Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 5 Febr. 1923. zierikzeesche courant 78ste Jaabéung. no 10886 advertentièn VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. buitenland. Prü» por 8 maanden f 1,60, üranoo por poat ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 oent. Veraohijnt Maandag, Woensdag on Vrijdag. Mf. A. A DE L002E Jr. Ultg.-R*<act. H. J. KOSTEN van 1—3 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 30 ots. p. regoL By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. De BURGEMEESTER der gemeente Zxekik- zeb maakt bekend: dat van heden af tot en met 10 Februari a,s., ter gemeente-Secretarie en by den heer L. OCHTMAN, boekhandelaar, alhier, ter teekening ligt een aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht adres, waarbij om nader in dat adres genoemde redenen wordt aangedrongen om het wets ontwerp betreffende een nieuwe Jachtwet niet aan te nemen. Alle belanghebbenden, direct of indirect bjj het jachtbedrijf, worden ter teekening uitgenoodigd. ZIEHIKZEE, 5 Februari 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. VOOR DE De BURGEMEESTER van Zieeikzie brengt het volgende ter openbare kennis: Op Dinsdag 27 Februari aanstaande, zal plaats hebben de candidaatstelling voor de Provinciale Staten. Op dien dag "kunnen, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur, bff den voorzitter van hét hoofdstembureau in den kieskring, ter secretarie der gemeente Zierikzee, worden ingeleverd LIJSTEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde ljjst mogen ten hoogste twintig candidaten worden geplaatst. Iedere lyst moet worden Onderteekend door ten minste vijf-en-twintig personen, die volgens de kiezers lijst, geldende op hetoogenblik der inlevering, kiezers zijn voor de Provinciale Staten binnen den kieskring. Achter den naam van ieder der ondertoeke- naars moet de gemeente worden vermeld op welker kiezerslijst hij voorkomt. Terug een onderteekenaar voorkomt op de kiezerslijst der gemeente waar het hoofdstembureau rs gevestigd, wordt bjj de inlevering der ljjst een verklaring overgelegd van den barge- meester der gemeente, dat de onderteekenaar voorkomt op de kiezerslijst in die gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lyst onderteekenen. De candidaten moeten met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lysten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw ot weduwe, wordt zjj op de ljjst vermeld met den naam van haar echtgenoot of over leden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of oen afkorting van dit wo^rri esi) ue vermeuung van een eancudaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de Ijjsteo, ingeleverd in denzelfden kieskring. Bjj de lyst moet worden overgelegd de in art. 4 van het Koninkljjk besluit van 12 December 1917 Staatsblad no. 692) bedoeld» schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomenden candidaat, dat hg bewilligt in de plaats, hem op de lyst aangewezen. Indien de candidaat zich buiten het Rjjk in Europa bevindt, kan de hier bedoelde ver klaring telegrapbisch worden gedaan en is zij niet aan het officieels formulier, hierboven bedoeld, gebonden. De inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk door één der onderteekenaars. De candidaten kunnen daarbjj tegenwoordig zyn. De voorzitter van het hoofdstembureau geeft een bewjjs van ontvangst af. Formulieren, voor de lysten en voor de schriftelijke verklaring, hierboven vermeld, zjjn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaat stelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der Kieswet, luidende als volgt: Hij die eene Iffst, als bedoeld in artikel 35 inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteekeningen van personen, die niet be voegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene geldige Iffst zou overbleven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste DRIE MAANDEN of eene geldboete van ten hoogste HONDERD TWINTIO GULDEN. Met gelijke straf wordt gestraft hfj, die wetende dat hfj niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die inlevering bestemde Iffst, als bedoeld bff artikel 35, heeft onderteekend. ZiiRiKZBt, 3 Februari 1923. D» Burgemeester voornoemd, A. J. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De vergiftigde bonbons. De instructie tegen Walter Frank Ta- tarn, die er van beschuldigd wordt, eeni- gen tijd geleden de vergiftigde bonbons aan den hoofdcommissaris van politie, sir William Horwood, te hebben gezon den, is geopend. De openbare aanklager zinspeelde in het begin van zijn rede op een afwijking van de geestelijke ver mogens van idten vermoedelijken dader. Bij een huiszoeking in de woning van den beschuldigde heeft men een groote hoeveelheid vergift, eenige bonbon-hulzen en een aantal kaarten gevonden, overeen komende met de kaart, die in het pak ket, dat aan den hoofdcommissaris was geadresseerd en dat de vergiftigde bon bons bevatte, werd gevonden en de vol gende woorden tot opschrift droeg: „Een goede lunch en een flinke eetlust. Molly". //oofdinspecteur Steldon verklaarde, dal hij Dinsdag j.l. Tatam te spreken vroeg. Hij werd te woord gestaan door mevrouw Tatam, de moeder van beklaag de. Terwijl hij met de moeder, waarbij zich later de vader van den gearresteerde voegde, stond te praten, kwam de bekl. plotseling de trap afrennen met een Oos- tersch zwaard in de hand, uitroepende: „Ik heb aan de militairen te Aldershot omtrent jou geschreven. Morgen zullen ze jc arresteeren. De inspecteur ant woordde: „Man je bent niet goed. Je hebt mij nog nooit gezien. Ben je Wal ter Frank Tatam?" Op dat oogenblik stond Tatam vlak bij hem, terwijl hij het zwaard boven zijn hoofd zwaaide. Hij zeide tot den inspecteur: „Ik zal je aan klagen wegens poging tot moord. Ik heb al genoeg last van jullie gehad. Je hebt getracht mij te vermoorden, toen ik te Farnhaur whs. Ik heb aan den BI NNE N L AND. De Statenverkiezingen. Gedep. Staten van Zeeland hebben, zooals reeds Vrijdag door ons werd ge meld, de stemming voor de Prov. Staten bepaald op 11 April. Thans is'in alle provincies de datum van de stemming vastgesteld. Het eerst heeft de stemming plaats in Limburg, op 9 April; dan volgt de stem ming in Noord-Holland, Zuid-Holland Friesland, Groningen, Drente, Gelder land, en Zeeland op 11 April; in Overijsel en Utrecht wordt op 12 April gestemd, en in Noord-Brabant op 13 April. „Welvaart"-Obligatiën. Te Amsterdam heeft in het „Paleis voor Volksvlijt", onder groote belangstelling de tweede premietrekking plaats gehad van de 3-°/o Welvaart's Premie-Obligatie- Leening, uitgegeven door de Crediet- en Handelsbank „Welvaart" te Amsterdam. Deze trekkingen hebben plaats ten over staan van den notaris der Bank uit bus sen, dus zonder mechanisme of automaat. Er waren drie bussen. Door eenige aan wezigen werd de inhoud der bussen, be staande uit fiches .waarop de premiën, de obligatienummers en de Serienummers zich bevonden, gecontroleerd en in orde bevonden. De uitslagen werden luid ver kondigd, op een voor het publiek duide lijk zichtbaar bord geschreven, terwijl de Notaris, de Accountantsdienst en de Direc tie den uitslag op staten bijhield. Met behulp van klappers werd door beambten gecontroleerd of reeds tevoren een pre mie op een obligatie was gevallen. In twee uur was aan premiën getrokken een bedrag van f89.000. De PJattelandersbond. In een Donderdag te Utreoht gehouden vergadering van den PJattelandersbond, waarbij rechts, ook r.k., en links verte genwoordigd waren, is besloten, even eendrachtig als voorheen te blijven sa menwerken. De Nieuwe Jachtwet. Naar aanleiding van het ingediende ge wijzigde ontwerp-Jachtwet, hebben de Vereeniging tot behoud van Natuurmonu menten in Nederland en de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels, den leden van de Tweede Kamer een af schrift toegezonden van den brief in No- vember j.l. tot den Minister van Land bouw a.i. gericht. In dezen brief wordt °-a. gewezen op het gevaar dat, wordt het voorgestelde ontwerp aangenomen, verschillende diersoorten dan met ster ken achteruitgang of erger bedreigt wor den. Daarom heef* de Natuurhistorische wetenschap groot belang bij een goede Jachtwet. Voor een goede Jachtwet zal men reke ning moeten houden met het volgende: l'T. De jacht bepale zich tot het be machtigen van wild; 2°. de wet dient met juistheid aan te geven, welke diersoorten tot het wild behooren; 3°. Alle dieren, welke als „schadelijk" worden beschouwd en waarop mede jacht mag worden gemaakt, dienen uitdrukke lijk te worden vermeld; 4°. aan het wild, dat nuttig of schade lijk is, zal de wet de noodige waarborgen tegen vermindering of uitroeiing moeten geven. Ook de verschillende artikelen van het ingediende wetsontwerp worden uitvoe rig *n critisch In den brief besproken. UI! Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Wij vestigen nogmaals de aandacht op de as. Woensdagavond te houden lezing met lichtbeelden door mej. Dr. H. Schagen van Soelen, vanwege de hier gevestigde t.b.c.-vereeniging. Naar wij vernemen, zal aan de aan deelhouders der Insulaire Hypotheekbank worden voorgesteld het dividend over 1922 te bepalen op 17 pCt. (vorig jaar 16 pCt.) Wij maken onze sladgenooten attent op de in dit nummer voorkomende ad vertentie, waarin wordt bekend gemaakt, dat Zondag en Maandag in de Concert zaal de Kinderoperette „De Prins van Sind" zal Worden opgevoerd. De leiding ervan is opgedragen aan een dames comité; voor 't muzikale gedeelte zorgt mevr. Korteweg en mevr. Fokker heeft de leiding voor 't ballet. De opbrengst van deze opvoeringen komt ten bate van de kas van de Jubi leumcommissie 1923, ontstaan door een fusie van Oranjevereeniging en Vreem delingenverkeer, welke dit jaar, ter ge legenheid van *t zilveren regeerings-jubi- leum onzer Koningin een feest zal or- ganiseeren. Waar 't ongeveer een kwart eeuw is geleden, dat deze mooie operette hier in t openbaar is opgevoerd en 't Zierik zeesche Strijkorchest haar gew'aardeerde medewerking verleent, daar vertrouwen wij, dat 't aan belangstelling zeker niet zal ontbreken. SEROOSKERKE. De Groene Kruis-ver- eeniging „Renesse, Noordwelle en Seroos- kerke, heeft op haar streven, n.l. om deze drie gemeenten van wijkverpleging te voorzien, succes gehad. Tot gemeente- en armbestuur is daartoe een verzoek om subsidie gericht, dat als geslaagd mag worden genoemd. Berekend naar het zie lental heeft elke gemeente hier het zijne toe bijgedragen. Serooskerke, dat in zijn subsidie's tekort schoot, heeft door aan vulling van jaarlijksche vrijwillige bijdra gen getoond, een wijkverpleegster, als on misbaar te beschouwen. Het Groene Kruis- bestuur kan, nu de gelden bijeen zijn, ver dere maatregelen treffen, en we vertrou wen, dat binnen afzienbaren tijd een wijk verpleegster onze zieken zal helpen ver zorgen. BROUWERSHAVEN. Burg. en Weth. dezer gemeente hebben de stemming voor leden van den gemeenteraad bepaald op Vrijdag 18 Mei 1923. N1EUWERKERK. Vrijdagavond gaf hel fanfarecorps „Oefening en Uitspanning" haar jaarlijksche uitvoering voor de le den en begunstigers in de zaal van dhr. Metselaar. Het talrijke publiek luisterde met veel genoegen naar de met zorg gekozen en verdienstelijk gespeelde mu zieknummers, waarmee het gezelschap en zijn directeur, de heer C. A. Swenne, veel bijval inoogstten. Ook de blijspelen en voordrachten vielen blijkbaar in den smaak, getuige het luide applaus, dat den spelers ten deel viel. In 't bijzonder muntte uit het comisch duet voor een- heer en een dame, dat zeer goed ge speeld en gezongen werd. Onder de uit gevoerde muzieknummers vermelden we als zeer mooi gespeeld de nos. 3, 6, 7, en 8, de beide laatste van den heer Swenne. De burgemeester prees in een korte toespraak den ijver en de toewij ding van hel gezelschap en zijn directeur. STAVENISSE. L.l. Vrijdagavond gaf het muziekgezelschap „Accelerando" van St.-Annaland alhier, in hel hotel „Van Kooten"' een zeer goed geslaagde uitvoe ring, onder directie van dhr. L. J. Soe- ters Pz., die reeds ruim 40 jaar ervan aan het hoofd staat. Op verdienstelijke wijze werden, zooals men dat van „Atce- hiewis, eenige muzieknum- ten beste weerszijden een „Tot weerziens" uitge sproken. OUD-VOSSEMEER. Ten huize van den heer Ampt werd opgevoerd door het Re derijkersgezelschap „Eendracht", „Het Ge- neraalsvrouwtje", van Henri 't Sas, een zeer aardig blijspel, dat goed werd afge speeld, terwijl daarna de klucht „Het bedrogen drietal" succes had. Ondanks sleéht weer, was 't bezoek bevredigend en kreeg men een prettig bal na. Het ge zelschap treedt Donderdag a.s. met het zelfde repertoire te St.-Maartensdijk op. RECHTZAKEN. De moord te Veondam. Te Winschoten stond Vrijdag terecht een 25-jarig arbeider te Veendani, thans gedetineerd. Hij heeft volgens de dag vaarding 16 Nov. j.l. opzettelijk en met voorbedachten rade in kalm overleg, met de bedoeling Barteld Bakker te dooden, dezen van het leven beroofd. Bekl. lokte Bakker in diens schuur en wierp hem op den grond. Daarna heeft bekl. zich op Bakker geworpen en opzettelijk met de scherpe zijde van een open scheermes Bakker één of meer diepe sneden in den hals toegebracht. Tengevolge daarvan is I meergenoemde Bakker binnen korten tijd door verbloeding tengevolge van door snijding van groote bloedvaten aan den hals overleden. De rechtbank eischte levenslange ge vangenisstraf. De verdediger verzocht onderzoek naar de geestvermogens van de beklaagde, welk verzoek de rechtbank inwilligde. Doodslag te Koewacht. Voor de rechtbank te Middelburg stond Vrijdag terecht de 21-jarige arbeider R. A. van A. uit Koewacht, thans gedetineerd aan wien ten laste werd gelegd, dat hij in den nacht van 2 op 3 September 1922 te Koewacht te samen en in vereeniging! met F. de N., A. de N. en F. de J., allen wonende te Stekene en in Belgrê gedeti neerd, Thomas Lahau heeft mishandeld door hem met steenen te werpen, hem met een stok op zijn hoofd te slaan, hem te schoppen, hem met een mes of scherp voorwerp een of meermalen in zijn hoofd te steken, tengevolge waarvan bij L. huid en schedelwonden en schedelbreuken zijn ontstaan en verbrijzeling van het her- sehenvlies met bloedingen gevolgd zijn, welke verwondingen op 4 September den dood van L. hebben tengevolge gehad. In deze zaak werden 13 getuigen ge hoord, onder wie twee artsen, tevens als deskundigen, terwijl mr, F. W. Adriaanse te Middelburg als verdediger optrad. De gedagvaarde medeverdachten van bekl., die in België reeds ieder tot een jaar zijn veroordeeld, waren niet verschenen, daar de Belgische regeering dat niet kon toe staan, omdat het desbetreffende contract tusschen beide landen niet voorziet In een geval als dit. Gehoord werden eerst de beide deskundigen. Uit de verdere ge tuigenverklaringen bleek, dat de versla- gene en ook bekl. in een danstent zijn geweest op Belgisch grondgebied. Na het sluiten is eerst Lahan met een clubje de grens over gekomen en toen zijn de drie Belgen en ook bekl. met nog anderen ge volgd. Lahau is aangevallen en bewuste loos blijven liggen. Geen der getuigen heeft echter gezien of bekl. werkelijk aan de mishandeling deelnam en deze zelf zeide wel met een steen te hebben gegooid, maar niet te hebben geraakt. Daar officier van justitie, advocaat en rechtbank het gewenscht achtten nog 2 getuigen te doen hooren, die in Frankrijk werken, werd de verdere behandeling der YERK001'IXG EN^ ENZ. SEROOSKERKE, 2 Febr. Ten overstaan van den plv. notaris J. C. Dalebout te Renesse, werden heden voor den heer M. C. H. van den Berg alhier, op diens hoefje aan den Westweg, publiek ver kocht 6-jarige br. merrie voor f415; 9-j. sdhimmelmerrie voor f 345; melkkoeien voor f316, f300, f 342, f258 en f255; stierkalveren voor f55 en f50; geit voor f7; stamboekgeiten voor f 11 en f 11,25; varkens voor f74 en f73,50. ONDERWIJS. Bij het j.l. te 's Gravenhage gehouden machinisten-examen slaagde voor het di ploma A, oja. de heer J. E. Krakeelj geb. te Zierikzee. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Zeist, W. J. van Lokhorst te Bennekom. Te Oude Tonge, J. H. van der Wal te Papendrecht. Wijlen het Zierikzeesche Kerkbriefje Een oude bekende van het Zierikzee sche kerkgaand publiek gaat verdwijnen: het Kerkbriefje is,, blijkens mededeeling van den uitgever op het weekblaadje voor Zondag 4 Februari, met dien datum voor het laatst verschenen. Geregelde af neming van het getal inteekenaars is daarvan de reden en die achteruitgang werd veroorzaakt door de opneming van predikbeurten in de Zierikzeesche Kerk bode. Hoe bescheiden van omvang en inhoud het Kerkbriefje ook was, toch heeft het gedurende ongeveer twee eeuwen zijn rol vervuld in! het kerkelijk leven onzer voor ouders. Een kleine rol wel is waar; maar is ons geheele bestaan toch eigenlijk niet opgebouwd uit kleinigheden Vroeger meestal Vrijdagavonds, later Zaterdagmorgens rondgebracht, is dit sim pele blaadje in de gezinnen onzer va deren en, hunner nakomelingen toch steeds met belangstelling verwacht en is er ze ker ontelbare malen in de huiskamer ge vraagd: is het Kerkbriefje er nog niet? Want daarnaar Werd geregeld of men naircKe Groote-, de Kleine- of de Waal- sche kerk zou gaan, terwijl later ook de Luthersche preekbeurten er een plaatsje op vonden. Vroeger had men, evenals he den ten dage, in onze Hervormde Kerk richtingen en het was dus niet hetzelfde bij wie van de 5 en na 1810 bij wie ivan de 4 predikanten men zou ter kerke gaan. Gedurende de 18e eeuw1 waren, ook hier ter stede, de hoofdrichtingen die van Coccejus en Voetius, terwijl in het laatste derde dier eeuw de volge lingen van Lampe mede een niet te verwaarloozen deel der lidmaten uitmaak ten. Die richtingen waren oorzaak, dat die 5 predikanten verdeeld waren in 2 Coccejanen. 2 Voetianen en 1 Lampiaan. De geschiedenis van het Kerkbriefje kan het).best gekend worden uit de blaad jes zelve. Maar hoe nietig en verganke lijk zijn deze. Wie bewaart kerkbriefjes, en hoe weinig zijn er ééne week na de verspreiding nog over Toch heeft de belangstelling in het kerkelijke leven, die bij onze voorouders in ruime male gevonden werd, er nog voor gezorgd dat enkele kerkbriefjes be waard werden, voornamelijk die nommers, waarop belangrijke predikbeurten ver meld stonden, zooals: intree, bevestiging en afscheid der leeraren, orgel- of kerk inwijding, heele of halve eeuwfeesten der kerkhervorming, enz. Ook heeft de om standigheid, dat enkele briefjes voor lees wijzers in boeken gebruikt werden, er nog eenige behouden. Het oudst ons bekende Zierikzeesche Kerkbriefje is van 12 Augustus 1736. Dit werd gedrukt door Louwerina Fak, is slechts 7 bij 13 c.M. groot en vertoont, evenals nog jaren later, een vrij ondui delijke letter. Vermoedelijk bestond het briefje toen al eenige jaren. Uit de no tulen van den Kerkeraad van 11 Februari 1738 blijkt, dat het Kerkbriefje door 5 personen werd rondgebracht, die tot 2 moesten uitsterven, dat ieder der predi kanten gratis een briefje kreeg en dat, ter vervanging van de drukster, Koen- raad Stolk tot drukker door de Heeren van den Raad aangewezen was. Het for maat der briefjes bleef klein, zelfs van 51/2 bij l0i/2 c.M. en tot 1790 waren ze niet grooter dan 7 bij 14 c.M. In 1779 troffen we als drukker aan Lieven van Zwijmvoeren, tot 1783; toen tot 1801 Pieter Ozias van den Thoorn, Vervolgens tot 1830 Jacobus Koole, en verder J. van de Velde Olivier, de erven Olivier, P. D. J. Quanjer, P. de Looze, S. Oeht- ■man Jz. en eindelijk S. Ochtman Zoon. In 1788 vindt men een randje rond het briefje en van omstreeks 1801 werd het formaat 10 bij 16 c.M. Sedert 1752 moest de drukker van het Kerkbriefje bij aan stelling f 150 aan de stadskas betalen. Dat is later wel vervallen, maar aan de kerk moest ook, en wei jaarlijks, eene. vergoeding gegeven worden, die bij de aanstelling van Jacobus Koole in 1801, op f 12 bepaald werd, een bedrag, dat zijn opvolger van de Velde Olivier se dert 1830 ook betalen moest. Toen Koole in 1812 afslag of geheele ontheffing daar van vroeg, Werd hem geantwoord dat er nog 3 andere drukkers hier waren, aan wie, als hij niet betaalde, gelegen heid zou gegeven worden in te schrij ven om uitgever te wórden. Het schijnt dat de drukker Koole de kerkbriefjes aan de rondbrengers ver kocht. Deze bezorgden ze dan voor eigen rekening en verdienden er iets op. Tot 1801 nu betaalden die rondbrengers aan den drukkerj 1 fduit per briefje, maar loen Koole in dat jaar 3 duiten voor twee stuks vroeg, beklaagden de belanghebben den zich! bij den Kerkeraad, die den prijs op het oude bedrag vaststelde. Reeds op, het oudst ons bekende briefje staan ook' de predikbeurten der Waalsche kerk vermeld. In 1828, toen die gemeente opgeheven was, verdwenen ze. De dienst in de Luthersche kerk Werd sedert 1815 opgenomen. Behalve de 5 beurten op Zondag in de beide kerken tezamen, vindt men gods dienstoefeningen vermeld op Woensdag avond, waaraan velen nog heugenis heb ben, en op Vrijdag ('s morgens of 's avonds, al naar het jaargetijde). Die Vrij dagdiensten zijn omstreeks 1802 afge schaft. Vermelden wij tenslotte nog eenige Kerkbriefjes, betrekking hebbende op bij zondere plechtige godsdienstoefeningen. Toen stadhouder Willem IV in 1747 aan Zierikzee een bezoek bracht en Zon dag 4 Juni 's voormiddags in de Groote Kerk bij' ds. Canzius ter preek ging, wer den oranjekleurige kerkbriefjes gedrukt, die niet grooter waren dan 51/2 hij 101/2' C.M. Op het briefje van 16 December 1770 staat vermeld, dat Woensdag 19 Deo. het nieuwe orgel in de Groote Kerk (een beroemd muziekinstrument) door ds. Blank zou ingewijd worden. Wegens den hevigen storm op dien dag is die plech tigheid toen niet doorgegaan, maar uit gesteld tob den volgenden namiddag, Don derdag 20 December. Het briefje van 6 Augustus 1780 ver meldt de bevestiging en intrede in de Groote Kerk van ds. IJzerman, maar op 1 September d.a.v. overleed dezë reeds, nadat zijne vrouw: daags tevoren was gestorven. Dan het kerkbriefje van 2 November 1817, waarop de herdenking van het 3e eeuwfeest der Hervorming, in de Groote Kerk door ds. Dompeling, aangekondigd Wordt. Merkwaardig is het briefje voor Zon dag 7 October 1832. Daarop las men, dat op dien dag in de Groote Kerk des voormiddags het Avondmaal zou bediend worden door ds. Borsius en dat er des namiddags zou gepreekt worden door ds. Barenbrugh. Maar, gelijk men weet, werd het schoone gebouw in den nacht (van 6 (op 7 October door brand vernield. Op de inwijding der Nieuwe Kerk op Zondag 21 Mei 1848 hebben vijf verschil lende briefjes betrekking. Sommigen zijn geheel met vergulde letter en rand ge drukt, andere zwart; dan heeft men brief jes met tekst, psalmen en gezangen op de achterzijde, "terwijl er nog bestaan, welke alleen tekst, psalmen en gezangen bevatten en van deze zijn er weer met en zonder randversiering. Eindelijk dient vermeld te wórden bet kerkbriefje van Zondag 5 November 1848, betrekking hebbende op de inwijding van het nieuwe orgel in de Nieuwe Kerk, waarbij tekst en te zingen psalmen en gezangen gedrukt staan. Zoo heeft alles zijn geschiedenis, ook het kleine Zierikzeesche Kerkbriefje, dat Wellicht al twee eeuwen bestaan heeft, een bescheiden maar toch eigenaardig plaatsje heeft ingenomen in het kerkelijk leven van onze voorgeslachten en van onszelf en 'welks verdwijning wij nu met leedwezen moeten vermelden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1