Zierikzeesche fè Nieuwsbode J. J. Pi fiOMA-PUQDIHG abonnement: Woensdag 21 Febr. 1923 zierikzeesche courant. jf8/® advertentièn: A. J. P's E IEP PUDDING DE FIJNE PAASCHPUDDING. 8AKKËRSNACHTAR3EID. buitenlan d. binnenland. A. 1. Ps Vanills-Crêmepuddjiig. Heerlijkt Vanilla Roomsmaak. Uit Stad er^Provlncle. D Npo_ Pr^i por 6 maanden f 1,50, franco per pont /rl,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummert 6 «ent. Verschijnt Maandaf, Woenidag en Vrijdag. So. 10893. cl N. J. tOSTU van 18 regelt 60 cta. van 4 regelt en daarboven 20 ctt. per regel. Beolamea 80 ott. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór II ure. met vruchten De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een aanvraag van JOH VAN SCHAIK, om VERQUNNINQ tot het verrichten van bakkersarbtid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags in hot perceel Meelstraat B 52/53. Op Donderdag 22 Maart a.s., des namiddags 2 uur, zal in het Raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burge meester bezwaren tegen de aanvraag in te brengen. Daarby woiden zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van do bezwaren mondeling en schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Zierikzee, 20 Februari 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. I. FOKKER VAN CRAYK8TSTN VAN RENGIRSKERKI. Sneeuwstormen in Engeland. Zaterdag en Zondag beeft boven N.- Engeiand on Schotland een der hevigste sneeuwstormen gewoed, die in jaren is j waargenomen. Verscheidene dorpen wer den van de buitenwereld afgesneden, ter wijl de wegen onbegaanbaar zijn. Aan de kust woedden geweldige stormen, en naar gemeld wordt, zijn daarbij 3 sche pen op zee gezonken, moest een vaar tuig midden op zee door de opvaren den verlaten worden en zijn 5 andere op de kust geworpen. Een der verloren gegane schepen, waarvan de naam on bekend is, is Zaterdagavond buiten de Orkaden-eilanden naar den kelder gegaan, terwijl de reddingboot reeds onderweg was. Op de plek. waar het schip was gezonken, werd een groote hoeveelhcd wrakhout gevonden. De gezagvoerder van een gesiranden stoomtrawler aan de rotsachtige kust van Yorkshire wist de 7 opvarenden van zijn vaartuig te redden, door man moedig door de branding naar de kust te zwemmen en vandaar «oa roddinglijn naar het schip over te brengen. Het Joegoslavische, ss. „Radium" werd nabij F1 ambo rough op de kust ge worpen. Van de kust werd een vuurpijl met reddingslijn afgeschoten, welke laat ste door de bemanning van het gestrande schip werd opgevangen. Nadat de tou wen waren vastgemaakt, heesch de kust wacht de 27 opvarenden daarlangs naar den top der krijtrotsen, die daar ter plaatse driehonderd voet hoog zijn. Ook de bemanning van het bij B'yth gestrande Deensche s.s. „Laurence", 14 in getal, dankt het behoud van haar le ven aan het harde werken van de kust wacht. De gezagvoerder van dat vaartuig, die het laatst van boord ging, liep heel wat kneuzingen op, alvorens hij gered werd. Het Spaansche s.s. „San Salvador", 3000 ton' groot, werd Zaterdag nabij Red- car, bezuiden de Tees, op de kust ge worpen. Andere schepen, die aan het noodweer ten offer vielen, waren minder groote afmetingen. Brand In een krankzlnnfr-«^sticht. Een relaas, dat, wat treft hiina weere=-'->os schijnt, en dat volstrekt veen »-'ak f'8uur makcn ,n Dante's Hel rlnden wij in de Amerikaan- s(jhe bla^n. Zondagochtend vroeg brak brand hit in het staatsgestichtvoor mis dadige krankzinnigen op het Ward-eiland (New-York). In de drie afdeelingen van het gesticht die door de vlammen geteis terd werden, bevonden zich honderdvijitig personen. Uit den aard der zaak vindt men in zoo'n gesticht louter gegrendelde deu ren en getraliede ramen. Het ongeluk wilde, dat de krankzinnigen die in de bedoelde aideelingen zaten van de wild- ste en gevaarlijkste soort waren. Nog meer van de wijs dan gewoonlijk, en volkomen verdwaasd van angst en ont zetting, gingen zij hevig te keer en toen de bewakers de deuren openden om hen in veiligheid te brengen, vielen velen als wilde beesten op die mannen aan. Maar in een aantal gevallen waren de redders te laat en verbrandden de arme gekken in hun goed gesloten kooien. 22 van de ongelukkigen zijn levend verbrand; van elf hunner zijn reeds de verkoolde over blijfselen geborgen. Ook drie vrouwelijke verpleegsters kwamen om. Terwijl zioh deze afschuwelijke toonee- len afspeelden, waren de 1800 gekken, die in andere afdeelingen van het gesticht opgesloten zaten natuurlijk ook hun toch al labiel, evenwicht kwijt geraakt en ook in die afdeelingen speelden zioh barre tooneelen af en kostte het den bewakers moeite den toestand baas te worden. Naar thans proefondervindelijk geble ken is waren de brandblusohmiddelen op het eiland volkomen onvoldoende voor het doel. Er stond een felle wind die het vuur aanwakkerde. De brandspuiten van den vasten wal (Manhattan-eiland) kon den niet op het eiland worden gebracht .omdat de veerboot te klein was de drijvende spuiten konden met hun stralen de brandende gebouwen niet be reiken. Ontbinding rechtbanken. Ingediend is een wetsontwerp tot ont binding der rechtbank te Zierikzee en die te Heerenveen. Hoewel het door de daarvoor inge stelde commissie overgelegde plan nog bij de regeering in onderzoek is, wordt dit wetsontwerp reeds ingediend, aange zien er thans eenige vacatures in de rechterlijke macht zijn en de genoemde rechtbanken, met het oog op het aantal jaarlijks behandelde zaken, toch bij elk plan voor ontbinding in aanmerking ko men. Van het arrondissement Zierikzee worde het kanton Zierikzee ingedeeld bij het arrondissement Middelburg, ter wijl het kanton Tholen meer op Breda is aangewezen. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 20 Februari De interpellatie-Van Ravesteijn over de onderhandelingen met de regeering te Angora, speciaal over opheffing van de capitulaties, wordt toegestaan; ze zal op een nader te bepalen dag worden ge houden. Het wetsontwerp-Braat-De Boer inzake afschaffing van derr zomertijd komt vóór de Jachtwet aan de orde. Voortgegaan wordt met de behande ling van de Bioscoopwet. Het amendement-Michielsen op art. 7, om l/si van het vergunningsrecht voor het rijk en 2/3 voor de gemeenten te be stemmen, neemt de minister over. De artikels 7—12 worden aangenomen, na overneming van het amendement-Mi chielsen betreffende de redactie-wijzigin gen. Art. 13 wordt z. h. s. goedgekeurd. De heer Ter Hall verdedigt het amen dement op art. 14 om de kosten van administratie en toezicht te doen dra gen door het Rijk en niet door de bios coopondernemers. De heer Tilanus verdedigt het amen dement om de centrale keuring te ver vangen door gemeentelijke keuring. De heer^Rutgers verdedigt het amende- ment-Colijn, om de centrale keuring al leen tejiandhaven voor wetenschappelijke films ii, De heer Boon verdedigt een amende ment om van de beslissing van de keu- ringocommlzxrtc vciuejJ vp ue nrooil Open te laten. De heer Kleerekoper vraagt periodieke aftreding van de leden van de rijkskeu ringscommissie en bestrijdt het amen dement-Ter Hall, eveneens het amende ment-Tilanus, omdat de elders afgekeur de films in andere plaatsen reklame ma ken. Wat het amendement-Boon betreft, spreker prefereert beroep op een and' commissie. ,iende- De heer Beumer bestrijdt he|ht'.Boon. ment-Ter Hall en het amen<jtfj'dt ^et ge- De heer van Ravesteijn absurditeit is. heele wetsontwerp, daj£trijdt het amen. Mevr. Bakker—No^'e «^eid der keu dement Tilanus, ring wil wcK-^0,en verdedlgt de plaat- De heer^r.ng. ^jj bestrijdt het amen- selijke nfj|anus Wat het amendement- pJïTbetreft, hooger beroep van de be slissing door de sectie is toegelaten op de commissie in pleno. De heer Rutgers van Rozenburg betoogt de practische onbruikbaarheid van het amendement-Boon. De Minister verdedigt het artikel. Het amendement-Ter Hall is onbillijk. Spreker wijst dit af. Tegenover het amendement- Tilanus bepleit de Minister de grootere rechtszekerheid der centrale keuring; bo vendien is een particuliere „gids" moge lijk. Tegen plaatselijke nakeuring pleiten dezelfde argumenten. Het amendement- Boon besprekende, meent de Minister, dat er voldoende waarborg voor objectiviteit aanwezig is en een beroep op de volledige commissie acht hij voldoende. De amendementen-Tilanus, Ter Hall en Colijn worden daarna ingetrokken; het gewijzigd amendement-Boon, dat beroep op den Minister openstelt, werd verwor pen met 62 tegen 13 stemmen. Art. 14 werd aangenomen met 62 tegen 12 stemmen. Bij art. 15 verdedigt de heer Tilanus het amendement tot absoluut verbod van bioscoopbezoek voor kinderen beneden 16 jaar en mej. van Dorp, dat tot het doen vervallen van de leeftijdsgrenzen, in ver band met het amendement op art. 16 tot het absoluut verbod voor personen bene den 13 jaar. De heer Deckers verdedigt de amende menten om alleen een maatstaf van ge schiktheid der films aan te leggen, voor. personen beneden 18 jaar en om schrifte lijke, door B. en W. goedgekeurde, aan stelling van explicateurs te eischen; voorts om een meerderheid van 8/4 te eischen in de centrale commissie bij beslissing over films De heer Ter Hall bestrijdt het tweede amendement-Deckers. De heer Kleerekoper bestrijdt alle amendementen en behoudt zich zijn hou ding tegenover het eerste amendement Deckers voor. De heer van der Molen verklaart zich vóór 't eerste amendement-Deckers, tegen de amendementen-Tilanus, van Dorp en mede tegen het derde amendement- Dec kers. v De heer Smeenk verdedigt het amende ment-van Dorp tot absoluut verbod bene den 18 jaar, evenals de heer Engels. Niet de kommies der Rijksbelastin gen Keismuller, doch H. Kipmuller van Prinsenhage, wordt 1 Maart naar hic-r verplaatst. NOORDWELLE. Vrijdagavond j.I. hield onze afdeelingj van den Bond voor Staats- pensionneering haar oropaganda-vergade- ring. Als spreker trad op ds. Spaargaren van Aartswoud, di* in een gloedvolle rede doel en streven Van onzen bond uit eenzette. Door enkele dames en heeren werd opgevoerd het jropagandastuk „Bui ten de Wet". Dit stikje, dat zeer ver dienstelijk werd uitgevoerd, gaf als het ware sprekers rede tanschouwelijk weer. De voorzitter was jeer zeker de tolk van allen, toen hij in een kernachtige toespraak den geachen spreker, alsook de dames en heeren, welke dezen avond zoo goed hadden doei slagen, een woord van hartelijken dan: toebracht. Negen personen gaven zich lis lid op. Onze af- deeling telt nu 107 feden. BRUINISSE. Omtent de bespreking over de invoering vai het mobile pacht- stelsel kan nog gemdc worden, dat de besturen der beide lier bestaande vis- scherij-vereenigingen Herover onlangs confereerden te Zijpe net de heeren dr. Lovink en Bottemame uit den Haag. Hierbij bleek, dat beüe besturen waren voor dit pachtstelsel. De voorzitters der vereenigingen kre gen een uitnoodiginj? cm 15 Febr. bij Z. Exc. den ministe van financiën t? komen om over die aak nader te over leggen. Doch tcgenovc den minister ver klaarde zich de voorzfter van „den Bond van Zeeuwschc mossikweekers", nu te gen dit pachtstelsel. Daardoor was het nog onzeker wat bi onderhoud voor resultaat zou hebben.Geen wonder, dat op de vergadering v* Algemeen Schip pers- cn Visschersbelng een langdurige discussie ontstond warin men zijne af keuring uitsprak ovh de dubbelzinnige Rnn)!'® V',,, fl07* van den ST.-jJ&re vergadering, op Maan- was de op§ het café van dhr. Sonnc- dagavon^r ajs spreker optrad mr. R. veld,^' Dusseldorp, burgemeester van M.«tkapelle, met het onderwerp: Waar om Christelijk-Historisch slechts ma tig bezocht en is 'l niet gelukt een kies- vereeniging op te richten. ST.-MAARTENSDIJK. Door B. en W. dezer gemeente is bepaald dat de stem ming voor de verkiezing van leden van den raad zal plaats hebben op Dinsdag 22 Mei 1923. Tengevolge van het eten van voor de gezondheid schadelijke pepermunt zijn alhier eenige kinderen ongesteld gewor den. Proces-verbaal van een en ander is opgemaakt, terwijl een restant peper munt bij den betrokken winkelier is in beslag genomen, teneinde te worden on derzocht. D« Thoolsrh» waterleiding Indertijd heeft het Rijk aan de ge meenten op Tholen het geld beschikbaar gesteld voor den aanleg eener centrale drinkwaterleiding. Eene der voorwaar den was, dat de gemeenten binnen 5 jaar in hunne verordeningen zouden be palen, dat ieder ingezetene, wiens wo ning binnen zekeren afstand van de hoofdbuisleiding is gelegen, verplicht werd aan tc sluiten. Nu de bouw ver genoeg is gevorderd zijn twee soorten tarieven opgemaakt. Het eene is gegrond op vrijwillige het tweede op verplichte aansluiting. Het verschil is vrij groot: zoo zal eene kleine woning in het eerste geval f 15, in het tweede geval slechts f 10 per jaar behoeven te betalen. Be sluit nu de raad eener gemeente, dat de verplichte aansluiting nog dit ar wordt ingevoerd, dan wordt dus het goedkoope tarief toegepast, terwijl in het tegen overgestelde geval, 9 jaar lang het duur dere tarief zal gelden. Het is dus voor de ingezetenen zaak den raad der gemeente aan tc moedigen de verplichte aansluiting in te voeren, omdat anders alle ingezetenen 9 jaar lang het duurdere tarief moeten betalen en* daarna toch de verplichte aansluiting moet worden ingevoerd. De gemeenteraad van Poortvliet, die steeds de zaken der waterleiding met groote meerderheid heeft gesteund, gaf ook in dezen weder aan goed voorbeeld door metj 5 t,egen 2 stemmen op een drie tal voorwaarden tot verplichte aanslui ting over te gaan. Een der voorwaarden was, dat voor de kleinste woningen het abonnement niet meer dan f 10 per jaar zal bedragen; een ander dat de dienst leiding met nog 2 M. der binnenleiding gratis zal worden aangelegd. noemde Dinsdag tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Anna-Jacoba- po'.der dhr. A. S. P. Verjaal te Zierikzee. De benoeming gaat in op 1 Maart as. Mej. J. A. du Burck, tijd. onder wijzeres aan school A te Zierikzee, is benoemd tot onderwijzeres aan de O.L. school te Brouwershaven. ftBCBTZAJUU. Ergerljjkn mishandeling. Voor den politierechter te Alkmaar stond Maandagmiddag terecht de 42-jarige vrouw S. S., echtgenoote van den boots man bij de K. N. M., E. A. H. te Helder, aan wie ten laste was gelegd ergerlijke mishandeling van het 11-jarige dochtertje uit het eerste huwelijk van haar man. Zij sloeg het kind met de hondenzweep, sloot haar op in een bedstede, joeg haar half gekleed in den winter naar den zol der. Het was het kind niet vergund in de huiskamc-r te komen. Gewoonlijk stond zij op het portaal, ook moest zij in de keuken staande het middagmaal gebrui ken. Zoowel officier als politierechter wa ren ten zeerste verontwaardigd over het gedrag van deze vrouw. De officier zeide, niet te willen zeggen, hoe hij een derge lijk wezen zou moeten noemen en vor derde 5 maanden gevangenisstraf. De po litierechter dacht er niet aan, het verzoek van beklaagde, om een voorwaardelijke .veroordeeling, in overweging te nemen en veroordeelde haar tot 4 maanden ge vangenisstraf. Het mishandelde kind is ondertusschen door de bevoegde macht onder toezicht gesteld van de grootouders. POST EN TELEGRAPHIE. De 15 Maart verschijnende nieuwe postzegels van 1, 2, 21/2 en 4 cent heb ben de volgende teekeningen en kleu ren: 1 cent, paars, postzegelbeeld leeuw in Nederlands tuin; 2 cent, oranje, post- zegclbeeld als dat van 1 cent; 21/0 cent iichtblauw, postzegel beeld posthoorn; 4 cent donkerblauw, postzegelbeeld ruit. AANBESTEDINGEN. Door het bestuur van den polder „Dreischor", is de leverantie van pl.m. 1065 ton basaltslag opgedragen aan W. van den Berg te Hansweert voor f 3,50 per sfcheepston. franco vóór den wal op dc verschillende losplaatsen. ONDERWIJS. De gemeenteraad van St.-Philipsland be Bestrijding ra* mond- en klauwer. Op de vragen van den heer Van Rap- p.trd, betreffende bet kennis nemen door een commissie van deskundigen van de onderzoekingen van prof. Pfeiler te Jena, in verband met de bestrijding van het mond- en klauwzeer, antwoordde de mi nister van binnenl. zaken en landbouw, dat deze aangelegenheid 's ministers war me belangstelling heeft. Uit een door dr- De B.ieck, hoogleeraar aan de Veeartse- nijkundige Hoogescbool, uitgebracht ver slag eener door hem in Juli en Augustus 1922, ingevolge opdracht, gemaakte stu diereis, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan het laboratorium van prof. Pfeiler te Jena, vernam de Minister reeds dat het zou gelukt zijn. de smetstof van het mond- en klauwzeer kunstmatig in bepaalde voedingsbodems te kweeken. Sindsdien schijnt er in den stand van het vraagstuk weinig verandering te zijn gekomen. De minister zal evenwel gaarne medewerken tot een verdere oplossing van het mond- en klauwzeervraagstuk in deze richting en is voornemens, 200 hem blijkt, dat dit van nut kan zijn, deskun digen opdracht) te geven zich hiertoe naar Jena te begeven, teneinde zich met prof. Pfeiler in verbinding te stellen. - Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant is aan den kring Tholen der Zeeuwsche Landbouw-Mpij., behoudens nadere goed keuring van den minister van arbeid, een bijdrage van f 250 toegekend voor de in Juni van dit jaar te houden Land bouwtentoonstelling. kerknieuws. Nad. Harr. Karh. Beroepen: Te Aalst, J. Kraaij te Gorin- dhem. 1 Garaf. Kerke*. Beroepen: Te Brouwershaven, J. Wes terhuis te Oud-Loosdrecht. Te Bos koop J. G. Femhout te St.-Pancras. - Te Spijk (Gr.), W. van Gelder te Lange- slag. Bedankt: Voor Bleiswijk, G. Laarman te Scharendijke. - Voor Nieuw-Dordrecht J.. A. Verhoog te Willemstad. Chr. Geref. Kark. Beroepen: Te Sliedrecht, K. Groen te Zwijndrecht. Bedankt: Voor Amsterdam, D. Driessen te 's-Gravenzande. Geref. G«m. Beroepen: Te Kampen, G. H. Kersten te Ierseke. Te Benthuizen, A. de Blois, voorg. te Vlaardingen. «maakt als room. aangehouden, zijn in de noordelijke en centrale graafschappen van Engeland en in Schotland steden door sneeuw ge blokkeerd en tal van dorpen geïsoleerd. In Derbyshire alleen zijn zestig dorpen geheel afgesneden. Sommige spoorlijnen zijn versperd door sneeuwbanken van meer dan 3 M. hoog. De bezetting van de Ruhr heeft een vermindering van de binnenl. scheepvaart voor de Antwerpsche haven veroorzaakt. Zondagmorgen hebben bij een brand in het staatskrankzinmgengesticht te Man hattan (New-York) 22 patiënten en 3 verpleegsters den dood in de vlammen gevonden. De Engelscbe regeering stelt ver scherpte strafbepalingen voor tegen den handel in bedwelmende middelen. De amnestie, door de regeering van den Ierschen vrijstaat aan de rebellen aangeboden, is afgeloopen en heeft slechts gering succes opgeleverd. De schutspolizei te Essen is door de Fransche bezettingsautoriteiten ont bonden. Een Nederl. schoener rapporteerde hij aankomst te Falmouth, dat 2 leden der bemanning over boord waren ge slagen en verdronken. De Fransche regeering zal opnieuw buitengewone credieten aanvragen in ver band met baar actie in het Ruhrgebied. Amerika zal geen stappen doen in de Europeeesche zaken zoolang het er niet zeker van is, dat zijn interventie welkom is. Verwacht wordt, dat de regeering tc Angora eenige wijzigingen in het ont- werp-vredesverdrag van Lausanne zal vragen. Naar uit Vancouver aan de „Times" wordt gemeld, is de uit 43 personen be staande bemanning van de „Tuscan Prin- oe", het schip, dat in een hevigen storm schipbreuk leed, gered, en wel door een der schepen van de Am. kustwacht. De „Tuscan Prince" zelve ging geheel ver loren. De bureaux en opslagplaatsen der 5e Belg. legerdivisie te Bergen, zijn door brand vernield. De schade wordt op 2 Maart een eskader van 5 militaire en burgerlijke vliegers Parijs verlaten om een vlucht om de wereld te ondernemen. Uit Rome wordt gemeld, dat de koniqg en de koningin van Engeland bij hun bezoek te Rome op het Quirinaal zullen logeeren. De koning en de konin gin zullen ook een bezoek aan het Va- tikaan brengen. Generaal Allen, de Amerlkaansche opperbevelhebber aan den Rijn, is met zijn officieren uit Coblenz vertrokken om zich te Bremen in te schepen. De Paus heeft den kardinaal van München, opnieuw1 30 40 milliard M. gezonden, om noodlijdende tuberculeuse Duitschc studenten in staat te stellen een sanatorium te bezoeken. Uit New: York wordt aan de Lon- densche „Times" gemeld, dat de regee- nngen vanQapan en van Brazilië aan het onderhandelen zijn omtrent een overeen komst voor een kolonisatie op groote schaal, volgens welke 500,000 Japanscbe arbeiders naar Brazilië zouden worden gezonden. Te Moskou hebben groote straat- beloogingen plaats gehad om propaganda te maken voor de roode vloot. Automo bielen trokken door de straten, waarin matrozen, die aanspoorden tot vrijwillig in dienst treden bij de roode marine. Het suocas zou vrij groot geweest zijn, volgens de sovjet-pers. Op overtreding van het uitvoerverbod van levensbehoeften worden in Duitsch» land zeer zware straffen gesteld. - Te Woolwich heeft dezer dagen een jong Engelsch officier een gas uitgevon den, dat door alle gasmaskers dringt en de slachtoffers ongeneeslijk krankzinnig maakt. 1 Ten Zuiden van Bergen (Noorwe gen) is (eien visschersvaartuig door een Duitsche ertsboot overvaren- Het vis schersvaartuig zonk dadelijk. 8 man wer den gered, 11 verdronken. -- De Belgische minister van justitie heeft voor de rijksveldwacht een nieuw uniform vastgesteld, dat o.a. bestaat uit een stalen kuras, dat hen tegen kogels moet beveiligen. Ook heeft hij hun pisto len toegedacht, die bommen kunnen schie ten, welke met vergiftige gassen zijn gevuld. Er zijn proeven mee genomen op honden, die goed gelukt zijn. YAN HEINDE EN TER. - Tengevolge van een verschrikkelij ken sneeuwstorm, die twee da^en heeft VKBSCHIMiKSPE BKRICHTKM. Een hut In 'f U'lllti. Sedert den vo- rigen herist heeft een 50-jarige land loopster zich als nachtverblijf een door hiar zelf vervaardigd hutje in een den- nenboseh op de hofstede „Hardeveld1 gek02en, aldus «chrijft men uit Barne-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1