Zierikzeesche Nieuwsbode AMSTEL CACAO. DE KRACHTIGSTE abonnement: Maandag 19 Febr. 1923. zierikzeesche courant. advertentiên i EERSTE BLAD- HINDERWET. DRINKT NU BENSDORP. Prt'« por 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—-. Afzonderlijke nummers 5 cent Verflohü'nt Maandag-, Woensdag en Vrijdag. 78ste JAARGANG. - No. 10892. Ur. J. DE LOOZE Jr. H, J. KOSTEN van 2—3 regels 60 ets., vaa 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 30 ots. p. regel. Bi) oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zii&iizii brengen ter openbare Itenni», dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een ▼erzoek met bjjlagen van H. P. MA IJ S, slager te Zierikzee, om vergunning tot het plaatsen van een benzine-motor van 5 P. K. on een amoniakcompressor met condensator, voor afkoeling van een ijskast in het per ceel. staande aan de St.-Jacobstiaat D 420/421, kadastraal bekend in sectie B, no. 2068. Op Maandag 5 Maart a.s., dea namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid beetaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zjj, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. JDs aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigddat volgens d* bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderivet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebastuurzljn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. ZiiRiKzii, 19 Februari 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F. FOKKER VAN CRATESTITN TAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De COMMISSARIS van POLITIE te Dordrecht, waar schuwt, op advies van den Armenraad aldaar, de ingezetenen tegen inzamelin gen, die C. Postma doet door het ge- heele land ten bate eener z.g.n. werk verschaffing, ondersteuning aan blinden en andere hulpbehoevenden, Celebesstr. 2, Amsterdam, en eerstgenoemde raadt ten sterkste af, namens die vereeniging, aangeboden kwitanties, zonder vooraf gaand onderzoek, of het daarop ver meld bedrag werkelijk verschuldigd is, te voldoen. Gevonden voorwerpen Een band van een mantel; twee oor belletjes; een kinderschort; een zilveren ringetje; een-jongensjas; een kinderbon tje; handschoenen; een rijwiel. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van dea mor gens 10 tot 12 en dea namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. BUITENLAND. Na tien jaar. Voor de Beriijnsche rechtbank is na jaren geduurd te hebben, een proces ten einde gevoerd, dat belangwekkend is om de tragische omstandigheden, waarin een der vroegere beklaagden, thans een der aanklagers, Werd gebracht. Voor de' rechtbank hadden zich te ver antwoorden gehad de slotenmaker Mal chow wegens een zedenmisdrijf en het 23-jarige meisje RÖsicke wegens meineed. Deze geschiedenis heeft zich als volgt toegedragen: Het meisje bracht op 13- jarigen leeftijd een kind ter Wereld. Zij verklaarde destijds dat de dominéé, van wien zij godsdienstonderwijs ontvingde vader van het kind was. De affaire ver wekte indertijd veel opzien en de gees telijke Werd zelfs gearresteerd. Wegens gebrek aan bewijs moest hij evenwel weer op vrije voeten worden gesteld. Desondanks werd hij uit zijn ambt ont zet. Sindsdien heeft hij tien jaar lang alleen zijn onschuld volgehouden, doch al dien tijd rusteloos gewerkt om be wijsmateriaal bijeen te brengen, teneinde aan te toonen, dat "hij zich niet aan het hem toegeschreven misdrijf had schuldig gemaakt. Ten slotte is het meisje dan ook voor de niet meer te loochenen be wijzen gezwicht en heeft thans toegege ven, dat 4e slotenmaker Malchow haar indertijd er toe heeft overgehaald, den dominee als den vader van haar kind aan te wijzen. Ook Malchow heeft tijdens het proces een bekentenis afgelegd. Hij Werd tot IV2 jaar tuchthuisstraf veroor deeld. Het meisje is vrijgesproken. Toet-Ank-Amens Mausoleum. Een Reuterberieht uit Luxor meldt, dat het verzegelde binnenste vertrek van ko ning Toet-ank-Amens tombe is geopend. De sarcofaag is gevonden benevens ver schillende meubelen. Het doorbreken van den muur, dat een geheelen morgen in beslag nam, had plaats in tegenwoordig heid van de Egyptische autoriteiten. Buitengewoon, alles overtreffend wat men tot dusver gevonden heeft, was wat toen ontdekte na opening van de bin nendeur, die zich aan de andere zijde der verzegelde kamer bevond. Het bleek dat de roevers in deze verzegelde kamer niet geweest zijn. Alles vond men in tact zooals het voor 3000 jaar geplaatst is. De1 kamer is geheel gevuld met prach tige schrijnen, met goud bedekt en met schitterend blauw inlegwerk voorzien. Het met rijk beeldhouwwerk voorzien houten maaksel reikt bijna tot de zoldering en vult de grafkamer bijna geheel. Binnen de buitenste schrijn moet zich, volgens EEN AFDOEND MIDDEL TER GENEZING VAN HUIDZIEKTEN Hei Middel D.D.D. zal de huidziekte genezen, die U het leven tot een last maakt. Die ondragelijke jeuk en dat branden de gevoel gaat verdwijnen. Vele zj'eken, die ten einde raad waren, zijn door D.D.D. reeds genezen. Ook gij zult er baal bij vinden. Flacons a f 2 50 (proefflacon 10.75). Geneeskrachtige D.D.D- Zeep k 11.— Bij apothekers en drogisten. een oud papyrus, nog verschillende an dere bevinden die de overblijfselen van den koning omvatten. Op den grond voor de buitenschrijn, die door groote ver gulde figuren als het ware beschermd wordt, vond men zeven roeiriemen, die, volgens de oude voorstelling, den kon ng moesten dienen bij vaartochten in de onderwereld. De2e dag wordt de meest buitengewone geacht in geheel de ge schiedenis der Egyptische opgravingen. Lloyd George over ée iatergeallieerde schulden. Het jongste artikel van Lloyd George dat in de „D. Alg. ZtgJ" is opgeno men, en dat weer over de Intergeallieer- de schulden handelt, is in een bitteren toon geschreven. Lloyd George is teleur gesteld zoowel over de houding der vroegere geallieerden als over die der Ver. Staten in de quaestie der schade vergoeding. Engeland huiverde, toen officieel be kend werd, dat de Britsche regeering zich verplicht had zestig jaar lang meer dan 30 millïoen pd. st. aan de Ver. Staten te betalen voor schulden, die het ten gunste van zijn geallieerden op zich had genomen, zonder van zijn schuldenaren een bedrag lot ontlastinj van den' En- gelschen belastingbetaler te eischen. Het gaat hierbij om drie milliard pd. st., die Engeland öf aan zijn bondgenooien heetf geleend öf om hunnentwille zelt heeft geleend öf om hunnentwille zelf dat zij de geleende som 1141 den oorlog zouden terugbetalen. In verband met dil feit had Engeland er op vertrouwd, dat de regeering der Ver. Staten Groot-Brit- tannië niet strenger zou behandelen dan de andere geallieerden, die immers ook direct van Amerika hebben geleend. Deze hoop is ijdel gebleken. Engeland moet betalen en het beklaagt zich daarover niet, maar het voelt het als een on rechtvaardigheid, dat niet ook op dc andere schuldenaars dezelfde druk werd geoefend, waardoor een algemeene schuldregeling tot stand had kunnen ko men. Dit was ook de bedoeling van de nota van Balfour. Lloyd George zegt, dat de tijd rijp is om de openbare mee ning weer op het plan van Balfour te wijzen. Dit vormt een aanbod van En geland om van het bedrag uit de Duit- sche vergoeding, waarop het volgens het vredesverdrag recht heeft, afstand te doen en van zijn schuldvorderingen op zijn geallieerden, wanneer deze en Duitschland samen de 30 millioen pd. st. per jaar zouden opbrengen, die En geland aan Amerika moet betalen. In dien dit voorstel was aangenomen, dan zou Engeland weliswaar direct het meeste geofferd hebben, maa* indirect gewon nen hebben door het herstel van de we reld, dat '"daarop gevolgd zou zijn. Lloyd George spreekt de hoop uit, dat de Engelsche regeering op een over eenkomst met de geal'ieerden Zal aan dringen, die Groot-Brittannië in elk ge val de zekerheid geeft, dat het door het verdrag met Amerika geen verlie zen zal lijden. Bij de laatste besprekingen te Parijs stond Engeland voor de' eerste maal geheel geïsoleerd, doordat de Engelsche premier op een regeling van de quaes tie der schulden had aangedrongen. Toen werd het duidelijk, dat de tegenwoor dige continentale regeeringen, indien men niet een sterken druk op hen oefende, niet voornemens waren ook maar het kleinste deel van hun schuld te betalen. Poincaré heeft nadrukkelijk m de Fran- sche Kamer verklaard, dat Frankrijk niet voornemens was zijn schulden te betalen, zoolang het niet zijn aandeel in de scha devergoeding van Duitschland binnen had. Met nadruk eisent Lloyd George, 'dat Engeland, nu het zijn eigen schulden heeft geregeld, met kracht zijn aans.pra- ken op atjn bondgenooten zal doen'gel den. lift Fran soliavontuur. De Oeuvre, welke naar men weet, het Fransc-he avontuur aan de Ruhr met cri- tisc/ie bezorgdheid gadeslaat, en niet be hoort tot het koor van Parijsche bladen, dat de door de Quai d'Orsay gevolgde' politiek verdedigt, zegt dat de expeditie aan de Ruhr een onderneming van langen duur, een oorlog van „slijtage" is. 't Blad twijfelt niet aan de eindoverwinning, en het ziet deze even volkomen als die van Nov. 1918. Maar het ziet haar ook gelijk aan die van 1918: een onbetwistbare, volstrekte overwinning, aan het einde van een langdurigen strijd, waarbij Duitsch land uitgeput zal zijn en Frankrijk even eens; waarbij Duitschland's hoogovens zul len hebben opgehouden te produceeren, en waarbij die der Fransdhen langzamer hand zullen zijn ingeslapen. Duitschland zal ten slotte wel een wapenstilstand vra- j gen en zijn handteekening onder een of andere overeenkomst plaatsen, b.v. het verdrag van Mainz of Dusseldorf. Doch 1 dan zullen er waarborgen moeten wor den getroffen voo/ het ten uitvoer bren gen van het verdrag!.... Maar intusschen blijft Duitschland In het bezit van zijn zestig millioen bewo ners, zijn kolen, zijn fabrieken, zijn „Kon- zern", zijn organisatie, en zijn vitaliteit. En het probleem en de bedreiging zuilen dezelfde blijven. Zou er dus geen -oplossing mogelijk zijn? Het blad ziet deze in een Fransch- Duitsche economische entente. Indien de operatie aan de Ruhr niet eindigt in een verdrag, dat een economische overeen komst is, d.w.z. een overeenkomst, waar bij de beide contracteerende partijen de clausules eerbiedigen omdat zij eenzelfde belang hebben bij haar eerbiediging, zal een nieuw oorlogstijdperk intreden; zij zal niet het einde beteekenen. Een entente van de Duitsehe kolen en het Fransche erts, van het Fransche vernuft en den Duitschen arbeid is een noodzakelijke op lossing. BINNENLAND. De inroer v*n schoepen. Naar Het Centrum verneemt, is bin nenkort een wetsontwerp te verwachten tot het uitvaardigen van een beperkt verbod van invoer van schoenen. Premietrekking „WelrMfl". De Directie der Crediet- en Handels bank „Welvaart" te Amsterdam schrijft ons: Donderdag 15 dezer had in het Pa leis voor Volksvlijt de vierde en laatste premietrekking der Eerste 3 pCts. Wel- vaart's Prcmie-Obligatie-Lcening 1923 plaats. Het aantal bezoekers was nog grooter dm bij de vorige trekkingen. Opnieuw bleek, dat de trekking ten over staan van een notaris uit bussen, door eenvoud algemeen en onverdeeld ver trouwen had. Vóó- de trekking werd geconstateerd, dat de mcdedeeling in een der dagbladen, dat de Welvaart's Pre- mieleening als bonafide kon worden aan- 'gemerkt, direct noch indirect door de Bank was geïnspireerd, noch opgemaakt of ingezonden, maar dat de betrokken redactie, na onderzoek bij de bevoegd* autoriteit, dit zelfstandig had opgemaakt en geplaatst. Voorts werd medegedeeld, dat dc Bonk volkomen waarborgde de uitbetaling der premiën, ook aan de hou- dérs van obligation, waarop de premiën _gan f 150,000 en f 50.000 mochten val len. Daarna werd de inhoud der bussen gecontroleerd door aanwezigen en in orde bevonden en begon de trekking. Deze had een vlug en correct verloop. In circa 2 uren was aan premiën ge trokken een bedrag van f 269.000,—. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 10 Febr. Interpellatie. De heer van Ravesteijn vraagt een in terpellatie aan betreffende de onderhal^ delingen met de regeering te Angora in verband met de opheffing der capitula ties, waarover Dinsdag wordt beslist. Bioscoopwet. De heer Staalman trekt zijn amende ment op art. 1 ter beperking der keuring tot films voor personen beneden 18 jaar in. Het amendement Colijn tot uitstrekking der keuring ook over wetenschappelijke films, wordt aangenomen met 46 tegen 28 stemmen. De heer Rutgers licht een amendement toe, waardoor de gemeenteraad verorde ningen kan maken ter beperking van het aantal vergunningen. De Minister zou het amendement on voorwaardelijk veroordeelen als de Kon. goedkeuring voor bedoelde verordening niet vereischt werd. De heer Rutgers verdedigt het amende ment. Hij acht het noodig dat de meer derheid in den gemeenteraad zijn oordeel over de bioscopen moet kunnen geven. De heeren Ketelaar, Marchant, Ter Hall en Kleerekoper bestrijden het. De heer Boon verdedigt de individueele vrijheid tegenover de collectieve vrijheid der meerderheid. De heer Bomans bestrijdt de vrijheidsbe perking van 't amendement. Volgens geest en inhoud is dit amendement geen amen dement tot bestrijding der bioscoopge varen. Het veronderstelt het bestaan der bioscoop. De heer Schokking betoogt, dat de overheidskeuring een cachet drukt op de films wat kolossale verandering maakt. Daardoor is de kijk op de bioscoop ge heel veranderd. De meerderheid in den gemeenteraad moet baas blijven in eigen huis en voorkomen dat er een nieuwe at mosfeer wordt gebracht door de bios- copp. 1 De heer Nolens betoogt, dat het beter is zich aan dit compromis te houden, dan daarvan zoover als dit amendement wil, af te wijken. De strekking is geheel buiten den opzet van het wetsontwerp; de toepassing zou groote moeilijkheden medebrengen. Na dupliek van den heer Rutgers wordt het amendement verworpen met 41 tegen 36 stemmen. Artikel 2 wordt aangenomen. Artikel 3, nadat dit een technische wijziging heeft ondergaan volgens het amendement Mi- ehielsen, eveneens. Artikel 4 wordt, ge wijzigd volgens het amendement-Ter Hall, om de vergunning ook bij opvolging automatisch te den overgaan, aangeno men. De heer Snoeck Henkemans verdedigt het amendement-Tllanus,, om geen beroep toe te staan bij weigering van de vergun ning door B. en W. De heer Beumer en de Minister verde digen de noodzakelijkheid van hooger be roep. Het amendement wordt daarna inge trokken. De artikelen 5 en 6 worden goedge keurd. EERSTE KAMER. Vervolg zitting van Vrijdag 16 Febr. Spr. vraagt een novelle ten aanzien van de huwelijksvoorwaarden die hij als overeenkomst wil beschouwd zien. De (heer Ament bespreekt de sociale strekking van het ontwerp. Het ontwerp brengt een overgangsstadium van 't fami lie naar het gezinserfrecht. De heer Van Lanschot wijst op de be zwaren door notarissen ingebracht tegen een te spoedige afkondiging. Minister Heemskerk zegt, dat wat de regeling van het erfrecht van den tweeden echtgenoot betreft de Tweede Kamer in te eenzijdige stemming heeft verkeerd. De eenvoudigste weg om de inwerking treding der wet te verschuiven is, niet to veel haast te maken met de plaatsing ln het Staatsblad. De Minister verklaart aan mevrouw Pothuis—Smit bereid te zijn te overwegen of er eenige correctie is aan te brengen in de positie van het natuurlijke kind, doch tot welk resultaat hij zal komen, kan hij niet mededeelen. Tot een gelijkstelling van de positie van het natuurlijk kind met die van het wet tige kind zal hij echter niet kunnen mede werken. Het wetsontwerp wordt z. h. s. aange nomen. De Kamer wordt verdaagd tot nadere bijeenroeping. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. Door den minister van arbeid is ten behoeve van woningbouw •premiebouw) f 300 toegekend aan de gemeente Renesse, voor een woning van H. Houtman. De heer Ridderhof,, kommies der directe belastingen te Roozendaal, wordt met ingang van 16 Maart a.s. verplaatst naar Tholen. De heer KeismuUer. kommies der directe be'astingen te Prinsenhage, wordt met 1 Maart e.k. verplaatst naar hier. De directeur van het Rijksinkoop- bureau te 's Gravenhage is bevoegd met gegadigden overeenkomsten aan te gaan om op de achterzijde der aanslagbil jetten wegens directe belastingen en op de daarvoor te bezigen couverten an nonces te plaatsen. BROUWERSHAVEN. Maandag j.l. werd door den Bond voor Staatspensionneering afd. Brouwershaven, in hötel „Jacob Cats" een propaganda-avond gehouden, waar als spreker optrad, dr. Spaargaren van Aarts- woude, lid van het hoofdbestuur van ge noemden Bond. Ds. Spaargaren zette in een gloedvolle rede doel en streven van genoemden bond uiteen, daarbij de resul taten vermeldend, welke reeds na zijne oprichting werden verkregen. Dat spr.'s rede bij alle aanwezigen instemming vond, behoeft geen betoog. Daarna werd den aanwezigen een pradhtig tableau vivant getoond. Bedoeld tableau komt hier op neer, dat Denemarken wèl, dodh Neder land géén premievrij staatspensioen beeft. Nog werd opgevoerd het tooneelstukje „Vaders eerste pensioendag" en de voor dracht „Hannes voor de Examencommis sie". Zoowel tableau als tooneelstuk en voordracht, die in goede handen berustten en pradhtig werden uitgevoerd, oogstten veel bijval. Staande deze vergadering tra den een 30-tal leden tot onze afdeeling toe. De voorzitter sprak een woord van dank aan de opgekomenen, in het bij zonder aan den geachten spreker alsook aan de dames en heeren, die hadden me degewerkt om dezen propaganda-avond op zoo sdhitterende wijze te doen slagen. Met ingang van 1 Maart a.s. wordt de heer Sorge, commies bij 's Rijks be lastingen te Prinsenhage, verplaatst naar hier. DREISCHOR. Vrijdagavond bood de bovenzaal van 't hotel Aarnoudse weer een gezelligen aanblik door de vele bezoekers, zoo van hier als elders, die waren opge komen voor de uitvoering der Rederij kerskamer „Bellamy" alhier. Gegeven werden eerst een dramatische schets in één bedrijf: „Liefde", een fijn gevoelig stukje, dat niet naliet indruk te maken, en daarna „In de mist", een blijspel in drie bedrijven. Dit laatste is een stuk vol dolle vergissingen, maar tevens een stuk zoo vol handeling en afwisselende tooneeltjes, dat het bij de voorbereiden de repetitie's hiervan, zeker wel niet aan de zoo noodige opkomst en toewijding der medespelenden mag hebben ontbro ken. Over 't algemeen mag echter gezegd worden, dat alles vrij vlot van stapel liep en kregen we de overtuiging, dat een en ander bij de aanwezigen zeer in den smaak viel, zoodat velen zich dezen avond niet zullen hebben beklaagd. Dit zelfde kon ook gezegd worden van den avond der volksvoorstelling. Zaterdag d. a. v., waar een even talrijk publiek, vol aandacht en belangstelling, zich ten zeer ste heeft geamuseerd. BRUINISSE. In de Zaterdagavond in het café-hotel ,,'t Veerhuis" gehouden ver gadering van de vereeniging „Algemeen, Schippers- en Visschersbelang" werd na voorlezing en goedkeuring der notulen door den voorzitter medegedeeld den uit slag van het request aan de gemeente Rotterdam om meerdere ligplaatsen voor de mosselbooten aan de Vischmarkt. Voor slechts twee dier booten is daar nu plaats. Waarschijnlijk zal aan het verzoek der vereeniging tegemoet gekomen worden door aanwijzing van eene plaats, waar er zes Iegelijk kunnen liggen. Ook werd een verslag voorgelezen van den toestand van de mosselvisscherij in Zeeland. Daar uit bleek, dat het aantal vaartuigen in enkele jaren met een paar honderd is verminderd. Ook werd door den voor zitter, den heer Vijverberg, mededeeling gedaan van de conferentie met den Minis ter voor het mobile pachtstelsel. Reeds enkele weken geleden, was hierover ge- confereeerd met een paar heeren. Bij die conferentie was ook tegenwoordig de voorz. van de visscherijvereeniging „Bond van Zeeuwsche Mosselkweekers", die zich toen eveneens met het mobile pachtstelsel vereenigde en de plannen daartoe goed keurde. Bij de conferentie in den Haag, die door den Minister met de beide Voor zitters der vereenigingen gehouden werd, bleek echter, dat de voorzitter van den Bond van meening was veranderd, zoodat het resultaat der conferentie nog af te wachten is. STAVENISSE. Zaterdagmorgen werd te Sint-Maartensdijk de openbare eihd- les gehouden van den cursus voor vol wassenen in Bedrijfscontróle (Landbouw- boekhouden) dezen winter aldaar door den heer Buijze aan 15 deelnemers ge geven. Aanwezig waren de heer Rijks- landbouweonsulent, de heer Stevens, de leden der Commissie van Toezicht en eenige belangstellenden. Alle deelnemers toonden met vrucht den cursus gevolgd te hebben zoodat aan allen, bij monde van den beer Stevens een diploma voor getrouw en vlijtig volgen kon worden uitgereikt. Daarna volgden wederzijds vele 'woorden) van danken door den heer Stevens werd de wensch uitgesproken, dat het den heer Buijze, ook na zijn pensionnee ring in den loop van dit jaar, gegeven moge zijn nog vele jaren met dezelfde lust en opgewektheid een cur sus op een of ander landbouwgebied te kunnen geven. Bij monde van den oudsten deelnemer, Breure, werden allen dank gebracht voor de tot stand koming van dezen cursus en aan den heer Buijze voor zijn aangename en leerrijke lessen. Als aandenken werd hem namens allen een prachtige gramofoon met platen aan geboden. ~MCgTZiX«r. Oneorljjk rijksambtenaar. Voor de rechtbank te Middelburg had zich Vrijdag te verantwoorden de waar nemende rijks-ontvanger te 's-Gravenpol- der, thans gedetineerd, die f 10.000 van de ontvangen belastinggelden ten eigen bate aanwendde. De eisch luidde zes maanden gevangenisstraf. De verdediger bepleitte voorwaardelijke veroordeeling. Uitspraak over acht dagen. De doodslag te Koewacht. Voor de Middelburgsdhe rechtbank werd Vrijdag voortgezet de zaak tegen den ar beider te Koewadht, die ervan beschuldigd wordt, te zamen met drie Belgen, in den nacht van 2 op 3 Sept. j.l. een man& Th. Latau, te hebben mishandeld, tenge volge waarvan deze den volgenden dag overleed. Bekl. had op do vorige zitting

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1