isMfè Zierikzeesche Nieuwsbode iSlS DUKAAT MELANGE Nieuwe Vitrages. m O L D O la»._ JIUHGEN5r B. H. IDELER, HieuwezwarteStoffen Nieuwe geil. Stoffen. w 8 Vriidao 9 Febr 1923 zierikzeesche courant 78ste jaabgasg. - n«. iosss. det r FIJNSTE VERVANGT NATUURBOTER EERSTE BLAD. Deze week ontvangen: Algemeen Overzicht. „ZEELANDIA" BELDEROK li ■mi mi |J« TABAK V t ,r w V oy contract belangrijke korting g wnjuap a rem. la^j. t.icwiiv«t3vnc wuwflrl 1 Pktj. BE LOOZE Jr. Uiig,Mul K J. KOSTEN vö6r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Mannfacturen, ZIERIKZEE. - De politieke barometer staat niet gun stig. Begin dezer week stond ze op storm, doordat de conferentie tot oplossing der brandende Oostersche kwestie werd afge broken en thans, aan 't eind dezer week, staat het politieke weerglas, na een kleine verbetering door de hoop op een nieuwe samenkomst, weer zeer ongunstig. Ismed Pasja, de Turksche woordvoerder te Lau sanne, verklaarde bij zijn vertrek, dat hij de conferentie niet ais geëindigd be schouwde en meende binnen afzienbaren tijd terug te zijn, maar de door de regee ring te Angora aangenomen houding geeft daarvoor niet veel moed. Blijkbaar over schat de Angorakat haar krachten, nu naar 't schijnt de Engelsche bulldog zich in zijn hok terug trekt om erger te voorkomen. Toch hoopt men in Engeland nog altijd, dat het conflict bijgelegd zal worden, hetgeen in 't belang van Turkije is. Maar of de Halve Maan dit beseft, Is zeer twijfelachtig, want de heeren te An gora doen als echte fanatici. Zij hebben thans het terugtrekken geëischt van alle oorlogsschepen van meer dan 1000 ton, welke in de haven van Smyrna zijn ge ankerd ter bescherming der Europeesche belangen in die, door de troepen van Khemal Pasja geteisterde stad. De groote mogendheden hebben tegen dezen eiscch niet alleen krachtig gepro testeerd, maar bovendien den gezagvoer ders dier schepen bevel gegeven, indien de Turken geweld zouden gebruiken, ge weld met geweld te keeren, of anders ge zegd, de kanonnen te richten op de groote havenstad. Spijt alle besprekingen te Lausanne dreigt een oorlog in 't oosten uit te bar sten. Komt het onverhoopt zoo ver, dan zal Moskou het vuurtje wel een beetje aanblazen en een welkome gelegenheid hebben, zijn sovjetster verder dan in Rus land te propageeren. Door de grootscheepsche onderneming in 't Ruhrgebied, waardoor Frankrijk een steeds grooter wordende verantwoorde lijkheid op zich laadt, is men te Parijs een beetje ongerust geworden. De Fran- sche minister Troquer heeft, na zijn be zoek aan 't bezette gebied, wel medege deeld, dat de toestand verbeterde, maar de berichten in de pers zijn erg tegenstrij dig. Een feit is, dat door de maatregelen der Franschen om het lijdelijk verzet der Duitscchers te verbreken, dat verzet zich meer en meer uitbreidt. De verkeersstremming is het allerergste, want dit levert een groot gevaar op voor de levensmiddelenvoorziening van de 4 millioen inwoners. De levensmiddelen, die in het Ruhrgebied aankomen, kunnen, ten gevolge van de desorganisatie, noch ge lost, noch gedistribueerd worden en lig gen te verrotten in de wagons, terwijl de voorraad in het Ruhrgebied onrustbarend geslonken is. Dit moet binnen afzienbaren tijd tot een catastrophe leiden. Na de kolen, eischt Frankrijk ijzer en staal, om de industrieën te dwingen of kolen te leveren óf de fabrieken te sluiten. Door dezen nieuwen maatregel wordt de Duitsche nijverheid ernstig bedreigd. BUITENLAND. De Duitsche nationalisten. Ludendorff heeft tijdens zijn verblijf te Weenen er in een interview met de Wie ner Allgemelne Zeitung gezegd, dat hij alleen naar Oostenrijk was gekomen om oude vrienden op te zoeken. Sprekend over de bezetting van het Ruhrgebied, zei hij, dat heel Europa daaronder te lijden zou hebben. Wanneer het tot een gewapend conflict kwam, was het gevaar, dat Rusland deze gelegenheid zou aan grijpen om zich er mee te bemoeien. Als Frankrijk de Duitsche steenkool had en het Duitsche staal, dan zou het zijn kusten kunnen versterken en een vloot vormen, die ten doel zou hebben een einde te maken aan de rol der Engelsehen op het vasteland. Dit plan vervolgde Ludendorff, volgens een B.T.A.-beriCht - was ook van belang voor de overige Euro peesche staten, vooral voor Nederland, want het zou dan geheel door Frankrijk en België worden ingesloten. Volgens hetzelfde bericht is Ludendorff nu toch naar München vertrokken. De Weensche politie had al meegedeeld geen verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid op zich te kunnen nemen. Daarom heeft men ook het feestmaal, dat ter eere van Ludendorff in het Peripheriënfiótel gege ven zou worden afgezegd. De arbeiders hadden zich al gereed gemaakt om naar dat hötel op te marcheeren. De generaal moest langs een achtertrap verdwijnen. Te München en ook te Berlijn, hadden de bladen onder meer de vraag gesteld, of het waar was, dat de nationaal-socialisti- sche Duitsche arbeiderspartij door Fransch geld werd gesteund. Een der leiders heeft daarop nu geantwoord, dat dit absoluut met de feiten in strijd was; hij noemde al dergelijke toespelingen lage laster. In- tusschen gaat die verklaring op verschei-' dene duidelijk gestelde vragen heelemaal niet in, terwijl ze in ieder geval gelogen straft wordt door een mededeeling van den hoofdcommissaris van politie te Mün chen. Er is namelijk wegens landverraad een troepenleider, Lüdecke, gearresteerd, die groote bedragen aan francs en dollars bij zich had, die, hoewel niet In de boe ken vermeld, toch geregeld in de kas der partij vloeiden. Van geboorte is Lü decke een Duitscher, maar in den oorlog kreeg hij de Mexicaansche nationaliteit. BINNE NLAND, TWEEDE KAMER. Zitting oan Donderdag 8 Febr. De heer Troelstra vraagt een inter pellatie aan over den toestand in het Ruhrgebied. Daarover za' Dinsdag wor den beslist. Met 57 tegen 13 st. wordt verwor pen een amendement-IJzerman op de Cu- ragaosche begrooting om den post voor volksfeesten met f 3000 te verminderen; met 61 tegen 9 st. verworpen een amen dement-Boon op de Curagaosthe begroo ting den post voor leergangen in de stroohoedde^-industrie met f 13000 te verminderen. De Curegaoscbe begrooting wordt z.h.s. goedgekeurd. Landbouwon or wijs. De behandeling van middelbaar en la ger landbouwonderwijs is aan de orde. De heer v. d. Heuvel betreurt dat het rijksonderwijs op landbouwwinterscholen regel blijft en vraagt een betere basis voor financieelen steun van bijzondere scholen. De heer Lovink echt amendeering van het ontwerp niet mogelijk en adviseert tot intrekking en herziening. De heer Ebels juicht den opzet toe maar acht het doel niet bereikt. De heer Deckers oordeelt de wet vol doende soepel voor het jeugdige land bouwonderwijs. Hij onderschrijft de be zwaren van "den heer v. d. Heuvel. De heer van Rappard oordeelt, dat te veel ter regeling is overgelaten aan de Kroon en den Minister. De heer Wintermans spreekt sympa thie voor het ontwerp uit. Hij verdedigt het tegen de critiek van de heeren Lo vink, Ebels en v d. Heuvel. De heer Snoeck Henkemans vraagt schrapping van art. 44 (aanstelling van Rijkslandbouwonderwijzers) en regeling van d!en voorlichtingsdienst. De heer Hiemstra bepleit het belang dat de arbeiderskinderen hebben bij land bouwonderwijs en wenscht handhaving van art. 44. De heer Braat dringt op een herzie ning van het ontwerp aan. Minister Ruys verdedigt het ontwerp in groote lijnen tegen de vier hoofdbe zwaren, maar laat aan de Kamer de be slissing over betreffende schorsing van de behandeling. Daarna werd met 40 tegen 8 stemmen aangenomen een motie van den heer Lovink om de behandeling te schorsen De zitting werd vervolgens verdaagd tot Dinsdag. Uit Stad en Provinoie ZIERIKZEE. Op het Readhuis had Don derdagavond Idle algemeene vergadering plaats van de afd. Zierikzee van het Ned. Roode Kruis. De heer, D. Mulder, vice-voorzitter, pre sideerde deze vergadering. De secretaris, de heer P. F. Witter- mans, hst de notulen, welke werden goed gekeurd. Daarop had voorlezing plaats van het jaarverslag van 1922. Hieruit bleek o.a. dat het ledental op 81 Dcc. j.l. 28 bedroeg. Door de penningmeesteresse, mevrouw Ochtman-van Vuuren, werd daarop re kening en verantwoording gedaan over het gehouden beheer. Deze rekening werd nagezien door de heeren Bedaerts v. Emmichoven en Klok, welke tot goedkeuring adviseerden. De penningmeesteresse werd daarop gede chargeerd. In de vacatures, ontstaan door 't be danken van den burgemeester, mr. S. R. Bakker en mevr. Mulock Houwer, wer den gekozen mevr. Kooijman en de hee ren Beelaerts v. Emmichoven en A. W. de Vrieze. Aangedrongen werd op uit breiding van het ledental, omdat het Roode Kruis ook in eigen omgeving steun kan verleenen. Wij verwijzen nog even naar de achterstaande advertentie van „De Prins van Sind'", waaruit blijkt dat men gehoor gegeven heeft aan het verzoek van „Een kindervriend", om de prijzen voor Maan dag wat lager te stellen. Overigens gaan wij geheel mede met het ingezonden stukje van den heer Anker, waarin hij er de aandacht op vestigt/ dat men niet moet vergeten dat in het entree, op zeer aangename wijze, eene kleine bijdrage opgesloten ligt voor de komende fees ten. We kunnen hier nog aan 'toevoegen, dat het ons reeds vergund was een klein tipje van den sluier op te lichten en dat, wat wij te zien kregen, ons het suc ces van den avond verzekerde. De rollen zijn goed ingestudeerd, het geheel loopt Tlot van stapel, de cos- tuums zqn prachtig, en het ballet is keurig. Wat wil men nog meer Bond voor Stantsponslonneerlng. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de reeks spreekbeurten, die in de volgende week vanwege de fede ratie Schouwen en Duiveland van den Bond voor Steatspensionneering zal wor den gehouden. Achtereenvolgens komen van 12 tot en met 16 Februari aan de beurt de afdeelingen Brouwershaven, El- lemeet, Zierikzee, Burgh en Noordweile. Spreker is de begaafde redenaar Ds. Spaargaren. Voor verdere bijzonderheden raadplege men de advertenties in dit blad. Da BroekhuUsleeningen. Het aantal prijsobligatiën in boven staande leening bedraagt per leening 153,870, met een totaal aan prijzen van f 2.227.500. In elke leening zijn 10 klassen (reek sen). Als hoofdprijs in elke klasse (reeks) wordt gegeven een landhuis met f 100 lijfrente per week of in contanten een som van; f 15,000. Verder prijzen per kt. van f 5000, f 2500, f *1500, 10 keer 1 1000 enz. enz. Deze zijn per klasse, er zijn 10 klassen, dus al deze prijzen komen 10 keer. Bovendien geven deze obligation 3 o/o rente en wordt elk jaar 2 o/o afgelost. Bij vonnis van het kan tongerecht te Rotterdam is gebleken dat deze leening geheel volgens de wet is, terwijl alle dagbladen uit alle deelen des lands eenparig verklaren, eerlijker kan het niet". Eveneens is bij voornoemd vonnis gebleken, dat de bank als waar borg voor hare obligatiehouders een ac tiva bezit van ruim drie en een half mil lioen gulden, 2ijnde een bedrag wat geen enkele concurreerende Mpij. zijn obli- gatiebouders kan aanbieden Momenteel is met uitgifte begonnen der 33ste lee ning, welke Vrijdag 16 Februari a.s. te Amsterdam trekt. Wie een obligatie dezer leening koopt of omwisselt, ontvangt bo vendien gratis een obligatie in de z.g. extra 3 o/0 leening, welke geheel gratis wordt uitgegeven na afloop der 33ste leening. De uitloting geschied niet met bussen of briefjes, maar geheel automa tisch, met de welbekende electrische sim plex-machine. Geen menschenhand raakt dus de machine aan. SEROOSKERKE. Ter gelegenheid van een huwelijksfeest, waren dhr. P. v. d. L. en diens echtgenoote van Kerkwerve, Dinsdag j.l. met paard en tilbury, op weg naar hunne ouders onder deze ge meente. Gekomen op den 2den inlaag- dijk, nabij den Schelphoek, schrok het paard met het gevolg, dat de tilbury omsloég. De vrouw, die uit het rijtuig viel, werd met gebroken arm en wonden aan het hoofd opgenomen, zoodat ter stond geneeskundige hulp moest wor den ingeroepen, die spoedig door dr. Huese werd verleend. Dhr. v. d. L. kwam met den schrik vrij. BRUINISSE. Dinsdagavond trad in het vergaderlokaal der openb. school op mevr. dr. J. H. Schagen van Soelen, inspectrice bij het Staatstoezicht op de Volksgezond heid. Nadat de voorzitter van de Groene Krulsafdeeling, ds. Waardenburg, de ver gadering met gebed had geopend en het talrijke publiek en inzonderheid de spreek ster had welkom geheeten, behandelde deze haar onderwerp „Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding" op onderhouden de en duidelijke wijze het groote belang van goede verpleging in geval van ziekte of ongeval. De huisgenooten, met hoe veel liefde zij ook een ziek familielid verplegen, tasten daarbij vaak mis, omdat zij niet geleerd hebben hoe die verple ging op de juiste wijze te doen. Zij wees er ook op, hoe vaak bij bevalling de moeders en het kleine kind verkeerd worden behandeld. Vooral drong zij aan op groote reinheid, op de zorg voor goede luchtverversching, voor veel lucht, voor zooveel mogelijk zon. Reinheid, zuivere lucht en veel zon zijn de beste middelen ter bestrijding der tuberculose. In dat verband wees zij er ook op, hoe nadeelig de bedsteden en de zoo dikwijls onfrissche alcoven zijn. Door eene serie lichtbeelden liet zij zien, hoe door versche lucht en door den invloed van het zonlicht tuber culose kan worden genezep. Ds. Waarden burg dankte de spreekster voor hare nut tige en met genoegen aangehoorde voor dracht. Hij wekte de aanwezigen op de handen in een te slaan om ook in deze gemeente een verpleegster te krijgen. Zoo de ingezetenen ongeveer f 800 opbrachten, wat toch in deze groote gemeente wel zou kunnen, zou met den steun, dien het Rijk geeft en dien we hopen, dat gemeente en diaconie zullen geven, het mogelijk zijn, dat ook hier een zieke de verpleging krijgt, waaraan zoo vaak behoefte bestaat. Hij dankte het publiek voor de zoo talrijke opkomst en de groote stilte, waarmede de 1 spreekster gevolgd werd en hoopte, dat het uitgestrooide zaad de vruchten zal j dragen, die men er van verwacht. THOLEN. In de hier gehouden verga- j dering van den raad van beheer en den I raad van aandeelhouders der N.V. Water- j leidingmaatschappij Tholen heeft een uit- j voerige bespreking plaats gehad over het vaststellen van tarieven, mede in verband met de mogelijkheid van verplichte aan sluiting in de onderscheidene gemeenten op het eiland Tholen. De onderscheidene gemeenteraden zullen hiervoor nog wor den gehoord. Indien een gemeente besluit tot verplichte aansluiting, zou dit ongeveer 30 pCt. in de kosten van aanleg en water gebruik schelen. Pe 8tatauT»,rkl»,zlugen. De Vrijheidsbond heeft in den kieskring Tholen de volgende personen candidaat gesteld: W. Moelker, Tholen (aftr.)C. G. Hage, St.-Maartensdijk; C. N. van der Heijde, Wissenkerke; W. L. Klos, Scher- penisse; A. J. Ridder, Colijnsplaat; Chr. Dieieman, St.-Maartensdijk; C. Snijder, Oud-Vossemeer, en J. W. H. F. Buijze, Stavenisse. Deze heeren hebben besloten in volgorde van het door ieder behaald aantal stemmen de verkregen zetels te bezetten en dus het systeem-Van Houtea te volgen. RECHTZAKEN. De moord te Hoatdorp, Donderdagmorgen zou het gerechtshof te Arnhem uitspraak doen in de zaak tegen A. D. en J. de G., die terecht heb ben gestaan in hooger beroep wegens den dubbelen moord te Houtdorp. Het gerechtshof meende evenwel, dat het onderzoek heropend moest worden, op grond van de overweging, dat de wensche- lijkheid is gebleken, dat de lap, gevon den op het terrein, zal vertoond worden, zulks ter tegemoetkoming aan het door D. aangevoerde verweer. In verband hier mede waren nog eenige getuigen gedag vaard. De advocaat-generaal verklaart na ge tuigenverhoor, dat z. i. het verhoor geen nieuwe feiten heeft opgeleverd, waardoor wijziging in het requisitoir zou noodig zijn. Hij persisteert dus bij den in de vo rige zitting gedanen eisch. De verdediger van beklaagde is van mecning,, dat het resultaat van het onder zoek is, dat wel vaststaat, dat er geen identiteit bestaat tusschen dc lappen, ge vonden op het terrein en bij D. Pleiter meent, dat het gewenscht is, dat D. ge legenheid krijgt, zijn bewering, dat de wachtmeester W. zou geknoeid hebben, nader uiteen te zetten. De uitspraak wordt daarna bepaald op 22 dezer. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Hoek van Holland (toez.), Th. J. H. Steenbeek te Leidschendam. Te Waddinxveen, I. Kievit te Lunteren. Bedankt: Voor Goudriaan en Ottoland,, W. Deur te Zegveld. Geref. Kerken. Beroepen: Te Twijzel, J. A. Verhoog te Willemstad. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Helder, H. Biesma te Groningen. VAK HEINDE EN VEEL Het Amerikaansche transportschip „St.-Mihiel'", aan boord waarvan zich de laatste Amerikaansche troepen uit het Rijnland bevonden, is te Savannah (V.S.) aangekomen. De soldaten werden door STOOMMEUBELFABRIEK 1 a a 3JO WPS HilMlIÉiUi w Satlraliiiii rrynaDoi- TpjiTj INROO >DE.LBURG «ARINGPLAATS ■niHnsK) nptnai rr— 25 CENT. een duizendkoppige menschenmenigte be groet. Prinses Yolande van Italië zal ver moedelijk in April a.s. in het huwelijk treden. Officieel/wordt bekend gemaakt, dat het huwelijk tusschen den hertog van York en Lady Elizabeth Bowes Lyon op 26 April in de Westminster Abdij zal voltrokken worden. De regeeringen van Engeland en Frankrijk hebben hun oorlogsschepen te Smyrna order gegeven, zich bij een aan val te verdedigen. Dc Midden-Amerikaansche Staten hebben onderling een verdrag van vrede en vriendschap geteekend. Eenigen tijd geleden hadden natio nalisten bij een relletje met socialisten het Italiaansche kamerlid Modigliani zijn baard afgeknipt. Deze heeft thans een actiq,tot schadevergoeding tegen zijn aan vallers ingesteld. Hij eischt een half mil lioen lire. Deasy, de onderbevelhebber van de Iersche opstandelingen, die zich in Vrij- staatsche gevangenschap bevindt en ter dood is veroordeeld, heeft op zich geno men te trachten de opstandelingen te be wegen zich onvoorwaardelijk over te geven. De executies zijn dientengevolge opgeschort. Volgens berichten uit Duitsche bron zouden de mijnen in het Saargebied en Lotharingen, waar de mijnwerkersstakmg algemeen is, door Fransche militairen zijn bezet. Blijkens een mededeeling van den Duilschen minister van voedselvoorziening is in het bezette gebied de levensmiddelen voorziening verzekerd. De gouverneur van Smyrna heeft den termijn, waarbinnen de oorlogsschepen Smyrna moeten verlaten, met 24 uur ver lengd. 1 De Ver. Staten hebben zich bij het gealliëerde protest tegen de Turksche be dreiging in Smyrna aangesloten. Nabij Dusseldorf zijn 2 Fransche mili taire treinen op elkaar geloopen; eenige wagons werden verpletterd; 28 Fransche soldaten werden bij dit ongeval gedood. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Het slachtoffer van den vadermoord. Onder veel belangstelling is Donderdag te Viissingen begraven Jacob Marijs, die Zaterdag door zijn zoon werd vermoord. Aan de groeve werd het woord gevoerd door den, secretaris der afdeeling Schutte- vaer, die een krans legde op het graf. De oudste dochter dankte voor de be langstelling en zei, dat de overledene steeds een droef leven heeft gehad en nu een droef einde vond. Zij hoopte, dat de Heer degenen stoffen zou, die er de oorzaak van zijn geweest. Misdadd? Naar de Leeuw. Ct. ver neemt, heeft de justitie te Leeuwarden een zaak in onderzoek tegen den vee houder de B. te Weidum. Te diens huize is een knecht overleden, die een zestal 'Weken in dienst was van dezien vee houder. Een aanzienlijk geldsbedrag, dat aan den knecht heeft toebehoord, zou naar de verklaring van den veehouder door hem zijn geërfd. Dit geldsbedrag is door de justitie in beslag genomen. Ontaarde moeder. Een gehuwde vrouw te Westdorj^e, in Zeeuwsch-Vlaanderen, is op aangifte van haar man gevangen genomen, wijl zij haar pasgeboren kind in het privaat zou hebben geworpen. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand Januari. NOORDGOUWE. Overleden: Kornelis, Goosen, 73 echtgenoot van Neeltje Quaak.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1