Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 29 Jan. 1923. zierikzeesche courant. fljjjj advertentiën: binnenland. Priji per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 o*s. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Afeehaflsg paspoorten voor België. Het ministerie van buitenl. zaken van Nederland en dat van België zijn over eengekomen, dan datum van afschaffing van paspoorten voor het verkeer tusschen beide landen van 1 tot 15 Febr. te ver schuiven. Tweede Kamer. De Tweede Kamer der Staten Gene raal is bijeengeroepen tot een vergade ring op Dinsdag 6 februari a s., te een uur. De voorziter zal voorstellen in deze vergadering oa. een aanvang te maken met de behandeling van de regeling van het Middelbaar en Lager Landbouw-on- derwijs en van den voorlichtingsdienst voor den Landbouw; Wijziging der On gevallenwet 1921; Bestrijding van de ze delijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop; Bepalingen betreffende de jacht en Middelbaar-Onderwijswet. Ned. echcpan in beslag genomen- De Franschen hebben, behalve vele Duitsche schepen met kolen, in Mainz ook eenige Nederlandsche schepen, met Nederiandsch personeel en onder Neder landsche vlag varend, in beslag geno men. De Franschen willen het personeel dwingen, het reisplan te veranderen. Ophefflag van rechtbanken. Naar vernomen wordt heeft de com missie, vanwege het departement van jus titie ingesteld teneinde na te gaan welke bezuinigingen bij de rechtspraak kunnen worden ingevoerd, aan dit departement geadviseerd te bevorderen, dat de recht banken te Zierikzee, Tiel, Zutfen, Heeren veen en Alkmaar, subs, die te Zwolle worden opgeheven. Het ontwerp-Jachtwet. Bij het uiteengaan van de Tweede Kamer tot nadere bijeenroeping, deelde de voorzitter mede, dat tot de ontwer pen, welke bij de hervatting der werk zaamheden allereerst voor behandeling in aanmerking komen, behoort het ontwerp Jachtwet. Bij de commissie van rappor teurs bestaat het voornemen belangrijke wijzigings-voorstellen in te dienen, welke een aanmerkelijke vertraging van het ont werp beoogen. Verwacht kan worden, aldus de Tel., dat het nader overleg, dat hierdoor noodzakelijk zal worden, zal leiden tot een vertraging van de be handeling met eenige maanden. Emigratie naar Cauad*. De Nederlandsche Vereeniging „Land verhuizing* zal wellicht in staat zijn om personen, die zich in Canada wenschen te vestigen, maar die de daaraan verbonden kosten slechts gedeeltelijk" kunnen be talen ('t zij zelf of door hulp van fa milie, vrienden of belangstellenden) voor zooveel- noodlg eenige geldelijke hulp te verleenen. Voor bedoelden eventueelen steun, die slechts als voorschot zoude worden verleend, zouden alleen in aan merking kunnen komen zij van wie ver wacht kan worden, dat zij in Canada zullen slagen, dus flinke-werkzame en gezonde personen met kennis van land- bouwerbeid. Werkloozen en ongehuwden zouden in het algemeen de voorkeur hebben, terwijl ouden van dagen niet in aanmerking 2ouden komen. De directeur van het Informatiebureau van de vc- eeniging „Landverhuizing", die verwacht dat zich een zeer groot aantal personen z/ullen aanmelden voor deze in uitzicht gestelde gesteunde emigratie, meer dan het beperkte aantal dat misschien gehol pen zal kunnen worden, verzoekt be langhebbenden met het navolgende reke ning te houden: Met het oog op de drukke werkzaam heden kunnen geene bezoeken uorden af- genacht voor besprekingen met betrek king tot deze gesteunde emigratie. Slechts 2ij die door den Directeur schriftelijk daartoe worden uitgenoodigd zullen mondeling te woord worden ge staan. Aanvragen moeten dus uitsluitend schriftelijk worden gedaan en als volgt geadresseerd Informatiebureau Nederl. vereeniging „Landverhuizing", Afdeeling V.C., Bezuidenhout 97, *s Gravenhage. Men gelieve postzegel voor antwoord in te sluiten. Het vertrek zal niet plaats hebben voor het aanstaande voorjaar. Communistisch Congres. Te Amsterdam wordt van Zaterdag tot en met Dinsdag een communistisch con gres gehouden. De heer D. Wijnkoop opende het congres met een rede, Waarin volgens hem Rusland een toekomst tege moet gaat, die zal doen denken aan die Welke Amerika, zij 't onder andere eco nomische omstandigheden in de vorige eeuw tegemoet is gegaan. Het Roode Leger, dat orde in den chaos heeft ge bracht, heeft de mogelijkheid daartoe ge schapen. Met de unificatie der Sovjet republieken, begint voor Rusland een nieuwe toekomst. Of de profetie van dhr. W. in vervulling Zal gaan, dient te wor den afgewacht I De Zornerf(Jd. Verschenen is een noth naar aanleiding van het verslag, inzake het voorstel van wet van de heeren Braat en de Boer tot intrekking van de wet van 23 Maart 1918 tot tijdelijke afwijking van de wet van 23 Juli 1908 tot invoering van een wette- lijken tijd. Over de gronden waarop zij aannemen, dat elk bedrijf gemiddeld acht werkers telt, deelen zij mede, dat hieron der de bedrijfshouder en gemiddeld twee zijner kinderen zijn begrepen; voorts dient er op gelet, dat tusschen 26 Maart en 8 October, de periode van een zomertijd, zeer veel menschen in den land- en tuin bouw werkzaam zijn, omdat dit, juist voor die bedrijven, de drukste tijd is, waarin gezaaid, gewied, gemaaid, gehooid, ge oogst en zeer veel gemolken moet worden. Dat het loon 33 cent per uur zou bedra gen, is, terugziende op den tijd van 26 Maart tot 8 October 1922, zelfs laag bere kend. Voor ploegen en bemesten zou het volgens de commissie van rapporteurs van geen belang zijn of de klok verzet wordt. Daarop wordt geantwoord, dat ploegen en bemesten met stalmest, tusschen 26 Maart en 8 October bijna niet, of slechts spora disch voorkomt; bemesten met kunstmest heeft echter juist voor het overgroote deel tusschen die datums plaats, en daarvoor het juist van belang dat de klok niet ver zet wordt, omdat het vroege morgenuur wegens het niet droog zijn der planten voor dit werk totaal ongeschikt is. De mededeeling, dat de directie der spoorwegen gaarne de aanneming van het wetsvoorstel van ondergeteekenden zal zien geschieden, zal intusschen der com missie van rapporteurs, gezien de berich ten in de verschillende bladen, geloof waardig voor moeten komen. Voorts deelen de onderteekenaars me de, dat zij de beantwoording dezer vragen zelf ter hand namen, omdat zij zich daar mede volkomen vertrouwd gevoelen en omdat zij niet gaarne onnoodig de regee ring in haar drukke werkzaamheden wil den storen. Uit .Stad en Provinole. ZJERIKZEE. Den 19 Januari jj. verga derde ten stadhuize alhier, de vereeni ging van burg. en secretarissen. De ver gadering wordt gepresideerd door den heer S. Hage van Bruinisse. Na afhande ling va« enkele punten van huishoude- lijken aard komt aan de orde: vereen voudiging en bezuiniging in de gemeente administratie. Inleider is de heer W. H. Ittmann van Brouwershaven. De voor zitter geeft het woord aan den heer Itt mann na te hebben opgemerkt, dat hij den inleider minder bevoegd acht, als staande buiten de administratie, over de onderwerpelijke zaak te spreken. De heer Ittmann het woord verkrijgend, beaamt de opmerking van den voorzit ter. Hij meent evenwel, dat hij èn als medicus, dagelijks zich tusschen het Volk bewegende, èn als belastingbetaler, toch wel cenigermate zich een oordeel te kun nen vormen over die administratie. Hij merkt dan op, dat de belastingen in de kleine gemeenten zeer hoog zijn, zonder dat men daarvoor i ets heeft. Alles wordt veradministrcerd, improductief aange wend, zoodat aan aanvragen om gelden voor sociale doeleinden, als ziekenzorg, woningvoorziening, en meer andere, niet kan worden voldaan, omdat er geen geld Spr. is van oordeel, dat er te veel versnippering van krachten is, die veel geld kost. Hij zou willen vereenvoudigen, opdat de kosten va/r bestuur verminderen. Vermindering in de salarissen acht hij niet gewenscht; die aöht hij nu voor het eerst op peil. Hij heeft dan ook naar andere midde len tot vermindering der uitgaven omge zien en zich afgevraagd, of wel vol doende bekendheid is gegeven aan de plannen tot samenvoeging van gemeen ten. Zijn de inwoners van de onder scheidene gemeenten wel op de hoogte geweest ven de beteekenis van de com binatie en het belang daarin gelegen? Spr. acht het voor hem niet mogelijk aan te geven waar en hoe dient te wor den bezuinigd, maar dat wij veel geld uitgeven, zonder daarvan ook maar iets terug te krijgen, in welken vorm dan ook staat voor hem vast. Hij zou 'willen, dat het bestuur der vereen'iging de zaak aan pakt. iDe voorzitter zegt, dat inleider het twöord administratie in ruimen zin opvat (Wij zouden zeggen terecht; administra tie is nog meer dan de pen voeren) Hij bestrijdt den inleider, waar deze meent, dat niet voldoende publiciteit aan het rapport over de samenvoeging van gemeenten is gegeven. Overigens, zegt hij een beslist tegenstander van samen voeging van gemeenten te zijn en illus treert het tegenwoordig zuinig beheer door mede te deelen, dat hij met nog een op den zolder bij hem gelegen lan taarn tot de verlichting van Bruinisse heeft bijgedragen. De heer Koopman spreekt uitvoerig over de ingrijpende en kostbare wetten en bestuursmaatregelen. Hij wil een be tere financieele verhouding tusschen Rijk en gemeente. Samenvoeging van gemeen ten acht hij van de baan. De heer Bon der dient de volgende motie in: De vergadering; overwegende, dat het noodzakelijk is de uitgaven te verminde ren; Gehoord de besprekingen; VaststeLlend, dat de bestuursuitgaven fn de kleine gemeenten zijn te hoog en niet bestendigd kunnen; Van oordeel, dat door eene vermin dering van de salariften tal van atnb tenaren, wegens den achterstand, onbil lijk zouden worden getroffen; Sjpreekt als haar meening uit, dat ver eenvoudiging door het brengen van meer eenheid, hetzij door combinatie van ge meenten, hetzij door cumulatie van be trekkingen met enkelvoudige administratie voor een groep van gemeenten, de aan gewezen weg schijnt tot bezuiniging. Besluit deze motie ter kennis te bren gen van Gedeputeerde Staten. Deze motie wordt bestreden 'door ver schillende leden. De heeren Panny, Kre- pel en Koopman wenschen verlaging van de salarissen der ambtenaren. Eerstge noemde twee zijn van oordeel dat com binatie van gemeenten niet tot bezuini ging zal leiden. Bovendien, zegt de heer Panny, waar moet men met al die amb tenaren heen? De heer Roelvink zegt niet met de motie te kunnen medegaan, niet, dat hij van oodeel is, dat de salarissen wél zouden kunnen verminderen, maar hij meent, dat de gemeenten door het Rijk te veel op kosten worden gedreven. De gevoerde besprekingen leidden den heer Bonder er toe zijne motie in te trekken, na aan den h er Panny te heb ben opgemerkt, dat Je gemeenten nu juist niet in het leven zijn geroepen om een zeker aantal personen werk te ver schaffen. De vergadering gevoelt blijkbaar, dat toch iets moet worden gedaan om te trachten de uitgaven te verminderen. De heer Bouman van Nimwerkerk op pert het idee om de gemeentelijke be trekkingen aan te besteden. (Dit idee zou tot een proef kunnen leiden; misschien zou de burgemeestersbaan nog inkom sten afwerpen). De heer Schooff zegt in Serooskerke 15 jaren werkzaam te zijn, daar ook alles te hebben meegemaakt en dat thans de gemeente geen schulden heeft. (Haven? Nieuwe school van het Rijk.) De heer Ittmann dringt aan op eenig resultaat van de gehouden besprekingen.- Na eenige discussies wordt besloten tot het instellen eener commissie, welke het besproken onderwerp tot taak zal heb ben. Tot leden der commissie worden be noemd de heeren Hage, Bonder, de Bruijne (Brouwershaven), Krepel en van Langeraad. Nadat nog is besloten, de po gingen tot behoud van de rechtbank te Zierikzee te steunen, wordt de vergade ring gesloten. Naar ons wordt medegedeeld, zijn in de Zaterdagavond plaats gehad heb bende vergadering van melkverkoopers alhier stemmen opgegaan om den prijs van do melk te verlagen. Daar er geen klachten van de verbruikers opgingen over „te duur" en mett geen concurrentie vreesde, werd op voorkei van 't bestuur besloten, geen verlaging tc doen plaats hebben, maar den prijs te handhaven NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente, gehouden op Dinsdag 23 Jan. Met den burgemees ter zijn tegenwoordig de heeren Schikker, van Gorsel, Dalebout en v. d. Werve. Na lezing der notulen en na de nieuw- jaarswenschen volgen de ingekomen stuk ken, t.W.: bericht van de definitieve vast stelling der gemeenterekening over 1921; goedgekeurd raadsbesluit tot wijziging der gemeentebegrootihg van 1922; be richt van de kon. goedkeuring op de verordening tot heffing van keurloonen; besluit van Ged. Staten houdende verda ging van hunne beslissing op de gemeente- begrooting van 1923; brief van datzelfde college, dat dit geen termen aanwezig acht, tot het bevorderen van een wij ziging der tegenwoordige grenzen der ge meente Zierikzee; verslag van de com missie tot wering van schoolverzuim over het afgeloopen jaar. Bjijkens schrijven van het gemeentebestuur van Zierikzee is de keuringsveearts in functie getreden 13 October 1922, zijnde dit den dag waar op de verordening op den keuringsdienst door Ged. Staten is goedgekeurd. In de gemeentebegrooting voor 1923 worden eenige administratieve wijzigingen aange bracht, omtrent de circulaire van Ged. Staten, betreffende de jaarwedde-regeiing der burgemeesters. Na eenige discussie Wordt besloten daarmede niet accoord te gaan. Ged. Staten achten punt 7 der ad ministratieve regeling van den keurings dienst in strijd met art. 70 der Grond wet. De raad besluit dit punt te laten vervallen. Aan de afdeeling van de ver eeniging van het Groene Kruis alhier, wordt op haar verzoek een subsidie ver leend van f 75, voor de tuberculosebe strijding. De raad vertrouwt dat deze subsidie nuttig zal worden besteed. Met aanplanting van nieuwe boompjes zal ge wacht worden tot het najaar van 1923; ondertusschen kan worden nagegaan het verloop der ziekte, der aangetaste boomp jes daar volgens bericht van den Plan ten2iektenkundigen dienst er over deze ziekte nog onopgeloste raadselen zijn. In verband met de ingekomen jaarrekenin gen wordt de begrooting over 1922 ge wijzigd. Voor het opmaken yan de 10-jarlge alphabetische tafels op de registers van den Burgerlijken Stand wordt toegestaan hetgeen vroeger daarvoor is betaald: Met het aanleggen van een nieuw bevolkings register, in verband met de nieuw al- gekomen voorschriften, wordt nojg ge wacht. Tht leden van het stembureau voor de aanstaande verkiezing van leden der Provinciale Staten worden benoemd de heeren Geluk en van der Werve en voor den gemeenteraad de heeren van Gorsel en Dalebout, terwijl de overige leden van den raad plaatsvervangers zijn. Als plaats vervangend voorzitter der beide stembu- •reaux wordt aangewezen de heer Schik ker. Hierna sluiting der vergadering. DREISCHOR. Vrijdagavond j.l. trad voor onze Nutsvereeniging het Zierik zeesche Strijkorchest op. Het mocht zich verheugen in een groote belangstelling. De bovenzaal van den heer Aarnoudse was n.l. geheel bezet. De vereeniging die zich op het eiland reeds naam heeft ge maakt, mocht zich ook hier in grooten bijval verheugen. De hulde door den Nuts- voorzitter haar gebracht, in naam der toehoorders, was dan ook wel verdiend. SCHERPENISSE. Met de Staatscourant van 24 Jan. zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Coöp. Electrici- teits-Mij. „Scherpenisse" alhier... OOSTERLAND. Op Donderdag 25 Jan. j.l. gaf de Chr. zangvereeniging „V. Z. O. Salhier haar gebruikelijke winter- uitvoering. Nadat de directeur, de heer H. G. v. d. Doel, de aanwezigen het wel kom had toegeroepen, opende dr. Weeda, eere-voorzftter, de samenkomst met ge bed en het zingen van gezang 21. Het rijk afwisselend programma werd uitstekend ten gehoore gebracht, wanneer men de zeer vele jonge krachten hierbij ln aanmer king neemt. No. 13 van het programma werd met gevoel gezongen, ook de uit spraak was hiervan zeer duidelijk. Ook No. 19 werd heel lief gezongen. Nadat het programma was uitgevoerd, dankte dr. Weeda de vereeniging voor hetgeen ten gehoore was gebracht en wees hij terecht eenige leden van een zustervereeniging op hun gedrag tijdens de uitvoering, dat verre van fatsoenlijk was. Daarna sloot hij de samenkomst met dankzegging en werd tot slot gezongen Gezang 180. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit is benoemd tot officier van justitie bij de rechtbank tc Zwolle, mr. J. L. F. Böhtlingk, thans in gelijke betrekking alhier. Poging tot vergiftiging. De Arrondissements-Rechtbank te Win schoten heelt een vrouw uit Veendam, die getracht had haar man met strychnine te vergiftigen, veroordeeld tot 6 maan den gevangenisstraf, met aftrek der voor- loopige hechtenis. De moord op Kngelnman. Tot het doodvonnis, dat tegen de beide beklaagden Lcderer en Meusel inzake den moord op den Nederlander Engelsman te Neurenberg werd uitgesproken, is met algemeene stemmen door het volksgerecht besloten. Het vonnis is geheel overeen komstig de meening der bevolking. De drie leekenrechters, die in de rechtbank zitting hadden, waren een bakker, een hotelhouder en een sociaal-democratisch vakvereenigingsbeambte. Het vonnis der Beicrsche volksgcrech- ten heeft onmiddellijk rechtskracht. De beide veroordeelden zijn na het uitspre ken van het vonnis naar de strafgevan genis overgebracht, w-aar zij de beslissing van den Beierschen ministerraad zullen ai- wnchien. Mocht de ministerraad van zijn recht, gratie te verleenen, geen gebruik maken, dan moet binnen 24 uur na ont vangst van het bericht, dat de minister raad van zijn recht van gratie geen ge bruik wenscht te maken, het vonnis wor den voltrokken. De smokkelaars. Bij de rechtbank te Assen zijn thans een paar duizend smokkelzaken aanhan gig. Ook al werden er wekelijks 20 be handeld dan zou de behandeling reeds 2 jaren vorderen en hoeveel nieuwe zaken zouden er dan reeds weer zijn bijeenge komen nazien der rekening over 1922, deze ac coord waarop de penningm., de heer A. B. Breesnee, werd gedechargeerd. De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Breesnee en van Schelven, wer den met bijna algemeene stemmen herko zen. Ten aanzien der mussehenverdelging deelde de voorzitter mede, dat 't bestuur zich met een adres zal wenden tot het kringbestuur der Z. L. M. om te trachten subsidie voor 't beoogde doel te krijgen. Spr. gaf den leden den raad door te gaan met de verdelging der musschen. Een uit de vergadering geopperd idéé om eenige musschenmanden aan te schaffen, werd verworpen, aangezien deze in de practijk een pover resultaat opleveren. Hierna werden twee aandeelen der weegbrug „Ons Belang" verkocht, terwijl voorts de leden hun hoeveelheid aan te koopen kunstmeststoffen aan den penningmeester opgaven. Bij de hierna gehouden alge meene besprekingen onderwierp een der leden een handelwijze van 't Waterschap Schouwen aan critiek. Het betrof een zon der eenige aanmaning geplaatste beschoei ing aan een dam in den Zuidhoek voor rekening van den gebruiker. Een ander lid klaagde over het Dagel. bestuur van dat Waterschap, dat z. i. wel willender tegenover ingelanden moest op treden. De voorzitter had een wenk ten aanzien van de aanbrenging eener beschoeiing wel op zijn plaats geacht, maar trok de wel willendheid van 't dag. bestuur niet in twijfel, terwijl hij beloofde het geval na der te zuilen onderzoeken. Een ander lid becritiseerde de keuring op de huis slachting. De voorzitter herinnerde aan hetgeen de Z. L. M. ten aanzien van deze nieuwe wet had gedaan gekregen, terwijl hij de vergaderden wees dat ook deze wet voor geheel Nederland gold. De komende nieuwe jachtwet werd hier na druk besproken, daar een der leden den raad gaf een adresbeweging op touw te zetten. De voorzitter en de heer J. W. van Oeveren, voorzitter van het kringbestuur der Z. L. M., voerden hierover 't woord; de laatste legde er den nadruk op, dat het jaohtrecht zeker niet gratis gegeven zal worden, zooals velen schijnen te denken. Spreker verdedigde voorts de wel eens gehoorde klacht, dat de Z. L. M. onprac- tisch zou werken; met voorbeelden toonde spr. aan, dat dit volstrekt niet het geval is. De voorzitter deelde mede, dat de heer C. Koopman Sr. op de eerstvolgende bestuursvergadering van het kringbestuur der Z. L. M. een voorstel hoopt te ver dedigen, betrekking hebbend op den be taaldag der pachtpenningen. Begin No vember, aooals thans in bijna alle pacht- contracten staat, moet de jaarl. pachtsom worden betaald, hetgeen met het oog op de thans minder vloeiende baten voor vele pachters moeilijkheden zal kunnen opleveren. Het bestuur zou graag zien, dat usance begin December voor het be talen der pachtsom werd aangenomen. De voorzitter van het kringbestuur der Z. L. M. gaf als zijn meening te ken nen, dat deze te treffen overeenkomst op den duur wel ingang zou Vinden. Onder dankzegging voor de opkomst werd door den voorzitter de vergadering gesloten. ONDERWIJS. Aan de universiteit te Amsterdam slaagde voor 't candidaats-examen in de rechtsgeleerdheid, de heer J. Lawzowski, vroeger alhier. Van de Zeevaartschool „de Ruij ter- school" te Vlissingen zijn in 1922 alle deelnemers voor het eind-examen van den tweejarigen cursus voor stuurlieden ge slaagd; deze vonden spoedig een plaats bij de groote stoomvaartlijnen. De school werd in het geheel door 328 leerlingen bezocht, waarvan 169 in de machinisten- afdeelingen. In den nieuwen aanbouw zul len dit jaar cursussen aanvangen voor ongeveer 40 leerlingen van de Java—China Japanlijn en 50 leerlingen van de Pak ketvaart. LANDBOUW EN VEETEELT. ZIERIKZEE. De landbouwvereeniging ,V. Z. O. S." alhier vergaderde Zaterdag voormiddag in de sociëteit „Ons Genoe gen". De voorzitter, de heer W. den Boer, opende deze goed bezochte vergadering. In zijn openingswoord deelde spr. mede, dat het ledental in het afgeloopen jaar vrijwel stationnair was gebleven] terwijl 't bestuur fortuinlijk heeft gewerkt vooral ten aanzien van de salpeter. Hij wees, mede in verband met de tijdsomstandig heden er op, hoe men alleen door samen werking iets kan bereiken. De waarnemende secretaris, de heer A. J. van Schelven, las daarop de notulen, welke onder dankbetuiging werden goed gekeurd. Bij monde van dhr, W. ten Haaf Jacz. verklaarde de commissie, belast met het AANBESTEDINGEN. SIRJANSLAND. Bij de op Zaterdag j.l. gehouden aanbesteding van de ver eeniging „Ons Belang" waren minste in schrijvers C. v. d. Berge alhier voor pa- tent-kali f 7,75; chili-salpeter f 15,19; fid. f 15,09; Zwavelzure ammf. f 20,30; Am moniak Super f 9,66; Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel voor kalizout 20 o/o f 2,36; Mais f 10,55; Centraal Bureau Rotterdam, voor super f 3,03; Tak, Oos- terland, Rozendaalsch klaverzaad f 1,55; Luoerne f 3,20, (voor beide partijen). KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Bergentheim (toez.), N. A. C. Slotemaker de Bruine, cand. te Utrecht. Te Rouveen, A. M. den Oudsten te Dinteloord. Te Overdinkel, R. Schel lenberg, c-and. te Amsterdam. Aangenomen: Naar Westzaan, G. J. J. Rensink, cand. te Hoenderloo. Naar Heino, J. C. Salverda te Lemele. Bedankt: Voor Aalburg (toez.)', D. Bax Hz. ie Noorden. Voor 's-Graveland, N. v. Schouwenburg te Amsterdam. Voor IJzendoorn, P. Bokma te Schiedam. SCHUDDEBEURS. Donderdagavond half zeven, ds. van Griethuijsen, bijbellezing. DREISCHOR. De diaconie der Ned. Herv. Kerk werd dezer dagen weer aange naam verrast door de gift van f 15 van een onbekend echtpaar. Geref. Kerken. Bedankt: Voor Nieuw-Dordrecht, D. Steenhuis te Loppersum. Geref. Gem. Beroepen: Te Grand-Rapids (Michigan, N.-Amerika), M. Hofman te Rijssen. Predikant Kamerlid. 9K de Zuidelijke Part. Synode van Ge ref. Gemeenten, 31 Jan. a.s. te Ierseke te houden, zal ter tafel komen een verzoek van de classis Tholen om uitspraak te doen over de vereenigbaarheid van 't Leeraars ambt met het Kamerlidmaatschap.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1