Zierikzeesche «fe Nieuwsbode Buitengewone Opruiming. B. H. IDELER, l&.JIIRGENS' Vrijdag 5 Jan. 1923. zierikzeesche courant. "ëerst^bladT 109 I Op alle gebied koopjes.] I Men doel hiermede rijn voordeel. r FUNXTE DUflAUT HEL1NGE VERVANGT NATUURBOTER P gardenfokkerij. DIENSTPLICHT. ZEELANDIA" BELDEROK ROO binnenland. ABONNEMENT: Prö# per 3 maandan f 1,50, fraaoo per poet f 1,80. Yoor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonder! yke nummers 5 eent. Verschijnt Maandag.. Woensdag on Vrijdag. 78ste JAARGANG. - No. 10873. Dl f. k J, DE LDOZE Jr. UltgMct. U J. OSTH ADVERTENTIËN s van 1—3 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 eke. per regel. Reclames 30 ets p. regel. B\j oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór I! ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. van onze Aanbevelend, ZIEKIKZEE. SS3!*RÖSaa9B«*5«K9. De BURGEMEESTER van Ziïrikzee her innert, dat volgens artikel 23 der Paardenwet 1918 (Staatsblad no. 419) ieder, die eigenaar of houder is van een tweejarigen of ouderen hengst, verplicht is hiervan bij den Burge meester der gemeente zjjner inwoning aan gifte te doen binnen een maand nadat de hengst twee j ar is geworden of in zjjn bezit is gekomen, alsmede vóór den eersten Februari van elk jaar. Du Burgemeester geeft van deze aangifte kosteloos een bewijs af, volgens een door den Minister vair Landbouw, Nijverheid en Handel vastgesteld model. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien gulden. Ingevolge artikel 24 der wet 18 de eigenaar of houder van een merrie, welke een veulen heeft geworpen, verplicht, zoolang het veulen niet is gespeend, om op vordering onmiddel lijk hot betreffende dekbewjjs (waarmede een veiklaring, gewaarmerkt door het be voegde gezag eener buitenlandsche gemeente, dat de merrie in die gemeento is gedekt, wordt gelijkgesteld) te vertoonen aan do in het eerste lid van artikel 37 bedoelde ambte naren. Het is dus noodzakelijk, dat bedoelde eigenaars of houders bjj de dekking van de merrie een dekbawiis van. d« Koudon dor hengstén vragen. Overtreding wordt gestraft met een geld boete van ten hoogste f 100,—. ZibsiXZB?., 4 Januari 1923. Do Burgemeester voornoemd, A. J. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE. Bekendmaking van uitspraken lnztkê vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zieriizee brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van Zjjne Excellentie den Minister van Oorlog, d.d, 2 Januari 1923, afdeeling Dienstplicht. Bureau Vrijstellingen, aan LEENDERT VAN MAANEN, dienstplichtige van de lichting 1922, niet ingang van 1 Maart 1923 voor één jaar viijstelling van den dienstplicht is ver leend, wegens kostwinnerschap. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegen woordiger b. door elk der overige voor deze gemeento voor dezelfde lichting ingeschreven per sonen of door diens wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift, daartoe aan de Koningin te richten, moet met redenen zgn omkleed en worden ingediend bij den burgemeester ter Secretarie dezer gemeente. De burge meester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Zierikzk3, 4 Januari 1923. De Burgemeester voornoemd A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Algemeen Overzicht. Men kan niet zeggen, dat het nieuw aangevangen jaar sch'tterende perspec tieven open: nopens de i algemeenen toe stand in 't politieke wareldgebeuren. Kunnfen w 1922 ge rus i betitelen als het conferentiejt ar bij uitnemendheid, 1923 be looft geen aidere benam'ng te zullen krij gen. We beginnen alweer met een confe- rèntie en we die van Pr rijs, die wat be langrijkheid betreft, niet voor haar voor gangsters be'ooft onder te zullen doen. De eerste .sitting is Di isdag gehouden. Zij was geh( el gewijd a tn de mededee lingen van tie door de Britsche, Fran- sche en Italaansche rei;eering kenbaar gemaakte plannen. Wat het Fransche pl in betreft, het wenscht de loken.de ond ïrpanden waar door de Fransche regeeiing een bedrag van een milliard goudmar s per jaar denkt te kunnen verkrijgen. De Fransihe regeer} ng doet lei te- lijk niet anders, dan zich bereid verkla ren voor een tweetal jaren, de Duitsche betalingsverpFchting tot een milliard te ryg te breng< n. Daardo >r zou het voor deel, dat van een moratorium zou mogen worden verwacht, geheel te niet gedaan worden, omdat een ffnancieele last voor Duitschland van een milliard gouden mar ken, naast de ontzaglijke kosten van het bezettingsleger en naast de leveringen in natura, die eveneens zouden moeten door gaan, zoo zwaar is, dat een financieel herstel van Duitschland op deze wijze onmogelijk zou zijn. Hef voorstel van Britsche zijde is van geheel anderen aard. De Britsche regeering heeft wel de be doeling om "Duitschland in staat te stel len zich financieel te herstellen, omdat het alleen dan aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Maar zij stelt zich daar bij dan tevens op het standpunt dat men die verplichtingen moet verminderen, zoo dat het ook aan Duitschland, nadat het Weer op adem is gekomen, practisch mogelijk zal zijn ze te vervullen. Bonar Law wenscht aan Duitschland een moratorium te verleenen, gedurende welken tijd van Duitschland niets wordt gevorderd, behalve enkele leveringen in natura, waarvan de waarde bij latere be talingen zal worden verrekend. Bij een vergelijking der cijfers van het Engelsche voorstel met de oorspronke lijke van 1921, komt men tot de conclu- dat Engeland de rekening der ver goeding belangrijk wil verlagen. Aan het Engelsche plan is ook een regeling van de quaestie der intergeal- lieerde schulden verbonden. Indien de geallieerden in het Engelsche voorstel zouden toestemmen, is Engeland bereid groolendeels de intergeallieerde schulden te annuleeren. Het belangwekkende voorstel is zoo- als de berichten uit Parijs al te verwach ten gaven door de Fransche regeering nadrukkelijk, afgewezen. Poincaré wenscht het niet te aanvaarden als grondslag voor de besprekingen, omdat hij in geen geval toe wil stemmen in 't verleenen van een moratorium, dat niet steunt op door hem noodzakelijk geachte waarborgen. De Fransche premier ziet in het Brit sche voorstel een herziening van 't veel becritiseerde verdrag van Versailles. En jdat is een teer punt, waaraan niet getornd mag worden, hoewel het voor dc rust en veiligheid in Europa gewenscht is, juist dat verdaag iets te verzachten. Men had in Frankrijk gerekend op een an dere politiek toen Lloyd George aftrad en van Bonar Law verwacht dat hij een anderen geest zou scheppen in de En tente-sfeer. Het zijn niet alleen de twee politici, wier meeningen met elkaar te Parijs in botsing kom;n, maar hier staan tegenover elkaar dn opvattingen van volken, n.I. het Engelsche, meer nuchter, practisch en het Fransche, heetbloedig en doortastend. De Italianen en Belgen hellen over naar hel Fransche standpunt, hoewel m?n van hen verwacht, dat zij de verzoening tusschen de twee vrien den zullen weten te bewerkstelligen. De laatste hedenmiddag ingekomen be richten melden echter reeds dat de con ferentie Donderdagavond is geëindigd. Het is onmogelijk gebleken de meenings- verschillen te overbruggen. Hedenmiddag is de Eng. delegatie het Kanaal over gestoken, nadat Bonar Law verklaard had, warms vriendschap voor 't Fransche volk te koesteren en Poincaré van zijn kant een gelijkluidende verklaring jegens de Engelsehen had afgelegd. Met dat al is de poging om tot elkaar te komen mislukt. Zal thans Amerika zijn machtige slem laten hooren en zijn invloed aanwenden om Europa uit de impasse te verlossen? We wachten met belangstelling den loop der verdere ge beurtenissen af. BUITENLAND. Het bezette Duitsche gebied. In het Hamburgsehe weekblad „Das de mokratische Deutschland" geeft een En- gelsch journalist, die het bezette gebied heeft bezocht, zijn oordeel over het door de Franschen bewaakte deel. Hoewel hij meent, dat de Duitsche klach ten over de zwarte troepen overdreven zijn, keurt hij toch het gebruik dier troe pen af, daar zij andere zeden hebben dan de bewoners van W.-Europa. De Rijn, zoo constateert hij dan verder, is de mili taire grens van Frankrijk geworden. Het door de Fransche troepen bezette gebied wordt gébruikt als één groote oefenplaats voor recruten. Geheele regimenten komen en gaan. zoodat de sterkte van het Fran sche bezettingsleger voortdurend wisselt. Nieuwe kazernes en oefenplaatsen worden aangelegd alsof de bezetting blijvend moest zijn. En hij besluit: De tailooze kleine speldeprikken, de willekeur, het onrecht enz. hebben geleJd tot 't eenig mogelijke resultaat eiken dag, elk uur neemt de diepe en bittere haat toe, die niet vergeten en vergeven zal, zoolang deze generatie leeft. Een grootsoheepsohe ;teuuTcrteening. Naar dc correspondent van de „Frankf. Z." te New-York mcldl, is in N.-Arnerika de meest-grootscheepsche steunverleening voor Duitschland op touw gezet, welke daar te lande ooit gezien is. De bedoe ling is in de eerste plaats kinderen, stu denten en degenen uit den middenstand, die hun armoede en ellende niet aan de groote ldok hangen te .steunen. De meest bekende Duitsch-Amerikanen te New-York hebben de handen ineen gelegd teneinde over geheel Amarika een campagne te voeren en een organisatie te scheppen, waarvan de leden zich verplichten ge durende geruimen tijd geregeld waar schijnlijk maandelijks een bepaald bedrag voor de steunverleening te storten. In de eerste vergadering werden al dadelijk 20,000 dollars ter beschikking gesteld al leen voor den opzet van de organisatie. Een staf schrijvers is bezig uit de kiezers lijsten alle in Duitschland of Oostenrijk geborenen op te teekenen. De stad wordt dan in distrikten verdeeld en ieder kie zer zal persoonlijk door een commissielid bezocht. Alleen in New-York hoopt men op die wijze 50,000 personen te win nen. Volgens deze methode zal overal te werk worden gegaan. Ook zullen groote inzamelingen worden gehouden, zoo o.a. te New-York in deze maand nog, waarbij senator Borah het woord zal voeren. Het ligt in de bedoeling slechts bij uit zondering geld over te zenden. In het algemeen zal de hulp bestaan in levens middelen en kleeding. Het milliard Franseh goud. Bonar Law heelt medegedeeld dat bet door Frankrijk en Italië in den loop Vi\. den oorfog te Londen gedeponeerde goud naar de Vereenigde Staten is gezonden. De Fransche bladen maken zich tot tolk van den pijnlijken indruk, door deze me- dedceling in politieke en financieele krin gen gewekt. Het Journal herinnert eraan, dat het milliard Franseh goud tijdens den oorlog naar Engeland is overgebracht op het nadrukkelijk verzoek van den Britschen financieelen dienst, die aan Frankrijk had voorgesteld zich zelf te belasten met het koopen van de Vereenigde Staten van datgene wat Frankrijk noodig had om den strijd voort te zetten. De Engelsche fi nancieele dienst had aangevoerd, dat het deposito van het milliard goud het En gelsche pond moest consolideeren en in staat stellen goedkooper te koopen. Toen de /Fransche financieele dienst hier tegen inbracht, dat de Combinatie de kans op leverde de stabilieit van den frank in ge vaar te brengen, hebben de Engelschen herhaaldelijk plechtig geantwoord, dat zij na den oorlog het noodige zouden doen opdat alles weer op zijn pooten terecht zou komen. Het betreft hier dus, zeggen de bladen, volstrekt geen onderpand of waarborg, maar een deposito, waarvan de eenige bedoeling was het Franseh; krediet te beschermen. Het deposito is te goeder trouw gestort in het gemeen schappelijk belang van de tbndgenoo- ten. Het bedrag behoort aan de Bank van Frankrijk, een particulier orgaan, die het geregeld doet verschijnen op haar weekstaten. Ken gevecht met een leeuwin. De Manchester Guardian bevat het verhaal van een worsteling tnsschen mr, Harst, een kolonist in Tanganyika Territory (het vroegere Dnitsch-Oost- Afrlka) en een leeuwin. Hy was op jaoht met enkele inboorlingen en kwam een leeaw op het spoor, dien by in de bnnrt van een bosoh van diohte struiken onder sohot kreeg. Hy raakte het dier, dat zich in de struiken terugtrok. Mr. Hurst gaf daarop dsn dry vers last het dier op te stooten; toen zy het bosoh begonnen af te kloppen, kwam in plaats van het verwaohte gewonde dier, plot seling een geweldig groote leeuwin voor den dag. Zij viel reoht op den jager aan. Toen zy vlak by hem was, schoot de koelbloedige kolonist, en trof haar in den sohouder. Het dier vlei neer, doch voordat de jager kans kreeg te herladen, was het weer op de been, sprong nogmaals, en sloog den man met haar rechtervoorklanw tegen den grond. Daarop volgde een wanhopige worste ling; mr. Hurst had zyn geweer weten vast te houden en hy stak dit het dier in de keel. Het wapen brak af en de stalen loop bleef in de keel zitten. Een oogenblik zonk de leouwin terug, om zich van deze last te ontdoen, waarin zy na veel gekuch en gehoest slaagde. Voordat mr. Hurst op de been komen kon, was zy weer by hem, nam hem in de bek als een terrier een rat, en schudde hem heen en weer. Op het oogenblik echter, dat de jager zijn be wustzijn begon te verliezen, liet zy hem plotseling vallen, deed een paar wanke lende stappen en viel dood neer. De kogel en de stalen loop door de keel, hadden hun uitwerking niet gemict. Teen de jager weer by zya bewust zijn kwam, lag hy in een hut, omringd door zyn trouwe helpers, die tydens den stryd hun toevlucht in een boom hadden gezocht, en vandaar uit alles met be langstelling gade geslagen- By was deerlyk gewond, doch denkt het er beter af te brengen dan de leeuwin. Trotski tegen Amerika. Naar do Chicago Tribune meedeelt, hesft Trotski in een geheime byeen- komst ran het al-Bussische parlement, een rede gehouden die 3 nur duurde, waarvan hy een nur wydd© aan Amerika. Twee karakteristieke uitdrukkingen kwamen in dit betoog over Amerika voor: ,De Amerikaanache bourgeoisie 1b verzadigd van het bloed en het goud van Europa", en ,De Amerikaansche bourgeoisie heeft haar handen gewarmd aan het Europeesche oorlogsvuur, maar wanneer het vuur der Europeeache revolutie oplaait, zal de Amerikaansche bourgeoisie er door verteerd worden". Op die woorden volgde donderend applaus en eveneens op Trotski's be lofte, dat, wanneer da Europeesche revo lutie uitbreekt en Amerika n&tuuriyk zyo graan zendingen naar Europa stop zet, Rusland gereed zal staan om alle revolntlonnalre landen van koren to voorzien. In Trotski's jaarrapport over de voor uitzichten heet het: ,AU een mach tige toren van Babel dreigde de Ameri- kaanaohe industrie Ineen te storten, toen de oorlogstnarkten verloren gingen maar het Amerikaansche kapitaal kreeg de Duitsche en de Britsohe markten in handen, dank zy welke Amerika thans omhoogkomt, terwyi Europa verzinkt." Trotski gat een zeer pessimistisch beeld van Europa's ineenstorting en legde nadruk op den ernst van den economlsoben toestand in Duitschland. pWat zal het eerst komen", vroeg h(f, ,een revolutie in Europa of een sterke communistische party in Amerika? Ik geloof: de revolutie in Europa; maar wanneer de Europeesohe wederopleving tien jaar nog biyit hangen, dan is Europa als oultureele macht uitgescha keld en komt de revolutie het eerst in Amerika. De wereldrevolutie is een kwestie van de eerstkomende paar jaren, misschien wel maanden." Trotski betoogde nog dat in den vol genden Europeesohen oorlog ook Amerika zal meegesleurd worden. Straf en wraak wachten de Amerikaansche bour geoisie van de zij do van het Europeescho proletariaat, en die straf zal des te spoediger komen, naarmate we krach tiger vasthouden aan het communistisohe stelsel". Words! Words! Words! STOOMMEUBELFABFUEK Freco's Zenuwtabletten, per koker 60 ot. Slapeloosheid, Examenvrees, Gejaagdheid Freco's Hoofdpijntabletten, per koker 45 ot. Binnen 10 min. verlichting der hevigste hoofdpy'n. Verkrijgbaar Drogisterijen v. d. VALK en GÜDDE te Zlerikzee, L. G. v. ZALT- BOMMEL te Tholen en JOH. LEUNR te 8tavenisse. Engros Firma VAN TRIGT MAST, Hofdijk, Botterdam. De Land- en Tulnbouw-Ongevallenwet. Nadat men eerst gemeend had den datum van inwerkingtreding van art. 2 van de Land- en Tninbouw-Ongevallen- wet van 1 Januari tot 1 Maart ok- te moeten verschuiven, verwacht men aan 't betrokken departement thans dat het wel 1 April, misschien"zelis wel 1 Mei e.k. zal worden, alvorens de wet defini tief ln werking treedt. Uit Stad en Provinole. Z1ERIKZEE. „Gorter's Mei", was het onderwerp, waarmede mej. L. C. Diehl Donderdagavond in de groote zaal van hotel „Juliana'* voor het comité van win- terleringen optrad. Nadat de heer D. Mulder, voorzitter van 't comité, op de gebruikelijke manier de vergadering had geopend en de spreekster het welkom had toegeroepen, begon mej. Diehl haar aan gekondigde voordracht over het bekende gedicht van Herman Gorter: „de Mei". Hoewel wij veel boven de „tachtigers" zijn Uitgegroeid wat verzen etc. betreft, en tot een heel andere kunstwaardeenng zijn gekomen, toch moeten wij m dit beroemde vers Gorier beschouwen als een ziener, die rythme en klank wist aaneen te rijen tot groote schoonheid. Door heel het beroemde vers loopt echter een mineurtoon, omdat Gorter het pro bleem der vergankelijkheid in zijn vers besprak. Hij beschrijft de Mei als een jeugdig kind vol vroolijkheid en blijdschap, waar in alle krachten nog sluimeren; haar ge boorte aan het zand der zee; haar droef heid óver den dood van haar zusfer April; de ontmoeting met de stroomnimph etc. In het 2e gedeelte verhaalt Gorter de ontmoeting met Balder, de zoon van Odin, de God des lichts in de Noorsche sagenleer, die het Walhalla vrijwillig ver liet, om als een blinde over de aarde te zweven. De Balderfiguur de dichter heeft het nooit willen zeggen is vol gens velen een uitbeelding van Gorter zelf; de verpersoonlijking van het ziele- leven aooejs G. het zich voorstelde. In verzen van wondere teerheid beschrijft de dichter het verlangen van de Mei maagd naar Balder; zij gaat hem zoe ken tot zelfs in *t ijspaleis van Odin, tot dat zij hem eindelijk weer op aarde vindt. De ontmoeting is prachtig in verzen uit gebeeld en de vertolking door mej. Diehl zal voor velen een waar genot zijn ge weest. Het laatst door haar behandelde was „Mei voor 't laatst met den dichter". Het Meigedicht van Gorter is een lied van schijn en wezen met een absoluut onbevredigende oplossing. De Balderfiguur heeft Gorter niet bevredigd; het is de figuur van de zich zelf vervulde; wie van Zich zelf vervuld is, is echter de meest onvervulde. Niettegenstaande zijn overgang tot de leer van Marx, die hem zijn letterkundig werk deed loochenen, heeft hij vele scboone dingen gezegd in dit beroemde vers van de Mei en raej. Diehl heeft door hare uitnemende voor dracht ons doen genieten van de klank schoonheid van dit beroemde werk. De heer. Mulder dankte aan 't einde dezer bijeenkomst mej. Diehl voor hare voordracht, waarop na dankzegging slui ting volgde. BROUWERSHAVEN. Donderdag 28 Dec. j.l. vergaderde de raad dezer gemeente. Behalve de voorzitter en de secretaris, waren 6 leden aanwezig; 1 vacature. Na opening der vergadering worden de notu len voorgelezen en onveranderd vastge steld. Uit de ingekomen stukken blijkt o. a. dat de gem.-rekening door Gedep. Staten is vastgesteld in ontvang op f63554,675 en in uitgaaf op f56246,585, voordeelig saldo f7308.03. De begrooting der Gezondheidscommissie voor het jaar 1923 wordt alsnog goedgekeurd. Met een jaarweddevermindering der burgemeesters van 15 pCt. voor de toekomstige en voor de tegenwoordige titularissen met 1 Jan. 1924 wordt accoord gegaan. Aan mej. M. de Korte wordt op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de openb. lagere school dezer gemeente, met ingang van den door B. en W. vast te stellen datum. Aan dhr. Cent van Schel ven wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als ambtenaar van den burger!, stand dezer gemeente, welke betrekking hij gedurende 35 jaar vervuld heeft. In diens plaats wordt als ambt. van den bur ger!. stand benoemd dhr. A. J. Constandse mét 4 stemmen, tegen 2 stemmen op dhr. C. J. van Schelven. De gemeente-begroo- ting, dienst 1922, wordt met algemeene stemmen gewijzigd. Het suppletoir kohier voor* de Hondenbelasting wordt opge maakt met een totaal bedrag van f 29,50. De heer C. W. den Boer vraagt spoedige opruiming der peeslijk op 't Havenple' tevens wijst hij er op, dat een werkm in dienst der gemeente, een gedeelte in onderhoud bij het waterschap Sc wen. in orde maakte; hij zou gaarne ten. waarom dit geschiedde; ten q wenscht hij een nieuw deksel op d< put bij de schuur van H. Bal voorzitter dient hem op al dej van antwoord. Verder deelt d< mede, dat de gemeente-op verklaard heeft, dat de kolet aan weth. C. den Boer Kz.. hem bekend, onder geen enlf de zijn gegeven; verder T opzichter niets mee kun halve dat de peilingen pen hebben plaats p' pen tijdens de peil' worden verhaald/

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1