Zierikzeesche fè Nieuwsbode B. H IDELER, abonnement: Vrijdag 16 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Prima FLUWEEL, Zwart en blauw Laken Stoffen. DEKENS Wollen en katoenen SPORTFLANEL. SCHORTEN. Zware Dweil-Dekens Algemeen Overzicht. Ingezonden mededeelingen Wie wil Politieagent of Kommies worden? P. BOER, Nieuw-Amsterdam maanden f 1,50, Voor het Pr^js per franco per post f 1,1 buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10674. Inzending-op den dag T*n nit- Dlr. A. J. OE LOOZE Jr. Ultg.-Redict, U. J. HOSTE». SaTe it nummer bestaat nit 2 bladen. Z I E R I K Z E E. manufacturen. ln diverse klonren. (Wollen - Sitsen - Molton). voor 8 flinke Dweilen, f 1,75 per Deken. De moord op den Duitschen ex-minister Erzberger, die van den beginne af aan geen twijfel liet, dat men hier met een politieken moord te doen had, heeft geleid tot moeilijkheden met Beieren, toen de Rijksregeering meende maatregelen te moeten nemen om de jonge republiek tegen de reactie te beschermen. Het direct gevolg van dit geschil is geweest, dat de Beiersche minister-president von Kahr heeft moeten aftreden en de toestand in dit deel van ^het Duitsche Rijk op 't pogen- blik niet heel duidelijk is. Naar de berich ten luiden heeft de vroegere koning Lud- wig te München een geheime conferentie gehad met politieke kopstukken. Frank rijk, dat iedere politieke verzwakking van Duitschland met vreugde begroet, volgt den gang van zaken met groote belang stelling. De moord op Erzberger neemt meer en meer een sensationeel karakter aan, daar gebleken is, dat de twee „bravo's" hun misdaad in Beieren hebben voorbe reid en daar ook na het volbrengen van hun te laken daad hebben vertoefd. De nasporingen der politie te München hebben geleid tot de arrestatie van een 30-tal personen, o. w. een aantal actief dienende officieren, welke te München vertoefden om daar te „studeeren". Het schijnt thans vast te staan, hoewel de po litie het diepste stilzwijgen bewaart, dat de moordenaars te München gewapend en van geld voorzien zijn. Het Russische hongervraagstuk, dat dringend oplossing vraagt ter wille van de buiten hun schuld hongerende onder danen van „tsaar" Lenin, heeft de be langstelling van de groote mogendheden. Het Russische bewind verdient echter die belangstelling niet, want in plaats van alle mogelijke concessies te verleenen tot le niging van den nood in hun land, richt zij een persoonlijken aanval tegen den voorzitter van de „internationale commis sie tot leniging van den Russischen hon gersnood". Laten we hopen, dat de commissie niet verder op dit incident zal ingaan, maar zal blijven aandringen op een bezoek aan Rusland door een commissie van onder zoek. De Sovjet tracht voorts de revolutionai ren in het buitenland aan te sporen tot rechtstreeksche £ctie. Dit blijkt n.l. uit den oproep door de derde internationale te Moskou tot het bureau van zijn West- Europeesch secretariaat, welk document in handen is gekomen van de Dally Tele graph, die het heele stuk publiceert. Ge noemd document bevat o. m. een voor stel tot internationale actie, weergegeven in onderstaande termen: „Op een bepaalden dag en op een be paald uur moeten de arbeiders der ge- heele wereld tot rechtstreeksche actie overgaan in alle groote centra der wes- tersche landen en hunne regeeringen drin gend bevelen, terstond op te houden met het stellen van eischen van eenigen aard aan de Sovjet-regeering. De arbeiders moeten eischen in den vorm van een ulti matum, dat hunne regeeringen onmiddel lijk alle financiëele en levensmiddelen fondsen, welke die kapitalistische regee ringen voornemens zijn aan weldadige organisaties ter hand te stellen, om onder- steuningswerk te verrichten onder de hon gerende bevolking van Rusland, aan het proletariaat overdragen, 't Klasse-bewuste proletariaat van Rusland heeft van nie mand andere hulp noodig, noch wil het die van anderen aanvaarden". Dit merkwaardige document is o. a. ge- teekend door den voormaligen Hongaar- schen dictator Bela Kun, wiens optreden in Hongarije, waar toen een waar schrik bewind heerschte, men zich zal herinneren. BU I T E N L ÏTN DT~ De Grieksch-Turksche oorlog. De bijzondere correspondent van de Daily Express te Konstantinopel meldt, dat de Grieken 9 September een groote nederlaag geleden hebben. Hun poging om Angora te nemen is voor goed mis lukt. Zij verloren 10.000 man aan dooden* I gewonden en zieken. Ware het Turksche transportwezen niet zoo slecht geweest, dan zou het verslagen leger in zee ge dreven zijn. De correspondent schrijft de Turksche overwinning toe aan de ge- vechtswaarde en goede aanvoering van de Turken. De Turken hebben ook zware verliezen geleden. Maar ofschoon ze niet in staat waren de Grieksche nederlaag ge heel uit te buiten, meent de correspon dent, dat ze toch voor onbepaalden tijd weerstand kunnen bieden en elke nieuwe poging om Angora te nemen kunnen af slaan. Scheepsramp in Spanje. In het kort hebben wij reeds gemeld, dat op de Segre, een zijrivier van de Ebro (Spanje), een boot was omgeslagen, waardoor 30 personen waren verdronken. Volgens nadere berichten uit Madrid, maakten deze dertig personen deel uit van een pelgrimstoet, die terugkeerde van het heiligdom van Notre Dame de But- xenit. Het aantal bedevaartgangers be droeg eenige duizenden, die na de bij woning van de plechtigheid huiswaarts keerden en de rivier de Segre in booten overstaken. In een van die booten had den te veel personen plaats genomen, met het gevolg, dat de boot zonk. Van de 50 inzittenden werden slechts 20 gered. Een jongen van acht jaar slaagde er in 11 personen op het droge te brengen. Eerste Kamer. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdagmiddag half vier. Uit Stad en Provincie. Knoeieryen door Hongaarsclie ambtenaren. Volgens de Neue Freie Presse is het af treden van den Hongaarschen minister van Landbouw, Szabo, spoedig*te ver wachten wegens een schandaal-affaire. De schoonzoon van dezen minister, zijn par ticuliere secretaris, alsmede 15 hooge mi- nisteriëele ambtenaren en bekende Boe- dapester advocaten zijn in hechtenis ge nomen wegens knoeierijen, zooals het af geven van valsche documenten van het landbouw-ministerie. Het aanstaande af treden van Szabo, den leider van de landbouwerspartij, is voor de binnenland- sche politiek van Hongarije van beteeke- nis. Hot droevige lot der Armeniërs. Dr. Jassow, het hoofd van de Ameri- kaansche Relief commissie, die in Trans- Kaukasië vertoeft, seinde aan de Ameri- kaansche Reliefcommissie te Washington, dat duizenden vluchtelingen, die verleden najaar wegens den Turkschen inval in Armenië hun woonsteden moesten verla ten, groot gevaar loopen door epidemieën te worden weggemaaid. Zij zijn van alle bestaansmiddelen beroofd. De Turken ver woestten 140 dorpen om de bevolking te beletten, haar graan uit te zaaien. Het sterftecijfer onder de vluchtelingen is zeer hoog. De cholera heerscht hevig on der hen en de Armeensche regeering is in een moeilijke positie gekomen door de weigering van Perzië om den uitvoer van graan toe te staan. BINNENLAN D. Sluiting van de Staten-Generaal. De tegenwoordige zitting der Staten- Generaal zal worden gesloten op Zater dag 17 September 1921, des namiddags te drie uren. De Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemachtigd zich op het vermelde tijdstip te begeven naar de vergadering der Staten-Generaal, ten einde in eene vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting te gluiten. Het Kngolsche eskader. Van het Engelsche eskader vertrokken Woensdag van IJmuiden tegen 5 uur naar zee drie torpedojagers, komende van Am sterdam en de vier te IJmuiden gebleven schepen. Te kwart na vijf kwamen in de sluis het admiraalschip „Coventry" en de beide andere torpedojagers. Bij het ver laten van de sluis geraakte 't admiraal schip met het voorschip aan den noord- wal, doch kwam spoedig vlot. Het vertrek van het eskader had hierdoor ruim een uur vertraging. Bij het verlaten van de haven werden door de „Coventry" en het pantserfort saluutschoten gewisseld. Rykssteun alleen voor zuinigen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan Ged. Staten bericht, dat hij in Mei aan hen eenige mededelingen heeft gedaan en enkele wenken heeft gegeven, betreffende extra steun in gemeenten in de kosten van ondersteuning aan werk- looze arbeiders. Ged. Staten van een enkele provincie adviseeren sedert op aanvragen van ge meentebesturen om extra steun, als boven bedoeld ongunstig, zoo zij van oordeel zijn, dat het bestuur der betrokken ge meente niet steeds de noodige zuinigheid heeft betracht. De Minister acht dit standpunt juist. Naar zijn opvatting zou de Regeering ver keerd handelen, indien izij extra steun ging verleenen aan gemeenten, wier besturen de noodige zuinigheid niet betrachten. De Minister zal 't daarom op prijs stel len, dat Ged. Staten hem voortaan bij hun adviezen willen doen weten, of naar hun opvatting het bestuur der betrokken ge meente in de laatste jaren een gepaste zuinigheid al dan niet in acht heeft ge nomen. ZIERIKZEE. Volgens een in dit blad voorkomende annonce hopen de Weezen van Neerbosch met hun zangkoor onze stad te bezoeken op Zondag 25 Sept. Het zeer zuiver zingend koortje, onder leiding van den bekenden dirigent A. Sneep, mag met eer genoemd worden onder de eersten van Neerland's Koren. Ds. Schrijver hoopt enkele mededingen te doen over de weezen verpleging in dit groote gezin van wel meer dan 500 kin deren. De te houden collecte dient tot versterking der geldmiddelen. Men kome naar de Nieuwe Kerk in groote getale en luistere. Op de te Vlissingen gehouden Nat. Schietwedstrijd, uitgeschreven door de Kon. ScherpschuttersvereeDiging „Vlis singen", ter gelegenheid van de Zeeuw- sche Landbouwweek, werd Woensdag door de Schietver. „Zierikzee" de zilve ren Wisselbeker van den Zeeuwschen Scherpschuttersbond, „Pro Patria", be- behaald, welke, nu zy driemaal achter een bekampt is, het eigendom der ver- eeniging geworden is. Wy feliciteeren de vereenigiog met deze groote over winning en brengen hulde aan de schutters, die op zoo'n prachtige wijze de eer der Ver. hebben opgehouden. Bij Kon. besluit van den 9 Sept. 1921, werd de ontwerp-akte van oprich ting van de N.V. „Waterleiding-Maat schappij Schouwen—Duiveland" te Zie rikzee goedgekeurd. Het Koninklijk bezoek aan Zeeland. De Koningin met de Prinses zyn Woensdagavond laat aan het station te s-Heer-Arendskerke aangekomen en hebben in den trein overnacht. Donder dagmorgen zyn zij per auto naar Mid delburg gekomen. Onderweg te Arends- kerke en te Nieuwland en om zoo te zeggen bij iedere boerenhoeve werden zij luide toegejuichtmede omdat de prinses voor het eerst in Zeeland is. By aankomst te Middelburg, waar alom de driekleur woei, waren duizenden menschen op straat om de Koningin en haar dochter blijde in te halen. By de woning van den Commissaris der Koningin werd uitgestapt. Even later vertrok de Koningin met Prins Hendrik, die reeds Woensdag hier aangekomen was, per auto naar het terrein van de landbouwtentoonstelling, terwijl de prin ses te Middelburg bleef. Donderdag middag keerde de Koningin te ruim 12 uur naar Middelburg terag. In de Abdij werd haar een aubade gebracht, voor namelijk ook voor de prinses en wel door „De kleine- Westkapellaars", die onder leiding van den heer G. Houte kamer, liederen in dialect zongen, ter wijl feestreien van Jan Morks werden uitgevoerd. De Koningin ontving in de Statenzaal de leden van de Prov. Staten. Te 3 uur reed de Koningin met den Prins en de Prinses voor de tweede maal naar de tentoonstelling. Bij de komst op het terrein werd de Koningin toegesproken door den voorzitter mr. P. Dieleman, die haar dank bracht voor haar komst en toestemming vroeg en verkreeg om aan de Prinses een blijvend souvenir aan dit eerste bezoek aan Zee land aan te bieden en wel een in zilver uitgevoerde plaquette, aan de voorzijde een beeld van het landbouwbedrijf en daaronder Luctor et Emergo en aan de andere een opdracht. Door 't dochtertje van den heer Kielstra werd H. K. H. voorts een bouquet aangeboden. Bij het voorbrengen van de bekroonde dieren gaven Koningin en Prinses duide lijk blijk van groote belangstelling en de prijswinners werden toegesproken. Vervolgens werd de Koninklijke familie toegezongen door 600 mannen en vrouwen in Zeeuwsch costuum, terwijl boerinnen in de tegenwoordige en de oude Zeeuwsche kleeding werden voor gesteld. Maar de huldiging steeg ten top, toen het laatste deel van de ring- rijdery te paard werd bygewoond en de Koningin aan Piet Brasser te Vrouwe polder persoonlijk den door haar ge schonken wisselbeker overhandigde, dien hij voor de derde en laatste maal ver wierf. Na in Middelburg nog even vertoefd te hebben werd over Koudekerke naar Vlissingen gereden. Te Vlissingen was alles in feestdos. Ook hier werd de vorstelyke familie door duizenden toe gejuicht. Op het Beursplein werd halt gehouden en toen begon de optocht, de clou van de feesten, waarin tal van praalwagens meereden. Ook het Bel gische loodswezen Dam deel met een wagen, voorstellende de negen provin ciën van België. De Koninklijke familie gaf meermalen blyken van instemming met deze optocht, waarvan de burgemeester een verklaring gaf. Onder de vele autoriteiten, die aan de Koningin werden voorgesteld, was ook de inspecteur van het Belgische loodswezen. De verdere optocht door de stad werd een zegetochtop het Eiland werden bloemen aangeboden. Na een bezoek aan dit deel van de stad werd naar de buitenhaven gereden en hier gingen de Koningin en de Prinses aan boord van de Hydrograafwaarmede heden (Vrydag) de tocht naar Zeeuwsch- Vlaanderen wordt gemaakt. De Prins keerde naar Middelburg terug. Naar wy vornemen zal tijdens den tocht door Zeeuwsch-Vlaanderen, de Belgische gouverneur van OoBt-Vlaan- deren zyn opwachting by de Koningin maken. OUD-VOSSEMEER. Ingesteld alhier is een Huurcommissie. Tot lid-voorzitter is benoemd de heer J. L. Lindhout Jr.; tot lid-vertegenwoordiger huurders de heer M. van Beveren; tot lid-vertegenwoordi ger verhuurders de heer A. C. van Til- beurgh en tot secretaris de heer W. v. d. Ploeg. Naar wordt medegedeeld, is door Ged. Staten afwijzend beschikt op een verzoek tot onteigening van gronden, toe- behoorende aan het Weezen-Armbestuur en van mej. de wed. W. H. van Gorsel c. s. ten behoeve der Landarbeidersstich ting alhier. POST EN TELEGRAPHIE. ZIERIKZEE. Aangesloten aan het Rijks- locaal-telefoonnet onder No. 163, J. W. van Oeveren. ONDERWIJS. ZIERIKZEE. Voor de Middelbare tee- kenacte Mb is te Rotterdam geslaagd de heer H. P. de Wringer, leeraar aan de Ambachtsschool alhier. VAN HEINDE EN TEIL Die moet schrijven aan groote bende gewapende mannen en geplunderd. Het geheele spoorwegperso neel moest de rooverij aanzien. Bij de overstrooming van San An tonio zijn tot nog toe 150 dooden. De door het water aangerichte schade wordt op 8 millioen dollar geschat. In zyn laatste nota aan Lloyd Ge orge volhardt De Valera in zyn verkla ring, dat hy slechts bereid is als verte genwoordiger van een souverein Ierland aan de conferentie te Inverness deel te nemen. Lloyd George heeft aan de Valera geantwoord dat hy genoodzaakt is de conferentie te Inverness in te trekken TELEGRAMMEN. DEN HAAG. H.M. de Koningin werd hedenmiddag te Terneuzen namens Z. M. den Koning van België begroet door den gouverneur van Oost-Vlaanderen, Graaf Kerckhoven Deterghem. De Koningin ont ving 's Konings vertegenwoordiger aan boord van de „Hydrograaf". Op de Westkust van Zweden is een Zweedsche schoener vergaan, waarby de 5 schepelingen zyn omgekomen. Door een ketelontploffing in een machinefabriek te Dortmund zijn 5 arbei ders gedood. De machinefabriek van Fritz Neu- meyer te München is door brand ver nield. De schade wordt op 4 millioen mark geschat. 400 arbeiders zijn broode loos geworden. In Canada hebben gedurende de laatste dagen hevige sneeuwstormen plaats gehad. Te Swift lag de sneeuw 2 voet hoog en er was 12 graden vorst. Er is groote schade aan den oogst aan gericht. De Fransche schippers klagen over de buitensporige kosten van het sleepen. Hun vereenigingen hebben zich nu tot den minister van openbare werken ge wend om het trekken der schepen door paarden en daarmee de jaagpaarden in eere te herstellen. Het is Zondag j.l. in Zweden de eerste maal geweest, dat de vrouwen hebben deelgenomen aan de algemeene verkiezingen in dat land. New-York wordt op het oogenblik bezocht door een vlooienplaag, die de huizen onbewoonbaar maakt en de ge heele bevolking is verplicht zich te krabben. De vroegere Grieksche minister president Venizelos is te Londen in het huwelyk getreden met mej. Schilizzi. Koning Alexander van Servië is voornemens 25 September naar zyn land terug te keeren. De Noorsche regeeriug heeft de Russische sovjet regeering de facto erkend. Een enorme veenbrand woedt sinds eenige dagen in het district" Isenhagem (Duitschland). Meer dan 50 duizend centenaars turf zyn verbrand. De raad van den Volkenbond heeft mr. B. C. J. Loder, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, benoemd tot lid van het Permament Intern. Ge rechtshof. Volgens een telegram der regee ring van Britsch-Indië is de toestand in Malabar rusttg. Twee der voornaamste belhamels zijn gearresteerd. Dc gouver neur v«n Madras heeft een reis door het district der woelingen gemaakt, zonder dat zich eenig incident voordeed. Volgens een bericht uit New York werd op 30 Augustus te San Salvador een acte onderteekend, waarby Guata- mala, Honduras en San Salvador een federale republiek van Centraal Amerika vormen. Om te voorkomen, dat er te hooge pry zen voor het vleesch worden gevraagd, moeten de Parysche slagers thans op last van den prefect van politie a«n hun klaDten een nota geven, vermeldend het gewicht, de hoedanigheid en den prijs van het verkochte vleesch. De koningin van Roemenië is uit Parys vertrokken. Te Venetië zal zy haar echtgenoot vinden. De vorstin heeft een aantal weken in Frankryk doorge bracht. In Denemarken is een bond van belastingbetalers gesticht, welks doel is de geldverspilling der regeering te be strijden. In het bestuur zitten mannen en vrouwen van alle politieke richtingen. Volgens telegrammen uit Riga is de eerste Amerikaansche trein met voed sel voor de hongerlijdende districten in Rusland tot stilstand gebracht door een Financieel Nieuws. Bears van Amsterdam. 15 September. STAAT8LEENINGEN. V.K. 9i'l, Hedfln 93'/, 937/ia 93i/s 92^/16 93i/w 94ii/ia 941/, 94i/8 94 941/4 94 >/4 898/4 891/4 903/, NEDERLAND. N.W. S. obl. 1918 f 100 5 N.W.S. obl. 1918 - 500 5 N.W. S. obl. 1918 - 1000 5 N.W. S. obl. 1919 - 100 5 N.W. S. obl. 1919 - 500 5 N.W. S. obl. 1919 - 1000 5 N.W. S. obl. 1916 - 100 41 89 N.W. S. obl. 1916 - 500 41/, 897/a N.W. S. obl. 1916 - 1000 41/, 91»/, N.W. S. obl. 1917 - 100 4V, 87i8/la 878/4 N.W. S. obl. 1917 - 500 4V, 878/4 86»/ie N.W. S. obl. 1917 - 1000 4l/« 86?/,, 8518/ia N.W. S. obl. 1916 - 100 4 N.W. S. obl. 1916 - 500 4 N.W. S. obl. 1916 - 1000 4 84*/, 857/ie N.W. S. obl. - 1000 3 63Vi. 63V, N.W. S. oert. - 1000 3 62»/ia 63i/ia N.W. S. oert. - 1000 2V, 531/* 53l/8 BULGARIJE. Hypoth. Leen 1892 Tabaksleening 1902 Zegelleening 1904 Bel. vr. goud-obl. 1907 OOSTENRIJK. Obl. ln papier zilver B. vr. Kr. Jan./Jull Bel. vr. Mei/Nov. PETR.-O NDERNEMIN GEN. Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 461 Kon. Ned. Petr. R. v. A. 457 Kon. Petr. f 100 O. A. 46IV, 465 Kon. Ned. Petr. R. v. O. A. 459 463 Dollars (bank) f 3,17*-f 3,22*; Marken (gr.) f 2,92*—f3,05; ld. (rood) f 2,97*—f;3,10; Kronen (1000) f 0,20—f 0,25Eng. bank papier f 11,77*f 11,85; Fransoh bank papier f 21,95—f 22,25; Belg. bankpapier f 22,75—f 22,05 5 5 I1/. 5 5 4 4 301/4 - 30 30 81»/4 298/4 27i/4 28 39/16 2#/l6 465 460 MARKTBERICHTEN. ZIERIKZEE, 16 Sept. Tarwe f 16 a f 16,50; chevaliergerst f A8 a f 18,50; Bruine boonen f 27 a f 29; Aardappelen: bonte f 6,50—f 6,75, Eigenheimers f 6 per 70 K.G.; Uien (kleine) f 3,75, (groote). f 4 a f 4,35 per 50 K.G. Coöperatieve Yelling Zierikzee. .Veiling van 13 September. Aardappelen: bonte 9, dito blauwe 10 IOI/2, dito blauwe Eigenheimers 9, dito witte 78, snijboonen 4550, suikerboo- nen 60—67, dubbele stokprincessen 61 68, augurken 8—28 ct. per kilo; roode kool 10—14 ct. per stuk; okkernoten 60 ct. per 100. Appelen: diverse zoete 13— 20, Oranje Pipping 12—13, roode Calvine 19, Vlaamsche Schijveling 10, Fiser Eer steling 13, Goudreinet 13—15, Grauwzoet 14—.15, Capagnezoet 15—17, diverse zoete val 5—10, dito zure 2—7 ct. per kilo. Peren: diverse handperen 15—16, Du- chesse William 14—20, Beurré de Merode 25, Bergamotten 20, Souvenir de Congres 12—23, Beurré Clairgeau 17—21, Gieser Wildeman 11, diverse valperen 4—11 ct. per K.G. t Veiling van 15 September. GROOTE VEILING. KIPEIEREN f 11,20. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 11— k f 11,50; EENDEIEREN f 12,50 k f 13,10. alles per 100 stuks. Aanvoer 1900 stuks. BOTER f 1,50 k f 1,60. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verriotit in den morgen van 16 Sept. Verdacht tot don avond van 17 Sept. s

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1