloozen kan worden onderge bracht. In den mijnbouw kan nog vele weken lang het geheele personeel wer ken aan herstellingen en verbeteringen. Door deze verbeteringen zal het later mogelijk zijn, meer mijnwerkers te laten werken. Het blad is ten aaffzien van de standvastige houding van de geheele ar beiderswereld zeer hoopvol gestemd. Toetaakhamons grof. Het schijnt nu toch wel vast te staan, dat het stof der eeuwen, in Toe tank- hamens graf in het onderaardsche ge welf bij Luxor onaangeroerd zal blijven tot den aanstaanden herfst. Tot het einde van deze week blijft het grafgewelf nog geopend om de oudheidkenners en andere belangstellenden in staat te stellen hun zeer gerechtvaardigde nieuwsgierigheid te bevredigen; daarna komt er voor den pas gemaakten doorgang in den door getrokken muur een houten afsluiting, beschermd door een ijzeren hek. Om te waken tegen dieven, zal er nacht en dag een wacht bij de graf tombe worden geplaatst, die het tijdens de hitte van de aanstaande zomermaan den niet gemakkelijk zal hebben. Gedu rende dien tijd zullen de archaeologrm zich bezighouden met het prepareeren en onderzoeken van de reeds voor den dag gebrachte schatten in hun laboratorium, in afwachting, dat zij ter plaatse den rijken schat van oudheden kunnen on derzoenen die nog in het mausoleum ligt opgehoopt. De Belgische oudheidkundige, profes sor JeanfCapart, conservator van het Bel gische museum van oudheden, die de Ko ningin der Belgen op haar reis naar Egypte vergezelt,heeft in een artikel in 'de „Times" zijn indrukken weerge geven van zijn eerste onvergetelijke be zoek aan het oude koningsgraf en /jij verdedigt daarin Lord Cavarnon en de heer Howard Carter, die door deze groot ste ontdekking op archaeologisch gebied aan de wetenschap en aan de mensch- heid zulk een onschatbaren dienst heb ben bewezen, tegen de onrechtvaardige aanvallen, waaraan zij bloot staan, van bedillers, die hun eigenbelang en winst bejag verwijten. Hij weerlegt ook de critiek van an deren, die uit gevoelsoverwegingen be zwaar maken tegen de opening van dit graf en die vervuld zijn van medelijden voor dien armen# Koning Toetankhamen, die in zijn aardsehe rust gestoord wordt door de nieuwsgierigheid van oudheid kundigen. De Belgische geleerde geeft toe dal daar iets voor te zeggen zou zijn, wan neer het onderzoek van dit graf niets zou opleveren wat tot dusver niet aaD de wetenschap bekend is, maar onder de gegeven omstandigheden is er toch voor de mannen 'der wetenschap iets meer noodig dan de betuigingen van overge voelige naturen om hen ^zvan te over tuigen, dat de Egyptologen thans bezig zijn het geheim van den dood op heilig- schennênde wijze gewelddadig aan te randen. w De talrijke grafopschrlHen van het oude Egypte leveren het bewijs voor de angstvullighed waarmede het geslacht van een verre oudheid er voor waakte dat faun namen bij het nageslacht bekend 20ude i blijven. „Degeen, wiens naam ge noemd wordt, blijft voortleven", zoo luid de hun leus. En nu bedenke men, dat enkele weken geleden Toetankhamens naam, behalve in een kleinen kring Egyp tologen, totaal vergeten was en nu over de heel© wereld wordt genoemd. dl hun graf-opschriften deden de oude IEgyptenaren een beroep op hen, die hen Jtonden verstaan, om die spreuken te herhalen, wijl dit aan de dooden in de onderwereld ten goede zou komen. Eeuwen lang heeft niemand die spreu- j ken meer kunnen lezen, dte gebeiteld waren op de graven van .de koningen der 18e dynastie. En nu zijn. na vele eeuwen barbaren gekomen uit verre lan den waarvoor de geografie- der Pharao's geen namen had, en ze hebben de ge bedsformulieren gelezen en herhaald, die naar het geloof der ouden in staat zijn aan de dooden in hun leven hiernamaals rust en vrede te brengen. Zouden deze overwegingen wellicht degenen kunnen overtuigen, die ach en wee roepen over het verstoren van de eeuwenlange rust der dooden De bruid Tan Moestafa Kemal. De „Chicago-Tribune"-correspondent te Constantinopel weet te vertellen, dat tege lijk met Moestafa Kemal te Eskisjehir ook aankwam diens jonge vrouw, die ge kleed was in een aardig sportcostuum met rijpantalori, waarvan de pijpen verdwenen in haar kleine glimmende rijlaarzen. Me vrouw Kemal droeg géén sluier. De „eerste vrouw van Klein-Azië" be vond zich vrijwel voortdurend in gezel schap met haar gemaal, diens generalen stai en lijfwacht. Turksche journalisten en fotografen. De lange extra-trein, bestaande uit goe deren- en personenwagons, stond nog niet stil, of Kemal sprong al uit zijn compar timent. Daarop hielp hij zijn vrouw uit stappen, en Ismet Pasja en andere notabe len stonden gereed, hen beiden te be groeten. Ondanks de groote vereering, die men in Turkije voor Kemal heeft, was toch de meeste aandacht gevestigd op de jonge bruid, toen het gezelschap het perron langs wandelde. De kittige jonge dame lachte vriendelijk en wuifde vroolijk naar haar bekenden, terwijl Kemal bescher mend den arm om haar schouder gesla gen hield, om haar door de menigte heen te helpen. Kemal zelf droeg een iersch „tweed"- costuum en had zijn bekende Turksche muts van astrakan op; alleen dit laatste kleedingstuk kon doen vermoeden, dat men hier niet te doen had met een Euro- peesch paartje in zijn wittebroodsweken. Mevrouw Kemal spreekt vloeiend En- gelsch, Fransch en Duitsch en heeft door heel Europa gereisd. Ken edelo wrdttrjjd. Een geneesheer in het dorpje Levering aan den oever van het Michiganmeer ver nam dezer dagen, dat een houthakker op het Beaver Island, vijftien K.M. van de kust, een schedelbreuk had gekregen. De dokter bedacht zich geen oogenblik, doch ondernam terstond den gevaarlijken tocht over het dichtgevroren meer naar het eiland. Veertien uur lang klom hij over hooge ijsschotsen: hij moest enorme om wegen maken om dunne of open plekken in het ijs te vermijden. Ten slotte kwam hij laat in den nacht, geheel uitgeput, op het eiland aan, doch toen bleek het, dat een zijner collega's hem reeds een paar uur vóór was geweest. Rumoer in den Bjjksdsg. De onthullingen der „Rote Fahne" om trent een z.g. voorbereiding tot een bur geroorlog, hebben in den Rijksdag een ernstig incident veroorzaakt. De communist Bartz verklaarde, dat de Rijksdag dc mededeeling der „Rote Fahne' geen oogenblik onbeantwoord mocht laten, maar onmiddellijk daarte genover stelling moest nemen. Er ont stond onrust rechts en er werd ge roepen: Het is alles bedrog Afg. Bartz eischte van de regeeriftg dat zij zou verklaren met de zaak niets te maken te hebben, waarop de Beier- sche afg. Sehiermer riep: „Ik hoop, dat het waar is l" Van rechts werd geroepen: „Weg met den hoogverraderwaarop Bartz ant woordde: „Ik weet, dat leden van ver schillende organisaties uitnoodigingen i hebben gekregen om op een bepaald tijd stip bijeen te komen". Hierop ontstond groote opwinding. Door de beide recht- sehe partijen werd geroepen: „Weg met falsarissen en hoogverraders President Löbe kon slechts met moeite de orde herstellen en gaf het woord aan den soc.-dem. leider Hermann Mül- ler, die verklaarde van meening te zijn, dat de zaak onmiddellijk moest worden opgehelderd, te meer daar de „Rote Fahne" had beweerd, dat de voorberei ding tot de burgeroorlog plaats had met medewerking en goedkeuring der soc.- dem., waarop onmiddellijk met de be spreking werd begonnen. Naar hetj Hdbl. van bevoegde zijde ver nam, betreft de door de „Rote Fahne" vermelde conferentie van generaal v. Seeckt slechts een bespreking tusschen den rijksweerminister Gessier en den Pruisisehen minister van binnenlandschen zaken Severing omtrent de quaestie der defenitieve ontbinding der zelfbescher- rnf ngso r ganis aties. Minister Severing heeft na lange on derhandelingen met Gessier weten ge daan te krijgen, dat alle Sellbstschutz- organisationen uiterlijk op 31 Maart as. moeten rijn ontbonden. Het bericht der „Rote Fahne" behelst dus precies het tegengestelde van het geen in werkelijkheid is besloten. Rusland en Polen. Dc geruchten over oorlogstoebereid selen door Polen en Rusland willen niet verstommen. In weerwil van alle tegen spraken der Poolsche regeering komt thans weer een Warsehauer correspon dent van het „8-Uhr-AbendWatt" met uitvoerige bijzonderheden over een ge heime zitting die kortgeleden onder het presidium van den staatspresident zou hebben plaats gevonden en waaraan ook Fransche diplomaten en officieren zou den hebben deelgenomen. In deze zit ting zou Polen zijn goedkeuring hebben gehecht aan de eischen van Frankrijk om zijn bondgenootschappelijke beloften tegenover Frankrijk met betrekking tot Duitschland, tot deelneming aan de sanc ties na te komen en zich bereid hebben verklaard, de bezetting van Dantzig en Oost-Pruisen door ongeregelde troepen te laten geschieden. Dc Poolsche generale staf moest voor de militaire leiding zor gen en Frankrjjk zou de uitrusting voor de Poolsche benden leveren. Tegelijk met dit bericht over Poolsche plannen tot een inval publiceert de Stock- holmsebe „Tidingeti" een bericht uit Mos kou over een buitengewone zitting van den Raadi van Vo'kscommissarissen, waar in Trotzki verklaard zou hebben, dat Rusland onvoorwaardelijk moet ingrijpen, omdat voor Rusland op het oogenblik een oorlog noodzakelijk was. De wereld revolutie was volgens hem niet te ver wachten, zoolang het roode leger niet op Duitschen bodem stond. Daarop zou het overgroote deel der Volkscommissa rissen Trotzki bijval betuigd en zich op het standpunt gesteld hebben, dat de uit gaven voor het vervaardigen van oor- logsmaterieel vóór alle andere staats uitgaven moesten gaan. BINNENLAND. Tweado Kamar. Zitting van Donderaag 22 Februari. De intrekking van de Schepenuitvoer wet wordt zonder beraadslaging goed gekeurd. Het wetsvoorstel-Marchant tot wijzi ging van de wet op de rechterlijke or ganisatie wordt door den heer Beumer bestreden. Spr. acht veel meer voor zieningen in de Grondwet en de wetten noodig dan door den heer Marchant zijn voorgesteld. De heer Kleerekooper verdedigt het ontwerp, al zijn er z.i. meer voorzie ningen noodig. De kring, waaruit de rech ters worden genomen, moet 200 groot mogelijk zijn. De benoeming van een vrouwelijke rechter acht spr. een kwes tie v*an persoonlijke geschiktheid. Grond wettelijke bezwaren zijn er niet. Mej. KatzJ voelt veel voor het ontwerp. Spreekster bëtoogt, dat de vrouw reeds benoembaar geweest is in de distributie- rechtbanken. Zij bepleit samenwerking van man en vrouw ook in de gewone rechtbanken en beveelt het ontwerp aan. De heer Rutgers bestrijdt het ontwerp en mej. Katz. Het gaat om vervulling van een staatsambt waarvoor groote onafhan kelijkheid noodig is. De keus tusschen ge schikte en ongeschikte vrouwen is moei lijk. f Mevr. Bakker Nort betoogt, dat de be noeming van vrouwelijke rechters een maatschappelijk belang is. De heer Dresselhuys oordeelt, dat dit ontwerp slechts een negatieve bedoeling heeft. Indien het wordt goedgekeurd zal de Minister met een definitieve regeling moeten volgen. De heer Marchant verdedigt het ont werp, hij laakt de humoristische bestrij ding van deze belangrijke kwestie door den heer Beumer. Dc niet-benoembaarheid van vrouwen is een onrecht en stellig ook schadelijk voor de rechtspraak, waar de fijn aanvoelende vrouw op haar plaats en noodig is. Grondwettelijke hindernis bestaat niet. Het wetsontwerp bedoelt alleen wegruiming van de voornaamste hinderpaal. HARINGPLAATS MIDDELBURG. Vraag onze speciale oatalogua van Easy Chairs en Clubfauteuils. De heeren Dresselhuys en Rutgers repli- ceeren. De heer Schokking is tegen het ontwerp en tegen de luchtige behandeling en ver dediging ervan door den heer Marchant. Hij houdt een pleidooi voor het houden van de gehuwde vrouw, buiten openbare ambten. De heer Troelstra verklaart zich voor het ontwerp. Bij verwerping van 't voor stel moet echter de kwestie betreffende de benoembaarheid van de vrouw onbe slist blijven. Mej. van Dorp verklaart zich mede voor het ontwerp. De heer Nolens spreekt zich tegen h«t ontwerp uit. Het ontwerp-Marchant wordt daarna verworpen met 39 tegen 35 stemmen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Door 't Centraal stemou- reau is in de vacature-Pijleman tot lid van den gemeenteraad alhier gekozen ver klaard, dhr. J. Leijdektcer te Amsterdam. ST.-ANNALAND. Na een voorafgaande vergadering op 2 Febr., wearin tot de stichting van een Neutrale kiesvereenl- ging werd besloten, werd Maandagavond opnieuw vergaderd en bleek het, dat het ledental was gestegen tot bijna 400. Er werd nu een bestuur gekozen, bestaande uit de heeren M. L. Groenewege, voorz.; M. Goedegebuure, vice-voorz.; J. Wes1- dorp, secr.; J. van 't Hof en F. Stols, be stuursleden. Het is het doel der nieuwe vereeniging, voor zoover het den gemeen teraad betreft, met eigen candidaten te komen. f SCHERPENISSE. Donderdag jl. hield de afdeeling der Z.L.M. te Scherpenisse haar eerste algemeene vergadering; van de 30 leden waren er slechts 11 aanwezig. Bij de opening drukte de voorzitter J. H. Hage, dan ook tereent zijn spijt uit over de geringe opkomst. De notulen der oprichting van de afdeeling werden ge lezen en onveranderd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken waren 2 missives van het dagelijks bestuur der Z.L.M.a. wet betreffende landbouwverlof; hierop was niet geantwoord door het bestuur, omdat dit hier goed geregeld is; b. vra gen als voren aangaande breede veilin gen, waarop zal geantwoord worden dat de afdeeling breede vellingen noodig acht. inzonderheid met het oog op de grind wegen. Voorts een schrijven van het be stuur van den kring Tholen—St.-Filips- land om een bijdrage voor de te hou den tentoonstelling te Tholen. Hierop moest afwijzend worden beschikt, om reden de afdeeling slechts 1 jaar be staat en geen gelden in kas heeft. Het salaris van den secretaris-penningmeester werd voor 1922 en 1923 vastgesteld op 50 o/o der ontvangsten. Hierna sluiting. De Statenverkiezingen. De communistische candidaten voor Zeeland zijn: 1. A. M. Witte, Middel burg: 2. M. de Nooijer, geb. Moerland, Vlissir.gen. Provinciale Zoeuwsche vereeniging tot bestrijding der tb.c. In de heden (Vrijdag) gehouden jaar vergadering van bovengenoemde vereeni- ging in de sociëteit St.-Joris te Middel burg, herdacht de waarnemende voor zitter, de heer D. N. v. Gelderen, het af treden van den voorzitter, dhr. J. H. Blum, en noemde dit een groot verlies voor de vereeniging, evenals het aan de beurt van van aftreding zijn van mevr. v. d. Broecke, die een eenige positie Inneemt in Zeeland, door hetgeen zij in haar hospitium Zon neveld voor de kinderen doet. De derde vacature ontstaat door het aftreden van den secretaris, den heer A. J. Hoorweg, die echter voor de vereeniging behouden blijft als leider van het provinciaal con sultatie-bureau. De vierde vacature door dat spr. zelf zich niet meer beschlkbaaq stelt. Spr. schetste nu het groote nut van het consultatiebureau, dat de t.b.c. geval len opspoort en registreert en dat het knooppunt moet zijn voor allen, die in aanraking komen met deze ziekte. Het kan alleen adviseerend lichaam zijn en moet kunnen rekenen op andere organen, Een UITKOMST In dezen MALAlSE-tyd is elke LAPPENDAG by Men bezoeke dus den iLIPPENDIG; l op Dinsdag 27 Fe- s bruarl a.s. t o Men vindt dan op de toon- o banken alle soorten LAP- PEN uitgestald- o. a. lappen 8tof, Sportfla- o nel, Moas»ellne, wit. geel o x Katoen, wit, geel Keper, bi Engelach Leer, Schorte- o bont, Dril», wit Jeager- flanel, enz. enz. enz.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1