Zierikzeesche Nieuwsbode Stoffen. abonnement: advertentiën: Vrijdag 16 Febr. 1923. zierikzeesche courant. daïtmlutt B. H. Ideler, Fijne VITRAGE'S. SCHORTEN CORSETTEN HINDERWET. Algemeen Overzicht. Pr^t per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,-—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets. vsv 4 regels en daarboven 20 ot§. per regel. Reolames 30 ets. p. regel. 81] contract belangrijke korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE^LAD. ZI E R I K Z E E. Zwarte en gekleurde Groote keuze (ook extra wijdten). (MET ELASTIEKEN BAND). TAFELKLEEOEN. FANTASIE-KLEEDJES Of de Fransche regeering het nu ook zou bejammeren, wanneer de Engelsche troepen werden teruggeroepen, mag ern stig worden betwijfeld, daar men dan van Fransehen kant meer de vrije hand kreeg om de actie volledig door te voeren. De Duitschers daarentegen hopen vurig, dat Engeland niet het Amerikaansche voorbeeld za! volgen en de „Union Jack" zal strijken in de door Britsche troe pen bezette plaatsen, want bij terug trekking der Britsche troepen krijgen de Fransche troepen geheel en al vrij spel in het Ruhrgebied, waar de toestand meer en meer gespannen wordt. De bevolking der groote industrieplaat sen boycotten de Franschen en Belgen, die op hun beurt aan 't requireeren zijn gegaan. En hoe staat het met den aanvoer van 't vurig begeerde zwarte goud? Juist andersom dan men dacht dat het door de bezetting van 't mijngebled zou gaan. De actie in 't Ruhrgebied met zooveel ijver gepropageerd en eindelijk doorge zet, heeft Frankrijk nog niet anders dan vele moeilijkheden gebracht in plaats van voordeel zooals het had verwacht. Bo vendien heeft het nog de zekerheid, dat men in Londen deze dwangpolitiek af- keurt. In het Britsche Hoogerhuis heeft de Engelsche minister van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat de spanning tus- schen de twee gealliëerden groot Is en BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran hij vroeg zich af hoe lang deze nog kon traxziB brengen ter openbare kennis, dat 1 aanhouden. Interventie is, althans voor- Ui gemeentesecretarie ter inzage ligt een rerzoek met bjjlagen van C VERSTEEG, schoenmaker te Zierikzee, om vergunning tot het plaatsen rao een henziae-moior van 27» paardenkracht, voor het drjjven van een schrooi- en uitpoetsmachine, in het beneden- achterveitrek van het perceel, Korte Groendal D 448, kadastraal bekend in sectie B, no. 2008. Op Vrijdag 2 Maart a.»., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zy, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt •r op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtiad zfjn zfj, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. ZIIRIIZSE, 16 Februari 1923. Burgemeester en Wethouder* voornoemd, A. TIMMERMAN Cr.Weth. 1°.-Burgen. P. F. WITTERMANS, Secratari*. loopig, niet raadzaam, doch de Britsche staatsman kondigde aan, dat de tijd ko nten zou, waarop men een ander antwoord zou moeten geven. Wat beteekent die orakeltaal? Is En geland besloten om zich in 't Ruhrcon- fiict te mengen, ondanks Frankrijk? Zeker is, dat Engeland op den duur niet lijdelijk kan blijven toezien, dat Frank rijk volhardt in zijn actie in 't Duitsche industriegebied, wat op den duur tot con flicten aanleiding moet geven. sche belangen in ons land. Turkije is inderdaad voornemens alle noodige waar borgen op economfsch gebied te ver strekken. Wij wenschen bovendien met Frankrijk op goeden voet te blijven. Beide landen hebben vele gemeenschap pelijke belangen en als men het oog slaat op on2« gemeenschappelijke gren zen, ziet men dat een wederzijdsche vriendschap de beste vruchten zal kun- nea afwerpen. In het tegenovergestelde geval daarentegen mag men veelvuldige verwikkelingen tegemoet zien. Tenslotte drukte Kemal den wensch uit den vrede spoedig te zien ge teekend. Bij Ismet's terugkeer zal de Raad van Commissarissen (de ministerraad) te An gora de noodige besluiten nemen. Mocht de Raad geen oplossing kunnen vinden dan zal de nationale vergadering beslis sen. Intusscben blijft de overeenkomst van Moedania de grondslag van den toestand. Uit Stad en Provincie. Met de gebruikelijke plechtigheid en statie is Dinsdag het Engelsche Parlement door den koning geopend met een troon rede, die nóch voor de Engelschen, nóch voor de bewoners van het vasteland veel belangrijks opleverde, al wenschen wij te wijzen op de passage in die rede ten aan zien van de buitenlandsche politiek van Groot-Brittannië. De Engelsche regeering - zoo zeide de koning kon niet mededoen aan de onderneming in het Ruhrgebied, maar zij h andelde zoo, dat zij de moeilijkheden harer gealliëerden niet vergroot. Ten aan zien van het Turksc-he vraagstuk ver klaarde de koning, dat hij hoopte, dat de Turken, als zij het volledige verslag van de onderhandelingen der conferentie te Lausanne kenden, ten leste bereid zouden worden gevonden het vredesverdrag te teekenen. Evenals in ons land gebruikelijk, schijnt men ook aan de overzijde van 't Kanaal de diplomatieke orakeltaal te verkiezen boven een korte, maar duidelijke uiteen zetting van den toestand. De op die troonrede gevolgde discussies waren echter van meer belang. De pre mier, Bonar Law, sprekende over het Na burige Oosten, verklaarde, dat niemand in Engeland oorlog wenschte en hij ook niet geloofde, dat er oorlog dreigde. De Turken moesten evenwel niet spe- culeeren op het feit, dat Engeland den oorlog moede is. Sprekende bij het debat over het adres van antwoord, zeide Bonar Law over de bezetting van de Roer, dat hij er zeker van was, dat Frankrijk, bij het inslaan van dezen weg, iets zou doen wat ramp zalig zou zijn. Wat er ook mocht gebeu ren, hij voorzag geen blijde toekomst. De Fransche regeering had zich gebonden aan het plan en was verplicht het tot een eind te brengen. Wij hebben onze troepen nog te Keulen, maar hij wist niet of het hun mogelijk zou zijn, daar lang te blijven. De kwestie Was nog niet acuut, maar zij zou acuut kunnen wor den. Een andere Fransche of Duitsche regeering zou het den Engelschen troepen onmogelijk kunnen maken, daar te blij ven, maar dat zou een groot ongeluk zijn. Zoolang zij er zijn, houden wij voeling met den toestand en ofschoon niemand de afloop ervan kan voorzien, zou het zeer jammer zijn, de entente ten einde te zien gebracht; want dat zou grootendeels de beteekenis ervan zijn, als de troepen werden teruggeroepen. Bonar Law voegde eraan toe: Ik hoop nog steeds, dat er iets zal gebeuren, dat het ons mogelijk zal maken, op nuttige wijze tussehenbeide te komen. BUITENLAND. Toenemende opwinding in 'c Huhrgeblcd. De toestand in het Ruhrgebied wordt steeds meer gespannen. De corresponden ten van de verschillende bladen melden allen, dat de opwinding der bevolking van dag tot dag toeneemt door de vele arres taties en uitwijzingen en het scherp op treden der Franschen. De stad Bottrop was Woensdagavond geheel zonder licht; de centrale van de Rljnsch-Westfaalsche electriciteitswerken had den stroomtoe voer afgesneden, omdat de Franschen de centrale te Bottrop bezet hadden. Alle zaken waren gesloten, de geheele stad was in donker gehuld. De Franschen gaan thans systematisch te werk bij het requi reeren van automobielen. Over de straten worden op verschillende plaatsen in het Ruhrgebied touwen gespannen om de aan komende auto's op te vangen. In Reckling hausen werden 10, in Bochum 30 auto's op deze wijze in beslag genomen. In Recklinghausen trachtte een auto de in beslagneming door de Franschen te ont gaan door op het terrein van een mijn te vluchten. Onmiddellijk renden de Fran schen de auto achterna, bezetten de uit gangen van de geheele mijn, arresteerden den bedrijfsleider en namen de automo biel mee. Het personeel van de mijn proc lameerde daarop de proteststaking. Als wraak voor den boycot van de Franschen in de winkels te Essen is de voorzitter van den middenstandsbond aldaar gear resteerd. Verschillende bladen doen mededeelin- gen omtrent geruchten, volgens welke op den gemilitariseerden spoorweg Dussel- dorf—Essen een ernstig spoorwegongeluk zou zijn gebeurd. Het heet, dat in de nabijheid van Dusseldorf een sneltrein is ontspoord en van een helling naar bene den gestort. Er zou een groot aantal doo- den zijn. Ook de vorige week is op het zelfde traject, bij Kettwig, reeds een spoorwegongeluk gebeurd, waarbij ook eenige dooden moeten zijn gevallen. De Franschen hebben hierover echter een diep stilzwijgen bewaard. Turkije en Frnnkrjjk Kemal heeft te Smyrna aan een bij zonderen correspondent van- de Temps verklaard, dat Frankrijk's houding te Lausanne hem zeer verbaasd had. Ik heb, zei Kemal, tijdens onzen onafhankelijk heidsoorlog steeds gezegd, dat Turkije nimmer in het behoud van de capitu laties Zou toestemmen. Frankrijk heeft zich nu juist op dit punt te Lausanne de onverZetteilijkste van allen getoond. Mijn gevoelens en die van mijn land- genooten blijven steeds voor Frankrijk, maar deze vriendschap zal ons er niet toe brengen toe te geven in vraagstuk ken, vveflke de onafhankelijkheid van ons land raken. Een aandringen van de Fran sche regeering op het aanvaarden van voorwaarden, wejlke onze vrijheid zou den aantasten, kunnen wij niet als een vriendschappelijke houding beschouwen. Het nieuwe Turkije wil niet beschouwd worden als China of de een of andere kolonie. Wij willen geen slaven zijn. Dit gevoelen van volledige vrijheid is Turkije's eenige zorg en het Fransche volk moet niet gelooven, dat andere re denen ons onze houding ingeven. Het afschaffen van de capitulaties zal niet den ondergang beteekenen van de Fran- ZrERIKZEE. Naar aanleiding van de advertentie, voorkomende in dit num mer, vestigen wij de aandacht op den cursus voor opleiding voor Waterbouw kundig Opzichter te Goes. Deze cursus, die in korten 'tijd van haar bestaan, reeds nuttig werk heeft verricm, worat uitgebreid met een voor bereidenden cursus, welke later overgaat In den gewonen twee-jarigen cursus tot opleiding voor diploma Zeeland en Rijks waterstaat. Van den beer G. Geluk te Noord- welle ontvingen wij een catalogus van de N.V. „Snob*' Rijwielmotor te Schie dam, welke door bovengenoemde hee- gratis en franco op aanvrage wordt toe gezonden. Wij verwijzen onzen lezers naar de in dit nummer voorkomende advertentie der N.V. de Concertzaal, waarin wordt bekend gemaakt, dat Woensdag 21 Febr. aj. de operette „Op Stap" zal worden opgevoerd. Honderden malen ging deze operette in onze drie voornaamste steden voor volle zalen. Waar wij ten aanzien van operettes de laatste jaren heusch niet verwend zijn, kan men thans Woens dagavond zijn hart ophalen. Onder de tooneelspeelsters en spelers zijn namen die eèn heel goeden klank hebben op tooneetgebied. Men verzuime deze ge legenheid niet! Bij het bestuur der hier bestaande t.b.c.-vereeniging is de koninklijke be williging ingekomen op hare statuten. - Donderdag werd in de sociëteit „Concordia" doo>- de vereeniging „De Ambachtsschool" een algemecne verga dering gehouden, welke gepresideerd werd door den voorzitter, mr. S. R. Bakker. Zestien leden waren aanwezig. In zijn openingswoord constateerde de voorzitter tot zijn genoegen, dat zoo vele leden zich de moeite hadden ge troost, hierheen te komen. Het jaar 1922 was volgens de voor zitter voor de Ambachtsschool een gewichtig jaar en wei daarom, omdat de wet opj 't nijverheidsonderwijs in werking is getreden. Deze wet legt de gemeen ten, die van deze school gebruik maken, groote uitgaven op. Een groot gedeelte van de kosten voorkomende op de be grooting der school worden na 2ekeren tijd automatisch ingevorderd van de ge meenten. Het voornaamste is, dat de school met 'de gemeente, waar de school ge bouwd is, in rekening-courant staat. Die gemeente moet zorgen om de gelden van de overige gemeenten binnen te krijgen. Er is e chter voorloopig één maar, n.l. dat Wij die gelden alleen kunnen tou cheeren, wanneer wij onze rekening bij de gemeente indienen en nog altijd is de rekening over 1921 door de regeering niet goedgekeurd, evenmin de begroo ting over 1922. Als een der be langrijkste dingen, waarin de vereeniging gedurende het afgeloopen jaar is ge kiaaga, hoemae do voorzitter het tot stand komen van de gararitieleening met het Rijk. De school heeft, in verband met dc tot stand gekomen Nijverheids- wet, een inspecteur op bezoek gèhad, die eeq aantal verbeteringen aan school noodzakelijk achtte. Sindsdien zijn de financieele vooruitzichten van het Rijk verslechterd, maar de regeering heeft toegestaan een geldleening aan te gaan met de Nutsspaarbank alhier, welke door het Rijk; wordt gedragen, aflossing Zoo wel als rente. De leening was groot f 31,100, waarvan in den loop van reeds belangrijke bedragen zijn besteed. Ook in dit jaar zullen belangrijke' wer ken uitgevoerd worden. De notulen werden daarna, bij ont stentenis van den secretaris, door den voorzitter voorgelezen en goedgekeurd Het concept-verslag der vereeniging werd daarop aangeboden. Naar aanlei ding van een in dat verslag voorkomen de passage nopens de openbare les, ont spon zich een discussie, welke tot resul laat had, dat, behalve Donderdags, een nader te bepalen dag, vooral voor de Zierikzeesche leden, zal worden vastge steld om een practischc les te kunnen bijwonen. Het concept-verslag werd hierna goed gekeurd. De j>enningmeester, de heer H. E. Beelaerts van Emmichoven, las de re kening over het afgeloopen jaar. Door een commissie, bestaande uit de heeren J. J. Cook en M. Poldermans, was deze rekening nagezien en de heer Poldermans, ter vergadering aanwezig, verklaarde ze accoord. De penningmeester werd daar op gedechargeerd. Ook werd voorlezing gedaan van de rekening der Avondschool yoor Vakonderwijs, welke eveneens vol komen in orde werd bevonden. Aangeboden werden hierna de begroo ting voor 1924 van de Ambachtsschool en -de Avondschool voor Vakonderwijs. Op een uit den boezem der vergade ring gedaan voorstel werd m.as. beslo ten, in 't vervolg de begrdotingen een week voor de algemeene vergadering in de bestuurskamer der Ambachtsschool ter visie te leggen. Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden de heeren J. H. Heimbach, H. H. Prakke en H. E. Beelaerts van Emmichoven. Mede aanbevolen werden de heeren J. A. Biermasz, A. J. Ilcken en L. Doeleman. Herkozen werden de bestuursleden J. H. Heimbach en H. E. Beelaerts van Emmichoven en( gekozen bij tweede stem ming tot nieuw bestuurslid, de heer A. J. Ilcken. De voorzitter betreurt het dat dc heer Prakke niet herkozen is, die zoo veel mogelijk altijd een trouwe compa rant op de bestuursvergaderingen was en de vereeniging menigmaal deskundig heeft voorgelicht. De voorzitter deelt hierop mede, dat de secretaris, de heer P. van der Have, met 1 Mei e.k. zijn betrekking neerlegt, j Het bestuur heeft zich afgevraagd wie I hem zal opvolgen in deze omvangrijke betrekking. Spr. stelt voor de benoe ming van een nieuwen functionnaris aan te houden tot een volgende algemeene vergadering, die met het oog op de vaststelling van de instructies van direc teur en leeraren, noodig geworden door dc nijverbeidswet, binnen afzienbaren tijd, in ieder geval vóór 1 Mei gehou den zal worden. De agenda is hiermede «afgehandeld. De heer J. A. v. d. Valk informeert naar de nog niet goedge keurde rekeniug over J92L Spr. vraagt of *t bestuur ook eenig vermoeden heeft waarom de goedkeuring zoo lang uit blijft?» Achterstand op het departement van O.. K. en W. schijnt de oorzaak te zijn. De heer A. Anker, het woord ver krijgend, uit vele grieven, ó.a. ten aan zien van een bestedingskwestie en vooral wat betreft de leverantie van een draai bank, die volgens den heer Anker veel goedkooper had geleverd kunnen wor den. Spr. klaagt over de door den di recteur in deze zaak aangenomen hou ding. De voorzitter ziet in de door dhr. Anker gevoerde besprekingen een aan randing van het beleid van 't bestuur. De verwijten, die hij den directeur doet naar aanleiding van schoolzaken, hooren thuis in de bestuursvergadering. De heer P. Verbeek bespreekt even eens uitvoerig de leveringskwestie van de draaibank. Het speet spr. zeer, dat deze machines niet geleverd konden worden door een Zierikz. firma. Hij hoopte, dat in de toekomst zoodanige maatregelen zullen worden getroffen, dat levering door hier gevestigde firma's mogelijk is. De voorzitter zegt toe, in den vervolge te zullen handelen in den geest als door dhr. Verbeek bedoeld. Hierop werd de verga dering gesloten. De 8tatonverkiezingen. De R.-K. eandidatenlijst in de kieskrin gen Middelburg, Vlissingen en Zierikzee vermeldt de heeren J. L. Buissing te Vlis singen, J. H. Ideler te Zierikzee en L. J. Mes te Middelburg. Stavenissepolder. Kooper werd de heer C. Steendijk voor f 24900. Eenige per- ceelen bouwland in den polder Oud- Kempenshofstede (3 geem. 52 r.) wer- den voox f 2871,13 toegewezen aan den heer H. Dorst Az., alhier. KERKNIEUWS. Ned. Herr. Kerk. Beroepen; Te Drogeham (toez.), Th. Kramer te Drie! (Bet.) Aangenomen: Naar Wanneperveen, L. J. Wesseldijk, O.-I. pred., met verlof te Hilversum. Bedankt: Voor St.-Annaland, W. Zijl stra te Neerlangbroek. Geref. Kerke®. Beroepen: Te Wanswerd, W. van Gelder te Langeslag. Te Oosterend-Hydaard (Fr.), H. v. d. Lande te Wapenveld. Te Smilde (2e maal), F. H. van Loon te Bergum. Bedankt: Voor Emmercompascuum, O. Boersraa te Koudum. RECHTZAKEN. De beroofde Pool. Op 22 November werd te Rotterdam een Poolsch fotograaf, die op de door reis was van zijn vaderland naar Chicago, in een huis aan de Oost-Pottebakkers- steeg, beroofd van 7 biljetten van 1000 dollar. In verband hiermee werden twee mannen en twee vrouwen gearresteerd. De Pool had de nummers van de biljetten opgeteekend, wat de inbeslagneming heeft vergemakkelijkt. Er zijn 6 biljetten terecht gekomen. De kamer, waarin de Pool be roofd was geworden, was geheel als roof- hol ingericht. Tegen de vrouw, die den Pool had mee getroond, werd door de Rotterd. recht bank één jaar gevangenisstraf geëiseht, tegen een der mannen, die van beroovin- gen door vrouwen leeft, 3 jaar, tegen de vrouw, die het geld wisselde, 4 maanden en tegen den man van dé beroofster 1 Va jaar. Uitspraak 27 Februari. Dubbel-huwelljk. Voor de Rotterdamsche rechtbank moest iemand terecht staan, die in Amerika huwde, nadat hij reeds In Schiedam was getrouwd. Als getuige werd de tweede vrouw gehoord, die niet wist waar haar man nu was. Hij zelf heeft zijn dubbel huwelijk bekend. Tegen hem werd zes maanden gevang geëiseht. VERKOOPINDEN, ENZ. STAVENISSE. Ten verzoeke van dhr. A. Hage Lz). alhier, werd door notaris Meulenberg publiek verkocht een hoefje met 21 gem. 209 r. bouwland in den PREDIKBEURTEN. Zondag 18 Februari. Zierlkxee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, ds. de Roode. Kleine Kerk. s Voorm. 10 ure, ds. H. van Essen te Oudc- lande, avond* 6.30 ure, ds. v. d. Griend. Lutli. Kerk. 's Voorat 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10, Leasdienst en 6 ure, ds Laarman. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. r. d. Molen, 2 Loeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen. Kerlrwerva. 2 ure, ds. v. Griethujjsen. Serooskerke. 2 ure, ds. Poort (Doopsbed.) Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesie. 2 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 9.30 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 2 ore, ds. Boogaard {Voorber. H. Avondmaal) Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Goedhujjs. Oud-Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Blkerzce. 9.30 ure, ds. Poort (Extra-coll. voor de Doetinchemsche inrichtingen). Geref. Kerk. 9.30 en 2 are, ds. Laarman. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Wielen ga. Zonnemalre. 9.30 ure, ds. de Laur. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Noordgoowe. 9.30 ure, ds. v. Griethuysen. Donderdag 22 Febr. 7 ure, te Schuddebeurs, Bijbellezing. Dreischor. 9.30 ure, ds. r. d. Griend. Oawerkerk, 9.30 ure, ds. Waardenburg. NIeuwerkerk. 9.30, ds. v. d. Linden en 1 ure, idem (Bnz. collecte). Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.80 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. Ooaterland. 9.30 en 2 ore, dr. Weeda, Geref. Kerk. 9.30, ds. Hoek, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. Hoek. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6.30 ure, Leeskerk. Slrlansland. 2 ure, ds. Steenbeek (Orgel- collecte). Bruiolsse. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Waardenbuvg. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5 ure, Lee-kerk. Oud-Geref. Kerki 9, 2 an 5 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Veldkamp. Si.'FIHpfland. 2 ure, ds. Van Griethuijzen. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. Tfaolen. 9.30, ds. Datema en 2 ure, idem (Collecte voor de kerk). Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, cand. Vermeer van Haarlem (Voorber. H. Avondmaal). Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, ds. Kok van Aagtekerke. St.-Maartensdijk. 9.30 en 6 ure, ds. Keiler. Oud-Geref. Gem. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Ond-Vos*emeer. 9.30, de heer Kortenhoeve van Heemstede en 2 are, Leesdienst. Geref. Kork. 9.30 en 2, ds. Staal5.30 ure, Leesdienst. Poortvliet. 9.30, Leeskerk en 2 nre, de heer Kortenhoeve van Heemstede. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 nre, Leeskerk. Scberpenlsae. 9.30 en 2 ure, ds. W. J. Keiler. Oad-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 nre, Leeskerk. Staventsse. 9.30 en 2 ure, ds. Moerman. Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Keiler van St.-Maartensdjjk. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5 nre, Leeskerk. VAN HEINDE EN VER. De Fransche minister van Openbare Werken, Le Trocquer, is naar Londen vertrokken om besprekingen te voeren in verband met de verkeersmiddelen in 't Rijnland. De Turksche autoriteiten te Kon- stantinopel hebben last gegeven, dat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1