Zierikzeesche Nieuwsbode iSs^ Kastner Autopiano. F.' A S. J. DEKKER - Does - Mt. akéfoï abonnement: Maandag 5 Dec 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. Het grootste genot in Uw huis verkrijgt U door het aanschaffen van een Piano's of Orgels kunnen worden ingeruild ■Ham Uit Stad en Provlnole. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10708. Inzending op don d«g T»n alt Oir. J, Of LOOZE Jr. iJltg.-Rad*Ct. U. J. KOSTEN v60r nr8 De BURGEMEESTER en WET- Vv HOUDERS ran Zurixzee doen to weten, dat door den Raad dier gemeente in «ijne rergadering ran 18 November 1921, no. 9 is vastgesteld de volgende verordening DE RAAD der gemeente Zibbikzsi Gelet op het voorstel van BURGEMEESTER en WETHOUDERS heeft besloten, rast te stellen de volgende Verordening tot wyziging der Ver ordening op Woonwagens en Woon schepen in de gemeente Zibrikzii. Eenig artikel. In artikel 2 der Verordening op woon wagens en woonschepen in deze gemeente vervalt de omschryving: „het driehoekje grand. gelegen ten Noorden van den Provincialen Straatweg en aan den Zuid Weetelyken hoek van den Zelkepelder", en komt daarvoor in de plaats: „aan den Westelijken kant van den straat weg naar de Val tegenover de plaats, waar thans de barakken staan". Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van den Raad der gemeente Ziirikzie, den 18 November 1921, Ne. 9. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Voorzitter. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Zynde deze verordening aan de Gedepu teerde Staten van Zeeland, volgens hun be- rigt van den 25 November 1921, no. 205, 3e afdeeling. in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 8 December 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Laidru. Landru is thans in hooger beroep ge gaan. Wordt dit verzoek afgewezen, dan gaat het naar de commissie voor gratie, die in dit geval toch altijd nog levenslange deportatie beteekent. Waarschijnlijk zal het nog wel eenigen tijd duren voor ,de zaak geregeld is en Landru weet wat hem te wachten staat. De gezworenen van Seine-et-Oise hebben intusschen wel heel tactvol gehandeld. Zij hebben voor een pijnlijke zaak een goede oplossing gevonden. Met algemeene stem men hebben zij den beklaagde ter dood veroordeeld en daar vlak overheen een j verzoek om gratie geteekend. Daarmee spraken zij hun verachting uit over Lan dru en hun zekerheid over zijn afschuwé- lijk verleden, doch slechts hun kwasi- zekerheid ten aanzien der moorden. De advocaat-generaal krijgt dus gelijk en ook de verdediger. De gezworenen zijn zoo dicht mogelijk bij de in het midden liggen de waarheid gebleven. Fen Duitsche Landru. Te Brussel begint heden (Maandag) een proces tegen een Duitschen Landru, zeke- ren Peter Grupen uit Hirschberg in Silezië, j die beklaagd wordt van moord op zijn! nicht Dorothea Rohrbeck en zijn stiefdoch tertje Ursula Gha.de, resp. 16 en 12 jaar oud. De beschuldigde wordt ervan verdacht, dat hij Jiet 'jongste meisje door middel van hypnose er toe gebracht heeft haar nichtje Dorothea te vermoorden en daarna zelf moord te plegen en voorts zou Grupen ge tracht hebben zijn grootmoeder te ver giftigen. Zijn vrouw is tijdens den oorlog op geheimzinnige wijze verdwenen en men heeft nooit iets van haar gehoord. Het sfchijnt dat de beklaagde zich wilde; meester maken van het niet onaanzienlijk vermogen van zijn nichtje Dorothea, die hij ten huwelijk had gevraagd, maar die hem had afgewezen, en dit had hem toen tot zijn misdrijven gebracht. De duiirte-oniuMen te WffBMi. De correspondent van het Berl. Tagebl. te Weenen seint nog de volgende bijzon derheden over de jongste duurte-onlusten aldaar Donderdagmorgen reeds namen de sta kingen en onlusten een aanvang, toen in de Fiatfabrieken en bij Siemens en Schuc- kert het werk werd neergelegd. In den middag trokken de arbeiders gezamenlijk, ten getale van ongeveer 30.000 man, van knuppels en zelfs vuur wapenen voorzien, naar de Ringstrasse op, waar zij als demonstratie tegen' de duurte winkels, magazijnen en andere in richtingen begonnen te plunderen en te vernielen. Ook de hotels, waar voorname lijk vreemdelingen der Entente vertoef den, moesten er aan gelooven. Deze bui tenlanders verzochten nu den president van de commissie van herstel om bescher ming. De secretaris van den president poogde dan in gebroken Duitsch de me nigte tot rust te brengen door te verkla ren, dat de bewoners dezer hotels Japan- sche, Britsche en Fransche onderdanen waren. De betoogers drongen naar het Grand Hotel en Hotel Imperial op en vingen het plunderingswerk aan. De politie stond tegenover de menigte machteloos. Laat in den avond wist politie te voet en te paard in de Ringstrasse de orde te her stellen. Volgens de Lok. Anz. hebben de betoo gers ook een poging aangewend, om de poorten van het parlementsgebouw in brand te steken. Trams en auto's werden aangehouden, de passagiers er uit gehaald en van hun overjassen en mantels beroofd. Herhaaldelijk hadden hierbij gevechten plaats. Niet «llee» hierdoor, (let U In het bezit komt tii een mooie Plnno, maar borenal ook daardoor dat U, zelf, zonder de mlnite muzikale opleiding, direct ln ttaat la de moolate mnzlekitnkken der elasaleke en moderne toonknnatenaara op de meest voortreffelijke w|jze uit te voeren. Indien persoonlek bezoek onmogelijk, vraagt U dan Catalogns Z 5 en inliohtlngen aan de Alleen-Vertegen woerdlgster: In de nabijheid van het parlement poog de men een inzittende van een auto een strop om den hals te werpen om hem op te hangen. Hij vluchtte, doch werd weder gegrepen en tot bloedens toe geslagen. Slechts met moeite slaagde de politie er ten slotte in hem in veiligheid te brengen. De Voss. Ztg. verneemt nog, dat meer dan 400 arrestaties zijn uitgevoerd. Het parlementsgebouw werd omsingeld, doch door de politie weer vrijgemaakt. De Duitsche schadeloos-*lellingri». In de nota welke de Commissie van Herstel aan de Duitsche regeering heeft gericht, herinnert zij eraan, dat zij gedu rende haar verblijf te Berlijn aan den Rijkskanselier mondeling verklaringen heeft gedaan, welke als volgt zijn samen te vatten: i 1°. De commissie dringt er krachtig bij de Duitsche regeering op aan, dat deze al haar aandacht wijdt aan de maatrege- j llen, welke onmiddellijk noodig zijn om! de betaling van de termijnen op 15 Jan. en 15 Febr. te 'verzekeren. De Duitsche regeering zal daardoor de ernstige gevol gen kunnen ontgaan, welke uit een niet betaling van die termijnen onvermijde;- lijk voor Duitschland zoudén voortvloeien. De commissie noodigde de Duitsche re geering nadrukkelijk uit, alles te doeni wat in haar vermogen was bij haar on derdanen vaif wie bekend is, dat zij in het buitenland bezittingen hebben, om te verkrijgen, dat de noodige buitenlandsche wissels worden verkregen. 2°. De commissie, rekening houdende met de moeilijkheden, welke de Duitsche regeering bij den huidigen financiëelen toestand ondervindt, en die voor een groot deel zijn toe te schrijven aan het feit, dat de Duitsche regeering op het goede tijdstip in gebreke is gebleven, de noo dige stappen te doen om het budget in evenwicht te brengen, noodigt de Duit sche règeering uit, onverwijld de noodige maatregelen te nemen om den financi-' eelen toestand te verbeteren. BINNENLAND. In komsten belasting. In den laatsten tijd is het herhaaldelijk voorgekomen, dat personen, die over een zeker jaar een behoorlijke winst met hun bedrijf gemaakt hadden, vóór den aanvang van het volgende belastingjaar hun bedrijf hebben omgezet in een naamlooze vennoot schap of wel verandering hebben gebracht in hun winstverdeeling, om op die wijze, met behulp van art. 14 der wet op de Inr kpmstenbelasting, die groote winst aan de werking van de belasting te onttrekken. Een wetsontwerp, dat tot strekking heeft, aan dergelijke practijken voor de volgen- 1 de belastingjaren een leinde te maken, heeft het departement van financiën verlaten. Winkelsluiting. De commissie voor het winkelbedrijf uit den Hoogen Raad van Arbeid heeft haar prae-advies vastgesteld betreffende het bij den Raad aanhangig gemaakte vooront werp van een Winkelsluitingswet en de voorzitter van den Raad heeft bepaald^ dat het prae-advies van die commissie als advies van den Raad zal worden uitge bracht. Aan dat prae-advies is het volgende ontleend. De meerderheid van de commis sie geeft in overweging, op de algemeene Zondagssluiting en op de sluiting na des avonds 8 uur in de wet een uitzondering te maken voor winkels waar voedings- en genotmiddelen worden verkocht. Eenige leden achten dat niet noodzakelijk. Enkele andere leden meenen, dat de gevolgen, die, de Zondagssluiting voor de winkeliers en het publiek zal veroorzaken van zoo ern- stigen aard zijn, dat zij in overweging geven, alle bepalingen, die op de Zondags sluiting betrekking hebben, uit het ontwerp te doen vervallen. De commissie acht het ten slotte ge- wenscht, de in het ontwerp aan degemeenl" teraden gegeven bevoegdheid, om in bij zondere omstandigheden uitzonderingen op de bepalingen van de wet te veroorloven, in dien zin te verruimen, dat niet alleen van bijzondere omstandigheden van plaat selijken aard wordt gesproken, maar dat ook met bijzondere omstandigheden, ver band houdende met een bepaalde kracht, een bepaald seizoen of bepaalde uren, rekening zal kunnen worden gehouden. Twonde Kamor. Zitting uan Donderdag 1 Dec. De motie-Van den Tempel, inzake steun- verleening aan de werkloozen die geen uitkeeering ontvangen uit de werkloozen- Jtassen voor den duur der crisis, wordt verworpen met 57 tegen 28 stemmen; met dezelfde stemverhouding wordt ver worpen de tweede motie-Van den Tem- Del, betreffende gelijke steunverleening in 1922 en 1921 en de derde motie-Van den Tempel, vragende om overleg mét de vakvereenigingen van arbeiders over arbeidsvoorwaarden bij werkloosheids- werken De motie-Sannes, inzake meer steun aan de veenarbeiders wordt verworpen met 61 tegen 24 stemmen; met 82 tegen 3 stemmen wordt verworpen de motie- Wijnkoop (productieve arbeid voor werk loozen tegen normaal loon of uitkeering gelijk aan het volle loon). Grondwetsherziening Het amendement-Van Ravestein (kies rechtleeftijd 18 jaar) wordt verworpen met 83 tegen 3 stemmen. riet amendement der soc.-dem. fractie, om den kiesrechtleeftijd te bepalen op minstens 21 jaar wordt verworpen met 53 tegen 29 stemmen. Het artikel be treffende de kiezers, wordt in stemming gébracht, op verzoek van den heer Bau- mer, die tegen het vrouwenkiesrecht is. Het wordt ai af -: nomen met 68 tegen 16 stemmen. De heer Beumer verdedigt een amen dement om den stemplicht uitdrukkelijk uit te sluiten. Het amendement wordt aangenomen met 50 tegen 30 stemmen, nadat de hee- ren Drion en Marchant hebben verklaard1, dat zij door ie stemmen voor schrapping der bepaling omtrent facultatiefstelling, alleen willen te kennen geven dat die be paling overbodig is en de heer Beumer heeft erkend dat daarmede een princi-- pieele beslissing over den stemplicht is verschoven naar de additioneele artikelen. De heer Troelstra licht een amende ment toe om het aantal Tweede Kamerk leden te brengen o? 200. De heer Drion licht een amendement toe om het aantal Tweede Kamerleden te brengen van 100 op 150. De heer De Monte ver Loren verwacht van uitbreiding van het aantal Kamer leden geen toeneming van het aantal deskundige leden op verschillend ge bied. Avondvergadering van Donderdag 1 Dec. Staatsbegrooting 1922. (Hoofdstuk X A Arbeid.) Mevr. Groeneweg heeft met betrekking tot het voor-ontwerp werktijdenbesluit bezwaar er tegen dat in het winkelbe drijf, de vrouw 8 uur zai mogen wer ken en de man 9; zij wil gelijke be handeling voor beiden. De heer Hiemstra komt op tegen de agitatie om den minister te bewegen H'.et verder voort te gaan met de voorberei ding inzake de iandarbeiderswet. Hij dring aan op spoed, opdat het ontwerp nog voor de verkiezingen zal kunnen worden behandeld. De heer Schaper komt op tegen de reactie inzake de Arbeidswet. Hij wil, dat de 45-urige werkweek regel zal blij ven en overwerk uitzonderingen en be klaagt er zich over dat de Arbeids wet nog niet verder is ingevoerd dan voor fabrieken en werkplaatsen. De heer Ankerman brengt lof aan den minister en aan de Arbeidsprestatie van het departement. Hij wil dat de arbeids prestatie van het volk zooveel moge lijk worde gesteund en bevorderd, en beveelt den minister aan de wettelijke maatregelen zoo te nemen, dat de in dustrie niet wordt belemmerd. De heer Drion waarschuwt tegen over haasting. De heer Smeenk acht uitbreiding van de arbeidsbescherming tot den landbouw noodig. Behoorlijke regeling zal den trek van de landarbeiders naar de stad te gengaan. Ook de heer Teenstra wil dat in de wet alleen het strikt noodzakelijke gere geld wordt, maar acht al de nu ga- maakte opmerkingen praematuur. De 4minister deelt mede een uitvoerig advies inzake het winkelbedrijf ontvan gen te hebben, hetwelk in ernstige over weging is. Wat betreft de bescherming der vrouwen mag men het physieke, psychische onderscheid tusschen man en vrouw niet uit het oog verliezen. Ook hij acht het voorbarig nu over het voor ontwerp Landarbeiderswet te spreken. Aan de algemeene maatregelen van be stuur inzaké de Arbeidswet wordt ge werkt. Da regeling van het winkelbe drijf zou volgens belofte niet in wer king treden, voordat da wet op de win kelsluiting er was. Spr. hoopt niet voor de moeilijkheid gesteld te worden de maatregelen in te voeren, omdat men te lang moet wachten op de wet inzake de winkelsluiting De heer Oud dient een motie in, de wenschelijkheid uitsprekende, om tot ver sobering vart 'd»en staatsdienst over te gaan en daartoe geëb nieuwe ambtena ren vast of tijdelijk aan te stellen en in vacatures niet buiten het bestaande ambtenarencorps te voorzien, alvorens de Kamer zich zal hebben uitgesproken over de voorstellen der bezuinigingscommissie. De minister verwondert er zich over dat men nu met een andere motie komt dan bij de waterstaatsbegrooting. Hij had het verstandig en beleefd gevonden als men hem vooruit hiervan in kennis had gesteld Deze motie gaat het beleid van het geheele kabinet aan en spreker noemt deze motie onbekookt. Dc minister zegt nader, dat hij zioh misschien met de motie toch zou kunnen vereenigen, maar dat men met een der gelijke motie bij de algemeene beschou wingen over de Staatsbegrooting moet komen. Hij veronderstelt dat het ant woord der regeering dan zal meevallen. De heer Oud' stelt nu voor, schorsing van de beraadslaging over deze begroo ting en, om met de afzonderlijke hoofd stukken niet door te gaan dan na de algemeene beschouwingen. De voorzitter geeft voor het vervolg in overweging van een dergelijke om vangrijke motie afschrift aan den Mi nister te geven. Spr. raadt aan, bij de algemeene beschouwingen met deze mo tie te komen De minister is bereid in den geest der motie te handelen, zoolang er bij het algemeen debat geen beslissing over ge vallen is. De vergadering wordt te 11 uur ge sloten. Zitting van Vrijdag 2 December. Regeling der werkzaamheden. De voorzitter stelt voor Donderdag avond aan te vangen met de nieuwe dienstplichtwet verder te behandelen in de dagvergadering na afloop van de grondwetsherziening. De heer Schaper doet het voorstel, de dienstplichtwet na Kerstmis te behan delen. Het voorstel-Schaper wordt verworpen met 45 tegen 38 stemmen; het voorstel i Verfrissohend «n nangenaam by hoest, heeschheid en keel pijn werken de PASTILLES van den voorzitter is daarmede aangb nomen. De bedoeling van den voorzitter is, voor Kerstmis af de toen, de grond wetsherziening, de dienstplichtwet, de algemeene beschouwingen over de staats begrooting en de Indische begrooting en van de begrootings-hoofdstukken alleen nog arbeid. Waterstaatsbegrooting. Het amendement-Marchant om het port voor den raad van toezicht te vermin deren met f 13,700 wordt overgenomen. De minister brengt een vermindering met f 16,300 aan. De v aterstaatsbegrooting wordt aange- ncmen met 80 tegen 3 stemmen. De mo tie-Van Beresteijn, inzake gelijke tarie ven van Nederlandsche stations van Lon den via Vlissingenen via Hoek van Hol land wórdt aangenomen. Besloten wordt Dinsdag te behandelen de bezuinigings-motie-Oud bij de arbeids- begrooting. In verband daarmee trekt de heer Oud zijn motie tot uitstel ter behandeling van de arbeidsbegrooting in. Grondwetsherziening. De heer Schokking acht uitbreiding van het aantal Kamerleden overbodig. De heer Kolthek is voor uitbreiding tot 200 leden. De heeren Van Ravesteijn en Van der Laan zijn voorstanders van uitbreiding van het getal leden der Tweede Kamer. De heer Marchant is er tegen. Minister Ruijs de Beerenbrouck ver klaart dat aanneming der amendementen het bewiste hoofdstuk in gevaar zou bren gen. Het amendement-Troelstra (200 leden) wordt verworpen met 49 tegen 26 st., het amer.dement-Drion (150 leden) wordt verworpen met 49 stemmen 27 stemmen. De heeren Van Rappard, Oud en Troel stra maken bezwaar tegen de bepaling dat hun, wien het kiesrecht is ontno men, ook de verkiesbaarheid kan wor den ontnomen. De heer Schaper deelt die bezwaren niet. 1 De heer Van Schaik wil een andere redactie teneinde politieke veroordeelden niet onder de bepaling te doen vallen. In verband daarmede verzocht de mi nister aanhouding van het artikel. Ai- dus besloten. De heer Troelstra licht een amende ment toe om pensionneering van we duwen en weezen van Kamerleden niet facultatief doch imperatief te maken. De heer Van Ravesteijn licht een amen dement toe om de regeling der ver goeding voor Kamerleden bij gewone wet te doen geschieden. De heer Braat verdedigt een amen dement om de vergoeding voor Kamer leden te stellen op f 2500 inplaats van ze te verhoogen van f 3000 tot f 5000. De heer Rutgers licht een amende ment toe om de vergoeding te bepalen op f 3000 doch aan de leden buiten Den Haag behalve reiskosten ook verblijfkos ten te vergoeden. ZIERIKZEE. Met ingang van 16 Decem ber e.k. is benoemd tot kommiès te wa ter aan boord van het alhier gestation- neerde recherche-vaartuig „Zeehond", W. E. de Vin, thans knecht bij de Visscherij- politie. De heer M- Proost, kommies le klasse is aangewezen als deurwaarder bij 's Rijks belastingen voor de gemeenten, behooren- de onder het ontvangkantoor St.-Maar* tensdijk. Bij de Provj Staten is nog een voor stel ingekomen van Ged. Staten omj aan den heer F. A. Kloppert, ingenieur van den Prov. Waterstaat te Zierikzee, die sedert 1 October het hoofdingenieursambt waarneemt, ©en toelage toe te kennen van f 1000. Vrywilligc Landstormafd. Zierik zee. Vooroefeningen (gew. vrijwilligers) klasse A: Donderdag en Vrijdagavond van 8—10 uur. Klasse B: Zaterdagmid dag van 2—6 uur. Kader Landstorm Zaterdagmiddag van 1,30—4,80 uur. Verbandcursus (vrouwel vrijwilligers): Vrijdagavond van 89.30 uur. Afdeeling Haamstede. Vooroefeningen (gewone vrijwilligers): klasse A, Dinsdag en Vrijdagavond van 7.30—9,30 uur. Afdeeling Nieuwerkerk. Vooroefening (gew. vrijwilligers) klasse A en B Dins dag- en Vrijdagavond van 7,30—9.30 uur. Afdeeling Bruinisse. Vooroefeningen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1