Zierikzeesche Nieuwsbode F." A. S. J.[ Keizerlijk Kon. Pienofabriek AKI. PETKOF DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO DE PETROF PIANO Woensdag 28 Dec. 1921. zierikzeesche courant. Ki'STSi w/S. /S EERSTE BLAD. B E RJC H T. Nieuwjaars-Collecte. Opleiding bij de Luchtvaartafdeeling tol fBsarve-tweede-luitenant-waarnemer. F.* A. S. J. UtKKtR - Goes - Utrecht. Filiaal te UTRECHT: LICHTE GAARD 7. ABONNEMENT: Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÈN: van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bjj contract belangrijke korting. Inzending op don dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Met het oog op het a.s. Nieuwjaar verschijnt Vrijdag geen Courant maar zal Zater dagavond het Nieuwjaars nummer worden uitgegeven. Wij maken H.H. Adverteer ders er opmerkzaam op dat groote advertentlön voor dit nummer bestemd niet later kunnen worden aangenomen dan tot Donderdagmorgen 10 ure. Nleuwjaarswenschen en an dere advertentlSu kunnen worden ingezonden tot Vrijdag middag nlterlljk 2 ure. DE DIRECTEUR. Postkantoor to Zlorfkzoe. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de le helft der maand December: Brieven: Mej. F. Hage, p.a. H. Hage, Noordgouwe. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewen scht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzie brengen ter kennis van de ingezetenen dat, ter verlichting van den nood der armen, op Vrijdag 30 December a.s., des middags eene Collecte zal gedaan wor den, om uit het beloop daarvan eene buiten gewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doen, en verbieden aan alle behoeftigen om op l Januari eerstkomende aan de woningen der ingezetenen rond te gaan, om, onder voorgeven van Nieuwjaar-wenschen, te be delen. Zy noodigen de ingezetenen uit, om op den aanstaanden Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne hüizen uit te reiken aan zoodanige armen die, ondanks dit verbod, aan de wo ningen mochten komen bedelen, en verzoeken hen op den 80 December a.s. milde bij- dragon in de Collecte te doen enalzoomede te werken aan het doel, hetwelk het Bestuur zich veer8telt. Ziirikzee, 28 December 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat .voor dienstplichtigen der lich ting 1922 en van vorige lichtingen, die in 1922 hun eerste oefening zullen aanvangen, bij wyae van proef de gelegenheid wordt geopend, om, aanvangende 2 October 1922, by de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg opgeleid te worden tot reserve-tweede-luite nant-waarnemer. De aanmelding voor de opleiding moet plaats hebben vóór 1 Februari 1922. Nadere inlichtingen zyn ter gemeente secretarie te bekomen. ZiiKirzïï, 27 December 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE B UI TEN LA ND De dienstplicht in Rusland. De Nation Beige verneemt uit Riga: Uit Moskou wordt gemeld, dat de Raad van Volkscommissarissen op 22 December een decreet heeft uitgevaardigd, waarbij de werkelijke militaire dienstplicht op twee jaar wordt bepaald. De militaire voorbe reiding, die verplicht is, zal aanvangen op 15-jarigen leeftijd en zal duren tot het oogenblik, waarop de recruten in wer- kelijken dienst treden. Tot op 48-jarigen leeftijd blijven de dienstplichtigen tot de reserve behooren. De militaire voorberei ding is niet verplicht voor vrouwen. Het effectief van het Roodè Leger wordt vastgesteld op 2,5 millioen man, terwijl de verplichte yoorbereidingi 5 millioen jon gens zal omvatten. Reu kanaal door de Alpen. Naar de Westminster Gazette uit Genève verneemt, denkt men er in Zwitserland aan om de werkloosheid te bestrijden door het uitvoeren van een reeds gekoes terd plan het verbinden van Rijn en Rho ne door een kanaal door de Aipen. Men wil bij Genève beginnen en feerst het meer van Genève, dat diep genoeg is, volgen tot Morges. Daarna kan men ge bruik maken van het kanaal van Entrero- ches, dat daartoe breeder en dieper ge maakt zal moeten worden, tot aan het meer van Neuchatel, dat weer diep ge KÖNIGGRATZ WEENRN MOSKOU - LONDEN—PARIJS. Voor Nederland alleen-vertegenwoordiging: Is de meest gevraagde Plano van dezen tijd, omdat niet alleen door klankschoonheid en de fraaie uitvoering der kast, maar ook omdat door ,de fijnere afwerking ver boven alle andere merken staat. koopt U maar EENMAAL ln Uw leven, en wel met 10 jaar garantie, omdat door *yn soliditeit en goed materiaal bewezen heeft voor een geheel meuschenleven dienst te doen. wordt tot matigen prijs geleverd. Is wereldberoemd alleen reeds door zijn „Zang-moderator". Kent U deze? Is ln zeer groote sorteering voorradig bij de hoofdverlegenwoordlgers, welke ook gratis catalogus verstrekken. IloofdTertoffpnwnnrdioor.' Hof berg Hof Harmoniumfabriek, American Organ Cy. en van ïiooiarertegenwoordiger»dg 8Keizerlijk Koninklijke Hofpianofabriek JUL. BLüTHNER. noeg is. Een zeer kort kanaal zou dart nog noodig zijn om. het meer van Bienne (Biel) te bereiken. Verder zou het kanaal de rivier de Aar volgen tot den Rijn. Dit is natuurlijk slechts een schetsma tige opzet en heeft alleen nog maar be trekking op Zwitserland. Zwitsersche in genieurs verklaren, dat de moeilijkheden niet zoo groot zijn, doch dat het werk ongeveer vijf jaar zou duren. In het Zwitsersche parlement heeft men de vraag reeds opgeworpen of men niet een groot deel van de 140.000 Zwitsersche werkloozen arbeid zou kunnen verschaf fen door het aanleggen van dit Rhóne- Rijnkanaal. Men kon daar echter niet mee beginnen vóór men zekerheid heeft, dat Frankrijk een kanaal zal maken van on geveer 5 K.M. tusschen de Fransche grens en het Meer van Genève. Opstand in Egypte. Te Giza, een voorstad van Kaïro, neb ben studenten het regeeringsgebouw aan gevallen Bij het afslaan van dezen aan val zijn 5 Egyptenaren gedood en 20 gewond. Zes volgelingen van Zagloel, dié uit Kaïro gezet waren, zijn per auto naar Suez gebracht. Feitelijk alle scholen te Kaïro staan leeg. Ook enkele gouverne mentsambtenaren staken. Soldaten hebben een poging van studenten om gouverne mentseigendommen in brand te steken, verijdeld. In Suez, waar de slaat van beleg is afgekondigd, hebben eveneens ongeregeld heden plaats gehad. Verscheidene opstan delingen werden gedood en gewond. In Alexandrië is het rustig, behalve dat hier en daar de politie met steenen werd geworpen. 400 arrestaties zijn aldaar ge daan. Een flotielje Engelsche kanonneerboo- ten zal den Nijl op varen. De kruiser „Ceres" is te Alexandrië aangekomen. Op Malta worden verscheidene regimen ten voor Egypte gereed gehouden. bTn n e n l a~n~d~ Dc Zomertijd. Het hoofdbestuur van de Ned. Maat schappij voor Nijverheid en Handel heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met het verzoek den zomertijd te handhaven en tot de bij de zaak betrokken minis ters om' te bevorderen, dat de duur van den zomertijd in het komend jaar zich zal aansluiten bij dien van Engeland, Frankrijk en België, welke landen door gemeenschappelijk overleg tot een uni forme regeling zijn gekomen. Hertrouwen van gescheiden mannen. De Tweede Kamer heeft het wetsont werp tot wijziging van artikel 90 bur gerlijk Wetboek zonder eenig debat of stemming aangenomen. Het ontwerp bepaalt, dat gescheiden echtgenooten binnen één jaar weer mo gen hertrouwen. De 25-jarige regeering van de Koningin. Het Haagsche Comité voor Volksfees ten mocht reeds van meer dan honderd vereenigingen en organisaties op ver schillend gebied betuigingen van instem ming ontvangen met het streven om on derlinge plannen te beramen voor de i herdenking in 1923- van de 25-jarige re geering van H.M. de Koningin. De portvrijdom. Naar aanleiding van de door de Eer ste Kamer aangenomen motie-Van Emb- den zal afschaffing van portvrijdom op 1 Januari nog nref^worden ingevoerd. De inwerkingtreding van den maatregel is voorloopig uitgesteld. De vleesclikeuringswet. Op een vraag van den heer Braat be treffende wijziging van art. 46 der Vleeschkeuringswet heeft de minister van arbeid geantwoord: Aan het departement van ondergetee- kende is een wetsontwerp in voorberei ding tot wijziging van de Vleeschkeurings wet, voor zooveel betreft de huisslach tingen. Wordt dat ontwerp wet, dan be staan er geen termen voor een wijziging van art. 46 der wet, indien daartoe ove rigens aanleiding zou zijn, wat nog geens zins wordt toegestemd. Het Kerstcongres der 8 D.A.P. Gedurende de beide Kerstdagen is in de nieuwe concertzaal van Musis Sap- rum te Arnhem het 26ste congres ge houden van de S.D.A.P. Het congres werd voorafgegaan door een openbare vergadering op Zaterdag avond, waarin de heer Kleerekoper, lid van de Tweede Kamer, een rede hield over de ontwapeningsleuze. Zondagochtend heeft de partij-voorzit ter, de heer Vliegen, het congres met een uitvoerige rede geopend. In die rede herdacht hij het 50-jarig jubileum van den heer Van Kol in dienst der arbeiders beweging. Het ledental bedroeg op 1 December j.l. 40.819, Mr. P. J. Troelstra hield over de ver kiezingen van 1922 een groote redevoe ring, waarin hij o.a. deed uitkomen de reactie tegen den 8-urendag en de aan hangige landarbeiderswet. De invlbed der reactie is geweest dat de regeering zich genoopt heeft gezien aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen door een wijziging in de Arbeidswetgeving te ont werpen. De verkiezingsactie besprekend, zeide mr. Troelstra, dat de S.D.A.P. niet kan toelaten, dat hetgeen verkregen is, weer wordt afgebroken. Bij de a.s. verkiezin gen moet er dus een zoo sterk moge lijk verweer zijn tegen de reactie. Spr. was o.m. van oordeel dat de mogelijkheid van een socialistische regee ring onder de tegenwoordige verhoudin gen vrijwel uitgesloten is. De leerplichtwet. Een Kon. besluit bevat den geheelen. tekst der Leerplichtwet van 7 Juli 1900— zooals deze is gewijzigd bij de iwetten van 31 December 1920 en 15 Oc tober 1921. De wet treedt in werking op: 1 Jan. a.s. De Rijksmiddelen. De November-staat wijst een verminde ring aan van 2,65 millioen ten opzichte van het vorig jaar, maar blijft 2,24 mil lioen boven het een twaalfde der ra ming. Dit laatste is dan de troost; denkt men aan de November-maand van 1920 die een acres van 5 millioen en aan November 1919 dat een acres van 15 mil lioen vertoonde, dan is ditmaal' de slacht wel heel mager. Voor een kleine drie ton is de ver mindering toevallig (successierechten) voor het overige komt zij op rekening van den suiker-accijns, die van 2,8 op 1,5 millioen terugliep, wellicht tengevol ge van het uitverkoopen van voorraden, van denzout-accijns, die de gevolgen van den invoer van verduurzaamd vleesch ondervindt juist zooals de accijns op ge slacht, welke van 1,4 millioen op ruim negen ton terugliep. Zooals verwacht moest worden zijn de zegel- en registratierechten ook weer la ger. Bij de invoerrechten maakt de ach teruitgang verdere vorderingen: de ver mindering van nog geen zes ton van toen is thans reeds bijna, 7 ton. Daartegen over staat een acres van ongeveer twee ton bij de grondbelasting, die nu den bekenden neertrekkenden invloed te bo ven is; van ruim 1 millioen bij de in komstenbelasting; van bijna 41/2 ton bij de dividend- en tantième-belasting, van ruim 21/2 ton bij de vermogensbelas ting en van ruim negen ton bij ge distilleerd, hetgeen na de accijnsverhoo' ging bezwaarlijk anders te verwachten was. Ten slotte vielen kleine vermeerderin gen te boeken op domeinen en op gou den- en zilveren werken, welk laatste middel een nieuw record maakte, dank zij de verhooging van het recht, die met 1 November is ingegaan. De opbrengst der loodsgelden is mede eenigszins boven die van 't vorig jaar gebleven. Het totaal der elf maanden is ruim één millioen hooger dan in 1920 en 31,6 millioen hooger dan de raming. De O.W.-belasting heeft thans slechts 2,5 millioen opgebracht, het Leeningfonds 1914 kreeg 109,5 millioen, en in 't geheel is 588,5 millioen binnengekomen. TWEEDE KAMER. Avondvergadering van 22 Dec. Staatsbegrooting 1922. Aan de orde is de voortzetting van de algemeene beschouwingen der Staats begrooting voor 1922 met de motiën van den heer Braat en de motie van den heer Van Beresteyn. De heer Troelstra repliceerende, ver klaart teleurgesteld te zijn, dat de Mi nister van Financiën terugdeinst voor éen nader iii overweging nemen van het mili taire vraagstuk. Spr. voorspelt den Minis ter, dat zijn bezuinigingspolitiek op deze klip zal stranden. Wat de coalitie aan gaat, spr. acht aanwezig een overgangs tijd, dien hij zoo kort mogelijk zou willen doen duren. Ten aanzien van de vrijheids gedachte van den heer Dresselhuys zet spr. nog eens nader uiteen, dat er met betrekking tot de opvattingen hierom trent een tegenstelling bestaat tusschen den vrijheidsbond en de S. D. A. P. Spr. gewaagde voorts nog van de anti-revo- lutionnaire partij onder leiding van den opper-Mammonist Colijn. De heer Rutgers betoogt, tegenover den heer Marchant, nogmaals, dat in het stel sel van de vrijzinnig-democraten geen parlementaire kabinetten mogelijk zijn. De heer Troelstra had, zeide de heer Rut gers 0. a. nog geen recht te spreken van den heer Ga" De heer Schokking acht onjuist de uit legging van de anti-these dat aan de rechterzijde de geloovigen en aan de lin kerzijde de ongeloovigen zitten. Wij leg gen zegt spr. in het geestelijke het zwaartepunt en indien de heer Dressel huys dit ook doet is samenwerking niet onmogelijk en met verheuging heeft hij gezien, dat ook in de sociaal-democratie de erkenning zich openbaart, dat al hare mooie plannen zullen afstuiten indien het geestelijke, het godsdienstige element ont breekt. De Minister van Binnenlandsche Zaken verklaart zich bereid, met zijn ambtge noot van onderwijs te overleggen ter zake van de goedkeuring van belastingen op openbare vermakelijkheden. De Re geering wijdt haar volle aandacht aan de zaak betreffende verhooging van het tarief van invoerrechten. Een doorge voerde normalisatie zou aanleiding geven tot toenemende werkloosheid. Spreker be strijdt het ebtoog van den heer Dressel huys inzake de Zondagswet. De heer Dres selhuys wilde voor burgemeester van Am sterdam een neutraal man. Wil men iemand, die boven de partijen staat? Spr. wijst op de moeilijkheid van 't vinden daarvan. De opvattingen der katholieken wijken te zeer af van de materialistische levensbeschouwingen der sociaal-democra ten dan tlat er sprake kan zijn van een overbrugging der tegenstellingen. De Minister van Financiën meent, dat de heer Dresselhuys de Regeering aan viel op een wijze die niet geheel geoor loofd was. Hij hoopt intusschen toch met. den heer Dresselhuys te kunnen samen werken op het gebied der bezuiniging. Een aanzienlijke bezuiniging op de de fensie-uitgaven blijft hij financiëel nood zakelijk en feitelijk mogelijk achten. De bezuinigingsinspecteurs zullen wel de Staatsbedrijven, doch niet de spoorwegen inspecteeren. Het betoog van den heer Bongaerts zal spr. gaarne overwegen. De beide moties Braat zijn onaannemelijk voor de Regeering. Zitting van Vrijdag 23 Dec. Het verzoek van den heer v. Ravesteijn om1 te mogen interpelleeren over de hou ding der Nederlandsche delegatie op de conferentie te Washington wordt toege staan. Aan de orde is het aangaan der In dische leening in de Vereenigde Staten. De heer Feenstra meent dat de eerste termijn van 40 tnillioen dollars Wel in ons land zelf had geplaatst kunnen wor den. De heer Van den Tempel verwijt de regeering dat zij geen gebruik gemaakt heeft van den tijd der groote winsten in Indië om het benpodigde geld te verkrijgen. De heer Visser van IJzendoorn maakt er den minister een verwijt van dat hij de vlottende schuld zoo hoog liet oploopen. De heer Snoeck Henkemans dringt aan op een openbare inschrijving teneinde de leening op de voordeeligste wijze te plaatsen. De minister betoogt dat de leening geen gevolg is van verkeerde financieele politiek doch van plotseling opgekomen moeilijke omstandigheden. Het voorstel wordt aangenomen met 57 tegen 18 stemmen. De begrooting van uitgaven in Indië wordt aangenomen met 60 tegen 26 st. De Indische TariefWet wordt aange nomen met 47 tegen 39 st. De motie-Braat inzake vermindering der Staatsbegrooting met 350 milliben werd verworpen met 84 tegen 2 stemmen; de motie-Braat betreffende verkoop der staatsmijnen en domeinen werd verwor pen met 84 tegen 1 steiu. Aan de orde is de wijziging der Ta bakswet. De heer Ter Laan dient een motie in, vragende, de inwerkingtreding uit te stellen met 't oog op de tijdsomstan digheden met name de werkloosheid in de tabaksindustrie. Deze motie wordt verworpen met 46 tegen 39 stemmen. Het amendement-Deckers om de ac- cijnsberekening vast te stellen bij alge- meenen maatregel van bestuur, teneinde rekening te kunnen houden met prijs- veranderingen wordt overgenomen. Het ontwerp wordt aangenomen met 48 te gen 36 stemmen. Aan de orde is het ontwerp derde uitkeering (49 millioen) aan gemeenten uit opbrengst der oor* logswinstbelasting. Aangenomen z.h.s. De nieuwe burgerlijke- en militaire pen sioenwetten worden aangenomen met aap- teekening dat de heer Braat tegenstemde. De Kamer is tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. EERSTE KAMER. Zitting van Vrijdag 23 Dec. Zegelwet. Na dupliek van den minister wordt het ontwerp tot wijziging der zegel wet 1917 aangenomen met 25 tegen 16 stemmen. Aangenomen wordt z. h. s. een groot aantal kleine ontwerpen. Bij de aanvul ling en verhoogingen van het 10e hoofd stuk der staatsbegrooting 1919 (bouil lon, soep en jusblokjes) heeft de heer Van Embden bezwaren tegen indiening van het ontwerp ruim 2 jaar na het besluit en van het contract. Spr. vraagt stemming over het ontwerp. Het wordt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1