Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 23 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. B. H. IDELER, dekens, -Witte Dames Ondergoederen. Gebloemde Satinet en Cretonne Algemeen Overzicht. Pr'js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag Vrijdag. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10677. »p den dag van nit Dir. k. DE LOOZE Jr. ültg,-Redact. M. J. KOSTEN. eave ™T 11 ure- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Z|j, die zich van af beden op ons blad abonueereu, ont vangen de tot 1 Oct. a.s. ver schijnende Nos. GRATIS. Zierikzee - Manufacturen. WOLLEN, SITSEN, MOLTON, j Prima Fluweel. voor Dekens, Kussens, Tochtschermen. Mooie Hulshoudsehorten Gemaakte gestreepte Eng. leeren Broeken. Beste Wascheehte Drils voor Overhemden, a 45 ct. por ol Het reeds door dén oorlog zwaar ge troffen Duitschland, dat alle energie noo- dlg heeft om er weer boven op te komen, wordt door de ramp te Oppau in Baden opnieuw zwaar beproefd. Te oordeelen naar de berichten, die ons van uit Duitsch land bereiken, heeft men hier met een nationale ramp te doen, die in zijn vollen omvang nog niet overzien kan worden. De eerste oogenblikken dacht men in de omliggende plaatsen, dat een aardbeving plaats vond, zoo hevig waren de schok ken, die de explosies veroorzaakten. Van alle zijden wordt thans hulp ge boden, ook van die zijde, van waar men ze wellicht niet had verwacht, n.l. van Fransche zijde. De Fransche generaal De- goutte heeft met alle ten dienste staande militaire hulpmiddelen onmiddellijk bij stand geboden, welke daad in Duitsch land en ook daar buiten zeer zeker zal worden geapprecieerd. Minder op prijs gesteld worden, naar .het schijnt, de pogingen, die de Ameri- kaansche president aanwendt om de voornaamste mogendheden te Washing ton tot een ontwapeningsconferentie bij een te roepen. Met algemeene instemming werd indertijd de oproep van president Harding begroet, doch nu de tijd nadert, dat de conferentie bijeen zal komen, heb ben de heeren minister-presidenten der groote mogendheden geen tijd. Ze kunnen niet wegloopen uit hun gewichtigen parle mentairen arbeid. Deze uitvlucht lijkt al te doorzichtig. Nu de leuze „beperking der bewapening op den achtergrond raakt en sommige mogendheden in stede van „beperking der bewapening" tot uitbrei ding daarvan overgaan, voelen de even- tueele deelnemers zich bezwaard om den Oceaan over te steken voor een ontwape ningsconferentie te Washington. Bemoedi gend luiden deze conclusies der Euro- peesche groote mogendheden niet voor den president van de Groote Republiek, die met wereldvrede-idealen bezield, meende deze gewichtige vergadering bij een te moeten roepen tot heil der mensch- held. De tragedie, die zich thans in Rusland voltrekt, heeft ook de belangstelling van den Paus, die een verzoek heeft gericht tot den voorzitter van den Raad van den Volkenbond om bemiddeling en een be roep op de naastenliefde, van de ver tegenwoordigers der landen die daar ver- eenigd zijn, heeft gedaan om de noodige maatregelen te treffen het Russische volk te hulp te komen. Want het volk van den dictator Lenin heeft hulp noodig. Zelf schijnen de sovjetmannen niet bij machte de geteisterde landstreken hulp te ver- leenen, zoodat de hoop der bevolking uit de door den honger bedreigde pro vincies, gevestigd is op steun van bui ten af. BUITENLAND. Portugeesche bankiers gearresteerd. Naar uit Lissabon wordt gemeld, is te Oporto de bekende bankier Pedro de Aranjo gearresteerd wegens frauduleuze beursspeculaties. De aanklacht staat in verband met een crediet van 50.000.000 dollar, hetwelk de Portugeesche regeering van een groep Amerikaansche financiers zou ontvangen. De waarheid was, dat het crediet nooit was aangeboden om de een voudige reden, dat de groep financiers niet bestond. De arrestatie van den bankier volgde op een motie, welke door het Portugee sche parlement was aangenomen en waar in machtiging werd verleend om een ge rechtelijke vervolging in te stellen tegen alle personen, die wetend, dat het bericht omtrent een Amerikaansch crediet een leugen was, van het stijgen en later van het dalen van den koers profiteerden om op de markten te Lissabon en Oporto goud te koopen en te verkoopen tot een gezamenlijk bedrag van meer dan 132.000.000 dollar. De Franschen on de ramp te Oppau. Een Havas-bericht uit Mainz meldt dat de Fransche troepen onmiddellijk na de (ontploffing te Oppau in den ordedienst voorzagen en deelnamen aan het red dingswerk, waarbij zelfs twee soldaten ernstig werden gewond. Generaal De- goutte ging zelfs naar Ludwigshafen, terWijl hij al/e personeel van den ge neeskundigen dienst van het Rijnleger: dokters, chirurgen, enz., zond, en scep- ,uitdeelingen organiseerde voor de door de ramp getroffen gezinnen. De Fransche Hooge Commissie stelde 75.000 M. ter beschikking van >e a bsiderssyridicaten. Een zeldzame tragedie. Een tragedie, die door een reeks van zeldzame bij-omstandigheden vergezeld ging, [wordt uit Salerno bij Napels ge meld. Een boer aldaar zag zijn jongen in een vruchtboom zitten Meenende, dat het een fruitdief was, schoot hij zijn ge weer op hem af om hem vrees aan te jagen. De jongen viel van den schrik uit den boom en kwam zco ongelukkig terecht, dat hij in korten tijd een lijk iwas. De vrouw van den boer, die het on geluk zag gebeuren, legde haar jongste kindje, dat zij in den arm had, in het gras neer en ijlde op haar zoon toe Toen de ouders terugkeerden, vonden zij het kleine kind dood en vreeselijk verminkt daar liggen. Een varken had de kleine aangevallen en verscheurd. De ongelukkige echtelieden verdronken zich daarna in een put. BINNENLAND. DINTELOORD. Tot voorzitter van den Raad van Beheer der Waterleiding-Maat schappij „Noord-West-Brabant is benoemd de heer A. van Campen, burgemeester al hier. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag 22 Sept. In de heden te 11 uur geopende zitting is het adres van antwoord op de Troon rede zonder beraadslagingen of stemming goedgekeurd, evenals een twaalftal kleine wetsontwerpen. De Kamer is uiteen, gegaan tot Dinsdag 11 October, 's avonds te half negen. Langer werktyd aan de departementen. Het besluit van den Ministerraad in zake den langeren werktijd aan de De partementen van Algemeen Bestuur, is thans, naar de Msb. mededeelt, officiëel bekend geworden. Echter is aan de be trokken Ministers overgelaten te regelen op welke uren van den dag deze uitbrei ding gevonden moet worden. Ter zake zal n.l. overleg met de ambtenaren wor den gepleegd. Mr. Dr. Kooien weder Kamervoorzitter. Bij Kon. besluit is benoemd tot voor zitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, voor het tijdvak der tegenwoor dige zitting, mr. D. A. P. N. Kooien, lid van die Kamer. De zomertijd. De Zomertijd, die dit jaar 4 April be gon, eindigt Maandag 26 September a.s. De Rijksmiddelen. We gaan achteruit, maar gelukkig nog niet snel. f Voor het eerst vertoont de middelen- staat een vermindering in de opbrengst der inkomstenbelasting, die van 6,4 in 1920 daalde op 5.2 millioen een verminde ring, die overigens nog niet verontrustend is, daar er nog een accres is van 1 mil lioen in vergelijking met 1919. Ernstiger is de geweldige val der registratierechten van 5,8 op 2.1 millioen, een achterstand dus van ruim 3.7 millioen. De vorige maand 'was het nog erger (daling 4,8 millioen). Hier komt de economische cri sis wel het scherpst voor den dag. Een ander ongunstig feit is de vermin dering der invoerrechten van 4,3 op 3,1 millioen, .grootendeels komende op reke ning van de prijsdaling van vele artikelen. Waartegenover de loodsgelden met 206.000 tegen 166.000 in 1920 en 102000 in 1919 een goed figuur blijven maken. De successierechten geven nu reeds het geheele loopende jaar verminderingen te zien met uitzondering van Februari en April. In Juli was het degres zelfs 91/2 ton, thans 2 ton. Het is niet ondenkbaar, dat het vermeerderen der schenkingen.bij leven hierin eenig aandeel heeft. Tot de posten, die een accres aanwij zen, behoort de grondbelasting met 2,3 tegen 1 millioen. Personeel vertoont, dank zij de verhooging der heffing een stijging van 1,5 op 2,2 millioen. Tegenover de cijfers bij andere posten, die op econo- mischen achteruitgang wijzen, maakt de dividend- en tantièmebelasting met 3,3 tegen 1,8 millioen een prachtig figuur. De opbrengst van den suikeraccijns ver meerderde van 2,8 tot 3,5 millioen. Gedistilleerd ging van 3,4 op 4,4 voor uit, wat bij een verhooging van den ac cijns met 100 pCt. sedert Januari niet veel is. Ten slotte: op 1920 zijn wij thans nog 3.4 millioen vooruit. Uit de O.W.-belasting werd nog 68,1 millioen ontvangen en als inkomsten voor het Leeningfonds 80,4 millioen. Met de gewone middelen mede is in de afgeloopen 8 maanden 435,7 millioen in de schatkist gevloeid, tegen 436,6 millioen in 1920. Stofvrije kasten in winkels. Naar de Handeldr. Middenstand ter oore is gekomen, moeten er van regeerings- wege plannen worden beraamd om stof vrije kasten in winkels, waar eetwaren worden verkocht, verplicht te stellen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit is, jnet in gang van 1 November benoemd: tot com missaris van 't loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting, tevens ontvan ger der loodsgelden ,te Dordrecht, de com missaris van het loodswezen enz., tevens ontvanger der loodsgelden te Brouwers haven, tevens belast met de waarneming van gelijke betrekking te Zierikzee, A. Woudstra; tot commissaris van 't loods wezen, de belonning, bebakening en ver lichting, tevens ontvanger der loodsgelden te Brouwershaven, de adjunct-commissa ris van het loodswezen enz. te Amster dam, J. Bakker, en onder handhaving van Brouwershaven als zijn standplaats, tevens belast met de waarneming van de be trekking van commissaris van 't loods wezen, dg betonning, bebakening en ver lichting, tevens ontvanger der loodsgelden te Zierikzee. Bij Kon. besluit van 17 dezer is aan de gemeente Oud-Vossemeer een voor schot tot een maximan au f 10978 ter verstrekking aan de in die gemeente opgerichte stichting uitsluitend werk zaam ter bevordering van de Verkrijging van onroerend goed door landarbeiders, tot verkrijging van onroerend goed om dit, hetzij dadelijk, hetzij later, als los land in pacht uit te ge /en. In de Memorie van Toelichting tot hoofdstuk Waterstaat van de Staatsbe- grooting voor 1922 wordt o. a. het vol gende medegedeeld: Maken van een bazaltglooiing tegen den voet van een gedeelte der duinen aan de Oude-Hoeve op Schouwen. In 't najaar van 1917 werd een betonglooiing tegen den voet van het duinbeloop tusschen de strandhoofden 14 en 15 ter oppervlakte van ongeveer 760 M2. uit elkaar gesla gen. In 1918 werd ter plaatse een tijde lijke voorziening, bestaande in een rijs- beslag met steenbezetting, aangebracht. Deze tijdelijke voorziening, welke versle ten raakt, dient door een meer duurzaam werk te worden vervangen, waarvoor een glooiing van zuilenbasalt in aanmerking komt. Het uitgetrokken bedrag van f 20.000 is bedoeld om te dienen voor den aan koop van materialen. Aanleg van een vluchthaven in den Stoofpolder aan het Zijpe. De kosten van deze vluchthaven werden indertijd op f 450.000 geraamd. Van de f 250.000 bij de Staatsbegrooting voor 1920 voor dit werk toegestaan, kon slechts f 86.900 be steed worden, n.l. voor den aankoop van zuilenbasalt; op de begrooting voor 1921 is voor dit werk een bedrag van f 100.000 beschikbaar. Voor de voortzetting van het werk wordt voor 1922 een bedrag van f 200.000 uitgetrokken. Bij Kon. besluit, opgenomen in de St.Crt. van Woensdag is ingewilligd het verzoek van B. en W. van Zonnemaire, om het bij Kon. besluit van 17 Mei 1921 aan die gemeente toegekende voorschot uit 's Rijks kas, groot f 34.848,11, ingevol ge de Landarbeiderswet, te mogen aflos sen in 75 jaren. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden, dat de vroeger toegekende bij drage voor woningbouw zal worden uit gekeerd aan de gemeente Poortvliet, ten behoeve van P. Beeke, f 1250. KERKWERVE. Bij het Donderdag te ''s Gravenhage gehouden examen voor machinist bij de groote stoomvaart slaagde voor diploma B, de heer M. K. Steur, geboren alhier. BURGH. De heer J. v. d. Wall, tij delijk inwoner onzer gemeente, secre taris der vereeniging „Ons Leger', is benoemd tot ridder in de Ordfe vain Oranje Nassau. Wij gunnen dhr. v. d Wall, die uitstekend in onze omgeving I weet mee te leven en aan wiens initia tief wij het laatst gehoudlen en zoo I schitterend geslaagd oranjefeest te dan- I ken hebben, van harte deze koninklijke j onderscheiding. NIEUWERKERK. Voor de betrekking I van gemeente-veldwachter alhier hebben I zich 41 sollicitanten aangemeld. STAVENISSE. Heden overleed alhier in I den ouderdom van circa 90 jaar de heer 1 M. v. d. B. Als een bizonderheid kan wel I vermeld worden, dat de overledene twee maal een zilveren bruiloft heeft beleefd. AANBESTEDINGEN. POORTVLIET. Woensdagavond werd aanbesteed het bijbouwen van een derde locaal aan de bestaande bizondere school Van I Januari af is het bedrag der Pandbrieven met meer dan acht ton toegenomen. In omloop is thans voor negen mil lioen negenhonderd duizend gulden. 6 Insulaire 100% alhier. Ingeschreven werd voor metsel werk door G. K. Krijger, f 3145; voor tim merwerk door A. Reeders, f 1815, W. C. Hordijk, f 1806,50, I. W. Nortier f 1800; voor meubilair A. Reeders f 195; voor smidswerk door C. Muller, f 360; voor schilderwerk door G. Sakko, f 225. Aan de laagste inschrijvers, n.l. Krijger, Nortier, Reeders, Muller en Sakko werd het werk gegund. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Rijnsaterwoude, J. H. van Nic, cand. te Zeist. Te Groes- beek (toez.) J. C. Helders te Velseroord. Te Oldelemmer (toez.), dr. W. H. Wee- da te Oosterland (Z.) Te Hauwert, W. H. Kastein te Hoogcarspel (verb, ber.) Te Meppel, J. H. Buinink te 's-Heerenhoek. Aangenomen: Naar Hoevelaken, IJ. Doornveld te IJsselstein. Naar Assen (vereen, voor Christelijke Belangen): A. de Voogd te Oosterhaule. Bedankt: Voor Strijen, G. Tichelaar te Klundert. Voor Bergambacht W. J. van Lokhorst te Bennekom. ZONNEMAIRE. Onze voormalige dorps genoot, de heer H. Bastiaanse, thans woonachtig te Tiel, pntving een benoeming tot Godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht. Het is ons nog niet bekend, of hij vrijmoedigheid zal vinden zijne zeer goede betrekking van procuratiehouder bij een fruitveiling prijs te geven, om zich geheel aan- geestelijken arbeid te kunnen wijden. Wel heeft hij altijd getoond, dat die arbeid hem zeer aantrekt, o. a. door huis- en ziekenbezoek, het leiden van vergaderingen op Jonge- lings- en Knapenvereenigingen, het vervul len van preekbeurten, enz. enz. Wij be grijpen volkomen, dat deze eervolle be noeming hem voor een moeilijke keuze plaatst. ST.-ANNALAND. Gekozen tot notabele de heer P. Elenbaas Hz. met 90 van de 175 geldige stemmen. Op de heeren C. v. Dussen en B. Buijs waren resp. 51 en 28 stemmen uitgebracht. - (ïeref. Kerken Beroepen: Te Wierden, J. H. Staal, cand. te Tinallinge. Te Britsum, P. van der *Sluis, cand. te Drachten. Te Nieuwer- kerk a/d. IJssel, A. M. v. d. Berg te Op perdoes. Te Nunspeet, R. Zijlstra te Delfshaven. Bedankt: Voor Haarlemmermeer, P. Hekman te Gorredijk. NIEUWERKERK. De oogstcollecte heeft opgebracht de som van f 361. PREDIKBEURTEN. Zondag 25 September. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30, da. Wielenga en 6 30 ure, Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Vm., ntn. en av., Leeskerk. (Op den ge wonen tijd). Evangelisatie Jeruël. 10.30 en 7.30 ure, Gewone dienst. Oud-Geref. Gem. Nobelstraat. Woensdagavond 28 Sept. 7 ure, ds. Boone. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blankert. Serooskerke. 6.30 ure, de heer Korten- hoeve. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesse. 10.30 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 3 ure, de heer Kortenlioeve, diacoon te Heemstede. Haamstede. 3 ure, ds. Boogaard. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leesdienst. Oud-Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leesdienst. Eikerzee. 10.30 ure, de heer Korten- hoeve van Heemstede (Extra-collecte). Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, da. Laarman. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure, cand. Weerd. Zonnemaire. 10.30 ure, ds. de Leur (Doops- bediening). Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe, 10.30,. ds. Van Meer en 3 ure, idem (Doop). Drelschor. 10.30 ure, ds. v. d. Griend (Oogstpreek). Ouwerkerk. 10.80 ure, ds. Helder (Oogst preek). Nleuwerkerk. 10.30, geen dienst en 3 «re, dr. Weeda. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, ds. Van Es van Den Haag, pred. zende ling onder Israel. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oosterland. 10.30, dr. Weeda en 3 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 8, ds. Toebea van St.-Lauwrens (Oogstcollecte) 6.30 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 10.80, 3 en 6.80 ure, Leeskerk. Slr]ansland. 3 ure, ds. v. d. Griend (Oogstpreek) Brulnisse. 9.30, da. Waardenburg en 2 ure, idem (Doopsbed.) Geref. Kerk. 10 en 5 ure, cand. Van Munster van Amsterdam. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. St.-Pilipsland. 10.30, ds. Los en 3 ure, idem (Doop). Oud-Geref. Kerk. 10, ds. Boone (Oogstpreek), 3 idem (Doop) en 6.30 ure, idem. Tholen. 10, ds. Keiler en 3 ure, ds. Datema. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Bolwyn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Maartensdijk. 10.80, Leeskerk en P ure, ds. Keller. Oud-Geref. Gem. 10.80, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30, ds. Van Griet huizen en 8 ure, Preeklezing. Geref. Kerk. 10.30 en 3, ds. Staal; 7 ure, Preeklezing. Poortvliet. 10.30, Leeskerk en 8 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.80, 3 en 7 ure, ds. Baajj van Veere. Scherpenisse. 10.30 ure, ds. Verschoor Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk- Stavenisse. 10, ds. Datema en 3 ure, Lees kerk. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.80 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Van Griethuijzen. Geref. Kerk. 10.30, 8 en 6 ure, ds. Neerbos (Oogstpreek en Doops- bediening). MARKTBERICHTEN. Veiling ran 22 September. GROOTE VEILING. KIPEIEREN f 12,60. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 12,70 k f 13,10; EENDEIEREN f 13,80. allee per 100 stuks. Aanvoer 925 stuks. BOTER f 1,58 h f 1,69. ZIERIKZEE, 22 September. Tarwe f 15 a f 15,75, matigen aanvoer; gerst (winter) geen aanvoer, (Chevalier) f 17,25 a f 17,75, matigen aanvoer, wei nig vraag; haver I i.2 a f 12,50, wei nig aangeboden; rogge f 14,15; bruine boonen f 27,50 a f 30, matigen aanvoer, matige vraag; erwten (sehokkeis) f 41 a f 42; lijnzaad f 23; alles per 100 K.G.; Aardappelen (bonte en blauwe) 6,50 a f 7; (eigenheimers) f 5 a f 5,50; wei nig handel, alles per 70 kg.; Uien (groote) f 4,50; (kleine) f 3,75, alles per 70 k.g.; veel aanvoer, doch weinig han del. Finaneiëel Nieuws. Beurs van Amsterdam. 22 September. 8TAAT8LEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Heden N.W. 8. obl. 1918 f 100 5 93»/ia 91#/h N.W. S. obl. 1918 - 500 5 92%, 91%, N.W. 8. obl. 1918 - 1000 5 92V, »ls/is. N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 94»/* 947* N.W. 8. obl. 1919 - 500 5 947, 93% N.W. 8. obl. 1919 - 1000 5 94% 94 N.W. S. obl. 1916 - 100 47, 887, 897, N.W. S. obl. 1916 - 500 47, 89*%, 89 N.W. S. obl. 1916 - 1000 47, 90u/la 90% N.W. S. obl. 1917 - 100 47, 87% 86»/ia N.W. 8. obl. 1917 - 500 47, 867ia 887lfl N.W. S. obl. 1917 - 1000 47, 857/ia 85 N.W. S. obl. 1916 - 100 4 N.W. 8. obl. 1916 - 500 4 N.W. S. obl. 1916 - 1000 4 84»/ia 83%, N.W. S. obl. - 1000 3 617/, 60**/ia N.W. S. eert. -1000 3 61*%, 607, N.W. 8. eert. - 1000 2 7, 52 507, BULGARIJE. Hypoth. Leen 1892 6 29s/, 297, Tabaksleening 1902 5 28% 297/a Zegelleenlng 1904 5 28% 29% Bel. vr. goud-obl. 1907 47, 24 247, OOSTENRIJK. Obl. lil papier 5 zilver 5 B. vr. Kr. Jan./Juli 4 27, 2% Bel. vr. Mel/Nov. 4 2 PETR.-ONDEBNEMINGEN. Kon. Ned. Petr. f1000 A. 440 431 Kon. Ned. Petr. R. v. A. 435 4277, Kon. Petr. f 100 O. A. 442 431 Kon. Ned. Petr. R. v. O. A. 4377, 4307, Dollars (bank) f 3,14—f3,19Marken (gr.) f 2,85—f 2,97»; id. (rood) f 2,85—f 2,97»; Kronen (1000) f 0,17»f 0,22»; Eng. bank papier f 11,75—f 11,80; Fransob bank papier f 22,27»—f22,47»; Belg. bankpapier f 22,27»—f 22,47». VAN HEINDE EN VER. De duur van de ontwapeningsconfe rentie to Washington wordt op 3 maan- !den geschat. Men zal van Amerikaan sche zijde pogingen in het werk stel len om den Engelschen premier er toe te brengen zijn besluit te wijzigen. Te Londen is overleden de bekende millionair en philantroop Sir Ernest Cas- sel. Te Granada en Saragossa (Spanje) hebbèn hevige overstroomingen plaats [gevonden. Eenige dooden zijn te betreu ren. De schade is groot. Tengevolge van een wolkbreuk te Lissabon is ben muur op een tram ge vallen. 7 personen wferden gedood en talrijke anderen gewond. Het schijnt vast te staan dat de moordenaars van Erzberger naar Zwitser land zijn gevlucht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1