Zierikzeesche Nieuwsbode B. IDELER, Nieuwe zwarte DUKAAT HEIANGE Ontvangen: KJURGËNS' abonnement: Vrijdag 2 Febr. 1923. zierikzeesche courant. advertentiên i EERSTE BLAD. Manufacturen, ZIERIKZEE. en HINDERWET. Algemeen Overzicht. FUNSTE VERVANGT NATUURBOTER b U iteniand. binnenland. Pry® per 6 maanden f 1,60, franco per poBt 1,80, Voor hot buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 oent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 cte. per regel. BeolameB 80 ets. p. regeL Bij contract belangrijke korting. 78ste JAAB6ANG. - No. 10885. Inzoudln8 °f 4M1 d»« v"> Dir. J. DE L002E Jr. Ultt-Mict. U. J. KOSTE* gay' vóór Dit aammer bestaat alt 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZisaiKZEB brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van L. OTTE, koop man te Zierikzee, om vergunning, tot het oprichten vaD een petroleum-bergplaats in het perceel staande aan de Nieuwe Haven, wijk D No. 12, kadastraal bekend in Sectie B, no. 1267. Op Vrijdag 16 Februftri ats., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te bréngen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden ivordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zyn zij, die niet overeenkomstig art. 7 aer Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, 2 Februari 1923. De Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De' conferentie te Lausanne, welke door de onverzoenlijke houding der Tur ken reeds vele malen dreigde te misluk ken, schijnt nog tot een goed einde te zullen komen. Woensdag is het ontwerp-vredestrac- taat ten aanzien van het Nabije Oosten, den Turken aangeboden en Ismed Pasja, de Turksche woordvoerder, heeft zich vrij tegemoetkomend getoond. Ismed heeft het aangeboden verdrag niet 'botweg geweigerd, maar een week uitstel gevraagd om het uitvoerig docu ment te kunnen bestudeeren, hetgeen niet heelemaal naar den zin was van den - Engelschen vertegenwoordiger Lord Cur- zon, die zoo spoedig mogelijk naar Lon den terug! Wil. Maar de houding van Is med was zoo tegemoetkomend, dat de Lord verklaarde tot Zondag te zullen blijven, op 'welk tijdstip de Turksche woordvoerder met zijn antwoord gereed hoopt te zijn. Deze tegemoetkomende houding door de heeren onderhandelaars .aangenomen geeft hoop, dat tenslotte nog een bevredigende oplossing zal' worden verkregen, al scheen men deze week van dat einddoel weer mijlen ver verwijderd door het Fransche telegram j-ian de regeering te Angora, waarin te kennen werd gegeven, dat Frankrijk in het aan te bieden ontwerp- tractaat geen ultimatum zag, hetgeen groote verbazing wekte in het Engelsche kamp. M en zag hierin een verloochening van 'tgeallieerde standpunt ten aanzien van het opgestelde vredesverdrag. Frankrijk heeft door deze manier van optreden, naar het schijnt, geen trouw breuk willen plegen, maar alleen de weg naar den vrede open willen houden. Toch was de Engelsche verbazing niet geheel en al ongemotiveerd, wat in verschil lende Fransche persorganen tot uiting komt. Zij oefenen dan ook critiek uit op Poincaré, die heel zacht uitgedrukt onhand-'g is opgetreden. Niet alleen in 't Ruhrgebied, maar ook in 't Nabije Oosten nemen Fraoscheri en Britten een zeer verschillend standpunt in. De toe stand in T Ruhrgebied is onveranderd'. De gevolgen der spoorwegstaking doen zich overal gevoelen, al deelen de be zetters mede, dat een geleidelijke ver betering valt waar te nemen door 't in grijpen van 't Fransche technisch perso neel. Donderdag is de afsluiting van het Ruhrgebied begonnen. Indien mocht blij ken, dat het militaire cordon het verkeer tusschen het bezette en onbezette gebied geheel kanj beheerschen, zal van de macht tot verdere afsluiting van het nijverheids- gebied zeer zeker worden gebruik ge maakt, om de bevolking in dat gebied te dwingen de bevelen der Fransfche autoriteiten te gehoorzamen. We zullen moeten afwachten welken invloed de afscheiding dezer gebieden op de bevolking aldaar zal hebben. Het 'gevaar voor incidenten in militair bezet land blijft ook hier bestaan. De Belgische Legerwelten. Het definitieve debat over de Vlaamsche hoogeschool was verleden week door de Belgische Kamer uitgesteld voor dat over de leger-reorganisatie. De socialistische oud-minister VanderVelde opende meester lijk de debatten met een, naar aan de Msb. uit Brussel geseind wordt, pleidooi voor den zesmaandschen diensttijd en geweste lijke indeeling. Na erop gewezen te heb ben, dat aanvankelijk de diensttijd op 18 maanden was voorzien, beneden welken men volgens den generalen staf niet kon gaan zonder het leger uit elkaar te ruk ken, en dat de regeering thans een dienst tijd van tien maanden voor de infanterie voorstelt, constateerde VanderVelde, dat de regeering daardoor radicaal tegenover den generalen staf komt te staan. Spr. becritiseert het openbaar gemaakte wets voorstel betreffende het taai-vraagstuk in het leger. Dit voorstel schrijft n.l. de ken nis der beide landstalen voor aan alle militairen, die een bevelvoering te beklee- den hebben. Dat stelsel is absurd, verklaar de VanderVelde. Het zal eenerzijds de Walen verbitteren en anderzijds geen vol doening schenken aan de Vlamingen. De radicale oplossing der taai-kwestie in het leger is de gewestelijke indeeling, die tevens ook dit voordeel biedt, dat zij de mobilisatie aanmerkelijk kan verhaas ten. VanderVelde's rede maakte een gewel digen indruk, toen hij wees op den toe stand van minderwaardigheid, waarop dc Vlaamsche soldaten, die 80 pCt. van het Yserleger uitmaakten, zich voor en vooral tijdens den oorlog bevonden. Het verwijt, dat spreker aan het regee- ringsvoorstel doet is drieledig. Het is te kostbaar, houdt geen rekening met de ont wapening van Duitschland en is niet van uitsluitend defensieven aard. Duitschland is ontwapend! roept spreker uit. Ware dat niet het geval, dan zouden wij op het oogenblik door de Roer-gebeurtenissen in een oorlog gewikkeld zijn. Trouwens, zoo- vervolgde VanderVelde, zich tot Devèze den min. ven oorLog wendende, ik ben er van overtuigd, dat als wij. u volgen, wij over 5 of 10 jaar een nieuwen oorlog zullen hebben, geweldiger dan alle voor gaande. De gebeurtenissen in het Ruhrge bied staan reeds gelijk met een economi- schen oorlog, die ons naar den ondergang voert. Gij hadt, zoo eindigde VanderVelde, met goeden wil en met zuiver economische methoden het geschil moeten oplossen. Doch die goede wil bestaat bij u niet. Zomertjjd. De gemeenteraad van Beerta, die bijna geheel uit landbouwers en landarbeiders is samengesteld, heeft zich bij meerderheid van stemmen voor de handhaving van den zomertijd uitgesproken. Do bezetting van het Roergebied. De heer Fimmen heeft op het Parijsche congres van het Algemeen Verbond van den Arbeid gezegd: Op het oogenblik be staat er gevaar voor oorlog. De Roerbezet ting kan daartoe het teeken zijn. 't Syndi calisme kan dien niet verhinderen. In Den Haag hebben we mooie redevoeringen ge houden, maar we kunnen de genomen be sluiten niet uitvoeren. In alle landen slapen de arbeiders. Als Polen, door de Fransche regeering geïnspireerd, Duitsch gebied bezet, zal Duitschland dit niet toe staan; opnieuw zal er oorlog uitbreken, en misschien komt er dan een nieuw leger uit het Oosten. De heer Fimmen werd in diepe stilte aangehoord. Een andere Nederlandsche gedelegeerde zei, dat de Nederlandsche arbeiders zullen weigeren, Roerkolen te vervoeren. De Tabaksbelasting. Het „Hdbi." ontving ter meest bevoég- der plaatse de volgende inlichtingen: „Daar gebleken is, dat de publicatie in de „Staatscourant" van 10 Jan., hoe- iwel deze in den grona der zaak op dit punt niets nieuws bevatte, velen verrast heeft, daar zij meenden dat ook na 1 Februari nog wel uitstel zou worden ge geven, is den belasting-ambtenaren op dracht gegeven, gedurende de maand Fe bruari, zoo van geen kwade trouw blijkt, nog den stuksgevvijzen verkoop van si garen uit gebanderolleerde kistjes toe te laten. Daar men zich thans voldoende kan voorbereiden, zal van een zoodanige toelating na 1 Maart geen sprake meer kunnen zijn. De Land- en Tuiobouwongevallenwet. Het Stbl. no. 14 bevat het Kon. besluit van 15 Januari jl., tot bepaling van het tijdstip, waarop artikel 2 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in werking 2al treden. Bepaald is dat artikel 2 van deze wet in werking zal treden met in gang van 1 April.. (Dit artikel 2 luidt: De arbeiders in de verzekeringsplichtige bedrijven zijn volgens de bepalingen dezer wet verze kerd tegen geldelijke gevolgen van on gevallen, hun in verband met hunne dienstbetrekking overkomen). Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. De min. v. Arbeid heeft goedgevonden, dat vroeger toegekende bij dragen voor woningbouw, zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten: Burghten behoeve van W. Heule, f 600, en Zonnemalre, ten behoeve van A. J. Boot, f375. NOORDWELLE. Het dividend van de fairbank „De vooruitgang", alhier, be draagt 10 o/ode rest boven die 10 zal op de Boerenleenbank worden uit gezet voor een te vormen fonds, om als de fairbank versleten is, een nieuwe te kunnen aanschaffen. Voorts is besloten de Kon. goedkeuring op de statuten aan te vragen. HAAMSTEDE. Woensdagavond j.l. werd in hotel Bom alhier door den heer dr. Huese, arts te Noordgouwe, voor de leden der afdeeling Haamstede en Burgh van de vereeniging „het Groene Kruis" eene lezing gehouden over de werking der Röntgenstralen; dhr. Vijverberg, hoofd der school tc Noordgouwe, was zoo bereidwil lig een en ander, door middel van den sioptioon te verduidelijken. Na ingeleid te zijn door den voorzitter begon spr. mede te deelen, dat dhr. Röntgen de ge neeskunde een onschatbaren dienst heeft bewezen; helaas echter heeft deze metho de in 't begin enkele slachtoffers geëischt, daar, wanneer geen voorzorgen werden genomen, soms Röntgenkanker ontstond. Gelukkig heeft de wetenschap ook daarin voorzien. Spr. toonde aan, dat de zachte deelen niet gefotografeerd konden wor den, hetgeen duidelijk te zien was bij de gewrichten. Ook werd duidelijk aange toond, dat bij arm- en beenbreuken precies de plaats en de wijze der kneuzing kon worden geconstateerd, wat voor de ver dere behandeling zeer veel waard is. Tot slot werd de fotografie eener pleegzuster vertoond, die, niettegenstaande de weg met een dikke laag sneeuw bedekt was, hulp ging verleenen, waar dit noodig was. Spreker deelde verder mede, vernomen te hebben, dat voor de naburige gemeenten een wijkzuster zal benoemd worden en twijfelde er ook niet aan, dat men in het overige gedeelte van Westelijk Schou wen eveneens van de onmisbaarheid eener verpleegster overtuigd zal zijn, om het lijden, vooral der minderbedeelden, die om financiëele reden van deze hulp ver stoken zijn, te verzachten. De voorzitter dankte èn den heer Huese èn den heer Vijverberg voor de welwil lende medewerking, die den leden der af deeling „Haamstede en Burgh" een genot vollen en leerzamen avond bezorgd heeft. Ook hij hoopte, dat men in deze gemeen ten spoedig tot het aanstellen eener Wijk verpleegster zal geraken. RENESSE. Woensdagavond trad voor de leden van het Dep. tot Nut v. h. Alg. op, de heer F. Hulleman, declamator te Amsterdam. De zaal was flink bezet. In geleid door den voorzitter den heer Joh. Hoogenboom, opende de heer H. de rij der voordrachten met de novelle „De Zonde" en bijbehoorende „Biecht" dopr Agnes Maas—v. d. Moer. Werd deze novelle meesterlijk voor gedragen en oogstte spreker den wel verdienden dank der aanwezigen in, niet minder mooi en aangrijpend werden een anti-militarfstisch gedicht van Colms „Het slagveld", waarin menschelijke ge breken in zijn wrangheid en scherpte werden weergegeven, en „Moderne Ans", een verhaal in rijmen naar den ouden trant, door hem zelf, waarin hoogmoed, waan en malle eigenwaarde werden ge hekeld en bespot. Wat hebben we har telijk gelachen om het fragment uit Heij- mans „Schakels", n.l. de gesprekken tus schen Pankras Duif en zijn broer Hein, aangaande het voorgenomen huwelijk van Pankras met zijn huishoudster. Wij heb ben H. hartelijk toegejuicht om al het schoone van zijn verbeelding, humoris tisch geteekend in „Een huwelijksaan zoek", „Lente-Idyllen", „Zomertuingelui „Gevallen vogel", ^De raad van een va der (kerkeraadslid) aan zijn dochter" en „de Vulpen", in welke gedichtjes hij on navolgbaar is in al zijn wendingen van zijn humor en van zijn geest. Deze nutsavond is voor het opgeko men publiek een avond van genot ge weest. Bij monde van den voorzitter werd de heer, Hulleman hartelijk dank gebracht voor zijne zeer onderhoudende, boeiende humoristische meesterlijk voorgedragen voordrachten. Wij roepen hem gaarne een „Tot weerziens" toe OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Maandag 29 Jan. j.l. Afwezig met kennisgeving de heer A. J. Romeijn. De notulen der vo rige vergadering worden gelezen en on veranderd vastgesteld. Dhr. Bolijn merkt op dat de notulen den indruk vestigen, alsof het medelid Boogerd den lantaarn opsteker, Boot, valschelijk beschuldigt; dat is niet zoo, dasr wat Boogerd be weert, slaat op de verlichting in het voorjaar 1922. De voorzitter merkt op, dat Boogerd dat niet heeft gezegd. De heer Bolijn zegt, dat de indruk bij ie ingezetenen is gevestigd en w^nscht zijne opmerking in de notulen te zien opge nomen, hetgeen zal geschieden. Gelezen worden de navolgende ingekomen stuk ken: goedkeuring verhaal van pensioens bijdragen op de gem.-ambtenaren; goed keuring wijziging heffing hondenbelas ting; proces-verbeal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger, aanwijzende een kassaldo vanjf 6206,89; proces-verbaal van kasopneming bij den secretaris^ontvan- ger van het Burgerlijk Armbestuur; goed keuring begrooting1 voor 1923; verslag der plaatselijke schoolcommissie over 1922. B. en W. worden gemachtigd om het ledigen der aschbakken gedurende 1923 en 1924 te gunnen aan den eenigen in schrijver A. Bolijn, voor f 40 per jaar. Met eene nadere circulaire van Gedep. Staten tot regeling det jaarwedden van de burgemeesters, kan de raad zich ver eenigen. Op uitnoodiging van den minis ter van Binnenlandsche Zaken wordt be sloten bet maximum beffingspercentage in de teruggezonden verordening op de heffing eener plaatselijke inkomstenbelas ting terug te brengen van 2 tot 1.4 en de venordening aldus gewijzigd weder ter goedkeuring in te zenden. Naar aan leiding van eene aanbieding van H. Bo- gaerts en Co. te Boxtel, stelt de voor zitter voo^ een portret -van H.M. de Koningin aan te schaffen waarvan de kos ten f 30 zUcn bedragen. De heeren Hoo- gerhuis en Boogerd verklaren zich hier tegen. De heer Bolijn zou het geld liever willen bestemmen voor a.s. feesten. De heer van Langeraad zou er, gezien de malaise niet aan willen doen. Het trae- tcment van de Koningin is verdubbeld. Spr. zou het aardig vinden, wanneer H.M. aan elke gemeente haar portret cadeau gaf. Het voorstel wordt verworpen met 4 tegen 2 stemmen, voor stemden de heeren van der Have en van de Stolpe. Dc door B. en W. aangeboden ont werpen tot wijziging van- en af- en overschrijving in de begrooting voor 1922 worden vastgesteld. Vastgesteld wordt eene wijziging van het Reglement van politie, wr arbij het verboden wordt over den Zuidachterweg met aangespannen voertuigen te rijden, behoudens door B. en W. in bijzondere gevallen te verlee nen ontheffing. Op verzoek van B. en W. van Oosterland wordt een wijzriging aan gebracht in de verordening op den keu ringsdienst van vee en vleesch. Tot lid der plaatselijke schoolcommissie Wordt met 5 stemmen benoemd bet aftredend lid W. Berrevoets. Een stem van on waarde. Tot leden van het stembureau voor verkiezing van de Provinciale Sta ten worden benoemd de heeren Boogerd en van der Have en tot hunne plaats vervangers de heeren Hoogerhuis en van Langeraad, tot die van het stembureau voor verkiezing van den gemeenteraad de heeren Hoogerhuis en van Langeréad en tot hunne plaatsvervangers de heeren van de Stolpe en Bolijn. In bespreking komt de toestand van de Oostzijde van den dorpsring. B. en W. hebben van den gemeente-bouwmeester een plan van bestrating, waardoor de toestand aldaar afdoende zjou worden verbeterd. Na langdurige bespreking, Waaruit blijkt dat verschillende leden opzien te gen de groote kosten, welke bestrating voor de! gemeente zullen opleveren, wordt besloten den gemeentebouwmeester op te dragen eene begrooting van kosten in te dienen, van het verharden van den weg met grind of steenslag en het ophoogen met grond van af de kerk. Gelezen wordt het rapport der raads commissie, ingesteld voor een onderzoek naar het ohegebruik door den lantaarn opsteker. Uit dat onderzoek is gebleken, dat dc opgave van den lantaarnopste* ker juist is. De voorzitter dankt de Com missie voor de gedane bemoeiingen en meent, dat B. en W. de belooning nu kunnen houden op f 0,20 per lantaarn en per avond, wat wordt goedgevonden. De voorzitter wordt vefvolgens gemach tigd tot het verkoopen van in den toren aanwezig brandhout. Bij de rondvraag 2iegt de heer Bolijn, dat in de Commissie tot wering van schoolverzuim een mee- ningsverschil is ontstaan over de verdee ling van het presentiegeld. De secretaris dier commissie meent voor zijne werk zaamheden eene te geringe belooning te hebben. Spr. zou daarom willen voorstel- MEUBELFAÖRIEK BEHANGERIJ BEDDENHAKERU VERHUIZINGEN len om te besluiten, dot de toelage ad f 15 als belooning voor den secretaris staat uitgetrokken.' De heer van de Stolpe is daar voor dit jaar tegen. In de be- grootïngsoommissie heeft spr. hetzelfde voorstel gedaan als de heer Bolijn nu indient, doch toen was niemand daar voor. Om nu te veranderen vindt spr. geen werk. De heer Bolijn wil erkennen dat dit te-en fout van hem is; daarom wil hij er op terugkomen. De voorzatter vindt het niet goed, dat een raadslid daarmede in den raad komt; beter is het dat de secretaris of de Commissie zich tot den raad wendt. De heer Bolijn merkt op, dat hij het *-echt heeft met elk verzoek of voorstel tot den raad te komen als hem dit goeddunkt. Het voorstel van den heer Bolijn wordt daar na met 4 tegen 2 stemmen verworpen; tegen stemmen de heeren van Langeraad, van der Have, van de Stolpe en Hooger huis. Hierna sluiting der vergadering. RECHTZAKEN. I>e moord t* Houtdorp. Voor het gerechtshof te Arnhem is Don derdagmorgen opnieuw behandeld de zaak van den moord te Houtdorp. Als beklaag den stonden terecht A. D., 36 jaar, zonder beroep, en J. de G., 32 jaar, grondwerker, beiden gedomicilieerd te Amsterdam, thans voorloopig gedetineerd in het huis -van bewaring te Arnhem. In den eersten aanleg zijn de beide be klaagden door de Zwolsche rechtbank den 29sten Juni 1922, evenals M. E., oud 31 jaar, electricien te Amsterdam, veroor deeld tot 12 jaar gevangenisstraf. De beide beklaagden waren tegen dit vonnis in hooger beroep gegaan, en daarna heeft ook het O. M. hooger beroep aangetee- kend. Men zal zich herinneren, dat het hooger beroep van E. reeds behandeld werd. Deze is door het hof te Arnhem tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld en de Hooge Raad heeft de daartegen ingestelde cassatie verworpen. Wat de feiten betreft, zij nog eens mee gedeeld, dat in den nacht van 17 op 18 October 1921 in de buurtschap Houtdorp onder Ermelo twee aldaar alleen wonende vrouwen in haar woning werden vermoord gevonden. De doodsoorzaak bleek verstik king te zijn. Beide slachtoffers werden ge vonden met een prop in den mond. Het eerst wérd beklaagde D. gehoord. Hij heeft aah de verklaring indertijd voor de Zwolsche rechtbank afgelegd, niets toe te voegen en blijft er bij, dat hij geheel onschuldig is aan de feiten, die hem zijn ten laste gelegd. Wat E. verteld heeft, noemt hij valsch en gemeen. Beklaagde De G. ontkende eveneens en bleef bij zijn verklaring in Zwolle afge legd. De eerste getuige-deskundige, dr. C. J. van Ledden Hulsenbos, deelde een en ander mede in verband met zijn verschil lende onderzoekingen op last van de justi tie in deze zaak verricht. De getuige F. Krijnen, caféhouder te Amersfoort, verklaarde, dat de beide be klaagden den avond voor den moord in zijn café dijn geweest, terwijl nog een derde persoon in hun gezelschap was. De beide beklaagden ontkennen pertinent in het café geweest te zijn. I Vrouw Krijnen verklaarde eveneens dat de beide beklaagden den avond voor den moord in het café zijn geweest. Bij de verdere behandeling van de zaak werd als getuige gehoord de rijwielhande laar H. de Graaf te Laren. Als getuige a décharge K. de Vries te lip en A. Stupe, die mededeelde, dat zij met de G. samen woonde. Desgevraagd verklaarde zij, dat het bij haar gevonden geld haar eigen dom is. De advocaat-generaal herinnerde in zijn requisitoir aan de veroordeeling van E. door het Hof, welks arrest reeds door den Hoogen Raad is bevestigd. Daar spr. bargoerisch verstaat is hem, toen in de zaak E. getuigen décharge werden gehoord,^gebleken, dat er getui gen» waren, die beklaagde te verstaan ga-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1