Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 19 Oct. 1921. zierikzeesche courant. advertentiên LANDWEER. Jaarlijksch Onderzoek. buitenland. b i n n E n l A no. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, WoeDsdag en Vrijdag. 78ste JAARGANG. - No. 10688. Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Rsdact. li. J, KOSTEN. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. De BURGEMEESTER van Zibrikzee maakt by dezen bekend, dat het onderzoek, bedoeld by artikel 29 der Landweerwet, dit jaar alleen zal worden gehouden voor de lichting 1920 en dat dit onderzoek voor de in het verlof- gangersregister van de landweer dezer ge meente ingeschreven verlofgangers zal plaats hebben te Zierikzee, in het Gemeentehuis, op Woensdag den 9 November 1921, des namiddags 3 uur. Ook moeten aan het onderzoek deelnemen a. de bij de landweer geplaatste verlofgan gers van het reservepersoneel der land macht, die tot dat reservepersoneel zijn toegetreden na 7 Februari 1910, zoomede de verlofgangers, die bij de landweer dienen krachtens verbintenis tot vrywil- ligen dienst b. de landweerplichtige verlofgangers van den Rijkspostduivendienst; c. de landweerplichtige hoefsmeden bij de infanterie, die met groot verlof zijn d. de zich met groot verlof bevindende land- weerplichtigen, die in verband met ge wetensbezwaren tegen het vervullen van gewapenden dienst zijn toegelaten tot een vrijwillige verbintenis voor dienst, welke niet gericht is op strijd met de wapenen. Een en ander geldt echter alleen, voor zooveel de onder a tot en met d bedoelde verlofgangers behooren of geacht worden te "behooren tot de landweerlichting 1920. Aan het onderzoek behoeft NIET te worden deelgenomen door: a. de verlofgangers, die behoören tot andere lichtingen dan de lichting 1920; b. de verlofgangers, die ten tyde van het onderzoek in het genot zijn van onthef fing van den werkelijken dienst c. de dienstplichtige verlofgangers, door wie, als geestelijke, bedienaar van den gods dienst, enz., een verzoek is ingevend om ontheffing van den werkelijken dienst, waarop door de Koningin nog niet is beslist d. de dienstplichtige verlofgangers, die een der betrekkingen bekleeden als aange duid in kolom 2 van de lijst, vastgesteld bij Laödweer-Besluit II, waartoe o.a. be hooren de hoofdambtenaren, ambtenaren en bezoldigde beambten by de Rijks- en by de gemeentelijke politie, wier werk kring uitsluitend tot het politiewezen beperkt is, alsmede het personeel van den loodsdienst, betonning, bebakening en ver lichting, dat aangesteld is als militaire loods of mililaire kustwachter e. de verlofgangers, die by de toestemming tot het aangaan van een verbintenis tot uitoefening van de buitenlandsche zee vaart of van de zeevisschery buitenslands dan wel tot verblijf buitenslands vrijstel ling hebben verkregen van de verplichting tot het bijwonen van het onderzoek (arti kel 27 Landweerwet) f. de vrijwilligers van de Exploitatie-Com pagnie van het Regiment Genietroepen g. de buitengewone vrijwilligers van den landstorm h. de tot de landweer behoorende reserve officieren. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen. A. De verlofganger van de landweer moet by dit onderzoek verschijnen in uniform ge kleed en voorzien le. van de tot zijn voorgeschreven uitrus ting verder behoorende kleeding- en uitrus tingstukken 2e. van de wapenen, het ledergoed, de re glementen en de dienstvoorschriften, hem uitgereikt 3e. van zijn zakboekje en van zyn ver lofpas. B. Een arrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring, of een kwartierarrest van één dag tot zes dagen, te ondérgaan in een kazerne, kan door den Landweerdistrictscommandant worden opge legd aan den verlofganger: le die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt 2e. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van al de hier voren vermelde voorwerpen 3e. die de hiervoren vermelde voorwerpen by het onderzoek niet alle in den vereischten staat vertoont; 4e. die een of meer der hiervoren vermelde voorwerpen, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. C. De verlofganger, die zich schuldig heeft gemaakt aan een der hiervoren onder le tot en met 4e bedoelde feiten, is onver minderd de gehoudenheid tot het ondergaan van de hiervoren vermelde straf, verplicht op den tijd en de plaats, door den Land weerdistrictscommandant te bepalen, op de hiervoren omschreven wijze te verschijnen of opnieuw te' verschijnen om te worden onder zocht. D. Het personeel van de landweer wordt geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het onderzoek duurt, maar in het algemeen wanneer het in uni form gekleed is, zoodat degenen van dat personeel, die ongeregeldheden plegen of zich aan strafbare feiten schuldig maken, hetzij bij het gaan naar de plaats van het onder zoek, hetzij gedurende het onderzoek of bij het naar huis keeren, te dier zake vallen onder de toepassing van het Crimineel Wet boek en het Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande. E. De verlofganger, die zich niet onder werpt aan een hem door de daartoe bevoegde militaire autoriteit opgelegde straf, uitge zonderd kwartierarrest, wordt op aanvraag van den Landweer-districtscommandant aan den Burgemeester der verblijfplaats van den verlofganger aangehoyden en onder verzekerd geleide naar de naastby gelegen provoost of het naastbyzynde huis van bewaring over gebracht. F. De verlofganger, wien kwartier-arrest opgelegd is, wordt tot het ondergaan van die straf in werkelijken dienst geroepen. De onder C bedoelde verlofganger, die niet overeenkomstig het daar vermelde verschijnt of, verschenen zjjnde, zich daarbij schuldig maakt aan een der in punt B onder 2e, 3e en 4e vermelde feiten, wordt in werkelijken dienst geroepen of gehouden voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald, die tevens het korps van het leger aanwjjst, waarbjj de werkelijke dienst moet worden vervuld. De verlofganger, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld, zoodra hjj ingevolge den last van den Minister van Oorlog als deserteur is afgevoerd. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, zal daarvan zoodra mogelijk aan den Landweer districtscommandant of de autoriteit, die in plaats van dezen het onderzoek houdt, moe ten worden overgelegd een geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Voor zooveel betreft den verlofganger, die zich buiten het Ryk be vindt, geldt in het bijzonder, dat het genees kundig getuigschrift moet zijn een behoorlijk gelegaliseerde verklaringafgegeven door een ter verblijfplaats van den verlofganger tot uitoefening van de genees- en heelkunde bevoegd geneeskundige, dat de in die ver klaring met naam en voornamen aan te duiden persoon door hem niet in staat wordt geoordeeld om bij het onderzoek te ver schijnen ten tyde daarvoor aangewezen. De verlofganger, die het onderzoek elders wenscht te ondergaan hetzjj binuen, hetzij buiten het Landweerdistrict, waartoe hij be hoort kan zich met een daartoe strekkend en met redenen omkleed verzoekschrift wen- i den tot zyn Landweerdistrictscommandant. Het verzoek behoeft niet op gezegeld papier te zijn gesteld, doch moet gefrankeerd worden verzonden. Wordt het verzoek ingewilligd, doch maakt de verlofganger van de vergun ning geen gebruik, dan wordt deze geacht niet te zijn verleend. Verlofgangers, voor wie de uitoefening van hun beroep of bedryf of andere omstandig heden deelneming aan het onderzoek in November te bezwarend zouden maken kunnen zich met een "verzoek om het onder zoek in December te mogen ondergaan, wenden tot den Minister van Oorlog. Dit verzoek behoeft niet*gezegeld te zijn en be hoeft bij verzending binnenslands ook hiet gefrankeerd te worden verzonden. Verlofgangers, die van den Commissaris der Koningin in de provincie toestemming hebben verkregen tot het^aangaan van een verbintenis tot uitoefening van de buiten landsche zeevaart of van dê zeevisschery buitenslands dan wel tot verblijf buitenslands, doch bij die toestemming geen vrijstelling of uitstel tot in December van het onderroek hebben bekomen, Zullen nog een verzoek om zodflanige vrijstelling of zoodanig uitstel aan dien Commissaris der Koningin kunnen zen den, indien zij daartoe gegronde reden mee- nen te hebben. Mocht die vrijstelling of dat uitstel niet vóór den datum, voor het onder zoek bepaald, verleend zyn, dan blijven de betrokken' verlofgangers gehouden ooi op den vastgestelden tijd het onder2t>ek te onder gaan. Indien verlofgangers door ziekte of ge breken verhinderd zijn bij het onderzoek te verschijnen dan wel wegens woonplaats- Verandering niet aan het onderzoek deel nemen, kan de Landweerdistrictscommandant bepalen, dat door deze verlofgangers het Onderzoek in de maand December wordt Ondergaan. N.Bk Aan het onderzoek wordt geen oefening verbonden. Zierikzee, 17 October 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Belasting betalen met zegels. De gemeenteraad van Folkstone had een proef genomen met het openen der gelegenheid belasting te betalen door middel van het plakken van zegels. Do belastingbetalers konden zegels koopen van een kroon of een hal ven kroon (1 Eng. „crown" 5 shillings) en die plakken op aan hen verstrekte kaarten. Niet alleen dat de zegels op tijd geplakt werden, doch zelfs kwam een totaal van 200 pd. st. achterstallige belasting in, die de gemeente-ontvanger reeds als oninbaar had afgeschreven. De proef neming zal bestendigd worden. Een kind door zfyn ouders gedood. Onlangs werd naby Dijon door een lijninspectenr op de spoorrails het in een zak geborgen lyk van een jongetje van tien jaar gevonden. Thans heeft de gendarmerie een 35-jarigen Italiaan, Gatti, gearresteerd, die bekend heeft zyn kind vermoord te hebben. Op 9 Oct. is het gezin Gatti, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen, uit hun woonplaats Villarcher naar Parijs vertrokken. Zy voerden het in dekens gewikkelde kinderlijkje mede. Onderweg heeft Gatti dit uit dé éoupé geworpen. Te Parys gekomen, is het vyftal weer naar Savoye teruggekeerd; Gatti heeft daarna te Villarcher o. m. de kleertjes van het kind onder de buren verdeeld. De dood van het kind moet het gevolg zyn geweest van zware lichamelijke mishandeling door den vader. Het misdadige Frankrijk. Dezer dagen hebben wy melding ge maakt van de openbare behandeling te Parijs van de vervolging tegen de bende van de vrouwelijke apache „Yeyette". Thans is vonnis gewezen: het meisje heeft 15 jaren dwangarbeid gekregen, haar vriend Degouy 20, de andere ver schillende mindere straffen. Een der veroordeelden slingerde in antwoord op het vonnis de volgende boutade de zaal in: „Eerst vonden ze my goed genoeg om gedurende den oorlog voor spion te spelen en nu ver- oordeelen ze mQ tot dwangarbeid!" Do gevolgen van blindheid. Een vrouw te Brighton maakte in 1916 kennis met een soldaat, die in -het hos pitaal aldaar werd verpleegd en den be roemden naam William Shakespeare droeg. Hij zeide vrijgezel te zijn en trouwde in Juni 1917 met de vrouw. Tot April jl. leefde het echtpaar geluk kig met elkaar. Shakespeare werd in Juli 1920 uit den militairen dienst ont slagen met een ooggebrek en niet lang daarna werd hij blind. Op zijn verzoek zocht zij toen zijn correspondentie voor hem uit en uit eenige brieven bleek, dat hij reeds getrouwd was en dat zijn vrouw met twee kinderen in Lancashire woonde. Tot voor een maand had hjj zijn eerste vrouw ondersteund en zij had hem daarom niet aangeklaagd wegens bigamie. Toen deze steun echter ophield* klaagde zij hem aan en de rechter ver oordeelde hem tot een vergoeding van 30 shilling per week. Bulguarsch generaal gearresteerd. De „Times" verneemt uit Sofia, dat generaal Jekoff, de voormalige opper bevelhebber van het Bulgaarsche léger tijdens den jongsten oorlog, in hechtenis is genomen teneinde zich eerlang voor het gerecht te verantwoorden over de door hem gevolgde gedragslijn. Generaal Jekoff, die evenals minister-president Ra- doslawoff, bij het aftreden van koning Ferdinand naar Berlijn was gevlucht, is geheel vrijwillig naar Sofia teruggekeerd. Hij heeft verklaard slechts de orders zij ner superieuren te hebben opgevolgd en laakt koning Ferdinand voor het feit den oorlog te hebben verlengd. Hij acht het dan ook niet mogelijk, dat hij tot gevan genisstraf zou worden veroordeeld. Generaal Jekoff, die zich reeds in vroe gere Balkanoorlogen had onderscheiden, was in 1915 gedurende enkele maanden minister van oorlog, om daarna tot op perbevelhebber te worden benoemd, een post, die hij gedurende drie jaren heeft bekleed. De liulpverleening aan Rusland. Professor Niermeyer meldt uit Londen het volgende aan de Tel.: Zooeven had ik een onderhoud met dr. Nansen over de hulpverleening aan Rusland. Ik vroeg hem of hij van mee ning was, dat zonder de hulp der re geeringen steun mogelijk is. Rij antwoord de ontkennend. De vereischte som is daarvoor te groot, zeide hij. Het graan kan dadelijk worden gekocht in Bulgarije, Roemenië en elders. Om het te verschepen langs de snelste route via de Zwarte Zee naar de Wolga- gebieden, moet men spoedig handelen, want einde November vriest de Wolga dicht. Met vijf millioen pond sterling zou men een begin kunnen maken, maar in totaal is een bedrag van twintig millioen pond sterling noodig. Deze raming is la ger dan aanvankelijk was berekend we gens de sterke daling der graanprijzen, Betreffend de bezwaren tegen deze credietverleening geopperd, zeide dr. Nan sen: De regeeringen zullen toch vroeger of later helpend moeten optreden, al was het maar in het belang van hun eigen landen. Het is alleen maar de vraag of zij dan niet te laat zullen komen om de totale 0 desorganisatie van het Russische platte land te verhoeden. Reeds nu neemt de vlucht der boeren reusachtige afmet ngen aan. De fortuinlijke regenmaker. De correspondent van de Times te Toronto beschrijft in een belangwekken- den brief de verrichtingen van den Ca- lifornischen regenmaker Charles M. Hat field, die, nadat de oogsten in het dis trict Medicine Hat (Zuid-Alberta) vier jaar achtereen door droogte mislukt was, door de wanhopige boeren te hulp geroe pen werd. Hij1 sloot met hen een con tract voor een bepaalde hoeveelheid re gen, en die is, hoe dan ook, dezen zo mer in het district gevallen. Hatfield was met de boeren overeengekomen, dat hij 8000 dollars zou krijgen indien de gecontracteerde hoeveelheid viel, maar hij nam slechts 6500 dollars aan, omdat de regenval niet zoo verdeeld was ge weest, dat de oogst er het maximum voordeel van gehad had. Hatfield's regenmachine bestaat uit een toren van 25 voet; boven op bevindt zich een open bak met zekere scheikun dige stoffen, die zijn geheim zijn. De regenmaker beweert, dat hij, daarmede de wolken van elders naar het district trekt en ze dan van hun vocht ontlast Het heet dat de gassen, die uit de schei kundige stoffen opstijgen als een soort -van magneet ten opzichte van de wolken werken. In de droge districten van Zuid- Alberta worden dikwijls wolken waar genomen, zonder dat het tot regen komt, De boeren zijn zoo voldaan, dat zij voor een bepaalde hoeveelheid regen in Mei, Juni en Juli 1922 een nieuwe over eenkomst met Hatfield hebben aange gaan. Het nieuwe contract luidt, dat hij 4000 dl. zal krijgen voor eiken Eng. duim regen, die boven de drie duim valt, tot zes duim toe. Zijn maximum- belooning zal dus 12.000 dl. zijn. De finuoeiëelo toestand ran Emraen. Een der aannemers van schoolgebou wen in de gemeente Emmen heeft ter zake van vorderingen over 1920 een aan vrage ingediend om deze gemeente in staat van faillissement te verklaren, schrijft het Hbl. Teneinde onjuiste ge volgtrekkingen te voorkomen, kan even- ,wel worden gemeld, dat het feit niet tot ongerustheid behoeft te leiden bij hey die een vordering op deze gemeente héb ben. De zaak in quaestie betreft den bouw van een school, waaromtrent de stukken te 's-Gravenhage eefst waren goedgekeurd en toezegging tot subsidie was gegeven, zoodat tot aanbesteding en uitvoering werd overgegaan, terwijl, later bericht kwam, dat de betrokken post voor het dienstjaar 1920 was uitgeput en niet tot bouwen moest worden overgegaan. Door een momenteel tekort aan kas geld kan de gemeente het betreffende bedrag niet op tijd uitkeeren, doch de wethouder vaii financiën acht overigens den toestand der geldmiddelen van de gemeente voor de naaste toekomst van dien aard, dat die geen aanleiding tot ongerustheid behoeft te geven. Nader meldt men nog* dat de bur gemeester vap Emmen een dagvaarding heeft ontvangen om voor den rechter van instructie te Assen te verschijnen. De behandeling van de faillissements aanvrage is op verzoek van den burge meester van Emmen twee weken opge schort, blijkens een later ingekomen be richt. Dianstbodenb lasting;. Naar de Avondp. verneemt, is de ad ministratie van de rijksinkomstenbelasting thans begonnen, ook dienstboden in de belasting aan te slaan. De' loonen zijn, ook voor dienstboden, dermate ge stegen, dat het loon van vele dienstbo den, tezamen met een bedrag voor kost en inwoning, door de belastingadministra tie voor elk geval op zich zelf berekend, de f 800 bereikt of overschrijdt. Mr. M. W. F. Treub. Thans heeft de heer Treub gevolg ge geven aan zijn voornemen om a? te treden als lid van de Tweede Kamer. Dalende kaasprijs. De kaasprys gaat langzaam dalen. Op de markt te Purmerend was het stug en werden ook weer lagere prijzen be steed: fabriekskaas f 63, met rijksmerk f 60, boerenkaas f 64, met ryksmerk f 63 en commissiekaas met ryksmerk f 55, tegen f 66 de vorige week. De commis siekaas heeft al eens f 100 opgebracht. Doordat er geen export naar het buiten land is, is de prys van de kaas met rijks- merk lager dan de ongemerkte kaar. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Met de Stct. van 17 Oct. zijn verzonden de statuten der N.V. Wa terleiding-Maatschappij Schouwen-Duive- land te Zierikzee. Volgens de statuten is het maatschap pelijk kapitaal groot 2,250,000, verdeeld in 3000 aandeelen elk groot f 750, waar in genomen zijn door de gemeenten Brou wershaven 160, Bruinisse 336, Burgh 73, Dreischor 159, Duivendijke 77, Eikerzee 75, Ellemeet 69, Haamstede 146, Kerk- werve 105, Nieuwerkerk 224, N'oordgou- we 103, Noordwellie 55, Oosterland 252, Ouwerkerk 95, Renesse 79, Sérooskerke 35, Zierikzee 843 en Zonnemaire 119 aandeelen. Bij Kon. besluit van 14 dezer is mqf ingang van 1 Januari as. aan den heer J. van Os alhier, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als landmeter van he1" kadaster. Blijkens een in dit nummer voor komende advertentie zal Zaterdag en Zondag miss Hamida, telepathe en mag- niteuse, in de Concertzaal een voorstel ling geven met haar medium Carmo. Het vorige jaar hebben wij een voor proefje gehad met een telepaath, dhf Romijn uit Amsterdam, zoodat velen on zer zich die telepathische proeven zullep herinneren. Deze soort experimenten trekken al tijd vele bewonderaars en mogen zich if de belangstelling van 't publiek verheu gen, zoodat ook nu wel het aantal be zoekers niet Imin zal zijn. Massa-suggestie vormt altijd een be langrijk eii onderhoudend onderdeel van het telepatisch prograttima. Het onder hypnose brengen van Carino, zobdat hy in een staat van totale gevoefló'oéheid verkeert, vormt mede een der allerbe langwekkendste momenten die men te zien zal krijgen. DREISCHOR. Voor een matig publiek gaf de Haagsche auto-bR>scoop hier Dins dagavond een filmavond. Vertoond werd de bekende film van Shackletons Zuid- pool-expeditie; gevolgd door het drama De vondeling. De beelden waren prach tig en de vertooning viel zeer in den smaak. OUWËRKERK. Vèrgadering van - den gemeenteraad, op Dinsdag jl. Afwezig de heer K. van de Stolpe. De notulen der vorige vergadering worden onver anderd vastgesteld. De voorzitter deelt méde dat de prijs waarschuwingsbord maximum snelheid ongeveer f 30 bedraagt; daarbij komt dan nog het schilderen en plaatsen. De heer Bolijn vindt dat de kosten zeer hoog zullen loopen. Er wordt ook niet harder dan 20 K.M. gereden gelooft hij. Wordt besloten geen maximumsnelheid te bepalen. Proces-verbaal kasopname; goedkeuring wijziging begrooting 1921 en dankbetuiging van Pn. van der Linde voor zijne benoeming tot gemeente-bouw meester worden voor kennisgeving aan genomen. Aan J. Boogcrd en N. Bolijn wordt ontheffing van hunnen aanslag in den H.O., dienst 1921-'22 verleend wegens (vertrek uit de gemeente. Wordt gelezen eene circulaire van Ged. St. betreffende herziening der jaarwedden van de Amb- naren van den Burgerlijken Stand. De voorzitter deelt mede, dat de jaarwedde van dien ambtenaar te Ouwerkerk vol gens de ontwerp-regeling zal bedragen f 118. B. en W. stellen voor om te be sluiten Ged. Staten de adviseeren de jaarwedde te handhaven op het tegen- iwoordige bedrag van f 125, waartoe z. h.s. wordt besloten. Z.h.s. wordt besloten om, wanneer door het rijk geen vergoe ding wordt gegeven vqor onderwijs in de nuttige handwerken aan den cursus voor vervolgonderwijs, deze kosten voor rekening der gemeente te nemen. Komt ter tafel het aanbod van den directeur der gasfabriek te Zierikzee voor levering van gas aan de gemeente De voorzitter deelt mede, dat ongeveer 70 gezinnen zich voor aansluiting hebben opgegeven. De heer Van Langeraad wijst er op, dat door daling der petroleumprijzen, de gas- prijs in de groote steden verlaagd moet worden. Deze daling kan wel eens eeh sta-in-de-weg worden voor de gasver- bruikers. Overigens heeft spreker 'geen bezwaar tegen inwilliging van het ver zoek, waarna met algemeene stemmen wordt besloten Op voormeld aanbod in te gaan. Gelezen worden ontwerp-veror- (deningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het gewoon lager ondeïwijs en voor het vervolgonderwijs. De heer Bolijn stelt vcor om beneden )een zuiver 'inkomen van f 800 geen school geld te heffen. B. en W. nemen dit voor stel over waarna de verordeningen met algemeene stemmen worden vastgesteld. Het schoolgeld is bepaald voor de o.l. school: inkomen f 800—1000 f 2,60 per jaar; f 1000-1500 f 3,50; f 1500-2000 f 5; f 2000—2500 f 7,50; f 2500-3000 f 10; f 3000—3500 f 12,50; f 3500—4000 f 15; f 4000-4500 f 17,50; f 4500-5000 f 20; f 5000—5500 f 22,50, meer dan f 5500 f 25. Voor het vervolgonderwijs zijn deze bedragen per cursus resp. f 1, f 1,25, f 1,60, f 1,75, f 2, f 2,25, f 2,50, f 2,75, f 3, f 3,2j5 en f 3,50. De hfeer Bolijn geeft B. en W. een pluimpje voor de wijze, waarop de heffing is ontwor pen. Besloten wordt om met de gemèen- ten Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk en Dreischor samen te werken betreffende uitvoering der VleeschkeuringsWet en voorts om voor 5 jaren ontheffing te vragen van het keuren vóór de slachting In behandeling komt de begrooting voor 1922. Ten aanzien van de belooning voor de schoonmaakster der school wordt be sloten deze te behalen op f 200, terwijl de toelage aan de commissie tot wering van schoolverzuim v. ordt verminderd met f 10. Voor de uitvoering der Warenwet wordt een bedrag van f 152,20 geraamd. De begrooting wordt daarna met alge meene stemmen vastgesteld. Hièrrta gaat de vergadering over in geheime zifting voor behandeling der bezwaarschriften tegen aanslagen in den H.O. STAVENISSE. Het nieuwe hulppost- kantoor, waarvan een beschrijving eenige dagen geleden in dit blad gegeven is, werd Maandag door de autoriteiten goed gekeurd en door het Rijk overgenomen. Maandagavond werd het reeds in gebruik genomen. ST.-ANNALAND. Er vielen de vórige week hier drie ongelukken voor. Bij h'et inslaan van een zijweg werd de land- 1 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1