Zierikzeesche Nieuwsbode DU MAT MELANGE GRATIS abonnement: Woensdag 31 Jan 1923 zierikzeesche courant. advertentiên: "ee^stiebladT DIENSTPLICHT. b uitenland. binnenland. i«a JHIRGENS" VERVANGT NATUURBOTER Pr^s per 3 maanden f 1,60, franco per post 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels SO ets. van i regels en daarboven 20 oto. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10884. In"ndlI,« °p den d»e VM1 Dlr t J. BE L002E Jr. tHfe-MiCl U 1. KOSTEK g"n T60r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmaking ran uitspraken In zaka irljstslllng De BURGEMEESTER van Zibrikzee brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, d.d. 26 -lanuari 1923 afdeehng Dienstplicht, Bureau Vrijstellingen, aan ADRIANUS LAM- BERTUS DEN HAAN en LEENDERT COR- NELIS VAN VESSEM, dienstplichtigen van dé lichting 1923, met ingang van 16 Maart 1923 elk voor één jaar vrijstelling van den dienstplicht ia verleend, wegens kostwinner schap. Tegen elke uitspraak kan tinnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door: a. den Ingeschovene, wien do uitspraak geldt, of door dieus wettigon vertegen woordiger bdoor elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per sonen of door diens wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift, daartoe aan de Koningin te richten, moet met redenen zgn omkleed en worden ingediend bjj den Burgemeester ter secretarie dezer 'gein ente. De Burge meester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. ZiiKiuiz., den 29 Januari 1923. De Burgemeester voornoemd A. J. I. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. Lijst van eigenaars of be heerders van paarden. De BURGEMEESTER der gemeente Ziz- kixzii brengt ter algemeene kennis, dat de ingevolge art. 17 van het Inkwartierings reglement opgemaakte alphabetische lgst, bevattende de namen der in deze gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheer ders van paarden, gedurende do maand Februari ter secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd. Zjzbjkzbb, den 31 Januari 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. Bolsjewisme en godsdienst. De bolsjewistische kopatukkon schijnen alles er op te zetten, om ln het ondanks allo ellende en bedreigingen geloovige Russische volk het godsdienstig gevoel te verbrijzelen. De ontohristinianlaeering van de Russische bevolking blijft een der vurigste wensohen der rooden. Lenin, Trotski, Zinovieff en de andere leiders verklaren zich openlijk voor een alge heels uitroelïag. van het christendom in het Russische r\jk. De bolsjewikl zijn naar de .Daily Mail" meldt, thans weer bezig met een anti-christelijke demonstratie voor het Paaschfeest. Wij zullen meer t\jd heb ben, om onze anti-Paaschfeest-vlerlng voort te zetten, schrijft een der atheïstische organisators, ,on daar we dan het koude weer niet hebben, zal de demonstratie tot een groot suoses zijn". Het Bolsjewisme heeft echter geen vat op de meerderheid van het volk, voegt de correspondent van bovenge noemd blad er nog aan toe. Want toen de KomBomolt8l het om 3 uur in den Kerstmorgen in hun clubs en loges nog Uitvloekten, luidden de klokken reeds alom en waren de geloovlgen ondanks de ontzettende koude reeds op weg naar de nachtmis. De wijziging der rijksinkomsten belasting. Minister De Geer heeft bij de begroo- tings-debatten een technische herziening van de wet op de Rijksinkomstenbelasting aangekondigd. Het desbetreffende wets ontwerp is reeds in vergevorderden staat van voorbereiding. Is de Haagsehe correspondent van de Msb. wel ingelicht, dan zou de voorge nomen wijziging hierin bestaan, dat de rijksinkomstenbelasting niet meer wordt geheven over het vermoedelijke inkomen van het belastingjaar, waarin de belasting wordt geïnd, maar over het werkelijke inkomen, dat het vorige belastingjaar is genoten. Men gaat dus feitelijk met de hef- fing der belasting een jaar terug. 1 Hierdoor hoopt men bij de tegenwoordig snel wisselende conjunctuur tot een billij ker belastingheffing te komen en voorts verschillende ontduikingen der inkomsten belasting (o. a. door omzetting van een onderneming na een gunstig jaar in een Naamlooze Vennootschap) tegen te gaan. Nederl. Spoorwegen. In do op 3 Februari a.s. te Utrecht te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen en der Hollandsche IJzeren Bpoorweg-Maatsohappy zullen aan de orde worden gesteld eentge statuten wijzigingen en het aangaan van een gildleening van hoog«tens 25 mlllioen gulden voor elk van beide maatschap pijen- Uit Stad en Provinole. ZTERIKZEE. Door een der alhier ge- stationneerde kommiezen is bekeuring in gesteld tegen den sigarenmaker J. v. S. alhier, wegens ongedekt vervoer van 3Gu sigaren. Voor een goed bezette zaal trad Dins dagavond in 't „Huis van Nassau" de heer J. H. F. van Zadelhoff, lid der Tweede Ka mer, voor de afdeeling Zierikzee der S. D. A. P. op, met het onderwerp „Ontwape ning". Bij afwezigheid van den voorzitter der afdeeling, opende dhr. T. C. Schip per de vergadering. Nadat de2e spreker en publiek had welkom geheeten, begon de heer v. Zadelhoff zijn aangekondigde rede, waarin hij uiteenzette, welk stand punt de S. D. A. P. inneemt ten aanzien van het militarisme. De ontwapening ts een der grootste vraagstukken van dezen tijd geworden en ook In de kringen der regeerders wordt aan dit probleem de aandacht geschonken. Spr. vroeg zich ech ter af, wat de menschheid van die regeer ders te wachten heeft wat betreft de ontwapening? Hij wees in verband met deze vraag op de in 1921 te Washington gehouden oonferentie, op initiatief van president Harding bijeengeroepen. De di plomaten, welke daar bijeenkwamen, had den echter niet tot taak de groote vloten en legers af te schaffen, maar de verhou- dingscijfers vast te stellen, die de diverse groote mogendheden ten aanzien hunner legers en vloten mochten toepassen. Het was de financiëele toestand, die de mo gendheden noopte, tot beperking der ont zaglijke bewapening. Voor den oorlog bedroeg de Staats schuld der wereld 43 duizend millioen dollar; na den oorlog, in 1918, 206 dui zend millioen en drie jaar na den vrede, in 1921, 400 duizend millioen dollar. Die ontzaggelijke vermeerdering Is het gevolg van meerdere uitgaven voor militaire za ken. Wil de Volkenbond Jn de toekomst eenige beteekenls hebben, dan zal ze vol gens spr. een meer democratisch karakter moeten dragen. Meer macht verwacht spr. van de arbel: dersklasse. De algemeene werkstaking zal in de toekomst den oorlog kunnen voor komen. In 's lands vergaderzaal zal de S. D. A. P. zich voortaan bij de tegenstanders van de landsverdediging scharen en dus een andere houding aannemen dan welke zij tot voor kort huldigde. Lang stond spr. stil bij de houding door Bismarck aangenomen in 1870, toen Frankrijk feitelijk genoodzaakt werd den oorlog tegen Pruisen te verklaren, en hoe het imperialisme met haar bondgenoot, het militarisme, thans hoogtij viert. Hierna zette spr. op duidelijke wijze uiteen, waarom de S. D. A. P. de landsver dediging uit haar programma heeft ge schrapt. Aan de hand van verschenen rap porten en artikelen in vakbladen, toonde spr. aan, dat al het geld, dat gevraagd wordt voor leger en vloot, weggeworpen kapitaal Is. Spr. eindigde onder applaus zijn beza digde rede. Van de gelegenheid voor debat werd door niemand gebruik gemaakt, waarop de waarnemende voorzitter de vergade ring sloot, na den heer v. Zadelhoff dank te hebben gebracht voor het dezen avond gesprokene. Blijkens een ln dit nummer voorko mende advertentie, zal Maandag a.s. de leger en vlootpredikant, ds. H. Jansen, in hotel „Juliana" alhier een lezing houden. RENESSE. Benoemd tot lid van het burgerl. armbestuur (vacature R. Steur Kz.) de heer C, Akkerdaas. BROUWERSHAVEN. De heer J. M. Hu- bregtse, kommies der directe belastingen enz. alhier, wordt met ingang van 1 Maart e.k. verplaatst naar Utrecht. OUWERKERK. Dinsdagavond trad voor de Nutsvereeniging Togido alhier op, de heer Frans Hulleman van Amsterdam, met een keurig program, vol afwisseling. Een klein publiek volgde aandachtig den spreker in zijn ernst en luim en gaarne stemmen we in met den voorzitter toen hij aan het slot den heer Hulleman een tot weerziens toeriep. BRUINISSE. Voor de vereeniging der Ned. Landkolonisatie en Inwendige Zen>\ ding trad Dinsdagavond in het Vergader lokaal der openbare school op de heer van Gaasbeek van 's Gravenhage met een voordracht, opgehelderd door lichtbeel den, oven het wérk op „de arme Friesche heide". Op zeer onderhoudende manier liet de spreker, na met gebed de bijeen komst te hebben geopend, den aanwezi gen zienj toegelicht door lichtbeelden, hoe een deel der arme Friesche heide is geworden tot een streek, waar welvaart he-erscht bij orde en godsvrucht. Hij be sprak het daar met zooveel zegen onder nomen werk uit een maatschappelijk, geestelijk en nation tal oogpunt. Door den krachtigen arbeid van ds. Visser, die te Rottevalle als jong predikant zijn evan gelie-arbeid begon, is de helde te Rot tevalle en Houtinghehage geworden tot een welvarend gedeelte van Friesland. Hierop werd aanschouwelijk gemaakt, hoe niet alleen maatschappelijk, maar ook geestelijk een geheele verandering ge komen was. De godsdienst kwam ln eere, het kerstfeest, werd gevierd, een beschaaf der geest kwam over de bewoners. Na de pauze vertelde de spreker, hoe de vereeniging hare zorgen ook uitstrekt lol drankzuchtigen, gevangenen, onbehuis- den; een beschrijving werd gegeven van de koloniehuizen voor de onbehuisden en aangetoond, dat do zorg voor de onge- lukkigen en mislukten in de maatschappij gegeven wordt aan elk, onverschillig uit welke plaats, en dat de vereeniging dus ook uit een nationaal oogpunt nuttig werkt. Ds. Waardenburg spraak een slot woord, dankte den redenaar voor zijn scboonc en nuttige voordracht, wekte de aanwezigen op de vereeniging te steunen en eindigde met dankzegging. Bij het uiteengaan was er gelegenheid het goede werk met eene gave te steunen. ST.-ANNALAND. Vrijdag 26 Jan. was het 25 jaar geleden, dat de heer J. Pol derman benoemd werd tot president- kerkvoogd, welke betrekking hij sedert onafgebroken heeft waargenomen. Openbare vergadering van den raad der gemeente op Zaterdag 27 Januari des voorm. te 10 ure. Voorzitter de bur gemeester. Aanwezig} do 6 leden. De voor zitter heet de leden welkom op de eerste vergadering van dit jaar. Hij spreekt de hoop uit dat het ingetreden jaar zal mogen zijn een jaar van voorspoed, dat de leden de verschillende werkzaamheden met lust en ambitie zullen verrichten en de te nemen besluiten zullen strekken lot nut der gemeente. Bij de opening der eerste vergadering in 't vorige jaar was er nog weinig van verandering in den maatschappelijken toestand te be merken, maar thans is dat anders: de landbouw, de hoofdbron van ons bestaan, ondervindt sterk de gevolgen van de malaise, die sedert is ingetreden. Dat die toestand spoedig moge veranderen! Maar in weerwil van dien achteruitgang staat de gemeente in één opzicht er goed voor, dat is wat de financiën betreft; de re kening van 1922 sluit met een behoor lijk goed slot, zoodat te dien opzichte van een zeer gunstig jaar mag worden gesproken. De stichting der bizondere school is *t vorige jaar in den raad meermalen aan de ordegeweest. Be stond er aanvankelijk geen overeenstem ming, het verheugt den burgemeester dat die aangelegenheid tenslotte op de minst kostbare wij2e in orde is gekomen. De heer Goedegebuure dankt den voorzitter voor zijn waardeerende woorden en wenscht hem de kracht toe van Hem. die we zoozeer noodig hebben. Na voorlezing worden de notulen goed gekeurd. Tot de ingekomen stukken be- hooren: a. het goedgekeurde besluit van den raad tot wijziging van de begrooting over 1923; b. brieven van Ged. Staten met do vraag of er bezwaren bestaan te gen de afschaffing van de varkens- en biggenmarkt te Middelburg, de veemarkt te Wemeldinge en die te Zuiddorpe, be nevens de paardenmarkt te Tholen. Geen enkel bezwaar; c. een brief van de com missie tot wering van schoolverzuim met de mededeelingi dat tot voorz. en secre taris benoemd zijn resp. de heeren A. Goedegebuure kz. Jr. en L. J. Soe- ters Pz.; d. een circulaire van Ged. St. aangaande de door hen gewenschte re geling van de jaarwedde des burgemees ters. Die regeling niet billijk achtende stellen B. en W. aan den raad voor ze niet aan te nemen, maar de bestaande regeling, wat aanvangsjaarwedde en pe riodieke verhoogingen betreft te laten zooals ze is. Tot stemming overgaande blijken 3 leden er vóór te zijn: de hee ren Elenbaas en de beide wethouders en 3 er tegen: de heeren Heijboer, Goede gebuure en van Houdt; e. een brief van idem waaruit blijkt dat ze hun goed keuring hebben gehecht aan 2 der sub sidies; één van f 295 als bijdrage in de kosten van het onderwijs en één van f 250 voor de nieuwjaarsbedeeling, ter wijl ze aan een derde subsidie van, f '300 als bijdrage in de kosten der armen verzorging hun goedkeuring hebben ont houden, omdat de behoefte daaraan niet blijkt; genoemde subsidies waren den raad aangeboden door het weezen-arm bestuur; f. van den oprichter der ge meente, C. Moerland, was een verzoek ingekomen om hem in het vervolg boven zijn tractement 4 o/o toe te kennen voor werken van f 2000 of hooger en dat tevens van terugwerkende kracht te doen zijn voorl wat het verloopen jaar aangaat. B. en W. stellen voor het eerste deel van het verzoek in te willigen, maar het tweede niet, inplaats van 4 o/o willen ze hem de ronde som van f 50 geven. Wethouder Polderman merkt op dat er voor werken boven de f 2000 ook veel meer voor hem te doen valt, terwijl de voorzitter nog! wijst op hetgeen de heer Vriens daarvoor trok. Aangenomen met alg. stemmen. Nog was ingekomen een verzoek van het hoofdbestuur ven den Christelijken landarbeidersbond aan den raad om toe te treden tot het werkloozenfonds. B. en W. staan nog a'.tijd te dien opzichte op hetzelfde standpunt en stellen voor er afwijzend opi te beschikken. De heer Elen baas begrijpt wel dat er van toetreden niets komen zal, maar vraagt of er geen andere weg is. Aan de R.T.M. wordt een subsidie gegeven van f 500 per jaar, wal geen zin heeft. De voorzitter merkt den spreker op dat die subsidie met Januari is opgehouden. Voortgaande z:gt de laat ste dan toch een som ,van f 500 beschik baar te willen stellen ter bestrijding der werkloosheid, de: loonstandaard ging naar beneden, maar de levensstandaard zoo niet. De heer van Houdt zegt dat hij in principe niet voor steun is, maar zou voor het geld liever nuttig werk rien verrichten. Als de voorzitter hem vraagt, welk werk? zegt hij daarover wel nage dacht maar niets gevonden te hebben. Zoo is het ook met den heer Elenbaas, 'wiens voorstel niet ondersteund wordt, zoodat het vervalt. Het andere voorstel om afwijzend te beschikken wordt nu met algemeene stemmen aangenomen. De heer Goedegebuure komt na de stemming, die een vlot verloop had gehad, terug op de uitdrukking in het request dat onze ge meente tot de weinige behoort die nog niet toegetreden zijn en meent dat veie gemeenten wei gaarne op hun besluit zouden terugkomen. Ook de heer Heij boer 2iegt nog iets, dat echter door het rumoer van een voorbij rijdenden wagen niet te verstaan is, zooais zoo vaak ge beurt. Met algemeene stemmen wordt nu aan den secretaris de vergoeding van f 25 weer toegestaan voor het uitbetalen van pensioenen. De uitslag van de ver kiezing van de leden der stembureau's voor de Prov. Staten en den gemeente raad is als volgt (de namen der plaats vervangers zijn tusschen haakjes gezet); le stembureau, de burgemeester, Elenbaas en Van Houdt; (A. J. Bierens en J. Pol derman); 2e. L. Polderman, Heijboer en Goedegebuure; (Quakkelaar en de secre taris) en voor het hoofdstembureau, de burgemeester, Heijboer. L. Polderman, Van Houdt, Goedegebuure; (Elenbaas, Quakkelaar en A. J. Bierens.). Voor de op hel schoolplein aan te brengen veranderingen tengevolge van de splitsing, was de vergunning noodig van het kerkbestuur. Dit gaf zijn toestemming tot het plaatsen van een ijzeren hek on der voorwaarde dat het zal komen te staan in de richting van den voorgevel der school, wat beter zal staan dan op een andere wijze. Tot het leggen van een dam door de gracht waartoe de raad besloten had, gaf genoemd college geen vergunning, wel tot het leggen van een brug erover vlak voor den ingang der bizondere school. De raad besluit zich hiernaar te voegen. Met inbegrip van een scheidingsmuur in de gang, tus schen klasse 3 en 8 zal bovengenoemd werk een uitgave vorderen van f 640 naar schatting, terwijl besloten wordt het te laten verrichten door de ambachtslie den, die dit jaar voor de gemeente wer ken. Nu volgen eenige mededeelingen over hetgeen aan de bizondere school kan af gestaan wordeni wat schoolmeubelen. leer middelen en boeken betreft, o.a. 12 vaste borden, 68 2-persoonsbanken, enz. De kosten van de aan te schaffen school boeken en leermiddelen zijn geraamd op ruim f 2540, die geleverd zullen worden door de bekende firma S. Ochtman Zoon te Zierikzee. Nu het niet vaststaat wie de advertentiekosten ten bedrage van f 109 moet dragen, zal het gevoelen van Ged. Staten daarover gevraagd worden. In het geheel zal er een som van f 3700 worden uitgetrokken. De school wordt geopend op 1 Maart. Nog wordt er een post uitgetrokken voor schrijfloonen van f200, wegens het vertrek van den klerk ter secretarie. De openbare zitting wordt nu voor korten tijd gesehorst. Na heropening deelt de voorzitter mee, dat er momenteel 353 kin deren school gaan, waarvan er 134 over gaan naar de bizondere, zoodat er 219 overblijven. Hiervoor moeten volgens de wet 6 leerkrachten zijn, zoodat er twee ontslagen moeten worden. Reeds hebben B. en W. de tijdelijke onderwijzeres, tegen 1 Februari als tijdelijk onderwijzeres be noemd aan School A te Zierikzee, mej. J. du Burcq, eervol ontslag gegeven, nu doet de gemeenteraad dit ten opzichte van de vaste onderwijzeres mej. J. Wolt- tiez, onder dankbetuiging, zooals de voor zitter er bijvoegde, voor de vele diensten. Niemand verlangt voorlezing van het ver slag over de volkshuisvesting, dat inge komen was. Ook wenscht niemand het woord meer bij de rondvraag. Volgt slui- tlng. een zakje A. J. P.'s Grena- dinesaus ln ieder pakje A. J. P.'b Amandeltjespud- diog. Tijdelijke reclame. (Ingez. med) RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 30 Jan. Door de Arron- dissements-Rechtbank 2ijn heden veroor deeld: M. W. T„ 21 j., nachtstoker bij de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij, wonende te Haamstede, tot f 60 b. s. 30 d. h., wegens verduistering. Eisch f 60 b. s. 60 d. h.; M. J. J,, 24 j., werk man, wonende te Tholen, tot f 10 b. s. 10 d. h„ wegens opzettelijk en weder rechtelijk eenig goed, dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, bescha digen. Eisch f 30 b. s. 30 d. h.; M. A., 19 j., boerenknecht, wonende te Poort vliet, tot één m. gev.str., wegens mis handeling. Eisch 2 w. gev.str.; A.a Ma J.a H.a J., 24 j., liedjeszangster, wonende te Middelburg, bij verst., tot f 5 b. s. 2 d. h., wegens diefstal. Eischl f 20 b. s. 20 d. h.; C. L. K., 21 landbouwers- knecht, wonende te Zierikzze, tot f 40 b. s. 40 d. h., wegens: le. opzettelijk niet voldoen aan een bevel krachtens wette lijk voorschrift gedaan door een ambte naar met de uitoefening van eenig toe zicht belast; 2e. opzettelijk niet voldoen aan eene vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar belast met het opsporen van strafbare feiten, Eisch f40 b,, s. 40 d. b. Vrijgesproken: M. H., 45 j., bootwer ker te Rotterdam, beklaagd geweest van mishandeling. Eisch vrijspraak. Voor be klaagde was als raadsman opgetreden Mr. M. Franken te Rotterdam. J. K., 23 j., varensgezel, wonende te Tholen, be klaagd gyweest van mishandeling. Eisch 2 w'. gev.str. Voor bekleagde was als raadsman opgetreden mr. J. A. C. van Heusde. YERKOOPINGEN, ENZ. SEROOSKERKE, 29 Jan. Ten overstaan van den pl.v. notaris J. C. Dalebout te Renesse, werden heden voor den heer M. C. H. van den Berg alhier publiek ver kocht: 93 A. 40 c.A. (2 Gem. 72 R.) bouw land te Serooskerke, aan den Westweg, voor f1020 per 41 A. 68 c.A. Toebeding f 125; 56 A. 86 c.A. (1 Gem. 109 R.) wei land te EUemeet, aan den Groenenweg, voor f725 als voren. Toebeding f16. ONDERWIJS. Vorige week Dinsdag overleed te Am sterdam de heer Hendrik Adriaan Ro- meyn, geboren te Ouwerkerk 6 Juli 1872. Het Hbl. schrijft naar aanleiding hiervan: De heer Romeyn studeerde eerst in Ilme- nau (Duitschland), daarna te Parijs aan l'école superieure d' Electricité, waar hij het ingenieursdiploma behaalde. Van 1901 tot 1913 was hij leeraar aan de Electro- technische school te Amsterdam en van 1913 tot zijn overlijden aan de Middelbaar Technische school „Amsterdam". Van de verschillende werken, die van zijn hand verschenen, noemen we zijn „Ge lijk stroomtechniek" en zijn „Wissel- stroomtechniek", welke in Nederland veel vuldig gebruikt worden en door hun dui delijke behandeling aan velen den lust tot studeeren in de electrotechniek hebben gegeven. De heer Romeyn stond bekend als een uitstekend leeraar, een ijverig werker, duidelijk in zijn lessen, geliefd en hoog geschat door schoolbestuur, directeur, col lega's en leerlingen, die in hem veel ver liezen. LANDBOUW EN VEETEELT. PachtersmoMlykheden. In de jaren van hooge productenprijzien rendeerde het land- en tuinbouwbedrijf goed. In dien tijd heeft menige boer en tuinder een pac-htcontract op langen ter mijn gesloten, dat voor hem noodlottig dreigt te worden. Het moet worden toe gegeven, dat eenigen van hen daarbij niet met voldoende voorzichtigheid zijn te werk gegaan, vertrouwend, dat de „goede" tijd wel zou blijven voortduren. Het meerendeel echter was wel gedwon gen te pachten, ook zelfs voor een lan gen termijn, teneinde zich een bestaans mogelijkheid te verzekeren. Nu is een periode van dalende productenprijzien in getreden, waar door velen in ernstige moeilijkheden zijn geraakt. Onderschei dene bedrijven zijn nog ter nauwernood ioonend, andere leveren reeds verlies op, het aantal faillissementen van land- en tuinbouwers neemt belangrijk toe. Ver mindering van de pachtsom is het voor naamste middel om dezie pachters staande te houden. Het is bekend, dat reeds tal van verpachters aan hunne door de tijds omstandigheden in moeilijkheid geraakte pachters uit eigen beweging een meer of minder aanzienlijk deel van de pachtsom hebben kwijtgescholden, waardoor de te bepalen huursom in overeenstemming is gebracht met de werkelijke pachtwaarde. Het zou ten zeerste toe te juichen zijn als dit prachtige voorbeeld navolging vond. Ook de verpachters zelf zouden er Wel bij varen. Immers de eigenaars heb ben er groot belang bij, dat hun grond zorgzaam en rationeel wordt gebruikt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1