Zierilzeesche nieuwsbode Ingezonden mededeelingen Poliiieagefiten, Kommiezen, Bewaarders, B IJ VOEGSEL behooreitde bfl de van Yrydag 7 Oct. 1921, no. 10683 B U I T E N L A ND. De belastingen der Hohonzollerns. De sociaal-democratische fractie van den Pruisischen Landdag heeft een in- terpellatie ingediend, waarin aan de re- i geering aangevraag wordt, of hit haar bekend is, dat de Hohenzollern, niette genstaande de opheffing van hun vrij dom van belasting, in de jaren 1919, 1 1920 en 1921 geen belasting hebben be- taald. Tol het Pruisische ministerie van financiën wordt de vraag gericht, wat het denkt te doen om de ontvangst van deze bedragen te verzekeren. De raadsleden van Poplar De „Even. Stand.'' zegt uit goede bron te weten dat de gemeenteraadsleden van j Poplar, die nu te Brixton in Londen gevangen zitten, binnen een paar da- gen hun vrijheid zullen terug krijg »n. i Er zal zoo spoedig mogelijk met dat doel een verzoek tot den rechter, die hen vonnisde, worden gericht. Deze be- vrij ding zou het gevolg zijn van de be- sprekingen, die over de belastingquaestie te Poplar hebben plaats gehad met den London County Co j r. Vergiftigd i Op last van de justitie wordt te Law rence het stoffelijk overschot opgegra ven van den multi-millionair Edward F. Searles, die eenigen t:jd geleden over leed, op grond van het vermoeden dat hij vergiftigd is. Het meerendeel van Searles' nalatenschap, vijf milllioen dol lar, kwam in handen van zijn geheim secretaris Arthur Walker, 250.000 dollar in handen van Searles' neef Albert Sear les, $en artiest te Boston. Zoodra het testament bekend werd diende Searles junior een protest in en maakte aan spraak op twee millioen dollars. Een hartziekte werd officieel opgegeven als de oorzaak van den dood van Searles, die reeds vrij oud was. Tot hoogen prfts. Een Engelschman van middelbaren leef- tijd reisde dezer dagen met den express- t trein van Marseille naar Parijs. Op een gegeven oogenblik stond hij plotseling op, en drukte een kus op het voorhoofd v van een 33-jarige dame, die over hem in de coupé zat. Zij trok aan den nood rem en toen de Engelschman een gel delijke schadeloosstelling aanbood, ver langde zij 500 pond sterling. De En gelschman achtte dit bedrag buitenspo rig hoog en gaf er de voorkeur aan het recht zijn loop te laten nemen. De rechtbank te Parijs veroordeel- de hem tot een boete van twee pond st. en een maand gevangenisstraf. i Aardbeving in Utah. Te Elsinore (ongeveer 160 mijl van Salt Lake City V.S.) zijn Maandag j.l. drie aardschokken waargenomen, welke een paniek veroorzaakten onder de bevolking. De menschen vluchtten uit hun wonin gen, in de vrees, dat deze zouden instor ten. De bergen in de nabijheid vertoon den na de aardbeving talrijke scheu ren, terwijl de bergstroomen rood ge kleurd waren door de oxyden, welke door den schok waren blootgelegd. In het naburige Richfield deden zich dergelijke tooneelen voor. Schoorsteenen stortten omlaag, muren scheurden en tal- looze ruiten braken. De stad Monroe werd bedreigd door de groote rotsblokken, wel ke van de bergen neerstortten. Voor tot dusver bekend is, zijn bij deze aardbeving geen menschenlevens te be- treuren geweest. Een gevangene gemeenteraadslid. Bij een gemeenteraadsverkiezing in het Parijsehe distriet Charonne, werd een communist gekozen, die een vonnis van 15 jaren in de gevangenis van Clairvaux afzit. De gekozene, Marty, diende in 1916 als machinist op een Franschen krui- 1 ser, die destijds in de Zwarte Zee lag. 1 Met andere zeelieden beraamde hij een 1 complot om zijn schip in handen van de bolsjewiki te spelen. Dank zij eeni- gen matrozen, die niets hiervan wilden weten, kwam er van het heele plan niets. Martin en zijn volgelingen werden in de boeien geslagen en na aankomst te Brest door den krijgsraad ter dood ver oordeeld. Zijn vonnis werd later veran derd in 15 jaar gevangenisstraf. Uit juri disch oogpunt is zijn verkiezing niet wet tig en Marty heeft het nieuws dan ook vrij filosofisch opgevat, wetend, dat hij er zijn vrijheid niet door herkrijgt. Twee babies in een hutkoffer. Uit Montreal (Canada) wordt een zeer zeldzaam geval van uitwijzing gemeld: In een hutkoffer aan boord van de veerboot Detroit-Windsor werden twee babies gevonden, tweelingen van nauwe lijks een maand oud. De Amerikaansche immigratie-autoriteiten te Detroit liet de meisjes terugbrengen naar Windsor. De tweelingen, die bekend staan als No. 1 en No. 2, daar zij geen naam hebben, waren door een vrouw achtergelaten, die van plan was ze te verdrinken, maar er op het laatste oogenblik voor terugdeins de. Thans zijn ze te Windsor in een zuigelingengesticht, terwijl naar de ont aarde moeder wordt gezocht. Het Duitsche oorlogsplan De correspondent van de Matin, Sauer- wein, hpoft te Dernach een onderhoud gehad met den bekenden vriend van ge- neraal-veldmaarsehalk Von Moltke, Ru. dolf Steiner, die bij het uitbreken van den oorlog chef was van den generalen staf. Von Moltke heeft tot Steiner gezegd dat het oorspronkelijke Duitsche oorlogs- plan, dat door generaal Schlieffen was ontworpen, slechts op één punt is ge- i wijzigd. Schlieffen had namelijk een ge- lijktijdigen opmarsch door België en Ne- derland bepaald, doch Von, Moltke heeft 1 Nederland uitgeschakeld, teneinde voor 't geval dat een blokkade van Duitschland mocht worden afgekondigd, een luchtgat open te houden. BINNENLAND. Standbeeld stadhouder Willem -Hl. In afwijking van vroegere plannen zal het standbeeld van Willem III te Bre da onthuld worden door minister Ruys de Beerenbrouck. Het liavenconflict te Amsterdam. De Scheepvaartvereeniging Noord deelt mede: Als gevolg van de houding der sta kende havenarbeiders worden verschil lende booten naar andere havens gediri geerd. Indien heden (Vrijdag) het werk niet wordt hervat, ligt het in het voornemen om Maandag de bedrijven en de haven te sluiten en gebruik te maken van het j! overgroot aantal werkkrachten buiten de stad, waartoe bereids alle maatiegelen worden getroffen. Invoer van Deensche boter. De Minister van Landbouw brengt ter ^ter. De voorzitter zegt, dat B. en W. gegaan tot vermeerde mg van de ver- plegingsartikelen. De penningmeester doet nu tekening en verantwoording. Aan contributie is ontvangen f 597,50 en aan vrijwillige bijdragen f 816,50, samen f 1414. Uitgegeven is f 1305,075, 't batig saldo is dus f 108,92f\ De begrooting voor 't jaar 1921/22 wordt geraamd op f 704,205 in ontvang en uitgaaf. Beslo ten wordt aan den magazijnmeester, j. van Moort, een belooning toe te ken nen van f 75, in plaats van f 50. De aftredende penningmeester, J. N. Geluk, .wordt met 50 van de 52 stemmen (2 in blanco) herkozen. Hierna wordt de vergadering onder dankbetuiging aan de opgekomen leden, door den voorzitter gesloten. THOLEN. Openbare vergadering van den gemeenteraad, op Dinsdag 4 October j.l. Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de heer D. Klompe. Voorzitter de burge meester. Na opening vaststelling der no tulen. Onder de ingekomen stukken be- hooren een missive van het Departement van Justitie eenerzijds en van B. en W. anderzijds betreffende het verhuren van de zaal met vierschaar tot het houden van kantongerecht. De voorzitter veron derstelt, dat de Raad deze stukken gaarne zal goedkeuren, daar de opbrengst der pachtsom thans f 300 bedraagt en dit jaren te voren steeds op f 100 stond vast- gesteld. Aldus wordt besloten. Van de - vereeniging het Groene Kruis alhier is een schrijven ingekomen, waarin dit college op aangevoerde gronden vraagt ter betere bestrijding der tuberculose a. een ruim bedrag in geld tot het maken van een zestal lighallen, b. tot het steunen door het geven van meerdere subsidie voor het vruchtbaar werken der wijkverpleeg kennis van belanhebbenden, dat boter afkomstig uit Denemarken, wélke voor zien is 'van het Deensche Rijksmerk en vergezeld is van het vereischte bewijs van herkomst, vrij mag worden inge voerd. Het middel tegen mond- en klauwzeer. Naar de Tel. verneemt is, op initiatief van de afdeeling Rotterdam, Schiedam deze zaak Zeer uitvoerig hebben nage gaan en het werk der afdeeling als om strijd toejuichen, doch dat het benoodigde geld, dat hier wordt aangevraagd, wegens den slechten toestand der gemeente-finan- ciën niet kan worden verstrekt. B. en W. stellen daarom voor het aangevraagde geld niet te geven. De heer Moelker zegt, dat hem niet erg duidelijk is, wat het Groene Kruis vraagt. Hij veronderstelt, dat het is f 1300 voor de te koopen lig- en Omstreken der Hollandsche Maat- hallen, benevens f 200 voor meerder trac- tement voor de wijkverpleegster. De voor zitter zegt, dat hij de begrooting van de afdeeling voor zich heeft, en dat hij dus enkele posten wil noemen ter verduide lijking. De heer Quist zegt, dat het een der nuttigste instellingen is, die de Raad ag genoem j mQet steunen ^ls men zjet> wat ver. pl^egster hier te doen heeft, dan komt spr. tot de slotsom, dat ze nog minder verdient dan een dienstbode. Men moet niet denken, dat het zoo'n baantje is. Spr. zal gaarne zijn stem geven aan een voorstel dat meerdere subsidie van ge- schappij van Landbouw, een commissie geconstitueerd, welke een onderzoek zal instellen, in hoeverre het door den heer J. v. d. Berg Hz., aangeboden miïddel tot bestrijding van mond- en klauwzeer, inderdaad doeltreffend worden. Herhalingsoefeningen in 1922. Het ligt in het voornemen van den minister van oorlog, in 1922 voor her halingsoefeningen onder de wapenen te doen komen; bij de infanterie, >de on- j meentewege zal bevorderen. Dhr. Stout- jesdijk vraagt of alle gezinnen reeds lid zijn van het Groene Kruis. Zoo ja, kan er dan niet meer subsidie van de leden ge vraagd worden. Zoo niet, kunnen dan niet meerdere gezinnen lid worden, zoo dat het daaruit gevonden kan worden. De voorzitter zegt, dat de ledenlijst ook door B. en W. behoorlijk is nagegaan, en alge meen kwamen zij tot de conclusie, dat er door de burgerij meer, veel meer zelfs kon betaald worden. De heer Moel ker vindt het toch hard, dat B. en W. deze zaak zoo de pas afsnijden. Hij zou willen voorstellen, de subsidie te verhoo- gen met f 200 en deze te brengen op f 1000, doch laat dan ook 't bestuur ook geducht toezien, dat harerzijds van de leden ook meer geld binnenkomt. De bereden artillerie en de genie der lïch tingen 1917 en 1919 resp. voor den tijd van 6 (en 13 dagen; bij de cavalerie de lichtingen 1918 en 1919 beide voor 30 dagen; bij de bereden artillerie alleen de lichting 1917 voor 13 dagen. Eerste Kamer. De Eerste Kamer is bijeengeroepen te gen Dinsdagavond half negen. Een concert zonder draad. De tenorzanger Ger: Lecointre heelt verleden week een „draadloos'' concert gegeven voor de N.V. Nederlandsche Ra dio Industrie te 's Gravenhage, die we kelijks proeven in die richting neemt om haai techniek te kunnen vervolma- om naai lecnnieK ie Kunnen vex vuiiua- - i v. i r1 heer Goossen dankt den heer Quist voor ken. Met begeleiding en afgewisseld door J 2 x B J den steun, dien hij in deze zaak aanbood, strijkorkest zong hij een drietal liede- ren. Uit verschillende plaatsen van ons land mocht de heer Lecointre berich ten ontvangen over het uitnemend „over komen'" of „doorkomen" zooals de tech nische 'termen luiden, van zijn concert. Uit Stad en Provincie. ST.-MAARTENSDIJK. In de Woensdag gehouden raadsvergadering werd beslo ten tot samenwerking in alle aangele genheden de uitvoering der Vleeschkeu- ringswet betreffende met de gemeenten Poortvliet, Scherpenisse, Stavenisse en St.-Annaland. Benoemd werd tot veearts, hoofd van den dienst, de heer A. C. Steendijk te Scherpenisse. Vastgesteld Vroeger heeft de heer Quist over de amb tenaren wel eens anders gedacht, doch hij is als wethouder overtuigd, dat B. en W. over deze zaak zoo maar niet heen gegleden zijn. Gelijk de voorzitter zeer terecht opmerkt, is het getal der contri- butiegelden laag in verhouding tot het aantal gezinnen. De burgerij schijnt dus niet veel waarde te hechten aan den nut tigen arbeid, die verricht wordt. De bur gerij wenscht zich een klein offer te ge troosten, en wenscht als het ware dat de arbeid van het Groene Kruis gemeente- zorg wordt. Doch dit kan de gemeente nooit overnemen, daar het twee lichamen zijn, die elk op zich zelf werken. De gemeenteraad kan dus slechts steunend optreden, en zij wil dit ook gaarne doen, doch eischt daarvoor op, den moreelen I en verplichten steun uit de burgerij. Dit daan. De heer Janssen zegt, dat hij ook veronderstelt, dat wij als Raad boven het publiek moeten staan. Het is hier de vraag, voor welk doel en wordt 't nuttig besteed. De heer Quist zegt, dat het geen zin heeft thans te zeggen, dat er geen geld is. Als er een aanvraag voor „Olym- pia" of muziekgezelschap komt of voor leeren schieten, om later menschen dood te schieten, wordt met milde hand ge geven, en hier waar het door en door nut tig besteed wordt, is geen geld. De voor zitter veronderstelt dat spr. zich verkeerd heeft uitgedrukt* daar alleen oefeningen in het beste schieten bedoeld zullen zijn. Hij meent, dat de zaak thans voldoende toegelicht is, en brengt het voorstel van B. en W. in stemming. Dit wordt met 7 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Quist, Janssen en Deurloo. Het procesverbaal van kasopname d.d. 28 Sep tember wordt voor kennisgeving aange nomen. Aan de orde is thans de benoe ming van een onderwijzer. De voordracht bestaat uit: 1. J. Fluit, 2. de Bordeaux, 3. de Jager. Tot tweemaal toe behalen 1 en 2 elk 5 stemmen. De voorzitter schorst daarop de vergadering. Na heropening stelt de heer Wagemaker voor, dat thans niet meer zal gestemd worden, doch beide sollicitanten opgeroepen zullen wor den voor een vergelijkende proefles. De heer Moelker zegt, dat dit weer geld kost. Ook de heer Van der Maas zegt om die reden tegen te zullen stemmen. Besloten wordt met 8 tegen 2 stemmen thans te benoemen. Tegen de beide wethouders. 1 Benoemd wordt daarop de heer J. Fluit met 6 stemmen tegen 3 op Bordeaux en 1 blanco. De voordracht voor onderwijzen res luidt: 1. mej. Penny, 2. mej. Hage naars en 3. mej. van Vuuren. Benoemd wordt mej. Penny met 8 stemmen, tegen 2 ,op mej. Hagenaars. Tot hoofd der school A, waarvan de voordracht bestond uit: 1. Overbeeke, 2. Pouw, 3. Cottorus, werd benoemd de heer Overbeeke met 9 tegen 1 op Cottorus. Tot hoofd van school B, waarvan de voordracht bestond uit 1. van Liere, 2. de Bruijn, 3. Salomon, werd benoemd de heer Van Liere met 7 stem men tegen 3 op Salomon. De voorzitter zegt, dat onderwijzer en Onderwijzeres- sen tegen 1 November in functie zullen kunnen treden en stelt voor de benoemde hoofden zoo spoedig mogelijk. Dit wordt goedgekeurd. De verordening op het ver volgonderwijs wordt goedgekeurd. De nieuwe schoolgeldheffing wordt eveneens goedgekeurd. Bij de rondvraag vraagt de heer Janssen of mej. Ploos van Amstel tusschen hare gewone secretarieuren les sen geeft? Zoo dit gebeurt, vindt hij dit niet in den haak. De vooratter zegt, dat mej. Ploos van Amstel verlof gevraagd heeft om die te mogen doen. Bovendien heeft mej. Ploos een offer gebracht door van f 1000 als hoofd der bewaarschool af te dalen op f 800 voor de secretarie. De heer Janssen veronderstelt, dat mej. Ploos wel zoo vèr ziende was, dat hart. positie op school dood liep met het op doeken der bewaarschool. En in den dis- tributietijd heeft ze heusch niet getoond eeji offer te willen brengen, want toen verdiende ze genoeg. De heer Goossen zegt, dat B. en W. verwondert stonden toen mej. Ploos zich als sollicitante aan diende. Ze hebben het haar zelfs afge vraagd, of ze wist wat ze deed. Van een doodloopen harer positie was toen geen sprake. Doch hetgeen ze thans doet, is volkomen door B. en W. goedgekeurd. De beer Aertssens wenscht op eenige plaatsen betere verlichting. Het is hem opgevallen, dat hoek Stoofstraat, vooral naar 't Stadhuis toe, zeer spaarzaam ver licht is. De voorzitter zegt nadere voor ziening toe, daar ook in het college van B. en W. deze zelfde punten reeds be sproken zijn. De heer Janssen vraagt be ter politietoezicht op het hard rijden, vooral aan de oprit nabij de Oud-Vosse- meersche poort.' De voorzitter zegt, dat hij zijn aandacht er aan zal schenken. Hij is steeds bezig in die richting, waar dit mogelijk is, politietoezicht uit te oefenen. Hierna sluiting der vergadering. werd een schoolgeldverordening met het wordt nu nog gemist. Spr. wijst voorts r "i rfO H 'J X Q VIC f1 Apn lïllr AI klPTI \7 n Tl nn •11-1 a 7 v> I tl iiv r. t A K A 1 r /i A Ki At. In A f volgende tarief. Met een inkomen van: f 750 tot f 1'500 f 0,25 per maafnid;' meer dan f 1500 tot f 3000 f 0}50 per maand; meer dan f !3000 tolt) f 4500 f 0,75 per maand; meer dan f 4500 tot f 6000 j op het contribuantenboek, dat hier voor de raadsleden ter inzage ligt. Het alge meen belang dezer nuttige instelling moet de burgerij aangrijpen. Thans staan er namen in waarover spr. schande moet f 1 per maand; meer dan f 6000 per j spreken, daar zij f 0,60 contributie be- talen. De heer Wagemaker zegt, dat het maand f 1,25. De opbrengst der nieuwe 'au n maand f 1,25. De opbrengst verordening wordt geraamd op f 850. Het herhalingsonderwijs zal kosteloos worden verstrekt. ST.-ANNALAND. In „Havenzicht'' werd Dinsdagavond de eerste jaarvergadering gehouden van de vereeniging het Groene Kruis. In zijn openingswoord herinnert de voorzitter, dhr. Hanssens er aan, dat het heden juist een jaar geleden is, dat tot stichting der vereeniging werd over gegaan. Hij brengt dank aan de heeren Geluk en Boogaard, die door /iun huis bezoek zooveel tot uitbreiding er van hebben bijgedragen, alsmede aan dhr. Quakkelaar, die als medicus zooveel in 't belang ervan heeft verricht. De no tulen en 't verslag worden goedgekeurd, Op de statuten is de Koninklijke goed keuring verkregen. Er zal worden over- publiek moet toonen voor deze zaak meer te gevoelen. Wij, als raad, zijn niet ver- antwoord tot het geven van 't gevraagde. Als we onze belastingbiljetten uitgeven is het, ach en wee! En zoolang het zoo staat zal spr. niet meewerken. Hij refe- reert zich geheel aan het oordeel .van den heer Goossen. De heer Quist zegt, dat de burgers best meer zullen geven als wij als Raad maar voorgaan. En boven dien ben ik van meening, dat wij voor moeten gaan en ons van de burgerij weinig behoeven aan te trekken. Willen ze niet, dan komt het ten slotte op hun belastingbiljet als wij het voteeren. De heer Moelker zegt, dat hij veronderstelt, dat de heer Wagemaker de juiste snaar heeft aangeraakt. De burgerij betaalt zelfs te weinig en wil het op den Raad gooien. Uit dit oogpunt wil spreker het voorstel om f 200 meer te betalen aan subsidie thans beschouwen als niet te hebben ge ONDERWIJS. HAAMSTEDE. Benoemd tot onderwij zer aan een Chr. School te Westervoort (Geld.), de heer F. Dronkers alhier. TISSCHERIJBERICIITEN. Verdwenen huringen. Een telegram van Reuter's bijzonderen dienst 'meldt, dat men zich aan de oost kust van Engeiand bezorgd maakt over de aanhoudende afwezigheid van scho len haringen' die anders gedurende de zen tijd voorkomen. De haringvangst is nog nimmer zooi gering geweest. Te Lowestoft, het groote centrum van de vischconserven-industrie, staat de haring- markt schier stil. Er worden watervlieg tuigen uitgezonden om naar de verdwe nen scholen te zoeken. Er is voorts een speciale boot uit Lowestoft vertrokken om een onderzoek in te stellen. RECHTZAKEN. enz., hebben vaste salarissen. Ge kuDt hot ook worden, als ge schrijft aan P. BOER, Nieuw Amsterdam. ingeschreven: Joh.s Smits, Nieuw-Vos- meer f 15266, A. de Groen, Nieuw-Vos- meer, f 16140, Th. Commissaris, Dinte- loord, f 16400, C. Vriens Jr., Dinteloórd, f 16800, P. Vriens, Dinteloord f 16970, L. D. de Rooij, Dinteloord, f 16990* A. van Eek, Dinteloord, f 18082, A. J. de Bruijn, Dinteloord, f 19430. Voor het huis werd ingeschreven: A. de Groen, Nieuw-Vosmeer, f 4880, Th. Commissaris, Dinteloord, f 5445, L. D. de Rooij, id., f 5655, P. Vriens, id., f 5785, A. van Eek, id., f 5908, A. J. de Bruijn, f 7440. De gunning zal deze week plaats hebben. VAN HEINDE EN VER. Voor het Rijksgerecht te Leipzig beginnen de volgende week weer de processen tegen de zg. „oorlogsmisdadi gers''. Aan Nederland, België en Portu gal is ieen verzoek gericht tot 't bijwo nen der conferentie te Washington. Ze zullen echter alleen mogen deelnemen aan de vraagstukken betreffende den Stillen Oceaan. De Duitsche Rijkspostdirectie kon digt een nieuwe verhooging der post- tarieven aan, welke het 10-voudige van het vredestarief bedragen. Zij motiveert deze met de verklaring dat de post een tekort heeft van 2,45 milliard mark. Shackleton's poolschip „de Quest'' is door 't ongunstige weer te Lissabon bin- nengeloopen. De Roemeensche ministerpresident Take Jonescu is te Londen aangekomen. Donderdag is te Brussel de inter nationale conferentie gehouden over den Russischen hongersnood. In Servische militaire kringen meent men dat een gewapend conflict tusschen Zuid-Slavië én Albanië niet zal kunnen worden vermeden. Twee Russische stoomschepen zijn in de Karazee vergaan. Een gedeelte der bemanning kwamen daarbij om. Tijdens een circusvoorstelling in Lannion (Fr,) stortte een gedeelte der toeschouwersbanken in, waardoor een 20-tal personen werden gekwetst. De Yapkwestie schijnt nog niet vol komen te zijn geregeld. De uitspraak van den Volkenbonds raad over Opper-Silezië schijnt geval len. Vóór a;s. Zaterdag wordt geen offi- cieele publicatie verwacht. De bevolking van West-Hongarije heeft de onafhankelijkheid, zelfstandig heid en neutraliteit van dit gebied ge proclameerd. De Rijksdrukkerij in Duitschland be gint dezer dagen met de uitgifte van de eerste postzegels met de afbeeldingen van een smid, een mijnwerker en een land bouwer. De Volkenbondsvergadering is dooi den voorzitter, den heer v. Karnebeek, met een rede gesloten. De anti-bolsjewistische opstand in Arbeidsjan breidt zich uit. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een zware concurrent. Daar bakker V. |Op den Seijsweg te Middelburg de vo rige week het wittebrood op 18 cent en het tarwebrood op 17 cent per 8 ons heeft teruggebracht, zoo hebben thans ook alle overige bakkers te Mid- f delburg den prijs 'gebracht op 18 en 17 cent. Ook op andere plaatsen op het eiland brengt men den prijs terug. De- zer dagen liet de concurrent V. ook met een kar brood te Vlissingen ven- ten, ook daar zal men den broodprijs moeten verlagen wil men Zijn klanten behouden. i Een verrassing. Een ingezetene van Bussum kocht de vorige week op een veiling aldaar, twee oude vazen voor een som ,vasn f 3. Thuis gekomen maak te hij ze flink schoon, waarna de mee ning bij hem post vatte, dat hij voor een klein prijsje in het bezit was ge- komen van echte antieke Japansche va- zen. Hij raadpleegde een deskundige, die zijne meening bevestigde. Er is hem thans reeds f 1500 voor de vazen ge- j boden. Zilverbons in brieven. De postconducteur, die in het post- rijtuig der R.T.M. zich brieven met zil verbons had toegeëigend, werd door de Rotterdamsche rechtbank veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. AANBESTEDINGEN. DINTELOORD. Zaterdag 1.1. had de aan besteding plaats van het bijbouwen van een schoollokaal en het verbouwen der onderwijzerswoning aan den Boompjes- dijk alhier. Voor de school werd Spoorwegongeluk. Dinsdagnacht is een extra-goederentiein, komende uit Roo sendaal, nabij de spoorweg-aansluiting] Breda gereden op een goederentrein die uit Rotterdam kwam. Juist vertrok een trein van Breda naar Rotterdam en kwam met de -ontspoorde wagens in aanraking, waardoor alle lijnen naar en van Roosen daal en Lage-Zwaluwe werden versperd. Het vervoer van het station Breda naar en van de plaats der ontsporing geschiedt per auto. Een hoofgeleider is emstig ge wond en een leerling-machinist gewond. De materieele schade is zeer groot.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1