tzfjzzprHf7PPQrhP SS NlPIIU/QilimP- FIJNSTE MELANGE JURGENS' 1 VERVANGT ^SlfOHSTE BOTE" EERSTE BLAD. Bekendmaking. ABONNEMENT: «B Bg g gH II ADVERTENTIÊN buitenland per j«r f 10.-. (f O U V U I 11# 11 IQ U VV UUUUIl TL^TZ^L koX Afzonderlijke nummers cent. By contract belangryke korting. V««mjnt Mundag, Woen.deg «.„-„-J-- nk «QnQ 7|FD,g7FF«:rUP aai id aait '8»te JAARGANG. - No. 10881. I""IldlnK op dM da« v" tüt" en Vrtjdag. «1081)8039 24 J3T1. lOZO. ZIERIKZEESCHE COURANT. j,, j DE L002E Jf utt(.R|1|ct y j I0SIa( geve voer II ure. l!= Dit nummer bestaat alt 2 bladen. De BURGEMEESTER van Zierixzbb her innert er de jongelieden, geboren in 1904 aan, dat zjj zich in de maand Januari moeten aanmelden op de Gemeente-secretarie ter in schrijving voor den Dienstplicht. ZiiRixzBEp den 24 Januari 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. Onschu'dig terechtgesteld. Reeds herhaalde malen Is het uitgeko men in de jaren, welke op den oorlog Zijn gevolgd, dat er tijdens den oorlog in Frankrijk tal van militairen aan en burgers achter het front onschuldig wa ren terechtgesteld, hetzij wegens ver meende desertie, spionage of verstand houding met den vijand. Later werd de nagedachtenis der slachtoffers dan wel is waar in eere hersteld, doch hiermede was de geëxecuteerde weinig gebaat. Thans wordt gemeend, dat Jules Stri- 'melle, een smid, die in Boussois bij Mau- beuge woonde, in September 1914 op On deugdelijke bewijsgronden wegens ver standhouding met den vijand, is gefusil leerd. Een in het dorp ingesteld onder zoek heeft aan het licht gebracht, dat de krijgsraad destijds den beklaagde onvol doende heeft verhoord en dat deze tenge volge van zijn verlegen aard den schijn op zich laadde schuldig te zijn, maar in werkelijkheid nimmer eenig oorlogsver- grijp heeft gepleegd. Het feit, dat intusschen acht jaren zijn verloopen en niemand zich meer de zaak precies herinnert, terwijl bovendien bij het platschieten van Maubeuge alle pa pieren uit het proces vernietigd zijn, maakt het haast onmogelijk de gebeurte nissen wederom, in haar verband terug te brengen. Toch zal de zaak zoo goed en zoo kwaad als het gaat, opnieuw In behandeling komen, zooveel mogelijk met dezelfde personen als die, welke er des tijds bij betrokken waren, en zal indien noodig de nagedachtenis van Strimelle worden gerehabiliteerd. Een politieke moord. Een politieke moord heeft de gemoe deren te Parijs in beroering gebracht. Het betreft een anarchistischen aanslag, die bedoeld was op Léon Daudet. Even wel is niet Léon Daudet, maar Marius Plateau, secretaris-generaal van de came- lots du roi, het slachtoffer geworden. Het drama heeft zich, naar de „Msb." ver neemt, afgespeeld in de bureaux van de „Action Frangaise". Een anarchistische vrouw', Germaine Beton, ruim 20 jaar oude en bekende agitatrice in de com munistische beweging, had reeds Zater dag geprobeerd Léon Daudet te bereiken, onder het voorwendsel, dat zij hem be langrijke geheimen uit de communisti sche groep had mede te deelen. Daudet. heeft haar echter niet willen ontvangen Zij heeft toen moeite gedaan, op de bu reaux van de „Action Fran^aise" en heef* Zondag gesproken met enkele heeren "van de bureaux. Daar haar mededeelingen niet veel om het lijf hadden, wist men haar weg te zenden. Maandagmiddag is zij op nieuw teruggekeerd en terwijl zij een oogenblik alleen was in het bureau van den heer Plateau, loste zij 5 revolver schoten op hem. De heer Plauteau werd in den rug getroffen en kon nog mét moeite de deur bereiken, "doch stortte daar dood neer. Zij loste daarop het zesde schot uit haar revolver op zichzelf, doch kreeg niets anders dan een schampschot in de borst. Onmiddellijk gearresteerd deelde zij mede de bedoeling te hebben gehad, Daudet te dooden. Plateau is een zeer bekende figuur uit de royalistische beweging. Zooals te begrijpen is, ver wekte de politieke misdaad groote ont roering, daar men zeer goed begrijpt, dat onder de huidige omstandigheden, nu de extremistische partijen zoo scherp tegenover elkaar staan, ernstige gevolgen niet zullen uitblijven. BINNENLAND. De Rotterdamse he ff an dels- en Landbouwbank. In de Dinsdag te Rotterdam gebonden vergadering van aandeelhouders der N.V. Hollandsche Credietbank (waarin opgenomen de Rotterdamsohe Handels- en Landbouwbank) waarin de beer W. H. Broekbuya zelf niet tegenwoordig was, werd o m besloten alle lyfrenten, hoewel onverplicht te blijven doorbetalen. Verder is beBloïen aan den heer W. H. Broekhnys te verkoopen voor de som van f 150,000 twee peroeelen te Hilver sum. Het is de bedoeling van den heer Broekhnys het eene te bestemmen voor een herstellingsoord voor kinderen en het andere voor een tehuis voor oud- verpleegaters. Verder werd besloten de bank geves tigd te houden te Rotterdam en voortaan slechts bankzaken te verrichten met uitsluiting vau premieleenlngen. De directie wordt in haar geheel gehand haafd. De grondloonen der werkverschaffing. Het S.-D. Tweede Kamerlid Hiemstra heeft aan den Minister van Arbeid, Han del en Nijverheid de volgende vragen ge steld: j 1. Is de minister niet van oordeel, dat een grondloon van 20 cents per uur, zoo als dat bij de met rijkssteun uitgevoerde werkverschaffing in een aantal gemeen ten is voorgeschreven, onvoldoende is, om in de allernoodzakelijkste behoeften van een gezin te voorzien? 2. Zoo ja, is de minister bereid, toe te staan, dat bij bovenbedoelde werkver schaffing een hooger grondloon wordt vastgesteld? De gebeurtenissen ia het Roergebied. In verband met de gebeurtenissen in het Roergebied is de sinds eenige jaren buiten gebruik zijnde Mauritskazeme te Doesburg weer in gereedheid gebracht tot het onderbrengen van cavalerie. Verder hebben alle eigenaren van par ticuliere stallen te Doesburg aanzegging ontvangen, hun stallen ter beschikking te houden voor de stalling van legerpaarden. Naar aanleiding van een gerucht, als zouden er bij het leger verloven zijn in getrokken en troepenverplaatsingen zijn geschied, heeft het departement van oor log medegedeeld, dat hiervan absoluut geen sprake is of is geweest. Beurtranrtechtppers. In de Maandagavond te Rotterdam ge houden jaarlijksche algemeene vergade ring der binnenlandsche "oeurtvaartver- eeniging „Rotterdam" is in de vac. G C. de 'Hartog uit Scherpenisse tot be stuurslid gekozen de heer P. Westbroek uit St.-Philipsiand. De overige leden wer den allen herkozen. Bij de rondvraag werd geklaagd over de concurrentie der spoorwegen, die, niettegenstaande hun verliesgevend bedrijf tegen zoo lage ta rieven over korte afstanden blijven ver voeren. Door den secretaris zullen gege vens worden verzameld, teneinde deze grief op de a.s. bondsvergadering gedo cumenteerd ter tafel te kunnen brengen. Ten slotte is een commissie benoemd, welke zal onderzoeken op welke wijze verbetering is te brengen in den onhoud- baren toestand langs Geldersche- en Spaansche kade, waar vooral 's Maan dags en Dinsdags de drukte overstelpend is. De commissie zal zich met de be trokken beurtschippers verstaan, om zoo noodig den handel die zich om de beurt- vhart aldaar geconcentreerd heeft, en Woc te verleggen naar een ruimer vaarwater, b.v. Haringvliet, door welke regeling het persoonlijk belang der beurtschippers het best zou zijn gediend. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Door de S. D. A. P. Zijn in de verschillende kieskringen in Zee land de volgende candidaten gesteld: Kieskring Middelburg: 1. L. Onderdijk; 2. G. F. Lindeijer; 3. A. M. Overhoff!, allen aftr.; 4. A. C. de Pauw; 5. W. P. Cornelisse; 6. J. P. van Riel. Kieskringen Vlissingen en Tholen: 1. G. F. Lindeijer; 2. L. Onderdijk; 3. A. M. Overhoff; 4. A. C. de Pauw; 5. A. C. de Baare; 6. H. Duym; 7. A. König; 8. P. A. Plempen; 9. L. E. Sanders; 10. J. Sinke. Kieskringen Zierikzee en Goes: 1. A. M. Overhoff; 2. G. F. Lindeijer; 3. L. Onderdijk; 4. A. C. de Pauw; 5. J. Cats- hoek; 6. J. A. Hubregtse. Kieskring Hulst: 1. A. C. de Pauw; 2. G. F. Lindeijer; 3. L. Onderdijk; 4. A. 't Gilde. M. Overhoff; 5. N. A. Hatnelink; 6. B. Kieskring Sluis: 1. G. F. Lindeijer; 2. A. M. Overhoff; 3. L. Onderdijk; 4. A. C. de Pauw; 5. J. Catshoek. RENESSE. Zaterdagavond hielden de leden van de varkenshoudersvereeniging „Uit Voorzorg" in de zaal van den café houder Telle hunne jaarvergadering. Uit het verslag van den Boekhouder, dhr. J. Braber Jr., bleek dat de ontvangsten over 1922 hadden bedragen f 491,58 en de uitgaven f 694,90, zoodat met het be drag in de reservekas het batig saldo f 1041,74 beliep. Gedurende het boekjaar werd voor 14 gestorven varkens een be drag van f 653 uitgekeerd. De aftredende bestuursleden de hee ren C. J. Kooman en C. M. Evertse, resp. voorzitter en keurmeester werden her kozen. Twee nieuwe leden zijn toegetre den, zoodat het ledental thans 39 be draagt. De premie van 35 cent per var ken en per maand werd vastgesteld en de uitkeering van 80 o/„ der geschatte waarde van gestorven varkens gehand haafd. De opkomst der leden ter ver gadering kon wel grooter geweest Zijn NIEUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Dinsdag 16 Jan. Allen tegenwoordig. De notulen wor den gelezen en goedgekeurd. Voor ken nisgeving wordt aangenomen: missive van Ged. Staten dd. 14 Dec. 1922, houdende mededeeling van hun afwijzend antwoord op het verzoek van het bestuur der Landarbeidersvereeniging tot vernietiging van het raadsbesluit, waarbij is gewei gerd het aanvragen van een voorschot uit "s Rijks kas voor betaling van gekochten grond; proces-verbaal van kasopneming waaruit blijkt, dat in kas wé^s f 7001,181/2; het verslag der commissie tot wering van schoolverzuim over 1922; bericht van Ged. Staten, dat goedkeuring is verleend aan het raadsbesluit tot verhaal van pen sioensbijdragen op de gemeente-ambte naren; besluit van Ged. Staten tot goed keuring der gemeent ^rekening over 1921; de commissie van tt^zicht op het lager onderwijs wijst op het toenemend roc ken van cigaretten door nog leerplich tige kinderen en verzoekt een rookverbod te willen uitvaardigen; verder verzoekt ze een bescheiden bedrag te voteeren, opdat aan de o. 1. school c-en schoolbibliotheek kan worden geopend 8. en W. stellen voor geen rookverbod uit te vaardigen; ze meenen dat de bestrijding daarvan meer ligt op den weg van de ouder commissie en de onderwijzers en stellen voor de oudercommissie uit te noodigen de ouders der leerplichtige kinderen op de nadeelige gevolgen van het cigaretten- rooken te wijzen. Voorts meenen B. en VV., dat een schoolbibloitheek niet noo dig is, wijl een bestaande bibliotheek in de behoefte voorziet en stellen zij voor dit aan de oommissie mede te deelen. Z.h.s. wordt tot een en ander besloten. Een verzoek van B, en W. van Lisse om adhaesie te betuigen aan een adres van den raad dier gemeente, gericht tot de Tweede Kamer, tot afschaffing van den zomertijd, wordt z.h.s. voor notificatie aangenomen. In behandeling komt een circulaire van Ged. Staten, waarbij een nieuwe regeling der jaarwedden van de burgemeesters wordt medegedeeld. Met algemeene stemmen wordt besloten te berichten dat daartegen geen bezwaren bestaan en dat de raad zijn standpunt handhaaft, dat het gewenscht is ook dc wedde van den secretaris tegelijk met die van den burgemeester te verminderen. Een voorstel van B. en W. van Ooster- land tot wijziging der verordening op den keuringsdienst va"fi vee en vieesch wordt z.h.s. aangenomen. De door B. en W. voorgestelde wijziging van en af- en overschrijving in de begrooting voor 1922 worden, na toelichting door den voorzitter, z.h.s. vastgesteld. Op een adres van J. F. de Later wordt 2.h.s. besloten tot ruiling van 8 M2. gemeentegrond te gen 1 M-'. grond eigendom van adres sant, onder voorwaarde, dat deze een som van f 42 stort in de gemeente-kas. Tot lid der commissie van plaatselijk toezicht op het 1. o. wordt herbenoemd het aftredend lid M. W. J. Boogert. Mede aanbevolen was de heer H. C. van de Zande. De navolgende stembureaux worden benoemd: Verkiezing Provinciale Staten: nevens den burgemeester als voor zitter tot leden de heeren Geleijnse en de Bruijn en tot hunne plaatsvervangers de heeren van Klinken en van der Have; verkiezing gemeenteraad: nevens den bur gemeester als voorzitter tot leden de hee ren van Klinken en van der Have en tot hunne plaatsvervangers de heeren Geleijn se en de Bruijn. Besloten wordt om voor gebruik van terrein voor het plaatsei van een varkenshok te heffen een bedrag van f 1 inplaats van f 0,50. De heer Geleijnse wijst op den treurigen toestand, waarin de weg naar de begraafplaats ver keert en geeft B. en W. in overweging daarnaar te zien en zoo noodig de weg te doen bestraten. De voorzitter maant tot voorzichtigheid. Nieuwe bestraling kost veel geld; eerst toch moet de be stratingen den ring goed zijn. De heer van de Zande merkt op, dat de weg naar dc begraafplaats niet het eigendom der gemeente is. Er wordt veel over gereden en de weg zal gauw weg zijn. De voorzitter zegt toe, dat B. en W. er naar zullen kijken. De heer de Bruijn vraagt naai.4 het resultaat der corres pondentie over den toren. De voorzitter deelt mede, dat de heer Hoogenboom, berichtgever der Rijkscommissie voor de monumentenzorg op verzoek den toren heeft opgenomen. Van de commissie is nog geen antwoord ingekomen. De zucht tot bezuiniging zal wel invloed hierop uitoefenen. De heer de Bruijn zegt voor bezuiniging te zijn en zou het daarom gewenscht vinden, dat de galmgaten van den toren met vlechtwerk werden af gesloten; dan kunnen geen vogels meer in den toren nestelen en dat zal bevor derlijk zijn voor het behoud. Besloten wordt prijsopgaaf te vragen alvorens h er toe over te gaan. De heer van Klinken deelt mede, dat de bewoner van den kleinen achterweg om verlichting heeft gevraagd; dit zou kunnen zonder noe menswaardige kosten voor de gemeente, door verplaatsing van een andere lan taarn. De voorzitter zegt toe een onder zoek te zullen instellen. De heer Geleijnse vraagt hoe het met de pomp staat. De voorzitter deelt mede opdracht te heb ben gegeven aan Roukema, doch Jieeft van dezen nog niets vernomen. Hierna sluiting der vergadering. ST.-ANNALAND Op 1 Jan 1922 be droeg de bevolking dezer gemeente 1253 m. en 1287 v., totaal 2540 z Ze Vermeerderde door geboorte met 35 m. en 23 totaal 58 en door vestiging met 31 z. en verminderde door overlijden met 17 m. en 13 v., totaal 30 en door vertrek met 75 zzoodat de bevolking op 1 Jan. '23 bestond nlt 1246 m. en 1281 v., totaal 2527 z. RECHTZAKEN. ZllERIKZEE, 23 Jan. Door de Arron- dissements-Rechtbank zijn heden de na volgende vonnissen uitgesproken: 1. J. J. N., 22 j., arbeider, wonende te Noord welle; 2. S. H., 20 j., arbeider, wonende te Noordwelle; 3. J. V., 20 j., arbeider, wonende ie ElJemeet; beklaagden 1 en 2 f 50 b., s. 25 d. h.; no|. 3 1 10 b. s. 5 d. h., wegens wederspannigheid. Eisth voor 1 en 2, 2 w. gev.str., not 3 f 30 b. s. 30 d. h.; J. S., 20 j., veldarbeider, wonende te Poortvliet, f 20 b. s. 20 d. h., wegens mishandeling. Eisch f 20 b. js. 20 d, h.; J. P., 42 j., oesterhandelaar, wonende te" Yerseke, in hooger beroep, f 0,50 b. s. 1 d. h., wegens zonder recht hebbende te zijn en zonder houder te zijn van de gedrukte of met inkt ge schreven vo. gunning van den rechtheb bende zich bevinden in de Zeeuwsche stroomen op eene_ plaats aan anderen in uitsluitend gebruik gegeven. Eisch beves- ting vonnis Kantonrechter, behalve ten aanzien van de opgelegde straf en deze te bepalen op f 60t s. 2 m. h. (Beklaagde was bij vonnis van den Kantonrechter te Zierikzee veroordeeld tot f 3 8>.) C. B., 41 j., schipper, gedomicilieerd te Stave- nisse, bij verstv, f 10 b. s. 10 d. ,h., we gens eenvoudige beleediging. Eisch f 40 b. s. 40 d. h.; S. H., 38 j., arbeider, wonende te Renesse, f 10 d. s. 10 d. h., wegens diefstal. Eisch f 10 b. p. 10 d. h.; C. B, 54 j.t schipper, wonende te Bruinisse, f 40 b. s. 40 d. h., wegens eenvoudige beleediging. Eisch f 40 b. s. 40 d. h.; A. J., 23 j., varensgezel, wo nende te Bruinisse, 1 m. gev.str. voorw., met een proeftijd- van 3 j., wegens dief stal. Eisch 1 m. gev.str.; P. D., 39 j., arbeider, wonende te Zierikzee, 2 m. gev. str,, wegens wederspannigheid en mishan deling gepleegd tegen een ambtenaar ge durende de rechtmatige uitoefening zijner bediening, bij herhaling. Eisch 8 m. gev. 4str.: P. B„ 63 j„ sigarenmaker, wonende te Zierikzee, f 3 b. s. 2 d. h,, 'wegens diefstal. Eisch f 20 b. s. 20 d. h. Vrijgesproken: G. L. van S., 18 j., vakwerkman der telegrafie, wonende te B'haven. beklaagd geweest van mishan deling. Eisch: vrijspraak. Otto—Otto «proordeeld. De rechtbank te Rotterdam heeft uit spraak gedaan in Öe zaak tegen Otto Schlesinger, zich noemende prof, Otto- Otto, beklaagd van het buiten noodzaak onbevoegd uitoefenen van de geneeskun de. De kantonrechter had hem vrijgespro ken. De rechtbank vernietigde dit vonnis en veroordeelde beklaagde tot f 100 b., te vervangen door één maand hechtenis. Zij neemt aan, dat de handelingen van beklaagde niet enkel demonstratief zijn geweest maar wel degelijk met de be doeling gedaan zijn, om te genezen. On middellijk na de uitspraak van het von nis, heeft beklaagde's raadsman cassatie aangeteekend. POST EN TELEGRAPHIE. Postcheques op nram. Van welingelichte zijde wordt aan de N.R.Crt. medegedeeld, dat bij de regee ring het voornemen bestaat, om bij de centralisatie van den postcheque- en giro dienst, welke zeer waarschijnlijk over en kele maanden tot stand zal komen, nevens de cheque aan toonder, ook de cheque op naam in te voeren. Ontslag. De van het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie uitgegane circulaire aan de hoofden van dienst, om in afwijking van de door de regeering vastgestelde regelen voor ontslag, het eerst voor ontslag in aanmerking te doen komen de onge schikte ambtenaren, is op last van de regeering ingetrokken. LANDBOUW EN VEETEELT. ZIERIKZEE. Maandagavond werd de cursus voor de practische fruitteelt, die in Nov. 1920 was aangevangen, officieel gesloten. Het bestuur der Tuinbouwver. „Schouwen en Duiveland", gevestigd al hier, was aanwezig om deze laatste les bij te wonen. Ook de Rijkstuinbouwoon- sulent, dhr. Bloemsma was overgekomen, terwijl dhr. W. den Boer, als" commissa ris van toezicht, dezen avond ook niet wilde verzuimen. Door den voorzitter der Tuinbouwvereeniging werd deze verga dering geopend. De bovengenoemde per sonen en ook de cursisten werden wel kom geheeten. In 't bizonder werd den onderwijzer, dhr. H. Balk, van Middel burg, waardeerende woorden toegevoegd, die daarna gelegenheid kreeg de laatste les te geven over verpakken en bewaren van fruit. Na het beëindigen dezer les sprak dhr. Balk den cursisten toe. In hartelijke bewoordingen bracht hij hun zijn dank voor de buitengewone aange name samenwerking in deze 3 jaren op Schouwen ondervonden. Hij sprak de hoop uit, dat de vrucht van dezen cursus moge zijn, dat degelijke vaklui worden gevormd, en dat de vriendschapsband tusschen fruittelers en hem persoonlijk sterker moge worden, opdat in deze schommelende tijden door organisatie kracht worde gevonden. Hierna dankte de voorzitter dhr. Balk en de cursisten voor hun betoonde ge trouwheid in 't bezoeken van dezen cur sus en dhr. Bloemsma voor zijn bemoeiin gen in deze, terwijl den secretaris der Tuinbouwvereeniging een woord van lof werd gebracht, daar mede door hem en dhr. Balk dezen cursus was begonnen en ook door hunne volharding beëindigd. Hierna nam dhr. Bloemsma het woord, die het f/ansche verloop van dezen cur sus memoreerde en de samenwerking met het bestuur der Tuinbouwver. besprak. Waar juist door hunne medewerking den cursus tot een goed eind is gekomen en nu half Februari een examen zal worden afgenomen, daar houdt de heer Bloemsma zich overtuigd, dat ook daarin het bestuur zijn medewerking zal verlee- nen. De heer C. O. J. Hendrikse zegde namens de cursisten dhr. Balk dank voor het gegeven onderwijs, hem als bewijs daarvan een huldeblijk aanbiedende, waar voor weer dhr. Balk dank zegde. Nadat dhr. W. den Boer nog betuigd had, dat dezen avond door haar aange naam verloop en de leerrijke lessen daar gegeven, ook hem nog tot leering waren geweest, sloot de voorzitter de verga dering, nadat alle sprekers door hem wa ren dank gezegd. De uilslag der in Westelijk-Schouwen gehouden ploegwedstrijd is als volgt: Eere-prijs: (verzilverde medaille, uitge loofd door den heer C. J. Verton te Zie rikzee), K. de Meulmeesler, Eikerzee. Burgh. Ie pr.: L. P. Blom Cz.2e pr., M. W. Dalebout; 3e pr., M. Boot Bz.; 4e pr., J. Kommer; diploma, J. Blom Lz. en M. A. Beije. Haamstede: le pr. C. Polderman; 2e pr., P. C. Hanse, 3e pr., W. A. Smallegange; 4e pr., A. B. de Vrieze; diploma, C. Goudzwaard en A. Speelman. Renesse: le pr., J. Hogerland; 2e pr. D. Kooman; 3e pr. M. v. d. Graaf; 4e pr., Joh» v. d. Werf. Noordwelle: le pr., W. Linders; 2e pr., C. Kosten; 3e pr., H. Wandel; 4e pr., P. Natte; diploma, J. Geluk en J. van As. Serooskerke. le pr., W. P. Beije Hz.; 2e pr., I. de Meij; 3e pr., J. de Meij; 4e pr., C. v. d. Werve; diploma, M. Thom son! en W. J. v. d. Berg. Ellemeet: le pr. J. de Blonde; 2e pr., D. A. Hanse; 3e pr., L. de Jonge; 4e pr., J. W, Kooman; diploma, L. Kristelijn en J. Kosten. Eikerzee: le pr. G. van As en C. Hout man; 4e pr. D. Janse; diploma, W. Bos. Duiuendijke: le pr., M. Hanse; 2e pr., J. de Meulmeester; 3e pr., C. Kloet; 4e pr., J. Frederiks; diploma: T. de Munnik en J. Kwaak. RENESSE. Vrijdagavond hielden de le den van de vereeniging „Vriendschap en Ontwikkeling" van den Bond van oud leerlingen der winterlandbouwcursussen de gewone jaarvergadering in de zaal van mej. wed. Kappers. De opkomst was vrij talrijk. Ook waren 5 donateurs aan wezig. De voorzitter, de heer M. den Boer, heette de aanwezigen hartelijk wel kom en hoopte, dat de besprekingen in het belang en ten nutte zouden zijn voor de leden en den landbouw. De notulen werden door den heer M. Beije, secreta ris, voorgelezen en onveranderd goedge keurd. De heer L. P. Hanse, penningmees ter, deed verslag van zijn gehouden be heer der geldmiddelen- De commissie, die de rekening had nagezien, adviseerde tot goedkeuring. Ontvangen was f 184,05 en uitgegeven f 158,90, zoodat de reke ning sloot met een batig saldo van f 25,15. In het bestuur werd herkozen de heer L. P. Hanse en gekozen de heer L. Kristelijn (in de plaats van C. Moelker). De voorzitter deed eenige mededeelingen aangaande den ploegwedstrijd waaraan vele leden uit geheel Westelijk Schouwen (Burgh—Duivendijke) hebben deelgeno men. Den heer B. G. Moermond, die moeite noch kosten gespaard heeft tot het welslagen van den wedstrijd, werd voor zijne vele bemoeiingen, finantieelen steun en bijzonderen ijver in dezen har telijk dank gebracht door den voorzitter. Deze bracht een keurig verslag uit van de vergadering van de Z.L.M. te St.- Maartensdijk in Nov. gehouden, waar voor hij bij monde van den heer J. C. Kooman den dank der vergaderden in- oogstte. Uit een verslag door den heer M. Beije over de aardappelproefvelden bleek, dat geen of althans weinig resul taat was verkregen. Alsnu werd het woord gegeven aan den heer C. Koop-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1