Zierikzeesche Cfe Nieuwsbode abonnement: Maandag 19 Dec. 1921. zierikzeesche courant. Door te late inzending buit e n la n d. binnenland. advertentiën Prjjs per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10, Afeonderlyke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Zij, die aich van af heden op ons blad abouneeren, ont vangen de tot 1 Januari a.s. verschijnende nummers GRATIS. moesten eecige Advertentien tot een volgend nummer blyvon liggen. DE DIRECTEUR. Oproer in een gtrangenis. In Ajaccio, de hoofdstad van het eiland Corsica, waren de gevangenen losge broken, door de twee wachters neer te slaan, die het eten kwamen brengen. Aangeroerd door den moordenaar Fogacci sloten zij de andere bewakers op en gingen toen naar het bureau van den chef, waar zij doorheen moesten om den uitgang te bereiken. De chef werd ge dood, doch zijn vrouw greep de revol ver van haar echtgenoot en ging de ge vangenen tegemoet, van wie sommigen gewapend waren met aan de bewakers ontnomen karabynen en met ijzeren staven. Zy vuurde op hen en raakte by bet eerste schot Fogacci. Gebruik makend van de verwarring die daardoor ont stond, sloot zij de deur van het bureau en barricadeerde dis met lessenaars en kasten. Gendarmes kwamen haar, nadat zy getelefoneerd had, ontzetten. In het gevecht werden één der gevangenen en twee gendarmes gedood en één ernstig gewond. Droevig einde. Uit Johannesburg (Zuid-Afrika), wordt gemeld hoe men 60 uur aan één stuk gewerkt heeft om een mynwerker te redden die in de Ferreiramyn een rots blok op zich had gekregen. De man is tenslotte van uitputting gestorven. Een ander, Johnston, was een paar meter verder aan den grond gekluisterd doch kon met zyn redders spreken. Hy kreeg eten en drinken, doch zat zoo bekneld dat het onmogelyk was hem eruit te trekken. Terwyl men met het reddingswerk bezig was, kwam er Dog een instorting, gevolgd door het binnen stroomen van gas. Ieder die weg kon komen moest wel vluchten. De manager waagde het er later op terug te komen en vertelde aan Johnston hoe het er mee stond. Het slachtoffer nam het slechte nieuws kalm op en verzocht om zijn vrouw te groeten. £00 bleef hij ge kluisterd achter, kalm wachtend op den dood. Een gezellige wedstrijd. Te Teglio, bij Genua, had dezer dagen een voetbalwedstrijd plaats. Tydens het spel kregen de spelers het echter met elkander te kwaad en geraakten hand gemeen. De toeschouwers lieten zich ook niet onbetuigd en zoo ontstond een verwoed gevecht, waarby zelfs van revolvers gebruik werd gemaakt. De scheidsrechter had byt^jds een goed heenkomen gezocht. Het onveilige Berlyn. Met de dezer dagen gelukte arrestatie van een aantal communistische roovers heeft de Berlijnsche politie een goeden slag geslagen. Het betreft een tot in de kleinste bijzonderheden georganiseerde rooverbeudo, die onder het commando en den invloed van den tot nu toe, niet tegenstaande alle pogingen nog niet gearresteerden communistischen propa gandist Pliittner staat. Men kan de be- roovingen van banken, boerenhofsteden e. d., die in den laatsten tyd zyn voor gekomen, b(jna alle op rekening van deze gevaarlijke bende schrijven. Een der 'leden van de bende was de kort geleden doodgeschoten communist Löse, die, naar gebleken is, aan de berooving van het postkantoor te Etzin mede plichtig is geweest. In zijn nalatenschap werden poststukken, nit dit gebouw afkomstig, gevonden en bovendien vond men in een notitieboekje een nauwkeu rige opgaaf van alle gestolen stukken van waarde. In het geheel zyn dertig personen gearresteerd. Onder hen be vindt zich een achttienjarig meisje, dat zoo overstuur is, dat een geregeld verhoor haar nog niet kan worden afgenomen. Een zware brand te Sheffield. Te Sheffield heeft dezer dagen een zware brand gewoed, waarby 4 personen om het leven zyn gekomen. De brand ontstond in een gebouw, waarin een hoeveelheid xyloniet was opgeslagen en de vlammen grepen daarom met grooto snelheid om zich heen. Op dat oogen- blik waren ongeveer honderd personen aldaar werkzaam, zoowel mannen als vrouwen. Het gebouw bezat slechts twee uitgangen en was gelegen aan een steeg. Zijdie zich in het brandend huis be vonden, deden wanhopige pogingen om te ontkomen. Sommigen sprongen uit de vensters op de binnenplaats. Een werkman, die op de tweede ver dieping aan het werk was, viel in zyn haast om te vluchten de trappen af. Hy werd bewusteloos opgenomen en over leed daarna in het ziekenhuis. Toen de brandweer arriveerde, werd haar medegedeeld, dat er zich niemand meer in het brandende huis bevond. Later, toen men den brand evenwel meester was geworden, ontdekte men in het gebouw drie lyken, n.l. van een jongen, een meisje en een man. Twee lyken werden-op de bovenste verdieping teruggevonden. Waarschyolyk hebben de slachtoffers door het bovenraam een goed heenkomen willen zoeken. Langer arbeidstijd in Zwitserland. In Zwitserland gaat men welbewust verder op den weg van de afschaffing van den achturigen arbeidsdag. Nadat reeds vele katoenfabrieken de 52-urige werkweek hebben ingevoerd, hebben thans ook de arbeiders van de schoen fabrieken van de firma Bally Co., zich bereid verklaard met een verlen ging van den arbeidstijd genoegen te nemen. De Duitsche schadevergoeding. Het antwoord der commissie van her stel is telefonisch uit Parijs te Berlyn ontvangen. De Duitsche regeeriüg heeft verzocht haar den offfcieelen tekst van het antwoord toe te zenden. Uit het antwoord blijkt intusschen, dat de commissie van herstel aan de Duitsche regeering drie vragen stelt: le. hoe hoog is de som die de Duit sche regeering in Januari en Februari betalen kan 2e. voor hoelang verlangt de Duitsche regeering uitstel van betaling? 8e welke waarborgen kan de Duitsche regeering bieden voor den termijn van uitstel van betaling Over den verderen inhoud van het antwoord wordt, te Berlyn weer eens het stilzwijgen bewaard. Het Acht Uhr Abtndblatt meent te weten, dat in tegen stelling met de berichten der Fransche bladen de toon der nota niet scherp is. In dit geval is van een directe weigering in de nota geen sprake. In Berlynschs diplomatieke kriDgen wordt beweerd, dat de commissie van herstel van plan is de economische en financieele toestand van Duitschland opnieuw te onderzoeken. Het is mogelijk, dat hiertoe een byzon- dere commissie zal worden benoemd. Men meent te Berlyn, dat in dat geval de commissie van herstel haar bevoegd heid verre te buiten zou gaan en dat alleen de gezantenraad een dergelyk besluit mag nemen van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Een Nederlandsche leening in Amerika Naar vernomen wordt, overwegen New Yorksche bankiers een voorloopige leening aan Nederland van 25 millioen dollar, die door een tweede leening van gelijken omvang kan worden gevolgd. Hoewel men zou kunnen veronder stellen, dat bovenstaand bericht betrek king heeft op de Ned.-Indische leening, is het toch waarschijnlijk, dat het hier inderdaad gaat om een leening aan Neder land en niet aan Ned.-Indië, te meer daar het bedrag niet klopt met dat van de Ned.-Indische leenióg in Amerika. De minister heeft in de Memorie van Toelichting van laatstgenoemde leening dan ook het volgeDde gezegd: „De Reg. is met de door hen geraad pleegde deskundigen van oordeel, dat het bezwaarlyk zal zyn de leeningBbe- hoeften van Moederland en Koloniën, welke than 8 reeds tot groote hoogte zyn gestegen, op den duur uitsluitend op de Nederlandsche en Indische mark ten te dekken." De Indische leening. Het IJdbl. verneemt, dat het de be doeling is het wetsontwerp tot het aan gaan van een Indische leening in Ame rika nog voor het Kerstreces in de Tweede Kamer te doen behandelen. De Eerste Kamer, die toch in de week tusschen Kerstmis en Nieuwjaar bijeen komt, zal dan eveneens gelegenheid hebben het af te doen, waardoor gevolg gegeven zal kunnen worden aan den aan drang der Regeering om met 't oog op de onmiddellijke plaatsing van een deel der leeniDg het ontwerp zonder verwyl tot stand te brengen. Tweede Kamer. Avonduerg. van Donderdag 15 Dec. Staatsbegrooting. De algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting worden voortgezet. De heer Duys verklaart, dat zijn partij zich zal verzetten tegen een bezuiniging die een camouflage is van de scherpste reactie. Op het levenspeil van den arbei der mag niet bezuinigd worden. Spreker protesteert tegen een politiek tot schrap ping van de gelden voor tuberculose-be- strijding enz. Toen spreker aanvoerde, dat de Regee ring den heer Troelstra een onbehoorlijk en ongepast antwoord gaf op de vraag wie in Genève en Washington zullen be slissen, riep de voorzitter den heer Duys tot de orde, waarop de heer Duys zeide: een Regeering die zoo handelt mist het zedelijk recht van de arbeiders offers te eischen. Voorts wees de heer Duys nog op het tekort bij de brandstoffenvoorziening, van 33 millioen en voerde hij aan dat bij het Graanbureau het geld met milli- oenen is weggesmeten. Gruwelijk noemt spr. de verkwisting. Spr. protesteert er tegen, dat de Regeering nu begint zonder eenige reorganisatie de ambtenaren op straat te swijten. De Minister van Arbeid: binnen enkele dagen komt een Koninklijk besluit waar bij deze zaak geregeld wordt in overeen stemming met het advies der commissie. De heer Marchant is'het met den heer Duys eens, dat bij inkrimping van het aantal ambtenaren dienft gereorganiseerd, maar dat kan de Kamer niet doen. Zij' kan alleen dwingen tot;' reorganisatie. Het succes van het wederopnemen van de Talma-wetgeving acht spr. twijfelachtig. Komende tot het geheele Kabinet, zegt spr. te moeten concludeeren, dat wij heb ben e.en gefingeerde coalitie, een samen gaan omdat er nu eenmaal een Kabinet moet zijn. Het komt aan op de eensgezind heid op de hoofdpunten der politiek met de meerderheid van het volk. En die har monie ontbreekt. De vrouwen zullen nu bij de ko mende verkiezingen medestemmen. Spr. hoopt, dat dit niet ^al,leiden tot verster king van de macht van het conservatisme. De democratie is thans in een positie van verweer. Spr. doet een beroep op de samenwerking van alle democraten. De heer Schokking acht een goede op lossing van de tegenwoordige moeilijk heden een reuzentaak, een schier onmo gelijke, bovenmenscheiijke taak voor elk kabinet. Spr. wijst op de algemeene verarming en kapitaalvernietiging, waardoor allen een offer zullen moeten brengen in onder scheiden mate. Het is onjuist de schuld der malaise te schuiven op de sociale maatregelen. De directe belastingen kunnen niet hoo- ger worden opgevoerd. Voor alles is volgens spr. noodig onder ling vertrouwen. Ten slotte merkt spr. op, dat de groote worsteling thans gaat tusschen geestelijke beginselen en materiëele. De heer Snoeck Henkemans dringt er op aan, om niet te zuinig te zijn op het punt van steun aan werkloozen, waar het geldt den steun aan de Werkloozen en de veenstreken en vraagt nauwkeurig inlichtingen over de plannen voor werk verschaffing. Zitting van Vrijdag 16 Dec. Aan de orde zijn verschillende kleine ontwerpen. Tegen een suppletoire Justi- tiebegrooting 1919 worden bezwaren ge maakt door den heer Teenstra, die be toogt, dat dit ontwerp veel te laat werd ingediend en meent, dat de bedragen der overschrijdingen veel te hoog zijn. Suppletoire Justjtiebegrooting. De suppletoire Justitiebegrooting wordt aangenomen met 34 tegen 21 stemmen. Portvrijdom. In bespreking komt de brief van den minister van waterstaat betreffende de afschaffing van den portvrijdom. De heer Van Beresteijn dient een motie in om uitstel van het invoeren van port vrijdom, totdat over de regeling zal zijn beslist bij suppletoire begrootingen voor de aanvrage van kosten aan de afschaf fing voor departementenverbonden. Dinsdag komt deze motie in stemming. Algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting. De heer A. P. Staalman betoogt, dat van de doorvoering van de Christelijk^ politiek bij dit kabinet niets terecht komt. De heer Rutgers betoogt, dat alleen een rechtsche meerderheid basis kon zijn voor een parlementair Kabinet, ook omdat alleen bij de rechtsche partijen de be ginselen positief zijn. Spr. dringt er bij de regeering op aan, vooral het oog ge vestigd te houden op de geestelijke goe deren van het volk. Hij ontkent dat deze regeering de geestelijke vrijheid aan- randt. Hij verheugt zich over de indiening van de Zondagswet. Spr. betoogt, dat de anti-revolutionnairen de ware strij ders voor de vrijheid zijn en volstrekt, geen militaristen. De anti-revolutionnai ren blijven samenwerking met andere rechtsche partijen plicht achten. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Bij de aanvaring op de Grevelingen van de Ye 180 en Ye 13 en de Z.Z. 19, was dit laatste vaartuig varende in Z.O. richting en dus niet visschende op verbóden terrein, zooals Vrijdag door ons werd vermeld. Vrywillige Landstormafd. Zierik- zee. Vooroefeningen (gew. vrywilligers) klasse A: Donderdag- en Vrydagavond van 8—10 nur. Verbandcursus (vrouwel. vrywilligers): Vrydagavond van 8—9,30 uur. Afdeeling Haamstede. Vooroefeningen (gewone vrijwilligers), klasse A: Dinsdag en Vrydagavond van 7,30—9,30 uur. Afdeeling Nieuwerkerk. Vooroefenin gen (gew. vrywilligers), klasse A en B Dinsdag- en Vrydagavond van 7,309,30 uur. Afdeeling Bruinisse. Vooroefeningen (gew. vrywilligers) klasse A: Dinsdag en Donderdagavond van 7—9 uur. Door het harmoniegezelschap Kunst en Eer" is in studie genomen „Marion, de marketentster", componist Flessing, welke ook „Rose Marie" componeerde. Zondagmiddag had alhier een wed strijd plaats tusschen Z.V.V. I en D.V.O. I, welke eerstgenoemde club won met 1-0. KERKWERVE. Bij het Vrijdag j.l. te 's-Gravenhage gehouden examen voor 2e stuurman groote stoomvaart is o. a. ge slaagd de heer L. W. C. Steur, geb. alhier. RENESSE. Vrijdagavond gaf het Zierik zeesche Strijkorkest onder leiding van den heer P. A. Jongmans voor het Departe ment van het Nut van 't Algemeen een soirée muzikale in de zaal van mej. wed. Kappers. Door verschillende bijkomstige omstandigheden waren uit deze gemeente velen verhinderd dien avond van kunst genot bij te wonen. Wat het orkest ten beste gaf was boven allen lof verheven. Er was volop te genieten van de heer lijke muziek, die het hart ontroerde. Wij zijn vergast op de welluidende klanken van het snarenspel. Het orkest gaf een fijn verzorgde, intens muzikale en uit vol heid van gevoel innige vertolking van de nummers van het programma. Een woord van dank mag zeker niet onthouden wor den aan de jongejuffrouw Van der Ven (leerlinge van den directeur), die op de piano de muziek accompagneerde, zoo maatvast, zuiver en melodieus ais van een virtuoos verwacht mag worden. Met kunstenaarstalent beheerschte zij het in strument. De onverdeelde aandacht, waar onder de 12 op het programma voorko mende nummers ten gehoore werden ge bracht en die als het ware een climax vormden, bewijst ook wel, dat de hoor ders de vertolking voelden en begrepen. Het publiek heeft het den dilettanten dan ook niet aan succes laten ontbreken, zoo dat een herhaling van het nummer „Bum- mel-Petrus, Intermezzo op vereerend ver zoek niet achterwege kon blijven! Dit wat de muziek betreft. De cabaretzangers, de heeren A. v. d. Houten en J. C. Lunenberg, hebben met hun schoone liedjes door een daverend applaus den welverdienden dank van het publiek verworven. Beide heeren beschik ken over een stem, die de bewondering afdwingt. Die perzik smaakte naar meer en met volle appetijd genoten de aanwezi gen nog van de cabaretliedjes door beide heeren als toegift gegeven. Nog geruimen tijd bleef men gezellig bijeen. Wij roepen hun „Tot weerziens!" toe. BROUWERSHAVEN. Daartoe uitgenoo- digd door onzen burgemeester hebben een tweetal dames een collecte gehouden voor de hongerenden in Rusland en Weenen. Deze collecte bracht f200 op, zoodat be doelde dames haar moeite wel beloond zagen. Het woord van dank, dat ze van Z.E.A. in ontvangst hadden te nemen, was zeker wel verdiend. NOORDGOUWE. Onder zeer vele blij ken van belangstelling, herdacht de heer A. Jonker, Donderdag 15 dezer, den dag, waarop hij voor 25 jaar alhier als veld wachter i n functie trad. De gemeentena ren meenden dien dag niet onopgemerkt te mogen laten voorbij gaan en hem als blijvend aandenken een en ander aan te bieden. Door bijdragen van de ingezete nen, slechts enkelen uitgezonderd, wat men daartoe in staat. Te half elf ure werd de jubilaris met vrouw, zoon en dochter door de jongste raadsleden, Gan- zeman en Van der Werve van zijn wo ning afgehaald en naar de gemeente-ka mer geleid, waar de burgemeester met de leden van den raad, voor zoover zij aanwezig konden zijn en een viertal da mes 'hen wachtte. Na plaats genomen te hebben richtte de burgemeester tot den jubilaris het woord en deed dat met genoegen daar hij sympathieke woorden tot den jubilaris kon richten. ZEd.Achtb. gaf een resume van zijn 25-jarige werk zaamheid en gaf zijn tevredenheid te kennen, waarop hij niet alleen onder hem, doch ook onder zijn vorige chefs, wijlen Groeneveld de Kater en jhr. Van Citters, zijn taak had vervuld en sprak de hoop uit, dat Jonker nog lang veld wachter van Noordgouwe moge blijven, zelfs al komt de combinatie van ge meenten tot stand. En nu. Jonker, de gem^enienaren bieden u aan een leuning stoel, een gasoline-lamp en een klok met coupes, terwijl u uit de gemeente kas een geschenk onder couvert wordt toegekend. Het bedrag is u door den gemeenteraad en zijn voorzitter met al gemeene stemmen toegewezen. Vervolgens wenschte de heer Schikker, wethouder, ook namens zijn medeleden, in welge kozen woorden hem geluk met dezen dag, terwijl daarna de heer Cornelis, er aan herinnerde, dat de jubilaris he den ,ook 25 jaar gemeentebode is en wees er op, dat de bodediensten steeds door hem met de meeste nauwgezetheid worden vervuld en drukte den wensch uit dat de persoonlijke verhouding die niets te wenschen overlaat, zoo moge blijven. Door mevr. Vijverberg werd naar voren gebracht, dat de hulde den ju bilaris gebracht, ook zijn echtgenoote gold, daar deze steeds bereid is haar hulp, waar ook noodig, te verleenen. De jubilaris dankte allen voor de hulde hem gebracht, doch was niet in staat veel te zeggen, hij zei „ik kan niet, ik ben te vol". Nu werden eenige ver- verschingen gebruikt, waarna de jubi laris allen uitnooodigde met hem naar zijn woning te gaan. Allen gaven aan die uitnoodiging gehoor en de jubilaris trad nu als gulle gastheer op. Het pol derbestuur gaf hem een fraaien stok ten geschenke, waarop een passend inscrip tie zal worden aangebracht. In den loop van den dag kwamen velen hem geluk wenschen, o.a de col lega's uit den omtrek, die hem als aan denken een rookstel offreerden. Des avonds bracht „Con Amore" hem een serenade en werd de jubilaris nog door den voorzitter, den heer Vijverberg, har telijk toegesproken. Den ganschen avond heerschte er bij de woning van den ju bilaris een gezellige drukte en de jeugd liel onvermoeid h. ren- „Lang zal Jon ker leven In de gloria SIRJANSLAND. Voor het verpleegster- diploma slaagde dezer dagen o. a. mej. Cor. Bal Joh.d., geb. alhier, thans in het Prov. Ziekenhuis te Santpoort. BRUINISSE. Vrijdagmiddag is de tram boot van Zijpe naar Numansdorp door den zwaren mist op een gasboei gevaren, twaardoor de schroef brak en de boot hare reis niet kon vervolgen. Des avonds is zij in, de tramhaven door een sleepboot binnengebracht. Vrijdagavond werd in de openbare school een ouderavond gehouden. Door het hoofd der school, de heer Mindei4- houd, werden eenige artikelen van de nieuwe Leerplichtwet, die 1 Jan. in wer king treedt, besproken en eenige punten uit de praktijk van het onderwijs behan deld. De vergadering werd behalve door het onderwijzend personeel en de leden der oudercommissie slechts door een 12- tal ouders bezocht. Tot secretaris der Oudercommissie werd gekozen de heer Andr. Jumelet St.z. ST.-ANNALAND. Onder voorzitterschap van den heer M. J. Heijboer hield het leesgezelschap „Elck wat Wils" Woens dagavond in „In den Handel" zijn jaar vergadering, welke bezocht was door 15 van de 47 leden. De notulen worden goedgekeurd. Ofschoon de rekening sluit met een nadeelig saido van f 35,19°, wordt niet overgegaan tot verhooging der con tributie en evenmin tot vermindering der te lezen tijdschriften. De beide aftredende bestuursleden, de heeren B. Kodde en L. J. Soeters Pz., werden bij acclamatie herkozen. RECHTZAKEN. Beleediging per telefoon. Een Amsterdamsche winkeliersrrouw werd al geruimen tyd door een man lastig gevallen. Hy droDg den winkel binnen en wist het haar dan zeer las tig te maken. Ten slotte werd hy door een rechercheur van politie de deur uitgezet. Maar toen paste hy een ander systeem toe. Waarom zou hy niet van de moderne hulpmiddelen gebruik maken? Aanhoudend belde hy de dame tele- phonisch op en bij schold haar dan uit voor alles wat leelyk is. Eindelijk begon het de vrouw te verdrieten en waar schuwde zy de politie, die een recher cheur op het geval afzond. Op een oogen- blik dat de winkeliersvrouw weer opge beld was en zy op de vraag: „spreek ik met mevrouwbevestigend geantwoord had, gaf zy den hoorn over aan den rechercheur, die naast haar stond. Deze ving toen de beleedigende woorden op. Tegen den beleediger is thans voor de reehtbank veertien dagen gevangenis straf geëischt. De Haagsche bomaanslag. Thans kan met zekerheid worden ge meld, dat de zaak tegen de personen, beschuldigd van den bomaanslag op het huis van majoor Verspyk, aan het Fran- kenslag te 's-Gravenhage, den 5en Jan. voor de Haagsche rechtbank zal worden behandeld. MARINE EN LEGER. In aanmerking genomen de tyd, dien de lichting 1917 reeds gedurende de mobilisatie heeft gediend, en tevens als zuinigheidsmaatregel, is de minister van oorlog op zyn voornemen teruggekomen om die lichting het volgende jaar voor herhalingsoefeningen op te roepen. AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. Bij de op Zaterdag gehou den aanbesteding van Chilisalper en zwa- velz. ammoniak ten behoeve van de Ver. „Landbouwbelang", hebben het laagst in geschreven voor de chilisalpeter de firma J. Kostense en Zn. te Kruiningen, voor f 15,64 per 100 K.G. en voor de zwavelz. ammoniak de heer C. L. van Dalen te Stavenisse, voor f 19,15 per 100 K.G. Beiden werden de leveringen opgedragen. ONDERWIJS. Bij het Vrijdag j.l. te 's-Gravenhage ge houden examen handelskennis l.o. slaag de o. a. de heer J. L. Heuseveldt te Delft, geb. te Zierikzee. Bij het gehouden examen voor de Ver. van Leeraren in het boekhouden, behaalde de heer A. Lindhout te Tholen het practijk-diploma voor boekhouden. ST.-ANNALAND. De heer P. J. Soeters te Culemborg is benoemd tot onderwijL wijzer aan een der openbare scholen te Zutphen. POST EN TELEGRAPME. ZIERIKZEE. Aangesloten aan 't Rijks- locaaltelefoonnet onder No. 48, de heer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1