Zierikzeesche Nieuwsbode Maanrian 17 fïrt 1Q91 zierikzeesche courant 78gte jaargang. - No. io687. tamdii5 °pden dagvanmt- maaiiudy 1/ uci. lazi. gqurawt. d|i a a de looze Jr u A A0STEN gave vóór n ure. Ingezonden mededeelingen ABONNEMENT: Pr(js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN: van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. U zult verwon derd zyn over de snelle verlichting bij hoest en heeschheld, wan neer U gebruikt. PASTILLES BUITENLAND. Offers aan de goden. De Daily Mail verneemt uit Peking, dat de onlangs gevierde plechtigheden der Boeddhisten, die tan doel "hebben een verzoening met de geesten, aan het licht hebben gebracht, dat de priesters van het Hui Lanklooster daarbij nog menschenoffers brengen. De Chineesche Boeddhisten vieren het feest nog elk jaar door Peking te sieren met bloemen en festoenen, en vruchten en andere levensmiddelen neder te leggen op de tafels in de tempels om den geesten welgevallig te zijn en zich gelukzaligheid te verwerven in de wereld hiernamaals. Toen de feestelijkheden in vollen gang waren, verdwenen de priesters op eens en kort daarop bemerkten eenige ouders dat hun dochters ook verdwenen waren. De politie deed een onderzoek en vond zes meisjes in het klooster van Hui Lan. Zij waren allen bewusteloos en bestemd om den goden geofferd te worden. Met een sloep over den Oceaan. Dezer dagen is, na een reis van een jaar vanuit Plymouth te Sydney aange komen een sloep van 28 ton. Het vaar tuigje, dat onder bevel stond van luit. Muhlhauser van de Engelsche Marine- reserve, is voorzien van een twee-cylinder benzinemotor en heeft een afstand afge legd van 15000 mijlen. Bij het vertrek uit Plymouth, aldus meldt de Daily Mail, bestond de be manning behalve uit den heer Muhl hauser nog uit 3 andere officieren, welke in den oorlog hadden gediend en waar van twee geen betrekking hadden •kunnen vinden. De „Amaryllis", zoo was de naam van het scheepje, stak den Atlantischen Oceaan over naar de West- Indische eilanden. Hier vonden de twee werklooze officieren een betrekking in Barbados en luit. Muhlhauser monsterde een Franschen joEgen voor zijn schip aan. De derde der oorspronkelijke reis- genooten verliet het schip te Kenigston, Jamaica, op verzoek van zyn vrouw, die met een boot naar Jamaica was ge reisd en daar de „Amaryllis" had inge haald. Van Jamaica ging de „Amaryllis" door het Panamakanaal. Hier werd een Indiaan aan boord genomen. Met de driehoofdige bemanning stak het scheepje de Zuidzee over, waar het verschillende eilanden aandeed. Te Fidjl sloot een ondernemende Amerikaan zich by het gezelschap aan. Gedurende de reis had men slechts éénmaal met zwaar weer te kampen gehad en wel drie dagen voor de komst by Sydney. Een Duitsche spion, Fransch ambtenaar! De Fransche bladen vermelden sen- sationeele bijzonderheden omtrent de vlucht van den sous-chef der politieke partij te Straatsburg. Reeds gedurende eenigen tyd had de Fransche contra-spionnagedienst bemerkt dat inlichtingen, welke aan het commis sariaat van politie te Straatsburg waren verstrekt, daarna aan Duitsche autori teiten werden doorgegeven. Er werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat de dader niemand anders was dan Scherf, die door den toenmaligen com missaris van politie te Straatsburg was belast met het onderzoek der meest delicate aangelegenheden. De spionnage lekte uitdoordat het bleek, dat de Duitsche politie-autoriteiten kennis droegen van het feit, dat een uitgeweken Duitsche revolutionnair in lichtingen had verstrekt aan de Fransche politie te Straatsburg. Scherf was de eenige, die cjit wist en naar aanleiding hiervan werd hy een tijdlang nauw keurig gecontroleerd. Dezer dagen had men hem by de politie-autoriteiten ont boden. Daaruit bleek Scherf, dat hij ver dacht werd en hij achtte het dan ook geraden naar Duitschland te vluchten. Nader wordt gemeld, dat er belang rijke documenten van politieken en militairen aard zyn verdwenenwelke door Scherf verduisterd moeten z(j"n. Een Hohenzollern-affaire. Een familietwist in het huis Hohen- zollern heeft in Duitschland nog al de aandacht getrokkenvoor zoover die aandacht op dit oogenblik beschikbaar was voor andere onderwerpen dan de Opper-Silezische kwestie. Voor de recht bank te Potsdam heeft namelyk een zaak gediend van de wed. van prins Joachim van Pruissen, den beklagenswaardigen jongsten zoon van den gewezen Duit- schen keizer, die verleden jaar in een vlaag van moedeloosheid een einde aan zyn loven maakte, en prins Eitel Fried- rich, 's keizers tweede zoon, die thans by afwezigheid van zyn vader als ver tegenwoordiger van het hoofd van het huis Hohenzollern in Duitschland op treedt. De prinses had namelyk geëischt dat weer aan haar zou worden toege wezen het kind dat uit haar ongelukkig huwelijk met prins Joachim was geboren en dat door prins Eitel Friedrich, wiens huwelyk kinderloos gebleven is, tot zich was genomen, krachtens een „kabinets order" uit Doorn, van zijn vader, den ex-keizer, die hem de opvoeding van het kind opgedragen en hem tot voogd had benoemd. De moeder had zich daartegen verzet en eischte voor de rechtbank te Pots dam de uitlevering van haar kind en erkenning van haar rechten als moeder. De rechtbank heeft haar dien eisch toe gewezen, maar prins Eitel Friedrich ging in hooger beroep en hield, zoolang de zaak nog niet definitief was, het kind by zich. Prinses Joachim heeft daarop een tweeden eisch ingediend, tot onmid dellijke uitlevering van het kind en de rechtbank heeft in kort geding vonnis gewezen en den prins gelast het kind onverwyld aan prinses Joachim terug te geven en het by haar te laten totdat het proces in alle instanties zal zyn beslist en in kracht van gewijsde zal zyn gegaan. BINNENLAND. Nederlamlsohe Roode Kruis. Het dagelij ksch bestuur van het Neder- landsche Roode kruis heeft besloten een jroote campagne te beginnen over geheel Nederland voor do verhongerende Rus sische kinderen. Uit Genève zyn de waarborgen ver kregen, dat de gelden, voor dit doel verzameld, doelmatig zullen worden aan gewend, uitsluitend voor de zoogenaamde ■Kinderkeukens. Faillissement van Emmen aaDgevraagd. Het bureau Vaz Dias meldt: Het faillissement der gemeente Emmen is door de schuldeischers aangevraagd. De ontwapeningsconferentie. Naar het N. v. d. D. verneemt, zal de Nederlandsche delegatie naar de te Washington te houden ontwapenings conferentie, door president Harding in 'November bijeen te roepen, naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit de heeren •jhr. mr. dr. A. van Karnebeek, minister van buitenlandsche zakenmr. J. P. graaf van Limburg Stirum, oud-gouver- neur-generaal van Nederlandsch-Indië, en jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, oud-gezant te Peking. Als secretaris zal meegaan jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwcr, gezantschaps secretaris te Parys. Toegang van Dordrecht naar zee. Men meldt uit Dordrecht aan deNed.: In verband met de verondieping van het Goereesche zeegat, zullen pogingen in het werk worden gesteld om voor- loopig ook een geschikten toegang voor de Dordrechtsche zeevaart door het Brouwerhavensche zeegat te onderhou den. Het minst gunstige gedeelte wordt gevormd door 't Oost-Hellegat (tusschen Ooltgensplaat en Willemstad). Ten einde daarin verbetering te brengen, heeft de Rykswaterstaat een aanvang doen maken met het uitvoeren van baggerwerken in de vaargeul daar ter plaatse. Staking in West-Noord-Brabant. De staking aan de suikerfabriek, te Oudenbosch begonnen, heeft zich thans tot Steenbergen uitgebreid. Te Stam persgat is de toestand gunstiger. Het minimumloon wordt bepaald naar een capaciteit van 15millioen K.G. per week. Van elke 100,000 K.G. daarboven ont vangen de arbeiders een premie, waardoor by een productie van 17Va millioen K.G. het loon stygt tot het hoogste in de laatste jaren bereikt. Ook te Standaard- bulten wordt geregeld gewerkt. Maatregelen zyn overal genomen om stagnatie in het bedryf te voorkomen. De Grondwet deelt nog mede, dat te Bergen-op-Zoom aan „De Zeeland" ook gestaakt wordt. Eerste Kamer. Vergadering van Donderdag 13 Oct. Ingekomen is het door de Tweede Ka mer aangenomen wetsontwerp tot wijzi ging der Arbeidswet 1919. De voorzitter verzoekt den leden zich in de afdeelingen te begeven tot het on derzoek van dit wetsontwerp. De vergadering wordt voor een half uur geschorst. Te 11.20 wordt de vergadering her opend. Behandeld wordt vervolgens de gedeel telijke herziening der Leerplichtwet. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 32 tegen 3 (Stemmen. Tegen stemden de hee ren Lucassen, De Waal Malefijt en Iden- burg. Het wetsontwerp tot verhooging uun wachtgelden genoten tengevolge van de ontbinding van arrondissements rechtban ken, kantongerechten en r^aden van be roep wordt, na door minister Heemskerk tegenover den heer Van der Feltz te zijn verdedigd, aangenomen met 21 tegen 9 stemmen. Daarna kwam aan de orde het wets ontwerp tot verhooging der Belasting op gouden en zilveren werken. De heer Bmeenge ontwikkelde verschillende be zwaren en wenschte dat de behandeling van het wetsontwerp uitgesteld werd tot meer vaste tijden zijn aangebroken. De minister, de heer De Geer, het ont werp verdedigende, betoogt dat de be lastingverdubbeling reeds had moeten ge schieden. Het wetsontwerp wordt ten slotte zon der stemming aangenomen, nadat een woorstel-Smeenge om het ontwerp van üe agenda af te voeren," was verworpen met 19 tegen 11 stemmen. Voorts werden o a. nog aangenomen het wetsontwerp tot aanvulling en. wijziging .van de wet van 10 November 1900 hou dende algemeene regels omtrent het Wa terstaatsbestuur en het Wetsontwerp tot wijziging der Arbeidswet 1919. De behandeling van het voorstel-Van Embden tot wijziging van het Reglement van Orde, werd uitgesteld tot een volgen de vergadering. De Kamer ging uiteen tot 8 November, 's avonds half 9. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 13 Oct. De interpellatie-Drion betreffende over- werkvergunningen overeenkomstig de ar beidswet en-Van Rappard over grensbe waking in de verboden strook worden .toegestaan en zullen op een nader te be palen dag worden gehouden. Aan de orde is de wijziging in het Indische regeerlngsreglerrient (instelling van provinciale regentschaps- en Dessara- den). De heer Van Beresteijn meent dat veel te veel ter uitvoering aan het uitvoerend gezag wordt overgelaten; dat de nieuwe bestuurslichamen niet voldoende autono mie zullen krijgen en dat ambtelijke de centralisatie neerkomt op vergrooting van dep invloed der bureaucratie. Spr. stelt voor de behandeling uit te stellen tot na de Grondwetsherziening waarbij de grondslagen van het Indische bestuurs- stelsel worden herzien. Dit voorstel wordt verworpen met 47 tegen 18 stemmen. De heer De Muralt ziet in het ont werp een goede beginselenwet, die het zelfbestuur krachtig in de hand kan wer ken. De heer Albarda betoogt, dat het ont werp totaal onvoldoende is, en niet geeft wat in 1918 aan Indië is beloofd. De heer Gerretson begroet het ontwerp met sympathie. Hij acht het in het be lang van de ware democratische ontwik keling van Indië, De heeren v. Rijckevorsel en Scheurer zullen het ontwerp gaarne steunen. Zij achten het voorgestelde een sympathieke daad in het belang der Indische bevolking. De heer Wijnkoop ziet in het ontwerp een zegepraal der bureaucratie en van het liberaal-kapitalistische regiem. Minister De Graaff betoogt, dat het ontwerp niet anders doet dan den grond slag leggen voor het gebouw der zelf standigheid van Indië. Een meer algemeene herziening is in voorbereiding. Er is geen sprake van be vordering van de macht der bureaucratie, Zitting van Vrydag 14 Oct. Na installatie van het nienwe lid Brt&mbeek wordt besloten, de regeling van den rechtstoestand van ambtenaren van de agenda af te voeren tot na het Kerstreces en Donderdag eenige inter pellaties te behandelen. Aan de orde is daarna de wyziging van het Indische regeeringsreglement. Een amendement-Seheurer om vast te leggen dat de Provinciale Raad zelf heeft uit te maken of de benoeming van een college van Gedeputeerden mogelyk is, wordt door den Min. overgenomén, De heer Dresselhuys verdedigt zyn amendementen om de verplichting op nemen, dat de Volksrkad moet worden gehoord over alle verordeningen ter uitvoering van deze wet en dat wan neer de Volksraad niet instemt met de voorgestelde verordeningen, deze alleen by de wet kunnen worden vastgesteld. De heer Albarda stelt voor 't hooren van den Volksraad ook voor te schryven ten aanzien van de instructies voor gouverneurs. Dit wordt verworpen met 47 tegen 35 st. Het eerste amendement-Dresselhuys (hooren van den Volksraad) over ver ordeningen, wordt overgenomen, het tweede amendement-Dresselhuys (vast stelling by de wet van niet door den Volksraad aanvaarde verordeningen) wordt onaannemelijk verklaard. De heer Dresselhuys trekt zyn voorstel daarom in. De heer Albarda neemt 't over, doch het wordt verworpen met 55 tegen 26 stemmen, waarna het ontwerp wordt aangenomen met 57 tegen 24 stemmen. Bij de dezer dagen uitsluitend voor Aandeelhouders open gestelde inschrijving op 100 aandeelen Insulaire, tot den koers van 150 zonder aandeel in de winst over 1921 is dermate ingeschreven, dat op de groote in schrijvingen eene aanmerkelijke reductie moet plaatshebben. Aan de orde is de Wyziging van In validiteitswet en Ouderdomswet (verhoo ging loongrens van 2000 tot 3000). De heer Kolthek klaagt dat het voor stel zoo lang uitbleef. De heer Duys betrsurt, dat ayn motie, die ook vroeg om renteverhooging niet volledig wordt uitgevoerd. De .heer Weitkamp meent, dat de kleine werkgevers zullen moeten gaan betalen voor de arbeiders, die meer verdienen dan zij zelf. De heer Smeenk vraagt spoed met-de 'algemeene technische herziening. De heer Van de Laar wenscht even eens verhooging der rente. Minister Aalberse verklaart het lang uitblijven door er op te wijzen, dat •telkens nieuwe puzzles opdoken, die ook in de wyziging moesten worden betrokken. Uitvoering van de motie- Duys zou 14 millioen per jaar kosten. Met de algemeene herziening zal de grootst mogelijke spoed worden gemaakt. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Met verwijzing naar de dit blad voorkomende advertentie van de Vereenigiog: Algemeene Ont wikkeling kunnen wy berichten, dat het winterplan dier vereeniging als volgt is samengesteld: October, lezing over planten en dieren aan onze kust November, bioscoopavond; December, lezing zoo mogelyk over occulte weten schappen Januari, lezing over Brugge 'Februari, bioscoopavond en Maart, lezing door den heer Portielje van Artis, Am sterdam. Tot deze zes avonden hebben, wol gen» het reglement, de leden met huisgenooten en de houders van lezing- kaarten vryen toegang. Voor de daar buiten te geven bioscoopavonden ver krijgen de leden reductie op dentoegaDgs- prys. Men geve zich op als lid dezer nuttige vereeniging aan het Bestuur. Vrijwillige Landstorm, afd. Zierik- zee. Vooroefeningen (gew. vrywilligers) klasse A: Donderdagavond van 8—10 uur; Vrijdagavond van 8—10 uur. Klasse BZaterdagmiddag van 2—6 uur. Kader Landstorm: Zaterdagmiddag van 36 uur. Verbandcursus (vrouwelijke vry- willigers): Vrydagavond van 89x/j uur. Afdeeling Haamstede. Vooroefeningen (gewone vrywilligers): Dinsdagavond van 7,309,30 uur; Vrydagavond van 7,30 9,30 uur. Afdeeling Nieuwerkerk. Vooroefening (gew. vrywilligers) klasse A en B Dins dagavond van 7,309,30 uur. Vrydag avond van 7,30—9,30 uur. De Minister van Arbeid heeft aan de gemeente Ellemeet een bydrage van f 1100,verleend ten behoeve van woningbouw voor een woning van L. Bakker aldaar. Zondagavond is de maan op een heel klein gedeelte na verduisterd ge worden. Te 8 uur kwam reeds de bijschaduw der aarde aan den rand der maanschijf, terwijl het eerste contact der kern- schaduw kwart over 9, links de maan schijf bereikte. Vrouw Luna werd verduisterd tot ongeveer 5 minuten voor 11 uur, toen alleen een smal segment overbleef tot ongeveer half een toen de kernschaduw verdween. Voor de afd. Schouwen—Duivelend van den Ned. Bond van Politiepersoneel trad Vrydagavond de heer Van Putten in de benedenzaal van het „Huis van Nassau" al» spreker op. Om in dezen tyd te komen spreken over verhooging van de salarissen van het politiepersoneel lijkt byna over moedig. Toch brak de heer Van Putten een lans voor deze categorie van ambte naren, wier taak, die vaak heel moeilyk is, door velen zeer wordt onderschat. Spr. wekte de politie op zich te organi- seeren, opdat hun tractementen niet, zooals men thans reeds in de vrye be drijven ziet gebeuren, gaat verminderen Spr. kQp dan ook niet begrijpen, dat in stede van zich aan te sluiten, sommige personen uit den bond treden, nu aan eensluiten geboden is. Spr. was overtuigd, dat velen nog niet voldoende op de hoogte zyn van de taak die de politie in de samenleving heeft te vervullen. Ook moet de politie zelf beter toegerust worden voor de taak die haar wachteen politieman moet behoorlijk geschoold en opgeleid worden voor hy zyn plaats in de maat schappij inneemt. Spr. deelde in dit verband mede hoe in Amsterdam de opleiding van adspirant-agenten plaats heeft. De salarieering van het politieperso neel hier ter stede werd uitvoerig be sproken en gewezen op de onvoldoende tractementen. Het eenigen tyd geleden voorgekomen geval met den agent Hor dijk alhier, werd ampel en breed be sproken. Voor zoover spr. de feiten kent, kan deze zaak niet door den beugel. Zeeland staat trouwens bekend, vol gens spreker, dat het lage loonen geeft. In Zierikzee zijn ze voor de politie evenmin hoog; voor overuren wordt geen cent uitbetaald. Uitvoerig behandelde spr. de cijfers der staatscomissie. Voor Zierikzee zouden de salarissen van de politie f 2000 4 moeten worden. Om dit te bereiken wekte spr. allen op zich aaneen te sluiten, niet alleen de politie, maar alle ambtenaren in overheidsdienst. De voorzitter der afdeeling, de heer Boot, dankte het publiek voor de op komst en den spreker voor zyn onder houdende rede. Door het Pröv. Prop.-Comité van den Alg. Ned. Geheelonth.-Bond werd Zaterdagavond in de Concertzaal een openbare propaganda-feestavond gege ven, welke werd opgeluisterd door de Vlissingsche tooneelvereeniging „Uit het volk, voor het volk". a Het resultaat (was dat een afd. van den Ned. Geheelonth.-Bond werd opge richt, aanvankelijk met slechts 6 leden. De tooneelschets „Haar verjaardag", met sterk propagandistische strekking, werd door bovengenoemd gezelschap met gevoel gespeeld. De heer A. Martinus hieïc een rede over het onderwerp „Ben eisch des tijds". Die eisch is: de drank duivel aan banden te leggen en overal de blauwe vaan te hijschen. Deze rede, met overtuiging uitgesproken, werd har telijk toegejuicht. Na de pauze trad het tooneelgezelschap nog eenmaal voor 't voetlicht, terwijl we mochten genieten van 't „gebaren spel" en 'van een paar tableaux. Het was een aardige avond voer de drankbestrijders-organisatie, waaraan de J.G.O.B. ook een werkzaam aandeel heeft. Het jeugdige strijkje heeft de pauzes aangenaam aangevuld, De jongelui ver dienden meer waardeering, dan die welke men hun schonk. BURGH. Openbare vergadering van den gemeenteraad, op Woensdag 12 October. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent {de vergadering, heet den leden welkom en herinnert met waardeerende woorden aan het overlijden van den heer P. A. Hubregtse, oud-hoofd der school. Daar na worden de notulen der vorige ver gadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Voor kennisgeving worden aangenomen proces-verbaal kasopname v. d. gemeente-ontvanger, benoeming lid der gezondheidscommissie te Zzee, me- dedeeling der goedkeuring van het be sluit der reglementswijziging van het plaatselijk armbestuur van Westen-Schou wen en bericht ontvangst der strafvor- ordening ex. art. 148 der gemeentewet. Aan C. de Glopper wordt afschrijving H.O. verleend ten bedrage van f 9,83. Een schrijven der plaatselijke schoolcom missie tot het nemen van verschillende maatregelen in 't belang van het onder wijs, wordt in handen gesteld van B. en W. om advies. Op een verzoek van den Ned. Bond van gemeente-ambtena ren tot vrijstelling der betaling van pre mie voor eigen en weduw- en weezen- pensioen der betrokken ambtenaren wordt afwijzend beschikt. Aan de instructie van den gemeente-secretaris wordt alsnog eene aanvulling toegevoegd. Aan Ged. Staten zal worden voorgesteld de jaar wedde van den ambtenaar der burger lijken stand tweder te bepalen op f 125. Op verzoek van Ged. Staten worden een 2-tal wijzigingen aangebracht in de door de vorige vergadering vastgestelde ge- meentebegrooting voor 1922. Aan den Di recteur van het Post- en Telegraafkantoor te Zierikzee zal worden verzocht zoo mogelijk maatregelen te nemen, dat de voormiddag-postbestelling op een vroeger uur zou kunnen geschieden. Vastgesteld worden een nieuwe verordening tot hef fing van schoolgeld en de suppletoire kohieren over 1921 van H.O. en honden belasting. Tot lid van het burgerlijk arm bestuur wordt wegens periodieke aftre ding met ingang van 1 Januari 1922 her benoemd dhr. J. Beije Mz. BROUWERSHAVEN. De heer J. L. Smits heeft bedankt als raadslid. Zijn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1