Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 23 Nov. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Inzending Advertentiën. binnenland. buit enl and. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het bnitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, WoeDsdag en Vrijdag. 78ste JAARGANG. - No. 10703. Oil. L OF LOOZE Jf. Ultg.-Redact. H. J. KOSTEN van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting Inzending op den dag vaD uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Ziirikzeh maken bekend, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van 18 November 1921 No. 4, is vaetgesteld het volgende besluit: De RAAD der Gemeente Zikrikzee; Gelet op de bepalingen der Kieswet Besluit: onder intrekking van de bestaande verorde ning, vast te stellen de volgende Verordening, aanwijzende de stem lokalen voor de stsmdistricten in de gemeente Zierikzee l Eenig artikel. Voor het eerste stemdistrict der gemeente Zierikzee, omvattende wijk A, benevens van wijk C de huizen genummerd 1 tot en met 115, wordt als stemlokaal aangewezen de raadzaal in het raadhuis dier gemeentevoor het tweede stemdistrict, omvattende wijk B, de kamer in dat gebouw, thans gebruikt wordende voor bureau van den Secretaris dier gemeente; voor het derde stemdistrict, omvattende wijk C vaa nommer 126 tot het einde, het teekenlokaal van de openbare school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs in de Nieuwe Boogerdstraat en voor het vierde stemdistrict, omvattende wijk D, het gymnastieklokaal van de openbare school voor lager en meer uitgebreid lager onderwjjs voornoemd. Aldus vastgesteld ter openbare raadsver gadering van den 18 November 1921, No 4 A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Voorzitter. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Zierikzee, den 22 November 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester P. F. WITTERMANS, Secretaris. fl.H. Adverteerders worden dringend verzocht, met het oóg op het a.s. Sint- Nicolaasfeest, advertentiëD, bestemd vdor -ons nummer van a.s. Vrijdag, ons zoo veel mogel\jk Donderdag te doen toekomen. Advertentiën over 2 ol meer kolommenkannen niet later worden aangenomen dan uiterlijk Vrijdagmorgen 10 ure, terwyl 11 ure de inzending voor alle advertentiën gesloten ia. Ter voorkoming van teleuratelling gelieve men hiervan nota te nemen. De Directeur. schen staat. Zij richten staatsbanken op voor de boeren, graanelevators, meelfa brieken, een bouw-vereeniging en 27 win kels, waarin een kapitaal werd gestoken van 400.000 pd. st. De tegenstanders van het socialisme hebben thans aan den staat een einde gemaakt en bevonden, dat de belastingen in Noord-Dakota verdrievou digd waren; de bank is onmachtig om te betalen; de bouwvereeniging werkt niet meer; de winkel-exploitatie is failliet; de staat-assurantie is ver ten achter met haar verplichtingen; op de meelfabrieken is in het eerste jaar meer verloren danf 't kostte om die te koopen. De Iersche kwestie hoopgevend! Naar verluidt, is de stemming ten aanzien van Ierland hoopgevender. Er ig een nieuw plan geopperd om Ulster tevreden te stellen. In plaats van aan Ierland terstond een parlement voor het geheele land te geven, zou volgens het nieuwe plan het zoogenaamde Zuid- Ierland een ruimer zelfbestuur krygen dan onder de nieuwe Home Rule-wet. Het plan voorziet weder in de latere instelling van een parlement van heel Ierland. Aldus zou er geen moreele of andere dwang op Ulster geoefend wor den, maar de fiscale voordeelen, waarin Zuid-Ierland zich dan zou verheugen in vergelyking met de rest van het Ver- eenigd Koninkrijk, zouden voor Ulster een aansporing worden, om zich onder het parlement van Ierland te scharen. heeft, maar de landbouw hoog op peil ge bracht wordt (wat den economischen toe - I Rassenhaat in Afrika. Reuter's agentschap zegt van een ge zaghebbend Britsch waarnemer vernomen te hebben, dat er een toenemende be weging tegen de blanken in Afrika te bespeuren valt De omvang, waarin de oorlog broe derlijke gevoe/ens onder de Afrikaan- sche inboorlingen heeft aangekweekt, is wonderbaarlijk, maar tegenwoordig is er eenr neiging waar te nemen, om aan de beweging een anti-Europeesch karakter te geven. Ofschoon het feit dat de inboorlingen tegen blanken gevochten hebben, veel verklaart, ligt de voornaamste oorzaak dieper het is de groei van het rasse- bewustzijn in de geheele wereld. De toe nemende politieke mondigheid brengt de neiging mee, dat de inboorlingen hun zin voor perspectief verliezen en zich grieven gaan verbeelden. De beweging heeft zich niet volledig ontwikkeld en zou, zonder den oorlog, waarschijnlijk zijn blijven smeulen: maar het is noo- dig dat men haar bestaan erkent en begrijpt' dat stammen die ver van elkaar wonen, tegenwoordig in geregelde geor ganiseerde correspondentie met elkaar staan. De attractie van de toga. De zoon van een Parijsch pedel had, ge ïmponeerd door de oratorische macht van Landru's advocaat, besloten, eveneens de zwarte toga aan»te trekken en eens te zien, wat voor figuur hij zoo wel voor het hof' en de jury zou maken. Hoe hij er in slaag de een (cliënt te vinden pn in toga voor het hof te Versailles te verschijnen, gewapend met een dik dossier, is, aldus de Daily Chronicle nog onopgehelderd. Doch toen hij, in een zaal naast die, waar de zaak- Landru wordt behandeld, in het vuur van zijn verdediging was, vroeg hem plotse ling de president, of hij wel ooit te voren rechtskundige praktijk had uitgeoefend. Hierop moest de pseudo-advocaat 't ant woord schuldig blijven en hij werd tus- schen twee gendarmen weggebracht. Hij zal zich thans te verantwoorden hebben wegens het onwettig uitoefenen van de rechtskundige practijk. Zijn cliënt werd, ondanks hem, vrijgesproken. Theorie en practyk. De correspondent der Daily Chron. te New-York seint, dat een socialistische staat in Noord-Dakota mislukt is. Vijf jaar geleden wonnen de socialisten daar de verkiezingen in een staat van 70.195 vierkante mijlen oppervlakte. Met een bevolking van ongeveer een half mil- lioen zielen, schiepen zij den socialisti- De Rijksmiddelen. Dat de Rijksmiddelen in October om streeks zeven ton minder hebben opge bracht dan in October 1920 lijkt erger dan het is. 't Is grootendeels de schuld van een reeks van kleine tegenvallers. Zoo leverden de successierechten, byoa f 129.000 minder op en waren er degres- sen te boeken op een reeks kleine pos ten, alsvermogensbelasting, zout- en geslachtaccyns, statistiekrecht, staatslo terij, recht op mijnen en, niet te verge ten, de speelkaarten, welke belasting met een opbrengst van ruim 6000 gulden vrijwel een mislukking is gewordeD. Bedenkelijker is natuurlijk een achter uitgang van de opbrengsten uit de di vidend- en tantièmebelasting, die van 4,1 op 2,5 millioen viel; de zegelrechten die van 2,6 op 1,5 millioen daalden, de registratierechten die een degres van 3,5 op 2,1 millioen vertoonen, de invoer rechten, die van 3,8 op 3,3 millioen zijn teruggeloopen. Dat zijn alles weerlichten uit naderende donderwolken, en het is alleen te dan ken aan het harde werk der belasting betalers, dat het er tot dusver nog niet akeliger uitziet. Zoo worden de verlie zen nagenoeg goedgemaakt door een buitengewoon accrès van bijna 3 millioen uit de inkomstenbelasting, een stijging van gedistilleerd van 4,3 op 5,3 millioen, terwijl de grondbelasting ongeveer 5 ton meer opleverde en kleinere baten vloei den uit personeel, snikeraccijns, wijn, bier, gouden- en zilveren werken, do meinen en loodsgelden. Opgemerkt zij voorts, dat de opbreDgst der maand (36,8 millioen) de raming met 3,3 mil lioen overtreft. Waar tegenover Btaat dat ditmaal een ongunstige maand ter vergelijking dient: October 1920 was de slechtste van het heele jaar, terwijl in het thans loopende vermoedelijk Juli het zal zijn. Over de afgeloopen tien maanden zijn wy 1921 met 3,8, de raming met 38 millioen vooruit. De oorlogswinstbelasting heeft tot dusver 76 9 millioen opgebracht en het leeniDgsfonds kreeg 100,2 millioen bin nen totaal-generaal 541 millioen. Uitkeering aan veenarbeiders. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de Landarbeidersbonden en de betrokken gemeentebesturen medegedeeld, dat hij heeft besloten op de werklooze veenarbeiders weder van toepassing te verklaren de tarieven van ondersteuning, die gelden voor de maanden Augustus, September en October. Die steun zal dan bedragen aan leden van door het Departe ment van Arbeid gesubsidiëerde werkloo- zenkassen: Gehuwden en ongehuwde kost winners f 10 per week, benevens 75 ets. per kind per week tot aan een maxi mum van 10 kinderen, kostgangers f 8 per week en voor ongehuwden, die bij ouders inwonen f 4 per week, en aan de overige niet georganiseerde veenarbei ders (gehuwd en ongehuwd kostwinners) f 9 per week, plus 70 cents per kind. Verder voor kostgangers jen ongehuwden dezelfde bedragen als voornoemd. „De Plattelanders-Bond". „De Plattelanders-Bond" komt in open bare vergadering bijeen op Donderdag 24 Nov., 's voormiddags 10 uur, in het „Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen" te Utrecht. Blijkens de agenda zal het punt „Wie zijn het best in staat de belangen van het Platteland te behartigen?", ingeleid wor den door den heer A. Braat, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De heer A. v. d. Hoven zal de verkie- 'zingsactie bespreken. Volgens concept-programpunten van den Plattelandersbond beoogt hij 't volgende: Dat geen klassebevoorrechting plaats I I stand van ons land hoog houdt); dat de, uitvoer van de Land- en Tuinbouwpro ducten wordt bevorderd; dat electrische kracht, licht en watervoorziening ten plat- telande wordt bevorderd biet medewerking der Gemeentebesturen; dat bestrijding van besmettelijke veeziekten door het Rijk ter hand wordt genomen; dat krachtige maat regelen worden genomen tot verbetering van den veestapel en zijn producten; dat kunstmest- en krachtvoerzwendel of ver- valsching en kwakzalverij bij den vee stapel met gevangenisstraf wordt beboet; dat alle tollen op de wegen worden afge schaft; datcoöperatie op Landbouwge bied wordt bevorderddat de Jachtwet herzien wordt (Grondhuren-jacht daarop huren); dat de rechtstoestand der landar beiders geregeld wordt (Invaliditeits- en ouderdomsrente) mits uit de Staatskas be kostigd; afschaffing zegels-plakkerijdat alle belastingen door alle burgers gelijk matig, progressief gedragen worden (niet dat eerst van Land- en Tuinbouw" eenige millioenen worden afgenomen)dat af doende wordt voorzien in Land- en Tuin- bouwonderwijs; dat meer Land- en Tuin bouwscholen worden opgericht; dat La- ger-Land- en Tuinbouwonderwijs in elke plattelands-gemeente wordt gegeven op winter-avondscholen; dat acte Landbouw ruimer wordt betaald; dat Internationale ontwapening wordt gesteund; Vrijheid van bedrijf; dat bij onderwerpen, den Land bouw niet rakende, de afgevaardigde naar eigen overtuiging vrijheid van handelent behoudt; afschaffing van de arbeidsduur- wetten; afschaffing van alle Staats-exploi- tatie; inkrimping ambtenaren; inkrimping millioenen-uitgaven aan Rijks-gebouwen; zeer groote en ernstige bezuiniging van de Rijks-uitgaven; geen steun verleenen aan werkloozen kassen en haven-reserve, en alle plattelands-belangen behartigen tegenover de bevoorrechting der steden. Denk om 3 December 1921. Reeds meermalen is er op gewezen dat personen, ouder dan 35 jaar, vóór 3 December 1921 verzekerd moeten zijn. Na dien datum is het te laat. Honderd duizenden sloten reeds een vrijwillige Ouderdomsverzekering, doch vele dui zenden deden dit ook niet. Velen meenen dat er toch wel staatspensionneeriDg zal zyn tegen den tyd, dat zy 65 jaar zyn. Het kan gebeuren, maar het kan ook niet gebeuren. Is dit laatste het geval, dan hebben zij niets. Komt er wel staatspensioen en hebben zy een vrijwillige Ouderdoms- verzekering, dan hebben zg dubbel. De Ouderdomsrente kan dan als aanvulling op het staatspensioen dienen. Anderen hebben valsche schaamte. Z$j meenen, dat Ouderdomsrente een soort armenzorg is. Deze meening is absoluut onjuist. De vrijwillige Ouderdomsrente is en big ft een verzekering, is eigenlijk niets dan een lijfrente, met dit versehil, dat de premie voor alle verzekerden ouder dan 35 jaar, slechts f 0,39 per week is, ter wijl de rente niet hooger kan zyn dan f 3,—. Jongeren dan 35 jaar kunnen een verzekering sluiten van f 3,— tot f 6,—. Het bedrag der premie is afhankelijk van den leeftijd en het bedrag der rente. De personen ouder dan 35 jaar, moeten premie betalen van af 3 December 1919 (datum waarop de wet inwerking trad). De achterstand mag met 11 ct. per week afbetaald worden. De premie bedraagt dus voor deze personen de eer6te jaren, zoolang er nog achterstand is f0,c0per week. Behalve de rente, waarvoor men zich verzekert, wordt aan de nabestaan den f 100,— uitgekeerd by overigden, mits dit overlijden niet plaats vindt binnen 3 jaar na het sluiten der ver zekering. Nog slechts enkele maanden bestaat de gelegenheid deze verzekering te sluiten. Denk aan 3 December 1921. Is uw aanmeldingsformulier dien dag niet in het bezit van een agent of van den Raad van Arbeid, dan is het te laat. Tweede Kamer. Zitting van Dingdag 22 Nov. Grondwetsherziening. De heer Oud verdedigt een amende ment tot afschaffing van de Eerste Ka mer en om de Tweede Kamer eenvoudig Staten Generaal te noemen. Hij meent datj voor het voortbestaan van de Eerste Kamer iedere grond ontbreekt. Dezelfde afgevaardigde licht een amen dement tioe tot invoering van referendum voor ontwerpen die de Staten Generaal hebben aangenomen als eerst 30 Kamer leden en daarna nog 20.000 kiezers een referendum vragen. De heer Troelstra betoogt de wen- schelijkheid van- afschaffing van de Eer- sitle Kamer. De behandeling van de Grondwetsher ziening wordt onderbroken voor het af doen van de Burgerlijke Pensioenwetten. Het amendement-Van Stapele (verplich ting voor de Regeering om een deel van (de commissarissen voor het pensioen fonds te kiezen uit een voordracht van de organisaties) wordt verworpen met 51 tegen 35 stemmen. Het amendement- Van Stapele ter verbetering der pensi oen-voorwaarden voor vroegere staats ambtenaren, die weer in staatsdienst tre den, wordt verworpen met 61 tegen 24 stemmen. Het amendement-Deckers (ge legenheid voor gepensionneerden om het weduwen- fan weezenpensioen door bij storting te verhoogen) wordt overgeno men. De tweede lezing en de eindstemming zullen op een nader te bepalen dag worden gehouden. arondiuetsherziening. De heer Troelstra zet zijn rede voort. Hij heeft bezwaar tegen de invoering van het referendum op dit oogenblik. Het zou thansl veelal strijdig kunnen zijn met de démocratie. De heer Visser van IJzendoorn, die voor zich persoonlijk spreekt, is voor afschaffing van de Eerste Kamer, en ook voor het referendum, zelfs als de Eerste Kamer mocht blijven bestaan. De heer Sasse van IJsselt komt op voor het behoud van de Eerste K'amer als/ Warner van revisie. Hij kan Zich niet vereenigen met verkiezing van de Eer ste Kamerleden volgens het stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging, dat te. veel zou doen letten op politieke kleur der leden van de Provinciale Staten. instantie zijn genoodzaakt. De uitspraak van den Hoogen Raad heeft adressanten volkomen in het gelijk gesteld. In deze uitspraak lag een veroordeeling opgeslo ten van de handelingen namens den Staat tegenover hen gepleegd. Op dien grond worden thans vergoedingen verzocht, be nevens de proceskosten, die te zamen eeni ge duizenden guldens hebben beloopen. KERKNIEUWS. Uit Stad en Provincie. DREISCHOR. Maandagavond 'gaf de propagandist der S. D. A. P., de heer v. d. Ploeg uit Heerlen, een beschouwing over den oeconomischen toestand van ons land vóór, tijdens en na den oorlog. De heer H. v. d. Doe opende de vergadering met een paar woorden tot de slechts 30 aanwe- gen. De algemeene aandacht en aanslui ting, aldus spreker, bij de S. D. A. P. is hier ter plaatse gedaald beneden nul. Het streven naar eenige ontwikkeling is hier treurig onder de arbeidende klasse, ge tuige de aangifte voor het vervolgonder wijs, waarvoor zich slechts één leerling heeft opgegeven, ondanks de gemeente hier meer per lesuur betaalt dan Amster dam. Hierna kreeg de heer v. d. Ploeg het woord. In een zeer uitvoerig betoog schetste spreker den toestand der arbei dende klasse in haar strijd tegen het kapi taal, vóór en na den oorlog. De vorming der trusts op alle mogelijke gebied. In het bizonder de suikertrust, die haar wil oplegt aan regeering, zoowel als aan de arbeiders. Daartegen is zonder organisatie niets te doen. Als voorbeeld van kapitaal en machtsvorming haalde spreker uit het Handelsblad de geschiedenis aan van den Duitschen multimillionnair Hugo Stinnis. Na de pauze behandelde spr. het militai risme als macht, onafscheidelijk verbon- j den aan het kapitalistische stelsel. In het bizonder de vrijwillige landstorm en bur gerwacht, als eerste hulp voor 't kapitaal, steeds bij de hand tegen mogelijk verzet der arbeidende klasse. Door een der aan wezigen werden enkele vragen gedaan met betrekking op den 8-urigen werkdag, welke door den heer v. d. Ploeg werden toegelicht, die de arbeiders waarschuwde voor overproductie en langen werktijd. Met den oproep zich aan te sluiten bij de S. D. A. P. sloot de voorzitter met een woord van dank tot den begaafden pro pagandist de vergadering. Een drietal per sonen sloten zich aan. Dinsdagavond gaf de heer Bedet, bu reauchef van den Raad van Arbeid te 1 Goes, voor een 40-tal belangstellenden een uiteenzetting van de Ouderdoms-Vrijwil- j lige Ouderdoms- en Invaliditeitswet. Aan- j dachtig werd spreker gevolgd en van de gelegenheid tot het stellen van vragen een ruim gebruik gemaakt, welke na be- 1 antwoording een heel ander denkbeeld kregen van deze wet, die zich niet in de gunst des volks mag verheugen. Vele werk- gevers waren afwezig. ST.-ANNALAND. Maandagavond trad voor de leden der Chr. Landarbeidersver- eeniging en voor niet-leden in „Haven* zicht" als spreker op de heer P. v. Rees, burgemeester van Poortvliet en Scherpe- nisse, met het doel de laatsten te bewe gen zich bij de eersten aan te sluiten. Na ingeleid te zijn door den voorzitter der j vereeniging, den heer J. Ridderhof, ving de begaafde spreker zijn rede aan. Zijn gehoor bestond uit een 60-tal personen* j waaronder eenige vreemdelingen uit Oud- Vossemeer en Poortvliet. Wel werd de spreker met aandacht gevolgd, maar toch oogstte hij slechts een matig applaus. Bo vendien was er weinig of geen animo Ned. Herv. Kerk. BeroepenTe Heemse (off.), W. J. van Elden te Terkaple. Te Varik, dr. C. Verloop te Zoelmond. AangenomenNaar Kr&bbendyke, W. A. Dekker te Nieuw-Begerland. Naar Markelo, E. van Meer te Noord- gouwe. Naar Huizinge (Gr.), A. Offe ring* te Schildwolde. BedanktVoor St.-Annaland, J. H. Th. Rappard te Brakel. Voor Amster dam, jhr. J. L. A. Martens van Seven- hoven te Utrecht. BURGH. In de morgen godsdienst oefening werd Zondag j.l. o. m. door de diaconie een biljet van f 10 gecollecteerd. Een voorbeeld ter navolging. ELKERZEE. Tot heden hielden alleen de Gereformeerden hun dankdag op een dag in de week. Thans heeft de kerke- raad der Ned. Herv. gemeente alhier besloten bg wgze van proef ook een dankdag voor het gewas te houden op een Woensdag. Op 30 November zullen dan ook in de Ned. Herv. kerk twee diensten gehouden worden. DINTELOORD. Tot ouderlingen en diaken zgn herkozen de heeren H. van Nieuwenhugzen, P. J. Vogelaar Lzn. en S. P. van der Burght. Geref. Kerken. BeroepenTe Brouwershaven en te Blokzijl, J. Meyer, cand. te Kampen. Te Zuidwolde (Dr.) en te Jutrgp- Hommerts, H. Boswijk, cand. te Gro ningen. Te Warffum, P. de Jong te Schoonebeek. Te Marrum (Fr.), N. Duursema te Nieuw-Amsterdam. Aangenomen Naar Zaamslag, P. van Dijk te Heinkenszand. Naar Haarlem mermeer (O.Z.), W. E. van Duin te Bleiswyk. BedanktVoor Westbroek, P. A. Zeilstra te Nieuwveen. Voor Smilde, E. van der Laan te Ulrum. Chr. Geref. Kerk. BedanktVoor Maassluis, Joh. Jansen te Leiden. Voor Leerdam, D. J. van Brammen te Alphen a. d. Rgn. den spreker vragen te stellen, waar- uitzicht is gunstig. VAN HEINDE EN VER. Een anti-bolsjewistische opstand is (Uitgebarsten in Oost-Karelië. De alge meene indruk te Helsingfors is, dajt o« ipositië voor de bolsjewiki netelig is ge worden. De toestand in Bombay is thans r»s- tiger; Bij de Maandag plaats gehad heb bende onlusten heeft het gepeupel twee tempels in brand gestoken. Te Madras is van de Malabarkust beridht gekomen, dat bij operaties op 11 en 12 dezer 233 Moplah's gedood en 54 "gevangen genomen zijn. Uit Madras wordt verder gemeld, dat)'64 van 100 Moplah's, die als gevan genen van Tirur naar Bellary in een sjpoorrijtuig vervoerd werden, op reis gestikt zijn. De regeering heeft een on derzoek gelast. -- Nog deze week vertrekken vier Zweedsche stoomschepen met levensmid delen voor het Ruèsische hongersnoodge- bied naar Reval. Vandaar gaat het voed sel per trein naar Samara. Frankrijk vraagt in de Washington- sche conferentie voor zijn bewapen'ng ter zee een minstens even groote vloot als» Japan, 300.000 ton te mogen houden. Het wenscht de stopzetting van tien ja- reit voor den bouw van nieuwe oorlogs schepen voor zich tot vijf jaren beperkt te zien. De student Tillissen, een der moor denaars van Erzberger, heeft zich bij' de justitie te Dresden aangemeld. De premier van Nieuw-Zeeland heeft verklaard, dat sinds de begrooting werd voorbereid, de inkomsten vermeerderden en de uitgaven afnamen. Hij voorspelt een surplus, afgescheiden van het overschot van het vorig jaar. Het algemeene voor op deze gehoppt had. Een en ander deed den heer Van Rees van een mislukte ver gadering spreken. Opening en sluiting had den met gebed plaats. YISSCH ERIJ BERICHTEN Oestercultuur. Een aantal belanghebbenden bij de Oes tercultuur in Zeeland hebben dezer da gen aan den Minister van Financiën een verzoek om schadeloosstelling ingediend. Het berust op de overweging, dat adres santen door een handeling van den Staat der Nederlanden in hun bedrijfsbelangen werden benadeeld en bovendien door den Staat tot een rechtsprocedure in hoogste Volgens een bericht uit Zwitserland is het geheele Chineesche Kabinet afgetre den, zulks in verband met de financieels crisis. Een visscher werd gedood en velen werden ernstig gewond bij een twist tus- schen de visschersvloten van Pozzuoli en Napels in de baai van Napels. De eenige dochter van den Engel- schen koning, prinses Mary, is verloofd met burggraaf Lascelles. Er is Dinsdag te Belfast hevig ge schoten. Zes menschen werden gedood en velen gewond. Uit Kristiania wordt gemeld, dat daar sinds eenige dagen een hevige sneeuw- I l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1