Zierikzeesche Nieuwsbode ANNEER Vrijdag 14 Pet. 1921. zierikzeesche courant^ "gj EERSTE BLAD. B. H. IDELER, Zierikzee H.H. CORRESPONDENTEN BR ANDSCHOUWING. ALGEMEENE BRANDSCHOUWING Binnenhuisjes. Algemeen Overzicht. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Ingezonden mededeelingen BUITENLAND. ABONNEMENT: Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIËN: van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. MANUFACTUREN. ZOO EVEN ONTVANGEN FLUWEEL. 8/4 Blauwe en zwarte Serge, voor Japonnen en Mantelcoetnums. Prachtige Flanellen Blouses. Flanellen Rokk'en en Onder jurken, Witte wollen Onderlijfjes met mouwen. Tricot Kinder Onderjurken. Fijne Lama Kousen. CORSETTEN. Huishoudschorten, Japon- schorten, Dienstbodenschorten Witte Fantasieschorten. Kinderschorten. Pompadoursohorten. die hunne nota over het 3e kwartaal nog niet hebben gezonden, gelieven dit omgaand te doen. DE DIRECTEUR. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat de Directie der Brandweer op Maandag, den 17 October eerstkomende en volgende dagen eene in de woningen der Ingezetenen zal houden, overeenkomstig de bepalingen der Veror dening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente. Zierikzee, den 14 October 1921. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Wethouder, Loco-Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. i Het is reeds half October en nog is het zomerachtig. De ochtendnevels voorspelden mooie dagen, op het midden van den dag straal de een hitte ons tegen als in Augustus. Droogte en stof, lichte kleeding en stroo- hoeden, wandelaar^ en menschen die 's avonds op stoep zaten, men vond zb als in het jaargetijde dat bestemd is het warme te heeten. Sedert zeventig jaren, zeggen de weer kundigen, is er zoo'n warme Wijnmaand maar eenmaal geweest. De barometer staat vast. Een weinig moge hij geschommeld hebben naar links en naar rechts, een zeldzame regenbui zelfs even de dorstige aarde bevoch tigd hebben, maar het weder blijft ten slotte mooi, warm en stil en we schui ven ongemerkt een eind door de maand heen, die meestal geduchte proeven geeft van storm- en regenvlagen. En wie nu tijd en gelegenheid heeft, vooral des namiddags, om door de stille natuur rond te gaan, hij wordt door het vroege donker er toch aan herinnerd dat het October is en dat, slaat het weder om, het koude seizoen met zijn tocht en Zijn vocht macht op ons zal ver krijgen. Nu is het nog zoel; warmte en licht lokken naar buiten, waar leven en bedrijf en gezelligheid is. Straks, als het weder verandert, koude ons»Jegenwaait, nevels komen aanrollen over het land, de velden doodsch en verlaten zijn, de wegen een zaam en naargeestig, dan zal het daar binnen goed zijn, goed bij flikkerend haardvuur en glorend lamplicht, bij al de koestering, die warmte en helderheid in een ouderwetsche Octobermaand kun nen aanbrengen in onze binnenhuize. Want eigenlijk begint men op regen en winddagen in deze en de volgende maand eerst te leven, als de lampen branden, de luiken gesloten zijn en de haard of kachel snort om de aankruipen- de koude te weren. De frischheid van den naderenden winter moet door ons gevoeld worden, wil het daar binnen recht huiselijk en gezellig zijn. Immers men heeft ook zoele, donkere dagen in October en November, die on der de onaangenaamste van het jaar ge rekend worden. Dan raast dikwijls een hevige Zuidwestenwind door de lucht en blaast de laatste verkleurde en verkreu kelde bladeren van de genoegzaam kale boomen. Een zonnestraaltje, nu en dan over de morsige straten glijdend, wordt spoedig verduisterd door zware, loodkleu rige buien, met zooveel haast voortge dreven, dat zij nauwelijks gelegenheid krijgen om van tijd tot tijd enkele fijne, doordringende regendruppels tegen de van buiten beslagen glasruiten te doen kletteren. Binnen- en buitenshuis is dan alles even vochtig en klam; de muren sijpe len, de deuren en vensters knarsen of sluiten niet, de schoorsteenen trekken ter nauwernood en het haardvuur wil slechts met moeite opvlammen. Ook de arbeid wil dan doorgaans niet vlotten, en het schijnt bij vochtig weer met de binnen muren onzer hersenen te gaan als met de papieren behangsels der vertrekken, welke de gewone veerkracht missen en slap en wolkachtig neerhangen. Boven dien gevoelt menigeen bij donkere, storm achtige dagen zekerè onrust en beklemd heid, hetzij door den invloed van den dampkring, hetzij door halfbewuste ge waarwordingen van angst voor de macht van wind en water. Wij gaan met rassche schreden den tijd der avondgezelligheid tegemoet. De voor geslachten hebben dien gekend, gezeten onder den breeden schoorsteen, waarop de windvlagen bulderden en waardoor de rook neersloeg, terwijl het door den tocht bewogen kaarslicht spookachtige schadu wen op het wit van den muur of het zwartbruin van de zolderbinten wierp. Zij hebben geluisterd naar de familie-over leveringen, de verhalen van oorlog en op stand, van watervloeden en pestziekte van schrikkelijke en wonderbare voorval len; zij hebben de gedrukte journalen ge lezen van stoutmoedige zeevaarders, reis beschrijvingen met aardige houtsneden en kopergravuren, volksboeken over middel- eeuwsche helden en heiligen; zij hebben gezelschapsspelen gehad en zich aan een opwekkenden drank te goed gedaan. Wat is er sedert veranderd en toch ook, wat is er gebleven Nog altijd is bij najaars- en wintertijd het vuur aan den schoorsteen het mid delpunt van huiselijke gezelligheid en het lamplicht de bron van opgewektheid voor de huisgenooten; nog altijd ook is er lec tuur en zijn er platen, die gaarne ter hand worden genomen; zijn er onderhou dende spelen, worden er verwarmende dranken gebruikt. Maar de reusachtige open schoorsteen, die de verbinding vormde tusschen de vertrekken en het luchtruim, zoodat bij stormachtige najaars- en winteravonden een geluid zich deed hooren als van een woedenden strijd tusschen de geesten in de lucht, de schoorsteen, die de geheim zinnige weg was voor allerlei bovenna tuurlijke bezoeken en boodschappen, is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een van binnen onzichtbaren rookuitgang, slechts aangeduid door een lijst, waarop klok of pendule, versierselen en een spie gel zich bevinden. De stapel turf en blok ken op de vuurplaat is vervangen door een zwart glimmende kachel of haard en de heen en weer waaiende kaarsvlam heeft het veld geruimd voor de stil en vriendelijk brandende petroleumvlam, het brutaal-heldere gas of de verblindende electrische gloeiing. En welk een afstand tusschen de lectuur der voorgeslachten en die van onze da gen Waar zijn de statige folianten, de deftige kwartijnen met perkamenten band, gothische letter en koperen sloten geble ven Waar het geslacht, dat daarin ge zet en met kalm nadenken las Nu dagbladen, vlugschriften, novellen bij tien-, neen bij honderdtallen; ééndags vliegen, spoedig verdrongen door nieuwe drommen. Van alle zijden worden we be stormd met wetenswaardigs of met wat zich daarvoor uitgeeft. Er is schier geen tijd en geen rust meer tot schiften en*uit- kiezen van wat ons dienen kan, van wat blijvend is in dien stroom welke aan de drukpers ontvloeit. De tijd der avondgezelligheid nadert met rassche schreden. Slaat het weder om, dan doet hij zijne intrede en bekor ten wij onze wandelingen daarbuiten. Daalt straks het vroege duister, dan begeven wij ons r.aar huis en ontsteken onze lamp. Onder die lamp zij vrede en een hartelijk woord en een goed boek. Geen boek van hoon, van tandenknar senden opstand, van geleerden grootheids waan, maar van klare wetenschap of van vriendelijken humor of van die eenige ware wijsheid, die vertrouwend het Eene aanvaardt, in hetwelk alle raadselen zich oplossen. Dan zal er opgewektheid, blijmoedig heid, kalmte en vrede zijn in onze ziel en in die onzer huisgenooten, ook al klet teren de regenbuien van het najaar op de ruiten, ook al bulderen de winterstor men over de daken onzer woningen. Spijt alle berichten, die reeds in de bla den verschenen, is op dit oogenblik de of- ficieele beslissing van den raad van den Volkenbond nopens de verdeeling van het veel genoemde Opper-Silezië nog niet be kend. Niettemin is geheel Duitschland in actie, omdat men daar schijnbaar geen gunsti- gen, althans geen voor Duitschland be vredigenden uitslag, verwacht. Het regent protesten van allen kant, zoowel bij den Volkenbondsraad als bij de leden van den Oppersten Raad. Of echter die protesten zullen helpen, Dlijft voorloopig nog een open vraag. Zeker is dat de uitspraak van den Vol kenbond zal worden aanvaard door den Oppersten Raad, zoodat protesten bij laatstgenoemd college niet veel zullen ba ten. In de geallieerde landen beschouwt men de actie, die in Duitschland op touw wordt gezet tegen de beslissing van den Volkenbondsraad, als de gewone, reeds bekende manier van optreden wanneer Duitschland zijn zin niet krijgt. Niet te ontkennen is echter, dat Duitsch land, wanneer het zich een deel van zijn industrie-gebied in Opper-Silezië ziet ont rukt, een gevoeligen slag krijgt. Nog ernstiger is de kwestie hoe men in Opper-Silezië zelf de beslissing zal op nemen Het heeft er allen schijn van dat het veel besproken gebied nog eeijs een too- neel zal worden van den menschonteeren- den burgerkrijg. De Iersche zaak staat er momenteel niet ongunstig voor, indien men de berichten nopens, deze geruchtmakende zaak geloo- ven mag. De Londensche bijeenkomst met de Valera e.a. geeft hoop voor een op lossing, die men, na bijna onvermijdelijke storingen welke zich op deze conferentie zullen voordoen, hoopt te verkrijgen. Lloyd George en Arthur Griffith moe ten openhartig met" elkaar gesproken heb ben. Omtrent hetgeen in dé conferentie gesproken is, lekt niets uit. Beide partijen zijn overeengekomen, niets mede te dee- len. Doch daar schijnt men niet pre cies gevolg aan te geven, want de Iersche delegatie heeft er zich over beklaagd dat de benoeming van de commissie voor de meer strikte naleving van den wapenstil stand in Ierland is bekend geworden. Op enkele plaatsen wordt daar de wa penstilstand nog altijd slecht in acht ge nomen. De fanatieke Sinn Feiners gaan door met hun wapenoefeningen, hier en daar zelfs pnder de oogen der Engelsche gar nizoenen. De vraagstukken met betrekking tot den wapenstilstand zullen onverwijld worden behandeld, wat voor de vredestichters aan weerszijden van het grootste belang is. Van niet minder belang is het bericht van de „Daily Telegraph" dat Engeland's eerste minister de opening der Washing- tonsche ontwapeningsconferentie zal bij wonen. Dit besluit schijnt genomen op uitdruk kelijk verlangen van de overige Engel sche ministers, die met nadruk de wen- schelijkheid hebben betoogd dat Lloyd George zeker de eerste bijeenkomsten dier conferentie zal bijwonen, teneinde de mee ning van Groot-Brittanië te verkondigen in deze voor Engeland als groote zee mogendheid uiterst belangrijke zaak. In Amerika zal men deze beslissing met vreugde vernemen. Men heeft daar! gewenscht dat. Engeland's premier de con ferentie zou bijwonen, maar tegelijkertijd besefte men dat Lloyd George bij de oplossing van het Iersche vraagstuk niet gemist kon worden. Nu hij echter toch den Oceaan zal over steken, beschouwt men deze daad als een gunstig teeken voor de beide vraagstuk ken, die voor heel de wereld van zooveel gewicht zijn. baar ministerie vervolgde 17 lieden wegens woeker met pryzen of provisie en kettinghandel. Eén groep van be trokkenen had naar schatting 45 millioen mk. opgestreken, terwyl een lid dezer groep nog bovendien l1/., millioen pro visie kreeg. Het betrokken Berlynache bankiershuis verdiende naar schattiDg 12 millioen, een naamlooze vennootschap, waarvan een der beklaagden directeur is, 1 ty8 millioen. Men heeft de erven van den bankier al aangesproken voor het teruggeven van de winst. De winsten der vorige betrokkenen schat men op 4 millioen. By de tweede party heeft een tusschenhandelaar zyn rechten afge staan aan het ministerie, dat daardoor 40 millioen mark sparen kon. Het volgens de wet als bovenmatige winst vast te stellen bedrag is 13 millioen mark, ongeacht dan de winst van den Ber- lynschen bankier. Enkele beklaagden vervolgt het O.M. bovendien nog wegens kapitaalsverduistering. Men verwacht, dat de behandeling der aaak twee weken in beslag zal nemen. Nieuwe Bankbiljetten. De directie van de Nederlandsche Bank maakt bekend dat zij na 15 October a.s. een nieuw model bankbiljet van f25 in omloop zal brengen. Opzienbarend geding. Te Keulen is op het oogenblik een opzienbarend rechtsgeding gaande, dat loopt over knoeieryen by de levering van stof voor de uniformen van de veilig heidspolitie. Daar men in Duitschland de noodige stof niet krygen kon, had de afdeeling voor aankoop van het ministerie van binnenlandsche zaken door bemiddeling van een Engelsche firma te Keulen 750,000 M. Engelsche militaire stof besteld in twee partijen tegen een prijs van 250 en 210 Mk. per meter. De Duitsche stoffenfabrikanten achtten zich door deze wyze van doen benadeeld en wisten door interpellaties in den Ryksdag en de Landdagen en door berichten in de bladen een onder zoek naar de zaak te verkrijgen. Dit onderzoek bracht aan het licht, dat er by deze leveranties heel wat aan den strijkstok was blyven hangen. Het open ZIERIKZEE. Zaterdagavond wordt in de Concertzaal een groote epenbare pro- paganda-feestavond gegeven door het prov. prop.-comité van den Alg. Ned. Ge- heelonth. Bond met medewerking van een tooneelvereeniging uit Vlissingen. Wij vernemen dat het bedrag der in omloop zynde pandbrieven van de Insulaire Hypotheekbank de 10 millioen gulden heeft bereikt. Wel een bewys van het groote vertrouwen dat deze .gunstig bekend staande Bank alom in den lande heeft. ST.-MAARTENSDIJK. In de Woens dag gehouden raadsvergadering waren ingekomen: dankbetuiging van H. M. de KoniDgin voor de ontvangen geluk- jwensch op 31 Aug. 1.1.; proces-verbaal van kasopneming; in kas was en moest zijn f 19185,39; mededeeling van den Min. van Arbeid, dat met het oog óp den gunstigen fiuancieelen toestand dór gemeente, geen subsidie kan worden verleend voor de werkverschaffing j be richt van Q. Hage, dat hy geen pomp wil slaan in 't Achterbosch, omdat telkens blijktdat zy zout water geeftbe schikking van Gedep. Staten betreffende de vaststelling wedde als ambtenaar van den burgerl. stand, belast met afgifte van verschillende extracten, f 50; schor sing raadsbesluit tot verkoop ten ge meentehuize aanwezige schilderijen Kon. besluit van 17 Sept. 1921, no. 64; iDgewilligd werd het verzoek van I. H. Hage, teruggaaf van f 76,30 wegens te veel betaalde grondpacht; een verzoek van den heej- G. Huvers. betreffende te stichten school voor U. L. O. Aangezien de sollioitatiet^rmyn nog niet is afge- loopen, wordt deze zaak na korte be spreking aangehouden tot de volgende vergadering. Eep verzoek van denzelf den adressant, stfekkende tot aanstelling van een schoolarts (namens de ouder commissie), wordt aan Burgem. en Weth. overgelaten ter nadere bespreking met den gemeente-geneesheer. Bij de behandeling van de gemeente- begrooting 1922 werd afwyzend beschikt op een verzoek van den ambtenaar ter secretarie opa wedde verhooging. Gedep. Staten deelen mede, voor den tegen- woordigen secretaris geen afwijking van bezoldiging te willen regelen ingevolge het daartoe gedaan verzoek van den gemeenteraad. Aan de muziekvereeniging wordt een subsidie verleend van f 75. Aan de oudercommissie wordt een uitgaaf toegestaan van f 10 per jaar. Aan den rijksveldwachter alhier zal een gratificatie verleend worden van f 75, aan den heer Rietveldt te Tholen van f 25^andere gratificaties aan rijks politie worden ingetrokken. Een verzoek van Mej. Schouten om weddeverhooging wordt afgewezen. Bij bespreking der subsidie aan de N. V. Auto-Omnibus onderneming Stavenisse—Tholen worden nog eens herhaald de talryke klachten waartoe deze aanleiding geeft. De dienst regeling, geldende op l October 1921, behoort stipt te worden uitgevoerd. Passagiers behooren ten allen tijde mede te kunnen. Onnoodig is 's-avonds te voren kennis te geven of men op réis gaat en met de bus mede wil. Hierbij denkt men onwillekeurig aan de spoor wegen. De uitbetaling zal eerst ge schieden aan het einde van het jaar als gebleken is dat de gestelde voorwaarden zyn nageleefd. Een bespreking volgt over de inrichting der gemeente-secre tarie. Men heeft te weinig ruimte, daarom zal men de beschikking nemen over het kantoor van den heer Ryksontvanger. De voorzitter acht zulks eveneens ge wenscht nu weder nieuwe kasten zullen gemaakt moeten worden. Wil men komen tot een andere inrichting dan is het beter in eens afdoende deze zaak te regelen. Bovendien wordt de voordeur U een begin voelt van hoest of heeschheid ge bruikt dan direct Lakerol- Pastilles. U zult gaan houden van den frisschen heerlijken smaak en U verwonderen over de snelle verlichting. Overal verkrijgbaar a FI. 0.50 per doos. 12. telkens opengelaten, wat allerminst wenschelijk is. Eindelijk wordt besloten deze zaak nader te overleggen met den heer Ryksontvanger in een besloten zitting en in een volgende vergadering een besluit te nemen. De begrooting wordt vastgesteld op f 73849,23', in ontvang en uitgaaf. De begrooting van het W. Ambestuur wordt vastgesteld op f 15590,99. De voorzitter bespreekt de wenschelykheid van een te stichten Oudemannenhuis De heer Koopman acht het wenschelyk eerst eens te iifformeeren of er wel iemand in zou willen. Deze zaak wordt eveneens aangehouden. Herbenoemd wordt tot lid der com missie van toezicht op het L.O. de heer C. Kwaak. De verordeningen betreffende de uitvoering der vleeschkeuringswet worden aangehouden omdat geen be richt te dezer zake is ingekomen van den Inspecteurden heer Douma. Met betrekking tot de ingediende reclames hoofdei, omslag, werden enke len teruggebracht, andere reclames aan gehouden en weer andere afgewezen. De heer Koopman wees op de onge lukkige aanslagen vanwege het Ryk, waardoor de gemeentelijke aanslagen blijken onjuist te zyn. Het komt hem voor, dat de aanslagen niet met vol doenden ernst worden behandeld. Ont heffing van hondenbelasting wordt ver leend aan A. Janse, omdat zijn hond is verkocht. Aan E. L. B. Knook voor een half jaar, omdat zyn hond in Mei is overleden. Vastgesteld wordt een verordening regelende den hoofdei, omslag. Voor levensonderhoud zal worden afgetrokken f 600 en f 50 voor ieder kind. De ver menigvuldigingsfactor, wordt op l1^ ge steld (maximum). Besloten wordt de kaaimuur in bazalt te doen optrekken. In de volgende ver gadering zal besloten worden een geld- ïeening aan te gaan nadat nog eens nader over de kosten zal zijn gesproken, nu sedert de vaststelling van het plan een prysdaling is ingetreden. De Voorzitter deelt op verzoek mede dat drie leden van Gedeputeerde Staten zijn geweest met betrekking tot vereeni- ging van gemeenten. Meer is hem verboden mede te deelen. Een Jkorte bespreking volgt nog over onderhoud van de Oostvest, politietoe zicht op de Kaai en huishuur gemeente woningen. Hierna wordt de vergadering gesloten. ST.-ANNALAND. Dinsdag voormiddag hield de gemeenteraad een openbare vergadering welke werd bygewoond door 6 leden (gewone absentie). Voorzitter de burgemeester. De notulen worden na voorleziög goedgekeurd. De wyziging van de begrooting was door Ged. St. goedgekeurd, eveneens de geldleening. Uit het proces-verbaal van kasopname by den gemeente-ontvanger bleek dat aanwezig was en móest zijn de som van f 453,31'. De gezondheidscommissie be tuigde in een brief haar groote tevre denheid aan den raad voor de verbetering aangebracht in de wyk Java, nu daar gelegenheid is alle varkenshokken van de woningen te verwyderen en te plaatsen op een verhoogd gedeelte van den aanwas. Nog werd in dim brief gemeld dat de commissie bij een bezoek aan die school daarvan een goeden indruk had gekregen. Een en ander wordt voor kennisgeviDg aangenomen. Aan den hoogsten inschryver A. van den Boogaard wordt de gemeentegrond verpacht voor f 85. De raad blyft by zijn besluit geen subsidie te verleenen aan den stoomtram Tholen—Bergen-op- Zoom. In overeenstemming met 't geen in andere gemeenten reeds gedaan is, wordt tot hoofd van den keuringsdienst van vleesch met algemeene stemmen benoemd, de heer A. C. Steendyk, vee arts te Scherpenisse, tegen nader vast te stellen belooning. Wat de levende keuring van varkens, geiten en schapen betreft, zal er een verzoek gedaan worden om van de verplichting daartoe voor den tjjd van 5 jaar ontheven te worden. Aangaande de warenwet was uit Goes bericht ontvaiigen dat de keuringsdienst een uitgaaf zal vorderen van (voorloopig geraamd) 20 cent per inw. of f 515,60. Voor kennisg. aange nomen. Het loon van den secretaris rentmeester van het Weezen-Armbestuur wordt met alg. st. verhoogd met f 25 en gebracht op f 400. Aan do commissie van toezicht op het» lager onderwijs wordt op haar verzoek toegestaan om slechts ééns in de 3 maanden te vergaderen. Nu volgt iets aangaande de bestaande verorde ningen en de naleving ervan waarom-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1