Zierikzeesche Él Nieuwsbode OLDO Dinsdag 2 Januari 1923 Buitengewone Opruiming abonnement: Maandag 1 Jan. 1923 zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. B. H. iOELER, Verpachting perceel Srasgswas. TABAK Frecu's Freco's Zenuwtabletten, Pr^Je per 8 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Veraohtfnt Maandag. Woensdag en Vrijdag van 13 regels 60 cta. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel By contract belangrijke korting 78ste JAABGANG. - No. 10871. Inz"-cdi»K op a™ a»g v»n uit Dit. 4 i. Df L902E Jr. UHg.-Mttf. 8 J. KOSTE* sav0 v6ór 11 Dit nominer bestaat uit 3 bladen. begint onze op alle gebied KOOPJES. Men doet hiermede zyn voordeel. Aanbevelend, ZiERIKZEE. Da Directeur van het Post- en Telegraafkantoor brengt ter kennis van belanghebbenden dat op Zaterdag 30 December a.s. het kantooi-, behalve voor 'den dienst de»- pakketpost en der Rijkspostspaarbank, opengesteld zal zijn als op andere werk dagen; dat op Zondag 31 December en den nieuwjaarsdag a. het kantoor zal zijn opengesteld als op andere Zondagen; t>. het postvervoer plaats vindt als op andere Zondagen; o. de lichting der 'standaardbrievenbus- - sen in elk geval des morgens en des avonds geschiedt; d. alleen de eerste bestelling wordt uit gevoerd, waarin echter alle gewone stukken worden opgenomen. De Directeur voornoemd, S. BEUMÉE. Gvgadlgden voor het pachten ge durende het jaar 1923 van het Gras gewas aan don gracMkant var .Ija Grachtweg van de Noordhavenpoort tot aan de Westbrug, worden uitgenoodigd hunne aanbiedingen in te zenden aan Burgemeester en Wethouders van ZierJk- zee, vóór 8 Januari o.®. Zierikzbb, 28 December 1922. Burgemeester en Wethouder» ran Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeeeter. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. Het 10de Russische Radencongres. Het 10de Al-Russische Radencongres is op 23 December te Moskou plechtig ge opend. De plaatsvervangende voorzitter van den raad V3n volkscommissarissen Kamenef bracht verslag uit over den al- gemeenen toestand en de politiek der sovjet-regeering. Lenm was bij de ope ningszitting niet aanwezig, hetgeen groot opzien wekte, daar het algemeen als een teeken werd beschouwd, dat zijn gezond heidstoestand weer verergerd was. Jn zijn ^ede verklaarde Kamenef o.a., dat de belangrijkste taak van het congres was de samenvatting van de federatieve sovjet-republieken tot één bondstaat, waarmede aan de periode van den bur geroorlog een einde zou komen. Kamenef ging voort: „De tijd dal sovjet-Rusland moeite moest doen voor het sluiten van Internationale verdragen is voorbij. In het vervolg zullen alleen verdragen ge sloten worden, die, zooals het verdrag van Rapallo, in overeenstemming zijn met de politieke en economische belangen van sovjet-Rusland. Zoo is het verdrag met Italië Verworpen, omdat het geen erken ning van de sovjet-regeering inhield, en de conferenties te Genua en Den Haag zijn zonder resultaat gebleven, omdat de Westersche mogendheden voor de erken ning te zware voorwaarden stelden. De conferentie te Lausanne is een duel tus- schen Engeland en de sovjet-federatie. Sovjet-Rusland zal voor de souvereiniteit van Turkije opkomen, zelfs indien de Turksche regeering daartoe niet in staat zou zijn. In de zeeëngten-quaestie schijnt Turkije tot te ver gaande concessies aan de Westersche mogendheden bereid te zijn. De sovjet-regeering zal echter haar onderteekening niet onder een Verdrag zetten, dat de Russische Zwarte-Zeekust aan de aanvallen van een vijandelijke vloot zou 'blootstellen. als volgt: Bij het ontwerpen van dit kies stelsel zal men rekening hebben te hou den met het bezwaar, dat door het aan vankelijk door de regeering voorgedra gen stelsel, de provinciale nuanceeringen geheel verloren dreigden te gaan. Wan neer m^n eenvoudig alle Statenleden van alle provinciën bijeenvoegt tot een groot kiescollege en dit college dan 50 leden laat kiezen (en vervolgens iedere 3 jaar 25) is de oplossing zeker heel eenvoudig. Maar het eigenaardige karakter, dat de Eerste Kamer thans draagt, gaai daarbij verloren. Zij wordt dan eenvoudig een doublure van de Tweede Kamer en als zoodanig een overtolligheid en een hin derlijk toevoegsel aan de staatsmachine. Er moet getracht worden de zaak zoo danig de regelen, dat daarbij èn even redige vertegenwoordiging wordt verkre gen èn de vertegenwoordiging van de verschillende landsdeelen tot haar recht komt. De commissie neemt aan, dat men in de verdeeling van de 50 Eerste Kamer zetels over de verschillende provinciën geen verandering wenscht te brengen. Allereerst zou men provinciën moeten vereenigen tot kieskringen. Zulk een kies kring zou dan zooveel afgevaardigden te beroemen krijgen, als nu de provin ciën, waaruit hij zou worden samenge steld, gezamenlijk afvaardigen. Vereeni- ging van provinciën tot' kieskringen is noodig, omiat sommige gewesten een zóó klein aantal leden naar de Eerste Ka mer afvaardigen, dat evenredige verte genwoordiging volkomen is uitgesloten. Drente, Utrecht en Zeeland bijv. kiezen slechts 2, Groningen, Overijsel en Lim burg slechts 3 leden voor de Eerste Ka mer. Samenvoeging van provinciën .s dus absoluut noodzakelijk. Men zou zes kieskringen kunnen vormen, bijv. Fries land en Groningen met samen 7 leden, Drente en Overijsel mee 5, Gelderland en Utrecht met 8, Noord-Holland met 9, Zuid-Holland met 10, Zeeland, Noord- Brabant en Limburg met 11 leden. Daarom stelt de commissie voor, om het grondwettelijk voorschrift in dier voege toe te passen, dat om de drie ja ren wel 25 leden zouden aftreden, maar zóó, dat altijd alle leden in eenzelfdcn kieskring tegelijk hun mandaat zouden zaen afloopen. Dit zou bijv. op deze wijze kunnen geschieden. Men zou de kies kringen kunnen verdeelen in twee groe pen. De eerste groep zou kunnen omvat ten de kieskringen: Friesland en Groningen, samen 95 Sta tenleden, kiezende 7 afgevaardigden; Gel derland en Utrecht, samen 103 Statenle den, kiezende 8 afgevaardigden; Zuid Holland met 82 Statenleden, kiezende 10 afgevaardigden; totaal 25 afgevaardigden. Tot de tweede groep zouden dan be- hooren; Drente en Overijsel, samen 82 Statenleden, kiezende 5 afgevaardigden; Noord-Holland met 77 Statenleden, kie zende 9 afgevaardigden; Zeeland, Noord- Brabant en Limburg, samen 151 Staten leden, kiezende 11 afgevaardigden; totaal 25 afgevaardigden. Op deze wijze zou aan het grondwette lijk voorschrift, dat om de 3 jaren de helft der leden van de Eerste Kamer af treedt, kunnen worden voldaan en de kans op een goede evenredigheid tus- schen de door de verschillende partijen verkregen zetels aanmerkelijk worden verbeterd. BINNENLAND. De verkiezing: van de Eerste Kamer. De Studiecommissie van de „Vereeni ging tot Verbetering van het Stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging" heeft aan den minister van binnenlandsche ken doen toekomen een voorstel tot verbetering van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer. Het voorstel luidt GOES. Zaterdag 23 December j.l. slaag den te Arnhem voor het diploma machine- schrijven, hetwelk' uitgereikt werd door de Fed.'van Ned. Steno-l.eeraren Systeem I. Pitman, de heer C. Prins Johzn., Yer- seke en de dames M. Soir.er en A. Corve- leyn te Vlisslngen. t Het diploma stenografie A. Systeem Pit man. eveneens uitgereikt door bovenge noemde Fed., behaalden de dames A. Cor- veleyn en M. Somer. Het diploma Steno grafie B. Systeem Pitman, mej. B. Bliek en Tr. Risseeuw te Vlissingen, en het diploma stenografie C, de dames M. Ha rent. B. Bliek, H. Pepers en R. Bracks te Vlissingen, alten leerlingen van mej. N. Crucq. directrice van de Kon. Erk. Pit- manscholen te Goes, Vlissingen en Zierik zee. Januari beginnen weer de nieuwe cursussen. Huldiging H. M. de Koningin. Zaterdag j.l. vergaderde te Middelburg het vocrloopig bestuur afd. Zeeland van het Landhuldigings-Comité, onder voor zitterschap van 'den hter P. C. Labrijn. Bericht van verhindering was ingekomen van den commissaris der Koningin. Na een woord van welkom tot de aanwezi gen, w.o. ook de eere-voorzitter, den heer P. Dutnon Tak burgemeester van Middel burg, werd het volgende telegram van H.M. de Koningin voorgelezen: „Oprech ten dank Koningin aan allen namens wie U telegrafeerde voor betuiging Hulde betoon", (w.g.) Hoekstra, adjudant. Een Provinciaal Comité werd gekozen met den heer P. C. Labrijn als voorzitter, mejuffrouw J. J. Donner, eerste secr., bei den te Goes; den heer M. Ma.hol de Jonge, tweede secr., te Middelburg. Nj breede bespreking werd besloten op de verschillende eilanden sub-com'.té's te vormen, die zich in orbinding zullen stellen u._L plaïus-ii; jnglngcu en groepen van verschillende richting. Het Comité stelt 2ich voor alle ver- eenigingen en groepen in Zeeland uit te noodigen tot het houden eener groot- sche huldebetooging te Middelburg in September 1923 tc- gelegenheid van het zilveren regeeeringsjubileum van H.M. de Koningin, wanneer naar men hoopt, de Kon. Familie Zeeland's hoofdstad met een bezoek zal vereeren. Ieder zal dan in de gelegenheid zijn. blijk te geven van zijn liefde, trouw en erkentelijkheid jegens het Oranjehuis. Tevens zullen de vereenigingen zich door deputaties doen vertegenwoordigen bij de groote hulde- betooging te Amsterdam. De vereeniging tol Bevordering van het Vreemdelingenvc-keer en Uit het Volk - Voor het Volk, zullen zeer waar schijnlijk medewerken om de betooging te Middelburg zoo grootsch mogelijk te doen zijn. SEROOSKERKE. Woensdag 3 Jan., des namidd. 3.30 uur, ds. Poort, Huwelijks inzegening. Geref. Kerken. Beroepen: Te Maassluis (B), R. Hamming te Doorn. Te Klundert, M. Post te Bunschoten. Te Alblasserdam, P. Ded- dens te Brielle. Te Schildwolde, D. Scheele te Geesteren. Te Kommerzijl, S. de Vries te Vollenhove. Aangenomen: Naar Sloterdijk (Amster dam), Y. van der Zee te Nieuw-Vennep. Bedankt: Voor Brussel, J. W. Slertsema te Zeist. Voor Hazerswoude en Huizen, G. J. Goede te Westzaan. Voor Sil- volde-Gendringen, P. Jukkenekke te Epe. Voor Nijemirdum, R. Middelveld te Hoogkerk. Voor Ten Post, M. Stadig te Ezinge. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Noordeloos, D. Drlessen te 's-Gravenzande. Geref. Gem. Beroepen: Te Paterson (New-Jersey, Noord-Amerika), D. C. Overduin te Rot terdam. VAN HEINDE EN VER. MEUBELFABRIEK STOfFEBWRU 8EHAN6ERU VERHUIZINGEN RECHTZAKIA, Uit Stad en Provincie, ZiERIKZEE, 29 Dec. 1922. Hedenmid dag om 12 uur werd door de Arron- dissements-Rechtbank een plechtige open bare terechtzitting gehouden tot afkondi ging van de vastgestelde veranderingen in de Grondwet. Nadat de zitting was geopend werd door den Voorzit ter, Mr. S. Triezenberg, den heer Griffier verzocht voorlezing te doen van de vastgestelde veranderingen bij de wetten van 30 November 1922 (Staatsbladen nrs. 642—651). Nadat daarvan voorlezing was gedaan, werd de plechtige zitting die werd bijgewoond door de Kantonrechter3-plaats- verv., des Griffier van het Kantongerecht, de Voogdijraad en belangstellenden, W.o. eenige dames door den voorzitter ge sloten. POORTVLIET. Bij de gehouden huis houdelijke schietwedstrijd door de schiet schietvereeniging „Nederland en Oranje", vielen de prijzen al3 volgt: klasse A le pr. Herra. Uijl; 2e pr. L. Kurvink 3e pr. Corn. Uijl; 4e pr. C. N. Krijger; 5e pr. C. Dekker; 6e pr. M. Goudzwaard; 7e pr. H. Uijl Hz.; klasse B: le pr. S. Ouist; 2e pr. A. van Tjggele; 3e pr. Math. Geuze; 4e pr. A. C. Niemantsverdriet; 5e pr. L. M. van der Werff. De aanvaring tusschen de „Zuiderdijk" en de „Ezardlan". De rechtbank te Middelburg heeft he den (Vrijdag) uitspraak gedaan in de belde zaken, welke betrekking hadden op de aanvaring tusschen het s.s. „Zuiderdijk" van de Holland-Amerikalijn en het En- ;che s.s. „Ezardian" nabij Vlissingen in den morgen van 6 September. In de zaak tegen den 48-jarigen kapitein P. C. v. d. E.van de „Zuiderdijk", wonende te Rotterdam, tegen wierr wegens het niet verleenen van hulp aan de opvarenden van het Engelsche schip, 3 maanden werd ge vorderd, luidde het vonnis 3 maanden voorw. gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar. De tweede zaak betrof den 37-jarIgen Nederlandschen zeeloods J. de Br. uit Vlissingen, wien ten laste was gelegd het veroorzaken van de aanvaring en als ge volg daarvan den dood van eenige opva renden van de „Ezardian" door verkeerd navigatie. Tegen dezen beklaagde was 9 maanden gevangenisstraf geëischt. De •rechtbank veroordeelde hem tot 6 maan den gevangenisstraf. Op de conferentie van Lausanne be staat thans nog op zes hoofdpunten ver schil van meening. Turkije richt tot de Entente een nota inzake het bezoeken van Turksche havens door vreemde oorlogsschepen. Den 7den Januari zullen er in geheel Engeland werkeloozindemonstraties plaats hebben. Aan de Engelsche Mlddellandsche Zeevloot zou zijn gelast, naar het Na burige Oosten terug te keeren. Frankrijk Is niet voornemens om toe te stemmen in een nieuwe regeling be treffende de leveringen van hout door Duitschland, doch zal voorstellen maat regelen te nemen, waardoor men zichzelf hout verschaft. Volgens berichten uit Mainz aan de .Petit Parisien" zouden, naar een B. T. A.-bericht uit Parijs meldt, in den Kerst nacht uit de Keulsche kathedraal voor millioen mark aan kunstvoorwerpen zijn gestolen. De Engelsche Mlddellandsche zeevloot heeft koers gezet naar Konstantlnopcl. De geallieerden te Lausanne betui gen hun ongeduld en misnoegen over de onhandelbare houding van Turkije op het stuk van de capitulaties. Zij hebben een commissie benoemd om de vredesvoor waarden op te stellen, welke Turkije zon der meer zal hebben te verwerpen of aan vaarden. Het tekort op de Duitsche posttarie- ven wordt over 1922 geraamd op 3351/2 milliard. In 1922 zijn 40.000 lieden ontsla gen, terwijl in den loop van 1923, 12000 vaste betrekkingen zullen worden opge heven. Half Januari zullen in Duitschland zes verschillende soorten metalen geld stukken worden uitgegeven. Daar men nooit kan weten, welke verrassingen de depreciatie van de mark nog zal opleve ren, zal de waarde slechts op het aller laatste oogenblik op de geldstukken wor den aangebracht. Aan de Duitsche universiteiten zijn in 1922 bij elkaar 85.423 studenten ingeschre ven. onder wie nagenoeg 10 procent meis jes. Het aantal vrouwen, dat te Berlijn stu deert, is 1428. De geallieerde commissie voor het Rijnland heeft de „Münchener Neueste Nachrichten voor drie maanden in het bezette gebied verboden, wegens een ar tikel van den Zweedschen kolonel Peter sen, die op grond van eigen waarneming de toestanden in het bezette gebied in het blad beschreef. -- De Belgische Kon. familie vertoeft in Savoie. Bij de ontlading van oude Oosten- rijksche bommen te Trente (It.) is er een ontploft, waardoor het oude militaire gebouw Tagliata in de lucht is gevlogen. Zeven arbeiders en een soldaat werden onder de puinhoopen begraven. De Duitsche stoomboot „Heinrich Kaiser" is met zijn bemanning van 44 koppen bij New-Foundland in een orkaan vermoedelijk vergaan. In een nota aan Ismet pasja verklaart Lord Curzon, dat Engeland weigert Mo- soel aan Turkije af te staan. KERKNIEUWS. 25 CENT. per poeder 8 oent, doos h 25 st. f 1,70, tegen Zenuwhoofdpijn, Zenuwkoorts, Zenuw in de tanden. per koker 60 ct. togen Examenvrees, Slapeloosheid, Ge jaagdheid. Verkrijgbaar Drogisterijen v. d. VALK en GUDDE te Zierikzee, L. G. v. ZiLT- BOMMEL te Tholen cn JOH. LEÜNE te Stavenisse. Engro* Firms. VAN TSIGT Ü.18T, Hofdijk, Rotterdam. (Ingez. Med.) resteerd. De aangehoudene, die een Pool is, ontkent echter. TELEGRAMMEN» Ned. Herr. Kork- Beroepen: Te 's-Grevelduin-Capelle, Meijers te Woubrugge. Te Haulerwijk (toez.), N. A. Slotemaker de Bruine, cand. te Utrecht, Te Vriezenveen (toez.), L. Boer te Nieuw-Weerdinge. Te West- Terschelling, J. W. Dippel, prop. te Gro ningen. Te Langer- en Korteraar, H. A. Leenmans te Bodegraven. Te Arnemul- den, H. Japchen te Den Bommel. Te Mijnsheerenland, J. P. E. C. Eerhard, cand. te Den Haag. Bedankt: Voor Letterbert, Dr. G. Smit te Makkum. Voor Zeist, P. v. Toorn te Rotterdam. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Levend begravenDe 23-jarige Van Bee- len uit Katwijk aan Zee, was des mor gens de duinen ingegaan, om konijnen te delven. Toen hij 's avonds nog niet was teruggekeerd ging men hem zoeken. Hij werd dood in een konijnenhol gevonden, bedolven onder het zand. De hond zat als een trouwe wachter bij het lijk van zijn meester. De dynamietoanslag te Kerkrade. Zoo als men zich herinneren zal, Werd in den nacht van 16 op 17 Dec. j.l. tusschen 1 en 2 uur 's nachts een dynamietpatroon geworpen op de woning van den mijnop- zichter Sch. te Kerkrade, terwijl een twee de patroon in den tuin terecht kwam. De familie Sch. kwam met den schrik vrij. De politie heeft den vermoedelijken dader van den aanslag, een mijnwerker, gear- LONDEN (V.D.) De „Daily Chronicle" bespreekt heden de houding der Turken op de conferentie tc Lausanne. Het blad moldt, dat, indien de Turken geen be vredigend antwoord willen geven, Lord Curaon onmiddellijk uit Lausanne zal ver trekken, hetgeen een aanwijzing is voor de bewegingen van de Engelsche Mlddel landsche zeevloot. ROME (V.D.) In bevoegde kringen heerscht naar vernomen wordt opwinding. Men vreest n.l. dat de opnieuw gegroe peerde Grieksche troepen. Thracië zullen binnenvallen. BERLIJN (V.D.) In Moskou is bericht ontvangen, dat het parlement te Angora wegens ontevredenheid over de houding der Turksche legatie te Lausanne, de onderteekening van het vredesverdrag verboden heeft zonder goedkeuring van het parlement. DEN HAAG. De Haagsche rechtbank heeft E. Deen, oud-directeur van de Per- lak Petroleummpij. veroordeeld, om aan die maatschappij tegen teruggaaf van 1500 gewone aandeelen Petroleum-maat- schappij Zuid-Perlak die hij in 1909 aan de Petroleummaatsehappij had verkocht, een schadevergoeding te betalen van 4 millioen 786.200 gulden met een rente van 5 o/0 sinds 10 Nov. 1915 tot aan de vol doening van dat bedrag. De Perlak-Pe- troleummaatsehappij had dit proces in gesteld aangezien de Zuid-Perlakterreinen niet voldoende pelroleumhoudend bleken om met winst te worden ontgonnen. In aansluiting aan hetgeen door den minister van oorlog bij de behandeling der oorlogsbegrooting in de Tweede Ka mer i9 medegedeeld, kan thans worden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1