Zierikzeesche Nieuwsbode en gezonde B. H. (deler, abonnement: Vrijdag 21 Oct. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Ingezonden mededeelingen LAPPENDAG, Dames-Ondergoederen, J. F. v. d WESTEN-SIES, Een vaste betrekking HINDERWET. HINDERWET. Algemeen Overzicht. BUITENLAND. Uit Stad en Provincie. Ingezonden mededeelingen Pr^js per 3 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10689. ,nzeDdinK °P den dag van uit- Dlr, (L J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. II. J. KOSTEN. *»Te y66r Dit nnmmer bestaat uit 2 bladen. Z i e r i k z e e. DINS0A6 25 OCTOBER as. groote koopjes in Lappen, 70 Geel Katoen, Molton, jj Flanel, Schortebont, t O Boezeroenstrepen, X Stoffen, enz. enz. 1*1 Zoo juist ontvangen Pracht-collectie w.o. complete Garnituren, (Nachthemd, Hemd, Pantalon, Taille). FLUWEEL Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij om aan de loopende geruchten over samenwerking e. d. een einde te maken, z\jn Firma naam J. F. v. d. WESTEN Jr. van af heden heeft veranderd in J. F. v. d. WESTEN-SIES. Met beleefde aanbeveling, KLEEDING NAAR MUT, ROODE DORP, ZIERIKZEE. (politie-agent, kommies enz.), kunt ge met weinig kosten krijgen, als ge schrijft aan P. BOER, Nieuw-Amsterdam. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzeb brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. H. BROUWER, Broodbakker alhier, om VERGUNNING tot het plaatsen van een Benzinemotor van 2 P.K., |voor het drijven van een kneed- en wrijfmachine, in de bakkery van het perceel Lange Nobelstraat, Wijk A, no. 166, kadas traal bekend in Sectie A, no. 2131 en het vergrooten dier bakkerij. Op Donderdag 3 Nov. a.s., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mon deling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bézwaren MONDELING toe te lichten. Zibhixzee, 20 October 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzeb brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C. VERSTEEG, Schoenmaker alhier, om vergunning tot het plaatsen van een benzinemotor van 2'/, P.K., voor het drijven van een schrooi- en uit poetsmachine in het beneden-achtervertrek van het perceel Korte Groendal, D 448, kadastraal bekend in Sectie B, no. 2008. Op Vrijdag 4 November a.sdes na middags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuurzijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zixrikzee, 21 October 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Eindelijk is dan het product der hoo- gere diplomatie uit de machinekamer van dén raad Van den Volkenbond op de wereldmarkt aangeboden. De Opper-Sile- zische kwestie is opgelost volgens de regelen van dediplomatie. Doch schijn en wezen zijn er twee. Polen heeft zich bereid verklaard alles te doen wat in haar macht staat om de vreedzame aan vaarding van de aanbeveling van den Vol kenbond, betreffende de toekomst van Opper-Silezië, te verzekeren. Voorts heeft de Poolsche regeering het verlangen uit gesproken samen te werken met Duitsch- land bij 't nakomen van de economische waarborgen, die door den Volkenbond zijn ontworpen voor hfet industriegebied. En Duitscbland? Het kan nog niet de teleur stelling verkroppen over het verlies van een groot deel van het industriegebied en maakt daarom geen haast met het be- toonen van bereidwilligheid^ ten aanzien van deze kwestie. Niettegenstaande deze aarzeling van Duitschland verwacht men te Londen dat, na nadere overweging, Duitschland de practische wijsheid zal in zien van zich volkomen te. houden aan de aanbeveling van den Bond. Intusschen blijft het nog onrustig in het veel besproken gebied en komen geregeld schermutselingen voor tusschen de bezet tingstroepen, voornamelijk de Fransche, en de bevolking of wel van Polen en Duitschers. Het zal nog wel geruimen tijd duren vooraleer de rust is teruggekeerd in dit deel van Europa. In het Engelsche Lagerhuis, dat deze week na een langdurig reges bijeen kwam, heeft Lloyd George een rede gehouden over den industriëelen toestand en de plannen geschetst voor 't herstel van den handel en de leniging van den nood in Groot-Brittannië. De werkeloosheid baart j Albion al niet veel minder zorg dan de rijken van 't Europeesche continent. De oorzaak van die ellende kan worden sa mengevat in het eene woord: oorlogl Men moet verwonderd zijn, dat 't aantal werkloozen nog niet grooter is, in aanmerking genomen, de ontzettende mas sa's soldaten, die gedemobiliseerd zijn on aan werk moesten worden geholpen. De Engelsche regeering heeft tot dusver aan werkloozen niet minder dan 48 millioen pond sterling uitgekeerd, terwijl zij bo vendien emigratie naar de Dominions aan beval, hetwelk tot resultaat had, dat 60.000 oud-soldaten zich hebben gevestigd in een» der Britsche overzeesche bezittingen. Engeland's hoop ligt niet, aldus de pre mier, in een kortstondige opleving, maar in een langzame en gedurige verbetering. De herleving van den door den oorlog lamgeslagen handel hangt niet alleen af van een goede verstandhouding tusschen patroons en arbeiders, maar ook tusschen de volken. De Engelsche pers schrijft niet gunstig over de rede van den eersten minister. Blijkbaar hadden de bladen een toover- woord verwacht, zoodat de geheele in gewikkelde machinerie van handel en nij verheid in een oogwenk op gang gebracht zou worden. Voor zoo'n titanenarbeid schieten zelfs de krachten van een David Lloyd George te kort. Admiraal Scheer. Admiraal Scheer, de man van den slag bij Helgoland, zou dezer dagen te Strie- gaueen voordracht houden over de pres taties van de Duitsche vloot tijdens den oorlog. Bij het begin van de voordracht eischten de arbeiders dqt de zaal bin- pen tien minuten ontruimd zou worden Een der arbeiders vroeg zijn makkers, admiraal Scheer te laten spreken, al had deze dan ook in 1917 7 matrozen laten doodschieten. Toen begon het lawaai na tuurlijk pas goed. De admiraal werd ge gooid met glazen en kopjes. De Duit sche oorlogsvlag werd van het tooneel gerukt. Er ontstond een woeste vecht partij. En de voordracht kon niet door gaan. Dreigende spoorwegstaking in Duitschland. De Duitsche bond van treinmachinisten, die 75000 leden telt, heeft besloten Vrij dagnacht om twaalf uur een staking af te kondigen, omdat het rijksministerie van verkeer zijn belofte: de machinisten in een hoogere loonklasse te plaatsen, niet heeft gehouden. Aan de regeering zal een ultimatum van acht uur worden gesteld. Indien binnen dien tijd de belofte niet wordt ingelost, zal de staking over het geheele rijk uitbreken en algemeen zijn. Zelfs levensmiddel-treinen zullen niet rij den. President Ebert ontving Donderdag een afvaardiging van de machinisten. De conferentie te Washington. Tot vertegenwoordigers van Nederland ter conferentie te Washington zullen wor den aangewezen de heeren jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek, minister van buiten- landsche zaken, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, buitengewoon gezant en gevol machtigd minister en dr. E. Moresco, be noemd vice-president van den raad van Nederl.-Indië. Uet proces tegen de Kappisten. In het proces tegen de voornaamste hel pers van Kapp is verandering gekomen, doordat de voortvluchtige beklaagden ko- I lonel Bauer, de kapitein ter zee Ehrhardt, majoor von Pabst en de schrijver Schnit- Ier zich bereid hebben verklaard voor j den rechter te verschijnen, mits zij, tegen borgstelling, verschoond blijven van voor- I arrest. Het Rijksgericht heeft hun dit toe- gestaan onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor zal het mogelijk zijn 't proces te voeren tegen het grootste deel van de beklaagden tegelijkertijd, de heeren von Jagow, Wangenheim en Schicle inbegre pen, wier proces reeds op den 25en Oct. bepaald, nu uitgesteld zal worden. Een nieuw wondermiddel. Uit Chicago wordt gemeld, dat dr. Bay- ley, een autoriteit op het gebied van radium, verklaard heeft, dat, wanneer de mijnwerkers in Colorado onvatbaar zijn voor influenza, jicht, rheumatiek en ze nuwpijnen, zij dit te danken hebben aan het drinken van radiumhoudend water en hij heeft aan die mededeeling toegevoegd, dat het innemen van suikertabletten, die radium bevatten, merkwaardige resulta ten kan opleveren. „We beleven in de wetenschap als 't ware een sprookje", zeide dr. Bayley. „Zooals men weet, is een van de voornaamste oorzaken van het ouder worden het verharden van de bloedvaten. De radiumtabletten zullen dit harder worden tegengaan. Hun uitwer king op het menschelijk lichaam is verras send; alle pijnen verdwijnen als bij too- verslag en de verschijnselen van den ouderdom eveneens. De eetlust neemt toe, het getal roode bloedlichaampjes ver meerdert in 48 uur met meer dan 250.000, kortom het radium is een prachtig verster- i. kend middel en als geneesmiddel overtreft de uitwerking ervan de stoutste verwach tingen". t Is of men een advertentie leest van de een of andere soort wonderpillen, wanneer men dr. Bayley de goede eigen schappen van dit panacée hoort roemen. Zelfs planten, die met radium behandeld worden, ondervinden den invloed van deze merkwaardige natuurkracht. Een tomaten plant, die met het nieuwe middel was behandeld, ontwikkelde een ongekende groeikracht en bereikte een hoogte van meer dan drie meter. Laat ons hopen, dat dit nieuwe panacée de menschheid niet zal teleurstellen, ge lijk al met zooveel vroegere wondermid delen voor alle kwalen is geschied. Controle aan de Duitsche grens. Het dalen van den markkoers heeft tengevolge gehad, dat het verkeer .bij de grens zeer levendig is geworden. De winkels in de Duitsche grensplaatsen worden Ieeggekocht, zoodat de prijzen daar geweldig stijgen, tot groot misnoe gen van de Duitsche consumenten. In vele grensplaatsen is er gebrek gekomen aan de meest dringende levensbehoeften. De regeering wil, bij wettelijken maat regel, daartegen optreden door een scher pere controle en beperking van het vreemdelingen-verkeer. Het ergst te lij den heeft onder dezen wantoestand Ba den. En voor dit gebied is het passee- ren van de grens op Zaterdag en Zon-" dag reeds verboden zonder uitdrukkelijk verlof van de grensbeambten. Op andere dagen zal de reden van het passeeren der grens nauwkeurig onderzocht wor den. Ook de Pruisische regeering is vaj plan scherper toezicht uit te oefenen o^ het verkeer aan de Pruisisch-Nederland- sche grens. Vijf vrouwen verdwenen. De politie te Versailles is bezig met leen onderzoek naar de geheimzinnige ver dwijning van vijf vrouwen in het tijds verloop van een paar maanden Dezer dagen heeft zij een vijftigjarige vrouw, Estelle Giroud, en haar 27-jarige dochte/- gearresteerd. Deze beide vrouwen wor den er van beschuldigd, in Maart 1920 een zekere mevr. Lacrevolt vermoord te hebben. De arrestatie had plaats in ver band met een door de politie ontvanger anoniemen brief, waarin Estelle Girould en haar dochter verantwoordelijk wor den gesteld voor het verdwijnen der 5 vrouwen. Bij het onderzoek bleek, dat spoedig nadat de beide vrouwen zich te Crépières hadden gevestigd, de sterfte on der de vrouwen en kinderen aldaar ab normaal hoog werd. Voor den oorlog had het plaatsje een bevolking van 850 pielen. Naar verluidt, worden er nog vier an dere personen 'met het gebeurde in ver band gebracht; ze zullen vermoedelijk dezer dagen in hechtenis worden geno men. Eeu ryk kaffer. In strijd met het algemeen verspreide geloof, dat de Z.->Afrikaansche kaffers zeer arm zouden zijn, meldt de „Eve ning News" dat een der inboorlingen in de Kaap Kolonie dezer dagen over leed, en bijna tienduizend pd. st. als- piede een boerderij met een grooten vee stapel achterliet. Bovendien liet hij '18 weduwen en 41 kinderen na. Een sombere voorspelling. Een Russische professor, Michelson, heeft de voorspelling gedaan, dat de wereld zich moet voorbereiden op een periode van droogte, die volgens hem wel 35 jaar zal aanhouden. Hij heeft zijn studie gebaseerd op de theorieën van Briickner, die moeten bewijzen, dat de wereld een periode van droogte, slechte oogsten en hongersnood tegemoet gaat. j HU raad daarom den boeren aan, zuinig met hun oogsten te zijn en deze zooveel mogelijk te bewaren voor de komende droogtejaren en leering te trekken uit den hongersnood in Rusland, ZIERIKZEE. Dat op Zeeuwschen bo dem ook blauwe druiven kunnen groeien en tot volle rijpheid komen, bewijst dat in den tuin in een broeikas van den hovenier M. Leijdekker, Wevershoek al hier, een tros druiven is gegroeid, die het gewicht heeft van drie en een half pond. !Het is de Bioscoopcommissie van de Vereeniging Algemeene Ontwikkeling ge lukt op aanstaande Woensdag den 26 Oct. te doen genieten van de film: „Het licht dat verdween". Deze film is gemaakt naar het bekende tooneelstuk van den Nederl. letterkundige jhr. A. W. G. van Riemsdijk en is reeds van vele zijden zeer gunstig beoordeeld. Behalve deze film geeft de commissie nog enkele andere films op verschillend gebied. Onnoodig schijnt het ons onze lezers op te wekken dit tooneel- *stuk te gaan zien. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden, dat de volgende, vroeger toe gekende bijdragen voor woningbouw, zul- len worden uitgekeerd aan de gemeenten: Bruinisse, ten behoeve van S. Capelle, (beschikbaar te stellen gedeelte der bij drage 1/3) f 2967; St.-Maartensdijk, ten behoeve van W. van Vossen en M. J. Steketee, rep. f 1080 -en f 1000; Oosterland, ten behoeve van M. Capelle en G. G. Boot, en L. Meerman, resp. f 3300 en f 2000; Oud-Vossemeer, ten behoeve van J. Aar- noudse f 2000, en Tholen, ten behoeve van J. Vriens (be schikbaar te stellen gedeelte der bijdrage 2/3) f 7829,12. NIEUWERKERK. Woensdagnamiddag is de landbouwer C. L. te Kapelle, terwijl hij jiran zijn wagen was gesprongen om enkele afgevallen bieten op te rapen, door een motorfiets aangereden. Met een lichte hersenschudding en bezeerd, doch niet ge broken been, moest hij huiswaarts worden vervoerd. Naar wij vernamen, is de toe stand niet ernstig. POORTVLIET. Als een bizonderheid kan worden vermeld, dat bij den heer C. N. Krijger alhier, voor de tweede keer van dit jaar, peren van een boom werden ge geten. Voor de eerste vrucht geplukt werd, was de tweede reeds geboren. OUD-VOSSEMEER. Door de afdeeling Oud-Vossemeer van de Halve stuiversver- eeniging voor on- en minvermogende lij ders aan vallende ziekte Bethesda Sarepta Neer en Bosch te Heemstede, werd f 70,80 voor de suppletiekas gestort in het 3de kwartaal en f 20 voor het tekort. Het ledental bedraagt 236. THOLEN. Gedurende deze week zijn hier op tal van boerenhoeven Northon- pompén geslagen met aanvankelijk succes. Er is overal volop en goed drinkwater te voorschijn gekomen. Het is voor vele vee houders een ware uitkomst. lederen dag komt een hoogaarts met water, wat voor 4 ct. per emmer wordt verkocht. en zuivere ademhaling ver krijgt men, wanneer aten I Lakerol-Pastilles gebruikt, I die goed smaken en onmid dellijk een verkoudheid in de ademha lingsorganen verzachten. Verkrijgbaar bij apothekers en de meeste handelaars Fl. 0.50 per doos. 13. wet, streng uitgevoerd door het Rijks- schooltoezicht en kantonrechters hieraan een einde maken kan. Het is een schande en een schade voor onze jeugd en ons volk, dat het schoolverzuim zulk een omvang kan aannemen. Aangevraagd werden voor vergoeding der gewone kosten door Burgh f 2500; Clinge f 10.000, Hengsteldijk f 2100, Osse- nisse f 900 en Serooskerke (Schouwen) f 1886, waarvan door de regeering alleen aan laatstvermelde gemeente f 650 werd toegestaan. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 20 Oct. Ten overstaan van notaris Korteweg werd heden alhier .pu bliek verkocht op het plein achter het hotel „Juliana", eene vaars voor f 538. ONDERWIJS. Bij de te Rotterdam gehouden exa mens vrije- en orde-oefeningen slaagden o. a. de dames M. N. Merle te Zierikzee, B. Waardenburg te Bruinisse en de heeren L. W. Zoeter te Bruinisse en M. van Gor- sel te Serooskerke. Bij dezelfde examens te Breda ge houden, slaagden o. a. de dames P. M. Snijders te Oud-Vosmeer en M. Sakko te Tholen. Bij de te 's-Gravenhage gehouden akte-examens l.o. slaagden o.a. de da mes J. Vis en C. P. M. Sakko te Tholey SEROOSKERKE. Voor de cursus voor vervolgonderwijs aan de openbare lagere school alhier, hebben zich 11 leerlingen aangemeld. De cursus zal loopen van 1 November tot 1 Maart. liet lage*- ouderwjjs ixi Zeeland. In het verslag van den Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Mid delburg, die geheel Zeeland omvat, uit gezonderd Schouwen-Duiveland, wordt over het vorige jaar o.m. gezegd: Klaagt men in andere gedeelten van ons land sterk over gebrek aan onderwijzend per soneel, onze Inspectie kan nog wel rond komen, al ontbreekt er hier en daar een leerkracht met verplichte hoofdakte. Zeeuwsche jongens en meisjes blijven gaarne als onderwijzer(es) in hunne om geving. Of dit verschijnsel gunstig is èn voor leerlingen èn voor onderwijzers is zeer betwistbaar,maar bij het onderwijl zersgebrek van nu profiteeren wij er van. In sommige gedeelten dezer Inspectie was het schoolverzuim schrikbarend hoog, schrijft het Hdbl. Hulst, Neuzen, Goes en Tholen spannen wel de kroon, op Tholen 1175 per 10.000 schooltijden. Het is te hopen, dat de nieuwe leerplicht- KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Scherpenisse, D. Los te St.-Philipsland. Te Siddeburen, G. Vrins, Ind. pred., met verlof te Bilthoven. Te Velseroord, W. H. H. Middendorp te Ommelanderwijk. Te Ierseke, G. A. v. d. Hooft te Overschie. Te IJmuiden, H. E. Beker te Gorssel. Aangenomen: Naar Nieuwe-Schans, F. Sinnighe Damsté te Dirkshorn. Bedankt: Voor Oosterwolde (bij El- burg), B. N. B. Bouthoorn te Wapenveld (Gd.). Voor Nieuwkoop, J. F. Lijsen te Nigtevecht. Voor Feijenoord, J. Ver meulen te Mijnsheerenland. Het gebrek aan predikanten. In de Nieuwe Zondagsbode, Hervormd weekblad voor de Zuidelijke provincies, komt een artikel voor van de V. (ds. J. de Visser te Mid^èlburg), getiteld: Hoe nu'? De schrijver wijst op de weinige lust der jonge mannen tot het predikambt, vooral ook door de financiëele moeilijk heden, die het leven der predikanten niet makkelijk maken. Door het besluit van de Synode, dat een minimum van f 2500 moet worden gegeven in een gemeente met minder dan 1500 zielen, zijn reeds gemeenten vacant gekomen, die geen nieu wen predikant kunnen beroepen. En zulk een gemeente gaat achteruit, terwijl ook combineeren niet steeds mogelijk is. Het gevolg zal zijn, dat heel wat gemeenten op den duur onverzorgd blijven, en der halve afbrokkelen, en vele voor de kerk verloren gaan. De schrijver weet niet of de bepaling, dat de raad van beheer ver lichting kan brengen, voldoende helpen kan. Goedkoope krachten vinden onder repatriëerende zendelingen acht spreker geen gewenschte oplossing. Volgens ds. de V. moet de kans openstaan, dat, zoo iemand de gemeente wil dienen en hem het traktement een van dien aard bijkom stige zaak is, dat hij tevredfen is met het geen de gemeente geven wil, d%t hij dan door reglementaire bepalingen niet ver hinderd wordt. Doch ook hier zijn moei lijkheden, die in de praktijk gebleken zijn. Daarom vroeg de schrijver: Hoe nu? Weet iemand daarop een antwoord? SCHERPENISSE. Bij de Donderdag avond gehouden stemming voor 3 leden van het kiescollege zijn uitgebracht 64 stemmen, waarvan P. Noordijke Mz. 49 St., H. C. Verkerke 49 st. en J. Potter 50 st. verkreeg, zoodat de 3 aftredende leden herkozen zijn. Luth. Kerk. Zondag 23 Oct., 's voorm. 10 ure, ds. de Jong van Amersfoort. Geref. Kerken. Beroepen: Te Gaast c.a. en te Ferwoude, G. D. Scheepsma te Westergeest. Te Maasland, E. J. Wientjes te Oudshoorn. Bedankt: Voor Meerkerk, R. de Jager te Ooltgensplaat. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Boskoop: D. Driessen te 's-Gravenzande. VERSCHILLENDE BERICHTEN. De moord te Butnerveen.Uit Stadska naal wordt van politiewege gemeld: Na dagen zoeken is het gelukt een wijdver takte dievenbende op het spoor te ko men, die de buurt daar zéér onvejilig maakte, door roof, diefstal, aanranding enz. Vijf personen zijn gearresteerd, eeni- igen bekenden den moord op den heer H. Trip gepleegd te hebben. Gearresteerd zijn: H Schutrups, Eppo Bos en zijn broer Menso Bos, O. E. Smalbil en zekere Pijper. Naar de „Asser Ct." verneemt zijn Dins dag de verdachten Smalbil en de gebr. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1