Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 8 Jan. 1923 zierikzeesche courant. advertentiên AANBESTEDING. buitenland. binnenland. Prfa per 8 maanden f 2,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ota per regel. Reclames 30 cta. p. regel Bij contract belangrijke korting 78ste JAARGANG. - No. 10874. i"««Ung oP den dag van oit llf. J. DE L002E Jr. Ultj.-RNmt U. J. KOSTEN eaTe Tóór BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziirikzik zuilen, op Maandag 16 Januari as.. des namiddags te 2 ure, tnn Raadhnize, in het openbaar, by enkele insohryving in 5 perceelen, trachten aan te besteden t Het UITVOEREN van de Onder- houdswerken, Vernieuwingen en Herstellingen aan de Gebouwen, Kunst- en andere werken der Gemeente, gedurende het jaar 1923, t. w.: Ie perceel: De Openbare Gebouwen, Poorten, Torens enz. 2e De Kaaimuren. 3o De beschoeiingen en Paal werken. 4e De Bruggen. 5e De Schoolgebouwen enz. Bestekken verkrijgbaar k f 0,90 ter Gemeente-secretarie en aan het bureau van Gemeentewerken. Aanwijzing Zater dag 13 Januari a.b., des v.m. te 10 ure. Zxmxziz, 4 Januari 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeeeter. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Ziiaizzu maken bekend; dat door hen is vastgesteld het navolgende besluit; BURGEMEESTER en WETHOUDERS van zlerikzki Gelet op art. 2 der Verordening op het in- en uitjagen van schepen in de Nieuwe Haven te Zierikzee; HEBBEN BESLOTEN: vast te stellen het navolgende TARIEF voor het in- en uitjagen van schepen in de Nieuwe Haven te Zierikzee. Artikel 1. Het jaagloen mag hoogstens bedragen: 1. voor het jagen met één paard f I 50 2. voor het jagen met twee paarden van schepen van: a, 100 ten of minder 2,50 5, meer dan 100 ton t/m. 150 ton - 8, c. 160 200 - 3,50 d. 200 250 - 4,— e. 250 ton- 5,— Na zonsondergang, voor zoneopgang, bjj barden wind of sterken vloed en bij jjsga g worden de sub. 1 en 2 genoemde bedragen met f 1,— verhoogd. Artikel t. Dit tarief treedt in werking op 15 Jan. 1913. Aldus vastgesteld doer Burgemeeeter en Wethouders van Zierikzee, den 23 Dec. 1922. A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. ZiKiKZie, 5 Januari 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. IFOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretarie. de ontwapening. De oud-premier herinnert aan een uiting van Foch tegenover hem, ni. dat hij het Duitsche leger van 1914 als het beste beschouwde, dat de wereld ooit heeft gezien. Deze uitspraak van den Franschen maarschalk levert, volgens Lloyd George, de juiste verklaring voor het uitbreken van den wereldoorlog. Im mers, indien niet het Duitsche leger vol maakter en sterker geweest was dan het Fransche of het Russische, dan was er ook geen oorlog gekomen, wat de keizer de diplomaten en de staatslieden ook mochten zeggen, denken of voornemens zijn, daar de militairen ten slotte hun volmaakt werktuig willen gebruiken. De conclusie, die Lloyd George hieruit trekt is, dat om den vrede op aarde te verzie keren, het noodzakelijk is, dat de volken hun aanvalsmiddelen verminderen, daar zonder ontwapening verdragen en over eenkomsten in het geheel geen waarde hebben. Daar het tegenovergestelde plaats vindt, moet de betreffende toestand van het tegenwoordige Europa ernstige onge rustheid wekken, en dat nog wel, terwijl de beide groote militaire mogendheden van midden-Europa zijn verdwenen. Na gewezen tc hebben op de gewel dige bewapening van Frankrijk, vraagt Lloyd George zich af tegen wien dat alles gericht is, daar de republiek geen strijdmacht van 700.000 man noodig heeft om Duitschland in bedwang te houden. Het andere geweldige leger van Europa, zegt Lloyd George verder in zijn artikel, is het Russische, dat 800.000 man telt. De gebeurtenissen van de laatste jaren hebben die zou worden terugbetaald, als de Fran sche schuld aan het Vereenigd Koninkrijk zou zijn terugbetaald. Vervolgens kwa men de beide regeeringen overeen, dat het billijk zou zijn, dat de interest van het goud dat aanvankelijk een rente- looze leening was geweest zou worden betaald, zoodra het Vereenigd Koninkrijk het goud werkelijk had uitgegeven. De interest zou op het crediet van de Fran sche regeering worden gebracht, en dit is gedaan. Aan de Fransche regeering is officieel daarvan mededeeling gedaan toen het goud naar Am. werd overgebracht. Het hongerend Busland. De in Belgrado verschijnende „Novoje Wremja" bericht, naar aanleiding eener mededeeling van „Russopress", dat 400 duizend hongerlijdenden uit Rusland op weg naar Moskou zijn. De sovjet-regee ring zond troepen uit om deze menigte, van wier komst in Moskou men zich uit den aard der zaak weinig goeds voor stelde, te dwingen naar hare haardste den terug te keeren. De leider der Oekrainlsche opstandelin gen verklaarde, dat hij de beschikking heeft over 20 detachementen, die van wa penen en munitie, ja zelfs van machine geweren en kanonnen voorzien zijn. Dit oorlogstuig hebben de dorpelingen in ruil voor levensmiddelen, van soldaten van het Roode leger gekregen. De president van den Oekraïnischen Uitvoerenden Raad zeide, dat vijf m'tllioen hongerlijdenden in de Oekraïne door den Staat moeten Verzorgd worden. De bevolking is in de Men zij dus voorzichtig. Een kennis geving eener geldzending (w.o. de wet mede verstaat vreemde muntspeciën, bankpapier, coupons, postwissels, chèques en ander handelspapier) is in elk geval aan een zegelrecht van f 0,10 onder worpen, al wordt het bedrag van de zen ding niet genoemd; dus ook een brief kaart met de mededeeling: „ik heb uwe remise ontvangen", zelfs een visite-kaartje met een paar woorden of letters er op, die het ontvangen van een geldzending bevestigen. De eenige uitzondering op de zen regel betreft ontvangst-melding van bedragen beneden f 10, mits dit bedrag in dit stuk uitdrukkelijk wordt genoemd. De mededeeling b.v.: „ik heb uwe remise van f 8 ohtvangen" is dus vrij. De boete van f 100, op overtreding ge steld, is verschuldigd door hem die het stuk heeft onderteekend; in geval van niet-onderteekening door den „uitgever" van het geld. Degene, aan wien het niet behoorlijk gezegelde stuk is gezonden moet dat, onder opgaaf van naam en woonplaats van den afzender, binnen één maand aan 's Rijks ambtenaar aanbieden, op straffe van aansprakelijkheid voor de boete. jcwui .viiijom tun wv. 1qu.j.1- jaivu ikuuvu - echter aangetoond, dat het Russische leger i laatste weken in de gouvernementen Che- I pAlli' II."i .i n.i 1 'ïi An HiAl nAr W'i fllnAl i.l/ Wat zal Frankrjjk doen? Natuurlijk roert Tardieu zich in deze dagen geducht in zijn blad, l'Echo Natio nal. Frankrijk zoo schreef hij in het num mer van Donderdag, toen dus de onmo gelijkheid reeds gebleken was om de kloof tusschen het Engelsche en het Fransche plan te overbruggen, Frankrijk heeft geen keus meer. Het gelóóft en het bewijst, dat Duitschland sedert drie jaar niet heeft willen betalen. Groot-Brittannië antwoordt Frankrijk met bijna de geheele Duitsche schuld kwijt te schelden, welke schuld Duitschland niet mag en niet moet be talen. Daarvan is het gevolg, dat de eenige onaantastbare schuldvorderingen niet de Fransche noch de Belgische en ook niet de Italiaansehe schuldvorderin gen zijn, maar de Engelsche. Wat ook de afloop van de conferentie te Parijs zal zijn, dit verschil zal blijven bestaan. De verplichting om een positieve politiek vast te stellen op den grondslag van de verdragen, die Amerika geweigerd heeft te ratificeeren en die Engeland van de hand wijst na hen geratificeerd te hebben, doet zich dus voor Frankrijk op onaf wijsbare Wijze gevoelen. Duizenden en duizenden Franschen hebben gewenscht, dat Engeland de onrechtvaardigheid van zijn aanspraken zou begrijpen en dat het gemeenschappelijk werk tusschen Enge land en Frankrijk voortgezet zou kun nen worden. Het is niet de schuld van de Franschen. wanneer men thans noodzaakt is te twijfelen of zulk een Werk mogelijk is. Wanneer Frankrijk drie jaar lang minder toegegeven had, dan zou Frankrijk zich waarschijnlijk de hui dige crisis bespaard hebben, die per slot niet anders is dan een oredietbrief, ge trokken op zijn zwakheid, een zwakheid, die in het verleden gebleken is en waar op voor de toekomst gerekend wordt. Maar of men het wil of niet, de crisis Is geopend. Voor de Franschen dus slechts een enkele plicht: met de volken, die, als Frankrijk, willen dat de internatio nale wet geëerbiedigd wordt, het middel vinden om uit die crisis te komen, zelfs zonder de Angelsaksische medewerking. Het woord, zoo besluit Tardieu, is aan de regeering. Lloyd George over de ontwapening. In zijn vijfde artikel, dat de „D. Allg. Ztg.'" publiceert, bespreekt Lloyd George alleen een sterk werktuig voor de ver dediging is, doch onbruikbaar is voor an dere doeleinden. Intusschen bevindt zich elk Europeesoh land in betalingsmoeilijk heden. behalve Qroot-Brittannië, dat zijn leger verminderd heeft. Lloyd George be sluit zijn artikel met de woorden: Het economisch herstel van Europa wordt door de kosten van het nieuwe militaris me in Europa ernstig belemmerd, 't Oude continent werpt met beide handen den honden van den oorlog het brood toe, waarmede zijn kinderen gevoed moeten worden. Eens zullen deze honden zich op de kinderen werpen en ze verscheuren. De nlcawe Tarkiche hoofdstad Het bericht dat de Turksche nationa listen besloten hebben Konstantinopel als hoofdstad van Turkije op te geven en het voor hen veiliger gelegen Angora voorgoed te maken tot hoofdstad van het Turksche rijk, wordt volgens een bericht uit Konstantinopel bevestigd. Het bericht heeft consternatie gewekt in de diplomatieke wereld en de gezanten van de neutrale mogendheden zien niet zon der bezorgdheid den dag tegemoet, waar op zij de uitnoodiging zullen ontvangen. om zich te Angora te komen vestigen. Want Konstantinopel te verlaten om naar Angora te gaan staat gelijk met den koesterenden zonneschijn te ontvluchten om zich in een killen mist te begeven, en beteekent het verlaten van bekoorlijke paleizen met welriekende tuinen en de blauwe wateren van de zee van Marmora voor de sombere, grijze huizen, de nauwe bochtige straatjes, het ruwe klimaat en de onherbergzame streek van Angora. Een Fransch consulair agent die her haaldelijk te Angora verblijf heeft ge houden, zeide tot een vertegenwoordiger van de „Times": „Konstantinopel verla ten voor Angora is krankzinnigenwerk. Geen enkel lid van het diplomatieke corps zal de tegenwoordige hoofdstad willen verlaten voor dat onbewoontare oord. Bovendien zouden de Europeanen het kli maat van Angona niet kunnen verdragen. De winters zijn er buitengewoon streng; sneeuw en modder maken de nauwe straatjes onbegaanbaar, aoodat het ver keer er vrijwel onmogelijk wordt. De zomers daarentegen zijn er verschoeiend heet en nergens wordt de hitte der felle zonnestralen door eenige schaduw van bootnen of struiken getemperd. Daar komt nog bij dat er in Angora niet de minste afleiding is, dat de Arme niërs die er wonen voor Europeanen geen conversatie zijn en dat de huizen zonder eenig comfort zijn. Men begrijpt dus, dat onder deze omstandigheden de diploma ten die verwend zijn door de weelde der paleizen van Pera en de zomerver blijven van Therapia. zullen aarzelen om zich te gaan vestigen aan de oevers van de Enguriehsoe, te midden van hande laars in dierenvellen en tapijten, in de meest onherbergzame van alle hoofdste den. Dat het intusschen de Turken ernst is met hun plan om van Angora ide hoofd stad des rijks te maken blijkt wel hier uit, dat de Turksche regeering besloten heeft, zooveel mogelijk den aanleg fe bespoedigen van een nieuwe spoorlijn van Erzeroem naar Angora, aansluitend bij' de bestaande lijn naar Kars, waar door een directe spoorwegverbinding via Tiflis en Batoum met Moskou wordt ver kregen. Het Fransch» goud. De Eng. afvaardiging te Parijs heeft een communiqué uitgegeven nopens hot Fransche goud-deposito in Engeland. Dit zegt, dat het voorstel om dit goud te ruilen voor het grootste deel van de Fran sche schuld overeenkomstig de schikkin gen'is, te Calais getroffen, ten tijde dat dit in 1916 gedeponeerd toen dit ter beschikking van de Britsche schatkist werd gesteld als een leening, row, Jekaterinoslaf en Kief herhaaldelijk in opstand gekomen. Met de wapens in de vuist vielen de insuregenten de Staats- opslagplaatsen van levensmiddelen aan, die volkomen leeggeplunderd werden. Do i '-moord z*ak. Omtrent het van de beide ver oordeelden in ford-moordaffairc is thans zekerheid taan. De Engelsche minister van Binr. jdsche «aken heeft verklaard, dat hij .ia nauwkeurig onder zoek van alle omstandigheden van den moord geen aanleiding heeft kunnen vin den de 28-jarige modiste mrs. Thompson of den 20-jarigen hofmeester Bywater voor gratie voor te dragen. Zij zullen hun daad dus met het leven moeten boeten. In 20 jaar is er in Engeland geen moordenares opgehangen. De terechtstel ling der beide veroordeelden zal Dinsdag plaats vinden. Mrs. Thompson zal wo-den terechtgesteld in de vrouwengevangenis, terwijl Bywater wordt opgehangen in de gevangenis van Pentonviile. Eorste Kamer. De leden der Eerste Kamer zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dins dag a.s., 's avonds half 9. De aleuwo leenin g. De inschrijving op de eerste serie eener leening, die onze geconsolideerde staats schuld zal doen toenemen met 350 milli- oen gulden, is aangekondigd. Deze leening is noodig gebleken ten einde een deel der vlottende schuld af te lossen. Op 18 December j.I. was deze reeds tot bijna 813 millioen gestegen. Wordt de nieuwe leening in 1923 in haar geheel geplaatst, voordat op de andere Jeeningen aflossing heeft plaats gehad, dan zal hierdoor schrijft de H. P. het bedrag der geconsolideerde schuld de 3 milliard overschreden hebben, en zal deze schuld, die reeds in 1887 ruim 1 milliard bedroeg en dit bleef tot in 1915, in de periode van 1916—23 bijna verdrie ooudigd zijn. Ter geruststelling van mogelijke pessi misten wordt in de Mem. v. Toelichting tot het leenings-ontwerp het vertrouwen uitgesproken, dat met deze nieuwe lee ning waarschijnlijk de periode van de groote leeningen afgesloten zal zijn. Rustte in 1901 op elk Nederlander nog een sohuld van f273. aangegaan ten be hoeve van Rijk, provinciën en gemeenten te zarnen, in 1906 en 19ll is dit bedrag gedaald tot resp. f 269 en f 262. Daarna is dit bedrag toegenomen tot f 464 over 1920, waarvan achtereenvolgens f 322, f 16 en f 126 ten behoeve van het Rijk, de pro vinciën en de gemeenten. Op 1 Januari 1923 zal de Rijksschuld per inwoner ge stegen zijn tot. f387, welk bedrag na plaatsing der nieuwe leening weer zal stijgen tot f 433. Een troost moge het zijn, dat tegenover deze steeds toenemende schuldenlast, de bezittingen van Rijk, pro vinciën en gemeenten mogen gesteld wor den. De Zegelwet. Wie bericht van ontvangst wenscht te geven van geïnde gelden, die mag zich Wel goed bedenken over den vorm, waar in hij dat doet. Men zondigt vaak uit onwetendheid. Zoo kwam het Hdbl. het volgende geval ter oore. Een illustratrice had van een uitgever per giro een bedrag ontvangen, en schreef dezen een brief kaart, waarop ze voor de zending be dankte; eigenlijk alleen uit beleefdheid, want het bewijs van overschrijving be rustte natuurlijk bij den uitgever en gold als quitantie. Een belastingambtenaar die de papieren van den uitgever inspecteer de .ontdekte de briefkaart en de schrijf ster ervan werd met f 100 beboet aonder voorafgaande waarschuwing. UH Siad en Provlnole ZIERIKZEE. Dat een liederen- en voor drachtavond bij een groot deel van het publiek gewild is, bleek weer Vrijdag avond, toen in de volle Concertzaal, me vrouw de Wijs—Mouton, de componiste van vele cabaretliedjes, optrad. De voor zitter, de heer Prakke, riep haar namens het Nutsdepartement een hartelijk wel kom toe. Vele door haar voorgedragen liedjes waren bekend, daar zij reeds eer der in sommige bladen verschenen, doch ze kregen voor ons nieuwe bekoring, toen zij door de componiste zelf met luitbegeleiding „oon amore" werden voor gedragen. Mevr. de Wijs—Mouton weet haar audi torium te boeien en aangenaam bezig te houden door haar leuke liedjes cn lui mige voordrachten, waarvan die in ,,'t Haegsch" vooral in den smaak vielen van "t talrijke publiek, dat niet karig was m:t 2ijn bijvalsbetuigingen. Het repertoire van de liederen en voor drachten scheen onuitputtelijk, terwijl op verzoek ook nog enkele van haar bekende liedjes ten beste werden gegeven. Het publiek scheen aan 't eind van de zen Nutsavond opgetogen door 't vele mooie en pittige, dat ten gehoore was gebracht. We roepen mevr. de Wijs een tot weerziens toe Verschenen Is het eerste nummer van „Het Zeeuwsche Volk", het nieuwe weekblad voor het partijgewesl Zeeland der S. D. A.P., dat in de plaats komt van de opgeheven „Baanbreker". De heer mr. R. Koole, geb. alhier, thans algemeen procuratiehouder der Am- sterdamsche Bank te Amsterdam, is be noemd tot mede-directeur van de bijbank dezer instelling te Rotterdam. NOORDGOUWE. De bevolking bestond op 31 Dec. 1921 uit: 419 mannen en 450 vrouwen, totaal 869 personen. Gedurende 1922 vermeerderde ze wegens vestiging met 48 m. en 57 vr. totaal met 105 personen; wegens geboorte met 11 m. en 16 v. totaal met 27 personen. Samen met 59 m. en 73 v. totaal met 132 jper- sonen, en verminderde ze wiegens ver trek met 35 m. en 50 v. totaal met (85 personen; wegens overlijden met 7 en 5 v. totaal met 12 personen; samen met 42 m. cn 55 v. totaal met 97 'per sonen, zoodat de bevolking op 31 Dec. 1922 bestond uit 436 mannen en 468 vrouwen, totaal uit 904 personen. BRUINISSE. De nieuwjaars-collecte bracht hier f 265 op. ST.-ANNALAND. Onder voorzitterschap van dhr. A. Goedegebuure Az. Jr. hield de scherpschuttersvereenlging „Prinses Ju liana" Donderdag 4 Januari ten huize van den heer W. Rijnberg haar 13e algemeene jaarvergadering, welke door 49 van de 84 leden werd bezocht. Uit de rekening bleek, dat de ontvangsten met inbegrip van 't goed slot van '21 hadden bedragen de som van f 699,756, waartegen was uit gegeven f 487.315, zoodat er een kassaldo was van f 212,44. De voorzitter, welke aan de beurt van aftreding was, werd bij groote meerderheid van stemmen herko zen, evenals de baancommandant, de heer M. P. Duijzer. Besloten werd voor reke ning der vereeniging een buks aan te schaffen, daar de munitie voor dat wapen betrekkelijk goedkoop is, terwijl pogingen zullen aangewend worden om een ring van dergelijke vereenigingen op dit eiland te stichten met het doel meer samenwer king te verkrijgen en onderling om beurt wedstrijden te organiseeren. de dochter hem uit een café haalde, ont stond er in huis ruzie. De vader maakte zich kwaad en bracht de dochter een klap toe, waardoor bet meisje zóó ern stig werd getroffen, dat haar linkeroog geheel vernield werd. Het oog moest verwijderd worden en het meisje zal haar heele leven ongelukkig blijven. Bekl. zei, dat hij de mishandeling in een vlaag van drift heeft gepleegd. Hij was zoo kwaad geworden, omdat zjjjn dochter den vloer niet geboend had. Hij zeide veel spjjt van het gebeurde te heb ben. Het O.M. zeide, dat de mishandelde dochter verzocht had geen vervolging in te stellen. De zaak was echter te erg, om de vervolging te staken. Spr. vroeg veroordeeling van bekl. tot acht maanden gevangenisstraf. Een oaecrljjke Bykso^tranger. Te Winschoten heeft terecht gestaan Jan Wielens. 47 jaar, ontvanger der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Blyham, thans gedetineerd, die volgens de dagvaarding in het tijdvak van Janu ari 1921 tot en met Nov. 1922 op ver schillende tijdstippen opzettelijk een be drag aan bankpapier, zilverbons en con tanten ten bedrage van ongeveer f 9000, toebehoorende aan den Staat der Ne derlanden. heeft verduisterd en zich we derrechtelijk toegeëigend. Als getuige wordt gehoord de heer J. Andrae, inspec teur der belastingen. Hij ontdekte 22 Nov. een fout en twee dagen later verklaarde bekl. vrijwillig, dat de fout veel grooter was. Get. vroeg aanslagbiljetten op, die of veel later of heelemaal niet werden geboekt, toen de gelden werden ontvan gen. Totaal wordt f 12000 gemist. Get. deelt nog mede, dat bekl. 30 jaren uitstekend zijn plicht heeft gedaan. In vloedrijke menschen gaven van bekl. de meest gunstige getuigenissen. In 1919 werd hij ontvanger te Blijham, bij wijze van onderscheiding, na 30 jaren dienst fn on dergeschikte betrekkingen. Get. houdt be klaagde in geen geval voor een slecht mensch. maar wel is hij zwak van karak ter. Was bekl. klerk gebleven, dan was het misschien goed gegaan met hem, on gunstige omstandigheden werkten mede, dat bekl. ten slotte is gevallen. Beklaagde bekent de feiten. Het O. M. vindt wel verzachtende omstandigheden aanwezig en eischt zes maanden gevangenisstraf met aftrek der voorloopige hechtenis. Pleiter dringt aan op een voorwaardelijke straf met een behoorlijken proeftijd. RECHTZAKEN. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Op muzikaal gebied worden we In Zie rikzee niet verwend, en daarom Is 't zeker goed. dat er eindelijk eens iets goeds zal zijn te hooren. (Zie de desbetreffende ad vertentie van 't concert in de Concert zaal) 't Concert staat onde* leiding van den heer S. Klimmerboom. Wat hij In de jaren zijner inwoning alhier als con certgever heeft georganiseerd, mag wel uitmuntend worden genoemd. Het pro gramma ziet er keurig en vol afwisseling uit; met 't volste vertrouwen kunnen we veel genot verzekeren. In den regel lijden dit soort uitvoeringen aan gebrek aan belangstelling; de oorzaak er van wordt zoo juist omschreven in het artikel „Een Asschepoetster" in de Z.zeesche Kerkb'. van 5 Januari, waarin de geachte schrij ver er van de juiste snaar heeft aange roerd, waarvoor hem langs dezen weg een woord van dank moet worden ge bracht. Laten we echter den moed niet zakken, niet schreeuwen voor men ge slagen is, doch hopen en ook verwachten, dat op a.s. Woensdagavond een groote stroom belangstellenden zich naar de Con certzaal zal begeven. KERKNIEUWS. Hardvochtig vadt r. Een 55-jarige los werkmah te Rotter dam had zich voor de rechtbank aldaar te verantwoorden wegens zware mishan deling, geoleegd op zijn 20-jarige doch ter, meldt de „Msb.": Bekl. woonde met zijn dochter te zamen. Het meisje werkte op een fabriek en gaf al haar geld af; bovendien deed zij voor haar vader de huishouding. Bekl. maakte veel misbruik van sterken drank en toen op een avond Nad. Herv. Ktrk. Beriepen: Te IJzendoorn, P. Bokma te Schiedam. Te Aalburg en He©9beeii (toez.), D. Bax te Noorden. Gtraf. Kerkeo. Beroepen: Ta Wyokel en Balk W. Moene, cand. te Leiden Chr. Garaf. Kart. Aangenomen: Naar Nieuwa-Pekala, P. de Smit te Oud-Beierland. Bedankt: Voor Sliedreoht, L. H. van der Meiden te Dordtrecht. Geref. Gera. BRUINISSE. Woensdagavond 6,30 nre Ds. Keraten van Ioraeko T'AN~HFTNDE EN>EBT7~~ Onder de bedreiging van een af zonderlijk Fransch militair optreden slui ten alle partijen zich in Duitschland aan een. f I Men verwacht, dat Frankrijk, Bsl- gië en Italië tot overeenstemming zullen konm om het Fransche voorstel betref fende een moratorium met onderpanden toe te passen. De opbrengst van de Noorsche vis- scherij heeft in het afgeloopen jaar 80 millioen kronen bedragen, tegen 55 het jaar tevoren. 1 De Amerikaansche Senaat heeft een motie, welke het terugroepen der Am. troepen aan den Rijn inhoudt, aange nomen. Het werk in de Antwerpsehe haven wordt morgen Dinsdag hervat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1